Menetlus : 2018/0806(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0225/2018

Esitatud tekstid :

A8-0225/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0306

RAPORT     *
PDF 334kWORD 52k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Jaromír Štětina

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (06986/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0164/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0225/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias

Viited

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.5.2018

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

26.6.2018

Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika