Процедура : 2010/0310(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0222/2018

Внесени текстове :

A8-0222/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0285

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 679kWORD 52k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Токиа Саифи

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10209/1/2012),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (5784/2/2011 и 8318/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, член 207, член 209 и член 218, параграф 6, втора алинея буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0038/2018),

–  като взе предвид своята позиция от 17 януари 2013 г. относно предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна(1),

–  като взе предвид промяната на правното основание в резултат на решението на Съда на Европейския съюз от 11 юни 2014 г.(2),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от [XX/XX/2018] относно проекта на решение(3),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0222/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Ирак.

(1)

ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 301.

(2)

Решение на Съда на Европейския съюз от 11 юни 2014 г., по дело Комисия/Съвет, относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Република Филипини C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Приети текстове, P[8_TA-PROV(2018)0000].


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак

Позовавания

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

13.7.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

28.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Недадено становище

       Дата на решението

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Дата на внасяне

26.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност