Nós Imeachta : 2017/0137(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0220/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0220/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/07/2018 - 6.7

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0287

MOLADH     ***
PDF 362kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Cróite a mhodhnú le linn a haontachais leis an Aontas Eorpach

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Daniel Caspary

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Cróite a mhodhnú le linn a haontachais leis an Aontas Eorpach

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (10670/2017),

–  ag féachaint don dréacht-Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Cróite a mhodhnú le linn a haontachais leis an Aontas Eorpach (10672/2017),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207(4) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0121/2018),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0220/2018),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Nua-Shéalainne.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Rinneadh an Comhaontú reatha idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn a chaibidliú tar éis aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach. Le haontachas na Cróite, mhéadaigh an tAontas Eorpach a aontas custaim. Dá thoradh sin, faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) (Airteagal XXIV:6 de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994) ní mór do AE dul i mbun caibidlíochta le comhaltaí EDT agus cearta caibidlíochta aici maidir le sceideal taraife na Cróite chun coigeartú cúiteach a aontú sa deireadh. Tá an coigeartú sin dlite más é an toradh a bheidh ar réim taraifí eachtracha AE a ghlacadh ná méadú ar tharaifí a théann níos faide ná an leibhéal a thug an tír aontachais mar cheangal uirthi féin ag EDT.

B’amhlaidh an cás sin do thrádáil idir an Chróit agus an Nua-Shéalainn, go háirithe maidir le hallmhairithe feolta áirithe, i gcás ina raibh taraifí AE níos airde ná na taraifí a bhí bunaithe ag an gCróit roimh a haontachas. Is é is aidhm leis an gcúiteamh arna chaibidliú a bheith comhréireach le haghaidh na dtáirgí a ndéantar difear dóibh. Táthar tar éis comhaontuithe comhchosúla a bhunú leis an mBrasaíl, mar shampla, ar thug Parlaimint na hEorpa a toiliú dóibh an 15 Márta 2017.

Mar thoradh ar chaibidlíochtaí leis an Nua-Shéalainn, tá dréacht-Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha ann, ar cuireadh inisiliú leis an 18 Bealtaine 2017 agus síniú leis an 13 Márta 2018.

Seo a leanas torthaí an Chomhaontaithe:

1. 1 875 thona curtha le taraif-chuóta AE 'Feoil bó-ainmhithe, reoite – Scairteach inite ó bhó-ainmhithe, reoite', uimhreacha ítime taraife 0202 agus 0206.29.91, lena ndéantar ráta reatha 20% laistigh den chuóta a chothabháil. 54 875 thona a bheidh sa taraif-chuóta nua;

2. 135 thona (meáchan conablaigh) curtha leis an leithdháileadh don Nua-Shéalainn faoi tharaif-chuóta AE ‘Caoireoil nó feoil gabhar, úr, fhuaraithe nó reoite’, uimhir ítime tharaife 0204, lena ndéantar ráta reatha 0% laistigh den chuóta a chothabháil. 228 389 dtona a bheidh leithdháilte don Nua-Shéalainn faoin taraif-chuóta nua.

Measann an Rapóirtéir go bhfuil na méaduithe sin iomchuí. Thairis sin, toisc nach bhfuil an Nua-Shéalainn ag úsáid a cuid taraif-chuótaí iomlána i láthair na huaire, is dócha gur beag tionchar díreach a bheidh ag na méaduithe.

Measann an Rapóirtéir gur cheart do Pharlaimint na hEorpa tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe a thoiliú.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Cróite a mhodhnú le linn a haontachais leis an Aontas Eorpach

Tagairtí

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

19.3.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

16.4.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Dáta an ghlactha

21.6.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

31

2

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

William (Iarla) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Dáta don chur síos

25.6.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (Iarla) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais