Procedūra : 2017/0137(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0220/2018

Pateikti tekstai :

A8-0220/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0287

REKOMENDACIJA     ***
PDF 583kWORD 55k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Daniel Caspary

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10670/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą projektą (10672/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0121/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0220/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Naujosios Zelandijos vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl dabartinio ES ir Naujosios Zelandijos susitarimo susitarta po to, kai į Europos Sąjungą įstojo Kroatijos Respublika. Į Europos Sąjungą įstojus Kroatijai ES išplėtė savo muitų sąjungą. Todėl ES pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles (GATT 1994 XXIV straipsnio 6 dalis) turi pradėti derybas su PPO narėmis, turinčiomis derybų teisę dėl Kroatijos muitų tarifų sąrašo, kad galiausiai būtų susitarta dėl kompensacinio sureguliavimo. Toks sureguliavimas privalomas, jei patvirtinus ES išorės muitų tarifų režimą muitų tarifai padidėja, palyginti su muitais, dėl kurių stojančioji šalis įsipareigojo PPO.

Tai buvo pasakytina apie Kroatijos ir Naujosios Zelandijos prekybą, ypač atsižvelgiant į tam tikros rūšies mėsos importą, kai ES muitų tarifai buvo didesni nei Kroatijos muitų tarifai, nustatyti prieš jai įstojant į ES. Siekiama, kad kompensacija, dėl kurios susitarta, būtų proporcinga atitinkamų produktų atžvilgiu. Panašus susitarimas sudarytas, pvz., su Brazilija, ir Europos Parlamentas jam pritarė 2017 m. kovo 15 d.

Po derybų su Naująja Zelandija parengtas, 2017 m. gegužės 18 d. parafuotas ir 2018 m. kovo 13 d. pasirašytas susitarimo pasikeičiant laiškais projektas.

Susitarimo rezultatai:

1. 1 875 tonomis padidinti ES tarifinę kvotą „galvijų mėsai, užšaldytai, ir galvijų valgomiesiems subproduktams, užšaldytiems“ (tarifų eilutės 0202 ir 0206.29.91), toliau taikant kvotai galiojančią 20 proc. muito normą. Nauja tarifinė kvota yra 54 875 tonos;

2. 135 tonomis (skerdenos svoris) padidinti Naujajai Zelandijai skirtą kvotą pagal ES tarifinę kvotą „avienai arba ožkienai, šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai“ (tarifų eilutė 0204), toliau taikant kvotai galiojančią 0 proc. muito normą. Naujajai Zelandijai skirta nauja tarifinė kvota yra 228 389 tonos.

Pranešėjas mano, kad šie padidinimai yra tinkami. Be to, kadangi Naujoji Zelandija šiuo metu nepanaudoja visos jai taikomos tarifinės kvotos, tiesioginis padidinimų poveikis turbūt bus labai nedidelis.

Pranešėjas mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti šio susitarimo sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą

Nuorodos

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Priėmimo data

21.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Pateikimo data

25.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika