Procedūra : 2018/0806(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0225/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0225/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0306

ZIŅOJUMS     *
PDF 625kWORD 52k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

(06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jaromír Štětina

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

(06986/2018 C8-0164/2018 2018/0806(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (06986/2018),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0164/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0225/2018),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

24.5.2018

Pieņemšanas datums

20.6.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

26.6.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika