Procedūra : 2010/0310M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0224/2018

Pateikti tekstai :

A8-0224/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0286

PRANEŠIMAS     
PDF 663kWORD 70k
26.6.2018
PE 619.389v02-00 A8-0224/2018

su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE)

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Tokia Saïfi

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10209/1/2012),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0038/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 8 d. patvirtintą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą, kuriame išdėstomi Sąjungos strategijos dėl Irako elementai,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 22 d. Tarybos išvadas, kuriomis nustatoma nauja strategija dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į Komisijos orientacinę daugiametę programą Irakui (2014–2017 m.),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl vadinamosios grupuotės ISIS („Da'esh“) vykdomų sisteminių masinių religinių mažumų žudynių(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Šiaurės Irake (Mosule)(4),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2017 m. liepos 14 d. ir 2017 m. rugsėjo 21 d. patvirtintas rezoliucijas Nr. 2367 (2017) ir 2379 (2017),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0224/2018),

A.  kadangi Europą ir Iraką sieja tūkstantmečius trukusi abipusė kultūrinė įtaka ir bendra istorija;

B.  kadangi Iraką dešimtmečius niokojo Sadamo Huseino, pradėjusio agresijos karus prieš Iraną 1980 m. ir Kuveitą 1990 m., diktatoriškas valdymas, nepakeliamos sankcijos ir vidaus konfliktas po 2003 m. JAV vadovaujamos invazijos, įskaitant bendruomenių tarpusavio smurtą, kurdų separatizmą ir „Da’esh“ džihadistų terorizmą; kadangi visi šie veiksniai paaiškina, su kokiais dideliais iššūkiais susiduria Irakas stengdamasis daryti pažangą siekiant geresnio valdymo, ekonominės pažangos ir nacionalinio susitaikymo;

C.  kadangi ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kurti tvirtą ES ir Irako partnerystę, kurios pagrindas būtų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, siekdama padėti Irako valdžios institucijoms viso perėjimo prie demokratijos laikotarpiu ir atsikūrimo proceso metu, kartu šalinant pagrindines politinio, socialinio ir ekonominio nestabilumo priežastis; kadangi buvo apskaičiuota, kad rekonstrukcija kainuos 88 mlrd. JAV dolerių;

D.  kadangi ES valstybės narės įsitraukė į 2003 m. karą ir visai ES tenka ypatinga atsakomybė padėti Irako gyventojams ir remti pastangas siekiant šalyje taikos ir stabilumo;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 12 d. įvyko parlamento rinkimai; kadangi šiame regione, kuriam nuolat gresia autoritarinių režimų ir autoritarinės praktikos rizika, Irakas yra vienas iš nedaugelio konkurencingos politinės aplinkos pavyzdžių, įskaitant daugiapartinę sistemą ir santykinai laisvą žiniasklaidą; kadangi politinės jėgos, atrodo, supranta būtinybę sudaryti įvairių religinių bendruomenių aljansus siekiant padidinti sistemos teisėtumą ir stabilumą; kadangi tikri ir konkurencingi rinkimai yra labai svarbūs stiprinant demokratiją Irake; kadangi visapusiškas visos Irako visuomenės sluoksnių dalyvavimas bus svarbus žingsnis siekiant įtraukios demokratijos ir bendrai juntamo valstybingumo jausmo;

F.  kadangi būtina ženkliai pagerinti saugumo padėtį norint skatinti stabilizavimą, susitaikymą, įtraukų valdymą ir ekonominę bei socialinę šalies pažangą tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmenimis; kadangi visų šalių atskaitomybė už padarytus nusikaltimus būtina, kad būtų pasiektas susitaikymas; kadangi ES teikia paramą saugumo sektoriaus reformai Irake vykdydama ES patariamąją misiją; kadangi Jungtinių Tautų pagalbos misija Irake (UNAMI) veikia šalyje jau nuo 2003 m. ir ėmėsi reikšmingo darbo siekiant pažangos įtraukaus politinio dialogo ir nacionalinio susitaikymo srityse; kadangi NATO ir toliau vykdo pajėgumų stiprinimo iniciatyvą Irake, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas kovai su savadarbiais sprogstamaisiais užtaisais, sprogmenų ir amunicijos nukenksminimui, išminavimui, civiliniam ir kariniam planavimui, sovietinių laikų karinės įrangos priežiūrai, karinei medicinai ir Irako saugumo institucijų reformai;

G.  kadangi Irakas turi spręsti valdymo uždavinius, kaip antai kurti institucinius ir administravimo gebėjimus, stiprinti teisinės valstybės principą, užtikrinti teisės aktų vykdymą ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant moterų teises ir visų etninių bei religinių mažumų teises;

H.  kadangi svarbu spręsti nedarbo ir socialinės atskirties klausimus, ypač jaunimo nedarbo ir socialinės atskirties, siekiant sutrukdyti jiems tapti radikalizuojamais ir todėl lengvai samdomais teroristinių organizacijų ar kitų organizuoto nusikalstamumo grupuočių nariais;

I.  kadangi Irako kovos su terorizmu tarnyba, kuri labiausiai prisidėjo prie Mosulo išlaisvinimo, patyrė didelių aukų ir turi būti tinkamai pripažinta ir gauti tinkamą paramą, siekiant sustiprinti jos įdarbinimo galimybes, kad šios pajėgos atgautų tinkamą ir tvarų dydį;

J.  kadangi Irako valdžios institucijos iš naftos gaunamas šalies pajamas turėtų naudoti kaip priemonę ir galimybę tvariai atkurti socialinę ir ekonomikos sistemą, kuri bus naudinga visai Irako visuomenei, o ne šias pajamas skirstyti vadovaujantis klientelizmo modeliu; kadangi dideli naftos telkiniai yra autonominiame Irako Kurdistano regione; kadangi būtina normalizuoti santykius tarp centrinės valdžios Bagdade ir autonominio Irako Kurdistano regiono Kurdistano regioninės vyriausybės pagal konstitucijos nuostatas,

K.  kadangi Irakas yra įvairiausių, dažnai konkuruojančių dėl valdžios ir nacionalinių išteklių kontrolės, bendruomenių visuma; kadangi tūkstančiai Irako piliečių, įskaitant piliečius iš mažumų bendruomenių, ir visų pirma moteris ir mergaites, buvo „Da’esh“ nežmoniškai išžudyti arba laikomi vergovėje, vykdant veiksmus, prilygintinus karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; kadangi teroristų ir ekstremistų grupuotės vis dar gali lengvai pasinaudoti tarp bendruomenių kylančia ir vietos įtampa; kadangi 2003 m. Irake gyveno 1,5 mln. Irako piliečių krikščionių (chaldėjai, sirai, asirai ir kitos krikščionių mažumos) ir kadangi šiems labai seniai gyvenantiems vietos gyventojams iškilusi didelė persekiojimo ir tremties grėsmė; kadangi milijonai Irako piliečių, įskaitant krikščionis, buvo priversti bėgti nuo smurto arba visiškai palikdami savo šalį, arba buvo perkelti šalies viduje; kadangi kurdai yra reikšminga Irako gyventojų mažuma, kurios didžioji dalis gyvena autonominiame Irako Kurdistano regione;

L.  kadangi „Da’esh“, „Al-Qaeda“ ir panašios teroristinės organizacijos yra įkvėptos kraštutiniausių salafizmo ir vahabizmo versijų; kadangi, nepaisant karinio ir teritorinio „Da’esh“ pralaimėjimo, šios ideologijos grėsmė dar turi būti įveikta įgyvendinant geresnį valdymą, švietimą, paslaugų teikimą, deradikalizacijos pastangas ir visapusišką sunitų bendruomenės įtraukimą į Irako politinius procesus;

M.  kadangi šiuo metu šalyje, kurioje gyvena 26 mln. gyventojų, 11 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos, daugiau kaip 3 mln. Irako gyventojų buvo perkelti šalies viduje (daugelis iš jų apgyvendinti Irako Kurdistano regione) ir atvyko 246 000 pabėgėlių iš Sirijos; kadangi ekonominės paramos teikimas šalies viduje perkeltiems asmenims, kad jie galėtų atkurti savo pragyvenimo šaltinius, yra būtina jų grįžimo sąlyga;

N.  kadangi teritorinis „Da’esh“ pralaimėjimas yra Irako ginkluotųjų pajėgų, remiamų Tarptautinės kovos su „Da'esh“ koalicijos, taip pat įvairių Liaudies mobilizacijos būrių, „Peshmerga“ ir kitų sąjungininkų pajėgų, pastangų rezultatas; kadangi, nepaisant teritorinio „Da’esh“ pralaimėjimo Irake, džihadistų keliamos grėsmės išlieka ir kelia pavojų stabilumo ir saugumo stiprinimui šalyje, ypač prie sienos su Sirija; kadangi siekiant atstatyti šalį ir integruoti Irako visuomenę reikia įveikti skirtumus, grindžiamus religiniais kriterijais, paleisti Liaudies mobilizavimo būrius ir integruoti jų narius, atsižvelgiant į valstybės poreikius, kitaip nebus įmanoma sukurti veikiančios valstybės, grindžiamos demokratija ir pliuralizmu; kadangi 2016 m. Irako parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo šiitų karinių grupuočių sistema integruojama į Irako saugumo pajėgas kaip nuolatinė sudedamoji jų dalis; kadangi vieninga, demokratinė ir pliuralistinė Irako valstybė yra būtina šalies ir jos gyventojų stabilumo ir vystymosi sąlyga;

1.  džiaugiasi, kad sudaromas Europos Sąjungos ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS); prašo visapusiškai pasinaudoti pagal jį numatomais mechanizmais, kad būtų pagilinti ES ir Irako santykiai;

2.  pabrėžia, kad PBS yra esminė priemonė įgyvendinant ES strategiją dėl Irako, taip pat gerinant bendradarbiavimą, kuriuo siekiama Irako atstatymo, stabilizavimo ir šalies susitaikymo nacionaliniu ir vietos lygmenimis, taikant ilgalaikę strategiją; pabrėžia, kad svarbu įtraukti irakiečius į demokratinės, federalinės ir pliuralistinės valstybės, grindžiamos pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principui, kūrimo procesą;

3.  džiaugiasi, kad Kuveite 2018 m. vasario 12 d. organizuota tarptautinė Irako atstatymo konferencija; ragina ES ir jos valstybes nares laikytis savo finansinių ir techninės pagalbos įsipareigojimų;

4.  palankiai vertina ES įsipareigojimą teikti ilgesnio laikotarpio paramą šaliai ir tai, kad ji įvardijo Iraką kaip vieną iš bandomųjų šalių, kurioje reikėtų pagerinti ir praktiškai įgyvendinti humanitarinės pagalbos ir vystymosi tarpusavio sąsają, kad būtų galima pereiti nuo humanitarinės pagalbos prie atstatymo ir stabilizavimo ilgesniu laikotarpiu užtikrinimo; primena, kad Irako krizė pagal JT klasifikaciją yra 3 lygmens ekstremalioji situacija ir kad šiuo metu 11 mln. žmonių reikia pagalbos; todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares visų pirma dėti daugiau pastangų, kad būtų galima skubiai spręsti pagrindines humanitarines problemas ir patenkinti pagrindinius žmogiškuosius poreikius, ypač atsižvelgiant į tai, kad šalies viduje perkeltų asmenų skaičius yra didesnis kaip 3 mln.;

5.  pabrėžia, kad skurdas yra plačiai paplitęs šalyje ir kad, nepaisant to, jog Irakas yra didesnes nei vidutines pajamas gaunanti šalis, smurto, konfliktų ir sektantiškumo metai smarkiai pakenkė vystymosi pažangai; ragina ES savo paramą vystymuisi visų pirma skirti tiksliniams projektams, kurių sritis – labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės ir labiausiai skurstantys asmenys, t. y. moterys ir vaikai, jaunimas, šalies viduje perkelti asmenys ir pabėgėliai;

Europos Sąjungos veiksmų Irake prioritetai

6.  ragina ES ir jos valstybes nares toliau skirti jau skiriamą humanitarinę pagalbą, kad būtų padedama visiems nuo konflikto nukentėjusiems irakiečiams ir kad jie būtų apsaugoti, naudojant pagalbą kaip priemonę, skirtą padėti sustiprinti valdymą, demokratiją ir teisinę valstybę; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visapusišką jų suteiktos finansinės paramos priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad finansinė parama pasiektų tuos, kuriems jos reikia; pabrėžia, kad visi Irako gyventojai turi juridinę teisę gauti civilinius dokumentus, taip pat gauti pagalbą be jokios diskriminacijos;

7.  prašo ES dar glaudžiau bendradarbiauti, padedant stabilizuoti naujai išlaisvintas teritorijas ir užtikrinti jų saugumą ir taip sudaryti sąlygas šalies viduje perkeltiems asmenims saugiai, turint visą reikiamą informaciją, savanoriškai ir oriai sugrįžti; ragina ES ir toliau remti Irako valdžios institucijas siekiant užtikrinti demokratinių rinkimų procesus ir padėti Irako nepriklausomai vyriausiajai rinkimų komisijai jai dedant pastangas sudaryti sąlygas šalies viduje perkeltiems asmenims balsuoti rinkimuose; ragina ES teikti techninę pagalbą, kad būtų sustiprinti Irako išminavimo ir sprogmenų keliamų pavojų likvidavimo išlaisvintose teritorijose gebėjimai; ragina Irako vyriausybę dėti pastangas siekiant paspartinti išminavimo organizacijų registracijos procedūras;

8.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares skubiai suteikti finansinę paramą, skirtą svarbiausių infrastruktūrų atstatymui ir būtiniausių viešųjų paslaugų, pvz., galimybių gauti vandens ir sanitarijos paslaugas, turėti elektrą, gauti švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas, atkūrimui, kad būtų užtikrintas būtinasis gyventojų gyvenimo lygis, taip pat didinti paramą pilietinei visuomenei ir visų pirma finansuoti tuos projektus, kuriais remiami subjektai, skatinantys atskaitomybę ir demokratines permainas; ragina ES valstybes nares remti miesto atstatymo planavimo procesą, nes tai sudarytų sąlygas piliečiams dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su atkūrimu, kad būtų užtikrinta įtrauktis vykdant miestų planavimą ir atstatymą siekiant pagerinti piliečių ir valstybės tarpusavio pasitikėjimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad skiriamos rekonstrukcijos lėšos būtų paskirstytos teisingai bendruomenėms, kurioms jų reikia, neatsižvelgiant į naudos gavėjų etninę ar religinę tapatybę, ir kad jos būtų skiriamos per teisėtas valstybės agentūras, o ne per subnacionalinius subjektus; mano, kad finansinė parama galėtų būti teikiama ir paskirstoma vietos verslininkams ir įmonėms, siekiant užtikrinti kapitalą mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

9.  ragina ES dėti visas įmanomas pastangas, siekiant paskatinti vykdyti nuolatinį ir konstruktyvų centrinės valdžios ir Irako Kurdistano regiono valdžios institucijų dialogą, ypač po 2017 m. rugsėjo mėn. Kurdistane surengto referendumo, kad būtų sukurti stabilūs ir abi šalis tenkinantys santykiai, pagal kuriuos būtų skatinamas įtraukus sprendimų priėmimas aukščiausiu lygmeniu ir visapusiškai gerbiama šalies įvairovė ir visų Irako visuomenės dalių teisės, taip pat Irako konstitucijos principai ir Irako vienybė, suverenumas bei teritorinis vientisumas; pabrėžia, kad ribų tarp kurdų regiono ir likusio Irako nustatymo klausimas turi būti sprendžiamas dialogo, kurį remtų JT, keliu; mano, kad Irakas ir autonominio Irako Kurdistano regiono regioninė vyriausybė turėtų turėti galimybę gauti naudos iš naftos eksporto be išorinio įsikišimo; be to, ragina ES skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp federalinės valdžios ir vietos valdžios institucijų siekiant veiksmingai atstatyti šalį ir pasiekti ilgalaikį stabilumą ir taikų sambūvį; pabrėžia, kad Irako Kurdistano regionas turi skubiai įgyvendinti būtinas politines ir ekonomines reformas, kovoti su korupcija ir sudaryti sąlygas atsirasti naujoms veikiančioms partijoms ir užtikrinti tikrus ir konkurencingus regioninio parlamento rinkimus 2018 m.;

10.  mano, kad, pereinant nuo skubios pagalbos teikimo prie vystymosi etapo, ilgalaikė koncepcija, stabilizavimas, reformos ir pažanga gero valdymo ir atskaitomybės srityse, švietimas ir įgūdžių tobulinimas, prieiga prie pragyvenimo galimybių ir sveikatos bei pagrindinių socialinių paslaugų teikimas yra prioritetinės paramos vystymuisi sritys; taip pat pabrėžia reformų svarbą siekiant gerinti lyčių pusiausvyrą ir didinti atstovavimą moterims šalies politiniame gyvenime; tikisi sulaukti konkrečių pasiūlymų dėl numatomų veiksmų, kurių būtų imamasi reaguojant į tuos poreikius, ir primygtinai ragina Komisiją pateikti įrodymų apie pasiektus rezultatus ir poveikį vykdant 2014–2017 m. daugiametę orientacinę programą;

11.  reiškia susirūpinimą dėl didelio Irako visuomenės susiskaidymo; ragina Sąjungą, bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų pagalbos misija Irake (UNAMI) ir Irako valdžios institucijomis, visapusiškai remti Nacionalinės susitaikymo komisijos darbą, siekiant skatinti bendruomenių susitaikymą ir Irako vykdomą nacionalinio susitaikymo procesą, kad būtų gerbiama Irako įvairovė ir skatinamas įtraukus ir atstovaujamasis valdymas nacionaliniu ir vietos lygmenimis, taip padedant stiprinti bendros Irako pilietybės idėją; atkreipia dėmesį į tai, kad norint užtikrinti konfliktų prevenciją ir atremti saugumo iššūkius, taip pat įgyvendinti prašymus dėl susitaikymo, tarpininkavimo ir dialogo iniciatyvų reikia gerokai padidinti lėšas, skirtas tokioms iniciatyvoms, daugiausia naudojant priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP); palankiai vertina Irako religinių vadovų Irako vyriausybei skirtas rekomendacijas, kuriose siūloma sukurti aukšto rango dvasininkų ir mokslininkų tarybą Irake, parduoti Irako parlamentui prašymą patvirtinti įstatymą, pagal kurį būtų baudžiama už ekstremistines religines kalbas, kurstančias neapykantą ir smurtą, ir būtų baudžiami tie, kurie tai propaguoja, peržiūrėti mokymo programas ir daugiau dėmesio skirti susitaikymui ir nacionalinei pilietybei, o ne priklausymui religinei grupei;

12.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ES teikti paramą siekiant išsaugoti etninių, kultūrinių ir religinių tapatybių Irake įvairovę; ragina, vadovaujantis Irako Konstitucija, ieškoti galimybių pripažinti, apsaugoti ir stiprinti etninių ir religinių mažumų vietos savivaldą tose vietovėse, kuriose jos nuo senų laikų buvo įsitvirtinusios ir taikiai sugyveno tarpusavyje, pvz., Sindžaro kalnuose (jazidai), Ninevijos lygumose (chaldėjų, sirų ir asirų tautos); ragina Irako valdžios institucijas sudaryti sąlygas kurdams, krikščionims ir jazidams sugrįžti į savo ankstesnes gyvenamąsias vietas ir užtikrinti, kad jie galėtų tai padaryti saugiai;

Politinis dialogas

13.  ragina ES stiprinti savo politinį dialogą su Irako valdžios institucijomis, siekiant propaguoti pagarbą žmogaus teisėms ir stiprinti demokratines institucijas, tuo tikslu užtikrinant didesnę pagarbą teisinės valstybės principui, gerą valdymą ir veiksmingą teismų sistemą; atsižvelgdamas į tai, prašo mirties bausmės panaikinimą laikyti šio dialogo prioritetu ir ragina Irako valdžios institucijas nedelsiant paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą;

14.  primena, kad būtina remti Irako pilietinės visuomenės vystymąsi ir visapusišką jos politinį atstovavimą ir dalyvavimą įvairiuose reformų procesuose; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti atstovavimui moterims, jaunimui ir žmonėms iš visų etninių ir religinių Irako visuomenės sluoksnių, įskaitant krikščionis, musulmonus sunitus ir šiitus, jazidus ir mandėjus, šabakus, kurdus, turkmėnus ir kitus, į kurių reikalavimus reikia atsižvelgti; taip pat pabrėžia, kad prioritetu reikia nustatyti įtraukios, nuo religijos atsietos politinės klasės, atstovaujančios visoms Irako visuomenę sudarančioms šalims, sukūrimą;

15.  ragina ES ir valstybes nares, atsižvelgiant į ES teisyną kovos su korupcija srityje, pradėti kartu su Irako valdžios institucijomis vykdyti teisminio bendradarbiavimo programas ir keistis gerąja patirtimi bei veiksmingomis priemonėmis, padedančiomis kovoti su plačiai išplitusia korupcija, ir taip užtikrinti teisingą šalies turto paskirstymą; pabrėžia, kad svarbu, jog ES pataria Irako vyriausybei saugumo ir valdymo klausimais bei siekiant užtikrinti Irako stabilumą;

16.  palankiai vertina Irako ginkluotųjų pajėgų indėlį į pasaulinę kovą su teroristine organizacija „Da’esh“; toliau remia plataus masto kovos su terorizmu veiksmus, kuriuos vykdo Tarptautinė kovos su „Da'esh“ koalicija, nes „Da'esh“ išlieka stipria grėsme, nepaisant pastarojo meto karinių pergalių prieš šią organizaciją, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės ir žmogaus teisių; pripažįsta, kad kovai su terorizmu Irake labai didelę įtaką daro padėtis aplink jį, kaip antai karas Sirijoje; ragina ES pradėti dialogą dėl klausimų, susijusių su kova su terorizmu, siekiant reformuoti kovos su terorizmu įstatymus ir sustiprinti šalies gebėjimus įveikti terorizmo grėsmę, taip pat ragina bendradarbiauti su Irako valdžios institucijomis siekiant kovoti su nebaudžiamumu už nusikaltimus, nukreiptus prieš bet kokią grupę, nesvarbu, etninę, religinę ar kitą, įkaitant visų rūšių mažumas; supranta, kad norint įveikti terorizmą, reikia imtis panaikinti pagrindines jo priežastis;

17.  ragina Sąjungą paskatinti Irako valdžios institucijas priimti nacionalinę strategiją, kuria remiantis būtų tiriami grupuotės „Da’esh“ įvykdyti nusikaltimai, ir prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statuto bei savanoriškai priimti TBT jurisdikciją, nes tai suteikia galimybę atlikti skaidrų ir sąžiningą tyrimą ir užtikrinti atskaitomybę už žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, kuriuos įvykdė ISIS/„Da’esh“; pabrėžia, kad reikia užtikrinti patikimas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procedūras asmenims, atsakingiems už „Da’esh“ įvykdytus nusikaltimus, kuriose konstruktyviai dalyvautų nukentėjusieji ir pagal kurias būtų sukurtas išsamus nuosprendžių už šiuos nusikaltimus registras; tuo pat metu yra susirūpinęs dėl to, kad pernelyg plataus masto baudžiamasis persekiojimas gali dar labiau pagilinti neteisybę, taip pakenkdamas bendruomenių susitaikymui ir reintegracijai ateityje;

18.  pabrėžia, kad vietos žiniasklaidos subjektams rengiant mokymus taikos žurnalistikos tema reikia daug praktinės patirties klausimais, susijusiais su žiniasklaida ir saviraiškos laisve;

19.  ragina Europos Sąjungą prisiimti atsakomybę už ES piliečius, kurie vyko į Iraką dalyvauti „Da'esh“ vykdomuose nusikaltimuose ir kurie turėtų stoti prieš teismą vadovaujantis teisės viršenybės principu; ragina nustatyti aiškias Irako ir atitinkamų ES valstybių narių procedūras dėl šių asmenų repatriacijos ir teisinės atsakomybės;

20.  ragina Komisiją remti teismų sistemos reformą, visų pirma atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio teisingumą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių teisingo teismo proceso, teisingo bylos nagrinėjimo ir teismų nepriklausomumo ir nešališkumo standartų, siekiant užtikrinti atskaitomybę vyriausybinių struktūrų sistemoje; taip pat ragina ES bendradarbiauti su Irako valdžios institucijomis siekiant kovoti su nebaudžiamumu už nusikaltimus, nukreiptus bet kokias grupes, nesvarbu, etnines, religines ar kitas, įskaitant visų rūšių mažumas;

21.  ragina Irako valdžios institucijas pirmenybę teikti lyčių lygybei ir panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, įskaitant smurtą dėl lyties; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu panaikinti teisės aktus, pagal kuriuos kaltinamieji atleidžiami nuo persekiojimo už išžaginimą, seksualinę prievartą, nepilnamečių prievartavimą, grobimą arba panašias veikas, jei žagintojas susituokia su išžaginimo auka;

22.  ragina ES skatinti gerus ir konstruktyvius santykius su Iraku ir jo kaimyninėmis šalimis, taip pat Irako, kaip taiką regione padedančio palaikyti subjekto, vaidmenį; pabrėžia, kad Irakas išsamiai bendradarbiauja su JAV ir su Iranu, ir neseniai jo santykiai su Saudo Arabija taip pat pagerėjo, o tai galėtų padėti Irakui tapti pagrindiniu regioninių pastangų siekiant sumažinti įtampą centru; ragina visas susijusias šalis įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 598 8 dalį, kuria raginama sudaryti Persijos įlankos pakrantės valstybių regioninį saugumo susitarimą;

23.  ragina ES bendradarbiauti su Irako valdžios institucijomis padedant rengti nacionalinę masinių kapaviečių apsaugos ir ekshumacijos strategiją, siekiant išsaugoti masines kapavietes neseniai vykusių konfliktų zonose, kad būtų galima ekshumuoti ten esančius žmonių palaikus ir juos galėtų ištirti teismo medicinos ekspertai, kad būtų sudarytos sąlygos juos tinkamai palaidoti arba perduoti aukų giminėms, taip pat užtikrinti galimybes surinkti įrodymus ir atlikti tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, įtariamus nusikaltimais žmoniškumui; ragina ES ir valstybes nares imtis veiksmų, kad kuo skubiau būtų sudaryta ekspertų grupė, kuri bandytų surinkti visus įrodymus apie vykdomus tarptautinius nusikaltimus, įskaitant genocidą, nesvarbu, kur šie nusikaltimai galėjo būti įvykdyti, siekiant parengti tarptautinio baudžiamojo persekiojimo veiksmus prieš atsakingus asmenis;

24.  ragina visame pasaulyje paskelbti kasmetinę „Da’esh“, „Al-Qaeda“ ir panašių teroristinių organizacijų teroristinių žiaurumų aukų paminėjimo dieną;

Sektorių bendradarbiavimas

25.  pabrėžia, kad atstatymo ir stabilizavimo procesą turi lydėti nuosekli ekonomikos ir socialinio vystymosi politika, kuri tvariai ir įtraukiai būtų naudinga visiems Irako gyventojams; ragina ES visapusiškai bendradarbiauti su Irako valdžios institucijomis ne tik šalinant ekonominį ir biudžeto disbalansą, bet ir siekiant skatinti tvarų ir integracinį ekonomikos augimą, kuris galėtų padėti kurti darbo vietas, visų pirma jaunimui, papildomai sukuriant prekybos sistemą ir investicijoms palankią aplinką; ragina ES skatinti ir remti Iraką suteikiant jaunuoliams, kurie negalėjo mokytis oficialioje švietimo sistemoje, nes ne savo noru buvo perkelti dėl „Da’esh“, galimybes išeiti oficialiąsias švietimo programas, kurios jiems leistų įgyti žinių ir gebėjimų, dėl kurių pagerėtų jų galimybės įsidarbinti;

26.  ragina ES skatinti Iraką įvairinti savo ekonomiką ir jį šioje srityje remti;

27.  yra susirūpinęs dėl didelio Irako mokyklose mokymosi nebaigusių abiejų lyčių asmenų skaičiaus (tai smerkia pilietinės visuomenės organizacijos, kurių duomenimis 60 proc. visų mokinių, 2015 m. pradėjusių mokytis pradinėse mokyklose, nuo to laiko nebaigė mokymosi); pabrėžia, kad aukštas raštingumo lygis yra itin svarbus užtikrinant pozityvią taiką nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse;

28.  ragina ES aktyviau bendradarbiauti švietimo sektoriuose ir skatinti švietimo reformą, kad būtų užtikrinamas kokybiškas visų lygmenų ir visų asmenų, ypač nepilnamečių, išsilavinimas; pripažįsta, kad problema yra tai, jog dėl papročių, suvokimo visuomenėje, skurdo ir saugumo per mažai mergaičių lanko mokyklą; ragina ES skatinti informuotumą apie mergaičių švietimą ir dirbti su Irako vyriausybe siekiant pagerinti padėtį, nes tai yra itin svarbus veiksnys norint gerinti jų gyvenimo kokybę;

29.  ragina ES parengti bendradarbiavimo galimybes mokslo ir mokslinių tyrimų srityje, o būtent turint mintyje universitetų bendradarbiavimą ir partnerystes, visų pirma kalbant apie „Erasmus +“ mainų galimybes mokymo ir mokslinių tyrimų srityje;

30.  ragina ES toliau tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros srityje, siekiant apsaugoti, išsaugoti ir atstatyti meno ir kultūros paveldą Irake;

31.  palankiai vertina tai, kad Irako valdžios institucijoms paprašius ir vykdant Irako saugumo strategiją buvo pradėta misija saugumo sektoriaus reformai Irake remti (EUAM Iraq); tikisi, kad tai padės stiprinti viešąsias institucijas ir parengti nešališkas ir įtraukias policijos pajėgas; pabrėžia, kad saugumo sektoriaus reforma Irake yra svarbus uždavinys, kurio sprendimą turėtų remti JT; pabrėžia, kad reikia skatinti karinių grupuočių demobilizaciją ir kovotojų reintegraciją, kaip platesnės saugumo sektoriaus reformai skirtų pastangų dalį, prireikus taikant tikslines reintegracijos programas;

32.  ragina ES teikti didesnę techninę pagalbą Irako valdžios institucijoms siekiant garantuoti patikimą gamtos išteklių valdymą, geresnį mokesčių surinkimą ir sumažinti neteisėtus finansų srautus ir tokiu būdu užtikrinti Irako pajėgumą finansuoti savo plėtrą vidaus ištekliais vidutinės trukmės laikotarpiu ir sumažinti nelygybę tarp savo gyventojų ir regionų; pabrėžia, kad būtina aktyviai konsultuoti privačiojo sektoriaus atstovus ir investuotojus, siekiant sustiprinti konflikto aplinkybių suvokimą ir jų indėlį į taikos kūrimą ir darnų vystymąsi;

33.  ragina ES, imantis pagal PBS numatytų veiksmų, užmegzti su Iraku dialogą dėl visų migracijos aspektų ir taikyti žmogaus teisėmis pagrįstą požiūrį siekiant spręsti migracijos klausimą, atsižvelgiant į būtinybę rasti ilgalaikius, veiksmingus ir perspektyvius sprendimus, ir kad tai būtų naudinga tiek Europos Sąjungos, tiek Irako piliečiams;

34.  pabrėžia, kad Irakas galėtų būti svarbus partneris užtikrinant Irako su energetika susijusios infrastruktūros atkūrimą ir didesnę energijos šaltinių įvairovę, taip pat ES tiekimo šaltinius; todėl ragina ES remti Irako perėjimą prie kitokio energijos vartojimo modelio ir bendradarbiauti su Iraku įgyvendinant bendrus projektus, keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais ir perduodant praktinę patirtį svarbiausiose energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos, aplinkosaugos ir veiksmingo išteklių, įskaitant vandenį, valdymo srityse, be kita ko, siekiant sparčiau įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus;

35.  primena, kad moterys ir mergaitės neproporcingai smarkiai kenčia nuo konflikto ir ekstremizmo ir kad jos yra mažiau apsaugotos nuo smurto ir prievartos, įskaitant seksualinį smurtą, kankinimus, prekybą žmonėmis, vergovę ir vaikų santuokas; pabrėžia, kad reikia patenkinti konkrečius, ypač perkeltų bendruomenių, moterų ir mergaičių humanitarinius ir vystymosi sričių poreikius; ragina ES vykdant veiksmus vystymosi srityje toliau skatinti moterų ir vyrų lygybę ir moterų įgalinimą bei pabrėžti moterų vaidmenį šaliai atsigaunant ir kuriant taiką joje;

36.  pabrėžia, kad reikia investuoti į Irako žemės ūkio sektorių atsižvelgiant į dideles užimtumo galimybes jame ir į kaimo vietovių, kuriose dėl konfliktų nuolat mažėja gyventojų skaičius, gyventojų populiacijos atkūrimo svarbą;

37.  palankiai vertina tvirtą Irako įsipareigojimą dėl stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ir prašo Komisijos padėti Irako valdžios institucijoms joms dedant pastangas vėl sugrįžti į pasaulio ekonomiką ir prekybą;

Instituciniai ryšiai

38.  primygtinai reikalauja, kad visos Sąjungos pagalbos teikimas priklausytų nuo to, kaip griežtai laikomasi žmogaus teisių paisymo ir teisinės valstybės principų, ir kartu jai bus nuolat taikomos vertinimo procedūros, apie kurias Europos Parlamentas turi būti tinkamai informuojamas pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo 113 straipsnį;

39.  įsipareigoja kartu su Irako parlamentu įsteigti parlamentinio bendradarbiavimo komitetą, kaip numatyta PBS, siekiant, kad jis galėtų pradėti savo veiklą, be kita ko, vykdyti ES ir Irako bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo priežiūrą;

40.  pageidauja, kad Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė įtrauktų Iraką į savo 2019 m. prioritetinių šalių sąrašą ir įsipareigotų parengti Irako parlamento gebėjimų stiprinimo programas; ragina Komisiją remti šias programas;

°

°  °

(1)

OL L 204, 2012 7 31, p. 20.

(2)

OL C 440, 2015 12 30, p. 83.

(3)

OL C 35, 2018 1 31, p. 77.

(4)

OL C 215, 2018 6 19, p. 194.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (41.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Irako Respublikos Atstovų tarybai bei vyriausybei.23.5.2018)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo

(2010/0310M(NLE))

Nuomonės referentas: Paavo Väyrynen

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina ES įsipareigojimą teikti ilgesnio laikotarpio paramą šaliai ir tai, kad ji įvardijo Iraką kaip vieną iš bandomųjų šalių, kurioje reikėtų pagerinti ir praktiškai įgyvendinti humanitarinės pagalbos ir vystymosi tarpusavio sąsają, kad būtų galima pereiti nuo humanitarinės pagalbos prie atstatymo ir stabilizavimo ilgesniu laikotarpiu užtikrinimo; primena, kad Irako krizė pagal JT klasifikaciją yra 3 lygmens ekstremalioji situacija ir kad šiuo metu 11 mln. žmonių reikia pagalbos; todėl primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares visų pirma dėti daugiau pastangų, kad būtų galima skubiai spręsti pagrindines humanitarines problemas ir patenkinti pagrindinius žmogiškuosius poreikius, ypač atsižvelgiant į tai, kad šalies viduje perkeltų asmenų skaičius yra didesnis kaip 3 mln.;

2.  primygtinai ragina ES ir toliau būti įsipareigojusią teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju turint mintyje tai, kad šalyje yra daugiau nei 3 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, iš kurių daugiau kaip 1,6 mln. žmonių gyvena pasibaisėtinomis higienos ir sanitarijos sąlygomis; taip pat pabrėžia, kad maždaug pusė šalies viduje perkeltų asmenų yra nepilnamečiai ir kad 600 000 iš jų negavo jokio išsilavinimo;

3.  pabrėžia, kad skurdas yra plačiai paplitęs šalyje ir kad, nepaisant to, jog ši šalis yra didesnes nei vidutines pajamas gaunanti šalis, smurto, konfliktų ir sektantiškumo metai smarkiai pakenkė vystymosi pažangai; ragina ES savo paramą vystymuisi visų pirma skirti tiksliniams projektams, kurių sritis – labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės ir labiausiai skurstantys asmenys, t. y. moterys ir vaikai, jaunimas, šalies viduje perkelti asmenys ir pabėgėliai;

4.  pabrėžia, kad teisinės valstybės principai, žmogaus teisės ir teisė kreiptis į teismą tebėra svarbios problemos ir kad Irakas yra viena iš žemiausiai skaidrumo indekse esančių šalių; primygtinai ragina ES prioritetine tvarka įgyvendinti tas politines ir ekonomines reformas, kuriomis siekiama stiprinti institucinius gebėjimus ir įtvirtinti demokratiją;

5.  primygtinai reikalauja, kad tvarus ir integracinis augimas būtų remiamas atsižvelgiant į Irako nacionalinius vystymosi prioritetus;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad socialiniuose ir politiniuose procesuose Irake labai dominuoja vyrai ir jie yra didžiausia šių procesų varomoji jėga, taip pat jiems pernelyg didelę įtaką daro religiniai lyderiai; apgailestauja, kad dėl to dažnai moterys ir pasaulietinio pobūdžio grupės neįtraukiamos į socialinius ryšius;

7.  mano, kad, pereinant nuo skubios pagalbos teikimo prie vystymosi etapo, ilgalaikė koncepcija, stabilizavimas, reformos ir pažanga gero valdymo ir atskaitomybės srityse, švietimas ir įgūdžių tobulinimas, prieiga prie pragyvenimo galimybių ir sveikatos bei pagrindinių socialinių paslaugų teikimas yra prioritetinės paramos vystymuisi sritys; taip pat pabrėžia reformų svarbą siekiant gerinti lyčių pusiausvyrą ir didinti atstovavimą moterims šalies politiniame gyvenime; tikisi sulaukti konkrečių pasiūlymų dėl numatomų veiksmų, kurių būtų imamasi reaguojant į tuos poreikius, ir primygtinai ragina Komisiją pateikti įrodymų apie pasiektus rezultatus ir poveikį vykdant 2014–2017 m. daugiametę orientacinę programą;

8.  pabrėžia, kad reikia remti Irako perėjimą prie tvaraus ekonomikos įvairinimo siekiant mažinti priklausomybę nuo žaliavų, pvz., žalios naftos, kuri sudarė 46,8 proc. šalies eksporto 2016 m., naudojimo ir eksporto;

9.  pabrėžia, kad aplinkos būklės ir infrastruktūros blogėjimas, viena po kitos einančios sausros ir dykumėjimas turėjo didelį poveikį kaimo gyventojams ir dėl to padidėjo maisto stygius ir vandens trūkumas, ypač šalies viduje perkeltiems asmenims; ragina ES glaudžiai bendradarbiauti su Irako valdžios institucijomis siekiant sukurti veiksmingesnį ir teisingesnį gamtos išteklių naudojimą ir valdymą;

10.  yra susirūpinęs dėl didelio Irako mokyklose mokymosi nebaigusių abiejų lyčių asmenų skaičiaus (tai smerkia pilietinės visuomenės organizacijos, kurių duomenimis 60 proc. visų mokinių, 2015 m. pradėjusių mokytis pradinėse mokyklose, nuo to laiko nebaigė mokymosi); pabrėžia, kad aukštas raštingumo lygis yra itin svarbus užtikrinant pozityvią taiką nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse;

11.  ragina ES pasiūlyti švietimo programas taikos ir smurtinio ekstremizmo prevencijos tema bei nusiginklavimo kampanijas, kuriomis būtų siekiama sustabdyti šaulių ir lengvųjų ginklų platinimą Irake;

12.  pabrėžia, kad svarbu didinti asmenų informuotumą apie žmogaus teises siekiant skatinti bendruomenių tarpusavio sutarimą ir atgrasyti karines grupuotes nuo smurto ar ekstremizmo pažeidžiamo jaunimo verbavimo;

13.  pabrėžia, kad vietos žiniasklaidos subjektams rengiant mokymus taikos žurnalistikos tema reikia daug praktinės patirties klausimais, susijusiais su žiniasklaida ir saviraiškos laisve;

14.  primygtinai pabrėžia, kad humanitarinė pagalba ir parama vystymuisi turi būti teikiama remiantis poreikiais ir nešališkai, kad būtų galima paremti veiksmingą stabilizavimo ir rekonstrukcijos procesą, įskaitant saugų religinių mažumų ir tautinių grupių sugrįžimą į savo namus; pabrėžia, kad išorės veikėjai, įskaitant ES, turi aktyviai mažinti riziką, kad pagalba pasinaudos vidaus politiniai veikėjai arba ji bus paskirstoma taip, jog bus diskriminuojamos arba privilegijuojamos tam tikros grupės;

15.  ragina ES užtikrinti, kad ES lėšos būtų investuojamos į projektus, kurie yra naudingi Irako gyventojams, ir kad būtų tinkamai remiamos savivaldybių pastangos teikti būtiniausias paslaugas ir stiprinti vietos valdymą siekiant užtikrinti būtinąjį gyventojų gyvenimo lygį; be to, ragina ES užtikrinti centrinių ir vietos valdžios institucijų koordinavimą siekiant nustatyti investavimo prioritetus ir didinti paramą pilietinei visuomenei, visų pirma žmogaus teisių gynėjams; ypač ragina visų pirma finansuoti tuos projektus, kuriais remiami subjektai, skatinantys atskaitomybę ir demokratines permainas, ir kuriais remiamas vietos lygmeniu plėtojamas dialogas ir konfliktų sprendimo mechanizmai, visų pirma įtraukiant jaunimą;

16.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Irake plačiai paplitusi korupcija ir ji pastebima įvairiais lygmenimis, ir kad atrodo, jog nėra aiškios kovos su ja strategijos;

17.  pabrėžia, kad vyrauja nuomonė, jog Irako teismų sistemoje trūksta teisingumo ir egzistuoja dvigubi standartai; pažymi, kad neatrodo, jog Irako teisminės institucijos imtųsi reikiamų veiksmų siekdamos žmogaus teisių pažeidėjus ir kitus nusikaltėlius patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad saugumo sektoriaus reforma Irake yra svarbus uždavinys, kurio sprendimą turėtų remti JT ir ES; pabrėžia, kad reikia siekti karinių grupuočių demobilizacijos ir kovotojų reintegracijos, ir tai turi būti saugumo sektoriaus reformos dalis;

19.  ragina ES teikti didesnę techninę pagalbą Irako valdžios institucijoms siekiant garantuoti patikimą gamtos išteklių valdymą, geresnį mokesčių surinkimą ir sumažinti neteisėtus finansų srautus ir tokiu būdu užtikrinti Irako pajėgumą finansuoti savo plėtrą vidaus ištekliais vidutinės trukmės laikotarpiu ir sumažinti nelygybę tarp savo gyventojų ir regionų; pabrėžia, kad būtina aktyviai konsultuoti privačiojo sektoriaus atstovus ir investuotojus, siekiant sustiprinti konflikto aplinkybių suvokimą ir jų indėlį į taikos kūrimą ir darnų vystymąsi;

20.  ragina ES investuoti į vietos ekonomikos atsigavimą ir plėtrą, visų pirma padidinant verslumui, MVĮ ir profesiniam mokymui teikiamą paramą, skatinant investicijas į prioritetines sritis, pavyzdžiui, energetikos ir žemės ūkio, bei skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes; mano, kad kuriant palankią aplinką su paskatomis privačiojo sektoriaus vystymuisi galės būti kovojama ne tik su jaunimo nedarbo problema šalyje, bet tai taip pat padės sudaryti galimybes šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams pasibaigus konfliktui sugrįžti;

21.  primena, kad moterys ir mergaitės neproporcingai smarkiai kenčia nuo konflikto ir ekstremizmo ir kad jos yra mažiau apsaugotos nuo smurto ir prievartos, įskaitant seksualinį smurtą, kankinimus, prekybą žmonėmis, vergovę ir vaikų santuokas; pabrėžia, kad reikia patenkinti konkrečius, ypač perkeltų bendruomenių, moterų ir mergaičių humanitarinius ir vystymosi sričių poreikius; ragina ES vykdant veiksmus vystymosi srityje toliau skatinti moterų ir vyrų lygybę ir moterų įgalinimą bei pabrėžti moterų vaidmenį šaliai atsigaunant ir kuriant taiką joje;

22.  ragina ES stiprinti bendradarbiavimą su Irako pilietinės visuomenės subjektais; pabrėžia, kad stabilizacijos ir atstatymo proceso metu reikia vadovautis požiūriu, pagal kurį atsižvelgiama į lyčių aspektą, siekiant į jį veiksmingai įtraukti moteris;

23.  pabrėžia, kad kova su terorizmu neturėtų apsiriboti represiniais veiksmais, tačiau ji turi atitikti žmogaus teises ir tarptautinę teisę, kad būtų galima išvengti tolesnio radikalėjimo ar jo atsinaujinimo; ragina politinius, vystymosi, saugumo sričių ir kitus socialinius subjektus nuodugniai išnagrinėti ir nuosekliai spręsti radikalėjimo, smurtinio ekstremizmo ir teroristų verbavimo veiksnių klausimą;

24.  ragina pilietinės visuomenės organizacijas (PVO) dalyvauti nusiginklavimo, demobilizavimo ir reintegravimo procesuose Irake;

25.  ragina ES įgyvendinti programas, kurios sudarytų galimybes žmonėms dalyvauti vietos sprendimų priėmimo procesuose ir padidinti institucijų skaidrumą ir atskaitomybę;

26.  pabrėžia, kad reikia investuoti į Irako žemės ūkio sektorių atsižvelgiant į dideles užimtumo galimybes jame ir į kaimo vietovių, kuriose dėl konfliktų nuolat mažėja gyventojų skaičius, gyventojų populiacijos atkūrimo svarbą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

2010/0310M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

AFET

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Paavo Väyrynen

12.4.2018

Svarstymas komitete

24.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Andor Deli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

2

-

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

2010/0310M(NLE)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

 

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

 

INTA

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

23.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

3

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Pateikimo data

26.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 2 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika