Menettely : 2017/0220(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0226/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0226/2018

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0153

MIETINTÖ     ***I
PDF 978kWORD 165k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: György Schöpflin

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0482),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0308/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A8-0226/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  SEU-sopimuksen 11 artiklan mukaisesti eurooppalainen kansalaisaloite on erottamaton osa unionin kansalaisten mahdollisuuksia vaihtaa mielipiteitä kaikista unionin politiikan aloista sekä osallistua läpinäkyvään, avoimeen ja säännölliseen vuoropuheluun unionin toimielinten kanssa unionin toimien johdonmukaisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi. Eurooppalainen kansalaisaloite mahdollistaa myös sen, että unionin kansalaiset voivat pyytää komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen. Eurooppalainen kansalaisaloite velvoittaa unionin toimielimiä huolehtimaan kansalaisten oikeuksien mahdollisimman tehokkaasta toteutumisesta, ja toisaalta kansalaisilta edellytetään niiden periaatteiden ja sääntöjen noudattamista, joilla ohjataan kansalaisten osallistumista demokratian toteuttamiseen unionissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan parlamentti kehotti 28 päivänä lokakuuta 2015 antamassaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevassa päätöslauselmassa25 komissiota tarkastelemaan uudelleen asetusta (EU) N:o 211/2011 ja komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1179/2011.

(4)  Euroopan parlamentti kehotti 28 päivänä lokakuuta 2015 antamassaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevassa päätöslauselmassa25 ja laatiessaan valiokunta-aloitteista mietintöä (2017/2024(INL)) komissiota tarkastelemaan kattavasti uudelleen asetusta (EU) N:o 211/2011 ja komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1179/2011 ja muuttamaan niitä mahdollisimman pian. Se toisti kehotuksensa laatiessaan valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön suosituksista komissiolle kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 tarkistamisesta (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tarkistamiseen johtavan prosessin aikana eri järjestöt ja unionin elimet, erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, ovat auttaneet korjaamaan puutteita asetuksessa (EU) N:o 211/20111 a antamalla arvokasta tukea kansalaisaloitteen järjestäjille, tarjoamalla keskustelufoorumin kyseisen asetuksen parantamiseksi, tarjoamalla institutionaalista mentorointia ja neuvontaa järjestäjäryhmälle, järjestämällä kuulemisia omissa tiloissaan ja edistämällä demokraattista osallistumista unionissa.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 11.3.2011).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta, jotta voidaan hyödyntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi potentiaali keskustelua ja kansalaisten osallistumista edistävänä välineenä Euroopan tasolla ja tuoda unionia lähemmäs kansalaisia.

(5)  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä, helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta ja tehostaa jatkotoimia, jotta voidaan hyödyntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi potentiaali keskustelua ja kansalaisten osallistumista edistävänä välineenä Euroopan tasolla ja kannustaa mahdollisimman monia unionin kansalaisia vaikuttamaan unionin päätöksentekoprosessiin tuomalla unionin lähemmäs kansalaisia ja tehostamalla siten unionin demokratian ja demokraattisen toiminnan periaatetta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino.

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava tehokkaita, avoimia, selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä myös vammaisille henkilöille ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino ja varmistettava, että komissio toteuttaa asianmukaisia jatkotoimia aloitteiden suhteen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on aiheellista vahvistaa myös vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti suhteellinen ja vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna luvulla 750.

(10)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on aiheellista vahvistaa myös vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti suhteellinen ja vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärällä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jokaisella unionin kansalaisella olisi oltava oikeus tukea aloitetta paperilla tai verkossa ja samoin edellytyksin riippumatta kansalaisuus- tai asuinjäsenvaltiosta.

(11)  Olisi voitava käyttää myös alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä, jotta eurooppalainen kansalaisaloite olisi osallistavampi ja näkyvämpi, jotta sitä voitaisiin edistää ja markkinoida ja jotta allekirjoitusten kerääminen helpottuisi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja antaa tukea kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi tarjottava järjestäjille tiedotusta ja avunantoa sekä asetettava saataville yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs kansalaisia jäsenvaltioiden olisi perustettava alueelleen vähintään yksi yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi kansalaisille eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteydessä.

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, komission olisi annettava järjestäjille selkeitä, paikkansapitäviä ja täydellisiä tietoja ja oikeudellista ja käytännön tukea asettamalla saataville yhteistyöalusta. Alustan olisi muodostettava eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva keskustelu-, tiedotus- ja neuvontafoorumi. Sen olisi oltava komission hallinnollisessa valvonnassa, ja sen ylläpitäminen ja päivittäminen olisi uskottava riippumattomille järjestöille ja ulkoisille asiantuntijoille, joilla on osoitetusti kokemusta eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämisestä ja joilla olisi oltava oikeus osallistua itse keskustelufoorumiin. Jäsenvaltioiden olisi kansalaisläheisyyden varmistamiseksi perustettava alueilleen yksi tai useampi yhteyspiste, jotka ovat vammaisille henkilöille esteettömiä ja joissa kansalaisille annetaan tietoa sekä oikeudellista ja käytännön apua eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, millä parannetaan tietoisuutta kansallisella tasolla käynnissä olevista aloitteista ja lisätään keskustelua niistä. Jos kansallisella tasolla on vastaavia välineitä kuin eurooppalainen kansalaisaloite, tällaiset yhteyspisteet olisi yhdistettävä tiiviisti niihin palveluihin tai alustoihin, jotka tukevat kyseisten kansallisten välineiden käyttöä. Näiden yhteyspisteiden olisi toimittava keskitettyinä asiointipisteinä, jotka on tarkoitettu auttamaan järjestäjiä tarjoamalla kattavaa tietoa sekä täsmällistä teknistä ja oikeudellista neuvontaa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen.

(16)  Jotta voidaan tehostaa ja parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen. Aloitteen osittaista rekisteröintiä koskeva valinta ei saisi vaikuttaa komission velvoitteeseen perustella asiaa koskeva päätös kaikilta osin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Osallistumisen ja aloitteen esiin tuomia kysymyksiä koskevan julkisen keskustelun edistämiseksi silloin kun komissiolle toimitetaan aloite, jota on tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja joka täyttää muut tämän asetuksen vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava oikeus esitellä aloite julkisessa kuulemisessa unionin tasolla. Komission ja Euroopan parlamentin olisi yhdessä järjestettävä tällainen julkinen kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta sekä varmistettava julkisten ja yksityisten etujen tasapuolinen edustaminen sekä komission edustus asianmukaisella tasolla. Muilla unionin toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

(23)  Osallistumisen ja aloitteen esiin tuomia kysymyksiä koskevan julkisen keskustelun edistämiseksi silloin kun komissiolle toimitetaan aloite, jota on tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja joka täyttää muut tämän asetuksen vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava oikeus esitellä aloite julkisessa kuulemisessa unionin tasolla. Euroopan parlamentin olisi järjestettävä tällainen julkinen kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta komissiolle. Euroopan parlamentin olisi varmistettava kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja asiantuntijoiden kaltaisten sidosryhmien etujen tasapuolinen edustaminen sekä neuvoston ja komission edustus asianmukaisella tasolla. Muilla unionin toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä, erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla ja alueiden komitealla, sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Jotta voidaan arvioida aloitteen poliittista tukea, Euroopan parlamentilla olisi unionin kansalaisia edustavana toimielimenä oltava oikeus järjestää täysistunnossaan oman työjärjestyksensä mukaisesti keskustelu jatkotoimista, joita komissio on toteuttanut annettuaan tiedonannon menestyksekkäästi toimitetuista aloitteista. Keskustelun päätteeksi voitaisiin hyväksyä päätöslauselmaesitys, jossa voitaisiin ehdottaa myös SEUT-sopimuksen 225 artiklassa tarkoitetun mekanismin käynnistämistä, jos komissio ei anna lainsäädäntöehdotusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan turvata kansalaisten tosiasiallinen osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopan unionissa, komission olisi tutkittava pätevä aloite ja vastattava siihen. Sen vuoksi komission olisi viiden kuukauden kuluessa aloitteen vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sekä toimet, joita se aikoo toteuttaa. Komission olisi esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti perustelut aikomiensa toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

(24)  Jotta voidaan turvata kansalaisten tosiasiallinen osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopan unionissa, komission olisi tutkittava pätevä aloite, johon on saatu tarvittavat vähintään miljoona tuenilmausta ja vastattava siihen. Sen vuoksi komission olisi kuuden kuukauden kuluessa aloitteen vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sekä toimet, joita se aikoo toteuttaa. Komission olisi esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti perustelut aikomiensa toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle ja erityisesti sille, että antaako se lainsäädäntöehdotuksen. Päätös olla toteuttamatta mitään toimia olisi myös perusteltava. Pätevä aloite ei saisi rajoittaa komission aloitteenteko-oikeuden soveltamista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi oltava avointa. Sen vuoksi järjestäjäryhmien olisi annettava ajantasaista tietoa aloitteiden tuki- ja rahoituslähteistä rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle. Yhteisöjen, erityisesti järjestöjen, jotka perussopimusten mukaisesti myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä täysin avoimesti.

(25)  Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi oltava avointa ja tilivelvollista. Sen vuoksi järjestäjäryhmien olisi annettava ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa aloitteiden tuki- ja rahoituslähteistä rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle. Kyseisten järjestäjäryhmien olisi säännöllisesti annettava ajantasaista tietoa aloitteiden kaikista rahoituslähteistä, ja komission olisi asetettava kyseiset lähteet selvästi esille rekisterissä. Yhteisöjen, erityisesti järjestöjen, jotka perussopimusten mukaisesti myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä täysin avoimesti. Eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvän toiminnan rahoituksen avoimuuden tehostamiseksi ja sen näkyvyyden lisäämiseksi välineenä, jolla kansalaiset voivat osallistua, tällä asetuksella olisi oltava oma rahoitusohjelmansa. Tällaisella rahoitusohjelmalla olisi tuettava tahoja ja järjestöjä, jotka edistävät kansalaisten osallistumista unionin demokraattiseen toimintaan ja erityisesti parantavat tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta välineenä, jolla tuetaan unionin tason osallistavaa demokratiaa ja rahoitetaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjille tarjottavaa maksutonta teknistä tai oikeudellista tukea.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

(32)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt ja edellytykset aloitteelle, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään aiheellinen ehdotus asioista, joissa unionin kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, jäljempänä ’eurooppalainen kansalaisaloite’ tai ’aloite’.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansalaisilla, jotka asuvat muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat, on oikeus tukea kansalaisaloitteita joko asuinmaassaan tai maassa, jonka kansalaisia he ovat.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyvät kaikki tarvittavat säännökset helpottaakseen vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan tukea kansalaisaloitteita.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)   vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana.

b)   vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärällä aloitteen rekisteröintiajankohtana.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, riippumatta siitä, missä hän allekirjoitti tuenilmauksen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää tiedotusta ja avunantoa.

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää helposti saatavilla olevaa, selkeää, paikkansapitävää ja kattavaa tiedotusta ja asianmukaista asiantuntija-apua ja oikeudellista apua.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Komissio asettaa saataville yhteistyöalustan, joka tarjoaa kansalaisille ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

2.  Komissio asettaa saataville yhteistyöalustan, jolla tuetaan sidosryhmien, mukaan lukien järjestäjäryhmien, riippumattomien asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja unionin muiden toimielinten ja elinten, välistä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

 

Tämän alustan on tarjottava kansalaisille ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumi sekä tietoja ja käytännön neuvontaa ja oikeudellista neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

 

Alustan on oltava käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen vammaisille henkilöille.

 

Sen on oltava komission hallinnollisessa valvonnassa, ja sen ylläpitäminen ja päivittäminen on uskottava riippumattomille järjestöille ja ulkoisille asiantuntijoille, joilla on osoitetusti kokemusta eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämisestä ja joilla olisi oltava oikeus osallistua itse keskustelufoorumiin.

 

Komissio julkistaa tämän asetuksen tultua voimaan hyvissä ajoin käyttöoppaan helpottamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ymmärtämistä.

Yhteistyöalustan toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Yhteistyöalustan toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio asettaa saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

3.  Komissio asettaa julkisesti saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on selkeää, paikkansapitävää ja kattavaa tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta, mukaan lukien järjestäjäryhmien keräämien tuenilmausten lukumäärä ja niiden ilmoittama rahoitus. Komission on päivitettävä rekisteriä säännöllisesti ja kirjattava järjestäjäryhmien toimittamat tiedot selvästi näkyvällä ja helposti saatavilla olevalla tavalla.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa liitteestä käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi pyytää komissiota toimittamaan liitteestä käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, edellyttäen että kyseiset käännökset eivät ylitä liitteessä II asetettuja rajoja. Kaikki kyseiset rajat ylittävät käännökset jäävät järjestäjäryhmien vastuulle.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia yhteyspisteitä tietojen ja avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä.

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen erikoistuneita digitaalisia ja fyysisiä yhteyspisteitä käytännön tietojen ja oikeudellisten tietojen, neuvojen ja avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä. Kunkin jäsenvaltion ja komission on varmistettava, että yhteyspisteet tekevät tiivistä yhteistyötä komission asianomaisten yksiköiden ja jäsenvaltioissa sijaitsevien edustustojen kanssa. Neuvonnan on sisällettävä tiedot oikeudellisen yksikön perustamisesta jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Apu on järjestettävä maksutta ja vammaisille henkilöille esteettömästi.

 

Jäsenvaltioiden on kannustettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia toimittamaan kansalaisilleen tietoja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja parantamaan sen tunnettuutta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava vähintään seitsemästä luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä vähimmäismäärää laskettaessa.

1.  Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava luonnollisista henkilöistä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestäjäryhmä’, joiden määrä vastaa vähintään neljännestä jäsenvaltioista. Euroopan parlamentin jäseniä ja kansallisten parlamenttien jäseniä ei oteta huomioon tätä vähimmäismäärää laskettaessa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Järjestäjät voivat ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintiä edeltävän organisointivaiheen aikana pyytää tukea eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteyspisteiltä, Europe Direct -palvelulta tai komission kansalaisaloitetta käsitteleviltä yksiköiltä, joiden on annettava apua ja ohjausta maksutta ja toimittava mahdollisuuksien mukaan keskitettyinä asiointipisteinä, jotta järjestäjät ohjataan asiaan liittyviin tietolähteisiin sekä palveluihin, jotka voivat tarjota erityistä teknistä ja oikeudellista neuvontaa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta.

2.  Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään neljänneksestä jäsenvaltioista.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  aloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

e)  aloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen eikä Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien vastainen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kahden kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos osa aloitetta ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet sekä kaikki ryhmän käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja muut muutoksenhakukeinot.

7.  Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet yksityiskohtaisesti, jolloin järjestäjäryhmä voi arvioida yksityiskohtaisesti komission epäämisen perusteita, myös ehdotetun oikeusperustan tai -perustojen arvioinnin suhteen. Arvioinnissa olisi tarvittaessa otettava huomioon tämän asetuksen liitteessä olevat tiedot, joihin viitattiin tämän asetuksen liitteessä II olevassa 8 kohdassa. Kaikki aloitteen rekisteröinnin epäämistä tai osittaista rekisteröintiä koskevat päätökset on julkaistava eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla verkkosivustolla.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Tätä artiklaa sovellettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota SEUT-sopimuksen 296 artiklan 2 kohtaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos järjestäjäryhmä haluaa lopettaa tuenilmausten keräämisen ennen kuin keruuajan alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, sen on ilmoitettava komissiolle päivämäärä, jona keruuaika on tarkoitus päättää.

Jos järjestäjäryhmä haluaa keruuajan kuluessa lopettaa tuenilmausten keräämisen ennen 12 kuukauden ajanjakson loppumista, sen on ilmoitettava komissiolle aikeestaan vähintään kymmenen päivää ennen päivämäärää, jona keruuaika on tarkoitus päättää.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti. Tämän järjestelmän käytön olisi oltava vapaaehtoista ja maksutonta kaikille järjestäjille.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos järjestäjäryhmä käyttää muuta vahvistettua verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää, sillä on mahdollisuus käyttää komission palvelimia maksutta.

 

Jos tuenilmaukset kerätään verkossa, on verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä saadut tiedot säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus asettaa aloite julkisesti kuultavaksi kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta.

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus asettaa aloite julkisesti kuultavaksi Euroopan parlamentissa kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, jotta voidaan aloittaa unionin laajuinen julkinen keskustelu ehdotetusta aloitteesta. Keskusteluun osallistuu sidosryhmiä, jotka ajavat erilaisia etuja.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti järjestävät yhdessä julkisen kuulemisen Euroopan parlamentissa. Muiden unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustajille sekä sidosryhmille, joita asia koskee, on annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

Euroopan parlamentti järjestää julkisen kuulemisen tiloissaan. Neuvoston ja komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean edustajille sekä muiden unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustajille, kansalaisyhteiskunnan edustajille, työmarkkinaosapuolille ja muille sidosryhmille, joita asia koskee, kuten kansallisille parlamenteille, on annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen. Kuulemistilaisuus lähetetään suoratoistona verkossa, ja se on julkisesti saatavilla kansalaisaloitetta koskevalla verkkosivustolla sen jälkeen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuulemisella ajetaan yleistä etua. Kuulemisen yksinomaisena tavoitteena on tiedottaa kattavasti aloitteen sisällöstä ja päämääristä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuulemisen tarkoituksena on tarjota järjestäjäryhmälle foorumi aloitteensa tarkoituksen seikkaperäiseen esittelyyn ja konkreettisten lainsäädäntötavoitteiden ehdottamiseen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat julkisten ja yksityisten etujen tasapuolisen edustamisen.

Euroopan parlamentti varmistaa asianmukaisten sidosryhmien ja julkisten ja yksityisten etujen, tasapuolisen edustamisen sekä unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustamisen, jotta voidaan kannustaa osallistuvaan julkiseen keskusteluun ehdotetusta aloitteesta.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio on edustettuna kuulemisessa asianmukaisella tasolla.

3.  Komissio ja neuvosto ovat edustettuina kuulemisissa asianmukaisella tasolla. Varmistetaan, että vähintään yksi komission jäsen on läsnä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen esiin nostamat kysymykset.

1.  Kuukauden kuluessa sellaisen pätevän aloitteen toimittamisesta, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen tarkoituksen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

Komissio antaa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään yksityiskohtaisesti komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio aikoo toteuttaa, ja kattavat ja selkeät perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio ja järjestäjäryhmä voivat ilmoittaa aloitteen johdosta toteutetuista toimista allekirjoittajille 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

3.  Komissio ja järjestäjäryhmä ilmoittavat aloitteen johdosta toteutetuista toimista allekirjoittajille 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, kun tällaisia tietoja on kerätty.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos kansalaisaloite saa vaaditun allekirjoittajamäärän, kun otetaan huomioon tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohta ja edellyttäen, että tiedonannossa näin ehdotetaan, komissio toimittaa 12 kuukauden kuluessa aloitteen julkaisemisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle säädösehdotuksen aloitteen johdosta. Tätä artiklaa sovellettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota SEUT-sopimuksen 296 artiklan 2 kohtaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan. Komissio pitää järjestäjäryhmän ajan tasalla toiminnastaan aloitteen suhteen ja aloitteen kehityksestä sen jälkeen, kun komissio on antanut siitä virallisen tiedonantonsa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita kansalaisaloitteita koskevat Euroopan parlamentin jatkotoimet

 

Euroopan parlamentin on 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden kauden jälkeen arvioitava jatkotoimia, joita komissio on toteuttanut eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta saamansa tiedonannon perusteella. Parlamentti voi erityisesti järjestää aiheesta täysistuntokeskustelun työjärjestyksensä mukaisesti.

 

Tällaisten keskustelujen päätteeksi voidaan hyväksyä päätöslauselma. Jos komissio ei anna lainsäädäntöehdotusta, Euroopan parlamentti voi päättää käyttää sille SEUT-sopimuksen 225 artiklassa annettuja oikeuksia.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 euroa tukijaa kohden.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi selkeät, paikkansapitävät ja kattavat tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 euroa tukijaa kohden. Tukijoiden ja vastaavien tukimäärien on oltava selvästi tunnistettavissa.

 

Järjestäjäryhmän on toimitettava myös sitä vapaaehtoisesti auttavien organisaatioiden nimet, jos tällainen tuki ei ole taloudellisesti mitattavissa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissiolla on oikeus tarkastaa tuki- ja rahoituslähteitä varten toimitettuja tietoja satunnaisesti, arvioida toimitettujen tietojen laatua ja pyytää lisäselvennyksiä järjestäjäryhmiltä. Näiden tarkastusten tarkoituksena on varmistaa järjestäjäryhmille annetun rahoituksen ja muun tuen avoimuus, ja ne on suoritettava puolueettomasti, tehokkaasti ja oikeasuhteisesti.

 

Tuki- ja rahoituslähteillä tarkoitetaan minkä tahansa varojen, luoton tai luontoisetuuksien tarjoamista, tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat ja henkilökunnan järjestäminen) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin tai mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua, lukuun ottamatta yksittäisten henkilöiden vapaaehtoisesti antamaa tukea.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio varmistaa rahoitusta ja tukea koskevien tietojen täyden avoimuuden laadunvalvonnalla, varoituksilla ja valitusjärjestelmällä sen varmistamiseksi, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien toimittamat tiedot rahoituksesta ja tuesta ovat oikeita.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin talousarvioon otetaan vuotuinen määräraha, jolla tuetaan kansalaisaloitteiden järjestämistä.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan.

1.  Komissio, Euroopan parlamentti, neuvosto ja jäsenvaltiot tiedottavat eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, sen tavoitteista ja toiminnasta viestintätoimilla ja tiedotus- ja julkisuuskampanjoilla. Komissio käyttää tässä muun muassa digitaalisia alustoja, sosiaalista mediaa ja verkkoteknologiaa tavoittaakseen ja osallistaakseen kansalaisia.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita näiden suostumuksella.

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita näiden nimenomaisella suostumuksella.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio tiedottaa myös aktiivisesti kansalaisaloitteesta ja sen käytöstä käsiteltäessä muita toimia, joilla edistetään kansalaisten osallistumista unionin toimintaan, sekä edistettäessä unionin kansalaisuutta ja kansalaisten oikeuksia ja toimintaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskevan tiedonannon puitteissa.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen nojalla kansalaisaloitteen järjestäjäryhmien tai tapauksen mukaan niiden perustaman oikeushenkilön ja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava asetusta (EU) N:o 2016/679.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Järjestäjäryhmän tai tapauksen mukaan niiden perustaman oikeushenkilön on varmistettava, että tiettyä kansalaisaloitetta varten kerättäviä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin kyseisen aloitteen tukemisesta ilmoittamiseen.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään viiden vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukset julkistetaan.

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomukset julkistetaan.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, sisältö (enintään 1 000 merkkiä).

2.  Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, sisältö (enintään 1 200 merkkiä ilman välilyöntejä) (tasattu keskiarvo kieltä kohti).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos liitteen koko on alle 5 000 merkkiä (tasattu keskiarvo kieltä kohti), järjestäjäryhmä voi pyytää komissiolta sen kääntämistä kaikille unionin virallisille kielille.


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.4.2018)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Valmistelija: Angel Dzhambazki

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU) vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin osallistavan demokratian väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen ja pyytää sitä tekemään perussopimusten soveltamista koskeva ehdotus unionin säädökseksi, mikä on samanlainen oikeus kuin Euroopan parlamentille annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklassa ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 241 artiklassa.

(1)  Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU) vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin osallistavan suoran demokratian väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen ja pyytää sitä tekemään perussopimusten soveltamista koskeva ehdotus unionin säädökseksi, mikä on samanlainen oikeus kuin Euroopan parlamentille annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklassa ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 241 artiklassa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino.

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava tehokkaita, selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja antaa tukea kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi tarjottava järjestäjille tiedotusta ja avunantoa sekä asetettava saataville yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs kansalaisia jäsenvaltioiden olisi perustettava alueelleen vähintään yksi yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi kansalaisille eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteydessä.

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja antaa tukea kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi tarjottava järjestäjille selkeää, täsmällistä ja kattavaa tiedotusta sekä oikeudellista ja käytännöllistä avunantoa sekä asetettava julkisesti saataville yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs kansalaisia jäsenvaltioiden olisi perustettava alueelleen vähintään yksi yhteyspiste myös vammaisten henkilöiden saataville tietojen ja oikeudellisen sekä käytännöllisen avun antamiseksi kansalaisille eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteydessä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen.

(16)  Jotta voidaan tehostaa ja parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sitä on tukenut vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita.

a)  sitä on tukenut vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään viidestä jäsenvaltiosta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana.

b)  vähintään viidessä jäsenvaltiossa allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää tiedotusta ja avunantoa.

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää selkeää, täsmällistä ja kattavaa tiedotusta ja avunantoa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Verkkoyhteistyöalustan on oltava käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen vammaisille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio asettaa saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

3.  Komissio asettaa julkisesti saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu helposti ja tuloksekkaasti saatavilla olevasta julkisesta verkkosivustosta, joka antaa selkeää, täsmällistä ja kattavaa tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti ja erityisesti aloitteen jokaista vaihetta koskevista yksityiskohdista, toteutettavista toimista ja kunkin aloitteen tilanteesta varoittaen määräajan lähestymisestä, sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Järjestäjäryhmille on ilmoitettava heti, kun käännetty versio aloitteesta on saatavilla, ja jos se sisältää epätarkkuuksia, järjestäjäryhmien on korjattava ne ja ilmoitettava asiasta komissiolle viipymättä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa liitteestä käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa liitteestä käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia yhteyspisteitä tietojen ja avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä.

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia myös vammaisten henkilöiden saatavilla olevia yhteyspisteitä ja tiedotettava niistä tietojen ja oikeudellisen sekä käytännöllisen avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioiden on kannustettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia toimittamaan kansalaisilleen tietoja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava vähintään seitsemästä luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä vähimmäismäärää laskettaessa.

1.  Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava vähintään viidestä luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä vähimmäismäärää laskettaessa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta.

2.  Järjestäjäryhmän jäseninä on oltava Euroopan unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, vähintään viidestä eri jäsenvaltiosta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen aloitteen toimittamista järjestäjät voivat pyytää alustavan pikatarkastuksen tekemistä toimitettavan aloitteen sopivuudesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on toimitettava rekisteröintipyyntö komissiolle rekisterin välityksellä.

Järjestäjäryhmän on toimitettava rekisteröintipyyntö komissiolle rekisteröintialustan välityksellä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos yksi tai useampi a–e alakohdassa säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio epää aloitteen rekisteröinnin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan soveltamista.

Jos yksi tai useampi a–d alakohdassa säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio epää aloitteen rekisteröinnin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan soveltamista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio katsoo, että aloite tai sen osat eivät kuulu sen toimivaltaan, komissio ilmoittaa järjestäjäryhmälle päätelmänsä, ja syyt siihen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission tietojen huomioon ottamiseksi tai jopa säilyttää tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kuukauden kuluessa komission tietojen ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi, ja mahdollisuuksien mukaan annetaan mahdollisuus mukauttaa ehdotuksen muuta osaa kohtuullisen ajan kuluessa, jotta sen voidaan katsoa kuuluvan komission toimivaltaan;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aloitteen rekisteröinnistä.

8.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille aloitteen rekisteröinnistä selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ilmoittaa keruuajan alkamisen ja päättymisen rekisterissä.

2.  Komissio ilmoittaa keruuajan alkamisen ja päättymisen rekisterissä. Yksi kuukausi ennen tuenilmausten keräämisen päättymistä komissio ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kerättäessä henkilötietoja tässä direktiivissä tarkoitettua asetusta varten on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti, ellei asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on oltava vammaisten henkilöiden saatavilla.

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen ja vammaisten henkilöiden saatavilla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on säilytettävä jäsenvaltion alueella, ellei asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle. Tällaiset syyt on perusteltava asianmukaisesti ja selitettävä selvästi, helppotajuisesti ja yksityiskohtaisesti. Komissio voi pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta aloitteen oikeudellisista näkökohdista lausunnon, joka on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Jos komissio ei aio ryhtyä toimiin, se ilmoittaa järjestäjäryhmälle mahdollisuuksista toimittaa aloite vetoomusvaliokunnalle, jotta ryhmän työtä voidaan jatkaa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Jatkotoimet

 

1.   Kun aloite on rekisteröity täysimääräisesti ja tehokkaasti, komission on toteutettava asianmukaisia lainsäädäntötoimia, kun

 

a)  kaikki menettelylliset vaatimukset aloitteen rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti on täytetty;

 

b)   parlamentti tai neuvosto eivät ole vastustaneet aloitetta 3 kuukauden kuluessa sen virallisesta rekisteröinnistä;

 

c)   komission tekemässä arvioinnissa on selvästi yksilöity tarve käsitellä unionin lainsäädännön erityisiä aloja rekisteröidyn aloitteen sisällön mukaisesti.

 

2.   Komissio toteuttaa toimenpiteitä enintään vuoden ajan sen jälkeen, kun aloite on virallisesti rekisteröity, ja toimittaa kaikki lainsäädäntötoimia koskevat ehdotukset neuvostolle ja parlamentille.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 euroa tukijaa kohden.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 euroa tukijaa kohden.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan.

1.  Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla ja käyttää digitaalisia alustoja ja teknologioita yhteisön saavuttamiseksi ja aktivoimiseksi, jolloin se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan, koska kohdennetut tiedotusstrategiat, kuten sosiaalinen media, ovat ratkaisevan tärkeitä eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuloksellisuuden parantamisen ja avoimuuden varmistamisen suhteen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komission on myös lisättävä paikallisen, kansallisen ja EU:n tason tiedotuskampanjoita, erityisesti nuorten keskuudessa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalainen kansalaisaloite

Viiteasiakirjat

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.5.2018)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Valmistelija: Jarosław Wałęsa

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus (COM(2017)04822017/0220(COD)) koskee eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 uudelleentarkastelua. Siinä esitetyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen oikeudellisen kehyksen kattavan uudelleentarkastelun tavoitteena on parantaa kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta osallistumista edistävänä välineenä unionissa. Vetoomusvaliokunta tukee kaikilta osin komission pyrkimystä lisätä eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyviä opastus-, tuki- ja tiedotustoimia kaikille unionin kansalaisille, jotta kansalaisaloitevälinettä voidaan hyödyntää täysimääräisesti julkisen keskustelun ja kansalaisten osallistumisen edistämiseen unionin tasolla. PETI-valiokunnan valmistelija korostaa erityisesti, että Euroopan parlamentissa toteutetut julkiset kuulemiset ovat tärkeä vuoropuhelu- ja keskustelumekanismi unionin toimielinten ja vaaditun allekirjoittajamäärän saaneiden kansalaisaloitteiden järjestäjien välillä pyrittäessä tuomaan unionia lähemmäs kansalaisia. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää varmistaa tällaisten julkisten kuulemisten tasapainoinen ja osallistava organisointi. Euroopan parlamentin olisi näin ollen pyrittävä asianmukaisesti edistämään vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita aloitteita koskevaa julkista keskustelua, myös tarjoamalla mahdollisuus järjestää aloitteesta täysistuntokeskustelu, joka voisi johtaa päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen. Valmistelija myös painottaa, että on tärkeää tukea kansalaisia ja kansalaisaloitteiden järjestäjiä verkon lisäksi myös verkon ulkopuolella ja antaa fyysisissä yhteyspisteissä tiedotusta kansalaisaloitteista ja tarjota niissä kansalaisten neuvontapalveluja, mukaan lukien tuki aloitteen oikeusperustan määrittelemiseksi unionin oikeuden mukaisesti. Kun otetaan huomioon, että vain harvat kansalaisaloitteet saavuttavat vaaditun allekirjoittajamäärän nykyisen asetuksen nojalla, valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen siitä, että kansalaisaloitteiden arviointiaikaa pidennetään kolmesta kuukaudesta viiteen kuukauteen. Hän on vakuuttunut siitä, että komission kansalaisaloitteiden johdosta toteuttamat poliittiset ja lainsäädännölliset jatkotoimet ovat tämän johdosta entistä ennakoivampia ja avoimempia.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU) vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin osallistavan demokratian väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen ja pyytää sitä tekemään perussopimusten soveltamista koskeva ehdotus unionin säädökseksi, mikä on samanlainen oikeus kuin Euroopan parlamentille annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklassa ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 241 artiklassa.

(1)  Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU) ja erityisesti sen 1, 2, 9, 10 ja 11 artiklalla vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Eurooppalainen kansalaisaloite on unionin osallistavan demokratian väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen ja pyytää sitä tekemään perussopimusten soveltamista koskevan ehdotuksen uudeksi säädökseksi tai vanhan tai suunnitellun säädöksen kumoamiseksi, mikä on suurempi oikeus kuin Euroopan parlamentille annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklassa ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 241 artiklassa.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 296 artiklassa annetaan riittävästi liikkumavaraa tulkita, että perussopimusten muuttaminen voitaisiin liittää säädökseen. Komissio voi käynnistää muutosmenettelyn SEUT-sopimuksen 48 artiklan mukaisesti. Samaan aikaan ja kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen antamat tuomiot, kumoamiseen ja muuttamisen olisi myös kuuluttava soveltamisalaan, myös silloin kun aloite koskee suunniteltuja säädöksiä, kuten kansainvälisiä kauppasopimuksia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa asiassa T-754/1 Efler ja muut vs. Euroopan komissio1 a ja erityisesti sen 45 ja 47 kohdassa todetaan, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteena on antaa unionin kansalaisille mahdollisuus osallistua suoraan unionin demokraattiseen päätöksentekoon. Heidän aktiivista osallistumistaan demokraattiseen prosessiin vahvistetaan edelleen erityisesti eurooppalaisella kansalaisaloitteella, joka tekee mahdolliseksi esittää kysymyksiä komissiolle ja pyytää sitä tekemään ehdotuksen unionin säädökseksi sen jälkeen, kun eurooppalainen kansalaisaloite on tarvittaessa esitelty parlamentin järjestämässä julkisessa kuulemistilaisuudessa siten, että edistetään demokraattista keskustelua odottamatta sen säädöksen antamista, jota loppujen lopuksi halutaan muutettavan tai josta halutaan luovuttavan.

 

_________________

 

1 a ECLI:EU:C:2017:323.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Saman tuomion mukaan ehdotettu eurooppalainen kansalaisaloite ilmaisee unionin kansalaisten todellista osallistumista unionin demokraattiseen elämään eikä heikennä perussopimuksilla haluttua toimielinten välistä tasapainoa silloinkaan, kun se koskee meneillään olevia lainsäädäntömenettelyjä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta, jotta voidaan hyödyntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi potentiaali keskustelua ja kansalaisten osallistumista edistävänä välineenä Euroopan tasolla ja tuoda unionia lähemmäs kansalaisia.

(5)  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta, jotta voidaan lujittaa demokratian periaatetta ja kannustaa sekä lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia unionin demokraattiseen toimintaan tuomalla unionia lähemmäs kansalaisia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino.

(6)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava avoimia, selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä myös vammaisille henkilöille ja oikeasuhteisia välineen luonteeseen nähden. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino ja varmistettava, että komissio toteuttaa asianmukaisia jatkotoimia aloitteiden suhteen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Aloitteen tukemiselle on aiheellista asettaa vähimmäisikä. Jotta voidaan hyödyntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi potentiaali osallistavan demokratian välineenä ja kannustaa erityisesti nuoria eurooppalaisia osallistumiseen unionin tasolla, kyseisen vähimmäisiän olisi oltava 16 vuotta.

(7)  Aloitteen tukemiselle on aiheellista asettaa vähimmäisikä. Jotta voidaan hyödyntää eurooppalaisen kansalaisaloitteen täysi potentiaali osallistavan demokratian välineenä ja kannustaa erityisesti nuoria eurooppalaisia osallistumiseen unionin tasolla ja yleisesti kansalaisaktiivisuuteen, kyseisen vähimmäisiän olisi oltava 16 vuotta. Ratkaiseva ajankohta arvioitaessa yksittäisen henkilön kykyä tukea aloitetta on tuen ilmaisun hetki.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  SEU-sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaan aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, voi tehdä vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.

(8)  SEU-sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan, SEUT-sopimuksen 24 artiklan ja 298 artiklan 1 kohdan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 41 artiklan mukaan aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, voi tehdä vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.

Perustelu

Viitauksella hyvän hallintotavan periaatteeseen tarkoitetaan, että hallinnollisten toimien on oltava puolueettomia, oikeudenmukaisia ja unionin toimielimissä ja elimissä kohtuullisessa ajassa käsiteltyjä ja että hallinnolla on velvoite (41 artiklan 2 kohdan c alakohta) antaa perusteet päätöksilleen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla, ja että väline säilyy helppokäyttöisenä, vähimmäismääräksi jäsenvaltioita, joista näiden kansalaisten on oltava lähtöisin, olisi asetettava neljäsosa jäsenvaltioista.

(9)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla, ja että väline säilyy helppokäyttöisenä, vähimmäismääräksi jäsenvaltioita, joista näiden kansalaisten on oltava lähtöisin, olisi asetettava neljäsosa jäsenvaltioista, ja kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti suhteellinen ja vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna luvulla 750.

Perustelu

Teksti on siirretty johdanto-osan 10 kappaleesta tekstin käsittelyn parantamiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on aiheellista vahvistaa myös vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti suhteellinen ja vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna luvulla 750.

(10)  Jotta voidaan varmistaa, että aloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla ja että kaikilla kansalaisilla on samanlaiset edellytykset tukea aloitetta, on aiheellista vahvistaa myös vähimmäismäärä allekirjoittajia kustakin jäsenvaltiosta. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi oltava alenevasti suhteellinen ja vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärällä aloitteen rekisteröinnin aikaan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Koska unionin neuvoa-antavat elimet ja erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat käynnistäneet neuvonta- käännös- ja tiedotustoimia (mukaan lukien ”kansalaisaloitepäivä”), komissio antaa niille tietoa uusista rekisteröidyistä aloitteista ja tulevista tiedotuskampanjoista, jotka koskevat kansalaisaloitetta.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että EU:n muut toimielimet jakoivat taakan omasta aloitteestaan ja kattoivat aiemman hallinnon jättämiä valtavia logistisia ja hallinnollisia puutteita. Tässä mielessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on todella ottanut itselleen merkittävän roolin tässä prosessissa toimittuaan kiitettävän oma-aloitteisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja antaa tukea kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi tarjottava järjestäjille tiedotusta ja avunantoa sekä asetettava saataville yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs kansalaisia jäsenvaltioiden olisi perustettava alueelleen vähintään yksi yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi kansalaisille eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteydessä.

(13)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja antaa tukea kansalaisille ja järjestäjille, komission olisi tarjottava järjestäjille maksutonta tiedotusta ja avunantoa sekä asetettava saataville yhteistyöalusta, joka tarjoaa asiaa koskevan keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta niin, että se toimii ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihdon foorumina ja antaa kansalaisille mahdollisuuksia keskustella ehdotetuista kansalaisaloitteista ja laatia uusia. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuomiseksi lähemmäs kansalaisia jäsenvaltioiden olisi Europe Direct -tiedotuspisteiden kanssa perustettava alueelleen hyvissä ajoin ja viimeistään tämän asetuksen voimaantuloon mennessä eurooppalaisen kansalaisaloitteen palvelupisteitä tietojen, avun ja neuvonnan antamiseksi kansalaisille eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimittamisesta ja siihen liittyvistä teknisistä seikoista, mukaan lukien eurooppalaisen kansalaisaloitteen edistäminen kansallisella ja paikallisella tasolla. EU:n tasolla olisi järjestettävä vuotuinen konferenssi eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä ja sen tarkoituksena olisi lujittaa entisestään vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa järjestäjien, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja EU:n toimielinten välillä ja arvioida eurooppalaisen kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa ja toimivuutta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja edistää keskustelua käynnissä olevista aloitteista kansallisella tasolla, jossa allekirjoituksia kerätään, on tärkeää saada mukaan sekä kansalliset ja alueelliset parlamentit jo varhaisessa vaiheessa ja saada komission edustustot ja Euroopan parlamentin yhteystoimistot kansalaisaloitteiden käyttöön. Unionin tasolla Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on puolueeton rooli, minkä vuoksi se soveltuu toimimaan välittäjänä ja institutionaalisena opastajana käynnissä olevien kansalaisaloitteiden aikana.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja avoimuus aloitteiden osalta ja välttää tilanne, jossa allekirjoituksia kerättäisiin sellaista aloitetta varten, joka ei täytä perussopimuksissa määrättyjä ja tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, komission olisi rekisteröitävä tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävät aloitteet ennen kuin kansalaisilta kerätään tuenilmauksia. Komission olisi suoritettava rekisteröinti hyvää hallintotapaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

(15)  Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja avoimuus aloitteiden osalta ja välttää tilanne, jossa allekirjoituksia kerättäisiin sellaista aloitetta varten, joka ei täytä perussopimuksissa määrättyjä ja tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, komission olisi rekisteröitävä tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävät aloitteet ennen kuin kansalaisilta kerätään tuenilmauksia. Komission harjoittaessa useita tehtäviään, jotka liittyvät kansalaisaloitteeseen, sen olisi perustettava erityinen yksikkö käsittelemään aloitteiden oikeudellisesta hyväksyttävyyttä. Tarvittavat resurssit olisi varmistettava, jotta hyväksyttävyyttä koskeva objektiivinen arviointi suoritetaan riippumatta poliittisista näkökohdista ja hyvää hallintotapaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti. Arviointi on asetettava yleisön saataville täysimääräisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen.

(16)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta ja ottaen huomioon, että eurooppalaista kansalaisaloitetta varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia, on aiheellista rekisteröidä aloite osittain tapauksissa, joissa vain osa tai osia aloitteesta täyttää vaatimukset rekisteröimiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Aloitteet olisi rekisteröitävä osittain, jos merkittävä osa aloitteesta – mukaan lukien sen päätavoitteet – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi ja kaikki muut rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät. Olisi varmistettava selkeys ja avoimuus osittaisen rekisteröinnin laajuuden suhteen, ja potentiaalisille allekirjoittajille olisi tiedotettava rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen. Osittaisen rekisteröinnin valinta ei saisi tehdä tyhjäksi komission velvollisuutta perustella päätöksensä täysimääräisesti ilmoittamalla syyt aloitteen osittaiseen rekisteröintiin.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Aloitetta koskevat tuenilmaukset olisi kerättävä tietyn ajan kuluessa. Jotta voidaan varmistaa, että aloite säilyttää ajankohtaisuutensa, ja ottaa toisaalta huomioon, että tuenilmausten keruu koko unionin alueelta on monimutkaista, tämä aika saisi olla enintään 12 kuukautta järjestäjäryhmän määrittämästä keruuajan alkamispäivästä.

(17)  Aloitetta koskevat tuenilmaukset olisi kerättävä tietyn ajan kuluessa. Jotta voidaan varmistaa, että aloite säilyttää ajankohtaisuutensa, ja ottaa toisaalta huomioon, että tuenilmausten keruu koko unionin alueelta on monimutkaista, tämä aika saisi olla enintään 18 kuukautta järjestäjäryhmän määrittämästä keruuajan alkamispäivästä. Jos järjestäjät päättävät olla käyttämättä komission keskitettyä järjestelmää verkossa toteutettavaa tuenilmauksien keräämistä varten, määräajan olisi alettava vasta, kun jäsenvaltiot varmistavat, että verkossa toteutettavat vaihtoehtoiset keruujärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta, komission olisi perustettava keskitetty järjestelmä tuenilmausten keräämiseksi verkossa ja huolehdittava sen toiminnasta. Järjestelmä olisi annettava maksutta järjestäjäryhmien saataville, ja sen olisi käsitettävä tarvittavat tekniset ominaisuudet, jotka mahdollistavat keräämisen verkossa, mukaan lukien verkkoisännöinti ja ohjelmistot, sekä esteettömyysominaisuudet, jotka mahdollistavat sen, että vammaiset kansalaiset voivat tukea aloitteita. Järjestelmä olisi perustettava ja sitä olisi pidettävä yllä komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/4626 mukaisesti.

(18)  Jotta voidaan parantaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttömahdollisuutta, keventää aloitteeseen liittyvää menettelyä ja helpottaa aloitteen käyttöä sen järjestäjien ja tukijoiden kannalta, komission olisi perustettava keskitetty järjestelmä tuenilmausten keräämiseksi verkossa niin, että siinä on mukana asianmukaiset tekniset ja turvallisuuteen liittyvät tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia. Vapaaehtoinen järjestelmä olisi annettava maksutta järjestäjäryhmien saataville, ja sen olisi käsitettävä tarvittavat tekniset ominaisuudet, jotka mahdollistavat keräämisen verkossa, mukaan lukien verkkoisännöinti ja ohjelmistot, sekä esteettömyysominaisuudet. Tällä olisi mahdollistettava se, että vammaisille kansalaisille annetaan mahdollisuuksia käynnistää, ehdottaa tai tukea aloitteita yhtäläisin oikeuksin. Järjestelmä olisi perustettava ja sitä olisi pidettävä yllä komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/4626 mukaisesti.

_________________

_________________

26 Komission päätös (EU, Euratom) 2017/46, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa (EUVL L 6, 11.1.2017, s. 40–51).

26 Komission päätös (EU, Euratom) 2017/46, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa (EUVL L 6, 11.1.2017, s. 40–51).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Järjestäjäryhmän olisi voitava perustaa oma verkossa toteutettava keruujärjestelmä tuenilmausten keräämiseksi eri puolilta unionia sekä päättää, missä jäsenvaltiossa aloitetta varten kerättyjä tietoja säilytetään. Järjestäjäryhmän olisi käytettävä kunkin aloitteen osalta yhtä ainoaa yksittäistä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää. Järjestäjäryhmän perustamilla ja käyttämillä yksittäisillä verkossa toteutettavilla keruujärjestelmillä olisi oltava asianmukaiset tekniset ja turvallisuusominaisuudet, jotta voidaan varmistaa tietojen turvattu kerääminen, säilyttäminen ja siirtäminen koko menettelyn ajan. Komission olisi tämän vuoksi laadittava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset tekniset eritelmät yksittäisiä verkossa toteutettavia keruujärjestelmiä varten. Komissio voi pyytää lausuntoa Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolta (ENISA), joka avustaa unionin toimielimiä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvien toimintaperiaatteiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

(20)  Järjestäjäryhmän olisi voitava perustaa oma verkossa toteutettava keruujärjestelmä tuenilmausten keräämiseksi eri puolilta unionia sekä päättää, missä jäsenvaltiossa aloitetta varten kerättyjä tietoja säilytetään. Järjestäjäryhmän olisi käytettävä kunkin aloitteen osalta yhtä ainoaa yksittäistä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää. Järjestäjäryhmän perustamilla ja käyttämillä yksittäisillä verkossa toteutettavilla keruujärjestelmillä olisi oltava asianmukaiset tekniset ja turvallisuusominaisuudet, jotta voidaan varmistaa tietojen turvattu kerääminen, säilyttäminen ja siirtäminen koko menettelyn ajan. Komission olisi tämän vuoksi laadittava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset tekniset eritelmät yksittäisiä verkossa toteutettavia keruujärjestelmiä varten. Komissio voi pyytää lausuntoa Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolta (ENISA), joka avustaa unionin toimielimiä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvien toimintaperiaatteiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa, sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulta, joka neuvoo unionin toimielimiä ja elimiä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Järjestäjäryhmä voi kuulla myös Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) ja Euroopan tietosuojavaltuutettua, jos ne päättävät perustaa omat sähköiset keruujärjestelmänsä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ennen tuenilmausten keräämistä jäsenvaltioiden olisi tarkastettava, että järjestäjäryhmien perustamat yksittäiset verkossa toteutettavat keruujärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia ja annettava asiakirja, jolla vaatimustenmukaisuus vahvistetaan. Niiden jäsenvaltioiden, joissa yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättyjä tietoja säilytetään, toimivaltaisen viranomaisen olisi suoritettava yksittäisten verkossa toteutettavien keruujärjestelmien vahvistaminen todistuksella. Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä toimivaltainen viranomainen, joka vahvistaa järjestelmät antamalla todistuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia kansallisten valvontaviranomaisten valtuuksia. Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vastavuoroisesti toimivaltaisten viranomaistensa antamat todistukset.

(21)  Ennen järjestäjien käynnistämää tuenilmausten keräämistä 12 kuukauden ajan jäsenvaltioiden olisi tarkastettava, että järjestäjäryhmien perustamat yksittäiset verkossa toteutettavat keruujärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia ja annettava asiakirja, jolla vaatimustenmukaisuus vahvistetaan. Niiden jäsenvaltioiden, joissa yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättyjä tietoja säilytetään, toimivaltaisen viranomaisen olisi suoritettava yksittäisten verkossa toteutettavien keruujärjestelmien vahvistaminen todistuksella. Nämä toimet olisi toteutettava maksutta. Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä viipymättä toimivaltainen viranomainen, joka vahvistaa järjestelmät antamalla todistuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia kansallisten valvontaviranomaisten valtuuksia. Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vastavuoroisesti toimivaltaisten viranomaistensa antamat todistukset ilman lisätarkastusten käyttöönottoa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Osallistumisen edistämiseksi ja esille otettuja kysymyksiä koskevan julkisen keskustelun viriämiseksi järjestäjäryhmällä olisi kuuden kuukauden keruuajan jälkeen oltava oikeus esitellä aloite ja vaatia ensimmäisen julkisen kuulemisen järjestämistä unionin tasolla. Euroopan parlamentin olisi järjestettävä kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun järjestäjäryhmä jätti aloitteen.

Perustelu

Tämän ensimmäisen julkisen kuulemisen tavoitteena on tarjota vankkaa tukea järjestäjille, jotta EU:n kansalaiset olisivat paremmin perillä aloitteesta ja niistä erityisistä tavoitteista, joita järjestäjät pyrkivät saavuttamaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Osallistumisen ja aloitteen esiin tuomia kysymyksiä koskevan julkisen keskustelun edistämiseksi silloin kun komissiolle toimitetaan aloite, jota on tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja joka täyttää muut tämän asetuksen vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava oikeus esitellä aloite julkisessa kuulemisessa unionin tasolla. Komission ja Euroopan parlamentin olisi yhdessä järjestettävä tällainen julkinen kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta sekä varmistettava julkisten ja yksityisten etujen tasapuolinen edustaminen sekä komission edustus asianmukaisella tasolla. Muilla unionin toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

(23)  Osallistumisen ja aloitteen esiin tuomia kysymyksiä koskevan julkisen keskustelun edistämiseksi silloin kun komissiolle toimitetaan aloite, jota on tukenut vaadittava määrä allekirjoittajia ja joka täyttää muut tämän asetuksen vaatimukset, järjestäjäryhmällä olisi oltava oikeus esitellä aloite julkisessa kuulemisessa unionin tasolla. Euroopan parlamentin olisi järjestettävä tällainen julkinen kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta komissiolle. Euroopan parlamentin olisi varmistettava kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja asiantuntijoiden kaltaisten sidosryhmien etujen tasapuolinen edustaminen sekä komission ja neuvoston edustus asianmukaisella tasolla. Muilla unionin toimielimillä ja neuvoa-antavilla elimillä, erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla ja alueiden komitealla, sekä sidosryhmillä, joita asia koskee, olisi oltava tilaisuus osallistua kuulemiseen. Euroopan parlamentin olisi pyrittävä edistämään vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita aloitteita koskevaa keskustelua järjestämällä aloitteesta täysistuntokeskustelun julkisen kuulemisen jälkeen ja tekemällä päätöksen päätöslauselmaesitystä koskevasta äänestysmahdollisuudesta.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Vaikka parlamentin olisi pyrittävä edistämään julkista keskustelua aloitteista, jotka täyttävät asetuksen ehdot, ei kuitenkaan kannata luoda parlamentille oikeudellista velvoitetta toteuttaa määriteltyjä toimia kaikkien aloitteiden osalta, koska tämä ei sovellu tiettyihin tapauksiin. Tarkistuksessa otetaan siis huomioon vapaaehtoinen mahdollisuus toteuttaa jatkotoimia vaaditun allekirjoittajamäärän saaneiden aloitteiden suhteen, kuten täysistuntokeskustelu ja päätöslauselmaesitys, mutta parlamentilla ei ole oikeudellista velvoitetta toteuttaa näitä toimia kunkin aloitteen osalta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan turvata kansalaisten tosiasiallinen osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopan unionissa, komission olisi tutkittava pätevä aloite ja vastattava siihen. Sen vuoksi komission olisi viiden kuukauden kuluessa aloitteen vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sekä toimet, joita se aikoo toteuttaa. Komission olisi esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti perustelut aikomiensa toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

(24)  Jotta voidaan turvata kansalaisten tosiasiallinen osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopan unionissa, komission olisi julkisen kuulemisen ja Euroopan parlamentin täysistuntokäsittelyn sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa käydyn asianmukaisen vuoropuhelun jälkeen tutkittava pätevä aloite ja vastattava siihen hyvissä ajoin, kun otetaan huomioon se, että vaaditun allekirjoittajamäärän saaneilla aloitteilla olisi oltava myös asianmukaisia jatkotoimia. Sen vuoksi komission olisi viiden kuukauden kuluessa aloitteen vastaanottamisesta esitettävä oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sekä oikeudelliset ja muut toimet, joita se aikoo toteuttaa. Komission olisi kerrottava riittävän selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti aiheelliset perustelut aikomiensa toimien toteuttamiselle tai perusteltava vielä yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin sekä osittainen että kokonaan toteuttamatta jättäminen. Molemmissa tapauksissa olisi järjestettävä toinen julkinen kuuleminen, jossa keskustellaan komission antamista päätelmistä, samoin säännöin kuin ensimmäinen kuuleminen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi oltava avointa. Sen vuoksi järjestäjäryhmien olisi annettava ajantasaista tietoa aloitteiden tuki- ja rahoituslähteistä rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle. Yhteisöjen, erityisesti järjestöjen, jotka perussopimusten mukaisesti myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä täysin avoimesti.

(25)  Aloitteiden tuen ja rahoituksen olisi oltava avointa ja tilivelvollista. Sen vuoksi järjestäjäryhmien olisi annettava ajantasaista tietoa aloitteiden tuki- ja rahoituslähteistä rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle. Yhteisöjen, erityisesti järjestöjen, jotka perussopimusten mukaisesti myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteille ja tukea ja rahoittaa niitä edellyttäen, että ne tekevät sen noudattaen tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä sekä täysin avoimesti. Komission olisi suoritettava laatu- ja satunnaistarkastuksia kansalaisaloitteen järjestäjien esittelemistä tuki- ja rahoituslähteistä. Kansalaisten olisi myös voitava ilmoittaa, jos on epäilyksiä rikkomuksista. Tuki- ja rahoituslähteet olisi myös saatettava julkisesti saataville ja päivitettävä säännöllisesti yhdessä muun aineiston kanssa, kun kansalaisaloitteen tiedot julkaistaan verkossa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  [Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2000 antamaa asetusta (EY) 45/200129 sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jonka komissio suorittaa tämän asetuksen soveltamiseksi.]

Poistetaan.

_________________

 

29 [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1–22)].

 

Perustelu

Siirretään uuteen johdanto-osan 28 a kappaleeseen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Jos tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet sisältävät komission tai järjestäjien suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sen yhteydessä olisi noudatettava unionin lainsäädäntöä henkilötietojen suojelemisesta, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20011 a, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791 b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/6801 c.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jotta voidaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan, komission ja järjestäjien olisi voitava kerätä, tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti, allekirjoittajien sähköpostiosoitteita aloitetta koskevaa viestintää varten ja erityisesti aloitteen johdosta toteutettavista toimista tiedottamiseksi. Sähköpostiosoitteiden keräämisen olisi oltava vapaaehtoista, ja sille olisi saatava allekirjoittajien suostumus. Sähköpostiosoitteita ei pitäisi kerätä tuenilmauslomakkeilla, ja mahdollisille allekirjoittajille on tiedotettava, että suostumus sähköpostiosoitteiden keräämiseen ei ole edellytyksenä heidän oikeudelleen tukea aloitetta.

(29)  Jotta voidaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan, komission ja järjestäjien olisi voitava kerätä, tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti, allekirjoittajien sähköpostiosoitteita aloitetta koskevaa viestintää varten ja erityisesti aloitteen johdosta toteutettavista toimista tiedottamiseksi. Sähköpostiosoitteiden keräämisen olisi oltava vapaaehtoista, ja sille olisi saatava allekirjoittajien nimenomainen suostumus, jonka olisi oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen asetuksen N:o 2016/679 7 artiklan mukaisesti. Sähköpostiosoitteita ei pitäisi kerätä tuenilmauslomakkeilla, ja mahdollisille allekirjoittajille on tiedotettava, että suostumus sähköpostiosoitteiden keräämiseen ei ole edellytyksenä heidän oikeudelleen tukea aloitetta. Allekirjoittajien olisi voitava peruuttaa nimenomainen suostumuksensa heidän sähköpostiosoitteidensa keräämiseen milloin tahansa ennen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta päättämistä tai sen jälkeen, missä tapauksessa komission ja kansalaisaloitteen järjestäjien olisi välittömästi poistettava tietokannasta sähköpostiosoite ja lopetettava yhteydenpito allekirjoittajien kanssa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Jotta voidaan edistää kaikkien kansalaisten aktiivista ja tasa-arvoista osallistumista unionin politiikkaan, komission ja järjestäjien olisi varmistettava, että niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä. Vaikka direktiiviä (EU) 2016/2102 ei sovelleta unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, komission ja järjestäjien vastuulla olevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvän sähköisen rekisterin, verkkoyhteistyöalustan ja verkkosivujen olisi oltava käytettävissä tavalla, joka vastaa direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimuksia. Komissiota kannustetaan erityisesti noudattamaan asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja unionin standardeja ja huolehtimaan siitä, että havaittavuuden, ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja toimintavarmuuden vaatimuksia noudatetaan. Komission olisi varmistettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 9 ja 21 artiklan noudattaminen ja tarjottava mahdollisimman paljon ja oikeasuhteisesti selkokielisiä vaihtoehtoja, jotta voidaan parantaa tietojen käytettävyyttä kehitysvammaisten henkilöiden kannalta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ilmentämään muuta tekstiä ja artikloihin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

(32)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Soveltamisala

 

Kansalaisaloite voi koskea komission ehdotusta uudeksi säädökseksi tai minkä tahansa olemassa olevan tai suunnitellun unionin säädöksen kumoamista tai muuttamista perussopimusten täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Oikeus tukea aloitetta allekirjoittamalla tuenilmaus on tämän asetuksen mukaisesti jokaisella vähintään 16-vuotiaalla unionin kansalaisella, jäljempänä ’allekirjoittaja’.

Oikeus tukea aloitetta allekirjoittamalla tuenilmaus on tämän asetuksen mukaisesti jokaisella tuenilmaisun hetkellä vähintään 16-vuotiaalla unionin kansalaisella, jäljempänä ’allekirjoittaja’.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansalaisilla, jotka asuvat muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat, on edelleen oikeus tukea kansalaisaloitteita joko asuinmaassaan tai maassa, josta he ovat kotoisin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyvät kaikki tarvittavat säännökset helpottaakseen vammaisten henkilöiden oikeutta antaa tukeaan kansalaisaloitteille.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna 750:llä, aloitteen rekisteröintiajankohtana.

b)  vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajia on vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärällä aloitteen rekisteröintiajankohtana.

 

(Päivitetään liite I vastaavasti)

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, riippumatta siitä missä hän allekirjoitti tuenilmauksen.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen sen selventämiseksi, että EU:n kansalaisten olisi voitava allekirjoittaa Euroopan kansalaisaloite asuinpaikastaan riippumatta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden tiedotus ja avunanto

Komission, muiden unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden tiedotus ja avunanto

Perustelu

Parlamentin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean maininta edellyttää artiklan otsikon saattamista ajan tasalle

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää tiedotusta ja avunantoa.

1.  Komissio tarjoaa pyynnöstä kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää helposti saatavilla olevaa ja käyttäjäystävällistä tiedotusta ja avunantoa, mukaan lukien apu kansalaisaloitteen asianmukaisen oikeusperustan määrittelemiseksi unionin oikeuden mukaisesti, sekä muuta oikeudellista, materiaalista ja teknistä opastusta helpottamaan aloitteen onnistunutta rekisteröintiä. Tällaisen avun on oltava maksutonta, ja se on tarpeen vaatiessa järjestettävä yhteistyössä Europe Direct -neuvontapalvelujen ja Europe Direct -tiedotuspisteiden kanssa.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 17 kohta. Euroopan oikeusasiamiehen päätös komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä ja etenkin sen 10–11 kohta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio asettaa saataville yhteistyöalustan, joka tarjoaa kansalaisille ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Komissio asettaa saataville yhteistyöalustan, joka tarjoaa kansalaisille ja järjestäjäryhmille keskustelufoorumin sekä tietoja ja neuvontapalveluja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Komission on säännöllisesti kuultava eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjiä yhteistyöalustan kautta. Kaikkien neuvontapalvelujen on oltava saatavilla vammaisille henkilöille soveltuvassa muodossa, oikea-aikaisesti ja maksutta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komission on 3 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta julkaistava käyttöopas helpottamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ymmärtämistä.

Perustelu

Käyttöopas on tarpeen eurooppalaisen kansalaisaloitteen edistäjille tietojen ja ensimmäisten vastausten antamiseksi. Se julkaistaan nopeasti edistämään uuden eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen nopeaa käyttöä ja mahdollistamaan merkittävän arvioinnin 24 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio asettaa saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

3.  Komissio asettaa saataville sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleisesti, myös sen rahoituksesta ja rahoituslähteistä, sekä tietoja yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa liitteestä käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Järjestäjäryhmä voi lisäksi pyytää komissiota laatimaan käännöksen kaikilla unionin virallisilla kielillä julkaistavaksi rekisterissä sekä tapauksen mukaan käännöksen liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on esitetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos liitteen tai perusteluosan koko on alle 5 000 merkkiä (tasattu keskiarvo kieltä kohti), järjestäjäryhmä voi pyytää komissiolta myös liitteen kääntämistä maksutta kaikille unionin virallisille kielille.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on oikeus tarjota institutionaalista mentorointia ja neuvontaa järjestäjäryhmälle tarkoituksenmukaisimpana pitämällään tavalla aloitteita koskevan tietoisuuden lisäämiseksi samalla, kuin se noudattaa toimivaltuuksiaan ja säilyttää puolueettoman roolin.

 

Se voi järjestää yhden tai useampia kuulemisia tiloissaan aloitteen rekisteröinnin jälkeen ja tuenilmausten keruuvaiheessa sekä kutsua järjestäjäryhmän esittelemään aloitteensa. Riippumattomia asiantuntijoita voidaan myös kutsua.

 

Sillä on myös oikeus omalta osaltaan edistää kansalaisaloitetta yleisesti keinona myötävaikuttaa demokraattiseen osallistumiseen unionissa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia yhteyspisteitä tietojen ja avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä.

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampia digitaalisia ja fyysisiä yhteyspisteitä tietojen ja avun antamiseksi järjestäjäryhmille eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisen yhteydessä. Tällaisen avun on oltava maksutonta kansalaisille, ja se on tarpeen vaatiessa järjestettävä yhteistyössä Europe Direct -neuvontapalvelujen, Europe Direct -tiedotuspisteiden, Euroopan parlamentin yhteystoimistojen ja kaikkien komission edustustojen kanssa. Apuun on sisällyttävä lainsäädännöllisiä, teknisiä ja organisointiin liittyviä neuvoja aloitteen valmistelusta rekisteröintiä varten ja viestinnän helpottamisesta komission kanssa. Tuen on oltava saatavilla vammaisille henkilöille soveltuvassa muodossa ja maksutta.

Perustelu

PETI-valiokunnan valmistelija katsoo, että asetuksessa olisi täsmennettävä, että jäsenvaltiot ovat velvollisia tarjoamaan muualla kuin verkossa fyysisiä yhteyspisteitä kansalaisaloitteen tukijoille ja tuenilmausten kerääjille.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Järjestäjäryhmä voidaan rekisteröidä oikeushenkilöksi eli organisaatioksi, joka on oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on nimettävä yksi jäsenistään edustajaksi ja toinen varaedustajaksi, jotka huolehtivat yhteydenpidosta ryhmän ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja joilla on valtuudet toimia järjestäjäryhmän puolesta, jäljempänä ’yhteyshenkilöt’.

Järjestäjäryhmän on nimettävä tai valittava yksi jäsenistään edustajaksi ja toinen varaedustajaksi, jotka huolehtivat yhteydenpidosta ryhmän ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja joilla on valtuudet toimia järjestäjäryhmän puolesta, jäljempänä ’yhteyshenkilöt’.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmä voi lisäksi nimetä enintään kaksi muuta luonnollista henkilöä, jotka on valittu joko sen jäsenten keskuudesta tai muulla tavoin ja joilla on valtuudet toimia yhteyshenkilöiden puolesta yhteyden pitämiseksi unionin toimielimiin koko menettelyn ajan.

Järjestäjäryhmä voi lisäksi nimetä enintään kolme muuta luonnollista henkilöä, jotka on valittu joko sen jäsenten keskuudesta tai muulla tavoin ja joilla on valtuudet toimia yhteyshenkilöiden puolesta yhteyden pitämiseksi unionin toimielimiin koko menettelyn ajan.

Perustelu

Aloitteen käsittelyn helpottamiseksi on aiheellista sallia enintään 3 varahenkilöä. Komissiolla saattaisi olla vaikeuksia käsitellä useampia, ja se saattaisi haitata kansalaisaloitteen järjestäjien ja komission välisen viestinnän jatkuvuutta.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Järjestäjäryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa, sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kansalaisaloitteen järjestämisestä aiheutuvista mahdollisista vahingoista, kun on syyllistytty laittomiin tekoihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestäjäryhmän edustajan vastuuta rekisterinpitäjänä asetuksen (EU) 2016/679 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Järjestäjäryhmän jäsenet tai tapauksen mukaan heidän perustamansa oikeushenkilö ovat yhteisvastuullisesti vastuussa, sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kansalaisaloitteen järjestämisestä aiheutuvista mahdollisista vahingoista, kun on syyllistytty laittomiin tekoihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestäjäryhmän edustajan vastuuta rekisterinpitäjänä asetuksen (EU) 2016/679 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tuenilmauksia aloitteelle saa kerätä vasta, kun komissio on rekisteröinyt aloitteen.

1.  Tuenilmauksia aloitteelle saa kerätä vasta, kun komissio on rekisteröinyt aloitteen ja kun jäsenvaltiot ovat varmistaneet, että järjestäjäryhmien tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti perustamat yksittäiset verkossa toteutettavat keruujärjestelmät ovat vaatimustenmukaisia.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komission erityisyksikkö arvioi jätettyjen kansalaisaloitteiden oikeudellisen hyväksyttävyyden yksinomaan 3 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

 

Tämä yksikkö toteuttaa lainsäädännön noudattamista koskevan tarkastuksen riippumatta poliittisista näkökohdista ja ilmoittaa yleisölle täysimääräisesti sen päätöksiin johtaneet seikat.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  aloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

e)  aloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen eikä Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien vastainen.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tässä tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kahden kuukauden kuluessa komissio arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä tapauksen mukaan toimitettava liitteessä II tarkoitettujen tietojen muutokset alkuperäisen aloitteen korvaamiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos merkittävä osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

b)  se rekisteröi aloitteen osittain, jos osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rekisteröity aloite on julkistettava rekisterissä.

Jokainen komissiolle rekisteröitäväksi jätetty aloite, mukaan lukien jokainen rekisteröity aloite, on julkaistava rekisterissä ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivustolla.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio rekisteröi aloitteen yksilöllisellä rekisteröintinumerolla ja ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle.

6.  Komissio rekisteröi aloitteen yksilöllisellä rekisteröintipäätöksellä ja yksilöllisellä rekisteröintinumerolla ja ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet sekä kaikki ryhmän käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja muut muutoksenhakukeinot.

7.  Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa asianmukaisesti järjestäjäryhmälle päätöksensä perusteet sekä kaikki ryhmän käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja muut muutoksenhakukeinot. Rekisteröinnin epäämistä tai aloitteen osittaista rekisteröimistä koskevat päätökset julkaistaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivuilla, jossa julkaistaan täysimääräisesti ja seikkaperäisesti komission perustelut epäämiselle, esitetään käytetyt oikeusperustat ja annetaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjille mahdollisuus vaatia päätöksen perumista.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 10 kohta. Euroopan oikeusasiamiehen päätös komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä ja etenkin sen 14–16 kohta, jotka koskevat komission päätösten julkista valvontaa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jos järjestäjät saavat tiedon rekisteröinnin epäämisestä kokonaan tai osittain, ne voivat muuttaa aloitettaan ja toimittaa sen komissiolle uudelleen yhden kuukauden kuluessa. Järjestäjien tekemät päätökset eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröinnistä julkaistaan myös rekisterissä ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivustolla.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aloitteen rekisteröinnistä.

8.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille aloitteen rekisteröinnistä selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Kaikki tuenilmaukset on kerättävä enintään 18 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Edellä mainittu päivämäärä saa olla enintään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos järjestäjäryhmä haluaa lopettaa tuenilmausten keräämisen ennen kuin keruuajan alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, sen on ilmoitettava komissiolle päivämäärä, jona keruuaika on tarkoitus päättää.

Jos järjestäjäryhmä haluaa lopettaa tuenilmausten keräämisen ennen kuin keruuajan alkamisesta on kulunut 18 kuukautta, sen on ilmoitettava komissiolle päivämäärä, jona keruuaika on tarkoitus päättää.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Järjestäjäryhmä tai tarvittaessa tämän asetuksen 5 artiklan 2 a ja7 kohdan mukaisesti perustettu oikeushenkilö on vastuussa tuenilmausten keruusta allekirjoittajilta ehdotettua kansalaisaloitetta varten, joka on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset antavat kaikki tarvittavat säännökset, jotta unionin kansalaisilla, jotka asuvat jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, on mahdollisuus valita aloitteen tukeminen joko asuinmaassa tai maassa, josta hän on kotoisin. Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava, jotta voidaan varmistaa asianmukaisesti, että tuenilmaukset merkitään oikeille tileille.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kussakin jäsenvaltiossa kerättyjen tuenilmausten lukumäärä keruuaikana vähintään joka toinen kuukausi ja keruuajan päätyttyä lopullinen määrä kolmen kuukauden kuluessa rekisterissä julkaisemista varten.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kussakin jäsenvaltiossa kerättyjen tuenilmausten lukumäärä keruuaikana vähintään joka kolmas kuukausi ja keruuajan päätyttyä lopullinen määrä kolmen kuukauden kuluessa rekisterissä julkaisemista varten. Komission olisi pidettävä yllä säännöllistä yhteyttä kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa kampanjan aikana ja sen jälkeen.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti. Tämän järjestelmän käytön olisi oltava vapaaehtoista ja maksutonta kaikille järjestäjille.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on oltava vammaisten henkilöiden saatavilla.

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on perustuttava avoimeen lähdekoodiin ja oltava vammaisten henkilöiden saatavilla.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos järjestäjäryhmä käyttää muuta vahvistettua verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää, sillä on edelleen mahdollisuus käyttää komission palvelimia maksutta.

 

Jos tuenilmaukset kerätään verkossa, on verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä saadut tiedot säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on toimitettava tuenilmaukset toimivaltaisille viranomaisille vain, jos aloitteelle on saatu 3 artiklassa säädetty vähimmäismäärä allekirjoittajia.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus menee pidemmälle kuin ehdotuksen tärkein tavoite, joka on yksinkertaistaa nykyisiä sääntöjä ja joka loisi perusteettomia esteitä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjille.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Julkaiseminen ja julkinen kuuleminen

Julkaiseminen ja julkiset kuulemiset

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus asettaa aloite julkisesti kuultavaksi kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta.

Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus asettaa aloite julkisesti kuultavaksi Euroopan parlamentissa kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, jotta voidaan aloittaa unionin laajuinen julkinen keskustelu ehdotetusta aloitteesta monimuotoisten sidosryhmien myötävaikutuksella.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19 kohta. Euroopan oikeusasiamiehen päätös komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä ja etenkin sen 17-22 kohta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti järjestävät yhdessä julkisen kuulemisen Euroopan parlamentissa. Muiden unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustajille sekä sidosryhmille, joita asia koskee, on annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

Euroopan parlamentti järjestää julkisen kuulemisen tiloissaan. Komission ja neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean edustajille sekä muiden unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustajille, kansalaisyhteiskunnan edustajille, työmarkkinaosapuolille ja muille sidosryhmille, joita asia koskee, kuten kansallisille parlamenteille, on annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen. Kuulemistilaisuus lähetetään suoratoistona verkossa, ja se on julkisesti saatavilla kansalaisaloitetta koskevalla sivustolla sen jälkeen. Tilaisuuden jälkeen Euroopan parlamentti käy täysistuntokeskustelun aloitteesta ja päättää, hyväksytäänkö siitä päätöslauselmaesitys.

 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjillä on 12 kuukauden kuluessa 15 artiklan 2 kohdan mukaisen komission tiedonannon antamisesta oikeus pyytää toisen julkisen kuulemistilaisuuden järjestämistä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentin on järjestettävä toinen julkinen kuuleminen kolmen kuukauden kuluessa pyynnön toimittamisesta.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19 kohta. Euroopan oikeusasiamiehen päätös komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä ja etenkin sen 17-22 kohta.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuulemisella ajetaan yleistä etua. Kuulemisen yksinomaisena tavoitteena on tiedottaa kattavasti aloitteen sisällöstä ja päämääristä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuulemisen päätarkoitus on tarjota järjestäjäryhmälle foorumi aloitteensa tarkoituksen seikkaperäiseen esittelyyn ja konkreettisten lainsäädäntötavoitteiden ehdottamiseen.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat julkisten ja yksityisten etujen tasapuolisen edustamisen.

Euroopan parlamentti varmistaa asianmukaisten sidosryhmien, kuten julkisten ja yksityisten etujen, tasapuolisen edustamisen sekä unionin toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustamisen, jotta voidaan kannustaa osallistuvaan julkiseen keskusteluun ehdotetusta aloitteesta.

Perustelu

PETI-valiokunnan lausunto kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N: o 211/2011 tarkistamisesta (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19 kohta. Euroopan oikeusasiamiehen päätös komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä ja etenkin sen 17-22 kohta.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio on edustettuna kuulemisessa asianmukaisella tasolla.

3.  Komissio ja neuvosto ovat edustettuina kuulemisissa asianmukaisella tasolla.

Varmistetaan, että vähintään yksi komission jäsen on läsnä kuulemisissa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Euroopan parlamentti voi myös laatia asianmukaisia reagointimuotoja niihin kansalaisaloitteisiin, jotka on rekisteröity mutta jotka eivät täytä miljoonan allekirjoituksen vaatimusta siitä huolimatta, että niillä on merkittävä kansalaisten tuki takanaan.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kansalliset ja alueelliset parlamentit voivat myös järjestää kuulemisia kansalaisaloitteista ja kutsua niihin tarvittaessa järjestäjät, erityisesti jäsenvaltioissa, joissa onnistunut aloite on saavuttanut vähimmäismäärän allekirjoituksia.

Perustelu

Kansallisten parlamenttien ottaminen mukaan kansalaisaloitetta koskevaan keskusteluun on tehokas keino tuoda unionia lähemmäs kansalaisia. Keskustelu kansallisissa ja alueellisissa parlamenteissa voi olla hyödyksi myöhemmissä keskusteluissa Euroopan parlamentissa tai komissiolle itselleen.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen esiin nostamat kysymykset.

1.  Kuukauden kuluessa sellaisen pätevän aloitteen toimittamisesta, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8 ja 12 artiklan mukaisesti, komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen esiin nostamat kysymykset.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

Komissio antaa viiden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle. Komissio antaa yksityiskohtaiset ja täsmälliset syyt ja perustelee täysimääräisesti päätöksen olla ryhtymättä toimiin sekä selittää päätelmänsä yleisölle yksityiskohtaisesti ja avoimesti hyvän hallintotavan periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komission tiedonannon ja Euroopan parlamentin suosituksen päätelmät poikkeavat toisistaan, Euroopan parlamentti voi käyttää sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan nojalla siirrettyä oikeutta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komission olisi pidettävä järjestäjät ajan tasalla toiminnastaan aloitteen suhteen ja aloitteen kehityksestä sen jälkeen, kun komissio on tehnyt päätöksensä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 500 euroa tukijaa kohden.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustolla julkaistaviksi tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä, jos summa on yli 100 euroa tukijaa kohden.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a  Unionin talousarviosta myönnetään vuosittain määrärahoja kansalaisaloitteiden järjestämisen tukemiseen.

 

Vakiintunut järjestäjäryhmä voi hakea rahoitusta oikeudellista neuvontaa koskevien kulujen korvaamiseksi ja tukea ennen tai sen jälkeen kun allekirjoitusten keruuaika päättyy.

 

Rekisteröityjen aloitteiden järjestäjäryhmällä on oikeus avustukseen, joka on tarkoitettu tuenilmausten keräämiseen liittyvien viestintä- ja logistiikkanäkökohtien kattamiseen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio varmistaa täyden avoimuuden rahoituksen ja sponsoroinnin suhteen laadunvalvonnalla, varoituksilla ja valitusjärjestelmällä sen varmistamiseksi, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien toimittamat tiedot rahoituksesta ja sponsoroinnista ovat oikeita.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan.

1.  Komission, Euroopan parlamentin ja muiden unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on lisättävä yleistä tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta viestintätoimilla ja ad hoc tiedotuskampanjoilla, ruohonjuuritason aloitteilla ja sosiaalisen ja digitaalisen median käytöllä ja edistettävä näin kansalaisten aktiivista osallistumista unionin poliittiseen elämään sekä tietoisuutta siitä, miten kansalaiset voivat vaikuttaa Euroopan unioniin ja muokata sitä eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta. Komissio voi myöntää taloudellista tukea sellaisille tahoille, jotka osaltaan edistävät kansalaisaloitetta demokraattisen osallistumisen välineenä ja tarjoavat maksutonta teknistä tukea ja oikeudellista neuvontaa kansalaisaloitteen järjestäjille.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita näiden suostumuksella.

Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedostustoimintaa varten järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita näiden nimenomaisella suostumuksella.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen nojalla kansalaisaloitteen järjestäjien, kansalaisaloitteen tai tapauksen mukaan perustetun oikeushenkilön, ja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava asetusta (EU) 2016/679.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Järjestäjien tai tarvittaessa niiden perustaman oikeushenkilön on varmistettava, että tiettyä kansalaisaloitetta varten kerättäviä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin kyseisen aloitteen tukemisesta ilmoittamiseen.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 11 artiklan soveltamiseksi yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viipymättä 11 artiklan soveltamiseksi yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 12 artiklan soveltamiseksi yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tuenilmausten tarkastamismenettelyn koordinoinnista ja 12 artiklan 5 kohdassa säädettyjen todistusten antamisesta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on viipymättä nimettävä 12 artiklan soveltamiseksi yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tuenilmausten tarkastamismenettelyn koordinoinnista ja 12 artiklan 5 kohdassa säädettyjen todistusten antamisesta.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään viiden vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukset julkistetaan.

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomukset julkistetaan.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, sisältö (enintään 1 000 merkkiä).

2.  Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, sisältö (enintään 1200 merkkiä ilman välilyöntejä, tasattu keskiarvo kieltä kohti);

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalainen kansalaisaloite

Viiteasiakirjat

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PETI

2.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalainen kansalaisaloite

Viiteasiakirjat

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

20.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Merkkien selitykset:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö