Procedure : 2018/0806(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0225/2018

Ingediende teksten :

A8-0225/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0306

VERSLAG     *
PDF 255kWORD 54k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië

(06986/2018 – C8‑0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Jaromír Štětina

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië

(06986/2018 - C8‑0164/2018 - 2018/0806(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (06986/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0164//2018),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0225/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië

Document- en procedurenummers

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Datum raadpleging EP

18.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.5.2018

Datum goedkeuring

20.6.2018

 

 

 

Datum indiening

26.6.2018

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid