Förfarande : 2018/0806(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0225/2018

Ingivna texter :

A8-0225/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0306

BETÄNKANDE     *
PDF 342kWORD 54k
26.6.2018
PE 623.720v02-00 A8-0225/2018

om genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

(06986/2018 – C8‑0164/2018 – 2018/0806(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jaromír Štětina

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

(06986/2018 C8‑0164/2018 2018/0806(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (06986/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0164/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0225/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

Referensnummer

06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jaromír Štětina

20.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

24.5.2018

Antagande

20.6.2018

 

 

 

Ingivande

26.6.2018

Senaste uppdatering: 29 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy