Procedūra : 2017/0137(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0220/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0220/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0287

IETEIKUMS     ***
PDF 584kWORD 54k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Daniel Caspary

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (10670/2017),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā, kuru noslēdz starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai (10672/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0121/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0220/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Jaunzēlandes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Šis ES un Jaunzēlandes nolīgums tika apspriests pēc Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai. Horvātijai pievienojoties Eiropas Savienībai, tā paplašināja savu muitas savienību. Tādējādi Eiropas Savienības pienākums saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem (1994. gadā noslēgtā GATT XXIV panta 6. punktu) ir sākt sarunas ar PTO dalībvalstīm, kurām ir tiesības risināt sarunas par Horvātijas tarifa sarakstiem, lai vienotos par kompensējošu pielāgojumu. Šāds pielāgojums jāizdara, ja, pieņemot ES ārējā tarifa režīmu, pievienošanās dalībvalsts tarifs paaugstinās, pārsniedzot līmeni, ko tā apņēmusies ievērot PTO.

Šāda situācija radās Horvātijas un Jaunzēlandes tirdzniecībā, īpaši saistībā ar konkrētu gaļas veidu importu, ES tarifiem pārsniedzot tos tarifus, kurus bija noteikusi Horvātija pirms pievienošanās ES. Kompensācijai, par kuru notika sarunas, jābūt proporcionālai attiecīgajiem produktiem. Ir noslēgti līdzīgi nolīgumi, piemēram, ar Brazīliju, kuram Eiropas Parlaments deva piekrišanu 2017. gada 15. martā.

Pabeidzot sarunas ar Jaunzēlandi, tika sagatavots projekts nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā, kas tika parafēts 2017. gada 18. maijā un parakstīts 2018. gada 13. martā.

Nolīguma rezultāti ir šādi:

1. pievieno 1875 tonnas ES tarifu likmes kvotai “saldēta liellopu gaļa; saldēti liellopu subprodukti”, 0202. tarifa pozīcija un 0206 29 91. tarifa pozīcija, saglabājot pašreizējo 20 % kvotas likmi. Jaunā tarifu likmes kvota ir 54 875 tonnas;

2. pievieno 135 tonnas (liemeņu svara) piešķīrumam Jaunzēlandei atbilstoši ES tarifu likmes kvotai “svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa”, 0204. tarifa pozīcija, saglabājot pašreizējo 0 % kvotas likmi. Jaunās tarifa likmes kvotas piešķīrums Jaunzēlandei ir 228 389 tonnas.

Referents uzskata, ka šie palielinājumi ir atbilstoši. Turklāt Jaunzēlande šobrīd pilnībā neizmanto savas tarifu kvotas likmes, tādēļ tūlītējā palielinājumu ietekme, visticamāk, būs ļoti ierobežota.

Referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana nolīguma noslēgšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

16.4.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Pieņemšanas datums

21.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Iesniegšanas datums

25.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika