Procedūra : 2018/0806(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0225/2018

Pateikti tekstai :

A8-0225/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0306

PRANEŠIMAS     *
PDF 555kWORD 46k
27.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0000/2018

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jaromír Štětina

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios projekto

(06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (06986/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0164/2018),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0225/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios

Nuorodos

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

24.5.2018

Priėmimo data

20.6.2018

 

 

 

Pateikimo data

26.6.2018

Atnaujinta: 2018 m. birželio 28 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika