Postopek : 2017/0137(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0220/2018

Predložena besedila :

A8-0220/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0287

PRIPOROČILO     ***
PDF 514kWORD 54k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Daniel Caspary

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10670/2017),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (10672/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0121/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0220/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Nove Zelandije.


OBRAZLOŽITEV

Veljavni sporazum med EU in Novo Zelandijo je bil sklenjen po pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji. Po pristopu Hrvaške je Evropska unija razširila carinsko unijo. Zato je morala EU v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) (člen XXIV:6 GATT 1994) začeti pogajanja s članicami STO, ki imajo pogajalske pravice glede carinske tarife Hrvaške, da bi se dogovorila o končni kompenzacijski prilagoditvi. Taka sprememba je potrebna, če pride zaradi sprejetja zunanjega tarifnega režima EU do povečanja tarif, ki preseže stopnjo, za katero se je država pristopnica obvezala pri STO.

Tako je bilo v primeru trgovine med Hrvaško in Novo Zelandijo, zlasti v zvezi z uvozom nekaterih vrst mesa, pri katerih so tarife EU višje od tarif, ki jih je določila Hrvaška pred pristopom. Cilj je, da bi bila dogovorjena kompenzacija za zadevne proizvode sorazmerna. Podobni sporazumi so bili sklenjeni denimo z Brazilijo, pri čemer je Evropski parlament 15. marca 2017 odobril sklenjeni sporazum.

Pogajanja z Novo Zelandijo so se končala z osnutkom Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je bil parafiran 18. maja 2017 in podpisan 13. marca 2018.

Rezultati sporazuma so naslednji:

1. k tarifni kvoti EU za „goveje meso, zamrznjeno – užitni klavnični proizvodi goved, zamrznjeni“, tarifni številki 0202 in 0206 29 91, se doda 1875 ton, pri čemer se ohrani obstoječa 20-odstotna tarifna stopnja v okviru kvote. Nova tarifna kvota je 54875 ton.

2. k dodeljeni količini za Novo Zelandijo v okviru tarifne kvote EU „meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“, tarifna številka 0204, se doda 135 ton (masa trupov), pri čemer se ohrani obstoječa kvota 0 %. Nova tarifna kvota, dodeljena za Novo Zelandijo, je 228389 ton.

Poročevalec meni, da je povečanje ustrezno. Ker Nova Zelandija trenutno ne uporablja tarifne kvote EU v polnem obsegu, bo takojšnji vpliv povečanja verjetno zelo omejen.

Poročevalec meni, da bi moral Evropski parlament odobriti sklenitev tega sporazuma.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

16.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Datum sprejetja

21.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Datum predložitve

25.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov