Postup : 2010/0310M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0224/2018

Předložené texty :

A8-0224/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0286

ZPRÁVA     
PDF 616kWORD 75k
26.6.2018
PE 619.389v02-00 A8-0224/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE) – 2018/2039(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Tokia Saïfi

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10209/1/2012),

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 91, 100, 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0038/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2013 o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem(2),

–  s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise o prvcích budoucí strategie Unie ve vztahu k Iráku, přijaté dne 8. ledna 2018

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. ledna 2018 o nové strategii ve vztahu k Iráku,

–  s ohledem na víceletý orientační program Komise pro Irák (2014–2017),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / Mosulu(4),

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2367 (2017) ze dne 14. července 2017 a č. 2379 (2017) ze dne 21. září 2017,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0224/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Evropu a Irák spojují tisíce let vzájemných kulturních vlivů a společná historie;

B.  vzhledem k tomu, že Irák byl po desetiletí sužován diktátorským režimem Saddáma Husajna, který v roce 1980 rozpoutal válku proti Íránu a v roce 1990 proti Kuvajtu, a byl také terčem přísných mezinárodních sankcí; pod invazi koalice vedené Spojenými státy v roce 2003 byl zmítán vnitřním konfliktem, který zahrnoval sektářské násilí, kurdský separatismus a džihádistický terorismus organizace Dá'iš; vzhledem k tomu, že všechny tyto faktory vysvětlují rozsah problémů, s nimiž se Irák potýká ve snaze o dosažení lepší správy, hospodářského pokroku a národního usmíření;

C.  vzhledem k tomu, že Unie opětovně potvrdila svůj vážný zájem o navázání pevného partnerství mezi EU a Irákem na základě dohody o partnerství a spolupráci, zájem podporovat irácké státní orgány při přechodu k demokracii a během procesu rekonstrukce a zároveň také řešit příčiny politické, sociální a ekonomické nestability; vzhledem k tomu, že náklady na rekonstrukci země se odhadují na 88 miliard USD;

D.  vzhledem k tomu, že zvláštní povinnost pomoc iráckému obyvatelstvu a podporovat úsilí o dosažení míru a stability země mají ty členské státy EU, které se účastnily války v roce 2003, a EU jako celek;

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. května 2018 proběhly v Iráku parlamentní volby; vzhledem k tomu, že v regionu, který je dlouhodobě sužován autoritářské režimy a praktikami, představuje Irák jeden z mála příkladů pluralitního politického prostředí, v němž probíhá soutěž více politických stran a působí relativně svobodné sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že politické síly v zemi si jsou zjevně vědomy toho, že má-li se posílit legitimita a stabilita systému, je nutné vytvořit spojenectví napříč náboženskými skupinami; vzhledem k tomu, že skutečné volby s více kandidáty mají pro demokratickou konsolidaci Iráku zásadní význam; vzhledem k tomu, že plná účast všech skupin irácké společnosti bude důležitým krokem k inkluzivní demokracii a pocitu národní sounáležitosti;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné výrazně zlepšit bezpečnostní situaci, aby bylo možné usilovat stabilizaci, usmíření, inkluzivní správu a hospodářský a sociální pokrok jak na celostátní, tak na místní úrovni; vzhledem k tomu, že má-li být dosaženo usmíření, je nutné, aby byly potrestány všechny zločiny, ať už je má na svědomí kterákoli ze stran; vzhledem k tomu, že EU poskytuje pomoc při reformě bezpečnostního sektoru v Iráku prostřednictvím poradní mise EU; vzhledem k tomu, že mise OSN na pomoc Iráku (UNAMI) je v zemi přítomna od roku 2003 a odvádí významnou práci v rozvíjení inkluzivního politického dialogu a procesu národního usmíření; vzhledem k tomu, že NATO pokračuje v provádění své iniciativy na posilování obranných kapacit v Iráku, která se zaměřuje na obranu proti improvizovaným výbušným zařízením, zneškodňování nevybuchlé munice, odminování, civilní a vojenské plánování, údržbu zařízení z období Sovětského svazu, vojenské lékařství a reformu iráckých bezpečnostních institucí;

G.  vzhledem k tomu, že Irák čelí mnoha výzvám v oblasti správy a řízení, pokud jde o rozvoj institucionální a administrativní kapacity a upevnění právního státu, uplatňování zákona a dodržování lidských práv se zvláštním zřetelem na etnicko-náboženské menšiny;

H.  vzhledem k tomu, že je důležité bojovat proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení, zejména mezi mladými lidmi, s cílem zabránit tomu, aby se radikalizovali a nechali se tak snadno naverbovat teroristickými organizacemi nebo jinými skupinami organizovaného zločinu;

I.  vzhledem k tomu, že irácké protiteroristické jednotky, které hrály hlavní roli při osvobozování Mosulu, utrpěly těžké ztráty na životech a musí se jim dostat řádného uznání a podpory, aby byly schopny rekrutovat nové vojáky a obnovit své stavy na přiměřenou a dlouhodobě udržitelnou úroveň;

J.  vzhledem k tomu, že by irácké orgány měly příjmy této země plynoucí z ropy vnímat jako příležitost a nástroj umožňující trvalou sociální a ekonomickou obnovu, z níž bude těžit celá irácká společnost, a neměly by je rozdělovat klientelistickým způsobem; vzhledem k tomu, že v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu se nacházejí významná naleziště ropy; vzhledem k tomu, že je třeba v souladu s ústavou normalizovat vztahy mezi ústřední vládou v Bagdádu a kurdskou regionální vládou autonomní oblasti iráckého Kurdistánu;

K.  vzhledem k tomu, že Irák představuje mozaiku komunit, které mezi sebou často soutěží o moc a kontrolu nad národními zdroji; vzhledem k tomu, že tisíce iráckých občanů, včetně příslušníků menšin a zejména žen a dětí, byly nelidským způsobem zavražděni či zotročeni organizací Dá'iš, která se tím dopustila válečných zločinů a zločinů proti lidskosti; vzhledem k tomu, že teroristické a extremistické skupiny jsou dosud schopny využívat napětí mezi stoupenci jednotlivých náboženských směrů a místních rozbrojů; vzhledem k tomu, že v roce 2003 žilo v Iráku více než 1,5 milionu občanů křesťanského vyznání (Chaldejci, syrští a asyrští křesťané a další křesťanské menšiny), kteří tvoří původní skupinu obyvatel sídlící zde odedávna, která v současnosti čelí vážnému nebezpečí pronásledování a vyhnanství; vzhledem k tomu, že miliony iráckých občanů včetně křesťanů byly donuceny před násilím uprchnout, přičemž buď svou zemi zcela opustily, nebo zůstaly v jejích hranicích bez domova; vzhledem k tomu, že Kurdové tvoří významnou menšinu iráckého obyvatelstva, přičemž většina z nich žije v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu;

L.  vzhledem k tomu, že Dá'iš, al-Káida a podobně smýšlející teroristické organizace jsou inspirovány extremistickou formou salafismu/wahhábismu; vzhledem k tomu, že navzdory vojenské a územní porážce Dá'iš je nutné se hrozbou této ideologie stále zabývat a zlepšovat správu, zvyšovat vzdělanost, zefektivnit poskytování služeb, usilovat o deradikalizaci bývalých členů a plně začlenit sunnitskou komunitu do iráckého politického procesu;

M.  vzhledem k tomu, že v zemi s 26 miliony obyvatel je dnes 11 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, přičemž více než 3 miliony Iráčanů jsou ve vnitřním exilu (mnozí z nich se nacházejí v oblasti iráckého Kurdistánu) a v zemi se nachází rovněž 246 000 syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že ekonomická podpora vnitřně vysídlených osob, která jim má pomoci opětovně vybudovat svou existenci, má pro jejich návrat kritický význam;

N.  vzhledem k tomu, že územní porážka Dá'iš je výsledkem úsilí iráckých ozbrojených složek podporovaných mezinárodní koalicí a různými lidovými mobilizačními jednotkami, nediskriminace milicemi a dalšími spojeneckými silami; vzhledem k tomu, že i přes územní porážku organizace Dá'iš v Iráku džihádistická hrozba trvá a ohrožuje upevnění stability a bezpečnosti v zemi, zejména podél hranice se Sýrií; vzhledem k tomu, že pro rekonstrukci země a integraci irácké společnosti je třeba překonat rozdíly spočívající v náboženských kritériích, rozpustit lidové mobilizační jednotky a integrovat jejich členy podle státních potřeb, což je nezbytný předpoklad pro dosažení funkčního státu založeného na zásadách demokracie a plurality; vzhledem k tomu, že v roce 2016 irácký parlament přijal zákon, který fakticky učinil z ozbrojených milic trvalou složku iráckých bezpečnostních jednotek; vzhledem k tomu, že sjednocený, pluralitní a demokratický irácký stát je zárukou stability a rozvoje země a jejích občanů;

1.  vítá uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Irákem; žádá, aby byly mechanismy, které tato dohoda zavádí, plně využity k prohloubení vztahů mezi Unií a Irákem;

2.  zdůrazňuje, že dohoda o partnerství a spolupráci je zásadním nástrojem pro provádění strategie Unie pro Irák a také pro posílení naší spolupráce ve prospěch obnovy, stabilizace a usmíření na celostátní i místní úrovni na základě dlouhodobé strategie; zdůrazňuje, že je důležité, aby Irák sám přijal odpovědnost za budování demokratického, federálního a pluralitního státu založeného na dodržování lidských práv a zásadách právního státu;

3.  vítá uspořádání mezinárodní konference pro rekonstrukci Iráku, která se konala dne 12. února 2018 v Kuvajtu; vyzývá Unii a členské státy, aby plnily své závazky týkající se poskytnutí finanční a technické podpory;

4.  vítá, že Evropská unie Irák dlouhodobě podporuje a rozhodla se k Iráku přistupovat jako k pilotní zemi, v níž je třeba v zájmu upevnění přechodu z humanitární pomoci na dlouhodobou rekonstrukci a stabilizaci zajistit lepší provázanost humanitární a rozvojové činnosti; připomíná, že irácká krize je podle klasifikace OSN mimořádnou krizovou situací třetího stupně a že pomoc v současné době potřebuje 11 milionů lidí; naléhavě proto žádá EU a její členské státy, aby nejprve zvýšily své úsilí o vyřešení hlavních humanitárních problémů a uspokojení nejdůležitějších lidských potřeb, zejména pokud jde o více než 3 miliony vnitřně vysídlených osob;

5.  zdůrazňuje, že je v zemi rozšířena chudoba, a že ačkoli Irák býval zemí s vyššími středními příjmy, léta násilí, konfliktů a sektářství tento pokrok v oblasti rozvoje do značné míry zvrátila; žádá EU, aby svou rozvojovou pomoc zaměřila prostřednictvím cílených projektů na nejzranitelnější skupiny a osoby, které ji nejvíce potřebují, zejména ženy a děti, mladé lidi, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky;

Priority činnosti Evropské unie v Iráku

6.  vyzývá Unii a členské státy, aby zachovaly humanitární pomoc, již v současnosti poskytují, s cílem poskytovat všem Iráčanům postiženým konflikty pomoc a ochranu, a aby tuto humanitární pomoc používaly jako prostředek k posílení správy, demokracie a právního státu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily celkový dohled nad poskytovanou finanční pomocí, aby se tato pomoc vždy dostávala k těm, kteří ji potřebují; zdůrazňuje, že všichni Iráčané mají právo získat své občanské dokumenty, stejně jako právo na přístup k pomoci bez jakékoli diskriminace;

7.  žádá Unii, aby zintenzívnila svou spolupráci s cílem usnadnit stabilizaci a zajištění bezpečnosti nedávno osvobozených oblastí a umožnila tak bezpečný, informovaný, dobrovolný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob; vyzývá EU, aby pokračovala v podpoře iráckých úřadů s cílem zajistit demokratický volební proces a aby byla nejvyšší irácké nezávislé volební komisi nápomocna v jejích snahách o to, aby se vnitřně vysídlené osoby mohly těchto voleb účastnit; vybízí Unii, aby poskytla technickou podporu s cílem posílit irácké kapacity při odstraňování nášlapných min a jiných výbušnin na těchto územích; vyzývá iráckou vládu, aby usilovala o urychlení postupů při registraci organizací provádějících odminování území;

8.  žádá EU a její členské státy, aby poskytovaly naléhavou finanční pomoc na rekonstrukci prioritní infrastruktury a obnovu nejdůležitějších veřejných služeb, jako je přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením, dodávky elektrické energie, vzdělání a zdravotní péče, s cílem zajistit obyvatelstvu základní životní standard, a aby více podporovaly občanskou společnost a dávaly přednost financování projektů, které podporují subjekty usilující o demokratickou odpovědnost a změnu; vyzývá členské státy EU, aby podpořily proces plánování obnovy měst, který umožní zapojení občanů do rozhodovacích procesů souvisejících s rekonstrukcí, s cílem zajistit inkluzivnost v městském plánování a obnově měst, a to s cílem posílit důvěru mezi občany a státem; žádá Komsi, aby zajistila, že finanční fondy poskytnuté na rekonstrukci budou rovnoměrně rozděleny mezi skupiny obyvatel, které je potřebují, bez ohledu na etnickou a náboženskou příslušnost jejích příjemců a aby byly tyto prostředky poskytovány prostřednictvím legitimních státních orgánů, subjektů na nižší úrovni; je přesvědčen, že finanční pomoc by rovněž mohla být poskytována místním podnikatelům a podnikům s cílem zajistit přístup malých a středních podniků ke kapitálu;

9.  žádá Unii, aby učinila vše pro podporu pokračování intenzivního a konstruktivního dialogu mezi ústřední mocí a orgány v oblasti iráckého Kurdistánu, zejména po referendu v této oblasti ze září 2017, s cílem zajistit stabilní vztahy uspokojivé pro obě strany napomáhající inkluzivnímu rozhodování na nejvyšší úrovni a plně respektující rozmanitost země, práva všech složek irácké společnosti i zásady irácké Ústavy, jakož i jednotu, suverenitu a územní celistvost Iráku; zdůrazňuje, že hranici mezi kurdským regionem a zbytkem Iráku je třeba stanovit na základě dialogu s podporou OSN; domnívá se, že Irák a regionální vláda Kurdistánu by měly mít možnost profitovat z vývozu své ropy bez vměšování vnějších aktérů; vyzývá Unii, aby podporovala užší spolupráci mezi federálními a místními orgány na obnově země a dosažení dlouhodobé stability a mírového soužití; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby oblast iráckého Kurdistánu provedla nutné politické a hospodářské reformy, bojovala proti korupci, umožnila vznik a fungování nových stran a zaručila, aby volby do regionálního parlamentu v roce 2018 byly skutečnými volbami s více kandidáty;

10.  je přesvědčen o tom, že během přechodu z naléhavé pomoci na pomoc rozvojovou je prioritou dlouhodobý přístup, stabilizace, reformy a zlepšení v oblastech řádné správy věcí veřejných a odpovědnosti, vzdělávání a získávání dovedností, přístup k možnostem obživy a poskytování základních zdravotních a sociálních služeb; zdůrazňuje také význam reforem zaměřených na zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů a zastoupení žen v politickém životě země; s netrpělivostí očekává konkrétní návrhy zamýšlených opatření, která by měla na tyto potřeby odpovídat, a naléhavě žádá Komisi, aby v rámci víceletého orientačního programu na období 2014–2017 poskytla informace o průkazných výsledcích a dopadech;

11.  vyjadřuje své znepokojení nad značnou roztříštěností irácké společnosti; vyzývá EU, aby v koordinaci s Asistenční misí OSN v Iráku (UNAMI) a iráckými orgány plně podporovala úsilí Komise pro národní usmíření o prosazování mezikomunitního usmíření a o proces národního usmíření plně vedený Iráčany, který zajistí respektování rozmanitosti Iráku a bude prosazovat inkluzivní a reprezentativní správu věcí veřejných na celostátní i místní úrovni, která se bude podílet na posilování společné identity obsažené v iráckém občanství; konstatuje, že vzhledem k nutnosti předcházet konfliktům a řešit bezpečnostní výzvy a požadavky týkající se iniciativ usmíření, mediace a dialogu je zapotřebí výrazně navýšit fondy vyčleněné na tyto iniciativy, zejména za pomoci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; vítá doporučení ze strany iráckých náboženských představitelů určené irácké vládě, aby v Iráku ustavila radu nejvyšších duchovních a učenců, zaslala iráckému parlamentu žádost, aby schválil zákon, který bude kriminalizovat extremistické náboženské projevy podněcující k nenávisti a násilí a trestat ty, kteří k nim vybízejí, provedla revizi školních osnov a kladla důraz na usmíření a na identitu založenou na státním občanství, a nikoli odvozenou od příslušnosti k sektě;

12.  vybízí mezinárodní společenství a EU, aby podporovaly zachování rozmanitosti etnických, kulturních a náboženských identit v Iráku; žádá, aby byly prozkoumány způsoby, jak v rámci irácké ústavy uznat, chránit a posilovat místní samosprávu etnických a náboženských menšin žijících v oblastech, kde byly historicky silně zastoupeny a kde spolu žily v míru, například v pohoří Sindžár (Jezídové) a na pláních Ninive (Chaldejci, Syřané a Asyřané); vyzývá irácké orgány, aby umožnily Kurdům, křesťanům a Jezídům návrat do míst jejich původního bydliště a zajistily pro to bezpečné podmínky;

Politický dialog

13.  vyzývá EU, aby posílila svůj politický dialog s iráckými orgány s cílem prosazovat dodržování lidských práv a posilování demokratických institucí skrze hlubší respektování zásad právního státu, řádné správy věcí veřejných a efektivního soudnictví; v této souvislosti žádá, aby se prioritou uvedeného dialogu stalo zrušení trestu smrti, a vyzývá irácké orgány, aby na ukládání trestu smrti bezodkladně uvalily moratorium;

14.  připomíná, že je nezbytné podporovat rozvoj irácké občanské společnosti, jakož i její plné politické zastoupení a účast v různých reformních procesech; zastává názor, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zastoupení žen, mladých lidí a také osob pocházejících ze všech etnických a náboženských skupin irácké společnosti včetně křesťanů, šíitských a sunnitských muslimů, Jezídů, Mandejců, Šabaků, Kurdů, Turkmenů a dalších skupin, jejichž potřeby je nutné vzít v potaz; současně zdůrazňuje, že je zapotřebí jako prioritu stanovit vybudování inkluzivní, nesektářské politické třídy, jež bude zastupovat všechny části tvořící iráckou společnost;

15.  žádá EU a její členské státy, aby s ohledem na soubor unijních právních předpisů týkajících se boje proti korupci zahájily spolu s iráckými orgány programy justiční spolupráce a výměny osvědčených postupů a účinných nástrojů za účelem boje proti široce přítomné korupci, a zajistily tak spravedlivé rozdělování bohatství země; zdůrazňuje, jaký význam pro účely zajištění stability v Iráku má EU coby zdroj poradenství pro iráckou vládu v otázkách bezpečnosti a správy věcí veřejných;

16.  oceňuje příspěvek iráckých ozbrojených sil k celosvětovému boji proti teroristické organizaci Dá'iš; nadále poskytuje při současném respektování mezinárodního práva a lidských práv podporu komplexním krokům zaměřeným na boj proti terorismu, které provádí celosvětová koalice proti Dá'iš, který zůstává hlavní hrozbu i přes nedávno dosažené vojenské úspěchy proti této organizaci; uznává, že boj proti terorismu v Iráku je do velké míry ovlivněn okolní situací, jako je válka v Sýrii; vyzývá EU, aby navázala dialog o otázkách týkajících se boje proti terorismu s cílem reformovat protiteroristickou právní úpravu, posílit kapacity země pro vypořádání se s hrozbami terorismu a spolupracovat s iráckými orgány v potírání beztrestnosti ve spojení s jakýmikoli zločiny namířenými proti kterékoli skupině, ať už etnické, náboženské či jiné, včetně všech druhů menšin; rozumí tomu, že musí být řešeny kořeny terorismu, aby bylo možné proti tomuto jevu bojovat;

17.  žádá EU, aby vyzvala irácké orgány k přijetí vnitrostátní strategie pro postihování zločinů, které spáchal Dá'iš, a k přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu, čímž dobrovolně uznají pravomoc tohoto soudu transparentně a spravedlivě prošetřit porušování lidských práv, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se organizace IS dopustila, a vyvodit za tyto činy odpovědnost; zdůrazňuje nezbytnost vést věrohodné stíhání osob odpovědných za zločiny spáchané Dá'iš, smysluplně do něj zapojit oběti a důkladně v jeho rámci tyto zločiny soudně zaznamenat; je zároveň znepokojen tím, že příliš široký prostor pro stíhání by mohl vést ke vzniku dalšího bezpráví, které by bránilo budoucímu usmíření a opětovnému začlenění v rámci komunit;

18.  zdůrazňuje, že mají-li být místní mediální aktéři odborně připraveni na zpravodajství podporující mír, jsou zapotřebí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti sdělovacích prostředků a svobody vyjadřování;

19.  vyzývá EU, aby uznala odpovědnost za svoje občany, kteří odcestovali do Iráku s cílem účastnit se trestné činnosti Dá'iš a kteří by měli podléhat zásadám právního státu a být postaveni před soud; požaduje, aby mezi Irákem a příslušnými členskými státy EU byly zavedeny jednoznačné postupy upravující otázky repatriace a právní odpovědnosti dotčených osob;

20.  vyzývá Komisi, aby podpořila reformu justičního systému, zejména pokud jde o přechodné soudnictví, s cílem zajistit dodržování mezinárodních norem týkajících se řádného a spravedlivého vedení soudního procesu a rovněž nezávislosti a nestrannosti justice, aby byla zajištěna odpovědnost v rámci vládních struktur; vyzývá EU, aby spolupracovala s iráckými orgány na potírání beztrestnosti veškerých zločinů zaměřených na jakékoli skupiny, jako jsou etnické, náboženské či jiné skupiny, včetně všech druhů menšin;

21.  vyzývá irácké orgány, aby upřednostnily prosazování rovnosti pohlaví a vymýcení veškerého násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám, včetně násilí na základě pohlaví; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zrušit zákon, který zprošťuje odpovědnosti muže obviněné ze znásilnění, sexuálního napadení, znásilnění mladistvých, únosu nebo podobného činu, pokud se se svou obětí ožení;

22.  vyzývá EU, aby podporovala dobré a konstruktivní vztahy mezi Irákem a jeho sousedy, jakož i jeho úlohu coby země přispívající k míru v regionu; vzhledem k tomu, že Irák udržuje úzké vztahy se Spojenými státy a s Íránem, přičemž se v nedávné době zlepšily i jeho vztahy se Saúdskou Arábií, což z Iráku může učinit centrum regionálních snah o zmírnění napětí; vyzývá všechny zúčastněné strany k uplatňování odstavce 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 598, který vyzývá k vytvoření regionálního bezpečnostního uspořádání pobřežních států Perského zálivu;

23.  vyzývá EU, aby s iráckými orgány spolupracovala na vypracování celostátní strategie pro ochranu a exhumaci hromadných hrobů s cílem zachovat tato místa v oblastech, kde nedávno proběhl konflikt, aby bylo možné ostatky lidských těl exhumovat a kriminalisticky prozkoumat, a umožnit tak jejich řádný pohřeb nebo předání rodině, zabezpečení důkazů a vedení vyšetřování a stíhání v případech, kdy existuje podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti; vyzývá rovněž EU a členské státy, aby přijaly opatření za účelem naléhavého zřízení skupiny odborníků, kteří budou v rámci přípravy mezinárodního stíhání odpovědných osob usilovat o shromáždění veškerých důkazů o jakékoli probíhající mezinárodní trestné činnosti, včetně genocidy, aniž by byli omezeni místem jejího spáchání;

24.  vyzývá k zavedení celosvětového výročí památky obětí hrůzných teroristických činů spáchaných Dá'iš, skupinou al-Káida a obdobnými teroristickými organizacemi;

Odvětvová spolupráce

25.  zdůrazňuje, že proces obnovy a stabilizace musí doprovázet konzistentní politika v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje, jež bude přínosná pro všechny Iráčany udržitelným a inkluzivním způsobem; vyzývá EU, aby se plně angažovala po boku iráckých orgánů nejen s cílem řešit ekonomickou a rozpočtovou nerovnováhu, ale také za účelem prosazování dlouhodobého a inkluzivního hospodářského růstu, který bude s to vytvořit kromě rámce pro obchod a vhodného prostředí pro investice také pracovní místa, zejména pro mladé lidi; vyzývá EU, aby vybídla Irák k tomu, aby mladým lidem, kterým se nedostalo formálního vzdělání poté, co je Dá'iš nuceně vysídlil, poskytl příležitosti zapojit se do formálních vzdělávacích programů, které je vybaví znalostmi a dovednostmi v zájmu zlepšení jejich šance na získání zaměstnání, a aby zemi v tomto úsilí podporovala;

26.  žádá EU, aby Irák vybídla k diverzifikaci jeho hospodářství a v tomto úsilí jej podporovala;

27.  je znepokojen vysokou mírou předčasného ukončení školní docházky u žáků iráckých škol obou pohlaví (podle zpráv organizací občanské společnosti školní docházku předčasně ukončilo již 60 % žáků zapsaných v roce 2015); zdůrazňuje, že v situaci stižené konflikty je vysoká úroveň gramotnosti zásadně důležitá pro smír opírající se o pozitivní základy;

28.  vyzývá EU, aby prohlubovala svou spolupráci ve vzdělávacím odvětví a ve prospěch reformy vzdělávání s cílem zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání na všech úrovních a pro všechny, zejména pro nezletilé; uznává problém nedostatečné dostupnosti škol pro dívky z důvodu obyčejů, vnímání ve společnosti, chudoby a bezpečnosti; vyzývá EU, aby podporovala informovanost o vzdělávání dívek a aby spolupracovala s iráckou vládu na zlepšení této situace, neboť to má zásadní význam pro zlepšení kvality jejich života;

29.  vyzývá EU, aby rozvíjela možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zejména ve vztahu k univerzitní spolupráci a partnerství, především pokud jde o program Erasmus+ a možnosti výměn na poli výuky a výzkumu;

30.  vyzývá EU, aby se zapojila do spolupráce v oblasti kultury s cílem chránit, zachovat a obnovit umělecké a kulturní dědictví Iráku a posilovala ji;

31.  vítá, že byla na žádost iráckých orgánů a v rámci irácké bezpečnostní strategie zahájena mise, jejímž cílem je podpořit reformu bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM Iraq); přeje si, aby toto úsilí vedlo k posílení veřejných institucí a k vytvoření nestranného a inkluzivního policejního sboru; zdůrazňuje, že reforma bezpečnostního sektoru v Iráku je důležitou výzvou a že by ji OSN měla podporovat; zdůrazňuje, že v rámci širšího úsilí o reformu bezpečnostního sektoru je třeba vybízet k rozpuštění milicí a opětovnému začlenění bojovníků do společnosti, a to skrze konkrétní programy opětovné integrace, budou-li zapotřebí;

32.  vyzývá EU, aby iráckým orgánům poskytla posílenou technickou pomoc na podporu řádného řízení přírodních zdrojů, lepšího výběru daní a omezení nezákonných finančních toků, a zajistila tak, že Irák bude moci ve střednědobém horizontu financovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů a  omezit nerovnost v rámci svého obyvatelstva a svých regionů; zdůrazňuje, že je třeba aktivně poskytovat poradenství soukromému sektoru a investorům s cílem zlepšit jejich vnímavost vůči konfliktům a zvýšit jejich příspěvek k budování míru a udržitelnému rozvoji;

33.  vyzývá EU, aby v rámci stanoveném dohodou o partnerství a spolupráci navázala s Irákem dialog týkající se všech aspektů migrace a aby také zaujala přístup k řízení migrace, který bude založen na úctě k lidským právům, a zároveň zohlednila potřebu nalézt dlouhodobá, účinná a proveditelná řešení ve prospěch občanů EU i Iráku;

34.  zdůrazňuje, že Irák je potenciálně důležitým partnerem při zajišťování rekonstrukce energetické infrastruktury a vyšší míry diverzifikace zdrojů energie pro Irák a také zdrojů zásob pro EU; vyzývá proto EU, aby podporovala Irák při jeho transformaci energetiky a spolupracovala s ním na vytváření společných projektů i výměně osvědčených postupů a znalostí v klíčových oblastech energetické účinnosti, obnovitelné energie, životního prostředí a efektivního řízení zdrojů, včetně vodních zdrojů, a to mimo jiné za účelem urychlení provádění cílů udržitelného rozvoje;

35.  připomíná, že konflikty a extremismus mají nepřiměřený dopad na ženy a dívky, které jsou zranitelnější vůči násilí a zneužívání, včetně sexuálního násilí, mučení, obchodu s lidmi, otroctví a dětských sňatků; zdůrazňuje, že je třeba zabývat se specifickými humanitárními a rozvojovými potřebami žen a dívek, zejména ve vysídlených komunitách; žádá EU, aby skrze své rozvojové úsilí dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a aby rovněž prosazovala úlohu žen při obnově a budování míru v zemi;

36.  zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat do iráckého zemědělství, neboť má vysoký potenciál, pokud jde o zaměstnanost, a je důležité pro opětovné zalidnění venkovských oblastí, které v důsledku konfliktů trpí soustavným úbytkem obyvatel;

37.  oceňuje pevné odhodlání Iráku přistoupit ke Světové obchodní organizaci a žádá Komisi, aby byla iráckým orgánům nápomocna v jejich úsilí o opětovné zapojení do světového hospodářství a obchodu;

Institucionální vztahy

38.  trvá na tom, aby veškerá pomoc poskytovaná ze strany Unie podléhala přísnému dodržování lidských práv a zásad právního státu a byla doprovázena nepřetržitým procesem hodnocení, o jehož výsledcích musí být Evropský parlament v souladu s článkem 113 dohody o partnerství a spolupráci řádně informován;

39.  zavazuje se vytvořit spolu s iráckým parlamentem parlamentní výbor pro spolupráci, jak je stanoveno v dohodě o partnerství a spolupráci, aby tento výbor mohl zahájit svou činnost, mimo jiné sledování provádění projektů v rámci spolupráce mezi EU a Irákem;

40.  vyjadřuje přání, aby jeho skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb zahrnula Irák do svého seznamu prioritních zemí na rok 2019 a zapojila se do programů pro posílení kapacit iráckého parlamentu; žádá Komisi, aby tyto programy podporovala;

°

°  °

41.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Irácké republiky.

(1)

Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 20.

(2)

Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 83.

(3)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 77;

(4)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 194.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (23.5.2018)

pro Výbor pro zahraniční věci

k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem

(2010/0310(NLE))

Zpravodaj: Paavo Väyrynen

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závazek EU k dlouhodobější podpoře země a skutečnost, že EU se rozhodla k Iráku přistupovat jako k pilotní zemi, v níž je třeba v zájmu upevnění přechodu z humanitární pomoci na dlouhodobou rekonstrukci a stabilizaci zajistit lepší provázanost humanitární a rozvojové činnosti; připomíná, že irácká krize představuje podle klasifikace OSN mimořádnou krizovou situaci třetího stupně a že 11 milionů lidí potřebuje v současném okamžiku pomoc; naléhavě proto žádá EU a její členské státy, aby nejprve zvýšily své úsilí a co nejdříve začaly řešit klíčové humanitární problémy a lidské potřeby, zejména pokud jde o více než 3 miliony vnitřně vysídlených osob;

2.  naléhavě vyzývá EU, aby v zemi nepřestávala poskytovat mimořádnou pomoc, neboť se tam nacházejí 3 miliony vnitřně vysídlených osob, z nichž více než 1,6 milionu žije v hrozných hygienických podmínkách; zdůrazňuje, že zhruba polovinu z těchto vnitřně vysídlených osob tvoří nezletilí a že 600 000 z nich se nedostává žádné formy vzdělávání;

3.  zdůrazňuje, že je v zemi rozšířena chudoba, a že ačkoli se jednalo o zemi s vyššími středními příjmy, léta násilí, konfliktů a sektářství pokrok dosažený v oblasti rozvoje značně podkopaly; žádá EU, aby svou rozvojovou pomoc zaměřila prostřednictvím cílených projektů na nejzranitelnější skupiny a osoby, které ji nejvíce potřebují, zejména ženy a děti, mladé lidi, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky;

4.  zdůrazňuje, že právní stát, lidská práva a přístup ke spravedlnosti zůstávají důležitými výzvami a že Irák patří k nejhůře umístěným zemím na indexu transparentnosti; trvá na tom, aby EU upřednostňovala provádění politických a hospodářských reforem s cílem budovat institucionální kapacitu a konsolidovat demokracii;

5.  trvá na tom, že udržitelný růst podporující začlenění je třeba podporovat v souladu s iráckými národními rozvojovými prioritami;

6.  konstatuje, že sociálním a politickým procesům a dynamice v Iráku výrazně dominují muži a že na ně mají nadměrný vliv náboženští vůdci; lituje, že to často vede k vyloučení žen a sekulárních skupin ze sociálních interakcí;

7.  je přesvědčen o tom, že během přechodu z naléhavé pomoci na pomoc rozvojovou je prioritou dlouhodobý přístup, stabilizace, reformy a zlepšení v oblastech řádné správy věcí veřejných a odpovědnosti, vzdělávání a získávání dovedností, přístup k možnostem obživy a poskytování základních zdravotních a sociálních služeb; zdůrazňuje také význam reforem zaměřených na zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů a zastoupení žen v politickém životě země; s netrpělivostí očekává konkrétní návrhy zamýšlených opatření, která by měla na tyto potřeby odpovídat, a naléhavě žádá Komisi, aby v rámci víceletého orientačního programu na období 2014–2017 poskytla informace o průkazných výsledcích a dopadech;

8.  zdůrazňuje, že je třeba podporovat Irák při přechodu k udržitelné diverzifikaci hospodářství s cílem snížit závislost na těžbě a vývozu surovin, jako je ropa, která v roce 2016 představovala 46,8 % vývozu země;

9.  upozorňuje na zhoršení životního prostřední a infrastruktury, po sobě jdoucí sucha a desertifikaci, které mají závažný dopad na venkovské obyvatelstvo a působí problémy se zabezpečením potravin a nedostatek vody, zejména pro vysídlené osoby; žádá EU, aby úzce spolupracovala s iráckými orgány s cílem dosáhnout účinnějšího a spravedlivějšího využívání a řízení přírodních zdrojů;

10.  je znepokojen vysokou mírou předčasného ukončení školní docházky u žáků iráckých škol obou pohlaví (podle zpráv organizací občanské společnosti školní docházku předčasně ukončilo již 60 % žáků zapsaných v roce 2015); zdůrazňuje, že v situaci stižené konflikty je vysoká úroveň gramotnosti zásadně důležitá pro pozitivní smír;

11.  žádá EU, aby poskytovala vzdělávací programy týkající se míru a prevence násilného extremismu a kampaně zaměřené na odzbrojení s cílem zastavit v Iráku šíření ručních a lehkých zbraní;

12.  zdůrazňuje význam zlepšování povědomí o lidských právech pro posílení harmonie mezi komunitami a oslabení náboru mladých lidí, ohrožených násilím a extremismem, do milicí;

13.  zdůrazňuje, že mají-li být místní aktéři odborně připraveni na zpravodajství podporující mír, jsou zapotřebí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti sdělovacích prostředků a svobody vyjadřování;

14.  trvá na tom, aby poskytování humanitární a rozvojové pomoci vycházelo z potřeb a bylo objektivní, a skutečně tak podporovalo proces stabilizace a obnovy, včetně bezpečného návratu náboženských menšin a etnických skupin do svých domovů; zdůrazňuje, že vnější subjekty, včetně EU, musí aktivně zmírňovat riziko, že pomoc bude účelově využívána domácími politickými činiteli nebo přidělována způsobem, který bude diskriminovat nebo naopak upřednostňovat určité skupiny;

15.  žádá EU, aby zajistila, aby prostředky EU byly vynakládány na projekty, které pomohou iráckému obyvatelstvu, a aby se městům dostávalo dostatečné podpory při poskytování základních služeb a budování místní správy s cílem zajistit obyvatelům základní životní podmínky; dále vyzývá EU, aby zajišťovala koordinaci mezi ústředními orgány a místními samosprávami s cílem vytyčit priority, do nichž je třeba investovat, a více podporovala občanskou společnost, zejména obránce lidských práv; žádá, aby jako prioritu určila zejména financování projektů, které podpoří aktéry prosazující odpovědnost a demokratické změny a posílí mechanismy místního dialogu a řešení konfliktů, do nichž je třeba zapojit především mladé lidi;

16.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že je v Iráku na mnoha úrovních rozšířena korupce a že podle všeho neexistuje strategie boje proti ní;

17.  zdůrazňuje, že irácký soudní systém je vnímán jako nespravedlivý a uplatňující dvojí standard; konstatuje, že irácké soudní orgány zjevně nepodnikají kroky nezbytné ke stíhání osob porušujících lidská práva a dalších zločinců;

18.  poznamenává, že reforma bezpečnostního sektoru v Iráku je důležitou výzvou a že by ji měla OSN i EU podporovat; zdůrazňuje, že v rámci reformy bezpečnostního sektoru je třeba pracovat na rozpuštění milicí a opětovné začlenění bojovníků do společnosti;

19.  vyzývá EU, aby iráckým orgánům poskytla posílenou technickou pomoc na podporu řádného řízení přírodních zdrojů, lepšího výběru daní a omezení nezákonných finančních toků, a zajistila tak, že Irák bude moci ve střednědobém horizontu financovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů a omezí nerovnost v rámci svého obyvatelstva a svých regionů; zdůrazňuje, že je třeba aktivně poskytovat poradenství soukromému sektoru a investorům s cílem zlepšit jejich vnímavost vůči konfliktům a zvýšit jejich příspěvek k budování míru a udržitelnému rozvoji;

20.  žádá EU, aby investovala do obnovy a rozvoje místního hospodářství, zejména tak, že zvýší svou podporu podnikání, malým a středním podnikům a odborné přípravě, že bude podporovat investice do prioritních oblastí, jako je energetika a zemědělství, a podněcovat partnerství veřejného a soukromého sektoru; domnívá se, že vytvoření pozitivního prostředí podporujícího rozvoj soukromého sektoru nejen umožní řešit v zemi problém nezaměstnanosti mladých lidí, ale pomůže i vytvořit příležitosti pro návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků po skončení konfliktu;

21.  připomíná, že konflikt a extremismus mají nepřiměřený dopad na ženy a dívky, které jsou zranitelnější vůči násilí a zneužívání, včetně sexuálního násilí, mučení, obchodu s lidmi, otroctví a dětských sňatků; zdůrazňuje, že je třeba zabývat se specifickými humanitárními a rozvojovými potřebami žen a dívek, zejména ve vysídlených komunitách; žádá EU, aby ve svém rozvojovém úsilí dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a aby prosazovala úlohu žen při obnově a budování míru v zemi;

22.  žádá EU, aby posílila svou angažovanost u iráckých aktérů občanské společnosti; zdůrazňuje, že pro účinné zapojení žen je nezbytné zaujmout k procesu stabilizace a rekonstrukce genderově citlivý přístup;

23.  zdůrazňuje, že pokud nemá dojít k další radikalizaci nebo její obnově, nesmí se boj proti terorismu omezovat na represi, nýbrž musí být v souladu s prosazováním lidských práv a mezinárodního práva; vyzývá politické, rozvojové, bezpečnostní a další sociální aktéry, aby důkladně analyzovali hybné síly radikalizace, násilného extremismu a náboru členů teroristických skupin a komplexně se jimi zabývali;

24.  podporuje zapojení organizací občanské společnosti do odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění v Iráku;

25.  žádá EU, aby uskutečnila programy, které lidem umožní účastnit se místního rozhodovacího procesu a posílí transparentnost a odpovědnost institucí;

26.  zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat do iráckého zemědělství, neboť má vysoký potenciál, pokud jde o zaměstnanost, a je důležité pro opětovné obydlení venkovských oblastí, které v důsledku konfliktů trpí soustavným úbytkem obyvatel.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem

Referenční údaje

2010/0310M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

AFET

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Paavo Väyrynen

12.4.2018

Projednání ve výboru

24.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORUPOŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Andor Deli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

2

-

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq

Referenční údaje

2010/0310M(NLE)

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

AFET

 

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

DEVE

 

INTA

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

INTA

23.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

3

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Datum předložení

26.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 2. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí