Menettely : 2017/0137(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0220/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0220/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0287

SUOSITUS     ***
PDF 361kWORD 51k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Daniel Caspary

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10670/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi (10672/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0121/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0220/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uuden-Seelannin hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Tämä EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus neuvoteltiin Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen jälkeen. Euroopan unionin tulliliitto on laajentunut Kroatian liityttyä unioniin. Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen (GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohta) mukaisesti Euroopan unioni on velvoitettu aloittamaan neuvottelut sellaisten WTO-jäsenten kanssa, joilla on Kroatian myönnytysluetteloihin liittyvät neuvotteluoikeudet, jotta voidaan sopia mahdollisesta korvaavasta mukautuksesta. Tällaisia mukautuksia tarvitaan, jos EU:n ulkoisten tullien kantaminen johtaa siihen, että tullit ylittävät tason, johon liittyvä maa on sitoutunut WTO:ssa.

Näin tapahtui Kroatian ja Uuden-Seelannin välisessä kaupassa, erityisesti tiettyjen lihojen tuonnissa, jossa EU:n tullit ovat korkeammat kuin Kroatian ennen liittymistään asettamat tullit. Neuvoteltujen korvausten on tarkoitus olla oikeasuhteisia kyseisiin tuotteisiin nähden. Muun muassa Brasilian kanssa on tehty samanlainen sopimus, jolle Euroopan parlamentti antoi suostumuksensa 15. maaliskuuta 2017.

Uuden-Seelannin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena laadittiin luonnos kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi, joka parafoitiin 18. toukokuuta 2017 ja allekirjoitettiin 13. maaliskuuta 2018.

Sopimuksen tuloksena:

1. Lisätään ”naudanlihaa, jäädytettyä – naudan muita syötäviä osia, jäädytettyjä” (tullinimikkeet 0202 ja 0206 29 91) koskevaan EU:n tariffikiintiöön 1 875 tonnia niin, että kiintiötulli on edelleen 20 prosenttia. Uusi tariffikiintiö on 54 875 tonnia.

2. Lisätään ”lampaan- ja vuohenlihaa, tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä” (tullinimike 0204) koskevaan EU:n tariffikiintiöön Uudelle-Seelannille 135 tonnia (teuraspaino) niin, että kiintiötulli on edelleen 0 prosenttia. Uudelle-Seelannille myönnetty uusi tariffikiintiö on 228 389 tonnia.

Esittelijä pitää näitä lisäyksiä asianmukaisina. Uusi-Seelanti ei myöskään tällä hetkellä käytä kokonaan tariffikiintiöitään, joten lisäysten välitön vaikutus on luultavasti hyvin rajallinen.

Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehty sopimus

Viiteasiakirjat

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

16.4.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö