Menetlus : 2017/0137(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0220/2018

Esitatud tekstid :

A8-0220/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0287

SOOVITUS     ***
PDF 440kWORD 54k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Daniel Caspary

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10670/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu eelnõu, mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (10672/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0121/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0220/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Uus-Meremaa valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Käesoleva ELi ja Uus-Meremaa vahelise lepingu üle peeti läbirääkimisi pärast Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga. Horvaatia Vabariigi ühinemisega laienes ka Euroopa Liidu tolliliit. Sellest tulenevalt on EL Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjade (GATT 1994 artikli XXIV lõige 6) alusel kohustatud alustama läbirääkimisi WTO liikmetega, kellel on läbirääkimisõigused Horvaatia loendite suhtes, et leppida kokku kompenseeriva kohanduse suuruses. Selline kohandamine on vajalik juhul, kui ELi-välise tollitariifirežiimi vastuvõtmise tulemusena ületavad tariifid taseme, millega liituv riik on ennast WTOs sidunud.

Niisuguseks kujunes olukord Horvaatia ja Uus-Meremaa vahelises kaubanduses, eelkõige seoses teatavate lihatoodete impordiga, kus ELi tariifid on kõrgemad kui tariifid, mille Horvaatia enne liiduga ühinemist kehtestas. Läbirääkimiste eesmärk on, et hüvitis oleks asjaomaste toodete puhul proportsionaalne. Samalaadsed kokkulepped on sõlmitud näiteks Brasiiliaga ja Euroopa Parlament andis nende kohta nõusoleku 15. märtsil 2017.

Uus-Meremaaga peetud läbirääkimiste tulemusena koostati kirjavahetuse vormis lepingu eelnõu, mis parafeeriti 18. mail 2017 ja allkirjastati 13. märtsil 2018.

Lepingu tulemused on järgmised:

1. Lisada külmutatud veiseliha ja külmutatud toidukõlbliku veiseliharupsi ELi tariifikvoodile 1875 tonni (tariifiartikli numbrid 0202 ja 0206.29.91), säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi 20 %. Uus tariifikvoot on 54 875 tonni.

2. Lisada värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha ELi tariifikvoodi alusel Uus-Meremaale eraldatavale tariifikvoodile 135 tonni (rümba mass) (tariifiartikli number 0204), säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi 0 %. Uus-Meremaale eraldatud uus tariifikvoot on 228 389 tonni.

Raportöör on seisukohal, et selline kvootide suurendamine on asjakohane. Kuna Uus-Meremaa praegu oma tariifikvoote täiel määral ei kasuta, on muudatuste otsene mõju tõenäoliselt väga piiratud.

Raportöör on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks andma lepingu sõlmimiseks nõusoleku.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus

Viited

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.4.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Esitamise kuupäev

25.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika