Procedūra : 2017/0220(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0226/2018

Pateikti tekstai :

A8-0226/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0153

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1182kWORD 166k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: György Schöpflin

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Kultūros ir švietimo komitetoNUOMONĖ
 Peticijų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0482),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0308/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A8-0226/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  pagal ES sutarties 11 straipsnį Europos piliečių iniciatyva yra vienas iš būdų Sąjungos piliečiams dalytis nuomonėmis visose Sąjungos politikos srityse, dalyvauti vykdant skaidrų, atvirą ir nuolatinį dialogą su Sąjungos institucijomis ir užtikrinti, kad Sąjungos veiksmai būtų nuoseklūs ir skaidrūs. Be to, Europos piliečių iniciatyva suteikia Sąjungos piliečiams galimybę paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pagal Europos piliečių iniciatyvą reikalaujama, kad Sąjungos institucijos įsipareigotų sudaryti galimybes Sąjungos piliečiams kuo veiksmingiau įgyvendinti savo teises ir kad piliečiai paisytų nustatytų demokratinio dalyvavimo Sąjungos gyvenime principų ir taisyklių, ypač Sąjungos demokratinį veikimą reglamentuojančių principų ir taisyklių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2015 m. spalio 28 d. Rezoliucijoje dėl Europos piliečių iniciatyvos25 Europos Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1179/2011;

(4)  2015 m. spalio 28 d. rezoliucijoje dėl Europos piliečių iniciatyvos25 ir rengdamas savo iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą (2017/2024(INI), Europos Parlamentas paragino Komisiją išsamiai peržiūrėti ir kuo greičiau iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1179/2011. Jis pakartojo savo raginimą atsižvelgdamas į tai, kad rengiamas savo iniciatyva teikiamas teisėkūros pranešimas, kuriame išdėstytos rekomendacijos Komisijai persvarstyti Reglamentą (ES) 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (2017/2024(INL));

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  vykdant Europos piliečių iniciatyvos persvarstymo procesą nemažai organizacijų ir Sąjungos organų, visų pirma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, padėjo užpildyti Reglamento (ES) Nr. 211/20111a spragas, suteikdami vertingą paramą Europos piliečių iniciatyvos organizatoriams, užtikrindami diskusijų dėl reglamento tobulinimo platformą ir pasiūlydami organizatorių grupei institucinės mentorystės ir pagalbos paslaugas – rengdami klausymus savo patalpose ir skatindami demokratinį dalyvavimą Sąjungoje;

 

___________________

 

1a 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, 2011 3 11, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams bei rėmėjams ir taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu bei priartinti Sąjungą prie jos piliečių;

(5)  šiuo reglamentu siekiama padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams bei rėmėjams, sustiprinti tolesnius veiksmus dėl jos ir taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti rengti diskusijas ir kuo daugiau Sąjungos piliečių daryti poveikį Sąjungos sprendimų priėmimo procesui, priartinant Sąjungą prie jos piliečių ir taip sustiprinant demokratijos principą ir demokratinį Sąjungos veikimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudotojams ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą;

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti veiksmingos, skaidrios, aiškios, paprastos, patogios naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą ir užtikrinti, kad sėkmingų iniciatyvų atveju Komisija imtųsi tinkamų tolesnių veiksmų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų užtikrintos panašios sąlygos pritarti iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750;

(10)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų užtikrintos panašios sąlygos pritarti iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš bendro Europos Parlamento narių skaičiaus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kiekvienas Sąjungos pilietis turėtų turėti teisę panašiomis sąlygomis pritarti iniciatyvai popierine forma arba internetu, nepriklausomai nuo to, kurios valstybės narės pilietis arba gyventojas jis yra;

(11)  siekiant, kad Europos piliečių iniciatyva taptų įtraukesnė ir matomesnė, turėtų būti galima naudoti regionines ir mažumų kalbas skatinant ir populiarinant EPI, taip pat renkant parašus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų teikti informaciją ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir pagalbą;

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę, Komisija organizatoriams turėtų teikti aiškią, tikslią bei išsamią informaciją ir teisinę bei praktinę paramą, sukurdama viešai prieinamą internetinę bendradarbiavimo platformą. Ši platforma turėtų būti diskusijų forumas ir joje turėtų būti galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Ją turėtų valdyti ir atnaujinti, Komisijai vykdant administracinę kontrolę, nepriklausomos organizacijos ir išorės ekspertai, turintys patvirtintos patirties organizuojant EPI, ir jie turėtų turėti teisę prisidėti prie diskusijų forumo. Siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau neįgaliesiems prieinamų informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir teisinę bei praktinę pagalbą, taip padidinant informuotumą ir skatinant diskusijas apie šiuo metu vykdomas iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu. Kai nacionaliniu lygmeniu yra priemonių, panašių į Europos piliečių iniciatyvą, šie informacijos centrai turėtų būti glaudžiai susieti su tarnybomis ar platformomis, teikiančiomis paramą tų nacionalinių priemonių naudojimui. Šie informacijos centrai turėtų veikti vieno langelio principu ir padėti organizatoriams teikdami išsamią informaciją ir konkrečius techninius bei teisinius patarimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies;

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti veiksmingesnę bei prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies. Galimybė pasirinkti iš dalies užregistruoti iniciatyvą neturėtų daryti poveikio Komisijos pareigai visiškai pagrįsti savo sprendimą šiuo klausimu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant skatinti piliečių dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, pateikiama Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam svarstymui Sąjungos lygmeniu. Viešą svarstymą turėtų kartu organizuoti Komisija ir Europos Parlamentas per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo ir turėtų būti užtikrinta, kad jame būtų tolygiai atstovaujama atitinkamiems viešiesiems ir privatiesiems interesams ir kad būtų deramu lygiu atstovaujama Komisijai. Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei patariamieji organai ir suinteresuotieji subjektai;

(23)  siekiant skatinti piliečių dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, pateikiama Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam svarstymui Sąjungos lygmeniu. Europos Parlamentas turėtų surengti viešą svarstymą per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad jame būtų tolygiai atstovaujama atitinkamų suinteresuotųjų asmenų, įskaitant pilietinę visuomenę, socialinius partnerius ir ekspertus, interesams ir kad būtų deramu lygiu atstovaujama Komisijai ir Tarybai. Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei patariamieji organai, visų pirma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, ir suinteresuotieji subjektai; .

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  siekiant įvertinti, kokia yra politinė parama iniciatyvai, Europos Parlamentas, kuris atstovauja Sąjungos piliečiams, turėtų turėti teisę pagal savo darbo tvarkos taisykles plenarinėje sesijoje surengti diskusijas apie veiksmus, kurių Komisija imasi siekdama įgyvendinti savo komunikatą dėl sėkmingai pateiktų iniciatyvų. Diskusijos galėtų būti baigiamos priimant pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriame taip pat būtų galima pasiūlyti taikyti SESV 225 straipsnyje nustatytą mechanizmą, jei Komisija nepateikia pasiūlymo dėl teisės akto;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, Komisija galiojančią iniciatyvą turėtų išnagrinėti ir reaguoti į ją. Todėl Komisija per penkis mėnesius nuo iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir politines išvadas bei veiksmus, kurių ji ketina imtis. Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti priežastis, dėl kurių ji ketina imtis veiksmų, ir lygiai taip pat nurodyti priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina;

(24)  siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, Komisija galiojančią iniciatyvą, kuri surinko bent vieną milijoną pritarimo pareiškimų, turėtų išnagrinėti ir reaguoti į ją. Todėl Komisija per šešis mėnesius nuo iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir politines išvadas bei veiksmus, kurių ji ketina imtis. Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti priežastis, dėl kurių ji ketina imtis veiksmų, ypač nurodydama, ar ji pateiks pasiūlymą dėl teisės akto, ir lygiai taip pat nurodyti priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina. Galiojanti iniciatyva neturėtų daryti poveikio Komisijos iniciatyvos teisei;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  parama iniciatyvoms ir jų finansavimas turėtų būti skaidrūs. Todėl laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, organizatorių grupės turėtų pateikti atnaujintą informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir teikti joms paramą bei finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų;

(25)  parama iniciatyvoms ir jų finansavimas turėtų būti skaidrūs ir atskaitingi. Todėl laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, organizatorių grupės turėtų pateikti atnaujintą ir detalią informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. Šios organizatorių grupės turėtų reguliariai atsiskaityti apie visus finansavimo šaltinius, o Komisija turėtų aiškiai šiuos šaltinius nurodyti registre. Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir teikti joms paramą bei finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų. Siekiant padidinti Europos piliečių iniciatyvos veiklos finansavimo skaidrumą ir Europos piliečių iniciatyvos, kuri yra piliečius įtraukianti priemonė, matomumą, šiame reglamente turėtų būti nustatyta jos finansinė programa. Tokia finansinė programa turėtų padėti remti subjektus ir organizacijas, skatinančias piliečius įsitraukti ir dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, visų pirma didinant visuomenės informuotumą apie EPI priemonę, kaip apie priemonę, skirtą dalyvaujamajai demokratijai Sąjungos lygmeniu skatinti ir prisidėti prie techninės ar teisinės paramos, teikiamos EPI organizatoriams nemokamai, finansavimo;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, įtvirtintus principus;

(32)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Asmenys, gyvenantys ne valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, turi teisę pritarti iniciatyvai savo gyvenamojoje valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės ir Komisija priima visas būtinas nuostatas, kad padėtų neįgaliesiems pasinaudoti savo teise pritarti piliečių iniciatyvai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam750.

b)   bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičių, padaugintąbendro Europos Parlamento narių skaičiaus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikant 1 dalį pasirašiusieji skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra.

2.  Taikant 1 dalį pasirašiusieji skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, nepriklausomai nuo to, kur pasirašiusysis pasirašė pritarimo pareiškimą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia lengvai prieinamą, aiškią, tikslią bei išsamią informaciją ir atitinkamą ekspertinę bei teisinę pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Komisija sukuria internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri yra piliečių ir organizatorių grupių diskusijų forumas ir kurioje teikiama informacija bei patarimai dėl Europos piliečių iniciatyvos.

2.  Komisija sukuria internetinę bendradarbiavimo platformą, skirtą suinteresuotosioms šalims, įskaitant organizatorių grupes, nepriklausomus ekspertus, NVO ir kitas Sąjungos institucijas bei įstaigas, keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

 

Ta platforma piliečiams ir organizatorių grupėms yra diskusijų forumas ir joje pateikiama informacija ir praktiniai bei teisiniai patarimai apie Europos piliečių iniciatyvą.

 

Internetinė bendradarbiavimo platforma yra patogi naudoti ir prieinama neįgaliesiems.

 

Ją valdo ir atnaujina, Komisijai vykdant administracinę kontrolę, nepriklausomos organizacijos ir išorės ekspertai, turintys patvirtintos patirties organizuojant EPI, ir jie gali prisidėti prie diskusijų forumo.

 

Po šio reglamento paskelbimo Komisija reikiamu laiku paskelbia naudotojo vadovą, kad padėtų suprasti, kaip veikia Europos piliečių iniciatyva.

Internetinės bendradarbiavimo platformos valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Internetinės bendradarbiavimo platformos valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sukuria internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

3.  Komisija sukuria viešai prieinamą internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra aiški, tiksli bei išsami informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą, įskaitant apie surinktų pritarimo pareiškimų skaičių ir deklaruotą finansavimą, kaip informavo organizatorių grupės. Komisija reguliariai atnaujina registrą ir aiškiai matomai ir lengvai prieinamu būdu išdėsto organizatorių pateiktą informaciją.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai pateikti priedo ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre.

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai prašyti Komisijos pateikti priedo ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre, jeigu jie atitinka II priede nurodytas ribas. Už visus vertimus, viršijančius šias ribas, atsakomybė tenka organizatorių grupei.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą.

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau skaitmeninių ir fizinių EPI skirtų informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią praktinę ir teisinę informaciją, konsultacijas ir pagalbą. Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad informacijos centrai glaudžiai bendradarbiautų su atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir jos atstovybėmis valstybėse narėse. Konsultacijos turėtų apimti informaciją apie juridinio asmens steigimą pagal valstybių narių nacionalinę teisę, kaip nustatyta 5 straipsnio 7 dalyje. Pagalba teikiama neįgaliesiems prieinamais formatais ir nemokamai.

 

Valstybės narės skatina nacionalines, regiono ir vietos valdžios institucijas didinti savo piliečių informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą ir skleisti informaciją apie ją.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iniciatyvą rengia ir valdo bent septynių fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Europos Parlamento nariai į šį minimalų skaičių neįskaičiuojami.

1.  Iniciatyvą rengia ir valdo fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Jų skaičius atitinka bent ketvirtadalio valstybių narių skaičių. Europos Parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai į šį minimalų skaičių neįskaičiuojami.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Per visą siūlomos piliečių iniciatyvos rengimo etapą, prieš ją užregistruodami, organizatoriai gali kreiptis į Europos piliečių iniciatyvos informacijos centrus, „Europe Direct“ arba Komisijos piliečių iniciatyvos tarnybas, kurie nemokamai teikia visą reikalingą pagalbą ir rekomendacijas ir, kai įmanoma, veikia vieno langelio principu ir nukreipia organizatorius į atitinkamus informacijos šaltinius bei tarnybas, kurios gali teikti konkrečias technines bei teisines konsultacijas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Organizatorių grupės nariai turi būti bent septyniose skirtingose valstybėse narėse gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

2.  Organizatorių grupės nariai turi būti bent ketvirtadalyje valstybių narių gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje.

e)  iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per du mėnesius nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei dalis iniciatyvos nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji nurodo organizatorių grupei savo sprendimo pagrindą ir visas galimas teismines ir neteismines teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis.

7.  Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji išsamiai nurodo organizatorių grupei savo sprendimo priežastis, sudarydama galimybę organizatorių grupei detaliai įvertinti Komisijos atsisakymo pagrindus, įskaitant pasiūlytą teisinį pagrindą ar pagrindus. Vertinant, kai galima, reikėtų atsižvelgti į informaciją, pateiktą II priedo 8 punkte nurodytame priede. Visi sprendimai dėl atsisakymo registruoti ar iš dalies registruoti iniciatyvą skelbiami Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Taikant šį straipsnį ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas SESV 296 straipsnio 2 daliai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsniui.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus šešiems mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai organizatorių grupė pageidauja nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą nepraėjus 12 mėn. nuo rinkimo laikotarpio pradžios, ji informuoja Komisiją apie datą, kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

Kai organizatorių grupė per rinkimo laikotarpį nepraėjus 12 mėn. laikotarpiui pageidauja nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą, ji apie savo ketinimą informuoja Komisiją bent 10 dienų prieš dieną, kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Ši sistema naudojama savanoriškai ir yra nemokama visiems organizatoriams.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Organizatorių grupė, naudojanti kitas patvirtintas internetines rinkimo sistemas, turi galimybę naudoti serverius, kuriuos nemokamai prižiūri Komisija.

 

Kai pritarimo pareiškimai renkami internetu, duomenys, gauti naudojantis internetine rinkimo sistema, saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui bei nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme.

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme Europos Parlamente, siekiant pradėti Sąjungos masto viešą diskusiją siūlomos iniciatyvos klausimu. Diskusijose dalyvauja įvairiems interesams atstovaujantys suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Viešą svarstymą Komisija ir Europos Parlamentas kartu organizuoja Europos Parlamente. Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovams, taip pat suinteresuotiesiems subjektams.

Viešą svarstymą Europos Parlamentas organizuoja savo patalpose. Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti Tarybos, Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bei kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovams, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalinius parlamentus, atstovams. Svarstymas transliuojamas internetu, o paskui viešai paskelbiamas EPI interneto svetainėje.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Svarstyme vadovaujamasi viešuoju interesu. Išimtinis svarstymo tikslas yra išsamiai informuoti apie iniciatyvos turinį ir tikslus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Svarstymo tikslas – užtikrinti organizatorių grupei forumą, kuriame jie galėtų pristatyti savo iniciatyvą išsamiai paaiškindami, ko ja siekiama ir kokie konkretūs teisėkūros tikslai siūlomi.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems viešiems ir privatiesiems interesams būtų atstovaujama tolygiai.

Siekdamas paskatinti įtraukią viešą diskusiją siūlomos iniciatyvos klausimu, Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant susijusius tiek su viešais, tiek su privačiais interesais, būtų atstovaujama tolygiai, taip pat kad būtų atstovaujama Sąjungos institucijoms ir patariamiesiems organams.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai svarstyme atstovaujama atitinkamu lygmeniu.

3.  Komisijai ir Tarybai svarstymuose atstovaujama atitinkamu lygmeniu. Užtikrinama, kad dalyvautų bent vienas Komisijos narių kolegijos narys.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus.

1.  Per vieną mėnesį nuo galiojančios iniciatyvos, su kuria susiję pritarimo pareiškimai buvo surinkti ir patvirtinti vadovaujantis 8–12 straipsniais, pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybes išsamiai paaiškinti, ko siekiama ta iniciatyva.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims.

Per šešis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija, laikydamasi gero valdymo principo, savo pranešime išsamiai išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių ji ketina imtis, ir pateikia išsamias ir aiškias sprendimo imtis veiksmų arba jų nesiimti priežastis.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija ir organizatorių grupė gali informuoti pasirašiusiuosius apie gautą atsaką į iniciatyvą pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis.

3.  Komisija ir organizatorių grupė informuoja pasirašiusiuosius apie gautą atsaką į iniciatyvą pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis, jei tokie duomenys buvo surinkti.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei piliečių iniciatyva sėkminga, Komisija, reaguodama į ją, tinkamai atsižvelgdama į šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį ir jei taip siūloma pranešime, per 12 mėnesių nuo tokios iniciatyvos paskelbimo pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Taikant šį straipsnį ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas SESV 296 straipsnio 2 daliai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsniui. Komisija nuolat informuoja organizatorių grupę apie savo veiksmus, susijusius su iniciatyva, ir apie tolesnį iniciatyvos plėtojimą Komisijai paskelbus oficialų pranešimą dėl EPI.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Europos Parlamento tolesni veiksmai dėl sėkmingų piliečių iniciatyvų

 

Praėjus 15 straipsnio 2 dalyje nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui Europos Parlamentas įvertina veiksmus, kurių ėmėsi Komisija siekdama įgyvendinti savo pranešimą dėl EPI. Parlamentas gali surengti plenarinio posėdžio diskusijas šiuo klausimu, kaip numatyta pagal Darbo tvarkos taisykles.

 

Tokios diskusijos galėtų būti baigiamos priimant pasiūlymą dėl rezoliucijos. Jei Komisija nepateikia pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, Europos Parlamentas gali nuspręsti pasinaudoti jam pagal SESV 225 straipsnį suteikta teise.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė pateikia informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Organizatorių grupė pateikia aiškią, tikslią ir išsamią informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui. Rėmėjai ir atitinkamos sumos turi būti aiškiai identifikuojami.

 

Organizatorių grupė taip pat pateikia informaciją apie neatlygintinai jai padėjusių organizacijų pavadinimus, jei ši parama nėra ekonomiškai reikšminga.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija turi teisę atlikti pateiktos informacijos apie paramos ir finansavimo šaltinius atsitiktinius patikrinimus, siekdama įvertinti pateiktos informacijos kokybę, ir prašyti papildomų paaiškinimų iš organizatorių grupių. Tokių patikrinimų tikslas – užtikrinti finansavimo ir kitos paramos organizatorių grupėms skaidrumą, jie turi būti vykdomi veiksmingai, nešališkai ir proporcingai.

 

Paramos ir finansavimo šaltiniai – bet kokių finansinių priemonių arba kredito pasiūla, įnašai natūra, prekių už mažesnę nei rinkos kainą ir paslaugų (įskaitant paskolas ir aprūpinimą personalu) tiekimas arba darbų vykdymas, arba bet koks kitas sandoris, kuris suteikia ekonominį pranašumą, išskyrus paramą, kurią savanoriškai teikia fiziniai asmenys.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija užtikrina visapusišką informacijos apie finansavimą ir rėmimą skaidrumą atlikdama kokybės patikrinimus ir taikydama įspėjimo bei skundų sistemą ir tokiu būdu siekdama garantuoti, kad EPI organizatorių teikiama informacija apie finansavimą ir rėmimą būtų teisinga.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungos biudžete skiriami metiniai asignavimai piliečių iniciatyvų organizavimui paremti.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime.

1.  Komisija, Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą vykdydamos komunikacijos veiklą, informacines ir reklamines kampanijas. Šiuo tikslu Komisija naudojasi, inter alia, skaitmeninėmis platformomis, socialine žiniasklaida ir internetinėmis technologijomis, kad pasiektų ir įtrauktų bendruomenę.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusios pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusios aiškų pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija taip pat aktyviai skleidžia informaciją apie Europos piliečių iniciatyvą ir jos naudojimą vykdydama kitus susijusius veiksmus, kuriais siekiama skatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos veikloje, propaguodama ES pilietybę bei piliečių teises ir informuodama apie veiklą pagal programą „Europa piliečiams“.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, piliečių iniciatyvos organizatorių grupė arba, jei taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo bei valstybių narių kompetentingos institucijos laikosi Reglamento (ES) Nr. 2016/679.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Organizatorių grupė arba, jei taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo užtikrina, kad piliečių iniciatyvai surinkti asmens duomenys nebūtų naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus tai iniciatyvai remti.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas penkerius metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas trejus metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, turinys (ne daugiau kaip 1 000 ženklų).

2.  Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, turinys – ne daugiau kaip 1 200 ženklų be tarpų (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei priedo turinį sudaro mažiau kaip 5 000 rašmenų (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis), organizatorių grupė gali paprašyti Komisijos jį versti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas.


Kultūros ir švietimo komitetoNUOMONĖ (27.4.2018)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra Sąjungos dalyvaujamosios demokratijos priemonė, Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti Sutartims įgyvendinti reikiamo Sąjungos teisės akto pasiūlymą; ši galimybė panaši į Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę;

(1)  Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra Sąjungos tiesioginės dalyvaujamosios demokratijos priemonė, Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti Sutartims įgyvendinti reikiamo Sąjungos teisės akto pasiūlymą; ši galimybė panaši į Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudotojams ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą;

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti veiksmingos, aiškios, paprastos, patogios naudotojams ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų teikti informaciją ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir pagalbą;

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų teikti aiškią, tikslią ir išsamią informaciją, ir teisinę bei praktinę pagalbą, taip pat sukurti viešai prieinamą internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau neįgaliesiems prieinamų informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir teisinę bei praktinę pagalbą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies;

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti veiksmingesnę bei prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jai pritarė bent vienas milijonas pasirašiusiųjų iš bent ketvirtadalio valstybių narių;

a)  jai pritarė bent vienas milijonas pasirašiusiųjų iš bent penkių valstybių narių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš 750.

b)  bent penkiose valstybėse narėse iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš 750.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia aiškią, tikslią ir išsamią informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Internetinė bendradarbiavimo platforma yra patogi naudoti ir prieinama neįgaliesiems.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sukuria internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

3.  Komisija sukuria viešai prieinamą internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro lengvai ir veiksmingai prieinama vieša interneto svetainė, kurioje teikiama aiški ir tiksli informacija apie Europos piliečių iniciatyvą bendrai (konkrečios su kiekvienu iniciatyvos etapu susijusios detalės, kuriomis patikslinama, kokių veiksmų imtis, ir kiekvienos iniciatyvos padėtis, taip pat įspėjama apie artėjantį terminą) ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Organizatorių grupės turi būti informuojamos, kai tik pateikiami jų iniciatyvų vertimai, ir jeigu juose yra netikslumų, organizatorių grupė juos ištaiso ir skubiai praneša Komisijai.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai pateikti priedo ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre.

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai pateikti priedo ir II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą.

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau neįgaliesiems prieinamų informacijos centrų ir apie juos informuoja, skirtų organizatorių grupėms teikti su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir teisinę bei praktinę pagalbą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės skatina nacionalines, regiono ir vietos valdžios institucijas savo piliečiams teikti informaciją apie Europos piliečių iniciatyvą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iniciatyvą rengia ir valdo bent septynių fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Europos Parlamento nariai į šį minimalų skaičių neįskaičiuojami.

1.  Iniciatyvą rengia ir valdo bent penkių fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Europos Parlamento nariai į šį minimalų skaičių neįskaičiuojami.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Organizatorių grupės nariai turi būti bent septyniose skirtingose valstybėse narėse gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

2.  Organizatorių grupės nariai turi būti bent penkiose skirtingose valstybėse narėse gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieš pateikdami iniciatyvą, organizatoriai gali paprašyti atlikti išankstinį skubų iniciatyvos, kurią ketinama pateikti, tinkamumo vertinimą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė registracijos prašymą Komisijai pateikia registre.

Organizatorių grupė registracijos prašymą Komisijai pateikia naudodamiesi registracijos platforma.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 4 ir 5 dalių taikymui, Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, jeigu netenkinamas vienas ar keli a–e punktuose nurodyti reikalavimai.

Nedarant poveikio 4 ir 5 dalių taikymui, Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, jeigu netenkinamas vienas ar keli a–d punktuose nurodyti reikalavimai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu padaroma išvada, kad iniciatyva arba iniciatyvos dalys nepriklauso jos kompetencijos sričiai, Komisija informuoja organizatorių grupę apie savo išvadą ir pagrindimą, kodėl ji buvo padaryta.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos informaciją arba netgi palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos informacijos gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis, ir, kai įmanoma, taip pat suteikia pagrįstą laikotarpį suderinti likusią pasiūlymo dalį, kad jis galėtų būti laikomas atitinkančiu Komisijos įgaliojimus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Apie iniciatyvos užregistravimą Komisija praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

8.  Apie iniciatyvos užregistravimą Komisija aiškiai, visapusiškai ir išsamiai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus šešiems mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija rinkimo laikotarpio pradžią ir pabaigą nurodo registre.

2.  Komisija rinkimo laikotarpio pradžią ir pabaigą nurodo registre. Likus vienam mėnesiui iki pritarimo pareiškimų rinkimo termino pabaigos, Komisija apie tai perspėja organizatorių grupę.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Bet koks asmens duomenų rinkimas iniciatyvos tikslais laikantis šios direktyvos taikymo srities turi visapusiškai atitikti Reglamentą (ES) 2016/679.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46 ir vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2016/679, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra prieinama neįgaliesiems.

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra patogi naudoti ir prieinama neįgaliesiems.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje.

Naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims.

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims. Priežastys yra tinkamai pagrindžiamos ir aiškiai, suprantamai bei išsamiai paaiškinamos; Komisija gali paprašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateikti nuomonę apie teisinius iniciatyvos aspektus; nuomonė pateikiama nepagrįstai nedelsiant. Jeigu Komisija neketina imtis veiksmų, ji praneša organizatorių grupei apie galimybes pateikti savo iniciatyvą Peticijų komitetui, taip suteikdama jiems galimybę tęsti darbą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15 a straipsnis

 

Pažangos stebėjimas ir tolesni veiksmai

 

1.   Kai iniciatyva visiškai ir sėkmingai užregistruojama, Komisija imasi tinkamų teisėkūros veiksmų, jeigu:

 

a)  registruojant iniciatyvą pagal šį reglamentą buvo tinkamai laikomasi visų procedūrinių veiksmų;

 

b)   praėjus trims mėnesiams po užregistruotos iniciatyvos paskelbimo Parlamentas arba Taryba nepateikia prieštaravimų;

 

c)   Komisijos atlikto vertinimo metu aiškiai nustatyta, kad reikia atkreipti dėmesį į konkrečias Sąjungos teisės sritis pagal užregistruotos iniciatyvos turinį.

 

2.   Komisija imasi veiksmų ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po užregistruotos iniciatyvos paskelbimo ir Tarybai bei Parlamentui pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros veiksmų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė pateikia informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Organizatorių grupė pateikia aiškią, tikslią ir išsamią informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime.

1.  Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip pat naudodama skaitmenines platformas ir technologijas tam, kad pasiektų ir įtrauktų bendruomenę, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime, nes tikslinės komunikacijos strategijos, įskaitant socialinius tinklus, yra labai svarbios užtikrinant Europos piliečių iniciatyvos veiksmingumą ir skaidrumą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  taip pat Komisija vykdo daugiau informavimo kampanijų vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ypač tarp jaunų žmonių.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Priėmimo data

25.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Peticijų komiteto NUOMONĖ (16.5.2018)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

(COM(2017) 0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Nuomonės referentas: Jarosław Wałęsa

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme (COM(2017) 482 – 2017/0220(COD)) dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl Europos piliečių iniciatyvos (toliau – EPI) peržiūros išsamiai apžvelgiama EPI teisinė sistema, iškeliant pagrindinį tikslą – užtikrinti, kad EPI taptų prieinamesnė kaip piliečių dalyvavimo Sąjungos visuomenės gyvenime priemonė. Peticijų (PETI) komitetas visokeriopai remia Komisijos pastangas visiems Sąjungos piliečiams plėsti orientavimą, paramą ir informavimo skatinimo veiklą, susijusią su EPI, siekiant visapusiškai realizuoti EPI priemonės potencialą skatinant viešas diskusijas ir piliečių dalyvavimą Sąjungos lygmeniu. PETI komiteto pranešėjas pirmiausia pabrėžia, kad svarbūs su EPI susiję vieši svarstymai Europos Parlamente: tai priemonė Sąjungos institucijų ir sėkmingų EPI organizatorių dialogui užmegzti ir jiems keistis nuomonėmis bei būdas suartinti Sąjungą ir jos piliečius. Šiuo požiūriu ypač svarbu užtikrinti subalansuotą ir įtraukų su EPI susijusių viešų svarstymų rengimą. Todėl Europos Parlamentas turėtų stengtis puoselėti tinkamo lygmens viešas diskusijas apie sėkmingas iniciatyvas, įskaitant galimybę surengti plenarinio posėdžio diskusiją dėl iniciatyvos, po kurios galėtų būti patvirtintas pasiūlymas dėl rezoliucijos. PETI komiteto pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu pasirūpinti ne tik internetu teikiama pagalba piliečiams ir EPI organizatoriams, bet ir ne internetu teikiama pagalba ir fiziniais informacijos centrais su EPI susijusiai informacijai platinti bei piliečių konsultavimo paslaugoms teikti, įskaitant pagalbos teikimą nustatant tinkamą iniciatyvos teisinį pagrindą pagal Sąjungos teisę. Atsižvelgdamas į tai, kad taikant šiuo metu galiojantį reglamentą sėkmingų EPI skaičius buvo mažas, PETI komiteto pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą pratęsti EPI vertinimo laiką nuo trijų iki penkių mėnesių ir mano, kad taip tolesni Komisijos politiniai ir teisėkūros veiksmai, susiję su EPI, taptų iniciatyvesni ir skaidresni.

PAKEITIMAS

Peticijų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra Sąjungos dalyvaujamosios demokratijos priemonė, Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti Sutartims įgyvendinti reikiamo Sąjungos teisės akto pasiūlymą; ši galimybė panaši į Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę;

(1)  Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis), ypač jos 1, 2, 9, 10 ir 11 straipsniais, sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra Sąjungos dalyvaujamosios demokratijos priemonė, Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti pasiūlymą dėl naujo teisės akto, kurio reikia Sutartims įgyvendinti, arba pasiūlymą panaikinti bet kurį esamą ar numatytą Sąjungos teisės aktą; ši galimybė egzistuoja greta Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktos teisės;

Pagrindimas

SESV 296 straipsnis suteikia pakankamai galimybių aiškinti, kad Sutarčių peržiūra gali būti susijusi su teisės aktu. Pagal ES sutarties 48 straipsnį Komisija gali inicijuoti peržiūros procedūrą. Lygiai taip pat, remiantis Teisingumo Teismo sprendimais, teisės aktų panaikinimas ir peržiūra turėtų irgi patekti į priimtinumo sritį, įskaitant atvejus, kai iniciatyva susijusi su numatytais teisės aktais, pvz., priimamais atsižvelgiant į tarptautines prekybos sutartis.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  pagal Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-754/1 Efler ir kt. / Europos Komisija1a, ypač jos 45 ir 47 punktus, EPI tikslas – suteikti Sąjungos piliečiams galimybę tiesiogiai dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime. Aktyvus jų dalyvavimas demokratiniame procese dar labiau sustiprinamas taikant EPI mechanizmą, suteikiantį piliečiams galimybę iškelti klausimus ir pateikti juos Komisijai bei prašyti jos pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto po to, kai tam tikrais atvejais EPI yra pristatoma per Parlamente surengtą viešą svarstymą, taip skatinant demokratinę diskusiją anksčiau, nei bus priimtas teisės aktas, kurį ir norima galiausiai pakeisti ar kurio norima atsisakyti;

 

_________________

 

1a ECLI:EU:C:2017:323.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  pagal tą patį sprendimą taikant EPI pateikti pasiūlymai – tai veiksmingo Sąjungos piliečių dalyvavimo jos demokratiniame gyvenime išraiška ir jie nekenkia Sutartyse įtvirtintai institucinei pusiausvyrai, net jeigu yra susiję su dar nebaigtomis teisėkūros procedūromis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo reglamentu siekiama padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams bei rėmėjams ir taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu bei priartinti Sąjungą prie jos piliečių;

(5)  šiuo reglamentu siekiama padaryti Europos piliečių iniciatyvą prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams bei rėmėjams, kad būtų galima stiprinti demokratijos principą, skatinti visus Sąjungos piliečius dalyvauti Sąjungos demokratinėje veikloje ir suteikti jiems galių tai daryti, taip priartinant Sąjungą prie jos piliečių;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudotojams ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą;

(6)  norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti skaidrios, aiškios, paprastos, patogios naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą ir turėtų būti užtikrinta, kad sėkmingų iniciatyvų atveju Komisija imtųsi tinkamų tolesnių veiksmų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti iniciatyvai. Siekiant išnaudoti visą Europos piliečių iniciatyvos, kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonės, potencialą ir paskatinti piliečių, ypač jaunų europiečių, dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, reikėtų nustatyti, kad toks amžius yra 16 metų;

(7)  tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti iniciatyvai. Siekiant išnaudoti visą Europos piliečių iniciatyvos, kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonės, potencialą ir paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos lygmeniu bei pilietinę veiklą apskritai, ypač turint omenyje jaunus europiečius, reikėtų nustatyti, kad toks amžius yra 16 metų. Laiko momentas, kuriuo remiamasi siekiant nustatyti, ar asmuo jau gali paremti iniciatyvą, yra paramos pareiškimo momentas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  remiantis ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, iniciatyvą, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, turėtų pateikti ne mažiau kaip vienas milijonas Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos valstybių narių dalies piliečiai;

(8)  remiantis ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, SESV 24 straipsniu ir 298 straipsnio 1 dalimi bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, ypač jos 41 straipsniu, iniciatyvą, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, turėtų pateikti ne mažiau kaip vienas milijonas Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos valstybių narių dalies piliečiai;

Pagrindimas

Nuoroda į gero administravimo principą reiškia, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos administracinius veiksmus turi atlikti nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką ir, kaip numatyta 41 straipsnio 2 dalies c punkte, jos privalo pagrįsti savo sprendimus.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą ir kartu būtų paprasta naudoti, reikėtų nustatyti, kad iniciatyvą teikiantys piliečiai turi būti iš bent ketvirtadalio valstybių narių;

(9)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą ir kartu būtų paprasta naudoti, reikėtų nustatyti, kad iniciatyvą teikiantys piliečiai turi būti iš bent ketvirtadalio valstybių narių, o minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750;

Pagrindimas

Siekiant, kad tekstas būtų aiškesnis, šios nuostatos perkeltos čia iš 10 konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų užtikrintos panašios sąlygos pritarti iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750;

(10)  siekiant užtikrinti, kad iniciatyva būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų užtikrintos panašios sąlygos pritarti iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš bendro Europos Parlamento narių skaičiaus iniciatyvos užregistravimo metu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  atsižvelgdama į tai, kad Sąjungos patariamosios institucijos, ypač Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, teikia konsultacijas bei vertimo raštu ir informavimo paslaugas (įskaitant Europos piliečių iniciatyvos dienos renginį), Komisija ir toliau informuos šias institucijas apie naujas užregistruotas iniciatyvas ir būsimas informuotumo didinimo kampanijas, susijusias su Europos piliečių iniciatyva;

Pagrindimas

Itin svarbu pabrėžti, kad kitos ES institucijos, siekdamos panaikinti spragas, likusias dėl didžiulės logistinės ir administracinės naštos, susidariusios pagal anksčiau sukurtą tvarką, savo iniciatyva pasidalijo našta. Dėl savo proprio motu praktikos EESRK iš tiesų prisiėmė svarbų vaidmenį šiame procese ir tai yra sveikintina.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų teikti informaciją ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir pagalbą;

(13)  siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų nemokamai teikti informaciją ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas, kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos ir kurią taip pat bus galima naudoti kaip platformą keistis idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais bei sudaryti sąlygas piliečiams aptarti pasiūlytas piliečių iniciatyvas ir parengti naujas iniciatyvas. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės, pasitelkdamos informacijos centrus „Europe Direct“, savo teritorijoje turėtų tinkamu laiku ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki šio reglamento įsigaliojimo datos įsteigti EPI konsultavimo punktus, kurie piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją, pagalbą ir gaires dėl Europos piliečių iniciatyvos pateikimo, kiek tai susiję su EPI techniniais aspektais, įskaitant patarimus, kaip propaguoti EPI nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Europos piliečių iniciatyvos dieną turėtų būti rengiama metinė ES lygmens EPI konferencija, kad būtų galima toliau stiprinti organizatorių, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir ES institucijų dialogą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais bei įvertinti EPI įgyvendinimo ir veiksmingumo padėtį;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant didinti informuotumą apie šiuo metu vykdomas iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu, kuriuo renkami parašai, ir skatinti šiuo lygmeniu diskusijas dėl jų, svarbu ankstyvuoju etapu įtraukti nacionalinius ir regioninius parlamentus ir užtikrinti, kad Komisijos ir Europos Parlamento atstovybių biurai valstybėse narėse leistų naudotis savo infrastruktūra remiant piliečių iniciatyvas. Sąjungos lygmeniu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, atliekančiam neutralų vaidmenį, tinkama imtis tarpininko ir padedančiosios institucijos vaidmens, kiek tai susiję su vykstančiomis piliečių iniciatyvomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir išvengti padėties, kai parašai renkami dėl Sutartyse ir šiame reglamente nustatytų sąlygų neatitinkančios iniciatyvos, Komisija turėtų užregistruoti šiame reglamente nustatytas sąlygas atitinkančias iniciatyvas dar prieš pradedant iš piliečių rinkti pritarimo pareiškimus. Komisija turėtų jas registruoti laikydamasi bendrų gero administravimo principų;

(15)  siekiant užtikrinti iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir išvengti padėties, kai parašai renkami dėl Sutartyse ir šiame reglamente nustatytų sąlygų neatitinkančios iniciatyvos, Komisija turėtų užregistruoti šiame reglamente nustatytas sąlygas atitinkančias iniciatyvas dar prieš pradedant iš piliečių rinkti pritarimo pareiškimus. Vykdydama įvairius savo įsipareigojimus, susijusius su piliečių iniciatyva, Komisija turėtų sukurti specialų padalinį, kuris spręstų iniciatyvų teisinio priimtinumo klausimus. Turėtų būti skirta reikiamų išteklių, kad būtų atliekamas objektyvus priimtinumo vertinimas, neatsižvelgiant į politinius motyvus ir laikantis bendrų gero administravimo principų. Toks vertinimas turėtų būti visapusiškai prieinamas visuomenei susipažinti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies;

(16)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies. Dalinės registracijos atveju Komisijai turėtų išlikti pareiga visapusiškai motyvuoti savo sprendimą, nurodant priežastis, dėl kurių buvo nuspręsta užregistruoti dalį iniciatyvos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pritarimo iniciatyvai pareiškimai turėtų būti renkami tik tam tikrą nustatytą laikotarpį. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų aktualios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, tas laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo organizatorių grupės pasiūlytos rinkimo laikotarpio pradžios dienos;

(17)  pritarimo iniciatyvai pareiškimai turėtų būti renkami tik tam tikrą nustatytą laikotarpį. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų aktualios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, tas laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo organizatorių grupės pasiūlytos rinkimo laikotarpio pradžios dienos. Jei organizatoriai nusprendžia nesinaudoti Komisijos palaikoma centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti tik po to, kai valstybės narės patikrina, ar alternatyvios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitinka šio reglamento reikalavimus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudoti organizatoriams bei piliečiams, Komisija turėtų įdiegti ir valdyti centralizuotą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Ta sistema turėtų būti nemokamai teikiama naudotis organizatorių grupėms ir ji turėtų apimti pritarimo pareiškimams rinkti internetu reikalingas technines priemones, įskaitant prieglobą ir programinę įrangą, taip pat prieinamumo priemones, kad iniciatyvoms galėtų pritarti ir piliečiai su negalia. Ta sistema turėtų būti įdiegta ir valdoma pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/4626;

(18)  siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudoti organizatoriams bei piliečiams, Komisija turėtų įdiegti ir valdyti centralizuotą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, apimančią atitinkamas technines ir saugumo priemones, kurių reikia, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų. Ta sistema turėtų būti galima naudotis savanoriškai, ji turėtų būti nemokamai teikiama naudotis organizatorių grupėms ir apimti pritarimo pareiškimams rinkti internetu reikalingas technines priemones, įskaitant prieglobą ir programinę įrangą, bei prieinamumo priemones. Tokiu būdu turėtų būti užtikrinama, kad neįgaliems piliečiams būtų padedama vienodomis sąlygomis inicijuoti, siūlyti arba paremti iniciatyvas. Ta sistema turėtų būti įdiegta ir valdoma pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/4626;

_________________

_________________

26 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo (OL L 6, 2017 1 11, p. 40–51).

26 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo (OL L 6, 2017 1 11, p. 40–51).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  organizatorių grupė turėtų turėti galimybę sukurti savo internetinę sistemą pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje rinkti ir nuspręsti, kurioje valstybėje narėje bus saugomi dėl iniciatyvos surinkti duomenys. Kiekvienai iniciatyvai organizatorių grupė turėtų naudoti vieną individualią internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Organizatorių grupės sukurtos ir tvarkomos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos turėtų turėti atitinkamas technines ir saugumo priemones, kad per visą procedūrą būtų užtikrintas saugus duomenų rinkimas, saugojimas ir perdavimas. Tuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas. Komisija gali konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo ir informacinių sistemų saugumo politiką;

(20)  organizatorių grupė turėtų turėti galimybę sukurti savo internetinę sistemą pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje rinkti ir nuspręsti, kurioje valstybėje narėje bus saugomi dėl iniciatyvos surinkti duomenys. Kiekvienai iniciatyvai organizatorių grupė turėtų naudoti vieną individualią internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Organizatorių grupės sukurtos ir tvarkomos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos turėtų turėti atitinkamas technines ir saugumo priemones, kad per visą procedūrą būtų užtikrintas saugus duomenų rinkimas, saugojimas ir perdavimas. Tuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas. Komisija gali konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo ir informacinių sistemų saugumo politiką, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), konsultuojančiu Sąjungos institucijas ir įstaigas visais klausimais, susijusiais su asmeninės informacijos tvarkymu. Be to, organizatorių grupės gali konsultuotis su ENISA ir EDAPP, jei jos nusprendžia sukurti savo internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  reikėtų, kad prieš pradedant rinkti pritarimo pareiškimus valstybės narės patikrintų, ar organizatorių grupės sukurtos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitinka šio reglamento reikalavimus, ir išduotų tokią atitiktį patvirtinantį dokumentą. Individualias internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas turėtų sertifikuoti valstybių narių, kuriose saugomi naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys, kompetentingos nacionalinės institucijos. Nedarydamos poveikio nacionalinių priežiūros institucijų, paskirtų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, įgaliojimams, valstybės narės turėtų paskirti už sistemų sertifikavimą atsakingą kompetentingą nacionalinę instituciją. Valstybės narės turėtų abipusiškai pripažinti jų kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus;

(21)  reikėtų, kad prieš organizatoriams inicijuojant 12 mėn. pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpį valstybės narės patikrintų, ar organizatorių grupės sukurtos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitinka šio reglamento reikalavimus, ir išduotų tokią atitiktį patvirtinantį dokumentą. Individualias internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas turėtų sertifikuoti valstybių narių, kuriose saugomi naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys, kompetentingos nacionalinės institucijos. Šie veiksmai turėtų būti atliekami nemokamai. Nedarydamos poveikio nacionalinių priežiūros institucijų, paskirtų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, įgaliojimams, valstybės narės turėtų nedelsdamos paskirti už sistemų sertifikavimą atsakingą kompetentingą nacionalinę instituciją. Valstybės narės turėtų abipusiškai pripažinti jų kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus, nenustatydamos papildomų tikrinimų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant skatinti dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, praėjus pirmiesiems šešiems pritarimo pareiškimų rinkimo mėnesiams organizatorių grupė turėtų turėti teisę pristatyti tą iniciatyvą ir šiuo tikslu prašyti surengti pirmąjį viešą svarstymą Sąjungos lygmeniu. Europos Parlamentas turėtų surengti tokį svarstymą per tris mėnesius nuo organizatorių grupės prašymo pateikimo dienos;

Pagrindimas

Pirmojo viešo svarstymo tikslas – suteikti tvirtą paramą organizatorių grupei, kad ES piliečiai geriau susipažintų su iniciatyva ir konkrečiais tikslais, kurių siekia organizatoriai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant skatinti piliečių dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, pateikiama Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam svarstymui Sąjungos lygmeniu. Viešą svarstymą turėtų kartu organizuoti Komisija ir Europos Parlamentas per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo ir turėtų būti užtikrinta, kad jame būtų tolygiai atstovaujama atitinkamiems viešiesiems ir privatiesiems interesams ir kad būtų deramu lygiu atstovaujama Komisijai. Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei patariamieji organai ir suinteresuotieji subjektai;

(23)  siekiant skatinti piliečių dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, pateikiama Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam svarstymui Sąjungos lygmeniu. Europos Parlamentas turėtų surengti viešą svarstymą per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai. Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad jame būtų tolygiai atstovaujama atitinkamų suinteresuotųjų asmenų, įskaitant pilietinę visuomenę, socialinius partnerius ir ekspertus, interesams ir kad būtų deramu lygiu atstovaujama Komisijai ir Tarybai. Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei patariamieji organai, visų pirma Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, ir suinteresuotieji subjektai. Europos Parlamentas turėtų stengtis skatinti tinkamo lygmens diskusijas dėl sėkmingų iniciatyvų, surengdamas plenarinio posėdžio diskusiją po viešo svarstymo ir priimdamas sprendimą dėl galimybės balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos;

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonę dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Nors Parlamentas turėtų stengtis skatinti viešas diskusijas apie iniciatyvas, kurios atitinka reglamento sąlygas, kai kada teisinio įpareigojimo Parlamentui nustatymas imtis konkrečių veiksmų visų EPI atvejais gali būti netinkamas. Todėl pakeitime atspindima tai, kad galimybė imtis tolesnių veiksmų sėkmingų EPI atveju surengiant plenarinio posėdžio diskusiją ir priimant pasiūlymą dėl rezoliucijos yra pasirenkamo pobūdžio, tačiau Parlamentas nėra teisiškai įpareigojamas imtis konkrečių veiksmų kiekvienos EPI atveju.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, Komisija galiojančią iniciatyvą turėtų išnagrinėti ir reaguoti į ją. Todėl Komisija per penkis mėnesius nuo iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir politines išvadas bei veiksmus, kurių ji ketina imtis. Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti priežastis, dėl kurių ji ketina imtis veiksmų, ir lygiai taip pat nurodyti priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina;

(24)  siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, po viešo svarstymo ir plenarinio posėdžio diskusijos Europos Parlamente ir po tinkamo dialogo su EPI organizatoriais Komisija galiojančią iniciatyvą turėtų išnagrinėti ir reaguoti į ją tinkamu laiku, atsižvelgdama į tai, kad sėkmingos iniciatyvos atveju turėtų būti imamasi atitinkamų tolesnių veiksmų. Todėl Komisija per penkis mėnesius nuo iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir politines išvadas bei teisėkūros arba ne teisėkūros veiksmus, kurių ji ketina imtis. Komisija pateikia atitinkamą aiškų, suprantamą ir išsamų pagrindimą, pateisindama priežastis, dėl kurių ji ketina imtis veiksmų, ir dar visapusiškiau nurodo išsamias ir aiškias priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina, nesvarbu, ar tai būtų visiškas, ar dalinis atmetimas. Abiem atvejais turėtų būti surengtas antrasis viešas svarstymas siekiant aptarti Komisijos paskelbtas išvadas; šis svarstymas turėtų būti surengtas tokia pačia tvarka kaip ir pirmasis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  parama iniciatyvoms ir jų finansavimas turėtų būti skaidrūs. Todėl laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, organizatorių grupės turėtų pateikti atnaujintą informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir teikti joms paramą bei finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų;

(25)  parama iniciatyvoms ir jų finansavimas turėtų būti skaidrūs ir atskaitingi. Todėl laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, organizatorių grupės turėtų pateikti atnaujintą informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir teikti joms paramą bei finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų. Komisija turėtų atlikti kokybės patikrinimus ir atsitiktinius patikrinimus, susijusius su EPI organizatorių nurodytais finansiniais ištekliais ir finansavimo šaltiniais. Piliečiai taip pat turėtų galėti perspėti apie įtariamus pažeidimus. Be to, informacija apie paramos ir finansavimo šaltinius turėtų būti viešai prieinama ir reguliariai atnaujinama, kartu su visa kita internete skelbiama informacija apie Europos piliečių iniciatyvą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  [tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001.29]

Išbraukta.

_________________

 

29 [2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1–22).]

 

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į naują 28a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  kai šiame reglamente numatytos priemonės yra susijusios su Komisijos arba organizatorių vykdomu asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų būti atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/20011a, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791b ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/6801c;

 

_________________

 

1a 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

 

1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekdami prisidėti prie aktyvaus piliečių dalyvavimo politiniame Sąjungos gyvenime skatinimo, Komisija ir organizatoriai turėtų galėti, laikydamiesi duomenų apsaugos taisyklių, rinkti pasirašiusiųjų el. pašto adresus su iniciatyva susijusios komunikacijos veiklos tikslais, visų pirma tam, kad galėtų juos informuoti apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi reaguojant į iniciatyvą. Rinkti el. pašto adresus turėtų būti neprivaloma ir galima tik jei su tuo sutinka pasirašantieji. El. pašto adresai turėtų būti renkami ne iš pritarimo pareiškimų formų ir potencialūs pasirašantieji turėtų būti informuojami, kad jų teisė pritarti iniciatyvai nepriklauso nuo to, ar jie sutiks pateikti savo el. pašto adresą;

(29)  siekdami prisidėti prie aktyvaus piliečių dalyvavimo politiniame Sąjungos gyvenime skatinimo, Komisija ir organizatoriai turėtų galėti, laikydamiesi duomenų apsaugos taisyklių, rinkti pasirašiusiųjų el. pašto adresus su iniciatyva susijusios komunikacijos veiklos tikslais, visų pirma tam, kad galėtų juos informuoti apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi reaguojant į iniciatyvą. Rinkti el. pašto adresus turėtų būti neprivaloma ir galima tik jei su tuo aiškiai sutinka pasirašantieji; toks sutikimas turėtų būti suteiktas laisva valia, konkretus, pagrįstas informacija ir vienareikšmis, kaip nurodyta Reglamento 2016/679 7 straipsnyje. El. pašto adresai turėtų būti renkami ne iš pritarimo pareiškimų formų ir potencialūs pasirašantieji turėtų būti informuojami, kad jų teisė pritarti iniciatyvai nepriklauso nuo to, ar jie sutiks pateikti savo el. pašto adresą. Pasirašiusieji asmenys turėtų turėti galimybę bet kuriuo metu prieš baigiant rinkti pritarimo pareiškimus Europos piliečių iniciatyvai ir baigus juo rinkti atšaukti aiškų sutikimą pateikti savo e. pašto adresą; tokiu atveju Komisija ir EPI organizatoriai turėtų nedelsdami išbraukti tą e. pašto adresą iš savo duomenų bazės ir nebepalaikyti ryšio su tais pasirašiusiais asmenimis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  siekdami prisidėti prie aktyvaus ir lygiateisio piliečių dalyvavimo politiniame Sąjungos gyvenime skatinimo, Komisija ir organizatoriai turėtų užtikrinti, kad jų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės būtų prieinamos neįgaliesiems. Nors Direktyva (ES) 2016/2012 netaikoma Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų interneto svetainėms ir mobiliosioms programėlėms, centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, internetinis registras, internetinė bendradarbiavimo platforma ir bet kokios interneto svetainės, kurios yra susijusios su Europos piliečių iniciatyva ir už kurias atsakinga Komisija arba organizatoriai, turėtų būtų prieinamos pagal Direktyvos (ES) 2016/2012 reikalavimus. Visų pirma Komisija yra raginama laikytis atitinkamų Europos suderintų standartų, užtikrinant suvokimo, suprantamumo, galimybės naudotis ir tvarumo reikalavimų laikymąsi. Komisija turėtų užtikrinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, ypač jos 9 ir 21 straipsnių, laikymąsi ir, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos protinę negalią turintiems asmenims, turėtų būti kuo didesniu mastu ir proporcingai užtikrintos lengvai skaitomos kalbos alternatyvos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant geriau atsižvelgti į visą tekstą ir straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, įtvirtintus principus;

(32)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Taikymo sritis

 

Piliečių iniciatyva gali būti susijusi su Komisijos pasiūlymu dėl naujo teisės akto arba su bet kurio galiojančio ar numatomo Sąjungos teisės akto panaikinimu arba peržiūra siekiant, kad būtų įgyvendinamos Sutartys.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas bent 16 metų amžiaus Sąjungos pilietis pagal šį reglamentą turi teisę pritarti iniciatyvai pasirašydamas pritarimo pareiškimą (toliau – pasirašantysis arba pasirašiusysis).

Kiekvienas Sąjungos pilietis, kuriam tuo metu, kai reiškiamas pritarimas, turi būti bent 16 metų, pagal šį reglamentą turi teisę pritarti iniciatyvai pasirašydamas pritarimo pareiškimą (toliau – pasirašantysis arba pasirašiusysis).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Piliečiai, gyvenantys ne savo pilietybės valstybėje narėje, turi teisę paremti iniciatyvą savo gyvenamojoje arba savo kilmės šalyje.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės ir Komisija priima visas būtinas nuostatas, kad padėtų neįgaliesiems pasinaudoti savo teise paremti piliečių iniciatyvą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam750.

b)  bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičių, padaugintąbendro Europos Parlamento narių skaičiaus.

 

(I priedas turėtų būti atnaujintas atitinkamai.)

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikant 1 dalį pasirašiusieji skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra.

2.  Taikant 1 dalį pasirašiusieji skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, nepriklausomai nuo to, kur pasirašiusysis pasirašė pritarimo pareiškimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant paaiškinti, kad ES piliečiai turėtų turėti galimybę pasirašyti Europos piliečių iniciatyvą nepriklausomai nuo to, kur gyvena.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ir valstybių narių teikiama informacija ir pagalba

Komisijos, kitų Sąjungos institucijų ir valstybių narių teikiama informacija ir pagalba

Pagrindimas

Pavadinimą reikia pakeisti, nes straipsnyje minimi Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

1.  Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia lengvai prieinamą, į naudotoją orientuotą informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva, įskaitant pagalbą tinkamo iniciatyvos teisinio pagrindo pagal Sąjungos teisę klausimu ir kitus patarimus teisiniais, materialiniais ir techniniais klausimais, siekiant padėti sėkmingai užregistruoti iniciatyvą. Tokia pagalba teikiama nemokamai ir pagal poreikį bendradarbiaujant arba su „Europe Direct“ kontaktiniu centru, arba su „Europe Direct“ informacijos centrais.

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonės dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 17 dalį. Žr. Europos ombudsmeno sprendimą, kuriuo baigiamas savo iniciatyva pradėtas tyrimas OI/9/2013/TN dėl Europos Komisijos, ypač į jo 10–11 dalis.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sukuria internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri yra piliečių ir organizatorių grupių diskusijų forumas ir kurioje teikiama informacija bei patarimai dėl Europos piliečių iniciatyvos.

Komisija sukuria internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri yra piliečių ir organizatorių grupių diskusijų forumas ir kurioje teikiama informacija apie Europos piliečių iniciatyvą bei su ja susijusios patariamosios paslaugos. Komisija reguliariai palaiko ryšį su EPI organizatoriais naudodamasi bendradarbiavimo platforma. Visos patariamosios paslaugos teikiamos neįgaliesiems patogiais formatais, laiku ir nemokamai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Per 3 mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo Komisija paskelbia naudotojo vadovą, kad padėtų suprasti, kaip veikia Europos piliečių iniciatyva.

Pagrindimas

Toks naudotojo vadovas būtinas siekiant informuoti EPI rėmėjus ir pateikti jiems pirmuosius atsakymus. Jis turėtų būti parengtas ilgai nedelsiant, kad EPI reglamentas būtų greitai perprastas ir kad būtų galima atlikti esminį vertinimą vadovaujantis 24 straipsniu.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sukuria internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

3.  Komisija sukuria internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą, įskaitant EPI finansavimą ir rėmimo šaltinius, ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai pateikti priedo ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre.

4.  Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Be to, organizatorių grupė gali paprašyti Komisijos išversti priedą ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodytą ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateiktą teisės akto projektą į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre. Jeigu priedą arba aiškinamąjį memorandumą sudaro mažiau nei 5 000 ženklų (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis), organizatorių grupė taip pat gali prašyti Komisijos priedą nemokamai išversti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas gali pasiūlyti organizatorių grupei institucinės mentorystės ir pagalbos paslaugas, priklausomai nuo to, kas, jo nuomone, labiau tinka informavimui apie iniciatyvas skatinti, kartu paisydamas savo kompetencijos ribų ir išsaugodamas neutralų vaidmenį.

 

Po to, kai užregistruojama iniciatyva, ir parašų rinkimo etapu jis gali surengti vieną ar daugiau svarstymų savo patalpose ir pakviesti organizatorių grupę pristatyti savo iniciatyvas. Gali būti kviečiami ir atitinkami nepriklausomi ekspertai.

 

Be to, jis gali padėti viešinti piliečių iniciatyvą apskritai – tai būtų priemonė demokratiniam dalyvavimui Sąjungoje puoselėti.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą.

6.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau skaitmeninių ir fizinių informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą. Tokia pagalba piliečiams teikiama nemokamai, bendradarbiaujant su „Europe Direct“ kontaktiniu centru, „Europe Direct“ informacijos centrais, Europos Parlamento biurais ir visais Europos Komisijos atstovybių biurais, atsižvelgiant į tai, kas būtina. Pagalba apima patarimus teisiniais, techniniais ir organizaciniais klausimais dėl iniciatyvos parengimo registracijai, taip pat pagalbą palaikant ryšį su Komisija. Pagalba teikiama neįgaliesiems patogiais formatais ir nemokamai.

Pagrindimas

PETI komiteto pranešėjas laikosi nuomonės, kad reglamente turėtų būti išaiškinta valstybių narių pareiga užtikrinti neinternetinių fizinių informacijos centrų, skirtų EPI rėmėjams ir kampanijų dalyviams, veiklą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Organizatorių grupė kaip juridinis asmuo, t. y. teisinį subjektiškumą turinti organizacija, gali būti registruojama vienoje iš valstybių narių, vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė du savo narius paskiria atstovu ir jo pavaduotoju – jie per visą procedūrą palaiko grupės ryšius su Sąjungos institucijomis ir yra įgalioti veikti organizatorių grupės vardu (toliau – asmenys ryšiams).

Organizatorių grupė du savo narius paskiria arba išrenka atstovu ir jo pavaduotoju – jie per visą procedūrą palaiko grupės ryšius su Sąjungos institucijomis ir yra įgalioti veikti organizatorių grupės vardu (toliau – asmenys ryšiams).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė taip pat gali iš savo narių arba iš šalies paskirti ne daugiau kaip dar du fizinius asmenis ir įgalioti juos veikti asmenų ryšiams vardu siekiant per visą procedūrą palaikyti ryšius su Sąjungos institucijomis.

Organizatorių grupė taip pat gali iš savo narių arba iš šalies paskirti ne daugiau kaip dar tris fizinius asmenis ir įgalioti juos veikti asmenų ryšiams vardu siekiant per visą procedūrą palaikyti ryšius su Sąjungos institucijomis.

Pagrindimas

Kad įgyvendinti su EPI susijusią veiklą būtų lengviau, pravartu leisti paskirti iki 3 pavaduojančių narių. Esant didesniam jų skaičiui, Komisijai gali būti nelengva valdyti padėtį, be to, tai gali priešinga linkme paveikti EPI tęstinumą bei būtiną organizatorių ir Komisijos bendravimą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Be atsakomybės, kuri organizatorių grupės atstovui tenka kaip duomenų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2016/679 82 straipsnio 2 dalį, organizatorių grupės nariai pagal taikomą nacionalinę teisę yra solidariai atsakingi už visą organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai arba dėl didelio aplaidumo padaryti neteisėti veiksmai.

5.  Be atsakomybės, kuri organizatorių grupės atstovui tenka kaip duomenų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2016/679 82 straipsnio 2 dalį, organizatorių grupės nariai arba, jei taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo pagal taikomą nacionalinę teisę yra solidariai atsakingi už visą organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai arba dėl didelio aplaidumo padaryti neteisėti veiksmai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pritarimo iniciatyvai pareiškimai gali būti renkami tik po to, kai Komisija iniciatyvą užregistruoja.

1.  Pritarimo iniciatyvai pareiškimai gali būti renkami tik po to, kai Komisija iniciatyvą užregistruoja, ir, kai taikoma, valstybėms narėms patikrinus, ar organizatorių grupės parengtos atskiros internetinės rinkimo sistemos atitinka šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Specializuotas Komisijos skyrius įvertina pateiktų piliečių iniciatyvų teisinį priimtinumą remdamasis išimtinai 3 dalyje išdėstytais kriterijais.

 

Šis specializuotas skyrius atlieka teisinės atitikties patikrinimą nepriklausomai nuo politinių sumetimų ir užtikrina, kad jo sprendimus nelėmę argumentai būtų visapusiškai prieinami visuomenei.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje.

e)  iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per du mėnesius nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

b)  iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei dalis iniciatyvos, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užregistruota iniciatyva viešai paskelbiama registre.

Bet kuri iniciatyva, pateikta Komisijai užregistruoti, įskaitant kiekvieną užregistruotą iniciatyvą, viešai paskelbiama registre ir Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija užregistruoja iniciatyvą unikaliu registracijos numeriu ir nurodo jį organizatorių grupei.

6.  Komisija užregistruoja iniciatyvą unikaliu registracijos sprendimu ir unikaliu registracijos numeriu ir nurodo jį organizatorių grupei.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji nurodo organizatorių grupei savo sprendimo pagrindą ir visas galimas teismines ir neteismines teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis.

7.  Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji deramai informuoja organizatorių grupę apie savo sprendimo pagrindą ir visas galimas teismines ir neteismines teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis. Sprendimai dėl atsisakymo registruoti ar iš dalies registruoti iniciatyvą skelbiami Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje ir juose išsamiai išdėstomos ir pagrindžiamos Komisijos atsisakymo priežastys, nurodant teisinius pagrindus, kuriais buvo remtasi, ir sudarant galimybę EPI organizatoriams juos užginčyti.

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonės dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 10 dalį. Žr. Europos ombudsmeno sprendimą, kuriuo baigiamas savo iniciatyva pradėtas tyrimas OI/9/2013/TN dėl Europos Komisijos, ypač į jo 14–16 dalis dėl viešos Komisijos sprendimų kontrolės.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Informavus organizatorius apie atsisakymą iš viso ar iš dalies registruoti jų iniciatyvą, jie gali ją iš dalies pakeisti ir per mėnesį iš naujo pateikti Komisijai. Organizatorių priimti sprendimai dėl jų EPI registracijos taip pat skelbiami registre ir Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Apie iniciatyvos užregistravimą Komisija praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

8.  Apie iniciatyvos užregistravimą Komisija aiškiai, išsamiai ir detaliai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui bei nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 18 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai organizatorių grupė pageidauja nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą nepraėjus 12 mėn. nuo rinkimo laikotarpio pradžios, ji informuoja Komisiją apie datą, kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

Kai organizatorių grupė pageidauja nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą nepraėjus 18 mėn. nuo rinkimo laikotarpio pradžios, ji informuoja Komisiją apie datą, kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Organizatorių grupė arba, jeigu taikoma, juridinis asmuo, kurį jie sukūrė vadovaudamiesi šio reglamento 5 straipsnio 2a dalimi ir 7 straipsniu, atsako už pritarimo pareiškimų surinkimą iš pasirašiusiųjų pasiūlytą piliečių iniciatyvą, užregistruotą pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ir kompetentingos valstybių narių institucijos priima visas būtinas nuostatas, kad Sąjungos piliečiai, gyvenantys ne savo pilietybės valstybėje narėje, turėtų galimybę pasirinkti, ar jų pritarimas iniciatyvai turėtų būti skaičiuojamas jų gyvenamojoje, ar jų kilmės šalyje. Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos koordinuoja veiksmus siekdamos užtikrinti, kad pritarimo pareiškimai būtų tinkamai įtraukti į jų atitinkamą apskaitą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė rinkimo laikotarpiu kiekvienoje valstybėje narėje surinktų pritarimo pareiškimų skaičių praneša Komisijai bent kas du mėnesius, o galutinį skaičių – per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos, kad šie skaičiai būtų paskelbti registre.

Organizatorių grupė rinkimo laikotarpiu kiekvienoje valstybėje narėje surinktų pritarimo pareiškimų skaičių praneša Komisijai bent kas tris mėnesius, o galutinį skaičių – per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos, kad šie skaičiai būtų paskelbti registre. Komisija turėtų reguliariai palaikyti ryšį su EPI organizatoriais kampanijos metu ir jai pasibaigus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Ši sistema naudojama savanoriškai ir yra nemokama visiems organizatoriams.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra prieinama neįgaliesiems.

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra atvira ir prieinama neįgaliesiems.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Organizatorių grupė, naudojanti kitas patvirtintas internetines rinkimo sistemas, ir toliau turi galimybę naudoti serverius, kuriuos nemokamai prižiūri Komisija.

 

Kai pritarimo pareiškimai renkami internetu, duomenys, gauti naudojantis internetine rinkimo sistema, saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė pritarimo pareiškimus pateikia kompetentingoms institucijoms tik tuo atveju, jei konkrečiai iniciatyvai pritarė 3 straipsnyje nustatytas minimalus pasirašiusiųjų skaičius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimu viršijamas pagrindinis pasiūlymo siekis, t. y., supaprastinti šiuo metu galiojančias taisykles, be to, EPI organizatoriams tektų įveikti kliūtį, kuri neturi pagrindo.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paskelbimas ir viešas svarstymas

Paskelbimas ir vieši svarstymai

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui bei nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme.

Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme Europos Parlamente, siekiant pradėti Sąjungos masto viešą diskusiją siūlomos iniciatyvos klausimu, kurioje dalyvautų įvairūs suinteresuotieji subjektai.

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonės dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 19 dalį. Žr. Europos ombudsmeno sprendimą, kuriuo baigiamas savo iniciatyva pradėtas tyrimas OI/9/2013/TN dėl Europos Komisijos, ypač į jo 17–22 dalis.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Viešą svarstymą Komisija ir Europos Parlamentas kartu organizuoja Europos Parlamente. Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovams, taip pat suinteresuotiesiems subjektams.

Viešą svarstymą Europos Parlamentas organizuoja savo patalpose. Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ir Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bei kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovams, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalinius parlamentus, atstovams. Svarstymas transliuojamas internetu, o paskui viešai paskelbiamas EPI interneto svetainėje. Po svarstymo Europos Parlamente surengiama plenarinio posėdžio diskusija dėl iniciatyvos ir nusprendžiama, ar priimti pasiūlymą dėl rezoliucijos.

 

Per 12 mėn. nuo Komisijos pranešimo paskelbimo vadovaujantis 15 straipsnio 2 dalimi, EPI organizatoriai gali kreiptis su prašymu surengti antrą viešą svarstymą Europos Parlamente. Europos Parlamentas antrą viešą svarstymą surengia per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonės dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 19 dalį. Žr. Europos ombudsmeno sprendimą, kuriuo baigiamas savo iniciatyva pradėtas tyrimas OI/9/2013/TN dėl Europos Komisijos, ypač į jo 17–22 dalis.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Svarstyme vadovaujamasi viešuoju interesu. Vienintelis svarstymo tikslas yra išsamiai informuoti apie iniciatyvos turinį ir tikslus.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagrindinis svarstymo tikslas – užtikrinti organizatorių grupei forumą, kuriame jie galėtų pristatyti savo iniciatyvą išsamiai paaiškindami, ko ja siekiama, ir pasiūlyti konkrečius teisėkūros tikslus.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems viešiems ir privatiesiems interesams būtų atstovaujama tolygiai.

Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant viešus ir privačius interesus, būtų atstovaujama tolygiai, taip pat kad būtų atstovaujama Sąjungos institucijoms ir patariamiesiems organams, siekiant paskatinti įtraukią viešą diskusiją siūlomos iniciatyvos klausimu.

Pagrindimas

Žr. PETI komiteto nuomonės dėl Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 19 dalį. Žr. Europos ombudsmeno sprendimą, kuriuo baigiamas savo iniciatyva pradėtas tyrimas OI/9/2013/TN dėl Europos Komisijos, ypač į jo 17–22 dalis.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai svarstyme atstovaujama atitinkamu lygmeniu.

3.  Komisijai ir Tarybai svarstymuose atstovaujama atitinkamu lygmeniu.

Užtikrinama, kad svarstymuose dalyvautų bent vienas Komisijos narių kolegijos narys.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Europos Parlamentas taip pat gali numatyti deramus būdus reaguoti tais atvejais, kai piliečių iniciatyvos sėkmingai užregistruojamos ir, nors nesurenka milijono parašų, pelno nemažą piliečių paramą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Nacionaliniai ir regioniniai parlamentai taip pat gali rengti svarstymus piliečių iniciatyvų klausimais ir prireikus pasikviesti organizatorius – pirmiausia kalbant apie valstybes nares, kuriose iniciatyva buvo sėkminga ir pasiekė minimalią parašų ribą.

Pagrindimas

Nacionalinių parlamentų įtraukimas į diskusiją dėl piliečių iniciatyvos – veiksmingas būdas priartinti Sąjungos politines diskusijas prie piliečių. Savo ruožtu, diskusijos nacionaliniuose ir regioniniuose parlamentuose gali būti naudingos tolesnėms diskusijoms Europos Parlamente arba pačiai Komisijai.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus.

1.  Per vieną mėnesį nuo galiojančios iniciatyvos, su kuria susiję pritarimo pareiškimai buvo surinkti ir patvirtinti vadovaujantis 8–12 straipsniais, pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims.

Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims. Komisija pateikia išsamias ir aiškias sprendimo nesiimti veiksmų priežastis bei išsamų jo pagrindimą, o savo išvadas visuomenei paaiškina išsamiai ir skaidriai, laikydamasi gero valdymo principo.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai Komisijos pranešime, nurodytame 15 straipsnio 2 dalyje, išdėstytos išvados ir Europos Parlamento rekomendacijos skiriasi, Europos Parlamentas gali pasinaudoti teise, suteikta jam vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija turėtų nuolat informuoti organizatorius apie savo veiksmus, susijusius su iniciatyva, ir apie tolesnę iniciatyvos eigą Komisijai pranešus apie savo sprendimą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorių grupė pateikia informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Organizatorių grupė pateikia informaciją, skelbtiną registre ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 100 EUR sumą vienam rėmėjui.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a  Sąjungos biudžete skiriami metiniai asignavimai piliečių iniciatyvų organizavimui paremti.

 

Susikūrusi organizatorių grupė, prieš pateikdama iniciatyvą arba baigus rinkti parašus, gali kreiptis dėl finansavimo išlaidoms, susijusioms su teisinėmis konsultacijomis ir pagalba, padengti.

 

Užregistruotos iniciatyvos organizatorių grupė gali gauti dotaciją, skirtą padengti išlaidoms, susijusioms su jų parašų rinkimo kampanijos komunikacijos ir logistikos aspektais.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Komisija užtikrina visapusišką informacijos apie finansavimą ir rėmimą skaidrumą atlikdama kokybės patikrinimus ir taikydama įspėjimo bei skundų sistemą ir garantuoja, kad EPI organizatorių teikiama informacija apie finansavimą ir rėmimą būtų teisinga.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime.

1.  Komisija, padedama Europos Parlamento ir kitų Sąjungos institucijų bei valstybių narių, didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą, ad hoc informacines kampanijas ir visuomenines iniciatyvas, taip pat naudodamasi socialine ir skaitmenine žiniasklaida bei taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime ir išsamiau informuodama apie tai, kaip piliečiai gali daryti įtaką Europos Sąjungai ir ją formuoti dalyvaudami su Europos piliečių iniciatyva susijusioje veikloje. Komisija gali skirti finansinę paramą subjektams, kurie padeda populiarinti piliečių iniciatyvą kaip demokratinio dalyvavimo priemonę apskritai, teikia nemokamą techninę pagalbą ir teisines konsultacijas organizatoriams.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusios pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusios aiškų pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, piliečių iniciatyvos organizatorių grupė arba, jei taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo bei valstybių narių kompetentingos institucijos vadovaujasi Reglamentu (ES) 2016/679.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Organizatoriai arba, jei taikoma, jų sukurtas juridinis asmuo užtikrina, kad konkrečiai piliečių iniciatyvai surinkti asmens duomenys nebūtų naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus tai iniciatyvai remti, kaip jie būna nurodę.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikydama 11 straipsnį, valstybė narė paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto sertifikato išdavimą.

1.  Taikydama 11 straipsnį, valstybė narė nedelsdama paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto sertifikato išdavimą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikydama 12 straipsnį, kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą.

2.  Taikydama 12 straipsnį, kiekviena valstybė narė nedelsdama paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas penkerius metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas trejus metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, turinys (ne daugiau kaip 1 000 ženklų).

 

2.  Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, turinys (ne daugiau kaip 1 200 ženklų be tarpų) (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

2.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Svarstymas komitete

22.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Priėmimo data

20.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Pateikimo data

27.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika