Procedura : 2017/0137(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0220/2018

Teksty złożone :

A8-0220/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0287

ZALECENIE     ***
PDF 586kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Daniel Caspary

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10670/2017),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (10672/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody, przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0121/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0220/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Nowej Zelandii.


UZASADNIENIE

Obecną umowę między UE a Nową Zelandią wynegocjowano po przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem Chorwacji Unia Europejska rozszerzyła unię celną. W związku z tym, zgodnie z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO) (art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r.) UE musi podjąć negocjacje z członkami WTO, którzy mają prawa negocjacyjne w zakresie listy koncesyjnej Chorwacji, w celu uzgodnienia ewentualnego wyrównania. Takie wyrównanie jest należne, jeżeli przyjęcie systemu zewnętrznej taryfy celnej UE powoduje wzrost stawek ponad poziom, do którego dane przystępujące państwo zobowiązało się w ramach WTO.

Sytuacja taka dotyczyła handlu między Chorwacją a Nową Zelandią, zwłaszcza jeżeli chodzi o przywóz pewnych rodzajów mięsa, w przypadku których unijne stawki celne są wyższe od stawek ustanowionych przez Chorwację przed jej przystąpieniem do UE. Wynegocjowane wyrównanie ma być proporcjonalne w odniesieniu do produktów, których dotyczy. Podobne umowy zawarto na przykład z Brazylią, a Parlament Europejski wyraził na nie zgodę w dniu 15 marca 2017 r.

W wyniku negocjacji z Nową Zelandią powstał projekt porozumienia w formie wymiany listów, parafowany w dniu 18 maja 2017 r. i podpisany w dniu 13 marca 2018 r.

Postanowienia porozumienia są następujące:

1. dodaje się 1 875 ton do kontyngentu taryfowego UE na „mięso z bydła, zamrożone – jadalne podroby z bydła, zamrożone”, pozycje taryfowe 0202 i 0206.29.91, przy czym utrzymuje się obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 20%; nowy kontyngent taryfowy wynosi 54 875 ton;

2. dodaje się 135 ton (masa tuszy) do kontyngentu taryfowego UE dla Nowej Zelandii na „mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone”, pozycja taryfowa 0204, przy czym utrzymuje się obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 0%; nowy kontyngent taryfowy przydzielony Nowej Zelandii wynosi 228 389 ton.

Sprawozdawca uważa, że podwyżki te są uzasadnione. Ponadto z uwagi na fakt, że Nowa Zelandia nie wykorzystuje w pełni przysługujących jej obecnie kontyngentów taryfowych, bezpośrednie skutki podwyżek będą prawdopodobnie bardzo ograniczone.

Sprawozdawca jest zdania, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Odsyłacze

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Data przyjęcia

21.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Data złożenia

25.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności