Procedure : 2010/0310M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0224/2018

Indgivne tekster :

A8-0224/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0286

BETÆNKNING     
PDF 514kWORD 70k
26.6.2018
PE 619.389v02-00 A8-0224/2018

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side

(10209/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Tokia Saïfi

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10209/1/2012),

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, artikel 207, artikel 209 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0038/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak(2),

–  der henviser til den fælles meddelelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Kommissionen med elementer til en EU-strategi med hensyn til Irak, der blev vedtaget den 8. januar 2018,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 22. januar 2018 om en ny strategi over for Irak,

–  der henviser til Kommissionens flerårige vejledende program for Irak (2014-2017),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2016 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Daesh(3),

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om situationen i det nordlige Irak/Mosul(4),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2367 (2017) af 14. juli 2017 og 2379 (2017) af 21. september 2017,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0224/2018),

A.  der henviser til, at Europa og Irak er forbundet med hinanden gennem flere tusinde års gensidige kulturelle påvirkninger og en fælles historie;

B.  der henviser til, at Irak i årtier har været hærget først af det diktatoriske regime under Saddam Hussein, der indledte aggressionskrige mod Iran i 1980 og mod Kuwait i 1990, og derefter af lammende sanktioner og interne konflikter efter den USA-ledede invasion i 2003, som bl.a. indebar sekterisk vold og kurdiske løsrivelsestendenser samt jihadistisk terrorisme fra Daesh; der henviser til, at alle disse faktorer forklarer de enorme udfordringer, som Irak står over for i sine bestræbelser på at skabe fremskridt i retning af bedre regeringsførelse, økonomiske fremskridt og national forsoning;

C.  der henviser til, at EU har bekræftet sin forpligtelse til at opbygge et stærkt partnerskab med Irak, der er baseret på partnerskabs- og samarbejdsaftalen, til at støtte de irakiske myndigheder under hele omstillingen til demokrati og i genopbygningsprocessen, samtidig med at der tages hånd om årsagerne til den politiske, sociale og økonomiske ustabilitet; der henviser til, at det anslås, at genopbygningsomkostningerne vil beløbe sig til helt op til 88 mia. USD;

D.  der henviser til, at de EU-medlemsstater, som var involveret i krigen i 2003, og EU som helhed har et særligt ansvar for at hjælpe den irakiske befolkning og støtte bestræbelserne på at opnå fred og stabilitet i landet;

E.  der henviser til, at der blev afholdt valg til parlamentet den 12. maj 2018; der henviser til, at Irak i en region, der er præget af forskansning bag autoritære regimer og undertrykkelse, udgør et af de få eksempler på et land med et konkurrencepræget politisk klima, herunder et flerpartisystem og relativt frie medier; der henviser til, at de politiske kræfter i landet ser ud til at have erkendt behovet for at danne tværsekteriske alliancer for at øge systemets legitimitet og stabilitet; der henviser til, at reelle og konkurrenceprægede valg er af grundlæggende betydning for den demokratiske konsolidering i Irak; der henviser til, at fuld deltagelse af alle dele af det irakiske samfund vil være et vigtigt skridt i retning af et inklusivt demokrati og en fælles nationalfølelse;

F.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre en betydelig forbedring af sikkerhedssituationen for at fremme stabilisering, forsoning, inklusiv regeringsførelse, og økonomisk og social udvikling i landet på både nationalt og lokalt plan; der henviser til, at det for at sikre forsoning er nødvendigt, at der bliver taget ansvar for de forbrydelser, der er blevet begået af alle parter; der henviser til, at EU yder støtte til en reform af sikkerhedssektoren i Irak gennem EU's rådgivende mission (EUAM); der henviser til, at FN's rådgivende mission i Irak (UNAMI) har været til stede i landet siden 2003 og har udført et betydeligt arbejde med hensyn til at fremme en inklusiv politisk dialog og national forsoning; der henviser til, at NATO fortsat gennemfører sit initiativ med henblik på kapacitetsopbygning i Irak, som fokuserer på bekæmpelse af improviserede eksplosive anordninger, bortskaffelse af ueksploderet ammunition, minerydning, civil-militær planlægning, vedligeholdelse af udstyr fra sovjettiden, militærmedicin og reform af de irakiske sikkerhedsinstitutioner;

G.  der henviser til de forvaltningsmæssige udfordringer, som Irak står over for med hensyn til opbygningen af institutionel og administrativ kapacitet, konsolidering af retsstaten, retshåndhævelse og respekt for menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder og alle etnisk-religiøse mindretals rettigheder;

H.  der henviser til, at det er vigtigt at gøre noget ved arbejdsløshed og social udstødelse, navnlig blandt unge, for at forhindre, at de bliver radikaliserede og dermed lette at rekruttere til terrororganisationer eller andre former for organiseret kriminalitet;

I.  der henviser til, at den irakiske terrorbekæmpelsesenhed, der var den primære aktør i befrielsen af Mosul, led alvorlige tab og bør anerkendes behørigt og tildeles støtte med henblik på at øge dens evne til rekruttering, så denne styrke igen kan få en passende og bæredygtig størrelse;

J.  der henviser til, at de irakiske myndigheder bør betragte landets olieindtægter som et redskab og en mulighed for opnåelse af bæredygtig social og økonomisk genopbygning til gavn for det irakiske samfund som helhed frem for at fordele indtægterne herfra på grundlag af klientelisme; der henviser til, at der er betydelige olieforekomster i det selvstyrende område irakisk Kurdistan; der henviser til, at der er nødvendigt at normalisere forholdet mellem centralregeringen i Bagdad og den kurdiske regionale regering i det selvstyrende område irakisk Kurdistan i overensstemmelse med forfatningens bestemmelser;

K.  der henviser til, at Irak er et kludetæppe af forskellige samfund, der ofte konkurrerer om magten og kontrollen over de nationale ressourcer; der henviser til, at tusindvis af irakiske borgere, herunder fra mindretal, og især kvinder og piger, brutalt blev udslettet eller gjort til slaver af Daesh, i hvad der kan betegnes som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at terrorgrupper og ekstremistiske grupper stadig har frit spillerum til at udnytte de sekteriske og lokale spændinger; der henviser til, at der i 2003 boede over 1,5 millioner kristne (kaldæere, syriakker, assyrere og andre kristne mindretal) i Irak, og at de udgør en gammel, indfødt befolkningsgruppe, som i øjeblikket er i alvorlig fare for forfølgelse og fordrivelse; der henviser til, at over en million kristne irakere blev tvunget til at flygte fra voldshandlinger og enten helt har forladt deres land eller er blevet fordrevet inden for landets grænser; der henviser til, at kurderne udgør et stort mindretal af befolkningen i Irak, hvoraf størstedelen lever i det selvstyrende område irakisk Kurdistan;

L.  der henviser til, at Daesh, al-Qaeda og tilsvarende terrororganisationer er inspireret af den ekstreme udgave af salafisme/wahhabisme; der henviser til, at truslen fra denne ideologi til trods for Daeshs militære og territoriale nederlag stadig skal håndteres gennem forbedret regeringsførelse, uddannelse, levering af tjenesteydelser, afradikaliseringsbestræbelser og fuld inddragelse af sunnisamfundet i den politiske proces i Irak;

M.  der henviser til, at der i et land med 26 millioner indbyggere er 11 millioner mennesker, som har behov for humanitær bistand, mere end 3 millioner internt fordrevne irakere, hvoraf mange befinder sig i irakisk Kurdistan, og 246 000 flygtninge fra Syrien; der henviser til, at det er vigtigt for de internt fordrevnes muligheder for at vende hjem, at de modtager økonomisk støtte til at genopbygge en levevej;

N.  der henviser til, at Daeshs territoriale nederlag er resultatet af de irakiske væbnede styrkers indsats, som blev støttet af den internationale koalition mod Daesh samt forskellige folkelige mobiliseringsenheder, peshmergaer og andre allierede styrker; der henviser til, at den jihadistiske trussel til trods for Daeshs territoriale nederlag i Irak fortsat består og bringer konsolideringen af landets stabilitet og sikkerhed i fare, særlig langs grænsen til Syrien; der henviser til, at det af hensyn til genopbygningen af landet og integrationen af det irakiske samfund er nødvendigt at overvinde forskelle baseret på religiøse kriterier, opløse de folkelige mobiliseringsenheder og integrere deres medlemmer i henhold til statens behov, da det ellers vil blive umuligt at opnå en funktionsdygtig stat baseret på demokrati og pluralisme; der henviser til, at det irakiske parlament i 2016 vedtog en lov, der effektivt gjorde konstellationen af militser til et permanent element i de irakiske sikkerhedsstyrker; der henviser til, at en forenet, pluralistisk og demokratisk irakisk stat er en forudsætning for stabilitet og udvikling af landet og dets borgere;

1.  bifalder indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) mellem EU og Irak; anmoder om at gøre fuld brug af de mekanismer, som den indfører til at styrke forholdet mellem EU og Irak;

2.  understreger, at PSA'en er et vigtigt værktøj til gennemførelse af EU's strategi for Irak og til at styrke vort samarbejde med henblik på genopbygning, stabilisering og forsoning i landet på nationalt og lokalt plan og på grundlag af en langsigtet strategi; understreger vigtigheden af irakisk ejerskab til opbygningsprocessen af en demokratisk, føderal og pluralistisk stat baseret på respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

3.  bifalder den internationale konference for genopbygningen af Irak, som fandt sted i Kuwait den 12. februar 2018; opfordrer EU og medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser om finansiel og teknisk bistand;

4.  bifalder EU's forpligtelse til at give længevarende støtte til landet, og at det har udpeget Irak som pilotland, hvor man bedre kan håndtere og operationalisere sammenhængen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at fremme en overgang fra humanitær bistand til mere langsigtet genopbygning og stabilisering; minder om, at den irakiske krise er en nødsituation på niveau tre efter FN's klassifikation, og at 11 millioner mennesker aktuelt har behov for bistand; opfordrer derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til først og fremmest at styrke deres indsats for hurtigst muligt at håndtere vigtige humanitære udfordringer og menneskelige behov, navnlig for de mere end tre millioner internt fordrevne;

5.  understreger, at fattigdom er udbredt i landet, og at de mange år med vold, konflikt og sekterisme, til trods for at Irak er et mellemindkomstland i den øverste halvdel, i betydelig grad har undermineret de spæde fremskridt; opfordrer EU til gennem målrettede projekter at rette sin udviklingsbistand mod de mest sårbare grupper og de mennesker, som har størst behov, nemlig kvinder og børn, unge, internt fordrevne og flygtninge;

Prioriteterne for Den Europæiske Unions tiltag i Irak

6.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at opretholde den nuværende humanitære bistand for at hjælpe og beskytte alle irakere, der er berørt af konflikterne, og bruge bistanden som et middel til at fremme konsolideringen af god regeringsførelse, demokrati og retsstatsprincippet; opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre en omfattende overvågning af den finansielle bistand, de yder, for at sikre, at den når ud til de mennesker, der har behov for den; understreger, at hele den irakiske befolkning har en juridisk ret til civil dokumentation og til at få adgang til bistand uden nogen form for forskelsbehandling;

7.  opfordrer EU til at intensivere sit samarbejde med henblik på at lette stabiliseringen af og sikkerheden i de nyligt befriede områder og muliggøre en sikker og værdig tilbagevenden for internt fordrevne, der er baseret på et informeret og frivilligt grundlag; opfordrer EU til fortsat at støtte de irakiske myndigheder med henblik på at sikre demokratiske valg og til at bistå den højtstående uafhængige irakiske valgkommission i dens bestræbelser på at sikre, at internt fordrevne opnår stemmeret; opfordrer EU til at yde teknisk bistand til opbygningen af irakisk kapacitet inden for minerydning og fjernelse af eksplosionsfare fra disse områder; opfordrer den irakiske regering til at arbejde på at fremskynde registreringsprocessen for minerydningsorganisationer;

8.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at yde akut finansiel bistand til genopbygningen af infrastruktur og genoprettelsen af grundlæggende offentlige tjenesteydelser såsom adgang til vand og sanitet, elektricitet, uddannelse og sundhedspleje med henblik på at sikre basale levevilkår for befolkningen, øge støtten til civilsamfundet og prioritere finansiering til projekter, der støtter aktører, som fremmer ansvarlighed og demokratisk forandring; opfordrer EU's medlemsstater til at støtte planerne for genopbygning af byer, der gør det muligt for borgerne at blive involveret i beslutningsprocessen omkring genopbygningen, så man sikrer inddragelse af alle parter i byplanlægningen og genopbygningen for at øge tilliden mellem borgerne og staten; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at de midler, der ydes til genopbygning, fordeles ligeligt blandt de samfund, der har behov for dem, uanset modtagernes etniske eller religiøse tilhørsforhold, og at de kanaliseres gennem lovlige statslige agenturer og ikke via subnationale aktører; mener, at der også kan ydes og fordeles finansiel bistand til lokale iværksættere og virksomheder for at sikre tilvejebringelse af kapital til små og mellemstore virksomheder;

9.  opfordrer EU til at gøre en indsats for at fremme en vedvarende og konstruktiv dialog mellem de centrale myndigheder og myndighederne i irakisk Kurdistan, især efter den folkeafstemning, der blev afholdt i Kurdistan i september 2017, med henblik på at etablere stabile forbindelser, som tilfredsstiller begge parter, fremmer en inklusiv beslutningstagning på højeste plan og fuldt ud respekterer landets mangfoldighed og rettighederne for alle dele af det irakiske samfund samt principperne i den irakiske forfatning og Iraks nationale enhed og territoriale integritet; understreger behovet for at løse spørgsmålet om grænsedragning mellem den kurdiske region og resten af Irak gennem dialog med FN-støtte; mener, at Irak og det selvstyrende område irakisk Kurdistan skal kunne drage fordel af olieeksport uden indgriben udefra; opfordrer desuden EU til at fremme et øget samarbejde mellem de føderale og de lokale myndigheder med henblik på effektivt at genopbygge landet og opnå langsigtet stabilitet og fredelig sameksistens; fremhæver det presserende behov for, at det selvstyrende område irakisk Kurdistan gennemfører de nødvendige politiske og økonomiske reformer, bekæmper korruption og muliggør oprettelsen af nye fungerende partier og sikrer reelle og konkurrenceprægede valg til det regionale parlament i 2018;

10.  mener, at følgende områder for udviklingsbistanden bør prioriteres i forbindelse med overgangen fra nødhjælp til udvikling: en langsigtet strategi, stabilisering, reformer og forbedringer på områderne god regeringsførelse og ansvarlighed, uddannelse og kompetenceudvikling, adgang til indkomstmuligheder og levering af sundhedsydelser samt grundlæggende sociale tjenesteydelser; understreger desuden betydningen af reformer med henblik på at forbedre balancen mellem kønnene og repræsentation af kvinder i landets politiske liv; ser frem til at modtage konkrete forslag om planlagte tiltag, der imødekommer disse behov, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge dokumentation for de resultater og virkninger, der er opnået inden for rammerne af det flerårige vejledende program 2014-2017;

11.  udtrykker bekymring over den betydelige fragmentering af det irakiske samfund; opfordrer EU til i samarbejde med UNAMI og de irakiske myndigheder fuldt ud at støtte den nationale forsoningskommissions arbejde for at fremme forsoning mellem samfundene og en irakisk ejet national forsoningsproces, at sikre respekt for mangfoldigheden i Irak og fremme inklusiv og repræsentativ regeringsførelse på nationalt og lokalt plan, som vil bidrage til at styrke en fælles irakisk fædrelandsfølelse; bemærker, at behovet for konfliktforebyggelse og for at håndtere sikkerhedsudfordringer samt efterspørgslen efter forsoning, mægling og dialoginitiativer gør det nødvendigt i betydelig grad at øge de midler, der er til rådighed til sådanne initiativer, navnlig via instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP); glæder sig over de irakiske religiøse lederes henstillinger til den irakiske regering til at oprette et råd bestående af højtstående gejstlige og lærde i Irak, til at sende en anmodning til det irakiske parlament om godkendelse af en lov, der gør ekstremistisk religiøs tale, som tilskynder til had og vold, strafbar, og til at straffe dem, der tilskynder til sådanne handlinger, til at gennemgå læreplanerne og til at lægge vægt på forsoning og fædrelandsfølelse og ikke på sekteriske tilhørsforhold;

12.  opfordrer det internationale samfund og EU til at yde støtte til bevarelsen af den etniske, kulturelle og religiøse mangfoldighed i Irak; opfordrer til inden for rammerne af den irakiske forfatning at undersøge mulighederne for at anerkende, beskytte og forbedre det lokale selvstyre for etniske og religiøse mindretal, der bor i områder, hvor de historisk har haft en stærk tilstedeværelse og har levet fredeligt med hinanden – f.eks. i Sinjarbjergene (yazidier) og på Ninivesletten (kaldæere, syrere, assyrere); opfordrer de irakiske myndigheder til at give kurdere, kristne og yazidier lov til at vende tilbage til deres oprindelige leveområder og garantere, at det er sikkert for dem, at gøre dette;

Politisk dialog

13.  opfordrer EU til at styrke sin politiske dialog med de irakiske myndigheder for at fremme respekt for menneskerettighederne og styrke de demokratiske institutioner gennem større respekt for retsstatsprincippet, god regeringsførelse og et effektivt retssystem; opfordrer i denne forbindelse til, at afskaffelse af dødsstraffen gøres til en prioritet i denne dialog, og opfordrer de irakiske myndigheder til øjeblikkeligt at indføre et moratorium for dødsstraf;

14.  minder om behovet for at støtte udviklingen af det irakiske civilsamfund og dets fulde politiske repræsentation og deltagelse i de forskellige reformprocesser; fastholder, at der bør lægges særlig vægt på repræsentationen af kvinder, unge og personer fra alle etniske og religiøse grupper i det irakiske samfund, herunder kristne, shia- og sunnimuslimer, yazidier, mandæere, shabaker, kurdere, turkmenere og andre, hvis krav skal tages alvorligt; understreger samtidig behovet for at prioritere opnåelsen af en inklusiv, ikke-sekterisk politisk klasse, der er repræsentativ for alle de grupper, der udgør det irakiske samfund;

15.  opfordrer EU og dets medlemsstater til under hensyntagen til EU-retten vedrørende bekæmpelse af korruption og i samarbejde med de irakiske myndigheder at iværksætte programmer for retligt samarbejde og udveksling af bedste praksis og effektive redskaber til effektivt at bekæmpe den udbredte korruption og derved sikre en retfærdig fordeling af den nationale velstand; understreger EU's betydning, når det gælder om at rådgive den irakiske regering i spørgsmål vedrørende sikkerhed og regeringsførelse med henblik på at sikre stabilitet i Irak;

16.  glæder sig over de irakiske væbnede styrkers bidrag til den globale bekæmpelse af terrororganisationen Daesh; fortsætter med at yde støtte til de omfattende foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, der gennemføres af den globale koalition mod Daesh, som fortsat udgør en alvorlig trussel til trods for de seneste militære sejre over organisationen, samtidig med at folkeretten og menneskerettighederne respekteres; erkender, at bekæmpelsen af terrorisme i Irak i høj grad er påvirket af situationen i nabolandene, bl.a. krigen i Syrien; opfordrer EU til at etablere en dialog om spørgsmål vedrørende bekæmpelse af terrorisme med henblik på at reformere terrorbekæmpelseslovgivningen og styrke landets kapacitet til at håndtere terrortrusler og til at arbejde sammen med de irakiske myndigheder om bekæmpelse af straffrihed for alle forbrydelser, der er rettet mod enhver etnisk, religiøs eller anden gruppe, herunder mindretal i alle deres former; forstår, at de grundlæggende årsager til terrorisme skal håndteres for at kunne bekæmpes;

17.  opfordrer EU til at tilskynde de irakiske myndigheder til at vedtage en national strategi for håndtering af strafbare handlinger, der er begået af Daesh, og til at tiltræde Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) og frivilligt acceptere ICC's jurisdiktion til på en gennemsigtig og retfærdig måde at efterforske og placere ansvaret for menneskerettighedskrænkelser, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af Daesh; understreger behovet for en troværdig retsforfølgelse af de personer, der er ansvarlige for forbrydelser begået af Daesh med en meningsfuld deltagelse af ofre og oprettelsen af et omfattende strafferegister over disse forbrydelser; er samtidig bekymret over, at et alt for bredt grundlag for retsforfølgelse kan risikere at medføre yderligere uretfærdighed, hvilket vil hindre en fremtidig forsoning af samfundene og deres reintegration;

18.  understreger behovet for omfattende ekspertise inden for spørgsmål om medie- og ytringsfrihed, når lokale medieaktører uddannes i fredsjournalistik;

19.  opfordrer EU til at anerkende sit ansvar for EU-borgere, der er rejst til Irak for at tage del i forbrydelser begået af Daesh, og som bør retsforfølges i henhold til retsstatsprincippet; opfordrer til, at der oprettes klare procedurer mellem Irak og de respektive EU-medlemsstater om hjemsendelse og de involverede parters juridiske ansvar;

20.  opfordrer Kommissionen til at støtte en reform af retsvæsenet, navnlig med hensyn til retsopgør for at sikre overholdelse af internationale standarder for retfærdig rettergang og et uafhængigt og upartisk retsvæsen med henblik på at sikre ansvarlighed inden for regeringsstrukturerne; opfordrer EU til at samarbejde med de irakiske myndigheder om at bekæmpe straffrihed for alle forbrydelser, der er rettet mod enhver etnisk, religiøs eller anden gruppe, herunder mindretal i alle deres former;

21.  opfordrer de irakiske myndigheder til at prioritere ligestilling mellem kønnene og udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; understreger i denne forbindelse betydningen af at ophæve lovgivning, der fritager en anklaget for retsforfølgning for voldtægt, seksuelle overfald, samleje med en mindreårig, bortførelse eller tilsvarende handlinger, hvis voldtægtsforbryderen gifter sig med voldtægtsofferet;

22.  opfordrer EU til at fremme gode og konstruktive forbindelser mellem Irak og dets nabolande og dets rolle som bidragyder til fred i regionen; understreger, at Irak har stærke forbindelser til USA og Iran og for nylig har forbedret sit forhold til Saudi-Arabien, hvilket potentielt kunne gøre Irak til omdrejningspunktet for de regionale bestræbelser på at lægge en dæmper på spændingerne; opfordrer til gennemførelse af punkt 8 i FN's Sikkerhedsråds resolution 598, hvori der opfordres til indgåelse af en regional sikkerhedsaftale mellem de stater, der grænser op til Den Persiske Golf;

23.  opfordrer EU til i samarbejde med de irakiske myndigheder at udarbejde en national strategi for beskyttelse og udgravning af massegrave med henblik på at bevare massegrave i områder, hvor der for nylig har været konflikt, således at man kan grave de menneskelige rester op og foretage retsmedicinske undersøgelser og give ofrene en anstændig begravelse eller frigive dem til familien, og for at sikre beviser og muliggøre efterforskning og retsforfølgelse af personer mistænkt for forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer desuden EU og dets medlemsstater til at træffe foranstaltninger til hurtigt at nedsætte en ekspertgruppe, der skal have til opgave at indsamle alt bevismateriale i forbindelse med enhver forbrydelse i henhold til folkeretten, herunder folkedrab, uanset hvor sådanne forbrydelser måtte finde sted, med det formål at forberede international retsforfølgelse af de ansvarlige;

24.  opfordrer til, at der indføres en årlig international mindedag for ofrene for de grusomme terrorhandlinger, som Daesh, al-Qaeda og tilsvarende terrororganisationer har begået;

Sektorsamarbejde

25.  understreger, at genopbygningen og stabiliseringsprocessen skal ledsages af sammenhængende politikker for økonomisk og social udvikling til gavn for alle irakere på en bæredygtig og inklusiv måde; opfordrer EU til at samarbejde fuldt ud med de irakiske myndigheder ikke alene for at håndtere de økonomiske og finanspolitiske ubalancer, men også for at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, der kan skabe beskæftigelsesmuligheder, navnlig for de unge, og desuden fastlægge en ramme for handel og skabe et gunstigt investeringsmiljø; opfordrer EU til at tilskynde til og støtte de irakiske myndigheder i at give unge, som har måttet opgive en formel uddannelse, fordi de blev tvangsfordrevet af Daesh, mulighed for at få adgang til formelle uddannelsesprogrammer, der vil give dem viden og færdigheder, som kan forbedre deres chancer for at finde et job;

26.  opfordrer EU til at tilskynde til og støtte en diversificering af Iraks økonomi;

27.  er bekymret over det høje frafald blandt elever af begge køn fra irakiske skoler (som beklages af civilsamfundsorganisationer, der oplyser, at 60 % af dem, der var indskrevet i grundskolen i 2015, sidenhen er droppet ud); understreger, at et højt niveau af læse- og skrivefærdigheder er afgørende for, at der kan skabes en positiv fred i konfliktramte områder;

28.  opfordrer EU til at optrappe sit samarbejde på uddannelsesområdet og til gennemførelse af en uddannelsesreform for at sikre adgang til uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer og for alle, særlig mindreårige; anerkender problemet med manglende adgang til skoler for piger på grund af skikke, opfattelser i samfundet, fattigdom og sikkerhed; opfordrer EU til at øge bevidstheden om uddannelse af piger og til at samarbejde med den irakiske regering om at forbedre situationen, da dette er afgørende for, at deres livskvalitet kan forbedres;

29.  opfordrer EU til at udvikle samarbejdsmuligheder inden for forskning og videnskab, især universitetssamarbejde og -partnerskaber og navnlig med hensyn til Erasmus+ og udvekslingsmuligheder inden for undervisning og forskning;

30.  opfordrer EU til at gennemføre og styrke samarbejdet på kulturområdet for at beskytte, bevare og genopbygge den irakiske kunst- og kulturarv;

31.  bifalder lanceringen, på anmodning af de irakiske myndigheder og som led i den irakiske sikkerhedsstrategi, af en mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Irak); håber, at den vil bidrage til at styrke de offentlige institutioner og sikre opbygningen af en fair og inklusiv politistyrke; bemærker, at en reform af sikkerhedssektoren i Irak er en vigtig udfordring, som FN også bør støtte; understreger behovet for at tilskynde til demobilisering af militser og reintegration af de kæmpende som en del af en større indsats for at reformere sikkerhedssektoren, og når det er nødvendigt ved hjælp af skræddersyede reintegrationsprogrammer;

32.  opfordrer EU til at yde øget teknisk bistand til de irakiske myndigheder for at hjælpe dem med at forvalte naturressourcerne forsvarligt, forbedre skatteopkrævningen og nedbringe antallet af ulovlige finansielle strømme med det formål at sikre, at Irak vil kunne finansiere sin nationale udvikling på mellemlang sigt og mindske uligheden i befolkningen og mellem regionerne; understreger nødvendigheden af aktivt at rådgive den private sektor og investorer med henblik på at styrke både konfliktsensitiviteten og deres bidrag til fredsopbygning og bæredygtig udvikling;

33.  opfordrer EU til inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen at etablere en dialog med Irak om migration og alle dens aspekter og indføre en menneskerettighedsbaseret tilgang til håndtering af migration, idet man holder sig behovet for at finde frem til langsigtede, effektive og bæredygtige løsninger til fordel for borgerne i både EU og Irak for øje;

34.  understreger, at Irak er en potentielt vigtig partner med hensyn til at sikre genopbygningen af energirelateret infrastruktur og en større diversificering af energikilder for Irak og forsyningskilder for EU; opfordrer derfor EU til at støtte Irak i energiomstillingen og til at samarbejde med Irak om fælles projekter og udveksling af god praksis og knowhow på centrale områder som energieffektivitet, vedvarende energi, miljø og en effektiv forvaltning af ressourcer, herunder vand, bl.a. med det formål at fremskynde gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling;

35.  minder om, at kvinder og piger rammes uforholdsmæssigt hårdt af konflikter og ekstremisme, og at de er mere sårbare over for vold og overgreb, herunder seksuel vold, tortur, menneskehandel, slaveri og børneægteskaber; fremhæver behovet for at håndtere de specifikke humanitære og udviklingsmæssige behov hos kvinder og piger, navnlig blandt fordrevne befolkningsgrupper; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders indflydelse og status gennem sine udviklingsbestræbelser og at fremhæve kvindernes rolle i genopretning og fredsopbygning i landet;

36.  understreger nødvendigheden af at investere i det irakiske landbrug på grund af dets høje beskæftigelsespotentiale og betydningen af at genbefolke landdistrikter, hvor befolkningen er i konstant tilbagegang på grund af konflikter;

37.  glæder sig over Iraks faste tilsagn om at tilslutte sig Verdenshandelsorganisationen (WTO) og opfordrer Kommissionen til at bistå de irakiske myndigheder i deres bestræbelser på at genindtræde i verdensøkonomien og verdenshandlen;

Institutionelle relationer

38.  lægger vægt på, at al bistand, som EU yder, underlægges strenge krav om overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet og ledsages af en konstant evalueringsproces, hvis resultater Europa-Parlamentet informeres behørigt om i henhold til artikel 113 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen;

39.  forpligter sig til med det irakiske parlament at nedsætte et parlamentarisk samarbejdsudvalg, som fastsat i partnerskabs- og samarbejdsaftalen, for at det kan påbegynde sit arbejde med bl.a. at overvåge gennemførelsen af samarbejdsprojekter mellem Irak og EU;

40.  ønsker at Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering medtager Irak på sin liste over prioriterede lande for 2019 og påtager sig at udvikle kapacitetsopbygningsprogrammer for det irakiske parlament; opfordrer Kommissionen til at støtte sådanne programmer;

°

°  °

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringen og Repræsentanternes Råd i Republikken Irak.

(1)

EUT L 204 af 31.7.2012, s. 20.

(2)

EUT L 440 af 30.12.2015, s. 83.

(3)

EUT L 35 af 31.3.2018, s. 77.

(4)

EUT L 215 af 19.6.2018, s. 194.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (23.5.2018)

til Udenrigsudvalget

om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak

(2010/0310M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Paavo Väyrynen

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bifalder EU’s forpligtelse til at give længevarende støtte til landet, og at det har udpeget Irak som pilotland, således at man bedre kan håndtere og operationalisere sammenhængen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at fremme en overgang fra humanitær bistand til mere langsigtet genopbygning og stabilisering; minder om, at den irakiske krise betegnes som FN’s nødniveau tre, og at 11 millioner mennesker aktuelt har behov for bistand; opfordrer derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til først og fremmest at styrke deres indsats for hurtigst muligt at håndtere vigtige humanitære udfordringer og menneskelige behov, navnlig hvad angår de mere end tre millioner internt fordrevne personer;

2.  opfordrer indtrængende EU til fortsat at engagere sig i krisebistand i landet og tage i betragtning, at der er mere end tre millioner internt fordrevne i landet, hvoraf mere end 1,6 millioner mennesker lever under forfærdelige hygiejniske og sanitære forhold; understreger ligeledes, at ca. halvdelen af de internt fordrevne er mindreårige, og at 600 000 af disse ikke har modtaget nogen form for uddannelse;

3.  understreger, at fattigdom er et udbredt fænomen i landet, og at vold, konflikt og sekterisme, til trods for at det er et -mellemindkomstland i den øverste halvdel, i betydelig grad har undermineret de igangværende fremskridt; opfordrer EU til gennem målrettede projekter at rette sin udviklingsbistand mod de mest sårbare grupper og de mennesker, som har størst behov, nemlig kvinder og børn, unge, internt fordrevne og flygtninge;

4.  understreger, at retsstatsprincippet, menneskerettighederne og adgangen til retlig prøvelse fortsat er vigtige udfordringer, og at Irak er blandt de lavest placerede lande på gennemsigtighedsindekset; insisterer på, at EU prioriterer gennemførelsen af politiske og økonomiske reformer med henblik på at opbygge institutionel kapacitet og konsolidere demokratiet;

5.  understreger, at bæredygtig og inklusiv vækst bør støttes i overensstemmelse med irakiske nationale udviklingsprioriteter;

6.  bemærker, at de sociale og politiske processer og dynamikker i Irak er stærkt mandsdominerede og påvirket af de religiøse lederes uforholdsmæssigt store indflydelse; beklager, at dette ofte medfører udelukkelse af kvinder og sekulære grupper fra social interaktion;

7.  mener, at følgende områder for udviklingsbistanden bør prioriteres i forbindelse med overgangen fra nødhjælp til udvikling: en langsigtet strategi, stabilisering, reformer og forbedringer på områderne god forvaltningspraksis og ansvarlighed, uddannelse og kompetenceudvikling, adgang til indkomstmuligheder og levering af sundhedsydelser samt grundlæggende sociale tjenesteydelser; understreger også betydningen af reformer med henblik på at forbedre balancen mellem kønnene og repræsentation af kvinder i landets politiske liv; ser frem til at modtage konkrete forslag om planlagte tiltag, der imødekommer disse behov, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge dokumentation for de resultater og virkninger, der er opnået inden for rammerne af det flerårige vejledende program 2014-2017;

8.  understreger behovet for at støtte Iraks overgang til en bæredygtig diversificering af økonomien for at mindske afhængigheden af udnyttelse og eksport af råvarer såsom råolie, der tegnede sig for 46,8 % af den samlede eksport i 2016;

9.  understreger, at forringelsen af miljøet og infrastrukturen, gentagne tørker og ørkendannelse har haft stor indvirkning på befolkningen i landdistrikterne og øget fødevareusikkerhed og vandmangel, navnlig for fordrevne personer; opfordrer EU til at arbejde tæt sammen med de irakiske myndigheder for at bevæge sig hen imod en mere effektiv og retfærdig brug og forvaltning af naturressourcerne;

10.  er bekymret over det høje frafald- blandt studerende af begge køn fra irakiske skoler (som fordømt af civilsamfundsorganisationer, der oplyser, at 60 % af dem, der havde tilmeldt sig grundskolen i 2015, sidenhen er droppet ud); understreger, at et højt niveau af færdigheder er afgørende for, at der kan skabes en positiv fred i konfliktberørte områder;

11.  opfordrer EU til at tilbyde kurser om fred og forebyggelse af voldelig ekstremisme samt nedrustningskampagner for at standse spredningen af håndvåben og lette våben i Irak;

12.  understreger betydningen af at øge den individuelle bevidsthed om menneskerettigheder for at fremme harmoni mellem befolkningsgrupper og at afskrække militser fra at rekruttere unge mennesker, som er sårbare over for vold og ekstremisme;

13.  understreger behovet for omfattende ekspertise inden for spørgsmål vedrørende medie- og ytringsfrihed, når lokale medieaktører uddannes i fredsjournalistik;

14.  insisterer på, at leveringen af humanitær bistand og udviklingsbistand skal være behovsbaseret og upartisk for at kunne støtte en effektiv stabiliserings- og genopbygningsproces, herunder behovet for at religiøse mindretal og etniske grupper kan vende sikkert tilbage til deres hjem; understreger, at eksterne aktører, herunder EU, aktivt skal mindske risikoen for, at bistanden bruges som et instrument af nationale politiske aktører eller tildeles på en måde, der diskriminerer eller privilegerer specifikke grupper;

15.  opfordrer EU til at sikre, at der investeres EU-midler i projekter, som hjælper den irakiske befolkning, og at der ydes tilstrækkelig bistand til kommuner til deres levering af basale tjenester og etablering af en lokal forvaltning for at garantere basale levevilkår for befolkningen; opfordrer desuden EU til at sikre koordinering mellem de centrale myndigheder og de lokale myndigheder med henblik på at udpege prioriterede områder at investere i og at øge støtten til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer navnlig til at prioritere finansiering af projekter, der støtter aktører, som fremmer ansvarlighed og demokratiske forandringer, og som fremmer en dialog, der er baseret på lokale forhold, og mekanismer til konfliktløsning, der navnlig involverer unge;

16.  udtrykker dyb bekymring over, at korruption i Irak er udbredt og foregår på forskellige niveauer, og at der ikke synes at være nogen klar strategi for bekæmpelse heraf;

17.  understreger, at der er en fornemmelse af mangel på retfærdighed og eksistens af dobbelte standarder i det irakiske retsvæsen; bemærker, at irakiske domstole ikke synes at træffe de nødvendige foranstaltninger til at retsforfølge dem, der krænker menneskerettighederne, og andre kriminelle;

18.  bemærker, at en reform af sikkerhedssektoren i Irak er en vigtig udfordring, som FN og EU bør støtte; fremhæver behovet for at arbejde i retning af demobiliseringen af militser og reintegreringen af krigere som en del af reformen af sikkerhedssektoren;

19.  opfordrer EU til at yde de irakiske myndigheder øget teknisk bistand for at hjælpe dem med at forvalte naturressourcerne forsvarligt, forbedre skatteopkrævningen og nedbringe ulovlige finansielle strømme med det formål at sikre, at Irak vil kunne finansiere sin nationale udvikling på mellemlang sigt og mindske uligheden blandt sin befolkning og sine regioner; understreger nødvendigheden af aktivt at rådgive den private sektor og investorer med henblik på at styrke både konfliktsensitiviteten og deres bidrag til fredsopbygning og bæredygtig udvikling;

20.  opfordrer EU til at investere i genopretningen og udviklingen af den lokale økonomi, navnlig ved at øge sin støtte til iværksætteri, SMV'er og erhvervsuddannelse, fremme investeringer på prioriterede områder såsom energi og landbrug og tilskynde til offentlig-private partnerskaber; mener, at skabelsen af et positivt miljø med incitamenter til udvikling af den private sektor ikke blot vil gøre det muligt at håndtere ungdomsarbejdsløshed i landet, men også vil bidrage til at skabe muligheder for tilbagevenden af internt fordrevne og flygtninge efter konflikter;

21.  minder om, at kvinder og piger rammes uforholdsmæssigt hårdt af konflikt og ekstremisme, og at de er mere sårbare over for vold og overgreb, herunder seksuel vold, tortur, menneskehandel, slaveri og børneægteskaber; fremhæver behovet for at håndtere de specifikke humanitære og udviklingsmæssige behov hos kvinder og piger, navnlig hos fordrevne befolkningsgrupper; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders indflydelse og status gennem sine udviklingsbestræbelser og at fremhæve kvindernes rolle i genopretning og fredsopbygning i landet;

22.  opfordrer EU til at styrke dialogen med det irakiske civilsamfunds aktører; understreger, at en kønssensitiv tilgang til stabiliserings- og genopbygningsprocessen er nødvendig for effektivt at inddrage kvinder;

23.  understreger, at kampen mod terrorisme ikke må være begrænset til repressive foranstaltninger, men skal være forenelig med overholdelsen af menneskerettighederne og folkeretten med henblik på at undgå yderligere eller ny radikalisering; opfordrer de politiske, udviklingsmæssige, sikkerhedsmæssige og andre sociale aktører til grundigt at analysere og håndtere drivkræfterne for radikalisering, voldelig ekstremisme og rekruttering til terrorisme på en sammenhængende måde;

24.  opfordrer til inddragelse af civilsamfundsorganisationer i afvæbnings-, demobiliserings- og reintegrationsprocessen i Irak;

25.  opfordrer EU til at gennemføre programmer, der giver borgerne mulighed for at deltage i den lokale beslutningsproces, og styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i institutionerne;

26.  understreger nødvendigheden af at investere i det irakiske landbrug på grund af dets høje beskæftigelsespotentiale og betydningen af at genbefolke landdistrikter, hvor befolkningen er i konstant tilbagegang på grund af konflikter.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak

Referencer

2010/0310M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Paavo Väyrynen

12.4.2018

Behandling i udvalg

24.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Andor Deli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

2

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak

Referencer

2010/0310M(NLE)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

 

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

 

INTA

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

23.4.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

23.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

3

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Dato for indgivelse

26.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik