Postupak : 2017/0137(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0220/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0220/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0287

PREPORUKA     ***
PDF 450kWORD 55k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Daniel Caspary

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijećao sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10670/2017),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (10672/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0121/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0220/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Novog Zelanda.


OBRAZLOŽENJE

Postojeći sporazum između EU-a i Novog Zelanda dogovoren je nakon što je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji. Pristupanjem Hrvatske proširena je carinska unija Europske unije. Zbog toga EU na temelju pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) (članak XXIV. stavak 6. GATT-a iz 1994.) mora pokrenuti pregovore s članicama WTO-a koje imaju pregovaračka prava povezana s tarifnim rasporedom Hrvatske kako bi se postigao dogovor o kompenzacijskoj prilagodbi. Takva se prilagodba provodi ako donošenje vanjskog tarifnog sustava EU-a dovodi do povećanja carina iznad razine na koju se zemlja pristupnica obvezala pri WTO-u.

To je bio slučaj za trgovinu između Hrvatske i Novog Zelanda, posebno u odnosu na uvoz određenih vrsta mesa, u slučajevima kada su tarife EU-a više od tarifa koje je Hrvatska utvrdila prije pristupanja. Dogovorena naknada trebala bi biti razmjerna za sve obuhvaćene proizvode. Dogovoreni su slični sporazumi, primjerice s Brazilom, kojemu je Europski parlament 15. ožujka 2017. dao svoj pristanak.

Iz pregovora s Novim Zelandom proizišao je Nacrt sporazuma u obliku razmjene pisama koji je parafiran 18. svibnja 2017. i potpisan 13. ožujka 2018.

Rezultati su Sporazuma sljedeći:

1. Dodaje se 1 875 tona carinskoj kvoti EU-a za „meso od životinja vrste goveda, smrznuto – jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, smrznuti”, tarifne oznake 0202 i 0206.29.91, a zadržava se sadašnja stopa unutar kvote od 20 %. Nova carinska kvota iznosi 54 875 tona.

2. Dodaje se 135 tona (masa trupa) carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Novom Zelandu za „ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto”, tarifna oznaka 0204, a zadržava se sadašnja stopa unutar kvote od 0 %. Nova carinska kvota dodijeljena Novom Zelandu iznosi 228 389 tona.

Izvjestitelj smatra da su povećanja primjerena. Štoviše, neposredni učinak povećanja vjerojatno će biti vrlo ograničen s obzirom na to da Novi Zeland trenutačno ne koristi u cijelosti carinske kvote EU-a.

Izvjestitelj smatra da bi Europski parlament trebao dati suglasnost za sklapanje sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

Referentni dokumenti

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Datum usvajanja

21.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Datum podnošenja

25.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti