Eljárás : 2017/0220(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0226/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0226/2018

Viták :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0153

JELENTÉS     ***I
PDF 1130kWORD 141k
27.6.2018
PE 618.206v03-00 A8-0226/2018

az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: György Schöpflin

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0482),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 24. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0308/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményeire (A8-0226/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az EUSZ 11. cikke alapján az európai polgári kezdeményezés az Unió polgárai számára biztosított azon lehetőségek egyike, amelyek révén eszmét cserélnek az uniós szakpolitikák valamennyi területével kapcsolatban, valamint átlátható, nyílt és rendszeres párbeszédet folytatnak az uniós intézményekkel, továbbá amelyek biztosítják, hogy az Unió intézkedései koherensek és átláthatók legyenek. Ezen túlmenően az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy felkérjék a Bizottságot jogalkotási javaslat benyújtására. Az európai polgári kezdeményezés kötelezettségvállalást ír elő az uniós intézmények számára arra nézve, hogy az uniós polgárok jogainak gyakorlását tegyék a lehető leghatékonyabbá, egyúttal megköveteli a polgároktól, hogy tiszteletben tartsák az Unió demokratikus életében való szerepvállalásukra vonatkozó elveket és szabályokat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Parlament az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. október 28-i állásfoglalásában25 felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 211/2011/EU rendeletet és az 1179/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet.

(4)  Az Európai Parlament az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. október 28-i állásfoglalásában25 és saját kezdeményezésű jogalkotási jelentése (2017/2024(INL)) előkészítésével összefüggésben felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja felül átfogó módon a 211/2011/EU rendeletet és az 1179/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet, és mihamarabb módosítsa azt. A Parlament megismételte felhívását azon saját kezdeményezésű jogalkotási jelentés elkészítésének alkalmával, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg a Bizottság számára a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (2017/2024 (INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az európai polgári kezdeményezés felülvizsgálatához vezető folyamat során számos szervezet és uniós szerv – különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – segítette a 211/2011/EU rendelet1a hiányosságainak pótlását azáltal, hogy értékes támogatást nyújtottak az európai polgári kezdeményezés szervezőinek, fórumot biztosítottak a rendelet továbbfejlesztéséről folyó vitához, valamint intézményi mentorálást és közvetítői segítséget nyújtottak a szervezői csoport számára, meghallgatásokat tartottak a helyiségeikben és támogatták a demokratikus részvételt az Unióban.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 2011.3.11.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A jelen rendelet célja, hogy az európai polgári kezdeményezés intézményét a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, és ezáltal elősegítse a polgári kezdeményezésben mint az uniós szintű vita és polgári részvétel fokozását elősegítő és az Uniót a polgárokhoz közelebb hozó eszközben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását.

(5)  A jelen rendelet célja, hogy az európai polgári kezdeményezés intézményét a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, és megerősítse annak nyomon követését, ezáltal elősegítve a polgári kezdeményezésben mint a vita ösztönzését szolgáló eszközben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását, és az Unió lehető legtöbb polgárját támogatva abban, hogy befolyásolják az Unió döntéshozatali folyamatát, közelebb hozva az Uniót a polgárokhoz és ezáltal erősítve a demokrácia elvét és az Unió demokratikus működését.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között.

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei hatékonyak, átláthatóak, világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak – többek között a fogyatékossággal élő személyek számára – és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között, és biztosítaniuk kell, hogy a sikeres kezdeményezéseket a Bizottság megfelelő módon nyomon kövesse.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A kezdeményezések reprezentativitásának és a kezdeményezés polgárok általi támogatására vonatkozó feltételek egységesítésének biztosítása érdekében helyénvaló megállapítani az egyes tagállamokból származó aláírók minimális számát is. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének.

(10)  A kezdeményezések reprezentativitásának és a kezdeményezés polgárok általi támogatására vonatkozó feltételek egységesítésének biztosítása érdekében helyénvaló megállapítani az egyes tagállamokból származó aláírók minimális számát is. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma és az összes európai parlamenti képviselő száma szorzatának.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Unió minden polgárának biztosítani kell a jogot, hogy bármely kezdeményezést nyomtatott formában vagy online, hasonló feltételek mellett támogasson, függetlenül attól, melyik tagállam állampolgára, vagy melyik tagállamban van a lakóhelye.

(11)  Az európai polgári kezdeményezés inkluzívabbá és láthatóbbá tétele, népszerűsítése és terjesztése érdekében, valamint az aláírásgyűjtés során lehetővé kell tenni a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzzáférhetőbbé tétele és a polgárok és szervezők támogatása érdekében a Bizottságnak tájékoztatást és segítségnyújtást kell biztosítania a szervezők számára, és online együttműködési platformot kell rendelkezésre bocsátania, amely célzott vitafórumként funkcionál, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak egy vagy több kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk területükön, amely tájékoztatást és tanácsadást nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezésről.

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében a Bizottságnak világos, pontos és teljes információt, valamint jogi és gyakorlati támogatást kell biztosítania a szervezők számára, online együttműködési platformot biztosítva a fenti célra. A platformnak célzott vitafórumot kell biztosítania, valamint tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtania az európai polgári kezdeményezésről. A platformot a Bizottság adminisztratív irányítása alatt olyan független szervezeteknek és külső szakértőknek kell kezelniük és frissíteniük, akik bizonyított tapasztalattal rendelkeznek az európai polgári kezdeményezések szervezése terén, és akiknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy hozzájáruljanak a vitafórumon zajló beszélgetéshez. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak egy vagy több, fogyatékossággal élő személyek számára is elérhető kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk területükön, amely(ek) tájékoztatást, valamint jogi és gyakorlati tanácsadást nyújt(anak) a polgárok számára az európai polgári kezdeményezésről, ezáltal növelve annak ismertségét és támogatva a nemzeti szinten folyamatban lévő kezdeményezésekről folytatott vitát. Amennyiben nemzeti szinten léteznek az európai polgári kezdeményezéshez hasonló eszközök, a fenti kapcsolattartó pontoknak szoros kapcsolatot kell létesíteniük azokkal a szolgáltatásokkal vagy platformokkal, amelyek segítséget nyújtanak ezen nemzeti eszközök használatához. Ezeknek a kapcsolattartó pontoknak egyablakos ügyintézési pontokként kell szolgálniuk, teljes körű tájékoztatással, valamint célzott technikai és jogi tanácsadással segítve a szervezőket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik.

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hatékonnyá és hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik. A részleges nyilvántartásba vétel választása nem teszi semmissé a Bizottság azon kötelezettségét, hogy teljes körűen indokolja ezirányú döntését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A szervezői csoport számára biztosítani kell a jogot, hogy részvétel erősítése és a kezdeményezés által felvetett kérdések nyilvános vitájának előmozdítása érdekében, a megfelelő számú aláíró által támogatott és az e rendelet egyéb követelményeinek is megfelelő kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követően uniós szintű közmeghallgatáson mutassa be a kezdeményezést. A közmeghallgatást a kezdeményezés benyújtásától számított három hónapon belül a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek közösen kell megszerveznie, és azon biztosítani kell a releváns köz- és magánérdekek kiegyensúlyozott képviseletét, valamint a Bizottság megfelelő szintű képviseletét. Az Unió más intézményeinek és tanácsadó testületeinek, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre.

(23)  A szervezői csoport számára biztosítani kell a jogot, hogy részvétel erősítése és a kezdeményezés által felvetett kérdések nyilvános vitájának előmozdítása érdekében, a megfelelő számú aláíró által támogatott és az e rendelet egyéb követelményeinek is megfelelő kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követően uniós szintű közmeghallgatáson mutassa be a kezdeményezést. Az Európai Parlament a kezdeményezésnek a Bizottsághoz való benyújtásától számított három hónapon belül közmeghallgatást szervez. Az Európai Parlament biztosítja a főbb érintettek érdekeinek kiegyensúlyozott képviseletét, beleértve a civil szervezeteket, a szociális partnereket, a szakértőket, valamint a Tanács és a Bizottság megfelelő szintű képviseletét. Az Unió más intézményeinek és tanácsadó testületeinek, különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre. .

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Egy kezdeményezés politikai támogatásának felmérése érdekében az Európai Parlamentnek, amely az intézmények közül az Unió polgárait képviseli, jogosultnak kell lennie arra, hogy a plenáris ülésen saját eljárási szabályzatával összhangban vitát tartson a Bizottság által tett azon intézkedésekről, amelyek a sikeresen benyújtott kezdeményezésekre vonatkozó közleményének nyomon követésére szolgálnak. A vita olyan állásfoglalási indítvány elfogadásával zárulhat, amely javaslatot tehet az EUMSZ 225. cikkében foglalt mechanizmus alkalmazására, amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az érvényes kezdeményezéseket, és válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak ezért a kezdeményezés kézhezvételét követő öt hónapon belül meg kell határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, valamint a tervezett intézkedéseket. A Bizottságnak világosan, érthetően és részletesen indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, és hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést.

(24)  Az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az előírt legalább egymillió támogató nyilatkozattal rendelkező érvényes kezdeményezéseket, és válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak ezért a kezdeményezés kézhezvételét követő hat hónapon belül meg kell határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, valamint a tervezett intézkedéseket. A Bizottságnak világosan, érthetően és részletesen indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, különösen arra vonatkozóan, hogy benyújt-e jogalkotási javaslatot, és hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést. Az érvényes polgári kezdeményezés nem érinti a Bizottság kezdeményezési jogát.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A kezdeményezések számára nyújtott támogatásnak és finanszírozásnak átláthatónak kell lennie. Ezért a szervezői csoportoknak a kezdeményezéshez hozzájáruló támogatási és finanszírozási forrásokról frissülő tájékoztatást kell adniuk a kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a Bizottságnak történő benyújtása közötti időszakban. Azon jogalanyok, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a kezdeményezések előmozdítására és azok támogatására és finanszírozására, amennyiben azt az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feltételeknek megfelelően és teljes átláthatóság mellett végzik.

(25)  A kezdeményezések számára nyújtott támogatásnak és finanszírozásnak átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Ezért a szervezői csoportoknak a kezdeményezéshez hozzájáruló támogatási és finanszírozási forrásokról frissülő és részletes tájékoztatást kell adniuk a kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a Bizottságnak történő benyújtása közötti időszakban. A szervezői csoportoknak rendszeresen jelentést kell tenniük valamennyi finanszírozási forrásukról, és a Bizottságnak ezeket a forrásokat egyértelműen fel kell tüntetnie a nyilvántartásban. Azon jogalanyok, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a kezdeményezések előmozdítására és azok támogatására és finanszírozására, amennyiben azt az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feltételeknek megfelelően és teljes átláthatóság mellett végzik. Annak érdekében, hogy javuljon az európai polgári kezdeményezés kapcsán végzett tevékenységek finanszírozásának átláthatósága, valamint az európai polgári kezdeményezés ismertsége a polgárok szerepvállalásának eszközeként, e rendeletnek saját pénzügyi programmal kell rendelkeznie. E pénzügyi programnak hozzá kell járulnia a polgárok szerepvállalását és az Unió demokratikus életében való részvételét elősegítő azon jogi személyek és szervezetek támogatásához, amelyek növelik az európai polgári kezdeményezés ismertségét a részvételi demokrácia uniós szintű előmozdításának eszközeként, továbbá hozzá kell járulnia az európai polgári kezdeményezések szervezőinek ingyenesen nyújtott technikai vagy jogi támogatás finanszírozásához.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak 8. cikkében elismert elveket.

(32)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen eljárások és feltételek szerint nyújtható be az Európai Bizottságot arra felkérő kezdeményezés, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség (a továbbiakban: európai polgári kezdeményezés vagy kezdeményezés).

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen eljárások és feltételek szerint nyújtható be az Európai Bizottságot arra felkérő kezdeményezés, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség (a továbbiakban: európai polgári kezdeményezés vagy kezdeményezés).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező polgároknak egyaránt jogukban áll a lakóhelyük szerinti országban vagy abban az országban támogatni valamely kezdeményezést, amelynek az állampolgárságával rendelkeznek.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok és a Bizottság minden szükséges rendelkezést elfogadnak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élő személyek számára a polgári kezdeményezés támogatásához való joguk gyakorlását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma 750-szeresének.

b)   a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely egyenlő a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők számának és az Európai Parlament összes képviselője számának szorzatával.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell számolni, amelynek állampolgárai.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell számolni, amelynek állampolgárai, függetlenül attól, hogy a támogató nyilatkozatot hol írták alá.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kérésre a Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak.

(1)  Kérésre a Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban könnyen hozzáférhető, egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást és szakértői, illetve jogi segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A Bizottság online együttműködési platformot bocsát rendelkezésre, amely vitafórumként szolgál, valamint tájékoztatást és tanácsokat ad az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a polgárok és a szervezői csoportok számára.

(2)  A Bizottság online együttműködési platformot bocsát rendelkezésre, amely támogatja az érdekeltek között az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét, beleértve a szervezői csoportokat, a független szakértőket, a civil szervezeteket és az Unió egyéb intézményeit és szerveit.

 

A platform vitafórumként szolgál a polgárok és a szervezői csoportok számára, valamint tájékoztatást és gyakorlati, illetve jogi tanácsokat ad számukra az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban.

 

Az online együttműködési platformnak felhasználóbarátnak és fogyatékossággal élő személyek számára elérhetőnek kell lennie.

 

A platformot a Bizottság adminisztratív irányítása alatt olyan független szervezeteknek és külső szakértőknek kell kezelniük és frissíteniük, akik bizonyított tapasztalattal rendelkeznek az európai polgári kezdeményezések szervezése terén, és akik szintén hozzájárulhatnak a vitafórumon zajló párbeszédhez.

 

E rendelet kihirdetését követő 3 hónapon belül a Bizottság kellő időben felhasználói útmutatót tesz közzé az európai polgári kezdeményezés megértésének megkönnyítése érdekében.

Az online együttműködési platform működtetésének és fenntartásának költségeit az Európai Unió általános költségvetése fedezi.

Az online együttműködési platform működtetésének és fenntartásának költségeit az Európai Unió általános költségvetése fedezi.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát rendelkezésre, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát a nyilvánosság rendelkezésére, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely egyértelmű, pontos és teljes tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról, beleértve a szervezői csoportok által közölt adatokat a gyűjtött támogató nyilatkozatok számáról és a bejelentett támogatás összegéről. A Bizottság rendszeresen frissíti a nyilvántartást, és a szervezői csoportok által benyújtott információkat világosan látható és könnyen hozzáférhető módon rögzíti.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett lefordíthatja a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel céljából, valamint – adott esetben – lefordíthatja a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet.

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett felkérheti a Bizottságot, hogy fordítsa le a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére, és tegye közzé a nyilvántartásban, valamint, hogy – adott esetben – fordítsa le a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet, amennyiben a fordítások hossza a II. mellékletben kijelölt terjedelmi korlátokon belül marad. Az e korlátokat meghaladó terjedelmű fordításról a szervezői csoportnak kell gondoskodnia.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Minden tagállam egy vagy több kapcsolattartó pontot hoz létre, amely tájékoztatással és segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat.

(6)  Minden tagállam egy vagy több, célzottan az európai polgári kezdeményezésekkel foglalkozó digitális és fizikai kapcsolattartó pontot hoz létre, amely gyakorlati és jogi tájékoztatással, tanácsadással és segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat. Az összes tagállam és a Bizottság is biztosítja, hogy a kapcsolattartó pontok szorosan együttműködjenek a Bizottság megfelelő szolgálataival és a tagállamokban működő képviseleteivel. A tanácsadás része a valamely tagállam nemzeti jogával összhangban lévő jogi személy létrehozására vonatkozó információ nyújtása az 5. cikk (7) bekezdésének megfelelően. A tanácsadást ingyenesen elérhetővé kell tenni a fogyatékkal élő személyek számára akadálymentesített változatokban is.

 

A tagállamok ösztönzik a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat arra, hogy népszerűsítsék az európai polgári kezdeményezést, és nyújtsanak arról tájékoztatást a polgároknak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Bármely kezdeményezést legalább hét természetes személyből álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői csoport) kell előkészítenie és irányítania. Az Európai Parlament tagjai nem számítanak bele ebbe a minimális létszámba.

(1)  Bármely kezdeményezést a tagállamok legalább egyötödének számát kitevő, természetes személyekből álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői csoport) kell előkészítenie és irányítania. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek tagjai nem számítanak bele ebbe a minimális létszámba.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A javasolt polgári kezdeményezés bejegyzését megelőző szervezési szakasz során a szervezők támogatást kérhetnek az európai polgári kezdeményezés kapcsolattartó pontjaitól, a Europe Direct tájékoztató központtól vagy a Bizottság európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó szolgálataitól, amelyek ingyenesen nyújtanak teljes körű segítséget és iránymutatást, és lehetőség szerint egyablakos ügyintézést biztosítanak ahhoz, hogy a szervezőket a megfelelő információforrásokhoz, valamint a konkrét technikai és jogi tanácsadást biztosító szolgálatokhoz irányítsák.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szervezői csoport tagjai csak az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárát elért uniós polgárok lehetnek, akiknek legalább hét különböző tagállamban kell lakóhellyel rendelkezniük.

(2)  A szervezői csoport tagjai csak az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárát elért uniós polgárok lehetnek, akiknek a tagállamok legalább egynegyedében kell lakóhellyel rendelkezniük.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel.

e)  a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított két hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak jelentős része, beleértve fő céljait, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak egy része nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a Bizottság elutasítja a kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek megfelelően azt csak részlegesen veszi nyilvántartásba, tájékoztatja a szervezői csoportot a döntés okairól, valamint a rendelkezésükre álló valamennyi peres és peren kívüli jogorvoslati lehetőségről.

7.  Amennyiben a Bizottság elutasítja a kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek megfelelően azt csak részlegesen veszi nyilvántartásba, kimerítően és részletesen tájékoztatja a szervezői csoportot a döntés okairól, lehetővé téve a szervezői csoport számára az elutasítás indokainak részletes értékelését, ideértve a javasolt jogalap vagy -alapok értékelését is. Az értékelés során figyelembe kell vennie a II. melléklet 8. pontjában említett mellékletben foglalt információkat, amennyiben rendelkezésre állnak. A kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítására vagy részleges nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatokat nyilvánosságra hozzák az európai polgári kezdeményezés weboldalán.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  E cikk alkalmazásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az EUMSZ 296. cikkének (2) bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkére.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb három hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb hat hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak kezdetét követő 12 hónapos időszak vége előtt le kívánja zárni a támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy a gyűjtési időszak lezárásának dátumáról értesíti a Bizottságot.

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak során a 12 hónapos időszak vége előtt le kívánja zárni a támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy szándékáról a gyűjtési időszak lezárásának dátuma előtt legalább tíz nappal értesíti a Bizottságot.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet.

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet. E rendszer használata önkéntes és díjmentes minden szervező számára.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az egyéb hitelesített online gyűjtőrendszereket használó szervezői csoportnak továbbra is lehetősége nyílik a Bizottság által üzemeltetett szerverek ingyenes használatára.

 

Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, az online gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat az Európai Unió területén kell tárolni.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoportnak a kezdeményezés benyújtását követő három hónapon belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy közmeghallgatás keretében bemutassa a kezdeményezést.

A szervezői csoportnak a kezdeményezés benyújtását követő három hónapon belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Európai Parlamentben tartott közmeghallgatás keretében bemutassa a kezdeményezést annak érdekében, hogy Unió-szerte nyilvános vitát indítson a javasolt kezdeményezésről. A vitán különböző érdekeket képviselő érintetteknek kell részt venniük.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közmeghallgatást a Bizottság és az Európai Parlament közösen szervezi, és arra az Európai Parlamentben kerül sor. Az Unió más intézményei és tanácsadó testületei képviselőinek, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre.

A közmeghallgatást az Európai Parlament szervezi valamelyik helyiségében. A Tanács, a Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága, valamint az Unió más intézményei és tanácsadó testületei képviselőinek, valamint a civil társadalom, a szociális partnerek képviselőinek és egyéb érdekelt feleknek – köztük a nemzeti parlamenteknek – is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre. A közmeghallgatást interneten közvetítik és később nyilvánosan elérhetővé teszik az európai polgári kezdeményezés weboldalán.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közmeghallgatásnak a közérdeket kell szolgálnia. A közmeghallgatás kizárólagos célja, hogy kimerítő tájékoztatást adjon a kezdeményezés tartalmáról és céljairól.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közmeghallgatás célja, hogy fórumot biztosítson a szervezői csoportnak, ahol bemutathatja kezdeményezését, részletesen ismertetve szándékát és a javasolt konkrét jogalkotási célokat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja a releváns köz- és magánérdekek kiegyensúlyozott képviseletét.

A javasolt kezdeményezésről folyó inkluzív nyilvános vita érdekében az Európai Parlament biztosítja a releváns érintettek kiegyensúlyozott képviseletét, beleértve a köz- és magánérdekek képviselőit egyaránt, valamint az Unió intézményeinek és tanácsadó testületeinek képviseletét.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közmeghallgatáson a Bizottság megfelelő szinten képviselteti magát.

(3)  A közmeghallgatásokon a Bizottság és a Tanács megfelelő szinten képviselteti magát. Biztosítják továbbá a biztosi testület legalább egy tagjának jelenlétét.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a kezdeményezés benyújtását követő egy hónapon belül megfelelő szinten fogadja a szervezői csoportot, lehetővé téve, hogy az részletesen elmagyarázza a kezdeményezés által felvetett kérdéseket.

(1)  A Bizottság az érvényes kezdeményezés – amelyre vonatkozóan a 8–12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat – benyújtását követő egy hónapon belül megfelelő szinten fogadja a szervezői csoportot, lehetővé téve, hogy az részletesen elmagyarázza a kezdeményezés célját.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő öt hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait.

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő hat hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben minden részletre kiterjedően ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okainak kimerítő és egyértelmű ismertetésével együtt, összhangban a megfelelő ügyintézés elvével.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság és a szervezői csoport a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően tájékoztathatja az aláírókat a kezdeményezésre adott válaszról.

(3)  A Bizottság és a szervezői csoport a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az aláírókat a kezdeményezésre adott válaszról, amennyiben gyűjtöttek adatokat erre vonatkozóan.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A sikeres polgári kezdeményezés esetében, kellő figyelemmel e rendelet 15. cikke (2) bekezdésére és amennyiben a közlemény javasolja, a Bizottság a kezdeményezés közzétételét követő 12 hónapon belül jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a kezdeményezés nyomán. E cikk alkalmazásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az EUMSZ 296. cikkének (2) bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkére. A Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről kiadott hivatalos nyilatkozatát követően tájékoztatnia kell a szervezőket a kezdeményezéssel kapcsolatos tevékenységeiről és a kezdeményezéssel kapcsolatos bármely további fejleményről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

A sikeres polgári kezdeményezések Európai Parlament általi nyomon követése

 

A 15. cikk (2) bekezdésében említett 12 hónapos időszak után az Európai Parlament értékeli a Bizottság által a polgári kezdeményezésről szóló közleménye nyomon követése érdekében hozott intézkedéseket. A Parlament a plenáris ülésen vitát tarthat a kérdésről, eljárási szabályzatával összhangban.

 

Az ilyen vitákat állásfoglalási indítvány elfogadásával lehet lezárni. Amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot, az Európai Parlament dönthet úgy, hogy gyakorolja az EUMSZ 225. cikke által ráruházott jogot.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól.

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól. A szponzoroknak és az általuk adományozott összegeknek egyértelműen azonosíthatóknak kell lenniük.

 

A szervezőknek továbbá közölniük kell az őket önkéntes alapon segítő szervezetek nevét is, azon esetekben is, amelyekben a támogatás gazdaságilag nem számszerűsíthető.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság jogosult a támogatási és finanszírozási források tekintetében benyújtott információk véletlenszerű ellenőrzésére, a benyújtott információk minőségének értékelésére, valamint további pontosítások kérésére a szervezői csoportoktól. Az ilyen ellenőrzések célja a szervezői csoportok számára nyújtott finanszírozás és egyéb támogatás átláthatóságának biztosítása. Az ellenőrzéseket hatékony, pártatlan és arányos módon kell végrehajtani.

 

Támogatási és finanszírozási források: bármely felkínált pénzügyi eszköz vagy hitelnyújtás, bármilyen természetbeni felajánlás, bármely áru, szolgáltatás (beleértve a kölcsönt vagy a személyzet rendelkezésre bocsátását) vagy munka piaci érték alatti nyújtása és/vagy bármely más, gazdasági előnyt biztosító ügylet, az egyének által önkéntes alapon nyújtott támogatás kivételével.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottságnak minőségellenőrzések, illetve értesítési és panasztételi rendszerek révén gondoskodnia kell a finanszírozás és a szponzorálás teljes körű átláthatóságáról, annak biztosítása érdekében, hogy az európai polgári kezdeményezések szervezői által nyújtott finanszírozási és szponzori információk helyesek legyenek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az uniós költségvetésben éves előirányzatot kell elkülöníteni a polgári kezdeményezések szervezésének támogatására.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához.

(1)  A Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok a kommunikációs tevékenységek és tájékoztató kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezésre, annak céljaira és működésére vonatkozó ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához. Ennek során a Bizottság igénybe vesz többek között digitális platformokat, a közösségi médiát és online technológiákat, hogy elérje a polgárokat és megszólítsa őket.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és információs tevékenységek céljából és az aláíró hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-címét.

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és információs tevékenységek céljából és az aláíró kifejezett hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-címét.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság továbbá aktív tájékoztató tevékenységet végez az európai polgári kezdeményezésről és annak igénybevételéről egyéb olyan fellépések során is, amelyek célja a polgárok részvételének előmozdítása az uniós tevékenységek terén, valamint az uniós polgárság és a polgárok jogainak népszerűsítése során is, továbbá az Európa a polgárokért program tevékenységeivel kapcsolatos kommunikáció részeként.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A személyes adatok e rendelet szerinti kezelése során a polgári kezdeményezés szervezői csoportja, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy, valamint a tagállam illetékes hatóságai megfelelnek az (EU) 2016/679 rendeletnek.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szervezői csoport vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy biztosítja, hogy az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a kezdeményezéshez nyújtott támogatási nyilatkozaton kívül semmilyen egyéb célra ne használják.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az európai polgári kezdeményezés működését, és legkésőbb e rendelet alkalmazásától számított öt éven belül, valamint azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket közzé kell tenni.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az európai polgári kezdeményezés működését, és legkésőbb e rendelet alkalmazásától számított három éven belül, valamint azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket közzé kell tenni.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó kezdeményezés tartalma, legfeljebb 1000 karakter terjedelemben.

(2)  A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó kezdeményezés tartalma, szóközök nélkül legfeljebb 1 200 karakter terjedelemben, (nyelvenként kiigazított átlag);

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 8 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy melléklet kevesebb mint 5 000 karakterből áll (nyelvenként kiigazított átlag), a szervezői csoport felkérheti a Bizottságot, hogy azt fordítsa le az Unió valamennyi hivatalos nyelvére.


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (27.4.2018)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

A vélemény előadója: Angel Dzhambazki

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egyik uniós eszköze, amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, hasonlóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanács számára biztosított joghoz.

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Az európai polgári kezdeményezés a közvetlen részvételi demokrácia egyik uniós eszköze, amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, hasonlóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanács számára biztosított joghoz.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között.

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei hatékonyak, világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzzáférhetőbbé tétele és a polgárok és szervezők támogatása érdekében a Bizottságnak tájékoztatást és segítségnyújtást kell biztosítania a szervezők számára, és online együttműködési platformot kell rendelkezésre bocsátania, amely célzott vitafórumként funkcionál, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak egy vagy több kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk területükön, amely tájékoztatást és tanácsadást nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezésről.

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele és a polgárok és szervezők támogatása érdekében a Bizottságnak egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást, valamint jogi és gyakorlati segítségnyújtást kell biztosítania a szervezők számára, és online együttműködési platformot kell nyilvánosan rendelkezésre bocsátania, amely célzott vitafórumként funkcionál, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak egy vagy több, fogyatékossággal élő személyek számára is elérhető kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk területükön, amely tájékoztatást, valamint jogi és gyakorlati tanácsadást nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezésről.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik.

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hatékonnyá és hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azt legalább a tagállamok egynegyedében legalább egymillió aláíró támogatja;

a)  azt legalább öt tagállamban legalább egymillió aláíró támogatja;

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma 750-szeresének.

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma legalább öt tagállamban eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma 750-szeresének.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kérésre a Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak.

(1)  A Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az online együttműködési platformnak felhasználóbarátnak és fogyatékossággal élő személyek számára is elérhetőnek kell lennie.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát rendelkezésre, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát a nyilvánosság rendelkezésére, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy könnyen és eredményesen elérhető nyilvános weboldal, amely egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában – különösen a projekt egyes fázisaival kapcsolatos részletekről, meghatározva a követendő lépéseket és az egyes kezdeményezések helyzetét, a határidőkre vonatkozó figyelmeztetésekkel –, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szervezői csoportokat tájékoztatni kell, mihelyt elérhetővé válik a kezdeményezés fordítása, és amennyiben az helytelen információt tartalmaz, a szervezői csoportnak kellő időben el kell járnia a Bizottság szolgálatainál a helyesbítés érdekében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett lefordíthatja a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel céljából, valamint – adott esetben – lefordíthatja a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet.

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett lefordíthatja a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel céljából, valamint lefordíthatja a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Minden tagállam egy vagy több kapcsolattartó pontot hoz létre, amely tájékoztatással és segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat.

(6)  Minden tagállam egy vagy több, fogyatékossággal élő személyek számára is elérhető kapcsolattartó pontot hoz létre és tesz ismertté, amely tájékoztatással, valamint jogi és gyakorlati segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamok ösztönzik a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat arra, hogy nyújtsanak tájékoztatást a polgároknak az európai polgári kezdeményezésekről.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Bármely kezdeményezést legalább hét természetes személyből álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői csoport) kell előkészítenie és irányítania. Az Európai Parlament tagjai nem számítanak bele ebbe a minimális létszámba.

(1)  Bármely kezdeményezést legalább öt természetes személyből álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői csoport) kell előkészítenie és irányítania. Az európai parlamenti képviselők nem számítanak bele ebbe a minimális létszámba.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szervezői csoport tagjai csak az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárát elért uniós polgárok lehetnek, akiknek legalább hét különböző tagállamban kell lakóhellyel rendelkezniük.

(2)  A szervezői csoport tagjai csak az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárát elért uniós polgárok lehetnek, akiknek legalább öt különböző tagállamban kell lakóhellyel rendelkezniük.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Egy kezdeményezés benyújtása előtt a szervezők kérhetik a benyújtandó kezdeményezés elfogadhatóságának előzetes gyors felülvizsgálatát.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartáson keresztül nyújtja be a nyilvántartásba vételi kérelmet a Bizottsághoz.

A szervezői csoport a regisztrációs platformon keresztül nyújtja be a nyilvántartásba vételi kérelmet a Bizottsághoz.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az a)–e) pontokban felsorolt követelmények bármelyike nem teljesül, a Bizottság a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül elutasítja a kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

Amennyiben az a)–d) pontokban felsorolt követelmények bármelyike nem teljesül, a Bizottság a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül elutasítja a kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezés vagy a kezdeményezés egyes részei a hatáskörén kívül esnek, az értékeléséről és a vonatkozó okokról tájékoztatja a szervezői csoportot.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság tájékoztatását figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést, vagy akár fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott tájékoztatásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak jelentős része, beleértve fő céljait, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak jelentős része, beleértve fő céljait, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, és lehetőség szerint a javaslat fennmaradó részét észszerű időkereten belül úgy lehessen módosítani, hogy az a Bizottság hatáskörén belülinek minősüljön;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát.

(8)  A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről a Bizottság világosan, átfogóan és részletesen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát, valamint a nemzeti parlamenteket.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb három hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb hat hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a nyilvántartásban feltünteti a gyűjtési időszak kezdetét és végét.

(2)  A Bizottság a nyilvántartásban feltünteti a gyűjtési időszak kezdetét és végét. A támogató nyilatkozatok gyűjtésére meghatározott időszakok lezárása előtt egy hónappal a Bizottság figyelmezteti a szervezőket.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A személyes adatoknak az ezen irányelv alkalmazási körén belüli kezdeményezés céljából történő gyűjtését az (EU) 2016/679 rendelettel teljes összhangban kell végezni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet.

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A központi online gyűjtési rendszert fogyatékos személyek számára is hozzáférhetővé kell tenni.

A központi online gyűjtési rendszert felhasználóbaráttá és a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyedi online gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat valamely tagállam területén kell tárolni.

Az egyedi online gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat valamely tagállam területén kell tárolni az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő öt hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait.

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő öt hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait. Ezeket az okokat egyértelmű, átfogó és részletes módon meg kell indokolni és ki kell fejteni. Az Európai Bizottság kérhet véleményt az Európai Unió Bíróságától a kezdeményezés jogi aspektusairól, a Bíróságnak pedig ezt indokolatlan késedelem nélkül biztosítania kell. Ha a Bizottság nem kíván intézkedést tenni, tájékoztatja a szervezői csoportot arról, hogy lehetősége van benyújtani a kezdeményezést a Petíciós Bizottságnak, ezáltal folytatva a megkezdett munkát.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Nyomon követés és intézkedések

 

(1)   Amennyiben a kezdeményezés nyilvántartásba vétele teljes mértékben és sikeresen megtörtént, a Bizottság megteszi a megfelelő jogalkotási intézkedést, ha

 

a)  a kezdeményezés nyilvántartásba vételére vonatkozó valamennyi eljárási követelmény a jelen rendelettel összhangban megvalósul;

 

b)   a nyilvántartásba vett kezdeményezés közzétételét követő három hónapon belül nem érkezik ellenvetés a Parlament vagy a Tanács részéről;

 

c)   a Bizottság által végzett értékelés egyértelműen azonosította, hogy az uniós jog egyes területeit a nyilvántartásba vett kezdeményezéssel összhangban módosítani kell.

 

2.   A Bizottságnak a nyilvántartásba vett kezdeményezés közzétételétől számított legfeljebb egy éven belül intézkedést kell tennie, és továbbítania kell az adott jogalkotási aktusra vonatkozó javaslatot a Tanácsnak és a Parlamentnek.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól.

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához.

(1)  A Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok, valamint a digitális platformoknak és technológiáknak a közösség elérése és mozgósítása érdekében történő használata révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához, mivel a célzott kommunikációs stratégiák, beleértve a közösségi oldalakat, elengedhetetlenek az európai polgári kezdeményezés hatékonyságának növeléséhez és az átláthatóság biztosításához.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság különösen a fiatalokat megcélozva helyi, nemzeti és európai szinten több tájékoztató kampányt rendez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az európai polgári kezdeményezés

Hivatkozások

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Az elfogadás dátuma

25.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (16.5.2018)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

A vélemény előadója: Jarosław Wałęsa

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslat (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) az európai polgári kezdeményezés jogi keretének felülvizsgálatát irányozza elő, amelynek fő célja az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele az uniós polgári szerepvállalás nyilvános részvételi eszközeként. A Petíciós Bizottság teljes mértékben támogatja a Bizottság azon törekvését, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos orientációs, támogató és figyelemfelkeltő tevékenységeket valamennyi uniós polgár számára fokozza annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázásra kerülhessenek az európai polgári kezdeményezés eszközében rejlő lehetőségek az uniós szintű nyilvános vita és polgári részvétel ösztönzése terén. A PETI előadója különösen hangsúlyozza az európai polgári kezdeményezés európai parlamenti közmeghallgatásainak fontosságát, amely az uniós intézmények és sikeres európai polgári kezdeményezések szervezői közötti párbeszéd és véleménycsere eszköze, és amely révén az Unió közelebb kerülhet polgáraihoz. E tekintetben különösen fontos az európai polgári kezdeményezés nyilvános meghallgatásainak kiegyensúlyozott és inkluzív megszervezése. Az Európai Parlamentnek ezért törekednie kell arra, hogy megfelelő szintű nyilvános vitát alakítson ki a sikeres kezdeményezésekről, beleértve a kezdeményezésről szóló plenáris vita lehetőségét is, amely állásfoglalási indítvány elfogadásával zárulhat. A PETI előadó kiemeli annak fontosságát is, hogy ne csak online támogatásban részesüljenek az állampolgárok és az európai polgári kezdeményezések szervezői, hanem offline támogatást és valós, fizikai kapcsolattartó pontokat is biztosítsanak számukra az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó információterjesztés és állampolgári tanácsadási szolgáltatások nyújtása során, beleértve az uniós jog szerinti kezdeményezés megfelelő jogalapjának meghatározása során nyújtott támogatást is; Tekintettel a jelenlegi rendelet szerinti sikeres európai polgári kezdeményezések alacsony számára, a PETI előadó üdvözli, hogy a Bizottság javaslatot tett az európai polgári kezdeményezések értékelésének időbeli meghosszabbítására háromról öt hónapra, és bízik abban, hogy ezáltal proaktívabb és átláthatóbb lesz az európai polgári kezdeményezések Bizottság általi politikai és jogalkotási nyomon követése.

MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egyik uniós eszköze, amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, hasonlóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanács számára biztosított joghoz.

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és különösen annak 1., 2., 9., 10. és 11. cikke megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egyik uniós eszköze, amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából új uniós jogi aktusra, vagy valamely meglévő vagy tervezett uniós jogi aktus eltörlésére irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, túl az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanács számára biztosított jogon.

Indokolás

Az EUMSZ 296. cikke elegendő teret biztosít annak az értelmezésnek, hogy a Szerződések felülvizsgálata jogi aktushoz kapcsolódhat. A Bizottság az EUSZ 48. cikkének értelmében kezdeményezheti a felülvizsgálati eljárást. Ugyanakkor, és a Bíróság ítéletének figyelembevételével a hatályon kívül helyezésnek és a felülvizsgálatnak az elfogadhatóságon belül kell esnie, és akkor is, ha egy kezdeményezés tervezett jogi aktusokra – például nemzetközi kereskedelmi egyezményekből származókra – vonatkozik.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Törvényszék T-754/47. sz. Michael Efler és társai kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítélete – különösen annak 45. és 47. pontja – szerint az európai polgári kezdeményezés célja annak lehetővé tétele, hogy az Európai Unió polgárai közvetlenül részt vehessenek az Európai Unió demokratikus életében. A demokratikus folyamatokban való aktív részvételüket különösen az európai polgári kezdeményezés mechanizmusa tovább erősíti, mivel lehetővé teszi számukra, hogy problémákat vessenek fel és terjesszenek a Bizottság elé, valamint hogy az utóbbit felkérhessék uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére, miután adott esetben a Parlament által szervezett közmeghallgatáson előterjesztették az európai polgári kezdeményezést a demokratikus vita ösztönzése érdekében anélkül, hogy meg kellene várni a jogi aktus elfogadását, amelynek módosítását vagy visszavonását végső soron kérik.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:C:2017:323

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Ugyanezen ítélet szerint az európai polgári kezdeményezés révén benyújtott javaslatok az Unió polgárainak a demokratikus életben való tényleges részvételét fejezik ki, és nem ássák alá a Szerződések által meghatározott intézményi egyensúlyt, még akkor sem, ha folyamatban lévő jogalkotási eljárásokra vonatkoznak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A jelen rendelet célja, hogy az európai polgári kezdeményezés intézményét a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, és ezáltal elősegítse a polgári kezdeményezésben mint az uniós szintű vita és polgári részvétel fokozását elősegítő és az Uniót a polgárokhoz közelebb hozó eszközben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását.

(5)  A jelen rendelet célja, hogy az európai polgári kezdeményezés intézményét a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, annak érdekében, hogy erősítse a demokrácia elvét, és arra ösztönözze és jogosítsa fel az Unió polgárait, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus működésében, közelebb hozva az Uniót a polgárokhoz.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között.

(6)  E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezés eljárásrendje és szükséges feltételei átláthatóak, világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak – többek között a fogyatékossággal élő személyek számára – és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között, és biztosítaniuk kell, hogy a sikeres kezdeményezéseket a Bizottság megfelelő módon nyomon kövesse.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Helyénvaló meghatározni a polgári kezdeményezés támogatására vonatkozó alsó korhatárt. Elősegítendő az európai polgári kezdeményezésben mint a részvételi demokrácia eszközében rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását és a polgárok, különösen a fiatal európaiak részvételét az Unió demokratikus életében, ezt a korhatárt 16 évben kell meghatározni.

(7)  Helyénvaló meghatározni a polgári kezdeményezés támogatására vonatkozó alsó korhatárt. Elősegítendő az európai polgári kezdeményezésben mint a részvételi demokrácia eszközében rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását és a polgárok, különösen a fiatal európaiak részvételét az Unió demokratikus életében, és általában véve a civil szerepvállalást, ezt a korhatárt 16 évben kell meghatározni. Annak eldöntésére, hogy valaki jogosult-e egy kezdeményezés támogatására, a támogatás kifejezésének időpontja a legmegfelelőbb.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az EUSZ 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

(8)  Az EUSZ 11. cikkének (4) bekezdésével, az EUMSZ 24. cikkével és 298. cikke (1) bekezdésével, az Európai Unió Alapjogi Chartájával és különösen annak 41. cikkével összhangban legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

Indokolás

A helyes igazgatás elvére való hivatkozás arra hívja fel a figyelmet, hogy az Unió intézményeinek az ügyeket részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül kell intézniük, valamint arra, hogy a 41. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint az igazgatási szervek kötelesek döntéseiket megindokolni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezés uniós érdeket képviseljen – ugyanakkor könnyen használható eszköz legyen –, azon tagállamok minimális számát, amelyek állampolgárai közül a kezdeményezést aláíróknak ki kell kerülniük, a tagállamok egynegyedében kell meghatározni.

(9)  Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezés uniós érdeket képviseljen – ugyanakkor könnyen használható eszköz legyen –, azon tagállamok minimális számát, amelyek állampolgárai közül a kezdeményezést aláíróknak ki kell kerülniük, a tagállamok egynegyedében kell meghatározni, és a tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, valamint meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének..

Indokolás

A szöveg a 10. preambulumbekezdésből lett átemelve, a jobb olvashatóság érdekében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A kezdeményezések reprezentativitásának és a kezdeményezés polgárok általi támogatására vonatkozó feltételek egységesítésének biztosítása érdekében helyénvaló megállapítani az egyes tagállamokból származó aláírók minimális számát is. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének.

(10)  A kezdeményezések reprezentativitásának és a kezdeményezés polgárok általi támogatására vonatkozó feltételek egységesítésének biztosítása érdekében helyénvaló megállapítani az egyes tagállamokból származó aláírók minimális számát is. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma és az összes európai parlamenti képviselő száma szorzatának a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Unió tanácsadó intézményei, különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által végzett tanácsadói, fordítási és figyelemfelkeltő tevékenységek (beleértve az európai polgári kezdeményezés napot is) tekintetében a Bizottság folyamatosan tájékoztatja ezeket az intézményeket az újonnan nyilvántartásba vett kezdeményezésekről és az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos jövőbeli figyelemfelkeltő kampányokról.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az EU más intézményei saját kezdeményezésükből osztoznak a teher viselésében, egy olyan joghézagot fedve le, amelyet a korábbi rendszer hatalmas logisztikai és adminisztratív terhei okoztak. Ebben az értelemben az EGSZB az eljárási gyakorlata révén valóban nagy szerepet kapott a folyamatban, amelyet méltatni kell.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzzáférhetőbbé tétele és a polgárok és szervezők támogatása érdekében a Bizottságnak tájékoztatást és segítségnyújtást kell biztosítania a szervezők számára, és online együttműködési platformot kell rendelkezésre bocsátania, amely célzott vitafórumként funkcionál, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak egy vagy több kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk területükön, amely tájékoztatást és tanácsadást nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezésről.

(13)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele és a polgárok és szervezők támogatása érdekében a Bizottságnak ingyenes tájékoztatást és segítségnyújtást kell biztosítania a szervezők számára, és online együttműködési platformot kell rendelkezésre bocsátania, amely célzott vitafórumként funkcionál, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről, és egyúttal az ötletek és bevált gyakorlatok cseréjének platformjaként szolgál, valamint lehetővé teszi a polgárok számára a javasolt polgári kezdeményezések megvitatását és újak kidolgozását. A polgárokhoz való közelség biztosítása érdekében a tagállamoknak az Europe Direct Tájékoztató Központokra építve, kellő időben, de legkésőbb e rendelet hatálybalépésének időpontjáig egy vagy több európai polgári kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztató irodát kell létrehozniuk területükön, amely tájékoztatást, tanácsadást és útmutatást nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezés benyújtásával kapcsolatos technikai kérdésekről, többek között arról, hogyan lehet népszerűsíteni a polgári kezdeményezést nemzeti és helyi szinten. Évente uniós szintű konferenciát kell rendezni az európai polgári kezdeményezésről az európai polgári kezdeményezés napján azzal a céllal, hogy tovább erősítsék a párbeszédet és a bevált gyakorlatok cseréjét a szervezők, a civil társadalom, a szociális partnerek, valamint az uniós intézmények között, továbbá értékeljék az európai polgári kezdeményezés végrehajtásának helyzetét és hatékonyságát.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A tudatosság növelése és a folyamatban lévő kezdeményezésekkel kapcsolatos vita előmozdítása érdekében nemzeti szinten – ahol az aláírások gyűjtése folyik –, fontos, hogy a nemzeti és a regionális parlamenteket már korai szakaszban bevonják, és hogy a Bizottság és az Európai Parlament képviseleteinek a tagállamokban működő irodái a polgári kezdeményezések szolgálatába állítsák létesítményeiket. Uniós szinten az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot semleges szerepe alkalmassá teszi arra, hogy a folyamatban lévő polgári kezdeményezések során felvállalja a támogató és intézményi mentor szerepét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A kezdeményezések koherenciájának és átláthatóságának biztosítása és annak elkerülése érdekében, hogy olyan kezdeményezéshez gyűjtsenek aláírásokat, amely a Szerződésekben és ezen rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, a kezdeményezéseket a támogató nyilatkozatok polgároktól történő összegyűjtését megelőzően a Bizottságnak nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásba vétel tekintetében a Bizottságnak a megfelelő ügyintézés általános elvei szerint kell eljárnia.

(15)  A kezdeményezések koherenciájának és átláthatóságának biztosítása és annak elkerülése érdekében, hogy olyan kezdeményezéshez gyűjtsenek aláírásokat, amely a Szerződésekben és ezen rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, a kezdeményezéseket a támogató nyilatkozatok polgároktól történő összegyűjtését megelőzően a Bizottságnak nyilvántartásba kell vennie. A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos többszörös feladatai gyakorlása során felmerülő összeférhetetlenség megelőzése érdekében a Bizottságnak egy szakosodott szervezeti egységet kell létrehoznia, amely a kezdeményezések jogi elfogadhatóságát vizsgálja.  E szervezeti egység számára biztosítani kell az ahhoz szükséges forrásokat, hogy objektív, politikai megfontolásoktól független értékelést végezzen az elfogadhatóságról, a megfelelő ügyintézés általános elvei szerint. A vizsgálatot a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik.

(16)  Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak részben vagy egyes részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak jelentős része – beleértve fő céljait – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, miközben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel mely részekre terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett részek vonatkozásában gyűjtik. A részleges nyilvántartásba vétel választása nem teszi semmissé a Bizottság azon kötelezettségét, hogy teljes körűen indokolja döntését, megadva a kezdeményezés részleges nyilvántartásba vételének indoklását.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Támogató nyilatkozatok csak meghatározott időszakon belül gyűjthetők. Annak biztosítása érdekében, hogy a kezdeményezések időszerűek maradjanak, és szem előtt tartva a támogató nyilatkozatok az Unió egészére kiterjedő gyűjtésének összetett jellegét, ez az időszak nem lehet hosszabb a gyűjtési időszak szervezői csoport által meghatározott kezdetétől számított 12 hónapnál.

(17)  Támogató nyilatkozatok csak meghatározott időszakon belül gyűjthetők. Annak biztosítása érdekében, hogy a kezdeményezések időszerűek maradjanak, és szem előtt tartva a támogató nyilatkozatok az Unió egészére kiterjedő gyűjtésének összetett jellegét, ez az időszak nem lehet hosszabb a gyűjtési időszak szervezői csoport által meghatározott kezdetétől számított 18 hónapnál. Amennyiben a szervezők úgy döntenek, hogy nem használják a Bizottság által a támogató nyilatkozatok online gyűjtésére rendelkezésre bocsátott központi rendszert, az időszak csak azután kezdődik meg, hogy a tagállamok ellenőrzik, hogy az alternatív gyűjtési rendszerek megfelelnek-e e rendelet követelményeinek.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Annak érdekében, hogy európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, a Bizottságnak a támogató nyilatkozatok online gyűjtésére központi rendszert kell létrehoznia és működtetnie. Ezt a rendszert ingyenesen a szervezői csoportok rendelkezésre kell bocsátani, és annak rendelkeznie kell az online gyűjtés lehetővé tételéhez szükséges műszaki jellemzőkkel, ideértve a tárhelyszolgáltatást és a szoftvert, valamint azokat a hozzáférhetőségi jellemzőket, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékkal élő polgárok is támogathassák a kezdeményezéseket. A rendszert az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozatnak26 megfelelően kell létrehozni és működtetni.

(18)  Annak érdekében, hogy európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, a Bizottságnak a támogató nyilatkozatok online gyűjtésére központi rendszert kell létrehoznia és működtetnie, amely rendelkezik az e rendelet rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges technikai és biztonsági elemekkel; Ennek a rendszernek önkéntesnek kell lennie, és azt ingyenesen a szervezői csoportok rendelkezésre kell bocsátani, és rendelkeznie kell az online gyűjtés lehetővé tételéhez szükséges műszaki jellemzőkkel, ideértve a tárhelyszolgáltatást és a szoftvert, valamint a hozzáférhetőségi jellemzőket. A fentiek célja annak biztosítása, hogy a fogyatékkal élő polgárok egyenlő esélyekkel indíthassanak, javasolhassanak vagy támogathassanak kezdeményezéseket A rendszert az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozatnak26 megfelelően kell létrehozni és működtetni.

_________________

_________________

26A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról (HL L 6., 2017.1.11., 40. o.).

26A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról (HL L 6., 2017.1.11., 40. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szervezői csoport saját online gyűjtési rendszert hozzon létre a támogató nyilatkozatok Unió-szerte történő gyűjtésére, és meghatározza, hogy mely tagállamban kívánja tárolni a kezdeményezés céljára gyűjtött adatokat. Minden egyes kezdeményezéshez csak egy egyedi online gyűjtési rendszer használható. A szervezői csoport által létrehozott és működtetett egyedi online gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják, hogy az adatokat az eljárás teljes időtartama alatt biztonságos módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E célból a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben részletes technikai előírásokat kell meghatároznia az egyedi online gyűjtési rendszerek tekintetében. A Bizottság tanácsot kérhet az uniós intézményeket a hálózatbiztonsággal és az információs rendszerek biztonságával kapcsolatos intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén támogató Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségtől (ENISA).

(20)  Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szervezői csoport saját online gyűjtési rendszert hozzon létre a támogató nyilatkozatok Unió-szerte történő gyűjtésére, és meghatározza, hogy mely tagállamban kívánja tárolni a kezdeményezés céljára gyűjtött adatokat. Minden egyes kezdeményezéshez csak egy egyedi online gyűjtési rendszer használható. A szervezői csoport által létrehozott és működtetett egyedi online gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják, hogy az adatokat az eljárás teljes időtartama alatt biztonságos módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E célból a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben részletes technikai előírásokat kell meghatároznia az egyedi online gyűjtési rendszerek tekintetében. A Bizottság tanácsot kérhet az uniós intézményeket a hálózatbiztonsággal és az információs rendszerek biztonságával kapcsolatos intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén támogató Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségtől (ENISA), valamint az európai adatvédelmi biztostól, amely tanácsokkal látja el az uniós intézményeket és szerveket a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A szervezők csoportja akkor is konzultálhat az ENISA-val és az európai adatvédelmi biztossal, ha saját online gyűjtési rendszer létrehozását választja.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Helyénvaló, hogy a tagállamok a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt ellenőrizzék, hogy a szervezői csoport által létrehozott egyedi online gyűjtési rendszer megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak, és a megfelelésről a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt igazolást bocsássanak ki. Az egyedi online gyűjtési rendszert azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának kell igazolnia, amelyben az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött adatokat tárolják. A nemzeti felügyeleti hatóságok általános adatvédelmi rendelet szerinti hatáskörének sérelme nélkül a tagállamoknak ki kell jelölniük a rendszer igazolására hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot. A tagállamoknak el kell ismerniük a más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott igazolásokat.

(21)  Helyénvaló, hogy a tagállamok a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt ellenőrizzék, hogy a szervezői csoport által létrehozott egyedi online gyűjtési rendszer megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak, és a megfelelésről igazolást bocsássanak ki azelőtt, hogy a szervezők elindítják a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló 12 hónapos időszakot. Az egyedi online gyűjtési rendszert azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának kell igazolnia, amelyben az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött adatokat tárolják. Ezeket a tevékenységeket ingyenesen kell elvégezni. A nemzeti felügyeleti hatóságok általános adatvédelmi rendelet szerinti hatáskörének sérelme nélkül a tagállamoknak késlekedés nélkül ki kell jelölniük a rendszer igazolására hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot. A tagállamoknak el kell ismerniük a más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott igazolásokat, további ellenőrzések bevezetése nélkül.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A részvétel és a kezdeményezések által felvetett kérdésekről folytatott nyilvános vita ösztönzése érdekében, a gyűjtési időszak első hat hónapjának lejártát követően a szervezőknek jogosultnak kell lenniük arra, hogy ismertessék kezdeményezésüket, és e célból egy első közmeghallgatást kérelmezzenek uniós szinten. A meghallgatást az Európai Parlament szervezi a szervezői csoport által benyújtott kérelemtől számított három hónapon belül.

Indokolás

Ennek az első közmeghallgatásnak az a célja, hogy szilárd támogatást nyújtson a szervezői csoportnak annak érdekében, hogy az uniós polgárok fokozottabban tudomást szerezzenek a kezdeményezésük létezéséről és a szervezők által elérni kívánt konkrét célokról.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A szervezői csoport számára biztosítani kell a jogot, hogy részvétel erősítése és a kezdeményezés által felvetett kérdések nyilvános vitájának előmozdítása érdekében, a megfelelő számú aláíró által támogatott és az e rendelet egyéb követelményeinek is megfelelő kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követően uniós szintű közmeghallgatáson mutassa be a kezdeményezést. A közmeghallgatást a kezdeményezés benyújtásától számított három hónapon belül a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek közösen kell megszerveznie, és azon biztosítani kell a releváns köz- és magánérdekek kiegyensúlyozott képviseletét, valamint a Bizottság megfelelő szintű képviseletét. Az Unió más intézményeinek és tanácsadó testületeinek, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre.

(23)  A szervezői csoport számára biztosítani kell a jogot, hogy részvétel erősítése és a kezdeményezés által felvetett kérdések nyilvános vitájának előmozdítása érdekében, a megfelelő számú aláíró által támogatott és az e rendelet egyéb követelményeinek is megfelelő kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követően uniós szintű közmeghallgatáson mutassa be a kezdeményezést. Az Európai Parlament a kezdeményezésnek a Bizottsághoz való benyújtásától számított három hónapon belül közmeghallgatást szervez. Az Európai Parlament biztosítja a főbb érintettek kiegyensúlyozott képviseletét, beleértve a civil szervezeteket, a szociális partnereket, a szakértőket, valamint a Bizottság és a Tanács megfelelő szintű képviseletét. Az Unió más intézményeinek és tanácsadó testületeinek, különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre. Az Európai Parlamentnek törekednie kell arra, hogy megfelelő szintű nyilvános vitát alakítson ki a sikeres kezdeményezésekről, a kezdeményezésről a közmeghallgatást követően tartott plenáris vita, valamint annak révén hogy határoz az állásfoglalási indítványról való szavazás lehetőségéről.

Indokolás

Lásd PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00). Bár a Parlamentnek törekednie kell a rendelet feltételeinek megfelelő kezdeményezésekről folytatott nyilvános vita előmozdítására, jogi kötelezettségként előírni a Parlament számára egy konkrét eljárás folytatását az összes európai polgári kezdeményezés kapcsán nem minden esetben bizonyulhat megfelelőnek. A módosítás ezért azt tükrözi, hogy a sikeres európai polgári kezdeményezéseknek a plenáris vita és az állásfoglalási indítványok elfogadása általi nyomon követése opcionális jellegű, de jogilag nem kötelezi a Parlamentet arra, hogy minden európai polgári kezdeményezés tekintetében így járjon el.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az érvényes kezdeményezéseket, és válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak ezért a kezdeményezés kézhezvételét követő öt hónapon belül meg kell határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, valamint a tervezett intézkedéseket. A Bizottságnak világosan, érthetően és részletesen indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, és hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést.

(24)  Az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel biztosítása érdekében a Bizottságnak a közmeghallgatást és az Európai Parlament plenáris ülésén tartott vitát, valamint a polgári kezdeményezés szervezőivel folytatott megfelelő párbeszédet követően meg kell vizsgálnia az érvényes kezdeményezéseket, és kellő időben válaszolnia kell azokra, figyelembe véve, hogy a sikeres kezdeményezések esetében megfelelő nyomon követést kell biztosítani. A Bizottságnak ezért a kezdeményezés kézhezvételét követő öt hónapon belül meg kell határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, valamint a tervezett jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket. A Bizottságnak megfelelő módon, világos, érthető és részletes indokolással kell alátámasztania a tervezett intézkedéseit, és hasonlóképpen, még alaposabban kifejtve álláspontját, részletesen és egyértelműen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést, részleges és teljes elutasítás esetén egyaránt. Mindkét esetben egy második közmeghallgatást kell szervezni, hogy megvitassák a Bizottság által közölt következtetéseket, az első meghallgatáséval megegyező szabályok szerint.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A kezdeményezések számára nyújtott támogatásnak és finanszírozásnak átláthatónak kell lennie. Ezért a szervezői csoportoknak a kezdeményezéshez hozzájáruló támogatási és finanszírozási forrásokról frissülő tájékoztatást kell adniuk a kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a Bizottságnak történő benyújtása közötti időszakban. Azon jogalanyok, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a kezdeményezések előmozdítására és azok támogatására és finanszírozására, amennyiben azt az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feltételeknek megfelelően és teljes átláthatóság mellett végzik.

(25)  A kezdeményezések számára nyújtott támogatásnak és finanszírozásnak átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Ezért a szervezői csoportoknak a kezdeményezéshez hozzájáruló támogatási és finanszírozási forrásokról frissülő tájékoztatást kell adniuk a kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a Bizottságnak történő benyújtása közötti időszakban. Azon jogalanyok, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a kezdeményezések előmozdítására és azok támogatására és finanszírozására, amennyiben azt az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feltételeknek megfelelően és teljes átláthatóság mellett végzik. A Bizottságnak minőségi és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végeznie a polgári kezdeményezés szervezői által biztosított pénzügyi és finanszírozási források tekintetében. A polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy jogsértés gyanúja esetén riasztást kezdeményezhessenek. A támogatási és finanszírozási forrásokat is nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni és rendszeresen frissíteni kell az európai polgári kezdeményezésről szóló kezdeményezésre vonatkozó, interneten közzétett egyéb információkkal együtt.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  [A Bizottság által e rendelet alkalmazásában végzett személyesadat-feldolgozásra a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet29 vonatkozik.]

törölve

_________________

 

29Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

 

Indokolás

Áttéve az új 28a preambulumbekezdésbe.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Amennyiben az e rendeletben előírt intézkedések személyes adatoknak a Bizottság vagy a szervezők általi feldolgozását vonják maguk után, e feldolgozást a személyes adatok védeleméről szóló uniós jogszabályokkal, különösen a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1b és az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1c összhangban kell végezni.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Unió politikai életében való aktív polgári részvétel előmozdításához való hozzájárulás érdekében lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság és a szervezők az adatvédelmi szabályokkal összhangban a kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek és különösen a kezdeményezéssel kapcsolatos későbbi tájékoztatások továbbítása céljából begyűjtsék az aláírók e-mail-címét. Az e-mail-címek megadása nem tehető kötelezővé, és ahhoz az aláíró hozzájárulása szükséges. Az e-mail-címek nem gyűjthetők a támogató nyilatkozatok formanyomtatványán, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy e-mail-címük megadása nem feltétele az arra vonatkozó joguknak, hogy támogassák a kezdeményezést.

(29)  Az Unió politikai életében való aktív polgári részvétel előmozdításához való hozzájárulás érdekében lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság és a szervezők az adatvédelmi szabályokkal összhangban a kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek és különösen a kezdeményezéssel kapcsolatos későbbi tájékoztatások továbbítása céljából begyűjtsék az aláírók e-mail-címét. Az e-mail-címek megadása nem tehető kötelezővé, és ahhoz az aláíró hozzájárulása szükséges, amelyet önként, célzottan, tájékoztatást követően és egyértelműen kell megadni, az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének megfelelően. Az e-mail-címek nem gyűjthetők a támogató nyilatkozatok formanyomtatványán, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy e-mail-címük megadása nem feltétele az arra vonatkozó joguknak, hogy támogassák a kezdeményezést. Az aláírók számára az európai polgári kezdeményezés lezárása előtt és azt követően bármikor lehetővé kell tenni kifejezett hozzájárulásuk visszavonását e-mail címeik gyűjtéséhez, amely esetben a Bizottság és az európai polgári kezdeményezés szervezői azonnal törlik az e-mail címet az adatbázisból, és megszüntetik az aláírókkal folytatott kommunikációt.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az Unió politikai életében valamennyi polgár aktív és egyenlő részvételének előmozdításához, a Bizottságnak és a szervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy honlapjaik és mobilalkalmazásaik hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára. Bár az (EU) 2016/2102 irányelv nem alkalmazandó az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek honlapjai és mobilalkalmazásai esetében, a központi online gyűjtési rendszernek, az online nyilvántartásnak vagy az online együttműködési platformnak, valamint az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a Bizottság és a szervezők felelősségi körébe tartozó bármely honlapnak az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeivel egyenértékű módon elérhetőnek kell lennie. Arra kell ösztönözni a Bizottságot, hogy feleljen meg az idevágó európai harmonizált szabványoknak, amelyek biztosítják az érzékelhetőség, kezelhetőség, érthetőség és a stabilitás követelményeinek való megfelelést. A Bizottságnak biztosítania kell a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, és különösen a 9. és 21. cikkének való megfelelést, valamint annak érdekében, hogy a szellemi fogyatékossággal élő személyek könnyebben hozzáférjenek az információkhoz, könnyen érthető nyelven a lehető legnagyobb mértékben és arányosan alternatívákat kell biztosítania.

Indokolás

A módosításra azért van szükség, hogy a preambulum jobban tükrözze a szöveg többi részének tartalmát és a cikkek módosításait.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak 8. cikkében elismert elveket.

(32)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat és elveket.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Hatály

 

A polgári kezdeményezés vonatkozhat a Bizottság új jogi aktusra irányuló javaslatára, illetve az Unió bármely meglévő vagy tervezett, a Szerződések végrehajtását szolgáló jogi aktusának hatályon kívül helyezésére vagy felülvizsgálatára;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió minden 16. életévét betöltött polgárának joga van arra, hogy e rendeletnek megfelelően támogató nyilatkozat aláírásával európai polgári kezdeményezést támogasson (a továbbiakban: aláíró).

Az Unió minden, a támogatás kifejezésekor 16. életévét betöltött polgárának joga van arra, hogy e rendeletnek megfelelően támogató nyilatkozat aláírásával európai polgári kezdeményezést támogasson (a továbbiakban: aláíró).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező polgároknak egyaránt jogukban áll a lakóhelyük szerinti országban vagy a származási országban támogatni valamely kezdeményezést.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok és a Bizottság minden szükséges rendelkezést elfogadnak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élő személyek számára a polgári kezdeményezés támogatásához való joguk gyakorlását.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma 750-szeresének.

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott minimumot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők számának és az Európai Parlament összes képviselője számának szorzatával.

 

(az I. melléklet ennek megfelelő módosítása)

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell számolni, amelynek állampolgárai.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell számolni, amelynek állampolgárai, függetlenül attól, hogy a támogató nyilatkozatot hol írták alá.

Indokolás

Ez az módosítás annak tisztázására szolgál, hogy az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a lakóhelyüktől függetlenül aláírhassák az európai polgári kezdeményezést.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és a tagállamok által nyújtott tájékoztatás és segítség

A Bizottság, a többi uniós intézmény és a tagállamok által nyújtott tájékoztatás és segítség

Indokolás

Az Európai Parlament és az EGSZB említése a cikkben szükségessé teszi a cím frissítését.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kérésre a Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak.

(1)  Kérésre a Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban könnyen hozzáférhető, felhasználóközpontú tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak, többek között az uniós jog szerint benyújtott kezdeményezés megfelelő jogalapjával kapcsolatban, valamint a kezdeményezés sikeres nyilvántartásba vételét megkönnyítő egyéb jogi, anyagi és technikai útmutatással szolgál. Ez a segítségnyújtás ingyenes, adott esetben együttműködve az Europe Direct ügyfélszolgálati központtal és az Europe Direct Tájékoztató Központokkal.

Indokolás

Lásd a PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00), 17. cikk. Lásd az európai ombudsman határozatát, amelyben lezárja a hivatalból indított, Európai Bizottságra vonatkozó OJ/9/2013/TN sz. vizsgálatát, különösen annak 10–11. cikkét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság online együttműködési platformot bocsát rendelkezésre, amely vitafórumként szolgál, valamint tájékoztatást és tanácsokat ad az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a polgárok és a szervezői csoportok számára.

A Bizottság online együttműködési platformot bocsát rendelkezésre, amely vitafórumként szolgál, valamint tájékoztatást és tanácsadó szolgáltatást nyújt az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a polgárok és a szervezői csoportok számára. A Bizottság az együttműködési platformon keresztül rendszeresen együttműködik az európai polgári kezdeményezések szervezőivel. A tanácsadó szolgáltatásokat a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető formátumokban, kellő gyorsasággal és ingyenesen kell nyújtani.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet kihirdetését követő 3 hónapon belül a Bizottság felhasználói útmutatót tesz közzé az európai polgári kezdeményezés megértésének megkönnyítése érdekében.

Indokolás

Ez a felhasználói útmutató szükséges ahhoz, hogy az európai polgári kezdeményezés projektgazdái számára tájékoztatást és kezdeti választ nyújtsanak. Az útmutatót gyorsan közzé kell tenni az új európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet gyors megismerésének ösztönzése érdekében, lehetővé téve a 24. cikknek megfelelő érdemi értékelést.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát rendelkezésre, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

(3)  A Bizottság online nyilvántartást (a továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát rendelkezésre, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket. A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, többek között az európai polgári kezdeményezés finanszírozási és támogatási forrásairól, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett lefordíthatja a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel céljából, valamint – adott esetben – lefordíthatja a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet.

(4)  Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát lefordítja az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából. A szervezői csoport emellett felkérheti a Bizottságot, hogy fordítsa le a mellékletet az Unió valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel céljából, valamint – adott esetben – lefordíthatja a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet. Amennyiben egy melléklet vagy indokolás kevesebb, mint 5 000 karakterből áll (nyelvenkénti kiigazított középérték), a szervezői csoport felkérheti a Bizottságot, hogy a mellékletet fordítsa le számára ingyenesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvére.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hatáskörén belül, és megőrizve semleges szerepét, jogosult intézményi mentorálást és támogatást biztosítani a szervezői csoport számára, olyan módon, amelyen helyénvalóbbnak tartja a kezdeményezések ismertebbé tételét.

 

Jogosult arra, hogy egy vagy több meghallgatást szervezzen helyiségeiben valamely kezdeményezés nyilvántartásba vételét követően és az aláírásgyűjtési szakasz során, valamint hogy meghívja a szervezői csoportokat, hogy ismertessék kezdeményezéseiket. A témában jártas független szakértőket is meg lehet hívni.

 

Jogosult továbbá arra is, hogy hozzájáruljon általában a polgári kezdeményezés előmozdításához a demokratikus részvétel támogatásának eszközeként az Unióban.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Minden tagállam egy vagy több kapcsolattartó pontot hoz létre, amely tájékoztatással és segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat.

(6)  Minden tagállam egy vagy több digitális vagy fizikai kapcsolattartó pontot hoz létre, amely tájékoztatással és segítségnyújtással támogatja az európai polgári kezdeményezést indító szervezői csoportokat. Ez a segítségnyújtás ingyenes a polgárok számára, adott esetben együttműködve a Europe Direct ügyfélszolgálati központtal, az Europe Direct Tájékoztató Központokkal, az Európai Parlament tájékoztatási irodáival és az Európai Bizottság minden képviseletével. A segítségnyújtás részét képezi a jogi, technológiai és szervezési tanácsadás a kezdeményezésnek a nyilvántartásba vételre való előkészítésével kapcsolatban , valamint a Bizottsággal folytatott kommunikáció elősegítése. A segítségnyújtást a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető formátumokban, és ingyenesen kell nyújtani.

Indokolás

A PETI előadó azon a véleményen van, hogy a rendeletnek egyértelművé kell tennie a tagállamok azon kötelezettségét, hogy offline, fizikai kapcsolattartó pontokat biztosítsanak az európai polgári kezdeményezés támogatói és aktivistái számára.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A szervezői csoport bejegyezhető jogi személyként, nevezetesen jogi személyiséggel rendelkező szervezetként a tagállamok egyikében, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport tagjai közül két személyt – egy képviselőt és egy helyettest (a továbbiakban: kapcsolattartó személyek) – jelöl ki, akik az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolattartó szerepet töltenek be a szervezői csoport és az uniós intézmények között, és akiket felhatalmaznak a szervezői csoport nevében történő fellépésre.

A szervezői csoport tagjai közül két személyt – egy képviselőt és egy helyettest (a továbbiakban: kapcsolattartó személyek) – jelöl ki vagy választ meg, akik az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolattartó szerepet töltenek be a szervezői csoport és az uniós intézmények között, és akiket felhatalmaznak a szervezői csoport nevében történő fellépésre.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport emellett legfeljebb két további természetes személyt is kijelölhet tagjai közül vagy tagjain kívülről, akiket felhatalmaznak arra, hogy a kapcsolattartó személyek nevében eljárva az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolatot tartsanak az uniós intézményekkel.

A szervezői csoport emellett legfeljebb három, további természetes személyt is kijelölhet tagjai közül vagy tagjain kívülről, akiket felhatalmaznak arra, hogy a kapcsolattartó személyek nevében eljárva az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolatot tartsanak az uniós intézményekkel.

Indokolás

Az európai polgári kezdeményezés kezelésének megkönnyítése érdekében helyénvaló legfeljebb 3 póttagot engedélyezni. Ennél több póttag kezelése adott esetben nem könnyű a Bizottság számára, és megváltoztatná az európai polgári kezdeményezés folytonosságát, illetve a szervezők és a Bizottság közötti szükséges kommunikációt.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A szervezői csoport képviselője mint az (EU) 2016/79 rendelet 82. cikke (2) bekezdése szerinti adatkezelő felelősségének sérelme nélkül a szervezői csoport tagjai az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően egyetemlegesen felelősek a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett jogellenes cselekedetek révén okozott minden kárért.

(5)  A szervezői csoport képviselője mint az (EU) 2016/79 rendelet 82. cikke (2) bekezdése szerinti adatkezelő felelősségének sérelme nélkül a szervezői csoport tagjai – vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy – az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően közösen felelősek a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett jogellenes cselekedetek révén okozott minden kárért.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Támogató nyilatkozat csak a kezdeményezés Bizottság általi nyilvántartásba vételét követően gyűjthető.

(1)  Támogató nyilatkozat csak a kezdeményezés Bizottság általi nyilvántartásba vételét, illetve szükség esetén azt követően gyűjthető, miután a tagállamok ellenőrizték a szervezők csoportja által az e rendelet követelményei szerint létrehozott egyedi online gyűjtési rendszerek megfelelőségét.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottságon belül egy erre szakosodott szervezeti egység értékeli a benyújtott polgári kezdeményezések jogi elfogadhatóságát, kizárólag a (3) bekezdésben meghatározott kritériumok alapján.

 

Ez a szakosodott szervezeti egység a jogi követelményeknek való megfelelést ellenőrzi politikai megfontolásoktól függetlenül, és teljes körűen hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára a határozatai alapját képező megfontolásokat.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel.

e)  a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indoklással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított két hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. mellékletben említett információknak az eredeti kezdeményezés helyébe lépő módosításait.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak jelentős része, beleértve fő céljait, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

b)  részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak egy része, beleértve fő céljait, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a nyilvántartásban közzéteszi azokat a kezdeményezéseket, amelyeket nyilvántartásba vett.

A nyilvántartásba vétel céljából a Bizottsághoz benyújtott valamennyi kezdeményezést – többek között a már nyilvántartásba vett valamennyi kezdeményezést – közzé kell tenni a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezés honlapján.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság egyedi nyilvántartási számot rendel a nyilvántartásba vett kezdeményezéshez, és erről tájékoztatja a szervezői csoportot.

(6)  A Bizottság egyedi nyilvántartásba vételi határozattal és egyedi nyilvántartási számmal veszi a nyilvántartásba vett kezdeményezéshez, és erről tájékoztatja a szervezői csoportot.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a Bizottság elutasítja a kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek megfelelően azt csak részlegesen veszi nyilvántartásba, tájékoztatja a szervezői csoportot a döntés okairól, valamint a rendelkezésükre álló valamennyi peres és peren kívüli jogorvoslati lehetőségről.

(7)  Amennyiben a Bizottság elutasítja a kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek megfelelően azt csak részlegesen veszi nyilvántartásba, megfelelően tájékoztatja a szervezői csoportot a döntés okairól, valamint a rendelkezésükre álló valamennyi peres és peren kívüli jogorvoslati lehetőségről. A kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítására vagy részleges nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatokat nyilvánosságra hozzák az európai polgári kezdeményezés weboldalán, és teljes körűen részletezik és alátámasztják a Bizottság indoklását a visszautasításra, feltüntetve a jogalapokat, valamint lehetőséget nyújtva a polgári kezdeményezés szervezői számára azok vitatására;

Indokolás

Lásd a PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00), 10. cikk. Lásd az európai ombudsman határozatát, amelyben lezárja a hivatalból indított, Európai Bizottságra vonatkozó OJ/9/2013/TN sz. vizsgálatát, különösen annak 14-16. cikkét a Bizottság határozatainak nyilvános ellenőrzéséről

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Amennyiben a szervezők a nyilvántartásba vétel részben vagy egészben való megtagadásáról kapnak tájékoztatást, módosíthatják kezdeményezésüket, és egy hónapon belül újra benyújthatják a Bizottsághoz. A szervezők által az európai polgári kezdeményezésük nyilvántartásba vételéről hozott döntéseket a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezés honlapján is hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát.

(8)  A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről a Bizottság világosan, átfogóan és részletesen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát, valamint a nemzeti parlamenteket.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb három hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 18 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb három hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak kezdetét követő 12 hónapos időszak vége előtt le kívánja zárni a támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy a gyűjtési időszak lezárásának dátumáról értesíti a Bizottságot.

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak kezdetét követő 18 hónapos időszak vége előtt le kívánja zárni a támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy a gyűjtési időszak lezárásának dátumáról értesíti a Bizottságot.

 

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.)

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szervezői csoport vagy adott esetben az e rendelet 5. cikke (2a) és (7) bekezdésének megfelelően általuk létrehozott jogi személy felelős az aláíróktól származó támogatási nyilatkozatok összegyűjtéséért, a 6. cikkel összhangban nyilvántartásba vett javasolt polgári kezdeményezés tekintetében.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai minden szükséges rendelkezést meghoznak annak érdekében, hogy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgároknak lehetősége legyen eldönteni, hogy a kezdeményezés iránti támogatásukat a lakóhelyük szerinti országban vagy a származási országukban vegyék-e figyelembe. A különböző tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a támogatási nyilatkozatok megfelelő módon kerüljenek beszámításra a saját elszámolásukban.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából a gyűjtési időszak folyamán legalább kéthavonta, a gyűjtési időszak végét követően pedig három hónapon belül értesíti a Bizottságot az egyes tagállamokban összegyűjtött támogató nyilatkozatok számáról.

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából a gyűjtési időszak folyamán legalább háromhavonta, a gyűjtési időszak végét követően pedig három hónapon belül értesíti a Bizottságot az egyes tagállamokban összegyűjtött támogató nyilatkozatok számáról. A Bizottságnak a kampány alatt és után is rendszeres kommunikációt kell folytatnia az európai polgári kezdeményezés szervezőivel.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet.

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban 2020. január 1-jéig központi online gyűjtési rendszert hoz létre és működtet. E rendszer használata önkéntes és díjmentes minden szervező számára.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A központi online gyűjtési rendszert fogyatékos személyek számára is hozzáférhetővé kell tenni.

A központi online gyűjtési rendszer nyílt forráskódú, és a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetővé teszik.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az egyéb hitelesített online gyűjtőrendszereket használó szervezői csoportnak továbbra is lehetősége nyílik a Bizottság által üzemeltetett szerverek ingyenes használatára.

 

Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, az online gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat az Európai Unió területén kell tárolni.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport csak abban az esetben nyújtja be a támogató nyilatkozatokat a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, amennyiben a kezdeményezést aláírók száma elérte a 3. cikkben meghatározott számot.

törölve

Indokolás

A módosítás túlmutat a javaslat arra irányuló fő célkitűzésén, hogy egyszerűsítse a jelenlegi szabályokat, továbbá indokolatlanul akadályozza az európai polgári kezdeményezés szervezőit.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közzététel és közmeghallgatás

Közzététel és közmeghallgatások

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1)  Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoportnak a kezdeményezés benyújtását követő három hónapon belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy közmeghallgatás keretében bemutassa a kezdeményezést.

A szervezői csoportnak a kezdeményezés benyújtását követő három hónapon belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Európai Parlamentben tartott közmeghallgatás keretében bemutassa a kezdeményezést annak érdekében, hogy Unió-szerte nyilvános, az érintettek széles körét felölelő vitát indítson a javasolt kezdeményezésről.

Indokolás

Lásd a PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00), 19. cikk. Lásd az európai ombudsman határozatát, amelyben lezárja a hivatalból indított, Európai Bizottságra vonatkozó OJ/9/2013/TN sz. vizsgálatát, különösen annak 17-22. cikkét.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közmeghallgatást a Bizottság és az Európai Parlament közösen szervezi, és arra az Európai Parlamentben kerül sor. Az Unió más intézményei és tanácsadó testületei képviselőinek, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre.

Az Európai Parlament közmeghallgatást szervez valamelyik helyiségében. A Bizottság, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága, valamint az Unió más intézményei és tanácsadó testületei képviselőinek, valamint a civil társadalom, a szociális partnerek képviselőinek és egyéb érdekelt feleknek – köztük a nemzeti parlamenteknek – is lehetőséget kell biztosítani a közmeghallgatáson való részvételre. A közmeghallgatást interneten közvetítik és később nyilvánosan elérhetővé teszik az európai polgári kezdeményezés weboldalán. A meghallgatást követően az Európai Parlament plenáris vitát tart a kezdeményezésről és dönt arról, hogy elfogadjon-e állásfoglalási indítványt.

 

A 15. cikk (2) bekezdése szerint bizottsági közlemény közzétételét követően az európai polgári kezdeményezés szervezői jogosultak második közmeghallgatást kérvényezni az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül megszervezi a második közmeghallgatást.

Indokolás

Lásd a PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00), 19. cikk. Lásd az európai ombudsman határozatát, amelyben lezárja a hivatalból indított, Európai Bizottságra vonatkozó OJ/9/2013/TN sz. vizsgálatát, különösen annak 17-22. cikkét.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közmeghallgatásnak a közérdeket kell szolgálnia. A közmeghallgatás kizárólagos célja, hogy kimerítő tájékoztatást adjon a kezdeményezés tartalmáról és céljairól.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közmeghallgatás fő célja, hogy fórumot biztosítson a szervezői csoportnak, ahol bemutathatja kezdeményezését, részletesen ismertetve szándékát és konkrét jogalkotási célokra téve javaslatot.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja a releváns köz- és magánérdekek kiegyensúlyozott képviseletét.

Az Európai Parlament biztosítja a releváns érintettek kiegyensúlyozott képviseletét, beleértve a köz- és magánérdekek képviselőit egyaránt, valamint az Unió intézményeinek és tanácsadó testületeinek képviseletét, a javasolt kezdeményezésről folytatott inkluzív nyilvános vita érdekében.

Indokolás

Lásd a PETI bizottság véleményét a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról (PETI_AD (2017) 606197) (PE 606.197v03–00), 19. cikk. Lásd az európai ombudsman határozatát, amelyben lezárja a hivatalból indított, Európai Bizottságra vonatkozó OJ/9/2013/TN sz. vizsgálatát, különösen annak 17-22. cikkét.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közmeghallgatáson a Bizottság megfelelő szinten képviselteti magát.

(3)  A közmeghallgatáson a Bizottság és a Tanács megfelelő szinten képviselteti magát.

A közmeghallgatásokon biztosítják a biztosi testület legalább egy tagjának jelenlétét.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Parlament megfelelő válaszlépéseket is kidolgozhat azon polgári kezdeményezésekre vonatkozóan, amelyeket sikeresen nyilvántartásba vettek, de nem sikerült összegyűjteniük egymillió aláírást, ugyanakkor jelentős polgári támogatást kaptak.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A nemzeti és regionális parlamentek is szervezhetnek közmeghallgatásokat a polgári kezdeményezésekről, adott esetben a szervezők meghívásával, különös hangsúlyt fektetve azokra a tagállamokra, ahol a sikeres kezdeményezés elérte az aláírások minimális küszöbét.

Indokolás

A nemzeti parlamentek bevonása az európai polgári kezdeményezésről folytatott vitába hatékony módja annak, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz. A nemzeti és regionális parlamentekben folytatott viták pedig hasznosak lehetnek az Európai Parlamentben tartandó későbbi viták, vagy maga a Bizottság számára.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a kezdeményezés benyújtását követő egy hónapon belül megfelelő szinten fogadja a szervezői csoportot, lehetővé téve, hogy az részletesen elmagyarázza a kezdeményezés által felvetett kérdéseket.

(1)  A Bizottság az érvényes kezdeményezés – amelyre vonatkozóan a 8–12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat – benyújtását követő egy hónapon belül megfelelő szinten fogadja a szervezői csoportot, lehetővé téve, hogy az részletesen elmagyarázza a kezdeményezés által felvetett kérdéseket.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő öt hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait.

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő öt hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti közmeghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben a tervezett intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait. A Bizottságnak részletes és világos indokokat és teljes indokolást kell adnia a fellépés elmaradásáról szóló döntésével kapcsolatban, és következtetéseit részletesen és átlátható módon kell megmagyaráznia a nyilvánosság számára, a megfelelő ügyintézés elvének megfelelően.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha a 15. cikk (2) bekezdésében említett bizottsági közlemény és az európai parlamenti ajánlás következtetései eltérnek egymástól, az Európai Parlament gyakorolhatja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára biztosított jogokat.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottságnak a bizottsági döntéshozatalt követően tájékoztatnia kell a szervezőket a kezdeményezéssel kapcsolatos tevékenységeiről és a kezdeményezéssel kapcsolatos fejleményekről.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól.

A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampány weboldalán tájékoztatást ad a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronkénti 100 EUR pénzösszeget meghaladó támogatások és finanszírozás forrásairól.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az uniós költségvetésben éves előirányzatot kell elkülöníteni a polgári kezdeményezések szervezésének támogatására kell.

 

Egy meglévő szervezői csoport a benyújtás előtt vagy az aláírásgyűjtés befejezését követően kérheti a jogi tanácsadással és támogatással kapcsolatos költségek pénzügyi fedezését.

 

A nyilvántartásba vett kezdeményezések szervezői csoportjai támogatásra jogosultak, amelynek célja az aláírásgyűjtési kampány kommunikációs és logisztikai vonzataival kapcsolatos költségek fedezése.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottságnak minőségellenőrzéseken, riasztásokon és egy panasztételi rendszeren keresztül gondoskodnia kell a finanszírozás és a szponzorálás teljes körű átláthatóságáról, annak biztosítása érdekében, hogy az európai polgári kezdeményezések szervezői által nyújtott finanszírozási és szponzori információk helyesek legyenek.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához.

(1)  A Bizottság az Európai Parlament és egyéb uniós intézmények, valamint a tagállamok támogatásával kommunikációs tevékenységek és eseti információs kampányok, helyi szintű kezdeményezések, valamint a közösségi és digitális média felhasználása révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához, valamint annak tudatosítását előmozdítva, hogy a polgárok milyen módon tudják befolyásolni és alakítani az Európai Uniót egy európai polgári kezdeményezés révén. A Bizottság pénzügyi támogatást nyújthat azon szervezetek számára, amelyek demokratikus részvételi eszközként hozzájárulnak a polgári kezdeményezés általános támogatásához, illetve ingyenes technikai támogatást és jogi tanácsadást nyújtanak a szervezőknek.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és információs tevékenységek céljából és az aláíró hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-címét.

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és információs tevékenységek céljából és az aláíró kifejezett hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-címét.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A személyes adatok e rendelet szerinti kezelése során a polgári kezdeményezés szervezői csoportja, vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy, valamint a tagállam illetékes hatóságai megfelelnek az (EU) 2016/679 rendeletnek.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szervezők vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy biztosítja, hogy az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a kezdeményezéshez nyújtott támogatási nyilatkozaton kívül semmilyen egyéb célra ne használják.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 11. cikk alkalmazásában minden tagállam kijelöl egy vagy több, a 11. cikk (3) bekezdésében említett igazolás kiállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(1)  A 11. cikk alkalmazásában minden tagállam késedelem nélkül kijelöl egy vagy több, a 11. cikk (3) bekezdésében említett igazolás kiállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságot.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 12. cikk alkalmazásában minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének összehangolásáért és a 12. cikk (5) bekezdésében említett igazolás kiállításáért.

(2)  A 12. cikk alkalmazásában minden tagállam késedelem nélkül kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének összehangolásáért és a 12. cikk (5) bekezdésében említett igazolás kiállításáért.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az európai polgári kezdeményezés működését, és legkésőbb e rendelet alkalmazásától számított öt éven belül, valamint azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket közzé kell tenni.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az európai polgári kezdeményezés működését, és legkésőbb e rendelet alkalmazásától számított három éven belül, valamint azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket közzé kell tenni.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó kezdeményezés tartalma, legfeljebb 1000 karakter terjedelemben.

2.  A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó kezdeményezés tartalma, szóközök nélkül legfeljebb 1 200 karakter terjedelemben, (nyelvenként kiigazított átlag);

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az európai polgári kezdeményezés

Hivatkozások

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PETI

2.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az európai polgári kezdeményezés

Hivatkozások

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Benyújtás dátuma

27.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. július 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat