ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě

  27.6.2018 - (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)) - ***I

  Výbor pro ústavní záležitosti
  Zpravodaj: György Schöpflin


  Postup : 2017/0220(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0226/2018

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě

  (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0482),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 24 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0308/2017),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Petičního výboru (A8-0226/2018),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh  1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a)  Podle článku 11 SEU je evropská občanská iniciativa nedílnou součástí způsobů, které jsou k dispozici občanům Evropské unie k tomu, aby si vyměňovali názory na všechny oblasti politik Unie, účastnili se transparentního, otevřeného a pravidelného dialogu s institucemi Unie a k zajištění soudržnosti a transparentnosti činností Unie. Kromě toho evropská občanská iniciativa umožňuje občanům Unie vyzvat Komisi, aby předložila legislativní návrh. Ukládá orgánům Unie povinnost zajistit, že výkon práv občanů Unie bude co nejúčinnější, avšak vyžaduje, aby tito občané dodržovali zásady a pravidla stanovené pro jejich zapojení do demokratického života Unie.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4)  Evropský parlament ve svém usnesení o evropské občanské iniciativě ze dne 28. října 201525 vyzval Komisi k přezkumu nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011.

  (4)  Evropský parlament ve svém usnesení o evropské občanské iniciativě ze dne 28. října 201525 a v souvislosti s přípravou své zprávy z vlastního podnětu (2017/2024(INL) vyzval Komisi k souhrnnému přezkumu a co nejdřívější změně nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011. Svou výzvu zopakoval v souvislosti s přípravou své legislativní zprávy z vlastního podnětu s doporučeními Komisi k přezkumu nařízení (EU) 211/2011 o občanské iniciativě (2017/2024(INL)).

  __________________

  __________________

  25 2014/2257(INI).

  25 2014/2257(INI).

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a)  V procesu, jenž vedl k přezkumu evropské občanské iniciativy, pomohla řada organizací a institucí Unie k zaplnění mezer v nařízení (EU) 211/20111a tím, že poskytly cennou podporu organizátorům evropských občanských iniciativ, nabídly platformu pro diskusi o zlepšeních uvedeného nařízení a poskytly institucionální vedení a podporu skupinám organizátorů pořádáním slyšení ve svých prostorách a posilováním demokratické účasti v Unii.

   

  ___________________

   

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011).

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitouusnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů, a využít tak cele potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a účasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení Unie jejím občanům.

  (5)  Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitou, usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů a posílit návazné kroky, s cílem využít plně potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a podpořit co nejvíce občanů Unie v ovlivňování rozhodovacího procesu v Unii, přiblížit Unii blíže jejím občanům, a tak posílit zásady demokracie a demokratického fungování Unie.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu efektivní, transparentní, jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné včetně osob se zdravotním postižením a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajišťovat přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi a zaručit, aby úspěšné iniciativy byly náležitě doprovázeny odpovídajícími opatřeními ze strany Komise.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a podobné podmínky pro podporu iniciativy ze strany občanů, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému 750.

  (10)  Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a podobné podmínky pro podporu iniciativy ze strany občanů, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému celkovým počtem členů Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  Každý občan Unie by měl mít právo podpořit iniciativu v listinné podobě nebo online a za obdobných podmínek bez ohledu na to, kterého členského státu je státním příslušníkem nebo kde má bydliště.

  (11)  S cílem zvýšit inkluzivnost evropské občanské iniciativy a více ji zviditelnit by mělo být možné při její podpoře a šíření i při shromažďování podpisů využívat regionální nebo menšinové jazyky.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla poskytovat organizátorům informace a pomoc a zřídit online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa, která budou skupinám organizátorů ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc.

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy by Komise měla poskytovat jasné, přesné a úplné informace a právní a praktickou podporu organizátorům zpřístupněním online platformy pro spolupráci. Tato platforma by měla poskytovat specifické diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Platforma by měla být řízena a spravována, za administrativní kontroly Komise, nezávislými organizacemi a externími odborníky s prokázanou zkušeností s organizací evropských občanských iniciativ, jimž by mělo být umožněno přispívat do diskusního fóra. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa přístupná osobám se zdravotním postižením, která budou občanům ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a právní a praktickou pomoc, a tak zvyšovat povědomí a posilovat diskusi o probíhajících iniciativách na vnitrostátní úrovni.případě, že na vnitrostátní úrovni existují nástroje podobné evropské občanské iniciativě, by tato kontaktní místa měla být úzce spojena se službami nebo platformami poskytujícími podporu pro využívání těchto vnitrostátních nástrojů. Místa by měla fungovat jako jednotná kontaktní místa, která budou organizátorům pomáhat poskytováním vyčerpávajících informací i konkrétního technického a právního poradenství.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy.

  (16)  V zájmu efektivity a lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy. Volba přistoupit k částečné registraci by neměla Komisi zbavovat povinnosti plně zdůvodnit své rozhodnutí v této věci.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Pokud Komise obdržela občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Veřejné slyšení by měla zorganizovat Komise společně s Evropským parlamentem do tří měsíců od předložení iniciativy a zajistit, aby na byly vyváženě zastoupeny relevantní veřejnésoukromé zájmy a na odpovídající úrovni také Komise. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít také ostatní orgány Unie, včetně poradních, stejně jako zainteresované subjekty.

  (23)  Pokud Komise obdržela občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Evropský parlament by měl toto veřejné slyšení zorganizovat do tří měsíců od předložení iniciativy Komisi. Evropský parlament by měl zajistit, aby na něm byly vyváženě zastoupeny relevantní zájmy příslušných zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, sociálních partnerůodborníků, a na odpovídající úrovni také Rada a Komise. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít také ostatní orgány a poradní orgány Unie, a to zejména Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, stejně jako zainteresované subjekty. .

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (23a)  V zájmu posouzení politické podpory iniciativy by měl Evropský parlament, který je orgánem zastupujícím občany Unie, oprávněn uspořádat na plenárním zasedání v souladu se svým jednacím řádem rozpravu o krocích Komise v návaznosti na její sdělení o úspěšně předložených iniciativách. Tato rozprava by mohla být zakončena přijetím návrhu usnesení, jež by rovněž mohlo navrhnout spuštění mechanismu stanoveného v článku 225 SFEU, pokud Komise nepředloží příslušný legislativní návrh.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, měla by Komise platnou iniciativu posoudit a vyjádřit se k ní. Komise by proto měla do pěti měsíců od přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, a jaká opatření má v úmyslu podniknout. Komise by měla svá zamýšlená opatření jednoznačně, srozumitelně a podrobně zdůvodnit a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu učinit žádná opatření.

  (24)  Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, měla by Komise platnou iniciativu, která získala požadovaný počet nejméně milionu prohlášení o podpoře, posoudit a vyjádřit se k ní. Komise by proto měla do šesti měsíců od přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, a jaká opatření má v úmyslu podniknout. Komise by měla svá zamýšlená opatření jednoznačně, srozumitelně a podrobně zdůvodnit, zejména zda předloží návrh právního aktu, a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu učinit žádná opatření. Platnou iniciativou by neměla být dotčeno právo podnětu náležející Komisi.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25)  Podpora a financování iniciativ by měly být transparentní. Skupiny organizátorů by proto měly v době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi předkládat aktuální informace o zdrojích podpory a finančních prostředků pro svou iniciativu. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou iniciativu, propagovat ji a poskytnout na ni finanční prostředky, pokud tak činí plně transparentním způsobem a v souladu s postupy a podmínkami uvedenými v tomto nařízení.

  (25)  Podpora a financování iniciativ by měly být transparentní a zahrnovat příslušnou odpovědnost. Skupiny organizátorů by proto měly v době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi předkládat aktuální a podrobné informace o zdrojích podpory a finančních prostředků pro svou iniciativu. Tyto skupiny organizátorů by měly pravidelně podávat zprávy o všech svých zdrojích financování a Komise by tyto zdroje měla zřetelně zveřejňovat v registru. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou iniciativu, propagovat ji a poskytnout na ni finanční prostředky, pokud tak činí plně transparentním způsobem a v souladu s postupy a podmínkami uvedenými v tomto nařízení. V zájmu zvýšení transparentnosti financování činností evropských občanských iniciativ a zviditelnění evropské občanské iniciativy jakožto nástroje pro zapojení občanů by toto nařízení mělo mít vlastní finanční program. Takový finanční program by přispíval k podpoře subjektů a organizací prosazujících zapojení občanů a účast na demokratickém životě Unie, zejména zvyšováním povědomí o nástroji evropské občanské iniciativy jakožto nástroji na posílení participativní demokracie na úrovni Unie, a přispíval k financování technické nebo právní podpory, jež by byla bezplatně poskytována organizátorům evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (32)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v jejím článku 8.

  (32)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Toto nařízení stanoví postupy a podmínky vyžadované pro iniciativu, která vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů Unie nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa“ nebo „iniciativa“).

  Toto nařízení stanoví postupy a podmínky vyžadované pro iniciativu, která vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů Unie nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa“ nebo „iniciativa“).

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Občané usazení v jiných členských státech, než je členský stát jejich státní příslušnosti, mají právo podpořit iniciativu buď v zemi, v níž jsou usazeni, nebo v zemi, jejímiž jsou státními příslušníky.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby umožnily osobám se zdravotním postižením vykovávat jejich právo podpořit občanskou iniciativu.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)   nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému 750, a to v době registrace iniciativy.

  b)   nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu, a to v době registrace iniciativy.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním příslušníkem.

  2.  Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním příslušníkem, bez ohledu na místo, kde signatář podepsal prohlášení o podpoře.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou informace a pomoc.

  1.  Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou snadno dostupné, jasné, přesné a úplné informace a vhodnou odbornou a právní pomoc.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.   Komise zpřístupní online platformu pro spolupráci, která občanůmskupinám organizátorů poskytne diskusní fórum, informaceporadenství o evropské občanské iniciativě.

  2.  Komise zpřístupní online platformu pro spolupráci na podporu výměny informacíosvědčených postupů mezi zainteresovanými stranami, včetně skupin organizátorů, nezávislých odborníků, nevládních organizacídalších orgánů a institucí Unie.

   

  Tato platforma poskytne občanům a skupinám organizátorů diskusní fórum, informace a praktické a právní poradenství o evropské občanské iniciativě.

   

  Online platforma pro spolupráci je uživatelsky vstřícná a přístupná osobám se zdravotním postižením.

   

  Platforma je řízena a spravována, za administrativní kontroly Komise, nezávislými organizacemi a externími odborníky s prokázanou zkušeností s organizací evropských občanských iniciativ, kteří mohou rovněž přispívat do diskusního fóra.

   

  Komise po zveřejnění tohoto nařízení vydá v přiměřené době uživatelskou příručku s cílem usnadnit porozumění evropské občanské iniciativě.

  Náklady na provoz a údržbu online platformy pro spolupráci nese souhrnný rozpočet Evropské unie.

  Náklady na provoz a údržbu online platformy pro spolupráci nese souhrnný rozpočet Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující informace o evropské občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

  3.  Komise veřejně zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující jasné, přesné a úplné informace o evropské občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci včetně počtu sebraných prohlášení o podpoře a prohlášení o financování, jak je sdělují skupiny organizátorů. Komise registr pravidelně aktualizuje a zaznamenává informace předložené skupinou organizátorů dobře viditelným a snadno přístupným způsobem.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a případně rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2.

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může požádat Komisi, aby poskytla a zveřejnila v registru překlad přílohy do všech úředních jazyků Unie a případně rovněž překlad předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2, nepřesahují-li tyto překlady limity uvedené v příloze II. Veškeré překlady, jež uvedené limity přesahují, zůstávají odpovědností skupiny organizátorů.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a pomoc.

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více digitálních a fyzických kontaktních míst pro evropskou občanskou iniciativu, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují praktické a právní informace, poradenství a pomoc. Každý členský stát a Komise zajistí, aby kontaktní místa úzce spolupracovala s příslušnými útvary Komise a jejími zastoupeními v členských státech. Uvedené poradenství zahrnuje informace o vytvoření právnické osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, jak je uvedeno ve čl. 5 odst. 7, přičemž pomoc je k dispozici ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením, a to bezplatně.

   

  Členské státy vnitrostátní, regionální a místní orgány pobízejí k tomu, aby zvyšovaly povědomí svých občanů o evropské občanské iniciativě a poskytovaly jim o ní informace.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Iniciativu vytváří a spravuje skupina nejméně sedmi fyzických osob („skupina organizátorů“). Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského parlamentu.

  1.  Iniciativu vytváří a spravuje skupina fyzických osob („skupina organizátorů“), jejichž počet odpovídá nejméně čtvrtině členských států. Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského parlamentu a členové vnitrostátních parlamentů.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Během přípravné fáze, která předchází registraci navrhované občanské iniciativy, se mohou organizátoři se žádostí o podporu obrátit na kontaktní místa evropské občanské iniciativy, středisko Europe Direct a útvary pro evropskou občanskou iniciativu Evropské komise, které jim poskytnou plnou a bezplatnou podporu a poradenství a budou případně jednat jako jednotné kontaktní místo, jež organizátory odkáže na příslušné zdroje informací, jakož i na služby, které budou schopny poskytnout konkrétní technické a právní poradenství.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, a musí mít bydliště nejméně v sedmi různých členských státech.

  2.  Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, a musí mít bydliště nejméně v jedné čtvrtině členských států.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

  e)  iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a právy obsaženými v Evropské listině základních práv.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do jednoho měsíce od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud podstatná část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud část iniciativy nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7.  Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně v souladu s odstavcem 4, vyrozumí skupinu organizátorů o důvodech svého rozhodnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které mají k dispozici.

  7.  Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně v souladu s odstavcem 4, vyrozumí podrobným způsobem skupinu organizátorů o důvodech svého rozhodnutí, tak by skupině organizátorů umožnila podrobné posouzení důvodů odmítnutí Komise včetně navrhovaného právního základu či základů. Toto posouzení by mělo zohledňovat informace obsažené v bodě 8 přílohy II, jsou-li k dispozici. Veškerá rozhodnutí o odmítnutí registrace nebo částečné registrace iniciativy se zveřejní na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  7a.  Pro účely tohoto článku by měla být zvláštní pozornost věnována čl. 296 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než tři měsíce od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než šest měsíců od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pokud si skupina organizátorů přeje ukončit sběr prohlášení o podpoře dříve než 12 měsíců po začátku období sběru, informuje Komisi o datu, k němuž má období sběru skončit.

  Pokud si skupina organizátorů přeje během období sběru ukončit sběr prohlášení o podpoře před skončením období 12 měsíců, informuje o tomto záměru Komisi alespoň 10 dní před datem, k němuž má období sběru skončit.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017.

  Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017. Používání tohoto systému je pro všechny organizátory dobrovolné a bezplatné.

  Pozměňovací návrh  36

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a.  Skupina organizátorů používající jiné certifikované online systémy sběru má možnost používat bezplatně servery provozované Komisí.

   

  V případě online sběru prohlášení o podpoře se údaje získané prostřednictvím online systémů sběru uchovávají na území Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboruVýboru regionů.

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů dostane do tří měsíců po zveřejnění iniciativy příležitost představit ji na veřejném slyšení.

  Skupina organizátorů dostane do tří měsíců po zveřejnění iniciativy příležitost představit ji na veřejném slyšení v Evropském parlamentu, aby mohla být zahájena celounijní veřejná debata o navrhované iniciativě. Debaty se účastní zainteresované strany zastupující různé zájmy.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise a Evropský parlament toto veřejné slyšení společně zorganizují v Evropském parlamentu. Příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé ostatních orgánů Unie, včetně poradních, jakož i zainteresované subjekty.

  Evropský parlament toto veřejné slyšení zorganizuje ve svých prostorách. Příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé Rady, Komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů a rovněž zástupci ostatních orgánů Unie, včetně poradních, zástupci občanské společnosti, sociální partneři a další zainteresované strany včetně vnitrostátních parlamentů. Slyšení se přenáší po internetu a poté je veřejně dostupné na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Slyšení je ve veřejném zájmu. Výlučným cílem slyšení je informovat úplně o obsahu a cílech iniciativy.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Účelem slyšení je poskytnout skupině organizátorů fórum, na kterém mohou svou iniciativu představit, podrobně vysvětlit její účel a navrhnout konkrétní legislativní cíle.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise a Evropský parlament zajistí vyvážené zastoupení relevantních veřejných a soukromých zájmů.

  Na podporu inkluzivní veřejné debaty o navrhované iniciativě zajistí Evropský parlament vyvážené zastoupení relevantních zúčastněných stran, včetně zastoupení veřejných a soukromých zájmů a orgánů a poradních orgánů Unie.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise je na slyšení zastoupena na odpovídající úrovni.

  3.  Komise a Rada jsou na slyšeních zastoupeny na odpovídající úrovni. Je zajištěna přítomnost alespoň jednoho člena sboru komisařů.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Do jednoho měsíce od předložení iniciativy přijme Komise na odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jim podrobně vysvětlit témata, jimiž se iniciativa zabývá.

  1.  Do jednoho měsíce od předložení platné iniciativy, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, přijme Komise na odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jim podrobně vysvětlit účel iniciativy.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření.

  Do šesti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž vyčerpávajícím způsobem a dostatečně podrobně uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, opatření, jež má v úmyslu podniknout, a vyčerpávající a jasný výčet důvodů pro přijetí či nepřijetí opatření v souladu se zásadou řádné správy.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise a skupina organizátorů mohou podepsané osoby informovat o reakci na iniciativu v souladu s čl. 17 odst. 2 a 3.

  3.  Komise a skupina organizátorů informují podepsané osoby o reakci na iniciativu v souladu s čl. 17 odst. 2 a 3, pokud byly takové údaje shromážděny.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  V případě, že je občanská iniciativa úspěšná, předloží Komise v reakci na ni, s patřičným ohledem na čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení a pokud to bylo navrženo ve sdělení, Evropskému parlamentu a Radě do 12 měsíců od jejího zveřejnění návrh právního aktu. Pro účely tohoto článku by se měla zvláštní pozornost věnovat čl. 296 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 41 Listiny základních práv Evropské unie. Komise poskytuje skupině organizátorů aktuální informace o svých činnostech ve vztahu k dané iniciativě a o jakémkoli dalším vývoji iniciativy poté, co o ní Komise vydala oficiální sdělení.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Článek 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 15a

   

  Opatření Evropského parlamentu v návaznosti na úspěšné občanské iniciativy

   

  Po skončení období 12 měsíců uvedeného v čl. 15 odst. 2 posoudí Evropský parlament opatření, která Komise přijala v návaznosti na své sdělení o evropské občanské iniciativě. Zejména může o této otázce uspořádat rozpravu na plenárním zasedání v souladu se svým jednacím řádem.

   

  Závěrem této rozpravy může přijmout usnesení. Pokud Komise nepředloží návrh právního aktu, může se Evropský parlament rozhodnout, že uplatní své právo, které mu uděluje článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne jasné, přesné a úplné informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora. Sponzoři a příslušné částky musí být jasně identifikovatelní.

   

  Skupina organizátorů musí rovněž sdělit jména organizací, jež jim pomáhají na dobrovolném základě, pokud taková podpora není hospodářsky vyjádřitelná.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise je oprávněna provádět namátkové kontroly předkládaných informací o zdrojích podpory a finančních prostředcích, posuzovat kvalitu poskytovaných informací a vyžadovat od skupin organizátorů další vysvětlení. Tyto kontroly mají za cíl zajistit transparentnost financování a další podpory poskytovaných skupinám organizátorů a musí být prováděny účinným, nestranným a přiměřeným způsobem.

   

  Zdroji podpory a finančních prostředků se rozumí jakákoli nabídka finančních prostředků nebo úvěru, jakákoli věcná nabídka, poskytování jakéhokoli zboží, služeb (včetně úvěrů a zajištění personálu) nebo prací za nižší než tržní cenu, nebo jakákoli jiná transakce, která poskytuje hospodářskou výhodu, s výjimkou podpory poskytované jednotlivci na dobrovolném základě.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise zajistí úplnou transparentnost informací o financování a sponzorování prostřednictvím systému kontrol kvality, upozornění a stížností, aby tak zajistila správnost informací o financování a sponzorování poskytovaných organizátory evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Na podporu organizace občanských iniciativ se z rozpočtu Unie každoročně přidělí rozpočtové prostředky.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie.

  1.  Komise, Evropský parlament, Rada a členské státy zvyšují prostřednictvím komunikačních činností a informačních a propagačních kampaní informovanost veřejnosti o existenci, cílech a fungování evropské občanské iniciativy. Za tímto účelem Komise používá mimo jiné digitální platformy, sociální média a online technologie, aby oslovila a zapojila občany.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může skupina organizátorů nebo Komise se souhlasem podepsaných osob shromažďovat jejich e-mailové adresy.

  Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může skupina organizátorů nebo Komise s výslovným souhlasem podepsaných osob shromažďovat jejich e-mailové adresy.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Komise rovněž aktivně komunikuje o evropské občanské iniciativě a jejím použití ve spojení s dalšími opatřeními, jejichž cílem je podporovat zapojení občanů do činností Unie, jakož i při propagaci občanství Unie a práv občanů a v rámci komunikace o činnostech programu Evropa pro občany.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -1.  Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se skupina organizátorů občanské iniciativy nebo případně právní subjekt jimi vytvořený a příslušné orgány členských států řídí nařízením (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Skupina organizátorů či případně právní subjekt jimi vytvořený zajistí, aby osobní údaje shromážděné pro účely dané občanské iniciativy nebyly využívány k žádnému jinému účelu než k vyjádření podpory pro tuto iniciativu.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumává a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději pět let od data použitelnosti tohoto nařízení a následně každých pět let. Tyto zprávy se zveřejní.

  Komise fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumává a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději tři roky od data použitelnosti tohoto nařízení a následně každé tři roky. Tyto zprávy se zveřejní.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Příloha II – bod 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Obsah iniciativy, v souvislosti s níž má Komise jednat (maximálně 1000 znaků).

  2.  Obsah iniciativy, v souvislosti s níž má Komise jednat (maximálně 1 200 znaků bez mezer – průměr upravený podle jazyka)

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Příloha II – bod 8 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Za předpokladu, že obsah přílohy obsahuje méně než 5 000 znaků (průměr upravený podle jazyka), může skupina organizátorů požádat Komisi, aby ji přeložila do všech úředních jazyků Unie.

  STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (27.4.2018)

  pro Výbor pro ústavní záležitosti

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
  (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

  Zpravodaj: Angel Dzhambazki

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a dále zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Evropská občanská iniciativa představuje nástroj participativní demokracie v Unii, který dává občanům možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobnou právu svěřenému Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU.

  (1)  Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a dále zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Evropská občanská iniciativa představuje nástroj přímé participativní demokracie v Unii, který dává občanům možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobnou právu svěřenému Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu účinné, jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla poskytovat organizátorům informace a pomoc a zřídit online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa, která budou skupinám organizátorů ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc.

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla poskytovat organizátorům jasné, přesné a úplné informace a právní a praktickou pomoc a zřídit veřejně přístupnou online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa přístupná osobám se zdravotním postižením, která budou občanům ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a právní a praktickou pomoc.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy.

  (16)  V zájmu efektivnosti a lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  ji podpořil nejméně jeden milion podepsaných osob pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států;

  a)  ji podpořil nejméně jeden milion podepsaných osob pocházejících alespoň z pěti členských států;

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému 750, a to v době registrace iniciativy.

  b)  nejméně v pěti členských státech dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému 750, a to v době registrace iniciativy.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou informace a pomoc.

  1.  Komise poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou jasné, přesné a úplné informace a pomoc.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Online platforma pro spolupráci je uživatelsky vstřícná a přístupná osobám se zdravotním postižením.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující informace o evropské občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

  3.  Komise veřejně zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje snadno a účinně přístupnou veřejnou internetovou stránku obsahující jasné, přesné a úplné informace o evropské občanské iniciativě obecně, obsahující konkrétní podrobnosti týkající se všech částí projektu s konkrétními kroky, jež je nutno učinit, a aktuálním stavem každé iniciativy s upozorněními na termíny, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Jakmile je dostupná přeložená verze jejich iniciativy, musí o tom být skupina organizátorů informována, a pokud se v překladu vyskytne chyba, včas ji společně s útvary Komise opraví.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a případně rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2.

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a pomoc.

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst přístupných osobám se zdravotním postižením, o nichž budou tyto osoby informovány, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a právní a praktickou pomoc.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a.  Členské státy vnitrostátní, regionální a místní orgány pobízejí k tomu, aby svým občanům poskytovaly informace o občanských iniciativách.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Iniciativu vytváří a spravuje skupina nejméně sedmi fyzických osob („skupina organizátorů“). Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského parlamentu.

  1.  Iniciativu vytváří a spravuje skupina nejméně pěti fyzických osob („skupina organizátorů“). Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, a musí mít bydliště nejméně v sedmi různých členských státech.

  2.  Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, a musí mít bydliště nejméně v pěti různých členských státech.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Před předložením iniciativy mohou organizátoři požadovat předložení rychlého předběžného posouzení vhodnosti iniciativy.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů podá Komisi žádost o registraci prostřednictvím registru.

  Skupina organizátorů podá Komisi žádost o registraci prostřednictvím platformy pro registraci.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Není-li jeden nebo více požadavků uvedených v písmenech a) až e) splněn, Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5.

  Není-li jeden nebo více požadavků uvedených v písmenech a) až d) splněn, Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Pokud má Komise za to, že iniciativa nebo její část nespadá do její pravomoci, vyrozumí o svém závěru a o příslušných důvodech skupinu organizátorů.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do jednoho měsíce od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila informace od Komise, nebo může původní iniciativuzachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do jednoho měsíce od obdržení informací od Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud podstatná část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud podstatná část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, a pokud to bude proveditelné, umožní úpravu zbývající části návrhu v přiměřené době, aby mohla být zahrnuta do rámce pravomocí Komise;

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  8.  Komise o registraci iniciativy informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

  8.  Komise o registraci iniciativy jasně, zevrubně a podrobně informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a vnitrostátní parlamenty.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než tři měsíce od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než šest měsíců od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Komise uvede začátek a konec období sběru v registru.

  2.  Komise uvede začátek a konec období sběru v registru. Jeden měsíc před uplynutím lhůty pro sběr prohlášení o podpoře o tom Komise informuje skupinu organizátorů.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a)  Jakýkoliv sběr osobních údajů pro účely iniciativy spadající do oblasti působnosti této směrnice musí být plně v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017.

  Pro účely online sběru prohlášení o podpoře zřídí Komise do 1. ledna 2020 a bude provozovat centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 a nařízením (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Centrální online systém sběru musí být přístupný pro osoby se zdravotním postižením.

  Centrální online systém sběru musí být uživatelsky vstřícný a přístupný pro osoby se zdravotním postižením.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Data získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru se uchovávají na území členského státu.

  Data získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru se uchovávají na území členského státu v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření.

  Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření. Tyto důvody musí být jasným, srozumitelným a podrobný způsobem opodstatněny a vysvětleny. Komise může požádat Soudní dvůr Evropské unie o stanovisko k právním aspektům dané iniciativy, jež musí být bezodkladně poskytnuto. Pokud Komise nezamýšlí podniknout žádné kroky, informuje skupinu organizátorů o možnostech předložit iniciativu Petičnímu výboru s cílem zajistit kontinuitu vykonané práce.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Článek 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 15 a

   

  Návazná opatření

   

  1.   Pokud je iniciativa řádně a úspěšně zaregistrována, přistoupí Komise ke vhodným legislativním opatřením v případě, že:

   

  a)  veškeré procedurální požadavky pro zaregistrování dané iniciativy v souladu s tímto nařízením byly řádně splněny;

   

  b)   do tří měsíců od zveřejnění zaregistrované iniciativy nevznese Parlament nebo Rada žádnou námitku;

   

  c)   posouzení provedené Komisí jasně odhalilo potřebu zabývat se konkrétními oblastmi práva Unie v souladu s obsahem registrované iniciativy.

   

  2.   Komise přijme opatření nejpozději do jednoho roku od zveřejnění registrované iniciativy a veškerá legislativní opatření předloží Radě a Parlamentu.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne jasné, přesné a úplné informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie.

  1.  Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, přičemž rovněž využívá digitální platformy a technologie pro pro informování a zapojení jednotlivých komunit a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie, protože cílené informační strategie, a to i prostřednictvím sociálních médií, jsou kriticky důležité pro zvýšení efektivnosti evropské občanské iniciativy a zajištění transparentnosti.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Komise rovněž zintenzívní informační kampaně na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, zejména mezi mladými lidmi.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Evropská občanská iniciativa

  Referenční údaje

  COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  2.10.2017

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Angel Dzhambazki

  10.10.2017

  Datum přijetí

  25.4.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  5

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  20

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Martina Michels

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

  0

  -

  5

  0

  ALDE

  María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

  ENF

  Dominique Bilde

  Verts/ALE

  Jill Evans, Michel Reimon

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  STANOVISKO Petičního výboru (16.5.2018)

  pro Výbor pro ústavní záležitosti

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
  (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

  Zpravodaj: Jarosław Wałęsa

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Návrh Komise (COM(2017) 482) – 2017/0220(COD)) na revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské občanské iniciativě stanoví komplexní přezkum právního rámce evropské občanské iniciativy, jehož hlavním cílem je učinit z evropské občanské iniciativy přístupnější nástroj veřejné účasti pro účely občanské angažovanosti v Unii. Petiční výbor plně podporuje snahu Komise rozšířit poskytování poradenství a podporu činností za účelem zvyšování informovanosti ve vztahu k evropské občanské iniciativě pro všechny občany Unie s cílem plně využít potenciál tohoto nástroje napomáhat veřejné debatě a zapojit občany na úrovni Unie. Zpravodaj za výbor PETI především zdůrazňuje význam veřejných slyšení v Evropském parlamentu coby mechanismu pro dialog a výměnu názorů mezi orgány Unie a organizátory úspěšných evropských občanských iniciativ, díky němuž se Unie bude moci přiblížit svým občanům. V tomto ohledu je obzvlášť důležité zajistit vyváženou a inkluzivní organizaci veřejných slyšení v souvislosti s evropskými občanskými iniciativami. Evropský parlament by tudíž měl usilovat o podporu veřejné debaty o úspěšných iniciativách na odpovídající úrovni, a to včetně možnosti rozpravy o dané iniciativě na plenárním zasedání, která by mohla být zakončena přijetím návrhu usnesení. S ohledem na nízký počet úspěšných evropských občanských iniciativ podle stávajícího nařízení zpravodaj za výbor PETI vítá návrh Komise prodloužit dobu na posouzení evropské občanské iniciativy ze tří na pět měsíců a věří, že politická a legislativní opatření Komise v návaznosti na evropské občanské iniciativy díky tomu budou proaktivnější a transparentnější.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1)  Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a dále zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Evropská občanská iniciativa představuje nástroj participativní demokracie v Unii, který dává občanům možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobnou právu svěřenému Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU.

  (1)  Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), a zejména její články 1, 2, 9, 10 a 11, posilují občanství Unie a dále zvyšují demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Evropská občanská iniciativa představuje nástroj participativní demokracie v Unii, který dává občanům možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh nového právního aktu nebo návrh na zrušení jakéhokoli stávajícího nebo plánovaného právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, což přesahuje rámec pravomoci svěřené Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU.

  Odůvodnění

  Článek 296 SFEU poskytuje dostatečný prostor na výklad, podle něhož by revize smluv mohla být spojena s právním aktem. Komise může zahájit postup pro revizi podle článku 48 Smlouvy o EU. Současně však, rovněž vzhledem k rozsudkům Soudního dvora, by zrušení a revize měly spadat i do oblasti přípustnosti, a to i tehdy, pokud se iniciativa týká plánovaných právních aktů jako v případě aktů, které vyplývají z mezinárodních obchodních smluv.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  podle rozsudku Tribunálu ve věci T-754/1: Michael Efler a další v. Komise1a, a zejména podle jeho bodů 45 a 47, si evropská občanská iniciativa klade za cíl umožnit občanům Unie přímo se podílet na demokratickém životě Unie Jejich aktivní účast na demokratickém procesu je dále posílena zejména prostřednictvím mechanismu evropské občanské iniciativy, který jim umožňuje klást otázky a předkládat je Komisi a žádat od ní, aby předložila návrh právního aktu Unie poté, co případně představila evropskou občanskou iniciativu na veřejném slyšení organizovaném v Parlamentu tím, že vyvolá demokratickou diskusi, aniž by bylo nutné vyčkat přijetí právního aktu, o jehož změnu nebo upuštění od něj v konečném důsledku usiluje.

   

  _________________

   

  1a ECLI:EU:T:2017:323.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3b)  podle stejného rozsudku návrhy evropské občanské iniciativy jsou výrazem skutečné účasti občanů Unie na jejím demokratickém životě a nenarušují institucionální rovnováhu vyžadovanou Smlouvami, i když se zabývají probíhajícími legislativními postupy.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5)  Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitou a usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů, a využít tak cele potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuzeúčasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení Unie jejím občanům.

  (5)  Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitou a usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů, aby se posílila zásada demokracie a povzbudili všichni občané Unie k účasti na demokratickém fungování Unieposílilo jejich postavení tím, že se Unie přiblíží svým občanům.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

  (6)  Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu transparentní, jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné, a to i pro osoby se zdravotním postižením, a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajišťovat přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi a zaručit, aby úspěšné iniciativy byly náležitě doprovázeny odpovídajícími opatřeními ze strany Komise.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Je vhodné stanovit minimální věkovou hranici pro podporu iniciativy. Aby mohl být potenciál evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie plně využit a podpořena účast občanů na úrovni Unie, zejména mezi jejími mladými občany, měla by být věková hranice stanovena na 16 let.

  (7)  Je vhodné stanovit minimální věkovou hranici pro podporu iniciativy. Aby mohl být potenciál evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie plně využit a podpořena účast občanů na úrovni Unie a občanská angažovanost obecně, zejména mezi jejími mladými občany, měla by být věková hranice stanovena na 16 let. Rozhodujícím okamžikem pro určení způsobilosti osoby podpořit iniciativu je vyjádření podpory.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU se musí iniciativy, jež vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů nezbytné k provedení Smluv přijmout právní akt Unie, ujmout nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států.

  (8)  V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU, článkem 24 a čl. 298 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, Listinou základních práv Evropské unie, a zejména článkem 41 této listiny, se musí iniciativy, jež vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů nezbytné k provedení Smluv přijmout právní akt Unie, ujmout nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států.

  Odůvodnění

  Odkazem na zásadu řádné správy se stanoví, že správní opatření musí být nestranné, spravedlivé a orgány a instituce Unie jej musí provádět v přiměřené lhůtě a (čl. 41 odst. 2 písm. C), jakož i na povinnost správních orgánů odůvodnit svá rozhodnutí.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Aby se zajistilo, že iniciativa bude odrážet zájem Unie a současně že používání tohoto nástroje bude i nadále jednoduché, měl by být minimální počet členských států, z nichž musí občané pocházet, stanoven na čtvrtinu členských států.

  (9)  Aby se zajistilo, že iniciativa bude odrážet zájem Unie a současně že používání tohoto nástroje bude i nadále jednoduché, měl by být minimální počet členských států, z nichž musí občané pocházet, stanoven na čtvrtinu členských států a minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému 750.

  Odůvodnění

  Text byl přesunut z bodu odůvodnění 10 z důvodu lepšího uspořádání textu.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a podobné podmínky pro podporu iniciativy ze strany občanů, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému 750.

  (10)  Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a podobné podmínky pro podporu iniciativy ze strany občanů, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému celkovým počtem poslanců Evropského parlamentu v době registrace této iniciativy .

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (12a)  S ohledem na činnosti v oblasti poradenství, překladu a zvyšování povědomí (včetně „Dne evropské občanské iniciativy“), které provádějí poradní orgány Unie, zejména Evropský hospodářský a sociální výbor, bude Komise tyto orgány informovat o nově registrovaných iniciativách a budoucích kampaní na zvyšování informovanosti o evropské občanské iniciativě.

  Odůvodnění

  Je důležité zdůraznit, že jiné instituce EU z vlastní iniciativy sdílely zátěž a pokrývaly mezery, které zanechalo obrovské logistické a administrativní zatížení, které vytvořil předchozí režim. V tomto smyslu výbor EHSV v důsledku vlastní praxe skutečně získal velkou úlohu v procesu, což je třeba ocenit.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla poskytovat organizátorům informace a pomoc a zřídit online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa, která budou skupinám organizátorů ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc.

  (13)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla bezplatně poskytovat organizátorům informace a pomoc a zřídit online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě, která bude rovněž sloužit jako platforma pro výměnu myšlenek a osvědčených postupů a umožní občanům diskutovat o navrhovaných občanských iniciativách a formulovat nové iniciativy. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy, které využívají informační střediska „Europe Direct“, včas a v každém případě do doby, než toto nařízení vstoupí v platnost, zřídit na svém území kontaktní místa, která budou skupinám organizátorů ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc a poradenství v souvislosti s předkládáním evropské občanské iniciativy, pokud jde o technické otázky, jež se jí týkají, včetně toho, jak podporovat evropskou občanskou iniciativu na vnitrostátní a místní úrovni. Každoroční konference o evropské občanské iniciativě na úrovni EU by měla být uspořádána v Den evropské občanské iniciativy s cílem dále posílit dialog a výměnu osvědčených postupů mezi organizátory, občanskou společností a sociálními partnery a orgány a institucemi EU a posoudit stav provádění a účinnosti evropské občanské iniciativy.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13a)  S cílem zvýšit informovanost a podpořit diskusi o probíhajících iniciativách na vnitrostátní úrovni, kde jsou shromažďovány podpisy, je důležité, aby se vnitrostátní i regionální parlamenty zapojily v již rané fázi a aby kanceláře zastoupení Komise a Evropského parlamentu v členských státech byly evropským občanským iniciativám nápomocny. Na úrovni Unie má Evropský hospodářský a sociální výbor díky své neutrální roli vhodné předpoklady k tomu, aby během probíhajících občanských iniciativ hrál úlohu zprostředkovatele a institucionálního poradce.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Aby se v souvislosti s navrhovanými občanskými iniciativami zajistila soudržnost a transparentnost a aby se zamezilo situaci, kdy jsou podpisy sbírány na podporu občanské iniciativy, která není v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvách a v tomto nařízení, měly by být iniciativy, které splňují podmínky tohoto nařízení, před tím, než se od občanů začnou shromažďovat prohlášení o podpoře, zaregistrovány Komisí. Komise by měla provádět registraci v souladu s obecnými zásadami řádné správy.

  (15)  Aby se v souvislosti s navrhovanými občanskými iniciativami zajistila soudržnost a transparentnost a aby se zamezilo situaci, kdy jsou podpisy sbírány na podporu občanské iniciativy, která není v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvách a v tomto nařízení, měly by být iniciativy, které splňují podmínky tohoto nařízení, před tím, než se od občanů začnou shromažďovat prohlášení o podpoře, zaregistrovány Komisí. Při výkonu svých četných povinností v souvislosti s občanskou iniciativou by Komise měla zřídit specializované oddělení, které se bude zabývat právní přípustností iniciativ.  Je třeba zajistit nezbytné zdroje, aby bylo možné provést objektivní posouzení přípustnosti nezávisle na politických faktorech a v souladu s obecnými zásadami řádné správy. Toto hodnocení by mělo být snadno přístupné veřejnosti.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy.

  (16)  V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy. Výběr částečné registrace by neměl Komisi zbavovat povinnosti plně zdůvodnit své rozhodnutí uvedením důvodů pro částečnou registraci iniciativy.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Prohlášení o podpoře iniciativy by měla být shromážděna během určité doby. Aby se zajistilo, že občanská iniciativa zůstane relevantní, a současně se vzala v úvahu složitost sběru prohlášení o podpoře v rámci celé Unie, neměla by tato doba být delší než 12 měsíců od data začátku období sběru stanoveného skupinou organizátorů.

  (17)  Prohlášení o podpoře iniciativy by měla být shromážděna během určité doby. Aby se zajistilo, že občanská iniciativa zůstane relevantní, a současně se vzala v úvahu složitost sběru prohlášení o podpoře v rámci celé Unie, neměla by tato doba být delší než 18 měsíců od data začátku období sběru stanoveného skupinou organizátorů. Pokud se organizátoři rozhodnou nevyužít centrální systém pro online sběr prohlášení o podpoře poskytnutý Komisí, lhůta by měla začít plynout teprve poté, co členské státy ověří soulad alternativních online systémů sběru s požadavky tohoto nařízení.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Aby byla evropská občanská iniciativa přístupnější a méně složitá a snadněji použitelná ze strany organizátorů a občanů, měla by Komise zřídit a provozovat centrální online systém sběru prohlášení o podpoře. Systém by měl být zdarma k dispozici skupinám organizátorů a měl by mít nezbytné technické prvky umožňující online sběr včetně hostingu a softwaru, jakož i další prvky, které umožní přístup a podpořit iniciativu občanům se zdravotním postižením. Systém by měl být zřízen a spravován v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/4626.

  (18)  Aby byla evropská občanská iniciativa přístupnější a méně složitá a snadněji použitelná ze strany organizátorů a občanů, měla by Komise zřídit a provozovat centrální online systém sběru prohlášení o podpoře zahrnující příslušná technická a bezpečnostní opatření nezbytná k dodržování ustanovení tohoto nařízení. Systém by měl být dobrovolný a zdarma k dispozici skupinám organizátorů a měl by mít nezbytné technické prvky umožňující online sběr včetně hostingu a softwaru, jakož i další prvky, které umožní přístup. Toto by mělo zajistit, že občanům se zdravotním postižením bude umožněno iniciovat, navrhovat nebo podporovat iniciativy na stejné úrovni. Systém by měl být zřízen a spravován v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/4626.

  _________________

  _________________

  26Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).

  26Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 20

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (20)  Skupina organizátorů by měla mít možnost zřídit svůj vlastní online systém sběru prohlášení o podpoře kdekoli v Unii a rozhodnout, ve kterém členském státě budou shromážděná data ukládána. Skupina organizátorů by měla pro každou iniciativu použít jeden individuální online systém sběru. Individuální online systémy sběru zřizované a provozované skupinami organizátorů by měly mít odpovídající technické a bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že údaje jsou během celého řízení shromažďovány, ukládány a předávány bezpečným způsobem. Za tímto účelem by Komise měla pro individuální online systémy sběru společně s členskými státy stanovit podrobné technické specifikace. Komise si může vyžádat doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), která orgánům Unie pomáhá při přípravě a provádění politik souvisejících s bezpečností sítí a informačních systémů.

  (20)  Skupina organizátorů by měla mít možnost zřídit svůj vlastní online systém sběru prohlášení o podpoře kdekoli v Unii a rozhodnout, ve kterém členském státě budou shromážděná data ukládána. Skupina organizátorů by měla pro každou iniciativu použít jeden individuální online systém sběru. Individuální online systémy sběru zřizované a provozované skupinami organizátorů by měly mít odpovídající technické a bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že údaje jsou během celého řízení shromažďovány, ukládány a předávány bezpečným způsobem. Za tímto účelem by Komise měla pro individuální online systémy sběru společně s členskými státy stanovit podrobné technické specifikace. Komise si může vyžádat doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), která orgánům Unie pomáhá při přípravě a provádění politik souvisejících s bezpečností sítí a informačních systémů, a evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), který poskytuje poradenství orgánům a institucím Unie ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů. Skupina organizátorů může také konzultovat s agenturou ENISA a evropským inspektorem ochrany údajů, pokud se rozhodnou pro zřízení svých vlastních online systémů sběru.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)  Je vhodné, aby členské státy před zahájením sběru prohlášení o podpoře ověřily soulad individuálních online systémů sběru zřizovaných skupinami organizátorů s požadavky tohoto nařízení a vystavily příslušné potvrzení. Ověřování individuálních online systémů sběru by měly provádět příslušné orgány členských států, v nichž jsou data shromážděná prostřednictvím individuálního online systému sběru uložena. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových orgánů vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, měly by členské státy určit vnitrostátní orgán příslušný pro ověřování daných systémů. Členské státy by měly uznávat potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států.

  (21)  Je vhodné, aby členské státy před tím, než organizátoři zahájí 12měsíční lhůtu pro sběr prohlášení o podpoře, ověřily soulad individuálních online systémů sběru zřizovaných skupinami organizátorů s požadavky tohoto nařízení a vystavily příslušné potvrzení. Ověřování individuálních online systémů sběru by měly provádět příslušné orgány členských států, v nichž jsou data shromážděná prostřednictvím individuálního online systému sběru uložena. Tyto činnosti by měly být prováděny bezplatně. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových orgánů vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, měly by členské státy bezodkladně určit vnitrostátní orgán příslušný pro ověřování daných systémů. Členské státy by měly uznávat potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států bez zavádění dodatečných kontrol.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 22 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (22a)  Pokud uplynulo prvních šest měsíců doby určené ke sběru podpisů, měla by skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit za tímto účelem iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Toto slyšení by měl uspořádat Evropský parlament do tří měsíců od předložení žádosti skupinou organizátorů.

  Odůvodnění

  Cílem tohoto prvního slyšení je poskytnout solidní podporu skupině organizátorů za účelem zvýšení úrovně informovanosti občanů EU, pokud jde o existenci jejich iniciativy a konkrétních cílů, jichž má být prostřednictvím iniciativy dosaženo.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Pokud Komise obdržela občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Veřejné slyšení by měla zorganizovat Komise společně s Evropským parlamentem do tří měsíců od předložení iniciativy a zajistit, aby na byly vyváženě zastoupeny relevantní veřejné a soukromé zájmy a na odpovídající úrovni také Komise. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít také ostatní orgány Unie, včetně poradních, stejně jako zainteresované subjekty.

  (23)  Pokud Komise obdržela občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Evropský parlament by měl veřejné slyšení zorganizovat do tří měsíců od předložení iniciativy Komisi. Evropský parlament by měl zajistit, aby na něm byly vyváženě zastoupeny relevantní zájmy příslušných zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, sociálních partnerů a odborníků, a na odpovídající úrovni také Komise a Rada. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít také ostatní orgány a poradní orgány Unie, a to zejména Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, stejně jako zainteresované subjekty. Evropský parlament by měl usilovat o podporu debaty o úspěšných iniciativách na odpovídající úrovni tím, že bude po veřejném slyšení vést rozpravu na plenárním zasedání a přijme rozhodnutí o možnosti hlasovat o návrhu usnesení.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Parlament by měl usilovat o podporu veřejné debaty o iniciativách, které splňují podmínky nařízení, avšak vytvoření právního závazku, aby Parlament postupoval ve vztahu ke všem evropským občanským iniciativám určitým způsobem, nemusí být v některých případech vhodné. Pozměňovací návrh proto odráží dobrovolnou povahu možných kroků v návaznosti na úspěšné evropské občanské iniciativy v podobě uspořádání rozpravy na plenárním zasedání a přijetí návrhu usnesení, Parlament by nicméně nebyl právně vázán takto konkrétně postupovat ve vztahu ke každé občanské iniciativě.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24)  Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, měla by Komise platnou iniciativu posoudit a vyjádřit se k ní. Komise by proto měla do pěti měsíců od přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, a jaká opatření má v úmyslu podniknout. Komise by měla svá zamýšlená opatření jednoznačně, srozumitelně a podrobně zdůvodnit a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu učinit žádná opatření.

  (24)  Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, Komise by po veřejném slyšení a rozpravě na plenárním zasedání v Evropském parlamentu a po řádném dialogu s organizátory evropské občanské iniciativy měla přezkoumat platnou iniciativu a odpovědět na ni v náležitém čase, jelikož na úspěšné iniciativy by měly navazovat odpovídající následné kroky. Komise by proto měla do pěti měsíců od přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, a jaká legislativní a nelegislativní opatření má v úmyslu podniknout. Komise dostatečně jasně, srozumitelně a podrobně doloží důvody pro svá zamýšlená opatření a obdobně by měla uvést ještě podrobnější a jasnější důvod, pokud nemá v úmyslu přijmout žádná opatření, pro částečné nebo úplné zamítnutí.obou případech by mělo být uspořádáno druhé veřejné slyšení na základě stejných pravidel jako první konzultace k projednání závěrů oznámených Komisí.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25)  Podpora a financování iniciativ by měly být transparentní. Skupiny organizátorů by proto měly v době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi předkládat aktuální informace o zdrojích podpory a finančních prostředků pro svou iniciativu. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou iniciativu, propagovat ji a poskytnout na ni finanční prostředky, pokud tak činí plně transparentním způsobem a v souladu s postupy a podmínkami uvedenými v tomto nařízení.

  (25)  Podpora a financování iniciativ by měly být transparentní a zodpovědné. Skupiny organizátorů by proto měly v době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi předkládat aktuální informace o zdrojích podpory a finančních prostředků pro svou iniciativu. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou iniciativu, propagovat ji a poskytnout na ni finanční prostředky, pokud tak činí plně transparentním způsobem a v souladu s postupy a podmínkami uvedenými v tomto nařízení. Komise by měla provádět kvalitní a náhodné kontroly finančních zdrojů a zdrojů financování poskytnutých organizátory evropské občanské iniciativy. Občané by měli mít také možnost zaslat upozornění v případě podezření z protiprávního jednání. Zdroje podpory a financování by měly být také veřejně dostupné a pravidelně aktualizovány společně s ostatními informacemi o evropské občanské iniciativě zveřejněnými online.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28)  [Zpracovávání osobních údajů Komisí v rámci uplatňování tohoto nařízení se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 200029.]

  vypouští se

  _________________

   

  29Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

   

  Odůvodnění

  Tato část se přesouvá do nového bodu odůvodnění 28a.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 28 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (28a)  Pokud opatření stanovená v tomto nařízení zahrnují zpracování osobních údajů Komisí nebo organizátory, mělo by se toto zpracování provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011a, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791b a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801c.

   

  _________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

   

  1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

   

  1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 29

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (29)  Komise a organizátoři by měli mít pro účely komunikace v souvislosti s iniciativou, zejména informování o návazných opatřeních k dané iniciativě, a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů možnost shromažďovat e-mailové adresy podepsaných osob, a přispívat tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie. Shromažďování e-mailových adres by mělo být fakultativní a probíhat výhradně se souhlasem podepsaných osob. E-mailové adresy by neměly být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o podpoře a potenciální signatáři by měli být informování o tom, že jejich právo na podporu iniciativy není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy.

  (29)  Komise a organizátoři by měli mít pro účely komunikace v souvislosti s iniciativou, zejména informování o návazných opatřeních k dané iniciativě, a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů možnost shromažďovat e-mailové adresy podepsaných osob, a přispívat tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie. Shromažďování e-mailových adres by mělo být fakultativní a probíhat s výslovným souhlasem podepsaných osob, jenž by měl být udělen svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně, v souladu s článkem 7 nařízení 2016/679. E-mailové adresy by neměly být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o podpoře a potenciální signatáři by měli být informování o tom, že jejich právo na podporu iniciativy není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy. Signatáři by měli mít možnost odvolat svůj výslovný souhlas se shromažďováním jejich e-mailových adres kdykoli před ukončením i po ukončení evropské občanské iniciativy a v tomto případě by měla Komise a organizátoři evropské občanské iniciativy okamžitě smazat e-mailovou adresu ze své databáze a ukončit komunikaci se signatáři.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 29 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (29a)  S cílem přispívat k propagaci aktivní a rovné účasti všech občanů na politickém životě Unie by Komise a organizátoři měli zajistit, aby jejich internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné osobám se zdravotním postižením. Zatímco směrnice (EU) 2016/2102 se nevztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie, pro účely centrálního systému shromažďování údajů by registr online nebo platforma pro spolupráci online a veškeré internetové stránky vztahující se k evropské občanské iniciativě, za něž odpovídají Komise a organizátoři, měly být přístupné způsobem rovnocenným požadavkům směrnice (EU) 2016/2102. Komise by zejména měla splňovat příslušné harmonizované normy EU, zajišťovat shodu s požadavky vnímatelnosti, srozumitelnosti, ovladatelnosti a stability. Komise by měla zajistit dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN CRPD), zejména jejích článků 9 a 21, v zájmu podpory přístupu osob s mentálním postižením, a k informacím by měly být v co nejvyšší míře proporčně nabízeny alternativy napsané snadno srozumitelným způsobem.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřebný, aby lépe odrážel zbytek textu a změny článků.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 32

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (32)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v jejím článku 8.

  (32)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh nařízení

  Článek 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 1a

   

  Oblast působnosti

   

  Občanská iniciativa se může týkat návrhu nového právního aktu Komise nebo zrušení nebo přezkumu jakéhokoli stávajícího nebo připravovaného právního aktu Unie za účelem provádění Smluv;

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Každý občan Unie, jenž dosáhl věku 16 let, má právo podpořit iniciativu podpisem prohlášení o podpoře („podepsaná osoba“) v souladu s tímto nařízením.

  Každý občan Unie, jenž dosáhl věku 16 let v okamžiku vyjádření podpory, má právo podpořit iniciativu podpisem prohlášení o podpoře („podepsaná osoba“) v souladu s tímto nařízením.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Občané usazení v jiných členských státech, než je členský stát jejich státní příslušnosti, mají právo podpořit iniciativu buď v zemi, v níž jsou usazeni, nebo ve své zemi původu.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – odst. 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby umožnily osobám se zdravotním postižením vykovávat jejich právo podpořit občanskou iniciativu.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému 750, a to v době registrace iniciativy.

  b)  nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem členů Evropského parlamentu, a to v době registrace iniciativy.

   

  (Příslušně aktualizovat přílohu I)

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním příslušníkem.

  2.  Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním příslušníkem, bez ohledu na místo, kdy signatář podepsal prohlášení o podpoře.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh je potřeba k vyjasnění toho, že občasné EU mohou podepsat evropskou občasnou iniciativu bez ohledu na své bydliště.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Informace a pomoc poskytované Komisí a členskými státy

  Informace a pomoc poskytované Komisí, jinými orgány Unie a členskými státy

  Odůvodnění

  Zařazení odkazu na Parlament a EHSV v článku vyžaduje aktualizaci názvu.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou informace a pomoc.

  1.  Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou snadno dostupné a uživatelsky orientované informace a pomoc, včetně pomoci při volbě vhodného právního základu iniciativy podle práva Unie i další právní, materiální a technického vedení pro usnadnění úspěšné registrace iniciativy. Tato pomoc se poskytuje zdarma a ve spolupráci s kontaktním centrem Europe Direct a případně informačními centry Europe Direct.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), bod 17. Viz rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN, kterým se uzavírá její šetření z vlastního podnětu ohledně Evropské komise, zejména body 10–11.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise zpřístupní online platformu pro spolupráci, která občanům a skupinám organizátorů poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě.

  Komise zpřístupní online platformu pro spolupráci, která občanům a skupinám organizátorů poskytne diskusní fórum, informace a poradenské služby o evropské občanské iniciativě. Komise pravidelně spolupracuje s organizátory evropské občanské iniciativy prostřednictvím platformy pro spolupráci. Veškeré poradenské služby jsou včas a bezplatně dostupné ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise od tří měsíců od zveřejnění tohoto nařízení vydá uživatelskou příručku s cílem usnadnit porozumění evropské občanské iniciativě.

  Odůvodnění

  Tato uživatelská příručka je nezbytná k informování a poskytování základních odpovědí účastníkům evropské občanské iniciativy. Je třeba ji vydat rychle, aby se podpořilo brzké osvojení nového nařízení o evropské občanské iniciativě a bylo umožněno základní hodnocení v souladu s článkem 24.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující informace o evropské občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

  3.  Komise zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující informace o evropské občanské iniciativě obecně, včetně financování iniciativy a jejich finančních zdrojů, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a případně rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2.

  4.  Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může požádat, aby Komise přeložila přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a případně rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2. Za předpokladu, že  příloha nebo vysvětlující prohlášení obsahuje méně než 5000 znaků (průměr upravený podle jazyka), může skupina organizátorů rovněž požádat Komisi, aby přeložila přílohu bezplatně do všech úředních jazyků Unie.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a.  Evropský hospodářský a sociální výbor je oprávněn poskytovat úřední instruktáž a podporu skupině organizátorů, považuje-li za vhodnější vytvářet povědomí o iniciativě, a zároveň respektuje její oblast působnosti a zachovává neutrální úlohu.

   

  Rovněž je oprávněn pořádat ve svých prostorách jedno nebo několik slyšení po zaregistrování iniciativy a během fáze shromažďování podpisů a vyzvat skupinu organizátorů, aby své iniciativy představily. Mohou být rovněž pozváni vhodní nezávislí odborníci.

   

  Hospodářský a sociální výbor je rovněž oprávněn přispívat k podpoře občanské iniciativy obecně jako nástroje na posílení demokratické účasti v Unii.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a pomoc.

  6.  Každý členský stát zřídí jedno nebo více digitálních a fyzických kontaktních míst, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a pomoc. Tato pomoc se poskytuje občanům bezplatně ve spolupráci s kontaktním centrem Europe Direct a informačními centry Europe Direct, informačními kancelářemi Evropského parlamentu a případně všemi zastoupeními Evropské komise. Pomoc zahrnuje právní , technické a organizační poradenství při přípravě iniciativy k registraci, i usnadnění komunikace s Komisí. Pomoc je dostupná bezplatně ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením.

  Odůvodnění

  Zpravodaj za výbor PETI zastává názor, že nařízení by mělo vyjasnit povinnost členských států zajistit off-line fyzická kontaktní místa pro podporovatele a organizátory kampaní v rámci evropských občanských iniciativ.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Skupina organizátorů může být v některém členském státě v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy zaregistrována jako právní subjekt, konkrétně organizace s právní subjektivitou.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů určí dva ze svých členů jako zástupce a náhradníka, kteří jsou v průběhu celého procesu prostředníky mezi nimi a orgány Unie a jsou oprávněni jednat jménem skupiny organizátorů („kontaktní osoby“).

  Skupina organizátorů určí nebo zvolí dva ze svých členů jako zástupce a náhradníka, kteří jsou v průběhu celého procesu prostředníky mezi nimi a orgány Unie a jsou oprávněni jednat jménem skupiny organizátorů („kontaktní osoby“).

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů může rovněž určit nejvýše dvě další fyzické osoby, vybrané z jejích členů či jinak, které jsou v průběhu celého procesu oprávněny jednat jménem kontaktních osob jako prostředníci s orgány Unie.

  Skupina organizátorů může rovněž určit nejvýše tři další fyzické osoby, vybrané z jejích členů či jinak, které jsou v průběhu celého procesu oprávněny jednat jménem kontaktních osob jako prostředníci s orgány Unie.

  Odůvodnění

  Pro usnadnění fungování evropské občanské iniciativy je vhodně pověřit až tři náhradníky. Více by mohlo být pro Komisi nesnadné spravovat a mohlo by to zhoršovat kontinuitu evropské občasné iniciativy a nezbytnou komunikaci mezi organizátory a Komisí.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5.  Aniž je dotčena odpovědnost zástupce skupiny organizátorů jako správce údajů podle čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, jsou členové skupiny organizátorů v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy společně a nerozdílně odpovědní za veškeré škody způsobené v organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním.

  5.  Aniž je dotčena odpovědnost zástupce skupiny organizátorů jako správce údajů podle čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, jsou členové skupiny organizátorů či případně jimi zřízený právní subjekt v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy společně a nerozdílně odpovědní za veškeré škody způsobené v organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Prohlášení o podpoře pro určitou iniciativu lze sbírat pouze poté, co ji zaregistrovala Komise.

  1.  Prohlášení o podpoře pro určitou iniciativu lze sbírat pouze poté, co ji zaregistrovala Komise a případně pouze poté, co členské státy ověřily soulad individuálního sytému shromažďování údajů zřízeného skupinou organizátorů s požadavky tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Zvláštní oddělení Komise posoudí právní přípustnost předkládaných iniciativ občanů výlučně na základě kritérií stanovených v odstavci 3.

   

  Toto zvláštní oddělení provádí kontrolu právní způsobilosti nezávisle na politických názorech a plně zveřejňuje úvahy vedoucí k jeho rozhodnutím.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

  e)  iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a právy obsaženými v Evropské listině základních práv.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do jednoho měsíce od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud podstatná část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  b)  iniciativu částečně zaregistruje, pokud část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Zaregistrovaná iniciativa se zveřejní v registru.

  Každá iniciativa přeložená Komisi k registraci, včetně každé zaregistrované iniciativy, se zveřejní v registru a na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6.  Komise iniciativu zaregistruje pod jedním registračním číslem a oznámí je skupině organizátorů.

  6.  Komise iniciativu zaregistruje pod jedním rozhodnutím o registraci a jedním registračním číslem a oznámí je skupině organizátorů.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7.  Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně v souladu s odstavcem 4, vyrozumí skupinu organizátorů o důvodech svého rozhodnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které mají k dispozici.

  7.  Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně v souladu s odstavcem 4, vyrozumí řádně skupinu organizátorů o důvodech svého rozhodnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které mají k dispozici. Rozhodnutí o odmítnutí registrace nebo částečné registrace iniciativy se zveřejní na internetových stránkách evropské občanské iniciativy a podrobně se v něm uvádí a odůvodňují úvahy Komise vedoucí k takovému odmítnutí, s uvedením právního základu tohoto odmítnutí a možností pro organizátory evropské občanské iniciativy podat opravný prostředek.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), bod 10. Viz rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN, kterým se uzavírá její šetření z vlastního podnětu ohledně Evropské komise, zejména body 14–16 o dohledu veřejnosti nad rozhodnutími Komise.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  7a.  Jsou-li organizátoři informováni o odmítnutí plně či částečně zaregistrovat iniciativu, mohou do jednoho měsíce svoji iniciativu upravit a znovu předložit Komisi. Rozhodnutí přijatá organizátory ohledně registrace jejich evropské občanské iniciativy se rovněž zpřístupní v registru a na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh nařízení

  Čl. 6 – odst. 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  8.  Komise o registraci iniciativy informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

  8.  Komise o registraci iniciativy jasně, zevrubně a podrobně informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a vnitrostátní parlamenty.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než tři měsíce od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 18 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než tři měsíce od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pokud si skupina organizátorů přeje ukončit sběr prohlášení o podpoře dříve než 12 měsíců po začátku období sběru, informuje Komisi o datu, k němuž má období sběru skončit.

  Pokud si skupina organizátorů přeje ukončit sběr prohlášení o podpoře dříve než 18 měsíců po začátku období sběru, informuje Komisi o datu, k němuž má období sběru skončit.

   

  (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.)

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh nařízení

  Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Skupina organizátorů nebo případně právní subjekt vytvořený organizátory v souladu s čl. 5 odst. 2a a 7 tohoto nařízení odpovídají za sběr prohlášení o podpoře od podepsaných osob pro navrhovanou občanskou iniciativu, která byla zaregistrována podle článku 6.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Komise a příslušné orgány členských států přijmou veškerá nezbytná opatření, aby měli občané Unie usazeni v jiném členském státě,než je členský stát, jehož státní příslušnost mají, možnost zvolit si, aby jejich podpora občanské iniciativ byla započítána buď v zemi jejich bydliště, nebo v jejich zemi původu. Příslušné orgány jednotlivých členských států spolu navzájem koordinují své kroky pro řádně zařazení prohlášení o podpoře na jejich příslušné účty.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh nařízení

  Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů informuje Komisi o počtu shromážděných prohlášení o podpoře v každém členském státě nejméně každé dva měsíce během období sběru a o konečném počtu do tří měsíců od konce období sběru pro účely zveřejnění v registru.

  Skupina organizátorů informuje Komisi o počtu shromážděných prohlášení o podpoře v každém členském státě nejméně každé tři měsíce během období sběru a o konečném počtu do tří měsíců od konce období sběru pro účely zveřejnění v registru. Komise by měla s organizátory evropské občanské iniciativy během kampaně a po kampani řádně komunikovat.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017.

  Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017. Používání tohoto systému je pro všechny organizátory dobrovolné a bezplatné.

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh nařízení

  Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Centrální online systém sběru musí být přístupný pro osoby se zdravotním postižením.

  Centrální online systém sběru musí být zdrojově otevřený a přístupný pro osoby se zdravotním postižením.

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh nařízení

  Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a.  Skupina organizátorů používající jiné certifikované online systémy sběru má již možnost používat bezplatně servery provozované Komisí.

   

  V případě online sběru prohlášení o podpoře se údaje získané prostřednictvím online systémů sběru uchovávají na území Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh nařízení

  Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů předloží příslušným orgánům prohlášení o podpoře, pouze pokud iniciativa získala minimální počet podepsaných osob stanovený v článku 3.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh přesahuje hlavní cíl návrhu zjednodušit současná pravidla a vytváří neodůvodněné překážky pro organizátory evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Zveřejnění a veřejné slyšení

  Zveřejnění a veřejná slyšení

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

  1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů dostane do tří měsíců po zveřejnění iniciativy příležitost představit ji na veřejném slyšení.

  Skupina organizátorů dostane v zájmu zahájení celounijní veřejné debaty o navrhované iniciativě zahrnující rozmanité zúčastněné strany, do tří měsíců po zveřejnění iniciativy příležitost představit ji na veřejném slyšení v Evropském parlamentu.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), bod 19. Viz rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN, kterým se uzavírá její šetření z vlastního podnětu ohledně Evropské komise, zejména body 17-22.

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise a Evropský parlament toto veřejné slyšení společně zorganizují v Evropském parlamentu. Příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé ostatních orgánů Unie, včetně poradních, jakož i zainteresované subjekty.

  Evropský parlament toto veřejné slyšení zorganizuje ve svých prostorách. Příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé Komise a Rady, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a rovněž ostatních orgánů Unie, včetně poradních, zástupci občanské společnosti sociální partneři a zainteresované subjekty, včetně vnitrostátních parlamentů. Slyšení se přenáší po internetu a poté je veřejně dostupné na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.návaznosti na slyšení uspořádá Evropský parlament rozpravu v plénu o iniciativě a rozhodne, zda přijme návrh usnesení.

   

  Do 12 měsíců od vydání sdělení Komise podle čl. 15 odst. 2 jsou organizátoři evropské občanské iniciativy oprávněni si vyžádat druhé veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Evropský parlament uspořádá do tří měsíců od předložení této žádosti druhé veřejné slyšení.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), bod 19. Viz rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN, kterým se uzavírá její šetření z vlastního podnětu ohledně Evropské komise, zejména body 17-22.

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Slyšení je ve veřejném zájmu. Výlučným cílem slyšení je informovat úplně o obsahu a cílech iniciativy.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Hlavním účelem slyšení je poskytnout skupině organizátorů fórum pro představení jejich iniciativy, s podrobným vysvětlením jejího účelu, a navrhnout konkrétní legislativní cíle.

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise a Evropský parlament zajistí vyvážené zastoupení relevantních veřejných a soukromých zájmů.

  Evropský parlament zajistí vyvážené zastoupení relevantních zúčastněných stran, včetně veřejných a soukromých zájmů i zastoupení orgánů Unie včetně poradních, s cílem podpořit inkluzivní veřejnou diskusi o navrhované iniciativě.

  Odůvodnění

  Viz stanovisko výboru PETI k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), bod 19. Viz rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN, kterým se uzavírá její šetření z vlastního podnětu ohledně Evropské komise, zejména body 17-22.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise je na slyšení zastoupena na odpovídající úrovni.

  3.  Komise a Rada jsou na slyšeních zastoupeny na odpovídající úrovni.

  Na všech slyšeních je zajištěna přítomnost alespoň jednoho člena sboru komisařů.

  Pozměňovací návrh    73

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Evropský parlament může rovněž vyvinout vhodné podoby odpovědí na občanské iniciativy, které byly úspěšně zaregistrovány, ale nezískaly milion podpisů, avšak přesto získaly značnou podporu občanů.

  Pozměňovací návrh    74

  Návrh nařízení

  Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b.  Vnitrostátní a regionální parlamenty mohou rovněž uspořádat slyšení k občanským iniciativám a případně pozvat organizátory, se zvláštním důrazem na členské státy, kde úspěšné iniciativy dosáhly minimálního prahu pro počet podpisů.

  Odůvodnění

  Zapojení vnitrostátních parlamentů do diskuse o občanské iniciativě je účinným způsobem, jak přiblížit politickou diskusi Unie občanům. Rozpravy ve vnitrostátních a regionálních parlamentech mohou být užitečné pro následné rozpravy v Evropském parlamentu, i pro samotnou Komisi.

  Pozměňovací návrh    75

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Do jednoho měsíce od předložení iniciativy přijme Komise na odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jim podrobně vysvětlit témata, jimiž se iniciativa zabývá.

  1.  Do jednoho měsíce od předložení platné iniciativy, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, přijme Komise na odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jim podrobně vysvětlit témata, jimiž se iniciativa zabývá.

  Pozměňovací návrh    76

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření.

  Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření. Komise uvede podrobné a jasné důvody a úplné odůvodnění rozhodnutí nepřijmout žádné kroky k podrobnému a transparentnímu vysvětlení svých závěrů veřejnosti v souladu se zásadou řádné správy.

  Pozměňovací návrh    77

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  V případě, že se závěry obsažené ve sdělení Komise uvedeném v čl. 15 odst. 2 písm. c) a v doporučení Evropského parlamentu liší, může Evropský parlament uplatnit právo, jež mu uděluje článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    78

  Návrh nařízení

  Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Komise by měla poskytovat organizátorům aktuální informace o svých činnostech ve vztahu k dané iniciativě a o vývoji iniciativy poté, co o ní Komise vydala rozhodnutí.

  Pozměňovací návrh    79

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.

  Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 100 EUR na sponzora.

  Pozměňovací návrh    80

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a  Na podporu organizování občanských iniciativ se v rozpočtu Unie přidělí roční položka.

   

  Zřízená skupina organizátorů může požádat o finanční krytí výdajů spojených s právním poradenstvím a podporou před předložení iniciativy nebo po ukončení sběru podpisů.

   

  Skupina organizátorů zaregistrované iniciativy má právo na grant zaměřený na pokrytí výdajů spojených s komunikačními a logistickými aspekty jejich kampaně na sběr podpisů.

  Pozměňovací návrh    81

  Návrh nařízení

  Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2b.  Komise zajistí úplnou transparentnost informování o financování a sponzorech prostřednictvím systému kontrol kvality, upozornění a stížností, pro zajištění správnosti informací o financování a sponzorech poskytovaných organizátory evropské občanské iniciativy.

  Pozměňovací návrh    82

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Komise prostřednictvím komunikačních činnostíinformačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie.

  1.  Komise za podpory Evropského parlamentu a dalších orgánů Unie i členských států prostřednictvím komunikačních činností, informačních kampaní ad hoc, různých iniciativ zdola a využíváním sociálních a digitálních médií zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie a zvyšuje povědomí o tom, jak mohou občané ovlivňovat a utvářet Evropskou unii prostřednictvím evropské občanské iniciativy. Komise může poskytnout finanční podporu subjektům, jež přispívají k celkové podpoře občanské iniciativy jako nástroje demokratického zapojení, poskytovat technickou pomoc a právní poradenství organizátorům.

  Pozměňovací návrh    83

  Návrh nařízení

  Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může skupina organizátorů nebo Komise se souhlasem podepsaných osob shromažďovat jejich e-mailové adresy.

  Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může skupina organizátorů nebo Komise s výslovným souhlasem podepsaných osob shromažďovat jejich e-mailové adresy.

  Pozměňovací návrh    84

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. -1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  -1.  Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se skupina organizátorů občanské iniciativy nebo případně právní subjekt jimi vytvořený a příslušné orgány členských států řídí nařízením (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    85

  Návrh nařízení

  Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Organizátoři či případně právní subjekt jimi vytvořený zajistí, aby osobní údaje shromážděné pro danou občanskou iniciativu nebyly využívány k žádnému jinému účelu než je oznamovaná podpora dané iniciativy.

  Pozměňovací návrh    86

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Pro účely článku 11 určí každý členský stát jeden nebo více orgánů příslušných pro vydávání potvrzení uvedeného v čl. 11 odst. 3.

  1.  Pro účely článku 11 určí každý členský stát bezodkladně jeden nebo více orgánů příslušných pro vydávání potvrzení uvedeného v čl. 11 odst. 3.

  Pozměňovací návrh    87

  Návrh nařízení

  Čl. 19 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pro účely článku 12 určí každý členský stát jeden orgán příslušný pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře a pro vydávání potvrzení uvedených v čl. 12 odst. 5.

  2.  Pro účely článku 12 určí každý členský stát bezodkladně jeden orgán příslušný pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře a pro vydávání potvrzení uvedených v čl. 12 odst. 5.

  Pozměňovací návrh    88

  Návrh nařízení

  Čl. 24 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumává a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději pět let od data použitelnosti tohoto nařízení a následně každých pět let. Tyto zprávy se zveřejní.

  Komise fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumává a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději tři roky od data použitelnosti tohoto nařízení a následně každé tři roky. Tyto zprávy se zveřejní.

  Pozměňovací návrh    89

  Návrh nařízení

  Příloha II – bod 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Popis občanské iniciativy, o níž má Komise jednat (maximálně 1 000 znaků);

  2.  Popis občanské iniciativy, o níž má Komise jednat (maximálně 1 200 znaků bez mezer); (průměr upravený podle jazyka)

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Evropská občanská iniciativa

  Referenční údaje

  COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  PETI

  2.10.2017

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Jarosław Wałęsa

  22.11.2017

  Projednání ve výboru

  22.1.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  16.5.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  29

  +

  ALDE

  EFDD

  GUE/NGL

  NI

  PPE

   

  S&D

  VERTS/ALE

   

  Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

  Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

  Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

  Rikke-Louise Karlsson

  Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

  Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

  Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

  0

  -

  0

  0

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Evropská občanská iniciativa

  Referenční údaje

  COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

  Datum předložení EP

  13.9.2017

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFCO

  2.10.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  2.10.2017

  LIBE

  2.10.2017

  PETI

  2.10.2017

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  LIBE

  19.10.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  György Schöpflin

  28.9.2017

   

   

   

  Projednání ve výboru

  28.9.2017

  28.11.2017

  22.1.2018

  21.2.2018

   

  21.3.2018

  25.4.2018

  24.5.2018

   

  Datum přijetí

  20.6.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  5

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

  Datum předložení

  27.6.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  19

  +

  ALDE

  Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Gerolf Annemans

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

  5

  -

  GUE/NGL

  Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

  NI

  Diane James

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  1

  0

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 4. července 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí