Förfarande : 2017/0137(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0220/2018

Ingivna texter :

A8-0220/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0287

REKOMMENDATION     ***
PDF 364kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Daniel Caspary

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(10670/2017 – C8‑0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10670/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (10672/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0121/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0220/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Nya Zeeland.


MOTIVERING

Föreliggande avtal mellan EU och Nya Zeeland förhandlades fram efter Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Genom Kroatiens anslutning utvidgades Europeiska unionens tullunion. EU måste därför enligt Världshandelsorganisationens (WTO) regler (artikel XXIV.6 i Gatt 1994) inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har förhandlingsrättigheter med avseende på Kroatiens bindningslista, i syfte att slutligen nå en överenskommelse om kompensation. Sådan kompensation ges om antagandet av EU:s externa tulltaxa leder till att tullen höjs över den nivå som det anslutande landet förbundit sig till inom ramen för WTO.

Detta var fallet för handeln mellan Kroatien och Nya Zeeland, i synnerhet vad gäller import av vissa köttprodukter för vilka EU:s tullar är högre än de tullar som hade fastställts av Kroatien före landets anslutning. Den kompensation som förhandlats fram ska vara proportionerlig för de berörda produkterna. Liknande avtal har slutits med exempelvis Brasilien, till vilket Europaparlamentet gav sitt godkännande den 15 mars 2017.

Förhandlingarna med Nya Zeeland resulterade i ett utkast till avtal genom skriftväxling som paraferades den 18 maj 2017 och undertecknades den 13 mars 2018.

Resultaten av avtalet är följande:

1. Tillägg av 1 875 ton i EU:s tullkvot för ”kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst – ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta”, tulltaxenummer 0202 och 0206 29 91, med bibehållande av den nuvarande tullsatsen på 20 % inom kvoten. Den nya tullkvoten ska vara 54 875 ton.

2. Tillägg av 135 ton slaktvikt i landstilldelningen för Nya Zeeland i EU:s tullkvot för ”kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst”, tulltaxenummer 0204, med bibehållande av den nuvarande tullsatsen på 0 % inom kvoten. Den nya tullkvot som tilldelas Nya Zeeland ska vara 228 389 ton.

Föredraganden anser att dessa ökningar är lämpliga. Dessutom utnyttjar Nya Zeeland för närvarande inte sin tullkvot fullt ut, vilket innebär att effekterna av ökningarna sannolikt kommer att vara mycket begränsade.

Föredraganden anser att Europaparlamentet bör godkänna ingåendet av avtalet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Referensnummer

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

19.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Antagande

21.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Ingivande

25.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 28 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy