Menettely : 2018/0806(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0225/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0225/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0306

MIETINTÖ     *
PDF 336kWORD 52k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Jaromír Štětina

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (06986/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0164/2018),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0225/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

Viiteasiakirjat

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

24.5.2018

Hyväksytty (pvä)

20.6.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.6.2018

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö