Postupak : 2017/0220(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0226/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0226/2018

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0153

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1101kWORD 165k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelj: György Schöpflin

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za predstavke
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0482),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 24. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0308/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za predstavke (A8-0226/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U skladu s člankom 11. UEU-a, europska građanska inicijativa sastavni je dio mogućnosti predviđenih za građane Unije kako bi mogli razmjenjivati svoja gledišta o svim područjima politike Unije i sudjelovati u transparentnom, otvorenom i redovitom dijalogu s institucijama Unije te kako bi se osiguralo dosljedno i transparentno djelovanje Unije. Ktome, europska građanska inicijativa građanima Unije omogućuje da pozovu Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog. Njome se od institucija Unije zahtijeva da preuzmu obvezu da ostvarivanje prava građana Unije učine što učinkovitijim, ali i od građana se zahtijeva da poštuju načela i pravila utvrđena za njihovo sudjelovanje u demokratskom životu Unije, posebno kad je riječ o načelima i pravilima kojima je uređeno demokratsko funkcioniranje Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Europski je parlament u svojoj rezoluciji o europskoj građanskoj inicijativi od 28. listopada 2015. pozvao Komisiju da revidira Uredbu (EU) br. 211/2011 i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1179/2011.

(4)  Europski je parlament u svojoj rezoluciji o europskoj građanskoj inicijativi od 28. listopada 2015.25 u okviru pripreme zakonodavnog izvješća o vlastitoj inicijativi (2017/2024(INL) pozvao Komisiju da temeljito revidira i što prije izmijeni Uredbu (EU) br. 211/2011 i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1179/2011. Ponovio je svoj poziv u okviru pripreme zakonodavnog izvješća o vlastitoj inicijativi s preporukama Komisiji o reviziji Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U postupku koji je doveo do revizije europske građanske inicijative, nekoliko organizacija i tijela Unije, posebno Europski gospodarski i socijalni odbor, pridonijelo je da se uklone nedostaci u Uredbi (EU) br. 211/20111a, pružanjem vrijedne potpore organizatorima europske građanske inicijative, osiguravanjem platforme za raspravu o poboljšanjima te uredbe, pružanjem institucionalnog mentorstva i potpore organizatorskoj skupini, održavanjem saslušanja u svojim prostorijama i poticanjem demokratskog sudjelovanja u Uniji.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Ovom se Uredbom europska građanska inicijativa želi učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji je podupiru kako bi se ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta za poticanje rasprave i sudjelovanja građana na razini Unije te približavanje Unije građanima.

(5)  Ovom se Uredbom europska građanska inicijativa želi učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji je podupiru te se žele ojačati popratne mjere kako bi se ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta za poticanje rasprave i što veći broj građana Unije potaknuo da utječu na proces odlučivanja u Uniji približavanjem te inicijative građanima te jačanjem demokratskog načela i demokratskog funkcioniranja Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni prirodi instrumenta. Trebali bi osigurati razumnu ravnotežu između prava i obveza.

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu djelotvorni, transparentni, jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom, i razmjerni prirodi instrumenta. Njima bi se trebala osigurati razumna ravnoteža između prava i obveza te omogućiti odgovarajuće popratne mjere Komisije za uspješne inicijative.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo da inicijativa bude reprezentativna te kako bi se građanima osigurali slični uvjeti za podupiranje inicijative, primjereno je odrediti i najmanji broj potpisnika koji trebaju dolaziti iz svake od tih država članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi biti degresivno razmjeran i odgovarati broju zastupnika u Europskom parlamentu koji su izabrani u svakoj državi članici pomnoženom sa 750.

(10)  Kako bi se osiguralo da inicijativa bude reprezentativna te kako bi se građanima osigurali slični uvjeti za podupiranje inicijative, primjereno je odrediti i najmanji broj potpisnika koji trebaju dolaziti iz svake od tih država članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi biti degresivno razmjeran i odgovarati broju zastupnika u Europskom parlamentu koji su izabrani u svakoj državi članici pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Svi građani Unije trebali bi imati pravo podupirati inicijative, u papirnatom obliku ili na internetu, pod sličnim uvjetima neovisno o državi članici svojeg državljanstva ili boravišta.

(11)  Da bi europska građanska inicijativa postala uključivija i vidljivija, kako radi njezina promicanja i širenja tako i radi prikupljanja potpisa, trebalo bi biti moguće koristiti regionalne ili manjinske jezike.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom te građanima i organizatorima pružila potporu, Komisija bi trebala pružati informacije i pomoć organizatorima te staviti na raspolaganje internetsku platformu za suradnju koja bi služila kao forum za raspravu i mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Radi približavanja građanima države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojim državnim područjima za pružanje informacija i pomoći građanima u vezi s europskom građanskom inicijativom.

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom, Komisija bi trebala organizatorima pružati jasne, točne i potpune informacije te pravnu i praktičnu pomoć zahvaljujući internetskoj platformi za suradnju. Ta bi platforma trebala služiti kao forum za raspravu te mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Neovisne organizacije i vanjski stručnjaci s dokazanim iskustvom u organizaciji europskih građanskih inicijativa, koji bi trebali imati pravo doprinositi forumu za raspravu, trebali bi upravljati tom platformom i ažurirati je pod administrativnom kontrolom Komisije. Radi približavanja inicijative građanima države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojim državnim područjima, dostupnih i osobama s invaliditetom, na kojima bi se građanima pružale informacije, kao i pravna te praktična pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom, čime bi se podigla svijest i potakla rasprava o aktualnim inicijativama na nacionalnoj razini. Ako na nacionalnoj razini postoje instrumenti slični europskoj građanskoj inicijativi, te kontaktne točke trebale bi biti usko povezane s uslugama ili platformama za pružanje potpore pri uporabi tih nacionalnih instrumenata. Te bi kontaktne točke trebale djelovati kao jedinstvene kontaktne točke kako bi se organizatorima ponudila potpora pružanjem iscrpnih informacija te konkretnih tehničkih i pravnih savjeta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran.

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila djelotvorna i dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran. Odabirom djelomične registracije inicijative ne bi se trebala dovesti u pitanje obveza Komisije da u tom pogledu u potpunosti opravda svoju odluku.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi promicanja sudjelovanja i javne rasprave o pitanjima povezanima s inicijativama, kada inicijativa koju je podržao potreban broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe bude dostavljena Komisiji, skupina organizatora trebala bi imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije. Komisija i Europski parlament zajednički bi trebali organizirati javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative te osigurati uravnoteženo zastupanje relevantnih javnih i privatnih interesa te zastupanje Komisije na odgovarajućoj razini. Druge institucije i savjetodavna tijela Unije i zainteresirani dionici trebali bi imati priliku sudjelovati na saslušanju.

(23)  Radi promicanja sudjelovanja i javne rasprave o pitanjima povezanima s inicijativama, kad se inicijativa koju je podržao potreban broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe dostavi Komisiji, skupina organizatora trebala bi imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije. Europski parlament trebao bi organizirati javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative Komisiji. On bi također trebao osigurati uravnoteženo zastupanje interesa relevantnih dionika, uključujući civilno društvo, socijalne partnere i stručnjake, kao i zastupanje Vijeća i Komisije na odgovarajućoj razini. Druge institucije i savjetodavna tijela Unije, posebno Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija, kao i zainteresirani dionici, trebali bi imati priliku sudjelovati u saslušanju. .

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Kako bi se ocijenila politička potpora za određenu inicijativu, Europski parlament, kao institucija koja zastupa građane Unije, trebao bi imati pravo na plenarnoj sjednici održati raspravu u skladu sa svojim Poslovnikom o daljnjim mjerama koje je Komisija poduzela u vezi sa svojom komunikacijom o učinkovito dostavljenim inicijativama. Rasprava bi se mogla zaključiti donošenjem prijedloga rezolucije, u kojem bi se također moglo predložiti pokretanje mehanizma predviđenog člankom 225. UFEU-a ako Komisija ne podnese prijedlog pravnog akta.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije, Komisija bi trebala ispitati valjanu inicijativu i na nju odgovoriti. Komisija bi stoga trebala utvrditi svoje pravne i političke zaključke te mjere koje namjerava poduzeti, i to u roku od pet mjeseci od dana primitka inicijative. Komisija bi trebala jasno, razumljivo i detaljno objasniti razloge za mjere koje namjerava poduzeti, a svoje bi razloge trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti nikakve mjere.

(24)  Kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije, Komisija bi trebala ispitati valjanu inicijativu, koja je dosegla potreban broj od najmanje jednog milijuna izjava o potpori, i dati odgovor na nju. Ona bi stoga trebala utvrditi svoje pravne i političke zaključke te mjere koje namjerava poduzeti, i to u roku od šest mjeseci od dana primitka inicijative. Trebala bi jasno, razumljivo i detaljno objasniti razloge za mjere koje namjerava poduzeti, posebno za to hoće li podnijeti prijedlog pravnog akta, a svoje bi razloge trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti nikakve mjere. Valjanom inicijativom ne bi se trebalo dovesti u pitanje pravo inicijative Komisije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Potpora inicijativama i njihovo financiranje trebali bi biti transparentni. Stoga bi skupine organizatora trebale pružiti ažurirane informacije o izvorima potpore i financiranju svojih inicijativa od datuma registracije do datuma podnošenja inicijative Komisiji. Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati, podupirati i financirati inicijative, pod uvjetom da to čine u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i potpuno transparentno.

(25)  Potpora inicijativama i njihovo financiranje trebali bi biti transparentni i odgovorni. Stoga bi skupine organizatora trebale pružati ažurirane i detaljne informacije o izvorima potpore i financiranju svojih inicijativa od datuma registracije do datuma podnošenja inicijative Komisiji. Te bi skupine organizatora trebale redovito izvještavati o svim svojim izvorima financiranja, a Komisija bi te izvore trebala jasno navoditi u registru. Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati, podupirati i financirati inicijative, pod uvjetom da to čine u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i potpuno transparentno. Kako bi se povećala transparentnost financiranja europskih građanskih inicijativa i njihova vidljivost kao instrumenta za angažiranje građana, ova bi Uredba trebala raspolagati vlastitim financijskim programom. Taj financijski program trebao bi doprinijeti podupiranju subjekata i organizacija koji promiču angažman građana i njihovo sudjelovanje u demokratskom životu Unije, prije svega informiranjem javnosti o instrumentu europske građanske inicijative kao alatu za poticanje participativne demokracije na razini Unije i pružanje doprinosa financiranju tehničke ili pravne potpore koja se pruža organizatorima europske građanske inicijative bez naknade.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno njezinim člankom 8.

(32)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju potrebni postupci i uvjeti za inicijativu kojom se Europska komisija poziva da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani Unije smatraju da je potreban pravni akt Unije radi provedbe Ugovorâ („europska građanska inicijativa” ili „inicijativa”).

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Građani koji imaju boravište u državi članici čiji nisu državljani imaju pravo podržati inicijativu ili u državi članici u kojoj imaju boravište ili u državi članici čiji su državljani.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice i Komisija donose sve potrebne odredbe kako bi osobama s invaliditetom olakšalo ostvarivanje prava na podržavanje građanske inicijative.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom sa 750.

(b)   ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. potpisnici se broje u državi članici svojeg državljanstva.

2.  Za potrebe stavka 1. potpisnici se broje u državi članici svojeg državljanstva neovisno o mjestu na kojem je potpisana izjava o potpori.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom.

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža lako dostupne, jasne, točne i razumljive informacije i primjerenu stručnu i pravnu pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Komisija stavlja na raspolaganje internetsku platformu za suradnju na kojoj je građanima i skupinama organizatora dostupan forum za raspravu te informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi.

2.  Komisija stavlja na raspolaganje internetsku platformu za suradnju kako bi podržala razmjenu informacija i najboljih praksi među dionicima, uključujući skupine organizatora, neovisne stručnjake, nevladine organizacije i druge institucije i tijela Unije.

 

Zahvaljujući toj platformi građani i skupine organizatora na raspolaganju imaju forum za raspravu i pružaju im se informacije, kao i praktični i pravni savjeti o europskoj građanskoj inicijativi.

 

Internetska platforma jednostavna je za korištenje i dostupna osobama s invaliditetom.

 

Njome upravljaju i ažuriraju je neovisne organizacije i vanjski stručnjaci s dokazanim iskustvom u organizaciji europskih građanskih inicijativa, koji također mogu doprinositi forumu za raspravu, pod administrativnom kontrolom Komisije.

 

Nakon objave ove Uredbe, Komisija pravovremeno donosi priručnik za korisnike kako bi im se olakšalo razumijevanje europske građanske inicijative.

Troškovi rada i održavanja internetske platforme za suradnju idu na teret općeg proračuna Europske unije.

Troškovi rada i održavanja internetske platforme za suradnju idu na teret općeg proračuna Europske unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija stavlja na raspolaganje internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra dostupne su javne internetske stranice s informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito te konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

3.  Komisija stavlja na raspolaganje javno dostupan internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra dostupne su javne internetske stranice s jasnim, točnim i potpunim informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito te o konkretnim inicijativama i njihovu statusu, uključujući broj prikupljenih izjava o potpori i podatke o financiranju, koje priopćuju skupine organizatora. Komisija redovito ažurira registar i na jasno vidljiv i lako dostupan način bilježi informacije koje su dostavile skupine organizatora.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanje izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može osigurati prijevod Priloga na sve službene jezike Unije za njegovu objavu u registru, a ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 2.

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanja izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može zatražiti od Komisije da osigura prijevod Priloga na sve službene jezike Unije i objavu tih prijevoda u registru, a ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. Stavkom 2., ako su ti prijevodi u okviru ograničenja navedenih u Prilogu II. Svi prijevodi kojima se premašuju ta ograničenja ostaju u nadležnosti skupine organizatora.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više kontaktnih točki za pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative.

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu namjensku digitalnu i fizičku kontaktnu točku za europsku građansku inicijativu ili više njih radi pružanja praktičnih i pravnih informacija, savjeta i pomoći skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative. Svaka država članica i Komisija jamče da kontaktne točke blisko surađuju s odgovarajućim službama Komisije i njezinim predstavništvima u državama članicama. Savjetovanje obuhvaća informacije o uspostavi pravnog subjekta u skladu s nacionalnim pravom države članice, kako je navedeno u članku 5. stavku 7. Pomoć je dostupna u obliku prilagođenom osobama s invaliditetom i pruža se bez naknade.

 

Države članice potiču nacionalne, regionalne i lokalne vlasti da svojim građanima pruže uvid u europsku građansku inicijativu i informacije o njoj.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Inicijativu priprema i njome upravlja skupina od najmanje sedam fizičkih osoba („skupina organizatora”). U navedeni najmanji broj ne ulaze zastupnici u Europskom parlamentu.

1.  Inicijativu priprema i njome upravlja skupina fizičkih osoba („skupina organizatora”), čiji broj odgovara najmanje četvrtini država članica. U navedeni najmanji broj ne ubrajaju se zastupnici u Europskom parlamentu ni zastupnici u nacionalnim parlamentima.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tijekom cijele organizacijske faze prije registracije predložene građanske inicijative, organizatori mogu zatražiti podršku kontaktnih točaka za europske građanske inicijative, mreže Europe Direct ili službi Komisije za europsku građansku inicijativu, koje besplatno pružaju svu pomoć i smjernice te, gdje je to moguće, djeluju kao jedinstvene kontaktne točke kako bi organizatore uputile na relevantne izvore informacija kao i na službe koje im mogu pružiti određene tehničke i pravne savjete.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi skupine organizatora moraju biti građani Unije s boravištem u najmanje sedam različitih država članica te moraju imati dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

2.  Članovi skupine organizatora moraju biti građani Unije s boravištima u najmanje jednoj četvrtini država članica te moraju imati dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  inicijativa nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

(e)  inicijativa nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od jednog mjeseca od primitka Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od dva mjeseca od primitka Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  djelomično registrira inicijativu ako bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(b)  djelomično registrira inicijativu ako dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako odbije registrirati inicijativu ili je registrira samo djelomično u skladu sa stavkom 4., Komisija skupinu organizatora obavješćuje o razlozima svoje odluke te o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju.

7.  Ako odbije registrirati inicijativu ili je registrira samo djelomično u skladu sa stavkom 4., Komisija skupinu organizatora detaljno obavješćuje o razlozima svoje odluke omogućujući joj da izvrši detaljnu procjenu razloga za odbijanje, uključujući i predloženu pravnu osnovu ili pravne osnove. U toj procjeni trebale bi se uzimati u obzir informacije sadržane u prilogu iz točke 8. Priloga II. ovoj Uredbi, ako su dostupne. Svaka odluka o odbijanju registracije ili o djelomičnoj registraciji inicijative objavljuje se na internetskoj stranici europske građanske inicijative.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Za potrebe ovog članka posebna pozornost posvećuje se članku 296. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije tri mjeseca od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije šest mjeseci od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako skupina organizatora želi prekinuti prikupljanje izjava o potpori prije no što istekne 12 mjeseci od početka razdoblja prikupljanja, mora obavijestiti Komisiju o datumu završetka razdoblja prikupljanja.

Ako skupina organizatora tijekom razdoblja prikupljanja želi prekinuti prikupljanje izjava o potpori prije no što istekne razdoblje od 12 mjeseci, o toj namjeri mora obavijestiti Komisiju najmanje 10 dana prije datuma završetka razdoblja prikupljanja.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017.

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. Korištenje tim sustavom dobrovoljno je i besplatno za sve organizatore.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Skupina organizatora koja se koristi drugim certificiranim sustavima internetskog prikupljanja može se besplatno koristiti poslužiteljima kojima upravlja Komisija.

 

Ako se izjave o potpori prikupljaju internetskim putem, podaci dobiveni pomoću sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na području Europske unije.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, kao i nacionalnim parlamentima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative skupini organizatora daje se prilika da predstave inicijativu na javnom saslušanju.

U roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative skupini organizatora daje se prilika da predstavi inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu kako bi se pokrenula javna rasprava o predloženoj inicijativi na razini Unije. Rasprava uključuje dionike koji predstavljaju različite interese.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i Europski parlament zajedno organiziraju javno saslušanje u Europskom parlamentu. U javnom saslušanju mogu sudjelovati predstavnici drugih institucija i savjetodavnih tijela Unije te zainteresirani dionici.

Europski parlament organizira javna saslušanja u svojim prostorijama. U javnom saslušanju mogu sudjelovati predstavnici Vijeća, Komisije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija, kao i predstavnici drugih institucija i savjetodavnih tijela Unije, predstavnici civilnog društva, socijalni partneri i drugi zainteresirani dionici, uključujući nacionalne parlamente. Rasprave se prenose uživo preko interneta, a nakon toga su javno dostupne na internetskoj stranici europske građanske inicijative.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 14. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Saslušanje služi javnom interesu, a njegov je jedini cilj iscrpno izvijestiti o sadržaju i ciljevima inicijative.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Saslušanje služi da bi se skupini organizatora omogućilo da predstave svoju inicijativu te da detaljno izlože njezinu svrhu i predlože konkretne zakonodavne ciljeve.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i Europski parlament osiguravaju ravnomjernu zastupljenost relevantnih javnih i privatnih interesa.

Europski parlament osigurava ravnomjernu zastupljenost relevantnih dionika, uključujući javne i privatne interese, kao i zastupljenost institucija i savjetodavnih tijela Unije, kako bi se potaknula uključiva javna rasprava o predloženoj inicijativi.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija mora biti zastupljena na saslušanju na odgovarajućoj razini.

3.  Komisija i Vijeće zastupljeni su na saslušanjima na odgovarajućoj razini. Zajamčena je prisutnost barem jednog člana Kolegija povjerenika.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U roku od mjesec dana od podnošenja inicijative Komisija prima skupinu organizatora na odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila da detaljno obrazloži pitanja o kojima je riječ u inicijativi.

1.  U roku od mjesec dana od podnošenja valjane inicijative u pogledu koje su prikupljene i ovjerene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija prima skupinu organizatora na odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila da detaljno obrazloži svrhu inicijative.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od pet mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera.

U roku od šest mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji detaljno navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi i mjere koje namjerava poduzeti te iscrpno i jasno navodi razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera u skladu s načelom dobrog upravljanja.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija i skupina organizatora mogu obavijestiti potpisnike o zaključcima o inicijativi u skladu s člankom 17. stavcima 2. i 3.

3.  Komisija i skupina organizatora obavještavaju potpisnike o zaključcima o inicijativi u skladu s člankom 17. stavcima 2. i 3. ako su ti podaci prikupljeni.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U slučaju uspješne građanske inicijative, uzimajući u obzir članak 15. stavak 2. ove Uredbe te ako je tako predloženo u komunikaciji, Komisija u roku od 12 mjeseci nakon objave inicijative Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog pravnog akta kao odgovor na inicijativu. Za potrebe ovoga članka posebna pozornost posvećuje se članku 296. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Komisija nakon službene komunikacije o europskoj građanskoj inicijativi skupinu organizatora obavješćuje o svom djelovanju u pogledu te inicijative te o napretku inicijative.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Daljnje postupanje Europskog parlamenta nakon uspješnih građanskih inicijativa

 

Nakon isteka razdoblja od 12 mjeseci iz članka 15. stavka 2. Europski parlament ocjenjuje daljnje mjere Komisije u vezi s njezinom komunikacijom o europskoj građanskoj inicijativi. Konkretno, može održati plenarnu raspravu o tom pitanju u skladu sa svojim Poslovnikom.

 

Takve rasprave mogu se zaključiti donošenjem prijedloga rezolucije. Ako Komisija ne podnese prijedlog pravnog akta, Europski parlament može odlučiti iskoristiti pravo koje mu je dodijeljeno na temelju članka 225. UFEU-a.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora obvezna je dostaviti informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Skupina organizatora obvezna je dostaviti jasne, točne i sveobuhvatne informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje. Sponzori i odgovarajući iznosi jasno su prepoznatljivi.

 

Skupina organizatora također priopćava imena organizacija koje joj pomažu na dobrovoljnoj osnovi kada takva potpora nije ekonomski mjerljiva.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija ima pravo obavljati nasumične provjere dostavljenih informacija u pogledu izvora potpore i financiranja, procijeniti kvalitetu dobivenih informacija i zatražiti dodatna pojašnjenja od skupina organizatora. Takvim se provjerama nastoji osigurati transparentnost financiranja i drugih oblika potpore pruženih skupinama organizatora i one se provode na učinkovit, nepristran i razmjeran način.

 

Izvori potpore i financiranja znači pružanje financijskih sredstava ili kreditne ponude, ponude u naravi, pružanje bilo koje robe, usluga (uključujući i zajmove i pružanje osoblja) ili radova ispod tržišne vrijednosti i/ili sve druge transakcije koje donose ekonomsku prednost, izuzevši potpore koje pružaju pojedinci na dobrovoljnoj osnovi.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija osigurava potpunu transparentnost informacija o financiranju i sponzoriranju provođenjem kontrola kvalitete, upozorenjima i sustavom za podnošenje pritužbi kako bi zajamčila da su informacije o financiranju i sponzoriranju koje su dostavili organizatori europske građanske inicijative točne.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za podupiranje organizacije građanskih inicijativa dodjeljuju se godišnja odobrena sredstva iz proračuna Unije.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija poduzima komunikacijske aktivnosti i informativne kampanje radi upoznavanja javnosti s europskom građanskom inicijativom, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije.

1.  Komisija, Europski parlament, Vijeće i države članice poduzimaju komunikacijske aktivnosti te provode informativne i promidžbene kampanje radi upoznavanja javnosti s postojanjem, ciljevima i načinom funkcioniranja europske građanske inicijative. Komisija se pritom, među ostalim, koristi digitalnim platformama, društvenim mrežama i internetskim tehnologijama kako bi doprla do građana i inicirala suradnju s njima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti u vezi s konkretnom inicijativom skupina organizatora ili Komisija mogu prikupljati adrese e-pošte potpisnika uz njihovu suglasnost.

Za potrebe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti u vezi s konkretnom inicijativom skupina organizatora ili Komisija mogu prikupljati adrese e-pošte potpisnika uz njihovu izričitu suglasnost.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija također aktivno komunicira o europskoj građanskoj inicijativi i njezinoj uporabi u vezi s drugim mjerama usmjerenima na promicanje uključivanja građana u aktivnosti Unije, kao i prilikom promicanja građanstva Unije i prava građana te u okviru komunikacije o aktivnostima programa Europa za građane.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Pri obradi osobnih podataka na temelju ove Uredbe, skupina organizatora građanske inicijative ili, ako je to primjenjivo, pravni subjekt koji su organizatori registrirali, te nadležna tijela države članice djeluju u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Skupina organizatora ili, ako je to primjenjivo, pravni subjekt koji su organizatori registrirali, osiguravaju da se osobni podaci prikupljeni za određenu građansku inicijativu ne koriste ni u koju drugu svrhu osim za potporu toj inicijativi.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija periodično preispituje funkcioniranje europske građanske inicijative te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije pet godina od početka njezine primjene te svakih pet godina nakon toga. Ta se izvješća objavljuju.

Komisija periodično preispituje funkcioniranje europske građanske inicijative te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije pet godina od početka njezine primjene te svake tri godine nakon toga. Ta se izvješća objavljuju.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sadržaj inicijative zbog kojeg se Komisija poziva na djelovanje u najviše 1000 znakova;

2.  Sadržaj inicijative zbog kojeg se Komisija poziva na djelovanje, u najviše 1200 znakova bez razmaka; (prosjek prilagođen prema jeziku);

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pod uvjetom da tekst priloga ima manje od 5000 znakova (prilagođeni prosjek po jeziku), skupina organizatora može zatražiti od Komisije da ga prevede na sve službene jezike Unije.


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (27.4.2018)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) jača se status građanina Unije i dodatno poboljšava demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin Unije ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative. Europska građanska inicijativa instrument je participativne demokracije koji građanima Unije omogućuje da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ, slično pravu dodijeljenom Europskom parlamentu na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću na temelju članka 241. UFEU-a.

(1)  Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) jača se status građanina Unije i dodatno poboljšava demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin Unije ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative. Europska građanska inicijativa instrument je izravne participativne demokracije koji građanima Unije omogućuje da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ, slično pravu dodijeljenom Europskom parlamentu na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću na temelju članka 241. UFEU-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni prirodi instrumenta. Trebali bi osigurati razumnu ravnotežu između prava i obveza.

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu učinkoviti, jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni prirodi instrumenta. Trebali bi osigurati razumnu ravnotežu između prava i obveza.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom te građanima i organizatorima pružila potporu, Komisija bi trebala pružati informacije i pomoć organizatorima te staviti na raspolaganje internetsku platformu za suradnju koja bi služila kao forum za raspravu i mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Radi približavanja građanima države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojim državnim područjima za pružanje informacija i pomoći građanima u vezi s europskom građanskom inicijativom.

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom te građanima i organizatorima pružila potporu, Komisija bi trebala pružati jasne, točne i sveobuhvatne informacije, kao i pravnu i praktičnu pomoć organizatorima te internetsku platformu za suradnju učiniti javno dostupnom kako bi služila kao forum za raspravu i mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Radi približavanja građanima države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojim državnim područjima, dostupnih osobama s invaliditetom, za pružanje informacija, kao i pravne te praktične pomoći građanima u vezi s europskom građanskom inicijativom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran.

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila učinkovita i dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je dobila potporu najmanje jednog milijuna potpisnika iz najmanje jedne četvrtine država članica;

(a)  ako je dobila potporu najmanje jednog milijuna potpisnika iz najmanje pet država članica;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom sa 750.

(b)  ako je u najmanje pet država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom sa 750.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom.

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža jasne, točne i sveobuhvatne informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Internetska platforma jednostavna je za korištenje i dostupna osobama s invaliditetom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija stavlja na raspolaganje internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra dostupne su javne internetske stranice s informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito te konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

3.  Komisija stavlja na raspolaganje javno dostupan internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra lako su i učinkovito dostupne javne internetske stranice s jasnim, točnim i sveobuhvatnim informacijama o europskoj građanskoj inicijativi, a posebno detalji o svakoj fazi inicijative, s točno navedenim koracima koje je potrebno poduzeti i trenutačnim stanjem svake inicijative, s upozorenjima o nadolazećim rokovima, kao i o konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Skupinu organizatora potrebno je obavijestiti čim su prevedene verzije njihovih inicijativa dostupne, i ako te verzije sadrže neke netočne podatke, skupina organizatora ih ispravlja te o tome bez odgode obavješćuje Komisiju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanje izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može osigurati prijevod Priloga na sve službene jezike Unije za njegovu objavu u registru, a ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 2.

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanje izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može osigurati prijevod Priloga na sve službene jezike Unije za njegovu objavu u registru i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više kontaktnih točki za pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative.

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više kontaktnih točaka, dostupnih osobama s invaliditetom, te građane o njima obavještava u cilju pružanja informacija i pravne te praktične pomoći skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice potiču nacionalne, regionalne i lokalne vlasti da svojim građanima dostave informacije o europskoj građanskoj inicijativi.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Inicijativu priprema i njome upravlja skupina od najmanje sedam fizičkih osoba („skupina organizatora”). U navedeni najmanji broj ne ulaze zastupnici u Europskom parlamentu.

1.  Inicijativu priprema i njome upravlja skupina od najmanje pet fizičkih osoba („skupina organizatora”). U navedeni najmanji broj ne ulaze zastupnici u Europskom parlamentu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi skupine organizatora moraju biti građani Unije s boravištem u najmanje sedam različitih država članica te moraju imati dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

2.  Članovi skupine organizatora moraju biti građani Unije s boravištem u najmanje pet različitih država članica te moraju imati dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Prije podnošenja inicijative, organizatori mogu zatražiti prethodno brzo ispitivanje o prikladnosti inicijative koju je potrebno podnijeti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora Komisiji podnosi zahtjev za registraciju putem registra.

Skupina organizatora Komisiji podnosi zahtjev za registraciju putem platforme za registraciju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nije ispunjen jedan ili više zahtjeva iz točki od (a) do (e), Komisija odbija registraciju inicijative, ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5.

Ako nije ispunjen jedan ili više zahtjeva iz točki od (a) do (d), Komisija odbija registraciju inicijative, ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se donese zaključak da su inicijativa ili njezini dijelova izvan nadležnosti Komisije, ona obavješćuje skupinu organizatora o svojem zaključku i razlozima za njegovo donošenje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od jednog mjeseca od primitka Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir obavijest Komisije ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od jednog mjeseca od primitka Komisijine obavijesti uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  djelomično registrira inicijativu ako bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(b)  djelomično registrira inicijativu ako bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ, a istovremeno, ako je izvedivo, omogućuje razuman rok za prilagodbu ostatka prijedloga kako bi on mogao ući u okvir nadležnosti Komisije;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija o registraciji inicijative obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija.

8.  Komisija o registraciji inicijative na jasan, iscrpan i detaljan način obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i nacionalne parlamente.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije tri mjeseca od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije šest mjeseci od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u registar upisuje početak i završetak razdoblja prikupljanja.

2.  Komisija u registar upisuje početak i završetak razdoblja prikupljanja. Komisija upozorava skupinu organizatora o isteku roka za prikupljanje izjava o potpori mjesec dana unaprijed.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Svi prikupljeni osobni podaci u svrhu inicijative koja spada u okvir ove Direktive potpuno su u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017.

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. i s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnji sustav internetskog prikupljanja mora biti pristupačan osobama s invaliditetom.

Središnji sustav internetskog prikupljanja prilagođen je korisnicima i pristupačan osobama s invaliditetom.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci prikupljeni s pomoću pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na državnom području države članice.

Podaci prikupljeni s pomoću pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na državnom području države članice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija, kao i nacionalnim parlamentima.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od pet mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera.

U roku od pet mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera. Takvi su razlozi propisno opravdani i objašnjeni na jasan, sveobuhvatan i detaljan način. Komisija od Suda Europske unije može zatražiti mišljenje o pravnim aspektima inicijative, koje se dostavlja bez nepotrebne odgode. Ako Komisija ne namjerava poduzeti mjere, skupinu organizatora obavješćuje o mogućnosti podnošenja njihove inicijative Odboru za predstavke, čime im omogućuje nastavak rada.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Daljnja djelovanja

 

1.   Ako je inicijativa registrirana u potpunosti i uspješno, Komisija poduzima odgovarajuće zakonodavne mjere ako:

 

(a)  su svi postupovni zahtjevi za registraciju inicijative, u skladu s ovom Uredbom, valjano ispunjeni;

 

(b)   u roku od 3 mjeseca od objave registriranih inicijativa Europski parlament ili Vijeće ne podnesu prigovor;

 

(c)   je procjenom koju je provela jasno utvrđena potreba za rješavanjem specifičnih područja prava Unije u skladu sa sadržajem registrirane inicijative.

 

2.   Komisija poduzima mjere u roku od najviše jedne godine nakon objave registrirane inicijative i sve eventualne zakonodavne prijedloge prosljeđuje Vijeću i Parlamentu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora obvezna je dostaviti informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Skupina organizatora obvezna je dostaviti jasne, točne i sveobuhvatne informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija poduzima komunikacijske aktivnosti i informativne kampanje radi upoznavanja javnosti s europskom građanskom inicijativom, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije.

1.  Komisija poduzima komunikacijske aktivnosti i informativne kampanje radi upoznavanja javnosti s europskom građanskom inicijativom te se koristi digitalnim platformama i tehnologijama kako bi se približila zajednici te je uključila, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije jer su ciljane komunikacijske strategije, uključujući društvene medije, ključne za poboljšanje učinkovitosti europske građanske inicijative i osiguranje transparentnosti.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija također povećava broj kampanja za podizanje razine osviještenosti na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, osobito među mladima.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska građanska inicijativa

Referentni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za predstavke (16.5.2018)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jarosław Wałęsa

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Komisije (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) o reviziji Uredbe (EU) br. 211/2011 o europskoj građanskoj inicijativi (EGI) iznosi se sveobuhvatna revizija pravnog okvira EGI-ja kako bi se povećala pristupačnost takvih inicijativa kao instrumenta za javno sudjelovanje i građansku uključenost u Uniji. Odbor za predstavke u potpunosti podržava nastojanja Komisije da svim građanima Unije pruža više smjernica, potpore i aktivnosti za podizanje razine osviještenosti koje se odnose na europske građanske inicijative kako bi se u potpunosti ostvario potencijal EGI-ja u pogledu poticanja javne rasprave i sudjelovanja na razini Unije. Izvjestitelj odbora PETI posebno naglašava važnost javnih saslušanja u Europskom parlamentu o europskim građanskim inicijativama kao mehanizma za dijalog i razmjenu gledišta između institucija Unije i organizatora uspješnih europskih građanskih inicijativa, čime se potiče približavanje Unije građanima. U tom smislu, posebno je važno da se osigura uravnotežena i uključiva organizacija javnih saslušanja o europskim građanskim inicijativama. Stoga bi Europski parlament trebao nastojati poticati odgovarajuću razinu javnih rasprava o uspješnim inicijativama, uključujući mogućnost održavanja rasprave o inicijativi na plenarnoj sjednici, koja se može zaključiti donošenjem prijedloga rezolucije. Izvjestitelj odbora PETI također naglašava važnost uspostave ne samo internetske podrške za građane i organizatore europskih građanskih inicijativa, već i izvanmrežne podrške i fizičkih kontaktnih točaka za širenje informacija o europskim građanskim inicijativama i pružanje savjetodavnih usluga građanima, uključujući pružanje podrške pri definiranju pravne osnove za inicijativu u skladu s pravom Unije. S obzirom na mali broj uspješnih europskih građanskih inicijativa u okviru postojeće Uredbe, izvjestitelj odbora PETI pozdravlja prijedlog Komisije da se vrijeme procjenjivanja europskih građanskih inicijativa produži s tri na pet mjeseci i vjeruje da će popratne političke i zakonodavne mjere Komisije o europskim građanskim inicijativama time postati proaktivnije i transparentnije.

AMANDMANI

Odbor za predstavke poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) jača se status građanina Unije i dodatno poboljšava demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin Unije ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative. Europska građanska inicijativa instrument je participativne demokracije koji građanima Unije omogućuje da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ, slično pravu dodijeljenom Europskom parlamentu na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću na temelju članka 241. UFEU-a.

(1)  Ugovorom o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegovim člancima 1., 2., 9., 10. i 11. jača se status građanina Unije i dodatno poboljšava demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin Unije ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative. Europska građanska inicijativa instrument je participativne demokracije koji građanima Unije omogućuje da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog novog pravnog akta ili ukidanja bilo kojeg postojećeg ili predviđenog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ, osim prava dodijeljenog Europskom parlamentu na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću na temelju članka 241. UFEU-a.

Obrazloženje

Članak 296. UFEU-a daje dovoljno prostora za tumačenje da revizija Ugovora može biti povezana s pravnim aktom. Komisija može pokrenuti postupak revizije, u skladu s člankom 48. UEU-a. U isto vrijeme i uzimajući u obzir presude Suda, stavljanje izvan snage i revizija također bi trebale biti obuhvaćene opsegom prihvatljivosti, i u slučaju kada se inicijativa odnosi na predviđene pravne akte, poput one proizašle iz međunarodnih trgovinskih sporazuma.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  s obzirom na presudu Općeg suda u predmetu T-754/1: Efler i ostali protiv Europske komisije1a, a posebno na stavke 45. i 47. te presude, EGI-jem se građanima Unije nastoji omogućiti izravno sudjelovanje u demokratskom životu Unije. Njihovo aktivno sudjelovanje u demokratskom procesu dodatno je ojačano, posebice mehanizmom EGI-ja kojim im je omogućeno da postave pitanja i predstave ih Komisiji te da od nje traže da podnese prijedlog pravnog akta Unije nakon što je, ovisno o slučaju, predstavila EGI na javnom saslušanju organiziranom u Europskom parlamentu, potičući pritom demokratsku raspravu bez obveze čekanja donošenja pravnog akta čija se izmjena ili povlačenje u konačnici traži.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  u skladu s istom presudom, prijedlozi europskih građanskih inicijativa izraz su učinkovitog sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije te se njima ne narušava institucionalna ravnoteža koja je predviđena Ugovorima, čak i kada se bave zakonodavnim postupcima koji su u tijeku.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Ovom se Uredbom europska građanska inicijativa želi učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji je podupiru kako bi se ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta za poticanje rasprave i sudjelovanja građana na razini Unije te približavanje Unije građanima.

(5)  Ovom se Uredbom europska građanska inicijativa želi učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji je podupiru kako bi se ojačalo načelo demokracije i osnažilo sve građane Unije i potaklo ih na sudjelovanje u demokratskom funkcioniranju Unije približavajući Uniju građanima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni prirodi instrumenta. Trebali bi osigurati razumnu ravnotežu između prava i obveza.

(6)  Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je da potrebni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu budu transparentni, jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima uključujući osobe s invaliditetom i razmjerni prirodi instrumenta. Njima bi se trebala osigurati razumna ravnoteža između prava i obveza, a uspješnim inicijativama omogućiti da dobiju odgovarajuće popratne mjere Komisije.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Primjereno je utvrditi najnižu dob za podupiranje inicijative. Kako bi se ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta participativne demokracije i potaknulo sudjelovanje građana na razini Unije, osobito među mladima, ta bi dob trebala biti 16 godina.

(7)  Primjereno je utvrditi najnižu dob za podupiranje inicijative. Kako bi se ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta participativne demokracije i potaknulo sudjelovanje građana na razini Unije te građanska uključenost općenito, osobito među mladima, ta bi dob trebala biti 16 godina. Odlučujući trenutak za utvrđivanje je li osoba sposobna podržati inicijativu jest izraz potpore.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U skladu s člankom 11. stavkom 4. UEU-a, za donošenje inicijative kojom se Europsku komisiju poziva da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ potrebna je potpora najmanje jednog milijuna građana Unije, državljana znatnog broja država članica.

(8)  U skladu s člankom 11. stavkom 4. UEU-a, člankom 24. i člankom 298. stavkom 1. UFEU-a, Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i posebno njezinim člankom 41., za donošenje inicijative kojom se Europsku komisiju poziva da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ potrebna je potpora najmanje jednog milijuna građana Unije, državljana znatnog broja država članica.

Obrazloženje

Upućivanjem na načelo dobrog upravljanja predviđa se da upravi postupak mora biti nepristran, pošten te da ga institucije i tijela Unije moraju izvršiti u razumnom roku (čl. 41. stavak 2. točka (c)), a da administracija mora dati objašnjenje za svoje odluke.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se osiguralo da inicijativa odražava interes Unije te da istodobno instrument bude jednostavan za primjenu, trebalo bi odrediti da građani trebaju dolaziti iz najmanje jedne četvrtine država članica.

(9)  Kako bi se osiguralo da inicijativa odražava interes Unije te da istodobno instrument bude jednostavan za primjenu, trebalo bi odrediti da građani trebaju dolaziti iz najmanje jedne četvrtine država članica i da najmanji broj potpisa iz svake od tih država treba biti degresivno proporcionalan i odgovarati broju zastupnika u EP-u izabranih u svakoj državi članici i pomnoženim sa 750.

Obrazloženje

Tekst je pomaknut iz uvodne izjave 10. radi boljeg tumačenja teksta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osiguralo da inicijativa bude reprezentativna te kako bi se građanima osigurali slični uvjeti za podupiranje inicijative, primjereno je odrediti i najmanji broj potpisnika koji trebaju dolaziti iz svake od tih država članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi biti degresivno razmjeran i odgovarati broju zastupnika u Europskom parlamentu koji su izabrani u svakoj državi članici pomnoženom sa 750.

(10)  Kako bi se osiguralo da inicijativa bude reprezentativna te kako bi se građanima osigurali slični uvjeti za podupiranje inicijative, primjereno je odrediti i najmanji broj potpisnika koji trebaju dolaziti iz svake od tih država članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi biti degresivno razmjeran i odgovarati broju zastupnika u Europskom parlamentu koji su izabrani u svakoj državi članici pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u EP-u u trenutku registracije inicijative.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Kada je riječ o aktivnostima savjetovanja, prevođenja i podizanja razine osviještenosti (uključujući „Dan europskih građanskih inicijativa”) koje je provela savjetodavna institucija Unije, osobito Europski gospodarski i socijalni odbor, Komisija će te institucije redovito informirati o novoregistriranim inicijativama i budućim kampanjama podizanja razine osviještenosti u vezi s europskom građanskom inicijativom.

Obrazloženje

Ključno je naglasiti da su druge institucije EU-a dijelile teret na vlastitu inicijativu kako bi ispunile prazninu koja je nastala golemim logističkim i administrativnim opterećenjem koji je nastao tijekom prethodnog režima. U tom je smislu EGSO svojim radom na vlastitu inicijativu (proprio motu) u tom postupku stekao važnu ulogu, što treba pohvaliti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom te građanima i organizatorima pružila potporu, Komisija bi trebala pružati informacije i pomoć organizatorima te staviti na raspolaganje internetsku platformu za suradnju koja bi služila kao forum za raspravu i mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Radi približavanja građanima države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojim državnim područjima za pružanje informacija i pomoći građanima u vezi s europskom građanskom inicijativom.

(13)  Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom te građanima i organizatorima pružila potporu, Komisija bi trebala pružati informacije i besplatnu pomoć organizatorima te staviti na raspolaganje internetsku platformu za suradnju koja bi služila kao forum za raspravu i mjesto na kojem se mogu dobiti informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi, a koja će ujedno služiti i kao platforma za razmjenu ideja i najboljih praksi te građanima omogućiti da raspravljaju o predloženim inicijativama građana te da sastave nove. Radi približavanja građanima države članice bi na svojim državnim područjima na temelju informativnih centara Europe Direct trebale uspostaviti, pravovremeno, a u svakom slučaju najkasnije do trenutka stupanja na snagu ove Uredbe, službe za pomoć korisnicima EGI-ja kako bi građani dobili informacije i pomoć te upute u vezi s podnošenjem europske građanske inicijative, s tehničkim pitanjima vezanima uz EGI, uključujući i kako promicati EGI na nacionalnoj i lokalnoj razini. Godišnja konferencija o europskoj građanskoj inicijativi na razini EU-a trebala bi se organizirati na Dan europskih građanskih inicijativa, s ciljem dodatnog jačanja dijaloga i razmjene najboljih praksi između organizatora, civilnog društva i socijalnih partnera te institucija EU-a i u cilju procjene stanja provedbe i djelotvornosti europske građanske inicijative.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Kako bi se podigla svijest i potakla rasprava o aktualnim inicijativama na nacionalnoj razini, za koje se prikupljaju potpisi, važno je od rane faze uključiti nacionalne i regionalne parlamente, a uredi predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta u državama članicama svoje objekte trebaju staviti na uslugu građanskim inicijativama. Na razini Unije, neutralna uloga Europskog gospodarskog i socijalnog odbora pogoduje njegovoj ulozi posrednika i institucionalnog mentora tijekom aktualnih građanskih inicijativa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala dosljednost i transparentnost u pogledu inicijativa te izbjeglo prikupljanje potpisa za inicijative koje ne udovoljavaju uvjetima utvrđenima u Ugovorima i ovoj Uredbi, inicijative koje su u skladu s uvjetima iz ove Uredbe trebala bi registrirati Komisija prije početka prikupljanja izjava o potpori građana. Komisija bi registraciju trebala provoditi u skladu s općim načelima dobrog upravljanja.

(15)  Kako bi se osigurala dosljednost i transparentnost u pogledu inicijativa te izbjeglo prikupljanje potpisa za inicijative koje ne udovoljavaju uvjetima utvrđenima u Ugovorima i ovoj Uredbi, inicijative koje su u skladu s uvjetima iz ove Uredbe trebala bi registrirati Komisija prije početka prikupljanja izjava o potpori građana. U izvršavanju svojih brojnih dužnosti u odnosu na građanske inicijative, Komisija bi trebala uspostaviti specijaliziranu jedinicu koja će se baviti pravnom prihvatljivosti inicijativa. Potrebno je osigurati potrebne resurse kako bi se provelo nepristrano ocjenjivanje prihvatljivosti neovisno o političkim razlozima i u skladu s općim načelima dobrog upravljanja. Ta bi ocjena trebala biti javno dostupna.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran.

(16)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija te uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran. Ako se Komisija odluči na djelomičnu registraciju, svejedno mora ispuniti obvezu o davanju punog obrazloženja te odluke i navesti razloge iz kojih je inicijativu odlučila djelomično registrirati.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Izjave o potpori za inicijativu trebale bi se prikupiti unutar određenog vremenskog roka. Kako bi se osiguralo da inicijativa ne prestane biti relevantna, istodobno vodeći računa o složenosti prikupljanja izjava o potpori unutar cijele Unije, taj vremenski rok ne bi trebao biti dulji od 12 mjeseci od početka razdoblja prikupljanja koje je odredila skupina organizatora.

(17)  Izjave o potpori za inicijativu trebale bi se prikupiti unutar određenog vremenskog roka. Kako bi se osiguralo da inicijativa ne prestane biti relevantna, istodobno vodeći računa o složenosti prikupljanja izjava o potpori unutar cijele Unije, taj vremenski rok ne bi trebao biti dulji od 18 mjeseci od početka razdoblja prikupljanja koje je odredila skupina organizatora. Ako organizatori odluče da neće upotrebljavati središnji sustav za internetsko prikupljanje izjava o potpori koji na raspolaganje stavlja Komisija, taj bi rok trebao početi teći tek nakon što države članice provjere sukladnost alternativnog sustava za internetsko prikupljanje potpisa u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija, jednostavnija i lakša za provedbu za organizatore i građane, Komisija bi trebala uspostaviti i voditi središnji sustav za internetsko prikupljanje izjava o potpori. Taj bi sustav trebao biti besplatno dostupan skupinama organizatora i trebao bi imati potrebna tehnička obilježja koja omogućuju internetsko prikupljanje, uključujući uslugu udomljavanja i softver, te funkcije pristupačnosti koje građanima s invaliditetom omogućuju podupiranje inicijative. Taj bi sustav trebalo uspostaviti i održavati u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/4626.

(18)  Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija, jednostavnija i lakša za provedbu za organizatore i građane, Komisija bi trebala uspostaviti i voditi središnji sustav za internetsko prikupljanje izjava o potpori kojim bi bile obuhvaćene sve relevantne tehničke i sigurnosne mjere potrebne za usklađivanje s odredbama iz ove Uredbe. Taj bi sustav trebao biti besplatno dostupan na dobrovoljnoj razini skupinama organizatora i trebao bi imati potrebna tehnička obilježja koja omogućuju internetsko prikupljanje, uključujući uslugu udomljavanja i softver. Time bi se trebalo osigurati da se građanima s invaliditetom pruži pomoć pri pokretanju ili predlaganju inicijativa te za dobivanje podrške za inicijative na ravnopravnoj osnovi. Taj bi sustav trebalo uspostaviti i održavati u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji (SL L 6, 11.1.2017., str. 40–51.).

26 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji (SL L 6, 11.1.2017., str. 40–51.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Skupina organizatora trebala bi imati mogućnost da uspostavi vlastite sustave internetskog prikupljanja radi prikupljanja izjava o potpori širom Unije i da odluči u kojoj bi državi članici podaci prikupljeni za inicijativu trebali biti pohranjeni. Skupina organizatora za svaku bi inicijativu trebala upotrijebiti poseban pojedinačni sustav internetskog prikupljanja. Pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje uspostavlja i kojima upravlja skupina organizatora trebali bi imati odgovarajuće tehničke i sigurnosne značajke kako bi se osiguralo da se podaci tijekom cijelog postupka sigurno prikupljaju, pohranjuju i prenose. Za tu namjenu Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala utvrditi detaljne tehničke specifikacije za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja. Komisija može zatražiti savjet Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), koja pomaže institucijama Unije pri oblikovanju i provedbi politika povezanih sa sigurnošću mrežnih i informacijskih sustava.

(20)  Skupina organizatora trebala bi imati mogućnost da uspostavi vlastite sustave internetskog prikupljanja radi prikupljanja izjava o potpori širom Unije i da odluči u kojoj bi državi članici podaci prikupljeni za inicijativu trebali biti pohranjeni. Skupina organizatora za svaku bi inicijativu trebala upotrijebiti poseban pojedinačni sustav internetskog prikupljanja. Pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje uspostavlja i kojima upravlja skupina organizatora trebali bi imati odgovarajuće tehničke i sigurnosne značajke kako bi se osiguralo da se podaci tijekom cijelog postupka sigurno prikupljaju, pohranjuju i prenose. Za tu namjenu Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala utvrditi detaljne tehničke specifikacije za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja. Komisija može zatražiti savjet Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), koja pomaže institucijama Unije pri oblikovanju i provedbi politika povezanih sa sigurnošću mrežnih i informacijskih sustava i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), koji institucije i tijela Unije savjetuje o svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka. Skupina organizatora također se može savjetovati s ENISA-om i EDPS-om ako odabere sustav internetskog prikupljanja potpisa.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Primjereno je da države članice provjere jesu li pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje su uspostavili organizatori u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i da izdaju dokument koji tu sukladnost potvrđuje prije početka prikupljanja izjava o potpori. Potvrđivanje pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja mora provesti nadležno nacionalno tijelo države članice u kojoj se podaci prikupljeni s pomoću pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju. Ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnih nadzornih tijela u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, države članice trebale bi odrediti nadležno nacionalno tijelo odgovorno za potvrđivanje sustava. Države članice trebale bi međusobno priznavati potvrde koje su izdala njihova nadležna tijela.

(21)  Primjereno je da države članice provjere jesu li pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje su uspostavili organizatori u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i da izdaju dokument koji tu sukladnost potvrđuje prije nego što organizatori započnu razdoblje od 12 mjeseci za prikupljanje izjava o potpori. Potvrđivanje pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja mora provesti nadležno nacionalno tijelo države članice u kojoj se podaci prikupljeni s pomoću pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju. Te bi mjere trebale biti provedene bez naknade. Ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnih nadzornih tijela u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, države članice trebale bi bez odlaganja odrediti nadležno nacionalno tijelo odgovorno za potvrđivanje sustava. Države članice trebale bi međusobno priznavati potvrde koje su izdala njihova nadležna tijela bez uvođenja dodatnih provjera.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Kako bi se potaknulo sudjelovanje i javna rasprava o pitanjima kojih se dotiču inicijative, nakon prvih šest mjeseci prikupljanja potpisa organizatori bi trebali imati pravo predstaviti svoju inicijativu i, u tu svrhu, zatražiti održavanje prvog javnog saslušanja na razini Unije. Saslušanje bi trebao organizirati Europski parlament u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva skupine organizatora.

Obrazloženje

Cilj tog prvog javnog savjetovanja je ponuditi čvrstu potporu skupini organizatora kako bi se podigla razina osviještenosti građana EU-a o inicijativi i posebnim ciljevima koje organizatori žele postići.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi promicanja sudjelovanja i javne rasprave o pitanjima povezanima s inicijativama, kada inicijativa koju je podržao potreban broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe bude dostavljena Komisiji, skupina organizatora trebala bi imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije. Komisija i Europski parlament zajednički bi trebali organizirati javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative te osigurati uravnoteženo zastupanje relevantnih javnih i privatnih interesa te zastupanje Komisije na odgovarajućoj razini. Druge institucije i savjetodavna tijela Unije i zainteresirani dionici trebali bi imati priliku sudjelovati na saslušanju.

(23)  Radi promicanja sudjelovanja i javne rasprave o pitanjima povezanima s inicijativama, kada inicijativa koju je podržao potreban broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe bude dostavljena Komisiji, skupina organizatora trebala bi imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije. Europski parlament treba organizirati javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative Komisiji. Europski parlament trebao bi osigurati uravnoteženo zastupanje interesa relevantnih dionika, uključujući civilno društvo, socijalne partnere i stručnjake, kao i zastupanje Komisije i Vijeća na odgovarajućoj razini. Druge institucije i savjetodavna tijela Unije, posebno Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija, kao i zainteresirani dionici trebali bi imati priliku sudjelovati na saslušanju. Europski parlament trebao bi nastojati poticati odgovarajuću razinu rasprava o uspješnim inicijativama održavanjem rasprave o inicijativi na plenarnoj sjednici, nakon saslušanja, i odlukom o mogućnosti glasovanja o prijedlogu rezolucije.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Iako bi Parlament trebao nastojati promicati javne rasprave o inicijativama koje zadovoljavaju uvjete iz Uredbe, u određenim slučajevima možda neće biti prikladno nametnuti pravnu obvezu Parlamentu da na određeni način djeluje u pogledu svih europskih građanskih inicijativa. Amandmanom se stoga odražava neobvezna priroda mogućnosti provođenja daljnjih mjera u pogledu uspješnih europskih građanskih inicijativa održavanjem rasprave na plenarnoj sjednici i donošenjem prijedloga rezolucije, međutim, time Parlament nema pravnu obvezu da za svaku europsku građansku inicijativu djeluje na točno određeni način.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije, Komisija bi trebala ispitati valjanu inicijativu i na nju odgovoriti. Komisija bi stoga trebala utvrditi svoje pravne i političke zaključke te mjere koje namjerava poduzeti, i to u roku od pet mjeseci od dana primitka inicijative. Komisija bi trebala jasno, razumljivo i detaljno objasniti razloge za mjere koje namjerava poduzeti, a svoje bi razloge trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti nikakve mjere.

(24)  Kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije, Komisija bi nakon javnog saslušanja i rasprave na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu te nakon odgovarajućeg dijaloga s organizatorima EGI-ja trebala ispitati valjanu inicijativu i na nju odgovoriti u odgovarajućem vremenu uzimajući u obzir da uspješne inicijative trebaju imati odgovarajuće popratne mjere. Komisija bi stoga trebala utvrditi svoje pravne i političke zaključke te zakonodavne ili nezakonodavne mjere koje namjerava poduzeti, i to u roku od pet mjeseci od dana primitka inicijative. Komisija bi trebala na odgovarajući način i jasno, razumljivo te opravdati i potkrijepiti razloge za mjere koje namjerava poduzeti, a svoje bi detaljne i jasne razloge trebala navesti još podrobnije ako ne namjerava poduzeti nikakve mjere, bilo da je riječ o djelomičnom ili potpunom odbijanju. U oba je slučaja potrebno organizirati drugo javno saslušanje kako bi se raspravilo o zaključcima koje je donijela Komisija, i to na temelju istih pravila kao i prvo.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Potpora inicijativama i njihovo financiranje trebali bi biti transparentni. Stoga bi skupine organizatora trebale pružiti ažurirane informacije o izvorima potpore i financiranju svojih inicijativa od datuma registracije do datuma podnošenja inicijative Komisiji. Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati, podupirati i financirati inicijative, pod uvjetom da to čine u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i potpuno transparentno.

(25)  Potpora inicijativama i njihovo financiranje trebali bi biti transparentni i odgovorni. Stoga bi skupine organizatora trebale pružiti ažurirane informacije o izvorima potpore i financiranju svojih inicijativa od datuma registracije do datuma podnošenja inicijative Komisiji. Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati, podupirati i financirati inicijative, pod uvjetom da to čine u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i potpuno transparentno. Komisija bi trebala provoditi nasumične provjere kvalitete o financijskim izvorima i izvorima financiranja koje su naveli organizatori EGI-ja. Građani bi također trebali moći poslati upozorenje u slučaju sumnji na nepravilnosti. Izvori potpore i financiranja također trebaju biti javno dostupni i redovito ažurirani zajedno s ostalim informacijama o europskoj građanskoj inicijativi objavljenima na internetu.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  [Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.29 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Komisija u okviru primjene ove Uredbe].

Briše se.

_________________

 

29 [Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1–22.)].

 

Obrazloženje

Premješteno u novu uvodnu izjavu 28.a (nova).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Ako mjere predviđene ovom Uredbom podrazumijevaju da Komisija ili organizatori obrađuju osobne podatke, ta se obrada treba provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, osobito s Uredbom br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbom (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1b i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća1c.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1c Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kako bi se doprinijelo promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije, Komisija i organizatori trebali bi imati mogućnost prikupljanja adresa e-pošte potpisnika, u skladu s pravilima o zaštiti podataka, za potrebe komunikacijskih aktivnosti povezanih s inicijativom, a posebno u svrhu pružanja informacija o daljnjim mjerama koje se poduzimaju kao odgovor na inicijativu. Prikupljanje adresa e-pošte trebalo bi biti neobvezno i podložno suglasnosti potpisnikâ. Adrese e-pošte ne bi se trebale prikupljati u okviru obrasca izjave o potpori, a potencijalni potpisnici trebali bi biti obaviješteni o tome da njihovo pravo da podrže inicijativu nije uvjetovano davanjem pristanka za prikupljanje njihove adrese e-pošte.

(29)  Kako bi se doprinijelo promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije, Komisija i organizatori trebali bi imati mogućnost prikupljanja adresa e-pošte potpisnika, u skladu s pravilima o zaštiti podataka, za potrebe komunikacijskih aktivnosti povezanih s inicijativom, a posebno u svrhu pružanja informacija o daljnjim mjerama koje se poduzimaju kao odgovor na inicijativu. Prikupljanje adresa e-pošte trebalo bi biti neobvezno i podložno izričitoj suglasnosti potpisnikâ koja bi trebala biti dobrovoljna, specifična, informirana i nedvosmislena u smislu članka 7. Uredbe 2016/679. Adrese e-pošte ne bi se trebale prikupljati u okviru obrasca izjave o potpori, a potencijalni potpisnici trebali bi biti obaviješteni o tome da njihovo pravo da podrže inicijativu nije uvjetovano davanjem pristanka za prikupljanje njihove adrese e-pošte. Potpisnici bi trebali moći povući svoj izričit pristanak za davanje adrese e-pošte u bilo kojem trenutku prije i nakon što je Europska građanska inicijativa zaključena, a u tom bi slučaju Komisija i organizatori europske građanske inicijative trebali tu adresu odmah izbrisati iz svoje baze podataka i prekinuti komunikaciju s potpisnicima.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Kako bi se doprinijelo promicanju aktivnog i jednakog sudjelovanja svih građana u političkom životu Unije, Komisija i organizatori trebali bi osigurati da su njihove internetske stranice i mobilne aplikacije dostupne osobama s invaliditetom. Iako se Direktiva (EU) 2016/2102 ne primjenjuje na internetske stranice i mobilne aplikacije institucija, tijela, ureda i agencija Unije, za potrebe središnjeg sustava internetskog prikupljanja, internetski registar ili internetska platforma za suradnju i sve internetske stranice u vezi s europskom građanskom inicijativom za koje su Komisija i organizatori odgovorni trebali bi biti dostupni na način koji je u skladu sa zahtjevima Direktive (EU) 2016/2102. Komisiju se osobito potiče da zadovolji sve relevantne usklađene europske norme i da osigura sukladnost sa zahtjevima uočljivosti, razumljivosti, operabilnosti i pouzdanosti. Komisija bi trebala osigurati da se poštuje Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobito članci 9. i 21., a kako bi se omogućio pristup informacijama za osobe s intelektualnim poteškoćama, trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri i razmjerno osigurati alternativna rješenja na lako čitljivom jeziku.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog bolje usklađenosti s ostatkom teksta i promjenama u člancima.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno njezinim člankom 8.

(32)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Područje primjene

 

Građanska inicijativa može se odnositi na prijedlog novog pravnog akta ili na stavljanje izvan snage odnosno reviziju bilo kojeg postojećeg ili planiranog pravnog akta Unije u svrhu provedbe Ugovora;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svi građani Unije koji imaju najmanje 16 godina imaju pravo poduprijeti inicijativu potpisivanjem izjave o potpori („potpisnik”) u skladu s ovom Uredbom.

Svi građani Unije koji imaju najmanje 16 godina u trenutku davanja potpore imaju pravo poduprijeti inicijativu potpisivanjem izjave o potpori („potpisnik”) u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Građani koji imaju boravište u državi članici čiji nisu državljani imaju pravo podržati inicijativu ili u svojoj državi boravka ili u svojoj državi porijekla.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice i Komisija donose sve potrebne odredbe kako bi osobama s invaliditetom olakšale ostvarivanje njihovog prava na podržavanje građanske inicijative.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom sa 750.

(b)  ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

 

(Ažurirati Prilog I. na odgovarajući način).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. potpisnici se broje u državi članici svojeg državljanstva.

2.  Za potrebe stavka 1. potpisnici se broje u državi članici svojeg državljanstva neovisno o mjestu na kojem je potpisana izjava o potpori.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se pojasnilo da građani EU-a trebaju moći potpisati europsku građansku inicijativu bez obzira na njihovo mjesto boravišta.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije i pomoć Komisije i država članica

Informacije i pomoć Komisije, drugih institucija Unije i država članica

Obrazloženje

Zbog uključivanja upućivanja na Parlament i EGSO u članku potrebno je ažurirati naslov.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom.

1.  Komisija građanima i skupinama organizatora na zahtjev pruža lako dostupne i korisnicima prilagođene informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom, uključujući pomoć u pogledu prikladne pravne osnove za inicijativu u skladu s pravom Unije, kao i druge pravne, materijalne i tehničke smjernice za lakšu uspješnu registraciju inicijative. Ta je pomoć besplatna i prema potrebi u suradnji s kontaktnim centrom Europe Direct i informacijskim centrima Europe Direct.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), stavak 17. Vidi Odluku Europskog ombudsmana o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Europskoj komisiji (OI/9/2013/TN), posebno stavke 10. i 11.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija stavlja na raspolaganje internetsku platformu za suradnju na kojoj je građanima i skupinama organizatora dostupan forum za raspravu te informacije i savjeti o europskoj građanskoj inicijativi.

Komisija stavlja na raspolaganje internetsku platformu za suradnju na kojoj je građanima i skupinama organizatora dostupan forum za raspravu te informacije i savjetodavne usluge o europskoj građanskoj inicijativi. Komisija je pomoću platformi za suradnju u redovnom kontaktu s organizatorima EGI-ja. Sve su savjetodavne usluge pravovremeno i besplatno te u odgovarajućim oblicima dostupne osobama s invaliditetom.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U roku od 3 mjeseci nakon objave ove Uredbe, Komisija donosi priručnik za korisnike kako bi se olakšalo razumijevanje europske građanske inicijative.

Obrazloženje

Priručnik za korisnike potreban je za informiranje i pružanje odgovora iz prve ruke promicateljima EGI-ja. Izdaje se bez odlaganja kako bi se potaklo brzo usvajanje nove Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi i omogućila podrobna evaluaciju u skladu s člankom 24.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija stavlja na raspolaganje internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra dostupne su javne internetske stranice s informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito te konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

3.  Komisija stavlja na raspolaganje internetski registar („registar”) s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka. U okviru registra dostupne su javne internetske stranice s informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito, uključujući o financijskim izvorima i izvorima financiranja EGI-ja te konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanje izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može osigurati prijevod Priloga na sve službene jezike Unije za njegovu objavu u registru, a ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 2.

4.  Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative na sve službene jezike Unije radi objave u registru za potrebe prikupljanje izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom. Skupina organizatora, osim toga, može od Komisije zatražiti prijevod Priloga na sve službene jezike Unije za njegovu objavu u registru, a ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se dostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 2. Ako se Prilog ili obrazloženje sastoje od manje od 5000 znakova (prilagođeni prosjek prema jeziku), skupina organizatora može zatražiti Komisiju i da ga bez naknade prevede na sve službene jezike Unije.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Europski gospodarski i socijalni odbor ovlašten je organizatorima ponuditi institucionalno mentorstvo i potporu ako smatra da je prikladnije o inicijativama podići razinu osviještenosti, poštujući pritom svoje nadležnosti i neutralnu ulogu.

 

U svojim prostorijama može organizirati jedno ili više saslušanja, od registracije inicijative i tijekom faze prikupljanja potpisa, i pozvati skupinu organizatora i, prema potrebi, relevantne neovisne stručnjake da predstave svoje inicijative.

 

Nadležan je i za promicanje građanske inicijative općenito kao alata za poticanje demokratskog sudjelovanja unutar Unije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više kontaktnih točki za pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative.

6.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više digitalnih i fizičkih kontaktnih točaka za pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora pri pokretanju europske građanske inicijative. Ta se pomoć građanima pruža bez naknade i prema potrebi u suradnji s kontaktnim centrom Europe Direct, informacijskim centrima Europe Direct, informacijskim uredima Europskog parlamenta i predstavništvima Europske komisije. Pomoć obuhvaća pravne, tehničke i organizacijske savjete o pripremi inicijative za registraciju, kao i potporu u komunikaciji s Komisijom. Dostupna je u oblicima prilagođenima osobama s invaliditetom i pruža se bez naknade.

Obrazloženje

Izvjestitelj odbora PETI smatra da se Uredbom treba razjasniti obveza država članica da pobornicima i promicateljima europskih građanskih inicijativa stave na raspolaganje izvanmrežne, fizičke kontaktne točke.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Skupina organizatora može se registrirati kao pravna osoba, odnosno organizacija s pravnom osobnošću u jednoj u jednoj od država članica u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora među svojim članovima imenuje jednog predstavnika i jednog zamjenika predstavnika koji su zaduženi za komunikaciju s institucijama Unije tijekom postupka te su ovlašteni djelovati u ime skupine organizatora („osobe za kontakt”).

Skupina organizatora među svojim članovima imenuje ili izabire jednog predstavnika i jednog zamjenika predstavnika koji su zaduženi za komunikaciju s institucijama Unije tijekom postupka te su ovlašteni djelovati u ime skupine organizatora („osobe za kontakt”).

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora može imenovati i još najviše dvije druge fizičke osobe, koje mogu, ali ne moraju biti članovi skupine, koje su ovlaštene djelovati u ime osoba za kontakt za potrebe komunikacije s institucijama Unije tijekom postupka.

Skupina organizatora može imenovati i još najviše tri druge fizičke osobe, koje mogu, ali ne moraju biti članovi skupine, koje su ovlaštene djelovati u ime osoba za kontakt za potrebe komunikacije s institucijama Unije tijekom postupka.

Obrazloženje

Kako bi se olakšalo postupanje s europskom građanskom inicijativom, prikladno je ovlastiti do tri zamjene. Veći broj mogao bi biti kompliciran za Komisiju i omesti kontinuitet europskih građanskih inicijativa te potrebnu komunikaciju između organizatora i Komisije.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost predstavnika skupine organizatora kao voditelja obrade podataka na temelju članka 82. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/679, članovi skupine organizatora solidarno su odgovorni, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom, za svaku štetu nastalu kao posljedica nezakonitih dijela počinjenih pri organizaciji inicijative namjerno ili krajnjom nepažnjom.

5.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost predstavnika skupine organizatora kao voditelja obrade podataka na temelju članka 82. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/679, članovi skupine organizatora ili, prema potrebi, pravna osoba koju su registrirali, zajedno su odgovorni, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom, za svaku štetu nastalu kao posljedica nezakonitih djela počinjenih pri organizaciji inicijative namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izjave o potpori za inicijativu mogu se prikupljati tek nakon što Komisija inicijativu registrira.

1.  Izjave o potpori za inicijativu mogu se prikupljati tek nakon što Komisija inicijativu registrira i, prema potrebi, nakon što države članice provjere usklađenost pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja potpisa koje je skupina organizatora uspostavila u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Posebni odjel unutar Komisije procjenjuje pravnu prihvatljivost podnesenih građanskih inicijativa, isključivo na temelju kriterija utvrđenih u stavku 3.

 

Taj posebni odjel provodi provjeru pravne usklađenosti neovisno o političkim čimbenicima, a razmatranja na temelju kojih je donio odluku javno su dostupna.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  inicijativa nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

(e)  inicijativa nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od jednog mjeseca od primitka Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

U tom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od dva mjeseca od primitka Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg izbora te ovisno o slučaju dostavlja izmjene informacija iz Priloga II. kojima će se zamijeniti prvotna verzija.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  djelomično registrira inicijativu ako bitan dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(b)  djelomično registrira inicijativu ako dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Inicijativa koja je registrirana objavljuje se u registru.

Bilo koja inicijativa koja se podnese Komisiji na registraciju, uključujući svaku inicijativu koja je registrirana, objavljuje se u registru i na internetskoj stranici europske građanske inicijative.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija inicijativu registrira pod jedinstvenim registarskim brojem i o tome obavještava skupinu organizatora.

6.  Komisija inicijativu registrira pod jedinstvenom registarskom odlukom i jedinstvenim registarskim brojem i o tome obavještava skupinu organizatora.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako odbije registrirati inicijativu ili je registrira samo djelomično u skladu sa stavkom 4., Komisija skupinu organizatora obavješćuje o razlozima svoje odluke te o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju.

7.  Ako odbije registrirati inicijativu ili je registrira samo djelomično u skladu sa stavkom 4., Komisija skupinu organizatora propisno obavješćuje o razlozima svoje odluke te o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju. Odluke o odbijanju registracije ili o djelomičnoj registraciji inicijative objavljuju se na internetskoj stranici europske građanske inicijative uz potpuno i detaljno objašnjenje obrazloženja Komisije za takvo odbijanje, navodeći pravne osnove na temelju kojih je odluka donesena i omogućujući organizatorima EGI-ja da ih ospore.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), stavak 10. Vidi Odluku Europskog ombudsmana o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Europskoj komisiji (OI/9/2013/TN), posebno stavke 14.–16. o javnom nadzoru nad odlukama Komisije.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Ako su organizatori obaviješteni o odbijanju registracije, u potpunosti ili djelomično, mogu izmijeniti svoju inicijativu i ponovno je podnijeti Komisiji u roku od mjesec dana. Odluke koje su organizatori donijeli u vezi s registracijom svog EGI-ja također su dostupne u registru i na mrežnim stranicama Europske građanske inicijative.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija o registraciji inicijative obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija.

8.  Komisija o registraciji inicijative na jasan, razumljiv i detaljan način obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i nacionalne parlamente.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije tri mjeseca od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 18 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije tri mjeseca od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako skupina organizatora želi prekinuti prikupljanje izjava o potpori prije no što istekne 12 mjeseci od početka razdoblja prikupljanja, mora obavijestiti Komisiju o datumu završetka razdoblja prikupljanja.

Ako skupina organizatora želi prekinuti prikupljanje izjava o potpori prije no što istekne 18 mjeseci od početka razdoblja prikupljanja, mora obavijestiti Komisiju o datumu završetka razdoblja prikupljanja.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu.)

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Skupine organizatora, ili, ako je primjenjivo, pravni subjekt osnovan u skladu s člankom 5. stavcima 2.a i 7. ove Uredbe, nadležan je za prikupljanje izjava o potpori za predloženu građansku inicijativu koja je registrirana u skladu s člankom 6.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija i nadležna tijela država članica donose sve potrebne odredbe kako bi građani Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani imali mogućnost odabrati hoće li se njihova podrška inicijativi uračunati među podrške izražene u njihovoj državi prebivališta ili njihovoj državi podrijetla. Nadležna se tijela iz različitih država članica koordiniraju kako bi se u njihovim pojedinačnim izvještajima osigurala odgovarajuća raspodjela izjava o potpori.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora mora obavještavati Komisiju o broju izjava o potpori prikupljenih u svakoj državi članici barem svaka dva mjeseca tijekom razdoblja prikupljanja te o konačnom broju prikupljenih izjava u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja radi objave u registru.

Skupina organizatora mora obavještavati Komisiju o broju izjava o potpori prikupljenih u svakoj državi članici barem svaka tri mjeseca tijekom razdoblja prikupljanja te o konačnom broju prikupljenih izjava u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja radi objave u registru. Komisija bi trebala održavati redovitu komunikaciju s organizatorima EGI-ja tijekom i nakon kampanje.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017.

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. Uporaba tog sustava je dobrovoljna i besplatna za sve organizatore.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Središnji sustav internetskog prikupljanja mora biti pristupačan osobama s invaliditetom.

Središnji sustav internetskog prikupljanja otvorenog je koda i pristupačan osobama s invaliditetom.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Skupina organizatora koja se koristi drugim certificiranim sustavima internetskog prikupljanja i dalje se može besplatno koristiti poslužiteljima kojima upravlja Komisija.

 

Ako se izjave o potpori prikupljaju internetskim putem, podaci dobiveni pomoću sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na području EU-a.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora izjave o potpori dostavlja nadležnim tijelima samo ako inicijativa dosegne najmanji broj potpisnika utvrđen u članku 3.

Briše se.

Obrazloženje

Izmjenom se nadilazi glavni cilj prijedloga o pojednostavljenju postojećih pravila, a organizatorima europske građanske inicijative postavlja neopravdana prepreka.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Objava i javno saslušanje

Objava i javna saslušanja

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

1.  Nakon što primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija, kao i nacionalnim parlamentima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative skupini organizatora daje se prilika da predstave inicijativu na javnom saslušanju.

U roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative skupini organizatora daje se prilika da predstave inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu kako bi se na razini Unije pokrenula javna rasprava o predloženoj inicijativi, uz sudjelovanje različitih dionika.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), stavak 19. Vidi Odluku Europskog ombudsmana o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Europskoj komisiji (OI/9/2013/TN), posebno stavke 17.–22.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i Europski parlament zajedno organiziraju javno saslušanje u Europskom parlamentu. U javnom saslušanju mogu sudjelovati predstavnici drugih institucija i savjetodavnih tijela Unije te zainteresirani dionici.

Europski parlament organizira javna saslušanja u svojim prostorijama. U javnom saslušanju mogu sudjelovati predstavnici Komisije, Vijeća, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija, kao i predstavnici drugih institucija i savjetodavnih tijela Unije, civilnog društva, socijalni partneri i drugi zainteresirani dionici, uključujući nacionalne parlamente. Rasprave se prenose na internetu i nakon toga su javno dostupne na internetskoj stranici europske građanske inicijative. Nakon rasprave, Europski parlament održava plenarnu raspravu o inicijativi i odlučuje o tome hoće li donijeti prijedlog rezolucije.

 

U roku od 12 mjeseca od izdavanja komunikacije Komisije u skladu s člankom 15. stavkom 2., organizatori EGI-ja imaju pravo zatražiti drugo javno saslušanje u Europskom parlamentu. Europski parlament organizira drugo javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), stavak 19. Vidi Odluku Europskog ombudsmana o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Europskoj komisiji (OI/9/2013/TN), posebno stavke 17.–22.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Saslušanje je od javnog interesa. Isključivi je cilj saslušanja iscrpno izvijestiti o sadržaju i ciljevima inicijative.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Glavni je cilj saslušanja skupini organizatora pružiti platformu pomoću koje će predstaviti svoju inicijativu te detaljno izložiti njezinu svrhu i predložiti konkretne zakonodavne ciljeve.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i Europski parlament osiguravaju ravnomjernu zastupljenost relevantnih javnih i privatnih interesa.

Europski parlament osigurava ravnomjernu zastupljenost relevantnih dionika, uključujući javne i privatne interese, kao i zastupljenost institucija i savjetodavnih tijela Unije kako bi se potaknula uključiva javna rasprava o predloženoj inicijativi.

Obrazloženje

Vidi Mišljenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o građanskoj inicijativi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), stavak 19. Vidi Odluku Europskog ombudsmana o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Europskoj komisiji (OI/9/2013/TN), posebno stavke 17.–22.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija mora biti zastupljena na saslušanju na odgovarajućoj razini.

3.  Komisija i Vijeće zastupljeni su na saslušanjima na odgovarajućoj razini.

Na saslušanjima je zajamčena prisutnost barem jednog člana Kolegija povjerenika.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Europski parlament također može razviti odgovarajuće oblike odgovora na građanske inicijative koje su uspješno registrirane, ali nisu sakupile milijun potpisa, unatoč znatnoj potpori građana.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Nacionalni i regionalni parlamenti također mogu organizirati saslušanja o građanskim inicijativama, pozivajući prema potrebi organizatore, s posebnim naglaskom na države članice u kojima su uspješne inicijative dosegnule minimalni prag potpisa.

Obrazloženje

Uključivanjem nacionalnih parlamenata u raspravu o građanskoj inicijativi politička se rasprava na učinkovit način može približiti građanima. Rasprave u nacionalnim i regionalnim parlamentima, s druge strane, mogu biti korisne za daljnje rasprave u Europskom parlamentu, ili za samu Komisiju.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U roku od mjesec dana od podnošenja inicijative Komisija prima skupinu organizatora na odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila da detaljno obrazloži pitanja o kojima je riječ u inicijativi.

1.  U roku od mjesec dana od podnošenja valjane inicijative u vezi s kojom su prikupljene i ovjerene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija prima skupinu organizatora na odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila da detaljno obrazloži pitanja o kojima je riječ u inicijativi.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od pet mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera.

U roku od pet mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera. Komisija iznosi detaljne i jasne razloge i puno obrazloženje odluke o nedjelovanju objašnjavajući svoje zaključke javnosti na podroban i transparentan način, u skladu s načelom dobrog upravljanja.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako se zaključci iz komunikacije Komisije iz članka 15. stavka 2. i preporuke Europskog parlamenta razlikuju, Europski parlament može iskoristiti pravo koje mu je dodijeljeno u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija bi, nakon što je donijela odluku, organizatore trebala obavještavati o svom djelovanju u odnosu na inicijativu te o napretku inicijative.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skupina organizatora obvezna je dostaviti informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Skupina organizatora obvezna je dostaviti informacije o izvorima potpore i financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 100 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a  Godišnja odobrena sredstva se iz proračuna Unije dodjeljuju za podupiranje organizacije građanskih inicijativa.

 

Uspostavljena skupina organizatora može podnijeti zahtjev za financijskim pokrićem troškova koji se odnose na pravno savjetovanje i potporu prije ili nakon završetka prikupljanja potpisa.

 

Skupina organizatora registriranih inicijativa ima pravo na bespovratna sredstva namijenjena pokrivanju troškova komunikacijskih i logističkih aspekata njihove kampanje prikupljanja potpisa.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Komisija osigurava potpunu transparentnost informacija o financiranju i sponzoriranju provođenjem kontrola kvalitete, upozorenjima i sustavom za podnošenje pritužbi kako bi se osiguralo da su informacije o financiranju i sponzoriranju koje su dostavili organizatori EGI-ja točne.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija poduzima komunikacijske aktivnosti i informativne kampanje radi upoznavanja javnosti s europskom građanskom inicijativom, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije.

1.  Komisija, uz potporu Europskog parlamenta i drugih institucija Unije te država članica, organizira komunikacijske aktivnosti i ad hoc informativne kampanje, lokalne inicijative te se koristi društvenim i digitalnim mrežama radi upoznavanja javnosti s europskom građanskom inicijativom, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije i promicanju osviještenosti načina na koji građani mogu utjecati i oblikovati Europsku uniju pomoću europske građanske inicijative. Komisija može dodijeliti financijsku potporu subjektima koji doprinose cjelokupnom promicanju građanskih inicijativa kao instrumenta demokratskog sudjelovanja te organizatorima osigurati besplatnu tehničku potporu i pravno savjetovanje.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti u vezi s konkretnom inicijativom skupina organizatora ili Komisija mogu prikupljati adrese e-pošte potpisnika uz njihovu suglasnost.

Za potrebe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti u vezi s konkretnom inicijativom skupina organizatora ili Komisija mogu prikupljati adrese e-pošte potpisnika uz njihovu izričitu suglasnost.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Pri obradi osobnih podataka na temelju ove Uredbe, skupina organizatora građanske inicijative ili, ako je primjenjivo, pravni subjekt koji su registrirali, te nadležna tijela države članice djeluju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Organizatori ili, ako je primjenjivo, pravni subjekt koji su registrirali, osiguravaju da se osobni podaci prikupljeni za određenu građansku inicijativu ne koriste ni u koju drugu svrhu osim za navedenu potporu toj inicijativi.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe članka 11. svaka država članica određuje jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za izdavanje potvrde iz članka 11. stavka 3.

1.  Za potrebe članka 11. svaka država članica bez odlaganja određuje jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za izdavanje potvrde iz članka 11. stavka 3.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe članka 12. svaka država članica određuje jedno nadležno tijelo odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i izdavanje potvrda iz članka 12. stavka 5.

2.  Za potrebe članka 12. svaka država članica bez odlaganja određuje jedno nadležno tijelo odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i izdavanje potvrda iz članka 12. stavka 5.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija periodično preispituje funkcioniranje europske građanske inicijative te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije pet godina od početka njezine primjene te svakih pet godina nakon toga. Ta se izvješća objavljuju.

Komisija periodično preispituje funkcioniranje europske građanske inicijative te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije tri godine od početka njezine primjene te svake tri godine nakon toga. Ta se izvješća objavljuju.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sadržaj inicijative zbog kojeg se Komisija poziva na djelovanje, u najviše 1000 znakova;

2.  Sadržaj inicijative zbog kojeg se Komisija poziva na djelovanje, u najviše 1200 znakova bez razmaka; (prosjek prilagođen prema jeziku);

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska građanska inicijativa

Referentni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PETI

2.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Razmatranje u odboru

22.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

16.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska građanska inicijativa

Referentni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Datum usvajanja

20.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Datum podnošenja

27.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti