Menetlus : 2017/0220(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0226/2018

Esitatud tekstid :

A8-0226/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0153

RAPORT     ***I
PDF 1050kWORD 169k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: György Schöpflin

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 PETITSIOONIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0482),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 24, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0308/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0226/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Liidu lepingu artikli 11 kohaselt on Euroopa kodanikualgatus liidu kodanikele kõigi liidu poliitikavaldkondade üle arvamuste vahetuseks pakutavate võimaluste lahutamatu osa, üks võimalusi osaleda läbipaistvas, avatud ja regulaarses dialoogis liidu institutsioonidega ning tagada liidu meetmete sidusus ja läbipaistvus. Lisaks saavad liidu kodanikud Euroopa kodanikualgatusega kutsuda komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut. Euroopa kodanikualgatus nõuab liidu institutsioonidelt valmidust teha liidu kodanikele nende õiguste kasutamine võimalikult hästi toimivaks, nõuab aga kodanikelt, et nad järgiksid neile liidu demokraatias osalemiseks seatud põhimõtteid ja reegleid, eelkõige liidu demokraatliku toimimise põhimõtteid ja reegleid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euroopa kodanikualgatuse kohta 28. oktoobril 2015 vastu võetud resolutsioonis25 kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles läbi vaatama määrust (EL) nr 211/2011 ja komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1179/2011.

(4)  Euroopa kodanikualgatuse kohta 28. oktoobril 2015 vastu võetud resolutsioonis25 ja seoses seadusandliku algatusraporti (2017/2024(INL) ettevalmistamisega kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles põhjalikult läbi vaatama ning võimalikult kiiresti muutma määrust (EL) nr 211/2011 ja komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1179/2011. Parlament kordas oma üleskutset seoses seadusandliku algatusraporti ja selles sisalduvate, komisjonile määratud soovituste koostamisega määruse (EL) 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) muutmise kohta (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Euroopa kodanikualgatuse muutmiseni viivas protsessis on mitu organisatsiooni ja liidu organit – eelkõige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – aidanud täita lünki määruses (EL) nr 211/20111a, pakkudes Euroopa kodanikualgatuse korraldajatele väärtuslikku toetust, platvormi selle määruse täiustamise üle peetavaks aruteluks, institutsioonilist tuge ja abi korraldajate rühmale, kuulamiste läbiviimist oma ruumes ning liidusisese demokraatliku osaluse edendamist.

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 65, 11.3.2011).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesoleva määruse eesmärk on teha Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, et saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui liidu tasandil arutelu ja kodanikuosaluse edendamise vahendi täielik potentsiaal ning tuua liit kodanikele lähemale.

(5)  Käesoleva määruse eesmärk on teha Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks ning tugevdada järelmeetmeid, et saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui arutelu edendamise vahendi täielik potentsiaal ning õhutada võimalikult paljusid liidu kodanikke liidu otsustusprotsessi mõjutama, tuua liit kodanikele lähemale ning sellega tugevdada demokraatia põhimõtet ja liidu demokraatlikku toimimist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida.

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste toimivus, läbipaistvus, selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida ning tagada, et komisjon võtab edukate algatuste suhtes asjakohased järelmeetmed.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Algatuse esindavuse ja kodanikele algatuse toetamisel samalaadsete tingimuste tagamiseks on asjakohane kehtestada nendest liikmesriikidest pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv. Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada kordajaga 750.

(10)  Algatuse esindavuse ja kodanikele algatuse toetamisel samalaadsete tingimuste tagamiseks on asjakohane kehtestada nendest liikmesriikidest pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv. Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Olenemata sellest, millise liikmesriigi kodanik või resident ta on, peaks igal liidu kodanikul olema õigus algatust samadel tingimustel paberkandjal või veebipõhiselt toetada.

(11)  Euroopa kodanikualgatuse kaasavamaks ja nähtavamaks muutmiseks peaks Euroopa kodanikualgatuse propageerimiseks ja levitamiseks ning allkirjade kogumiseks saama kasutada piirkondlikke või vähemuskeeli.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning kodanikke ja korraldajaid toetada, peaks komisjon pakkuma korraldajatele teavet ja abi ning tegema kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu võimaldada sihtotstarbelist arutelufoorumit ning pakkuda Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. Kodanikele läheduse tagamiseks peaks liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, kus kodanikud saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja abi.

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks, peaks komisjon korraldajatele andma selget, täpset ja ammendavat teavet ning õiguslikku ja praktilist toetust ning panema sel otstarbel toimima veebipõhise koostööplatvormi. See platvorm peaks tagama sihtotstarbelise arutelufoorumi ning pakkuma Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. Platvormi peaksid komisjoni halduskontrolli all haldama ja ajakohastama sõltumatud organisatsioonid ja väliseksperdid, kellel on tõendatud kogemused Euroopa kodanikualgatuste korraldamises ja kellel peaks olema õigus arutelufoorumis osaleda. Kodanikuläheduse tagamiseks peaksid liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, mis oleksid juurdepääsetavad puuetega inimestele ja annaksid kodanikele Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ning õiguslikku ja praktilist abi, suurendades sellega liikmesriigi tasandil teadlikkust käimasolevate algatuste kohta ja soodustades selleteemalist arutelu. Kui Euroopa kodanikualgatuse laadsed vahendid on riigi tasandil olemas, peaksid sellised kontaktpunktid olema tihedalt seotud teenuste või platvormidega, mis toetavad nende riiklike vahendite kasutamist. Need kontaktpunktid peaksid toimima ühtse kontaktpunktina, mille otstarve on aidata korraldajatel pakkuda ammendavat teavet ning konkreetset tehnilist ja õiguslikku nõustamist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus toimivaks ja juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes. Konkreetse algatuse osalise registreerimise valiku rakendamine ei piira komisjoni kohustust oma sellekohast otsust täielikult põhjendada.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide üle avalike arutelude soodustamiseks peaks korraldajate rühmal juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada seda algatust liidu tasandi avalikul kuulamisel. Avaliku kuulamise peaks komisjon korraldama koos Euroopa Parlamendiga kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest ning seejuures tuleks tagada, et tasakaalustatult oleks esindatud nii avalikud ja erahuvid kui ka asjakohasel tasemel esindatud komisjon. Liidu teistel institutsioonidel ja nõuandvatel organitel, samuti huvitatud sidusrühmadel peaks samuti olema võimalik kuulamisel osaleda.

(23)  Algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide üle avalike arutelude soodustamiseks peaks korraldajate rühmal juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada seda algatust liidu tasandi avalikul kuulamisel. Euroopa Parlament peaks sellise avaliku kuulamise korraldama kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest komisjonile. Euroopa Parlament peaks tagama, et asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja ekspertide huvid oleksid tasakaalustatult esindatud, samuti peaks ta tagama nõukogu ja komisjoni asjakohase tasemega esindatuse. Liidu teistel institutsioonidel ja nõuandvatel organitel ning eelkõige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel ja Regioonide Komiteel, samuti huvitatud sidusrühmadel peaks olema võimalik kuulamisel osaleda. .

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Selleks et hinnata konkreetsele algatusele poliitilise toetuse andmist, peaks Euroopa Parlamendil kui liidu kodanikke esindaval institutsioonil olema õigus korraldada täiskogu istungi ajal oma kodukorra kohane arutelu, kus käsitletakse komisjoni võetud järelmeetmeid seoses komisjoni teatisega edukalt esitatud algatuste kohta. Arutelu lõpetuseks võiks parlament vastu võtta resolutsiooni ettepaneku, milles võiks teha ka ettepaneku rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 225 ettenähtud mehhanismi, juhul kui komisjon ei esita õigusakti ettepanekut.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et tulemuslikult tagada kodanike osalemine ELi demokraatias, peaks komisjon kehtiva algatuse läbi vaatama ja sellele vastama. Komisjon peaks seega viie kuu jooksul alates algatuse saamisest esitama oma õiguslikud ja poliitilised järeldused ning nimetama algatuse suhtes kavatsetava meetme. Komisjon peaks kavatsetavat meedet või meetme võtmata jätmist selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama.

(24)  Selleks et tulemuslikult tagada kodanike osalemine ELi demokraatias, peaks komisjon kehtiva algatuse, mis on saanud nõutava arvu ehk vähemalt miljon toetusavaldust, läbi vaatama ja sellele vastama. Komisjon peaks seega kuue kuu jooksul alates algatuse saamisest esitama oma õiguslikud ja poliitilised järeldused ning nimetama algatuse suhtes kavatsetava meetme. Komisjon peaks kavatsetavat meedet – eelkõige seda, kas ta esitab õigusakti ettepaneku, samuti ka meetme võtmata jätmise põhjuseid, arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama. Kehtiv algatus ei tohiks piirata komisjoni algatusõigust.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Algatustele antav tugi ja nende rahastamine peaks olema läbipaistev. Seetõttu peaksid korraldajate rühmad registreerimise kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise kuupäeva vahele jääval ajavahemikul esitama toe ja rahastamise kohta ajakohastatud teavet. Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik algatusi edendada, neid toetada ja rahastada, kui nad teevad seda käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel ning täiesti läbipaistvalt.

(25)  Algatustele antav tugi ja nende rahastamine peaks olema läbipaistev ja vastutustundlik. Seetõttu peaksid korraldajate rühmad registreerimise kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise kuupäeva vahele jääval ajavahemikul esitama toe ja rahastamise kohta ajakohastatud ja üksikasjalikku teavet. Korraldajate rühmad peaksid andma regulaarselt aru kõigist oma rahastamisallikatest ning komisjon peaks tegema need allikad registris selgelt nähtavaks. Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik algatusi edendada, neid toetada ja rahastada, kui nad teevad seda käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel ning täiesti läbipaistvalt. Selleks et suurendada Euroopa kodanikualgatuse tegevuse rahastamise läbipaistvust ja nähtavust kodanike kaasamise vahendina, peaks käesoleval määrusel olema oma finantsprogramm. Selle finantsprogrammiga peaks toetama neid üksusi ja organisatsioone, kes edendavad kodanike kaasatust ja osalust liidu demokraatlikus elus ja eelkõige tõstavad üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest, ning see peaks olema vahend, mis soodustab liidu tasandil osalusdemokraatiat ja aitab rahastada Euroopa kodanikualgatustele tasuta antavat tehnilist või õiguslikku abi.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige selle artiklis 8 sätestatud põhimõtetest.

(32)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtetest.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja tingimused, millele peab vastama algatus, millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes liidu kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa kodanikualgatus“ või „algatus“).

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja tingimused, millele peab vastama algatus, millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes liidu kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa kodanikualgatus“ või „algatus“).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kodanikel, kes elavad muus kui oma kodakondsusele vastavas liikmesriigis, on õigus toetada algatust kas oma elukohariigis või liikmesriigis, mille kodakondsus neil on.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad vastu kõik vajalikud normid, et aidata puuetega inimestel kodanikualgatuste toetamise õigust paremini kasutada.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)   vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna kordajaga 750.

b)   vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses riigis.

2.  Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses liikmesriigis, sõltumata kohast, kus ta toetusavaldusele alla kirjutas.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab taotluse korral kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatusega seotud teavet ja abi.

1.  Komisjon annab taotluse korral kodanikele ja korraldajate rühmadele hõlpsasti kättesaadavat, selget, täpset ja põhjalikku teavet Euroopa kodanikualgatuse kohta ning sellega seotud asjakohast ekspert- ja õigusabi.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu antakse kodanike ja korraldajate rühmade käsutusse arutelufoorum ning pakutakse Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu.

2.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, et toetada teabe ja heade tavade vahetust sidusrühmade, sealhulgas korraldajate rühmade, sõltumatute ekspertide, vabaühenduste ning muude liidu institutsioonide ja organite vahel.

 

Selle platvormiga antakse kodanike ja korraldajate rühmade käsutusse arutelufoorum, samuti pakutakse teavet ning praktilist ja õigusnõustamist Euroopa kodanikualgatuse kohta.

 

Veebipõhine koostööplatvorm on kasutajasõbralik ja juurdepääsetav puuetega inimestele.

 

Platvormi haldavad ja ajakohastavad komisjoni halduskontrolli all sõltumatud organisatsioonid ja väliseksperdid, kellel on tõendatud kogemused Euroopa kodanikualgatuste korraldamises ja kes võivad ka arutelufoorumis osaleda.

 

Pärast käesoleva määruse avaldamist avaldab komisjon kasutusjuhendi, et aidata Euroopa kodanikualgatusest paremini aru saada.

Veebipõhise koostööplatvormi käitamise ja hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

Veebipõhise koostööplatvormi käitamise ja hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub avalik veebisait, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

3.  Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub avalik veebisait, kust leiab selget, täpset ja ammendavat üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta, kaasa arvatud korraldajate rühmade edastatud teave kogutud toetusavalduste arvu ja teatatud rahastamise kohta. Komisjon ajakohastab seda registrit korrapäraselt ning registreerib korraldajate esitatud teabe selgelt nähtaval ja kergesti kättesaadaval viisil.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm registris avaldamiseks esitada lisa tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning olenevalt olukorrast ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm paluda komisjonil esitada ja registris avaldada lisa tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning vajaduse korral ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, kui need jäävad II lisas sätestatud piiridesse. Kõiki neid piire ületavate tõlgete eest vastutavad korraldajate rühmad.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel teavet ja abi.

6.  Iga liikmesriik loob Euroopa kodanikualgatuse tarbeks ühe või mitu digitaalset ja füüsilist kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel praktilist ja õiguslikku teavet, nõu ja abi. Kõik liikmesriigid ja komisjon tagavad, et kontaktpunktid teevad tihedat koostööd komisjoni asjaomaste talituste ja esindustega liikmesriikides. Nõustamine hõlmab teavet juriidilise isiku asutamise kohta kooskõlas liikmesriigi õigusega, nagu on osutatud artikli 5 lõikes 7, ning abi peab olema puuetega inimestele kättesaadavas vormis ja tasuta.

 

Liikmesriigid innustavad riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi tõstma inimeste teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest ja levitama sellekohast teavet.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb vähemalt seitsmest füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi liikmeid sellele minimaalsele arvule vastavuse kontrollimisel arvesse ei võeta.

1.  Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb füüsilistest isikutest koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“), mille liikmete arv vastab vähemalt ühele neljandikule liikmesriikidest. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmeid sellele minimaalsele arvule vastavuse kontrollimisel arvesse ei võeta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kavandatud kodanikualgatuse registreerimisele eelneva korraldusliku etapi jooksul võivad korraldajad taotleda toetust Euroopa kodanikualgatuse kontaktpunktidest, Europe Directist või komisjoni Euroopa kodanikualgatuse talitustest, kes pakuvad tasuta täielikku abi ja juhiseid ning tegutsevad võimaluse korral ühtse kontaktpunktina, et suunata korraldajad asjakohaste teabeallikate ja teenistuste juurde, kes suudavad pakkuda konkreetset tehnilist tuge ja õigusabi.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Korraldajate rühma liikmed on vähemalt seitsmes eri liikmesriigis elavad liidu kodanikud, kes on Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2.  Korraldajate rühma liikmed on vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest elavad liidu kodanikud, kes on Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

(e)  algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust ühe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega hinnangu saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust kahe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega hinnangu saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui osa algatusest ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult osaliselt, peab ta korraldajate rühma teavitama selle otsuse põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

7.  Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult osaliselt, peab ta korraldajate rühma teavitama üksikasjalikult selle otsuse põhjustest, võimaldades korraldajate rühmal üksikasjalikult hinnata komisjoni keeldumise põhjusi, sealhulgas seoses soovitatud õigusliku aluse või õiguslike alustega. Selle hindamise puhul tuleks arvesse võtta käesoleva määruse II lisa punktis 8 osutatud lisas sisalduvat teavet, kui see on kättesaadav. Kõik otsused algatuse registreerimisest keeldumise või osalise registreerimise kohta avaldatakse Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Käesoleva artikli kohaldamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 296 lõikele 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 41.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kolm kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kuus kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada enne, kui kogumisperioodi algusest on möödunud 12 kuud, teatab ta komisjonile kogumisperioodi soovitud lõppkuupäeva.

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada kogumisperioodi jooksul, enne kui selle algusest on möödunud 12 kuud, teatab ta komisjonile oma kavatsusest vähemalt 10 päeva enne kogumisperioodi soovitud lõppkuupäeva.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46. Selle süsteemi kasutamine on kõigile korraldajatele vabatahtlik ja tasuta.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Muid sertifitseeritud veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme kasutavatel korraldajate rühmadel on siiski võimalus tasuta kasutada komisjoni hallatavaid servereid.

 

Toetusavalduste veebipõhise kogumise korral säilitatakse veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide kaudu saadud andmeid Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust avalikul kuulamisel.

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis, eesmärgiga tekitada kavandatava algatuse teemal kogu liitu hõlmav avalik arutelu. Arutelusse kaasatakse erinevaid huvisid esindavad sidusrühmad.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Avalik kuulamine toimub Euroopa Parlamendis ning selle korraldavad komisjon ja Euroopa Parlament ühiselt. Liidu teiste institutsioonide ja nõuandvate organite esindajatele, samuti huvitatud sidusrühmadele antakse samuti võimalus kuulamisel osaleda.

Euroopa Parlament korraldab avaliku kuulamise oma ruumides. Nõukogu, komisjoni, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee ning liidu teiste institutsioonide ja nõuandvate organite esindajatele, samuti kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja teiste huvitatud sidusrühmade esindajatele, kaasa arvatud riikide parlamendid, antakse samuti võimalus kuulamisel osaleda. Avalik kuulamine kantakse üle veebis ja tehakse hiljem Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuulamine toimub avalikes huvides. Kuulamise ainus eesmärk on anda ammendavat teavet algatuse sisu ja eesmärkide kohta.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuulamise peamine otstarve on anda korraldajate rühmale võimalus oma algatust tutvustada, esitades üksikasjaliku ülevaate selle eesmärkidest ja soovitatud konkreetsetest seadusandlikest vahenditest.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament tagavad, et kõik asjakohased avalikud ja erahuvid oleksid tasakaalustatult esindatud.

Et soodustada kavandatava algatuse teemal kaasavat avalikku arutelu, tagab Euroopa Parlament, et kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas avalikud ja erahuvid, samuti liidu institutsioonid ja nõuandvad organid oleksid tasakaalustatult esindatud.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon on kuulamisel asjakohasel tasemel esindatud.

3.  Komisjon ja nõukogu on kuulamisel asjakohasel tasemel esindatud. Tagatakse vähemalt ühe volinike kolleegiumi liikme osalemine kuulamisel.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühe kuu jooksul alates algatuse esitamisest võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuses püstitatud probleemide üksikasjalik selgitus.

1.  Ühe kuu jooksul alates kehtiva algatuse esitamisest, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuse eesmärgi üksikasjalik selgitus.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitilistest järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused.

Kuue kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon üksikasjaliku teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitilistest järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades meetmete võtmise või võtmata jätmise ammendavad ja selged põhjendused kooskõlas hea haldustavaga.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon ja korraldajate rühm võivad kooskõlas artikli 17 lõigetega 2 ja 3 teavitada allakirjutanuid algatuse tulemustest.

3.  Komisjon ja korraldajate rühm teavitavad kooskõlas artikli 17 lõigetega 2 ja 3 allakirjutanuid algatuse tulemustest, kui selliseid andmeid koguti.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Võttes nõuetekohaselt arvesse käesoleva määruse artikli 15 lõiget 2 ja kui teatises on tehtud vastav ettepanek, esitab komisjon juhul, kui kodanikualgatus on edukas, 12 kuu jooksul pärast algatuse avaldamist algatuse tulemusena Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku. Käesoleva artikli kohaldamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 296 lõikele 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 41. Komisjon hoiab korraldajate rühma kursis algatusega seoses võetud meetmetega ning algatuse edasise arenguga pärast Euroopa kodanikualgatust käsitleva ametliku teatise avaldamist.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Euroopa Parlamendi järelmeetmed edukatele kodanikualgatustele

 

Pärast artikli 15 lõikes 2 osutatud 12 kuu möödumist hindab Euroopa Parlament komisjoni võetud meetmeid järelmeetmena Euroopa kodanikualgatust käsitlevale teatisele. Euroopa Parlament võib kooskõlas kodukorraga korraldada selles küsimuses täiskogu arutelu.

 

Sellised arutelud võivad lõppeda resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmisega. Kui komisjon ei esita õigusakti ettepanekut, võib Euroopa Parlament otsustada kasutada talle ELi toimimise lepingu artikliga 225 antud õigust.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil selge, täpse ja ammendava teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa. Sponsorid ja nende antud summad peavad olema selgelt tuvastatavad.

 

Korraldajate rühm teatab ka neid vabatahtlikkuse alusel abistavate organisatsioonide nimed, kui selline abi ei ole majanduslikult mõõdetav.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonile antakse õigus teostada toetus- ja rahastamisallikate kohta esitatud teabe pistelisi kontrolle, et hinnata teabe kvaliteeti ja paluda korraldajate rühmadelt lisaselgitusi. Selliste kontrollide eesmärk on tagada korraldajate rühmadele antud rahastamise ja muu toetuse läbipaistvus ning need viiakse läbi tõhusalt, erapooletult ja proportsionaalselt.

 

Toetus- ja rahastamisallikad tähendavad mis tahes rahaliste vahendite või krediidi pakkumist, mis tahes mitterahalist toetust, mis tahes kaupade, teenuste (sh laenud ja töötajate andmine) või tööde pakkumist alla turuväärtuse, ja/või mis tahes muud tehingut, mis annab majandusliku eelise, välja arvatud eraisikute toetus vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon tagab kvaliteedikontrollide, hoiatusteadete ja kaebuste esitamise süsteemide abil rahastus- ja sponsorlusteabe täieliku läbipaistvuse, mis aitab kindlustada, et Euroopa kodanikualgatuse korraldajate esitatud rahastus- ja sponsorlusteave on korrektne.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kodanikualgatuste korraldamise toetamiseks eraldatakse liidu eelarvest iga-aastane assigneering.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

1.  Komisjon, Euroopa Parlament, nõukogu ja liikmesriigid parandavad teabevahetuse ning teavitus- ja reklaamikampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest. Selleks kasutab komisjon muu hulgas digitaalseid platvorme, sotsiaalmeediat ja veebipõhiseid tehnoloogiaid, et jõuda kodanikeni.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu sõnaselge nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon levitab aktiivselt teavet Euroopa kodanikualgatuse ja selle kasutamise kohta ka seoses teiste meetmetega, mille eesmärk on edendada kodanike osalemist liidu tegevuses, samuti liidu kodakondsuse ja kodanike õiguste edendamisel ning programmi „Kodanike Euroopa“ tegevustest teavitamisel.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kui kodanikualgatuse korraldajate rühm või asjakohasel juhul nende loodud juriidiline isik ning liikmesriigi pädevad asutused kooskõlas käesoleva määrusega isikuandmeid töötlevad, järgivad nad määrust (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Korraldajad või asjakohasel juhul nende loodud juriidiline isik tagavad, et kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui konkreetse kodanikualgatuse toetamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise teatavate ajavahemike tagant läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt viis aastat pärast selle jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant. Aruanded avalikustatakse.

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise teatavate ajavahemike tagant läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt kolm aastat pärast selle jõustumist ja seejärel iga kolme aasta tagant. Aruanded avalikustatakse.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse sisu (kuni 1 000 kirjamärki).

2.  Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse sisu (kuni 1200 kirjamärki, tühikuid arvestamata); (kohandatud keskmine keele kohta);

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 8 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui lisa teksti maht on alla 5000 tähemärgi (kohandatud keskmine keele kohta), võib korraldajate rühm paluda, et komisjon tõlgiks selle kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse.


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (27.4.2018)

põhiseaduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Liidu lepinguga (edaspidi „ELi leping“) on tugevdatud liidu kodakondsust ja veelgi tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal liidu kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Euroopa kodanikualgatus on liidu osalusdemokraatia vahend, mille kaudu liidu kodanikel on võimalik pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja mis annab neile sarnase õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

(1)  Euroopa Liidu lepinguga (edaspidi „ELi leping“) on tugevdatud liidu kodakondsust ja veelgi tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal liidu kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Euroopa kodanikualgatus on liidu otsese osalusdemokraatia vahend, mille kaudu liidu kodanikel on võimalik pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja mis annab neile sarnase õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida.

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste tõhusus, selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning kodanikke ja korraldajaid toetada, peaks komisjon pakkuma korraldajatele teavet ja abi ning tegema kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu võimaldada sihtotstarbelist arutelufoorumit ning pakkuda Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. Kodanikele läheduse tagamiseks peaks liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, kus kodanikud saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja abi.

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning kodanikke ja korraldajaid toetada, peaks komisjon pakkuma korraldajatele selget, täpset ja ammendavat teavet ja õiguslikku ja praktilist abi ning tegema üldsusele kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu võimaldada sihtotstarbelist arutelufoorumit ning pakkuda Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. Kodanikele läheduse tagamiseks peaks liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, mis on puuetega inimestele juurdepääsetavad ja kus kodanikud saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ning õiguslikku ja praktilist abi.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus tõhusaks ja juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  seda on toetanud vähemalt üks miljon allakirjutanut vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest;

a)  seda on toetanud vähemalt üks miljon allakirjutanut vähemalt viiest liikmesriigist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna kordajaga 750.

b)  vähemalt viies liikmesriigis küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna kordajaga 750.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab taotluse korral kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatusega seotud teavet ja abi.

1.  Komisjon esitab kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatusega seotud selget, täpset ja ammendavat teavet ja abi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Veebipõhine koostööplatvorm on kasutajasõbralik ja juurdepääsetav puuetega inimestele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub avalik veebisait, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

3.  Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub kergesti ja tõhusalt juurdepääsetav avalik veebisait, kust leiab selget, täpset ja ammendavat üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, ent eeskätt üksikasju algatuse iga etapi kohta, täpsustades, milliseid toiminguid teha ja milline on iga algatuse olukord, koos hoiatustega tähtaja lähenemise korral, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Korraldajate rühma tuleb teavitada kohe, kui nende algatuse tõlge on kättesaadav, ning kui tõlge sisaldab ebatäpsusi, siis korraldajate rühm parandab need ja teavitab sellest viivitamata komisjoni.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm registris avaldamiseks esitada lisa tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning olenevalt olukorrast ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm registris avaldamiseks esitada lisa tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel teavet ja abi.

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu puuetega inimestele juurdepääsetavat kontaktpunkti ja teeb need teatavaks, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel teavet ning õiguslikku ja praktilist abi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Liikmesriigid innustavad riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi pakkuma oma kodanikele teavet Euroopa kodanikualgatuse kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb vähemalt seitsmest füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi liikmeid sellele minimaalsele arvule vastavuse kontrollimisel arvesse ei võeta.

1.  Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb vähemalt viiest füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi liikmeid sellele minimaalsele arvule vastavuse kontrollimisel arvesse ei võeta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Korraldajate rühma liikmed on vähemalt seitsmes eri liikmesriigis elavad liidu kodanikud, kes on Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2.  Korraldajate rühma liikmed on vähemalt viies eri liikmesriigis elavad liidu kodanikud, kes on Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Enne algatuse esitamist võivad korraldajad paluda selle esialgset kiirkorras läbivaatamist, et kontrollida algatuse sobivust.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab komisjonile registreerimistaotluse registri kaudu.

Korraldajate rühm esitab komisjonile registreerimistaotluse registreerimisplatvormi kaudu.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, keeldub komisjon algatust registreerimast juhul, kui üks või mitu punktides a–e sätestatud nõuet ei ole täidetud.

Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, keeldub komisjon algatust registreerimast juhul, kui üks või mitu punktides a–d sätestatud nõuet ei ole täidetud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui komisjon jõuab järeldusele, et algatus või osa algatusest ei kuulu tema pädevusse, siis teavitab ta korraldajate rühma sellest järeldusest ja järeldusele jõudmise põhjustest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust ühe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega hinnangu saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni teabe arvesse võtmiseks muuta või isegi esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust ühe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega teabe saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, andes samas, kui see on teostatav, võimaluse algatuse ülejäänud osa mõistliku aja jooksul kohandada nii, et see kuuluks komisjoni vastutusalasse;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Komisjoni teavitab algatuse registreerimisest Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed.

8.  Komisjon teavitab selgel, ammendaval ja üksikasjalikul viisil algatuse registreerimisest Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed ning liikmesriikide parlamente.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kolm kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kuus kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon avaldab kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäevad registris.

2.  Komisjon avaldab kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäevad registris. Üks kuu enne toetusavalduste kogumise tähtaja lõppemist saadab komisjon korraldajate rühmale selle kohta hoiatuse.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Igasugune isikuandmete kogumine käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluva algatuse jaoks peab täielikult vastama määrusele (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46 ning vastavalt määrusele (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on juurdepääsetav puuetega inimestele.

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on kasutajasõbralik ja juurdepääsetav puuetega inimestele.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse liikmesriigi territooriumil.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse liikmesriigi territooriumil vastavalt määrusele (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitiliste järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused.

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitilistest järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused. Põhjendused on nõuetekohased ning neid on selgitatud selgel, ammendaval ja üksikasjalikul viisil. Komisjon võib paluda Euroopa Liidu Kohtult arvamust algatuse õiguslike aspektide kohta ning see arvamus esitatakse põhjendamatu viivituseta. Kui komisjon ei kavatse meetmeid võtta, siis teavitab ta korraldajate rühma võimalusest esitada oma algatus petitsioonikomisjonile, võimaldades seeläbi nende tööl jätkuda.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Järelmeetmed

 

1.   Kui algatus on täielikult ja edukalt registreeritud, võtab komisjon asjakohased seadusandlikud meetmed, kui:

 

a)  kõik algatuse registreerimise menetlusnõuded on täidetud nõuetekohaselt ja kooskõlas käesoleva määrusega;

 

b)   Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast registreeritud algatuse avaldamist;

 

c)   komisjoni korraldatud hindamises on selgelt kindlaks tehtud vajadus tegeleda liidu õiguse konkreetsete valdkondadega registreeritud algatuse sisust lähtuvalt.

 

2.   Komisjon võtab meetmed kuni ühe aasta jooksul pärast registreeritud algatuse avaldamist ja edastab seadusandliku ettepaneku meetmete võtmiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil selge, täpse ja ammendava teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

1.  Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, kasutades kogukonna teavitamiseks ja kaasamiseks ka digiplatvorme ja -tehnoloogiat, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus, kuna sihtotstarbelised kommunikatsioonistrateegiad, sealhulgas sotsiaalmeedia, on otsustava tähtsusega Euroopa kodanikualgatuse tõhususe suurendamisel ja läbipaistvuse tagamisel.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Samuti suurendab komisjon kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi teavituskampaaniaid, eelkõige noorte seas.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa kodanikualgatus

Viited

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

CULT

2.10.2017

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PETITSIOONIKOMISJONI ARVAMUS (16.5.2018)

põhiseaduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Arvamuse koostaja: Jarosław Wałęsa

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekus (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta on ette nähtud Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistiku põhjalik läbivaatamine, mille peamine eesmärk on muuta Euroopa kodanikualgatus kui üldsuse osalusvahend juurdepääsetavamaks. Petitsioonikomisjon toetab täielikult komisjoni püüdlusi pakkuda kõigile liidu kodanikele Euroopa kodanikualgatuse valdkonnas rohkem suuniseid, tuge ja teadlikkuse suurendamise tegevusi, et täielikult ära kasutada Euroopa kodanikualgatuse vahendi potentsiaal avaliku arutelu ja kodanike osalemise edendamisel liidu tasandil. Eelkõige peab petitsioonikomisjoni arvamuse koostaja oluliseks Euroopa kodanikualgatuse raames Euroopa Parlamendis toimuvaid avalikke kuulamisi, kuna need kujutavad endast liidu institutsioonide ja edukate Euroopa kodanikualgatuste korraldajate dialoogi- ja arvamuste vahetamise mehhanismi, mis lähendab liitu kodanikele. Seetõttu on eriti oluline tagada Euroopa kodanikualgatuse raames toimuvate avalike kuulamiste korraldamine tasakaalustatud ja kaasaval viisil. Euroopa Parlament peaks seega püüdma soodustada edukate algatuste teemal asjakohasel tasemel avalikku arutelu, sealhulgas võimalust korraldada algatuse üle täiskogu arutelu, mille alusel võidakse võtta vastu resolutsiooni ettepanek. Petitsioonikomisjoni arvamuse koostaja juhib tähelepanu ka sellele, kui oluline on näha kodanikele ja Euroopa kodanikualgatuse korraldajatele ette mitte üksnes veebipõhine, vaid ka veebiväline tugi ning füüsilised kontaktpunktid Euroopa kodanikualgatust käsitleva teabe levitamiseks ja kodanike nõustamise teenusteks, sealhulgas selleks, et pakkuda tuge algatuse nõuetekohase õigusliku aluse kindlaksmääramisel kooskõlas liidu õigusega. Kuna kehtiva määruse puhul on edukate Euroopa kodanikualgatuste arv väike, tunneb petitsioonikomisjoni arvamuse koostaja heameelt komisjoni ettepaneku üle pikendada Euroopa kodanikualgatuste hindamise aega kolmelt kuult viiele kuule ning loodab, et komisjoni poliitilised ja seadusandlikud järelmeetmed Euroopa kodanikualgatuste suhtes muutuvad seeläbi ennetavamaks ja läbipaistvamaks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Liidu lepinguga (edaspidi „ELi leping“) on tugevdatud liidu kodakondsust ja veelgi tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal liidu kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Euroopa kodanikualgatus on liidu osalusdemokraatia vahend, mille kaudu liidu kodanikel on võimalik pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja mis annab neile sarnase õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

(1)  Euroopa Liidu lepinguga (edaspidi „ELi leping“) ja eelkõige selle artiklitega 1, 2, 9, 10 ja 11 on tugevdatud liidu kodakondsust ja veelgi tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal liidu kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Euroopa kodanikualgatus on liidu osalusdemokraatia vahend, mille kaudu liidu kodanikel on võimalik pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu uue õigusakti ettepanek või olemasoleva või kavandatava õigusakti kehtetuks tunnistamise või muutmise ettepanek aluslepingute rakendamiseks ja mis annab neile suurema õiguse, kui on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

Selgitus

ELi toimimise lepingu artiklis 296 antakse piisavalt ruumi tõlgendamaks, et õigusaktiga võib olla seotud aluslepingute läbivaatamine. Komisjon võib ELi lepingu 48 kohaselt algatada läbivaatamismenetluse. Samal ajal ja võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid, peaksid ka kehtetuks tunnistamine ja läbivaatamine olema lubatud ning seda ka juhul, kui algatus on seotud kavandatud õigusaktidega, näiteks rahvusvahelistest kaubanduslepingutest tulenevate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Kooskõlas Üldkohtu otsusega kohtuasjas T-754/47: Efler jt vs Euroopa Komisjon1a ja eriti selle punktidega 45 ja 47 on kodanikualgatuse eesmärk võimaldada Euroopa Liidu kodanikel vahetult osaleda Euroopa Liidu demokraatlikus elus. Nende aktiivset osalemist demokraatlikus protsessis tugevdatakse veelgi eriti kodanikualgatuse mehhanismi kaudu, mis võimaldab neil tõstatada küsimusi ja esitada neid komisjonile ning taotleda, et pärast seda, kui komisjon on olenevalt olukorrast tutvustanud kodanikualgatust Euroopa Parlamendi korraldatud avalikul kuulamisel, esitaks komisjon Euroopa Liidu õigusakti ettepaneku. Sellega ergutatakse avalikku arutelu, ilma et oleks vaja oodata õigusakti vastuvõtmist, mille muutmist või tagasivõtmist lõppeesmärgina taotletakse.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  Sama otsuse kohaselt väljendavad kodanikualgatuse ettepanekud liidu kodanike tegelikku osalemist liidu demokraatlikus elus ega ohusta aluslepingutes ette nähtud institutsioonidevahelist tasakaalu, isegi kui need ettepanekud on seotud käimasoleva seadusandliku menetlusega.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesoleva määruse eesmärk on teha Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, et saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui liidu tasandil arutelu ja kodanikuosaluse edendamise vahendi täielik potentsiaal ning tuua liit kodanikele lähemale.

(5)  Käesoleva määruse eesmärk on teha Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, et tugevdada demokraatia põhimõtet ning ergutada kõiki liidu kodanikke liidu demokraatlikus toimimises osalema ja anda neile selleks vajalik mõjuvõim, tuues liidu kodanikele lähemale.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida.

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste läbipaistvus, selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida ning tagada, et komisjon võtab edukate algatuste suhtes asjakohased järelmeetmed.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  On asjakohane kehtestada algatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Selleks et saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui osalusdemokraatia vahendi täielik potentsiaal ja edendada liidu tasandil kodanike osalemist ning seda eriti noorte liidu kodanike seas, tuleks vanusepiiriks sätestada 16 aastat.

(7)  On asjakohane kehtestada algatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Selleks et saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui osalusdemokraatia vahendi täielik potentsiaal ja edendada liidu tasandil kodanike osalemist ning üldist kodanikuaktiivsust, eriti noorte liidu kodanike seas, tuleks vanusepiiriks sätestada 16 aastat. Isiku õigus algatuses osaleda tuleb kindlaks teha toetuse väljendamise hetkel.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kooskõlas ELi lepingu artikli 11 lõikega 4 võivad vähemalt miljon liidu kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.

(8)  Kooskõlas ELi lepingu artikli 11 lõikega 4, ELi toimimise lepingu artikliga 24 ja artikli 298 lõikega 1 ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja eelkõige selle artikliga 41 võivad vähemalt miljon liidu kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.

Selgitus

Viitamisega hea halduse põhimõttele nähakse ette, et haldusmeetmed peavad olema erapooletud ja õiglased, liidu institutsioonid ja organid peavad need ellu viima mõistliku aja jooksul ning asutused on kohustatud oma otsuseid põhjendama (põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt c).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tagamaks et kodanikualgatus esindab liidu huve ja seda vahendit on samas lihtne kasutada, tuleks sätestada, et algatuses peaks osalema kodanikke vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest.

(9)  Tagamaks et kodanikualgatus esindab liidu huve ja seda vahendit on samas lihtne kasutada, tuleks sätestada, et algatuses peaks osalema kodanikke vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest ning igast asjakohasest liikmesriigist pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada kordajaga 750.

Selgitus

Tekst toodi üle põhjendusest 10 loetavuse huvides.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Algatuse esindavuse ja kodanikele algatuse toetamisel samalaadsete tingimuste tagamiseks on asjakohane kehtestada nendest liikmesriikidest pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv. Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada kordajaga 750.

(10)  Algatuse esindavuse ja kodanikele algatuse toetamisel samalaadsete tingimuste tagamiseks on asjakohane kehtestada nendest liikmesriikidest pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv. Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute nõutav minimaalne arv peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga algatuse registreerimise ajal.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Arvestades liidu nõuandvate organite, eriti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustamis-, tõlke- ja teadlikkuse suurendamise tegevust (sh Euroopa kodanikualgatuse päev), hoiab komisjon neid kursis uute registreeritud algatustega ja Euroopa kodanikualgatusega seotud tulevaste teadlikkuse suurendamise kampaaniatega.

Selgitus

On tähtis rõhutada, et teised ELi institutsioonid jagavad omal algatusel kohustust, millega täita eelmise korra tekitatud tohutust logistilisest ja halduskoormusest jäetud lünk. Selles suhtes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatusliku tava kaudu täitnud protsessis suurt rolli, mida tuleks toetada.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning kodanikke ja korraldajaid toetada, peaks komisjon pakkuma korraldajatele teavet ja abi ning tegema kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu võimaldada sihtotstarbelist arutelufoorumit ning pakkuda Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. Kodanikele läheduse tagamiseks peaks liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, kus kodanikud saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja abi.

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning kodanikke ja korraldajaid toetada, peaks komisjon pakkuma korraldajatele tasuta teavet ja abi ning tegema kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu võimaldada sihtotstarbelist arutelufoorumit ning pakkuda teavet ja nõu Euroopa kodanikualgatuse kohta, mis toimib ka ideede ja parimate tavade vahetamise platvormina ning võimaldab kodanikel arutada väljapakutud kodanikualgatusi ja sõnastada uusi. Kodanikele läheduse tagamiseks peaks liikmesriigid looma Europe Directi teabekeskuste eeskujul õigeaegselt ja igal juhul enne käesoleva määruse jõustumist oma territooriumil ühe või mitu Euroopa kodanikualgatuse kasutajatoe punkti, kus kodanikud saaksid teavet, abi ja juhendamist Euroopa kodanikualgatuse esitamisega seotud tehniliste küsimuste kohta, sealhulgas kodanikualgatuse edendamise kohta riigi ja kohalikul tasandil. ELi tasandil tuleks igal aastal Euroopa kodanikualgatuse päeval korraldada Euroopa kodanikualgatuse konverents, et veelgi tugevdada arutelu ja parimate tavade vahetamist korraldajate, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja ELi institutsioonide vahel ning hinnata Euroopa kodanikualgatuse rakendamise hetkeolukorda ja tõhusust.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Et suurendada teadlikkust käimasolevate algatuste kohta ja soodustada arutelu riigi tasandil, kus allkirju kogutakse, on tähtis kaasata juba varajases etapis nii riiklikud kui ka piirkondlikud parlamendid ning tagada, et liikmesriikides asuvate komisjoni ja Euroopa Parlamendi esinduste büroode vahendid antakse kodanikualgatuste teenistusse. Liidu tasandil oleks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma erapooletuse tõttu kodanikualgatuste elluviimisel sobiv vahendaja ja institutsiooniline juht.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et tagada algatuste sidusus ja läbipaistvus ning vältida olukorda, kus allkirju kogutakse algatusele, mis ei vasta aluslepingutes ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele, tuleks käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavad algatused enne kodanikelt toetusavaldusi koguma asumist komisjoni juures registreerida. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea valitsemistava üldpõhimõtetega.

(15)  Selleks et tagada algatuste sidusus ja läbipaistvus ning vältida olukorda, kus allkirju kogutakse algatusele, mis ei vasta aluslepingutes ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele, tuleks käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavad algatused enne kodanikelt toetusavaldusi koguma asumist komisjoni juures registreerida. Oma mitmesuguste kodanikualgatusega seotud ülesannete täitmisel peaks komisjon moodustama algatuste õigusliku vastuvõetavusega tegeleva eriüksuse. Tuleks tagada vajalikud vahendid, et vastuvõetavuse hindamine toimuks objektiivselt, poliitilistest kaalutlustest sõltumatult ning kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega. Hinnang tuleks teha avalikkusele hõlpsasti kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

(16)  Selleks et teha Euroopa kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja proportsionaalsus, on juhtudel, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes üks või mõni algatuse osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes. Osalise registreerimise valimine ei tohiks tühistada komisjoni kohustust oma otsust igati põhjendada, esitades algatuse osalise registreerimise põhjused.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Algatuse toetusavaldusi tuleks koguda kindla tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et algatus ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu liidus, ei tohiks see tähtaeg olla pikem kui 12 kuud alates korraldajate rühma poolt kindlaks määratud kogumisperioodi alguskuupäevast.

(17)  Algatuse toetusavaldusi tuleks koguda kindla tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et algatus ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu liidus, ei tohiks see tähtaeg olla pikem kui 18 kuud alates korraldajate rühma poolt kindlaks määratud kogumisperioodi alguskuupäevast. Kui korraldajad otsustavad, et ei kasuta komisjoni loodud veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, peaks kogumisperiood algama alles siis, kui liikmesriigid on kinnitanud alternatiivse veebipõhise kogumissüsteemi vastavust käesoleva määruse nõuetele.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, peaks komisjon looma veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja seda käitama. See süsteem tuleks teha korraldajate rühmadele tasuta kättesaadavaks ja selle tehnilised funktsioonid peaksid võimaldama veebipõhist toetusavalduste kogumist, hõlmates veebimajutust ja tarkvara, samuti juurdepääsetavuselemente, millega tagada, et puuetega kodanikud saavad algatusi toetada. Kõnealune süsteem tuleks luua ja seda tuleks hooldada kooskõlas komisjoni otsusega (EL, Euratom) 2017/4626.

(18)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja kodanike jaoks juurdepääsetavamaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, peaks komisjon looma veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja seda käitama, võttes käesoleva määruse järgimiseks vajalikud asjakohased tehnilised ja turvameetmed. See süsteem peaks olema vabatahtlik, see tuleks teha korraldajate rühmadele tasuta kättesaadavaks ja selle tehnilised funktsioonid peaksid võimaldama veebipõhist toetusavalduste kogumist, hõlmates veebimajutust ja tarkvara, samuti juurdepääsetavuselemente. See peaks tagama, et puuetega kodanikel on hõlpsam võrdsetel tingimustel algatusi teha, nendeks ettepanekuid esitada või neid toetada. Kõnealune süsteem tuleks luua ja seda tuleks hooldada kooskõlas komisjoni otsusega (EL, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsus (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta (ELT L 6, 11.1.2017, lk 40–51).

26 Komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsus (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta (ELT L 6, 11.1.2017, lk 40–51).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Korraldajate rühmal peaks olema võimalik kõikjal ELis toetusavalduste kogumiseks luua selleks oma veebipõhised süsteemid ja otsustada, millises liikmesriigis algatuse jaoks kogutavaid andmeid säilitatakse. Korraldajate rühm peaks iga algatusega kasutama ühtset veebipõhist toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi. Toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodavate ja käitatavate veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised ja turvaomadused peavad olema piisavad, et tagada andmete turvaline kogumine, säilitamine ja edastamine kogu menetluse vältel. Sel eesmärgil peaks komisjon koostöös liikmesriikidega kehtestama toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide üksikasjaliku tehnilise kirjelduse. Komisjon võib nõu küsida liidu institutsioone võrgu- ja infosüsteemide turvalisusega seotud poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel toetavalt Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA).

(20)  Korraldajate rühmal peaks olema võimalik kõikjal ELis toetusavalduste kogumiseks luua selleks oma veebipõhised süsteemid ja otsustada, millises liikmesriigis algatuse jaoks kogutavaid andmeid säilitatakse. Korraldajate rühm peaks iga algatusega kasutama ühtset veebipõhist toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi. Toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodavate ja käitatavate veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised ja turvaomadused peavad olema piisavad, et tagada andmete turvaline kogumine, säilitamine ja edastamine kogu menetluse vältel. Sel eesmärgil peaks komisjon koostöös liikmesriikidega kehtestama toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide üksikasjaliku tehnilise kirjelduse. Komisjon võib nõu küsida liidu institutsioone võrgu- ja infosüsteemide turvalisusega seotud poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel toetavalt Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA) ja Euroopa Andmekaitseinspektorilt, kes annab liidu institutsioonidele ja organitele nõu kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes. Ka korraldajate rühm võib konsulteerida ENISA ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui ta otsustab luua oma veebipõhise kogumissüsteemi.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid enne toetusavalduste kogumist toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodud veebipõhiste üksiksüsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja annaksid välja sellist vastavust tõendava dokumendi. Veebipõhiseid toetusavalduste kogumise üksiksüsteeme peaks tõendama selle liikmesriigi pädev asutus, kus säilitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid. Ilma et see piiraks riiklikele järelevalveasutustele isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid volitusi, peaksid liikmesriigid määrama süsteemide tõendamise eest vastutava pädeva riikliku asutuse. Liikmesriigid peaksid oma pädevate asutuste antud tõendeid vastastikku tunnustama.

(21)  On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodud veebipõhiste üksiksüsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja annaksid välja sellist vastavust tõendava dokumendi enne, kui korraldajad alustavad 12kuulist toetusavalduste kogumise perioodi. Veebipõhiseid toetusavalduste kogumise üksiksüsteeme peaks tõendama selle liikmesriigi pädev asutus, kus säilitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid. Need meetmed tuleks ellu viia tasuta. Ilma et see piiraks riiklikele järelevalveasutustele isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid volitusi, peaksid liikmesriigid viivitamata määrama süsteemide tõendamise eest vastutava pädeva riikliku asutuse. Liikmesriigid peaksid oma pädevate asutuste antud tõendeid vastastikku tunnustama ilma lisakontrolli kehtestamata.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide avaliku arutelu soodustamiseks peaks korraldajate rühmal esimese kuue kuu jooksul pärast allkirjade kogumist olema õigus algatust tutvustada, nõudes selleks liidu tasandil esimese avaliku kuulamise korraldamist. Euroopa Parlament peaks sellise kuulamise korraldama kolme kuu jooksul alates korraldajate rühma taotluse esitamisest.

Selgitus

Sellise esimese avaliku kuulamise eesmärk on pakkuda korraldajate rühmale kindlat toetust, et suurendada ELi kodanike teadlikkust nende algatuse olemasolust ning konkreetsetest eesmärkidest, mida sellega saavutada püütakse.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide üle avalike arutelude soodustamiseks peaks korraldajate rühmal juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada seda algatust liidu tasandi avalikul kuulamisel. Avaliku kuulamise peaks komisjon korraldama koos Euroopa Parlamendiga kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest ning seejuures tuleks tagada, et tasakaalustatult oleks esindatud nii avalikud ja erahuvid kui ka asjakohasel tasemel esindatud komisjon. Liidu teistel institutsioonidel ja nõuandvatel organitel, samuti huvitatud sidusrühmadel peaks samuti olema võimalik kuulamisel osaleda.

(23)  Algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide üle avalike arutelude soodustamiseks peaks korraldajate rühmal juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada seda algatust liidu tasandi avalikul kuulamisel. Euroopa Parlament peaks avaliku kuulamise korraldama kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest komisjonile. Euroopa Parlament peaks tagama, et asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja ekspertide huvid oleksid tasakaalustatult esindatud, samuti peaks ta tagama komisjoni ja nõukogu asjakohase tasemega esindatuse. Liidu teistel institutsioonidel ja nõuandvatel organitel ning eelkõige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel ja Regioonide Komiteel, samuti huvitatud sidusrühmadel peaks olema võimalik kuulamisel osaleda. Euroopa Parlament peaks seega püüdma soodustada edukate algatuste teemal asjakohasel tasandil avalikku arutelu, korraldades pärast avalikku kuulamist täiskogu arutelu ning võttes vastu otsuse resolutsiooni ettepaneku üle hääletamise kohta.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Kuigi parlament peaks püüdma edendada avalikku arutelu selliste algatuste teemal, mis vastavad määruse tingimustele, ei pruugi teatavatel juhtudel olla asjakohane luua parlamendile õiguslik kohustus toimida teataval viisil kõigi Euroopa kodanikualgatuste puhul. Seetõttu kajastab käesolev muudatusettepanek edukate Euroopa kodanikualgatuste puhul järelmeetmete võtmise võimaluse – täiskogu arutelu korraldamise ja resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmise – valikulist iseloomu, panemata parlamendile õiguslikult siduvat kohustust toimida sellisel viisil iga Euroopa kodanikualgatuse puhul.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et tulemuslikult tagada kodanike osalemine ELi demokraatias, peaks komisjon kehtiva algatuse läbi vaatama ja sellele vastama. Komisjon peaks seega viie kuu jooksul alates algatuse saamisest esitama oma õiguslikud ja poliitilised järeldused ning nimetama algatuse suhtes kavatsetava meetme. Komisjon peaks kavatsetavat meedet või meetme võtmata jätmist selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama.

(24)  Selleks et tulemuslikult tagada kodanike osalemine ELi demokraatias, peaks komisjon pärast avalikku kuulamist, Euroopa Parlamendi täiskogu arutelu ja nõuetekohast arutelu kodanikualgatuse korraldajatega kehtiva algatuse läbi vaatama ja sellele nõuetekohase aja jooksul vastama, arvestades sellega, et edukate algatuste suhtes tuleks võtta asjakohased järelmeetmed. Komisjon peaks seega viie kuu jooksul alates algatuse saamisest esitama oma õiguslikud ja poliitilised järeldused ning nimetama algatuse suhtes kavatsetavad seadusandlikud või muud kui seadusandlikud meetmed. Komisjon peaks kavatsetavat meedet piisavalt, selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama, samuti ning veelgi üksikasjalikumalt ja selgemalt peaks ta põhjendama meetme osalist või täielikku võtmata jätmist. Mõlemal juhul tuleks korraldada esimese kuulamisega samadele eeskirjadele vastav teine avalik kuulamine komisjoni esitatud järelduste arutamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Algatustele antav tugi ja nende rahastamine peaks olema läbipaistev. Seetõttu peaksid korraldajate rühmad registreerimise kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise kuupäeva vahele jääval ajavahemikul esitama toe ja rahastamise kohta ajakohastatud teavet. Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik algatusi edendada, neid toetada ja rahastada, kui nad teevad seda käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel ning täiesti läbipaistvalt.

(25)  Algatustele antav tugi ja nende rahastamine peaks olema läbipaistev ja vastutustundlik. Seetõttu peaksid korraldajate rühmad registreerimise kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise kuupäeva vahele jääval ajavahemikul esitama toe ja rahastamise kohta ajakohastatud teavet. Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik algatusi edendada, neid toetada ja rahastada, kui nad teevad seda käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel ning täiesti läbipaistvalt. Komisjon peaks Euroopa kodanikualgatuse korraldajate esitatud finants- ja rahastamisallikate puhul tegema kvaliteedikontrolli ja pistelist kontrolli. Kodanikel peaks olema võimalus väärteo kahtlusest teatada. Samuti tuleks toetus- ja rahastamisallikad avalikustada ning nende ja Euroopa kodanikualgatuse kohta veebis avaldatud muud teavet korrapäraselt ajakohastada.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  [Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse komisjoni poolt isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/200129.]

välja jäetud

_________________

 

29 [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1–22)].

 

Selgitus

Üle viidud uude põhjendusse 28 a uus.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Kui käesolevas määruses sätestatud meetmetega kaasneb isikuandmete töötlemine komisjoni või korraldajate poolt, peaks selline töötlemine olema kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva liidu õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/20011a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/6801c.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Selleks et soodustada kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus, peaks komisjonil ja korraldajatel olema võimalik algatusega seotud teavitustoimingute huvides, sh eelkõige algatuse tulemusel võetavatest meetmetest teavitamiseks, ja andmekaitsenorme järgides koguda allakirjutanute e-posti aadresse. E-posti aadresside kogumine peaks olema vabatahtlik ja toimuma ainult allakirjutanute nõusolekul. E-posti aadresse ei tohiks koguda toetusavalduse vormi osana ja võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada, et nende õigus algatust toetada ei olene sellest, kas nad on nõus oma e-posti aadressi kogumisega.

(29)  Selleks et soodustada kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus, peaks komisjonil ja korraldajatel olema võimalik algatusega seotud teavitustoimingute huvides, sh eelkõige algatuse tulemusel võetavatest meetmetest teavitamiseks, ja andmekaitsenorme järgides koguda allakirjutanute e-posti aadresse. E-posti aadresside kogumine peaks olema vabatahtlik ja toimuma ainult allakirjutanute nõusolekul, mis peaks olema antud vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 7. E-posti aadresse ei tohiks koguda toetusavalduse vormi osana ja võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada, et nende õigus algatust toetada ei olene sellest, kas nad on nõus oma e-posti aadressi kogumisega. Allakirjutanutel peaks olema võimalus võtta e-posti aadressi kogumiseks antud sõnaselge nõusolek tagasi igal ajal enne ja pärast Euroopa kodanikualgatuse sulgemist ning sellisel juhul peaksid komisjon ja kodanikualgatuse korraldajad viivitamata kustutama e-posti aadressi oma andmebaasist ja lõpetama suhtluse allakirjutanuga.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Et soodustada kõigi kodanike aktiivset ja võrdset osalemist liidu poliitilises elus, peaksid komisjon ja korraldajad tagama, et nende veebisaidid ja mobiilirakendused on juurdepääsetavad puuetega inimestele. Kuigi direktiivi (EL) 2016/2102 ei kohaldata liidu institutsioonide, organite ja asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes, peaksid Euroopa kodanikualgatusega seotud veebipõhine register või veebipõhine koostööplatvorm ja kõik vastavad veebisaidid, mis kuuluvad komisjoni ja korraldajate vastutusalasse, olema veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemiga seotud eesmärkidel juurdepääsetavad direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetele vastaval määral. Eelkõige on soovitav, et komisjon järgiks asjakohaseid Euroopa ühtlustatud standardeid, mis tagavad tajutavuse, mõistetavuse, talitlusvõime ja töökindluse põhimõtete järgimise. Komisjon peaks tagama kooskõla ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, eelkõige selle artiklitega 9 ja 21, et soodustada vaimse mahajäämusega isikute juurdepääsu teabele. Tagada tuleks võimalikult suures mahus ja proportsionaalsed lihtsas keeles esitatud alternatiivid.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et paremini kajastada ülejäänud teksti ja artiklimuudatusi.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige selle artiklis 8 sätestatud põhimõtetest.

(32)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtetest.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Kohaldamisala

 

Kodanikualgatus võib puudutada komisjoni ettepanekut uue õigusakti kohta või liidu olemasoleva või kavandatava õigusakti kehtetuks tunnistamise või muutmise ettepanekut aluslepingute rakendamise või muutmise eesmärgil.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas käesoleva määrusega on igal vähemalt 16aastasel liidu kodanikul õigus algatust toetusavalduse allkirjastamisega toetada (edaspidi „allakirjutanu“).

Kooskõlas käesoleva määrusega on igal toetusavalduse allkirjastamise ajal vähemalt 16aastasel liidu kodanikul õigus algatust toetusavalduse allkirjastamisega toetada (edaspidi „allakirjutanu“).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kodanikel, kes elavad muus kui oma kodakondsusele vastavas liikmesriigis, on õigus toetada algatust kas oma elukohariigis või päritoluriigis.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad vastu kõik vajalikud normid, et aidata puuetega inimestel kodanikualgatuste toetamise õigust paremini kasutada.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna kordajaga 750.

b)  vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

 

(Muuta vastavalt I lisa.)

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses riigis.

2.  Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses liikmesriigis, sõltumata kohast, kus ta toetusavaldusele alla kirjutas.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik selgitamaks, et ELi kodanikel peaks olema võimalus allkirjastada Euroopa kodanikualgatus olenemata oma elukohast.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni ja liikmesriikide pakutav teave ja abi

Komisjoni, teiste liidu institutsioonide ja liikmesriikide pakutav teave ja abi

Selgitus

Kui artiklisse lisatakse viide Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, tuleb muuta ka pealkirja.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab taotluse korral kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatusega seotud teavet ja abi.

1.  Komisjon annab taotluse korral kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatusega seotud hõlpsalt ligipääsetavat ja kasutajakeskset teavet ja abi, sealhulgas abi seoses algatuse sobiva õigusliku alusega liidu õiguse kohaselt, samuti muid õiguslikke, materiaalseid ja tehnilisi suuniseid, et hõlbustada algatuse edukat registreerimist. Sellist abi antakse tasuta ja vastavalt vajadusele koostöös Europe Directi kontaktkeskuse ning Europe Direct teabekeskustega.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 17. Vt Euroopa Ombudsmani otsust lõpetada Euroopa Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine OI/9/2013/TN, eriti selle punkte 10–11.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu antakse kodanike ja korraldajate rühmade käsutusse arutelufoorum ning pakutakse Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu.

Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise koostööplatvormi, mille kaudu antakse kodanike ja korraldajate rühmade käsutusse arutelufoorum ning pakutakse Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja nõuandeteenuseid. Komisjon suhtleb koostööplatvormi kaudu korrapäraselt Euroopa kodanikualgatuse korraldajatega. Kõik nõuandeteenused on kättesaadavad puuetega isikutele juurdepääsetavas vormingus, õigeaegselt ja tasuta.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist avaldab komisjon kasutusjuhendi, et aidata Euroopa kodanikualgatusest paremini aru saada.

Selgitus

Selline kasutusjuhend on vajalik, et jagada teavet ja esimesi vastuseid Euroopa kodanikualgatuse edendajatele. See avaldatakse kiiresti, et soodustada uue Euroopa kodanikualgatuse määruse kiiret kasutuselevõtmist ja võimaldada läbi viia põhjalik hindamine kooskõlas artikliga 24.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub avalik veebisait, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

3.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri (edaspidi „register“), mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu menetluse vältel oma algatust hallata. Registri alla kuulub avalik veebisait, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, kaasa arvatud Euroopa kodanikualgatuse rahastamisallikad, samuti teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm registris avaldamiseks esitada lisa tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning olenevalt olukorrast ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumisel kasutada. Samuti võib korraldajate rühm registris avaldamiseks paluda komisjonil tõlkida lisa kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning olenevalt olukorrast paluda tõlkida kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu. Kui lisa või selgitus on lühem kui 5 000 tähemärki (kohandatud keskmine keele kohta), võib korraldajate rühm paluda komisjonil tõlkida lisa tasuta kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on õigus pakkuda korraldajate rühmale institutsioonilist tuge ja abi, mida ta peab algatustest teadlikkuse suurendamise eesmärgi täitmiseks sobivaks, samas jäädes oma pädevuse piiridesse ja säilitades neutraalse rolli.

 

Tal on õigus korraldada oma ruumides algatuse registreerimisest alates ja allkirjade kogumise etapi ajal üks või mitu kuulamist, kuhu korraldajate rühm kutsutakse oma algatusi tutvustama. Samuti võib kuulamisele kutsuda asjakohased sõltumatud eksperdid.

 

Tal on ka õigus üldiselt kaasa aidata kodanikualgatuse edendamisele, mis on vahend demokraatliku osaluse suurendamiseks liidus.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel teavet ja abi.

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu digitaalset ja füüsilist kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse loomisel teavet ja abi. Sellist abi antakse kodanikele tasuta koostöös Europe Directi kontaktkeskuse, Europe Directi teabekeskuste, Euroopa Parlamendi infobüroode ja vastavalt vajadusele kõigi Euroopa Komisjoni esindustega). Abi hõlmab juriidilisi, tehnilisi ja korralduslikke soovitusi algatuse registreerimiseks ettevalmistamise kohta, samuti komisjoniga suhtlemise hõlbustamist. Abi on kättesaadav puuetega isikutele juurdepääsetavas vormingus, õigeaegselt ja tasuta.

Selgitus

Petitsioonikomisjoni arvamuse koostaja on seisukohal, et määruses tuleks täpsustada liikmesriikide kohustust näha Euroopa kodanikualgatuse toetajatele ja aktivistidele ette veebivälised, füüsilised kontaktpunktid.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Korraldajate rühm võib olla registreeritud juriidilise isikuna, eelkõige organisatsioonina, millel on ühes liikmesriigis siseriikliku õiguse kohaselt juriidilise isiku staatus.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühma liikmed määravad endi seast ühe esindaja ja tema asendaja (edaspidi „kontaktisikud“), kes kogu protsessi vältel vahendavad korraldajate rühma ja liidu institutsioonide vahelist suhtlust ning kellel on õigus tegutseda korraldajate rühma nimel.

Korraldajate rühma liikmed määravad või valivad endi seast ühe esindaja ja tema asendaja (edaspidi „kontaktisikud“), kes kogu protsessi vältel vahendavad korraldajate rühma ja liidu institutsioonide vahelist suhtlust ning kellel on õigus tegutseda korraldajate rühma nimel.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Samuti võib korraldajate rühm oma liikmete seast või väljastpoolt määrata veel kuni kaks füüsilist isikut, kellele antakse õigus tegutseda kontaktisikute nimel, kui menetluse vältel suheldakse liidu institutsioonidega.

Samuti võib korraldajate rühm oma liikmete seast või väljastpoolt määrata veel kuni kolm füüsilist isikut, kellele antakse õigus tegutseda kontaktisikute nimel, kui menetluse vältel suheldakse liidu institutsioonidega.

Selgitus

Et lihtsustada Euroopa kodanikualgatuse haldamist, tuleks lubada kuni kolme asendaja määramist. Sellest suuremat arvu asendajaid võib komisjonil olla ebamugav hallata ja see võib mõjutada Euroopa kodanikualgatuse järjepidevust ning korraldajate ja komisjoni vahelist vajalikku suhtlust.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Ilma et see piiraks korraldajate rühma esindaja vastutust määruse (EL) 2016/679 artikli 82 lõike 2 kohase vastutava töötlejana, vastutavad korraldajate rühma liikmed kooskõlas liikmesriigis kohaldatava õigusega solidaarselt mis tahes kahju eest, mis põhjustati algatuse korraldamisel tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel toime pandud õigusvastaste tegudega.

5.  Ilma et see piiraks korraldajate rühma esindaja vastutust määruse (EL) 2016/679 artikli 82 lõike 2 kohase vastutava töötlejana, vastutavad korraldajate rühma liikmed või asjakohasel juhul nende loodud juriidiline isik kooskõlas liikmesriigis kohaldatava õigusega ühiselt mis tahes kahju eest, mis põhjustati algatuse korraldamisel tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel toime pandud õigusvastaste tegudega.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Algatuse jaoks võib toetusavaldusi koguda alles pärast seda, kui komisjon on algatuse registreerinud.

1.  Algatuse jaoks võib toetusavaldusi koguda alles pärast seda, kui komisjon on algatuse registreerinud, ja kui see on asjakohane, siis pärast seda, kui liikmesriigid on kontrollinud korraldajate rühma poolt käesoleva määruse nõuete kohaselt loodud üksikute veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide nõuetelevastavust.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjoni sõltumatu üksus hindab esitatud kodanikualgatuste vastuvõetavust ainult lõikes 3 sätestatud kriteeriumide alusel.

 

Selline eriüksus kontrollib õiguslikku vastavust poliitilistest kaalutlustest sõltumata ning teeb oma otsuseni viinud kaalutlused üldsusele täielikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

e)  algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, ega Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust ühe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega hinnangu saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust kahe kuu jooksul alates komisjoni põhjendustega hinnangu saamisest ja olenevalt olukorrast edastab algatuse esialgse versiooni asendamiseks II lisas osutatud teabe muudatused.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui oluline osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui osa algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreeritud algatus avalikustatakse registris.

Kõik komisjonile registreerimiseks esitatud algatused, seahulgas kõik registreeritud algatused avalikustatakse registris ja Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon registreerib algatuse unikaalse registreerimisnumbri all ja teavitab sellest korraldajate rühma.

6.  Komisjon registreerib algatuse registreerimisotsuse alusel ja unikaalse registreerimisnumbri all ja teavitab sellest korraldajate rühma.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult osaliselt, peab ta korraldajate rühma teavitama selle otsuse põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

7.  Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult osaliselt, peab ta korraldajate rühma nõuetekohaselt teavitama selle otsuse põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest. Algatuse registreerimisest või osalisest registreerimisest keeldumise otsused avaldatakse Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil, esitades täielikult ja üksikasjalikult komisjoni arutluskäigu, mis keeldumiseni viis, näidates õiguslikud alused ja võimaldades Euroopa kodanikualgatuste korraldajatel otsused vaidlustada.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 10. Vt Euroopa Ombudsmani otsust lõpetada Euroopa Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine OI/9/2013/TN, eriti selle punkte 14–16 komisjoni otsuste avaliku kontrolli kohta.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Kui korraldajaid teavitatakse otsusest algatust täielikult või osaliselt mitte registreerida, võivad nad oma algatust muuta ja esitada selle komisjonile uuesti ühe kuu jooksul. Korraldajate poolt nende kodanikualgatuse registreerimise kohta tehtud otsused avaldatakse registris ja Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Komisjoni teavitab algatuse registreerimisest Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed.

8.  Komisjon teavitab algatuse registreerimisest selgel, ammendaval ja üksikasjalikul viisil Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed ning liikmesriikide parlamente.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kolm kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 18 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma hiljemalt kolm kuud pärast algatuse artikli 6 kohast registreerimist.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada enne, kui kogumisperioodi algusest on möödunud 12 kuud, teatab ta komisjonile kogumisperioodi soovitud lõppkuupäeva.

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada enne, kui kogumisperioodi algusest on möödunud 18 kuud, teatab ta komisjonile kogumisperioodi soovitud lõppkuupäeva.

 

(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Korraldajate rühm või asjakohasel juhul nende poolt käesoleva määruse artikli 5 lõigete 2 a ja 7 kohaselt loodud juriidiline isik vastutavad kooskõlas artikliga 6 registreeritud kodanikualgatusele allakirjutanutelt toetusavalduste kogumise eest.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused võtavad vastu kõik vajalikud sätted, et liidu kodanikel, kes elavad muus kui oma kodakondsuse järgses liikmesriigis, oleks võimalik valida, kas nende toetus algatusele loetakse antuks nende elukohariigis või päritoluriigis. Eri liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd, et tagada toetusavalduste asjakohane laekumine vastavatele kontodele.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm teavitab komisjoni igas liikmesriigis kogutud toetusavalduste arvust kogumisperioodi ajal vähemalt iga kahe kuu tagant ja lõpuks kogunenud arvust kolme kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu, et selle teabe saaks registris avaldada.

Korraldajate rühm teavitab komisjoni igas liikmesriigis kogutud toetusavalduste arvust kogumisperioodi ajal vähemalt iga kolme kuu tagant ja lõpuks kogunenud arvust kolme kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu, et selle teabe saaks registris avaldada. Komisjon peaks Euroopa kodanikualgatuse korraldajatega kampaania ajal ja pärast kampaaniat korrapäraselt suhtlema.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46. Selle süsteemi kasutamine on kõigile korraldajatele vabatahtlik ja tasuta.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on juurdepääsetav puuetega inimestele.

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on avatud lähtekoodiga ja juurdepääsetav puuetega inimestele.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Muid sertifitseeritud veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme kasutavatel korraldajate rühmadel on siiski võimalus tasuta kasutada komisjoni hallatavaid servereid.

 

Toetusavalduste veebipõhise kogumise korral säilitatakse veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide kaudu saadud andmeid ELi territooriumil.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab toetusavaldused pädevatele asutustele ainult juhul, kui algatuse raames on saadud kokku artiklis 3 sätestatud minimaalne allakirjutanute arv.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek läheb kaugemale ettepaneku peamisest eesmärgist – lihtsustada olemasolevaid eeskirju – ja seab Euroopa kodanikualgatuste korraldajatele põhjendamatuid takistusi.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Avaldamine ja avalik kuulamine

Avaldamine ja avalikud kuulamised

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust avalikul kuulamisel.

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis, et käivitada kavandatava algatuse teemal kogu liitu hõlmav ja eri sidusrühmi kaasav avalik arutelu.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Vt Euroopa Ombudsmani otsust lõpetada Euroopa Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine OI/9/2013/TN, eriti selle punkte 17-22.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Avalik kuulamine toimub Euroopa Parlamendis ning selle korraldavad komisjon ja Euroopa Parlament ühiselt. Liidu teiste institutsioonide ja nõuandvate organite esindajatele, samuti huvitatud sidusrühmadele antakse samuti võimalus kuulamisel osaleda.

Euroopa Parlament korraldab avaliku kuulamise oma ruumides. Komisjoni ja nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee ning liidu teiste institutsioonide ja nõuandvate organite esindajatele, samuti kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja teiste huvitatud sidusrühmade esindajatele, kaasa arvatud riikide parlamendid, antakse samuti võimalus kuulamisel osaleda. Avalik kuulamine kantakse interneti vahendusel üle ja see on pärast seda Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil avalikult kättesaadav. Pärast kuulamist korraldab Euroopa Parlament algatuse teemal täiskogu arutelu ja otsustab, kas võtta vastu resolutsiooni ettepanek.

 

Euroopa kodanikualgatuse korraldajatel on 12 kuu jooksul pärast artikli 15 lõike 2 kohase komisjoni teatise avaldamist õigus taotleda teist avalikku kuulamist Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament korraldab avaliku kuulamise kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest komisjonile.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Vt Euroopa Ombudsmani otsust lõpetada Euroopa Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine OI/9/2013/TN, eriti selle punkte 17-22.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuulamine toimub avalikes huvides. Kuulamise ainus eesmärk on anda ammendavat teavet algatuse sisust ja püüdlustest.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kuulamise peamine otstarve on anda korraldajatele võimalus oma algatust ja selle eesmärke põhjalikult tutvustada ja soovitada konkreetseid seadusandlikke vahendeid.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament tagavad, et kõik asjakohased avalikud ja erahuvid oleksid tasakaalustatult esindatud.

Euroopa Parlament tagab, et tasakaalustatult oleksid esindatud kõik asjakohased sidusrühmad, kaasa arvatud avalikud ja erahuvid, samuti liidu institutsioonid ja nõuandvad organid, et soodustada kavandatava algatuse teemal kaasavat avalikku arutelu.

Selgitus

Vt petitsioonikomisjoni arvamust kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Vt Euroopa Ombudsmani otsust lõpetada Euroopa Komisjoni puudutav omaalgatuslik uurimine OI/9/2013/TN, eriti selle punkte 17-22.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon on kuulamisel asjakohasel tasemel esindatud.

3.  Komisjon ja nõukogu on kuulamisel asjakohasel tasemel esindatud.

Tagatakse vähemalt ühe volinike kolleegiumi liikme osalemine kuulamisel.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Euroopa Parlament võib välja töötada ka sobiva viisi nendele edukalt registreeritud kodanikualgatustele reageerimiseks, mis ei kogunud miljonit allkirja, kuid said siiski kodanike suure toetuse osaliseks.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kodanikualgatuste teemadel võivad kuulamisi korraldada ka riiklikud ja piirkondlikud parlamendid, kutsudes, kui see on asjakohane, osalema korraldajad, kusjuures erilist tähelepanu tuleks pöörata liikmesriikidele, kus edukas algatus on saanud nõutud minimaalse hulga allkirju.

Selgitus

Riiklike parlamentide kaasamine kodanikualgatust käsitlevasse arutellu on tõhus viis liidu poliitiline arutelu kodanikele lähemale tuua. Riiklike ja piirkondlike parlamentide arutelud võivad omakorda olla kasulikud hilisemate Euroopa Parlamendis või komisjonis toimuvate arutelude jaoks.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühe kuu jooksul alates algatuse esitamisest võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuses püstitatud probleemide üksikasjalik selgitus.

1.  Ühe kuu jooksul alates kehtiva algatuse esitamisest, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuses püstitatud probleemide üksikasjalik selgitus.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitiliste järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused.

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitiliste järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused. Komisjon esitab üksikasjalikud, selged ja ammendavad põhjendused, miks ta otsustas meetmeid mitte võtta, ning selgitab oma järeldusi avalikkusele üksikasjalikul ja läbipaistval viisil, kooskõlas hea haldustavaga.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui artikli 15 lõikes 2 osutatud komisjoni teatise järeldused ja Euroopa Parlamendi soovitused on erinevad, võib Euroopa Parlament kasutada talle ELi toimimise lepingu artikliga 225 antud õigust.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon peaks pärast oma otsuse tegemist hoidma korraldajaid kursis algatusega seoses võetud meetmete ja algatuse arenguga.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja olenevalt olukorrast avaldab oma kampaania veebisaidil teabe algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 100 euro suurune summa.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kodanikualgatuste korraldamise toetamiseks eraldatakse liidu eelarvest iga-aastased assigneeringud.

 

Loodud korraldajate rühm võib taotleda õigusnõustamise ja abistamisega seotud kulude rahalist katmist enne algatuse esitamist või pärast allkirjade kogumise lõppu.

 

Registreeritud algatuste korraldajate rühmale antakse toetust, mille eesmärk on katta nende allkirjade kogumise kampaania kommunikatsiooni ja logistiliste aspektidega seotud kulud.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Komisjon tagab kvaliteedikontrollide, hoiatusteadete ja kaebuste esitamise süsteemide abil rahastus- ja sponsorlusteabe täieliku läbipaistvuse, mis aitab kindlustada, et Euroopa kodanikualgatuse korraldajate esitatud rahastus- ja sponsorlusteave on korrektne.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

1.  Komisjon, keda toetavad Euroopa Parlament ja teised liidu institutsioonid, ning liikmesriigid parandavad teabevahetuse, sihtotstarbeliste teavituskampaaniate, rohujuuretasandi algatuste ning sotsiaal- ja digitaalmeedia kasutamise abil üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus ning edendades teadlikkust sellest, kuidas kodanikud saavad Euroopa kodanikualgatuse abil Euroopa Liitu mõjutada ja kujundada. Komisjon võib anda rahalist toetust isikutele, kes aitavad kaasa kodanikualgatuse kui demokraatliku osaluse vahendi üldisele edendamisele, ning pakkuda korraldajatele tasuta tehnilist tuge ja õigusnõustamist.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu sõnaselge nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kui kodanikualgatuse korraldajate rühm või asjakohasel juhul nende loodud juriidiline isik ning liikmesriigi pädevad asutused kooskõlas käesoleva määrusega isikuandmeid töötlevad, järgivad nad määrust (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Korraldajad või asjakohasel juhul nende loodud juriidiline isik tagavad, et asjaomase kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid ei kasutata muul kui konkreetse kodanikualgatuse toetamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 11 kohaldamisel määrab iga liikmesriik artikli 11 lõikes 3 osutatud tõendi andmise eest vastutama ühe pädeva asutuse või mitu pädevat asutust.

1.  Artikli 11 kohaldamisel määrab iga liikmesriik viivitamata artikli 11 lõikes 3 osutatud tõendi andmise eest vastutama ühe pädeva asutuse või mitu pädevat asutust.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 12 kohaldamisel määrab iga liikmesriik ühe pädeva asutuse, kes vastutab toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendite andmise eest.

2.  Artikli 12 kohaldamisel määrab iga liikmesriik viivitamata ühe pädeva asutuse, kes vastutab toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendite andmise eest.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise teatavate ajavahemike tagant läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt viis aastat pärast selle jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant. Aruanded avalikustatakse.

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise teatavate ajavahemike tagant läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt kolm aastat pärast selle jõustumist ja seejärel iga kolme aasta tagant. Aruanded avalikustatakse.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse sisu (kuni 1 000 kirjamärki).

2.  Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse sisu (kuni 1 200 kirjamärki, tühikuid arvestamata). (korrigeeritud keskmine iga keele kohta);

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa kodanikualgatus

Viited

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

PETI

2.10.2017

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa kodanikualgatus

Viited

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Esitamise kuupäev

27.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika