Процедура : 2018/0806(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0225/2018

Внесени текстове :

A8-0225/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0306

ДОКЛАД     *
PDF 640kWORD 55k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия

(06986/2018 – C8‑0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Яромир Щетина

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия

(06986/2018 C8‑0164/2018 2018/0806(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (06986/2018),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0164/2018),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0225/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия

Позовавания

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

24.5.2018

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Дата на внасяне

26.6.2018

Последно осъвременяване: 29 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност