VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

27.6.2018 - (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)) - ***I

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: György Schöpflin


Procedure : 2017/0220(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0226/2018

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0482),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 24 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0308/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie verzoekschriften (A8-0226/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Overeenkomstig artikel 11 VEU is het EBI een integraal deel van de platforms die aan de burgers van de Unie worden geboden om van gedachten te wisselen over alle beleidsgebieden van de Unie, om deel te nemen aan een transparante, open en regelmatige dialoog met de instellingen van de Unie en om ervoor te zorgen dat het optreden van de Unie samenhangend en transparant is. Bovendien biedt het EBI de burgers van de Unie de mogelijkheid de Commissie te verzoeken een wetgevingsvoorstel in te dienen. Het EBI vereist dat de instellingen van de Unie zich ertoe verbinden de uitoefening van de rechten van de Unieburgers zo efficiënt mogelijk te maken, maar ook dat deze burgers respect betuigen voor de beginselen en de regels inzake hun betrokkenheid bij het democratisch bestel van de Unie, met name die welke de democratische werking van de Unie regelen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het Europees Parlement verzocht de Commissie in zijn resolutie over het Europees burgerinitiatief van 28 oktober 201525 om Verordening (EU) nr. 211/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie te herzien.

(4)  Het Europees Parlement verzocht de Commissie in zijn resolutie over het Europees burgerinitiatief van 28 oktober 201525 en in de context van de voorbereiding van zijn initiatiefwetgevingsverslag (2017/2024(INL)) om Verordening (EU) nr. 211/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 grondig te beoordelen en zo snel mogelijk te wijzigen. Het herhaalde zijn verzoek in het kader van de voorbereiding van zijn initiatiefverslag met aanbevelingen aan de Commissie over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  In het proces dat geleid heeft tot de herziening van het EBI hebben een aantal organisaties en organen van de Unie, met name het Europees Economisch en Sociaal Comité, geholpen om de lacunes in Verordening (EU) nr. 211/20111biste dichten, door waardevolle ondersteuning te verlenen aan de EBI-organisatoren, door een platform te bieden voor een debat over verbeteringen aan deze richtlijn en door de groep organisatoren institutionele begeleiding en facilitering te bieden, door in hun gebouwen hoorzittingen te houden en de democratische participatie binnen de Unie te bevorderen.

 

___________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PB L 65 van 11.3.2011).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze verordening heeft ten doel het Europees burgerinitiatief (EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en medestanders, teneinde te zorgen voor een optimale benutting van het EBI als middel om debat en burgerparticipatie op EU-niveau te bevorderen en de EU dichter bij de burger te brengen.

(5)  Deze verordening heeft ten doel het Europees burgerinitiatief (EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en medestanders en de follow-up ervan te versterken, teneinde te zorgen voor een optimale benutting van het EBI als middel om debat te bevorderen en zoveel mogelijk burgers van de Unie aan te moedigen invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces van de Unie door haar dichter bij de burgers te brengen en aldus het beginsel van democratie en de democratische werking van de Unie te versterken.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten.

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief doeltreffend, transparant, eenvoudig, gebruiksvriendelijk – ook voor personen met een handicap – en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten en moeten ervoor zorgen dat de Commissie een passend vervolg geeft aan met succes ingediende initiatieven.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief representatief is en te waarborgen dat burgers om hun steun aan een initiatief te betuigen aan gelijke voorwaarden moeten voldoen, is het ook passend om het minimumaantal ondertekenaars uit elk van deze lidstaten vast te stellen. Deze minimumaantallen vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen degressief evenredig te zijn en te corresponderen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.

(10)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief representatief is en te waarborgen dat burgers om hun steun aan een initiatief te betuigen aan gelijke voorwaarden moeten voldoen, is het ook passend om het minimumaantal ondertekenaars uit elk van deze lidstaten vast te stellen. Deze minimumaantallen vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen degressief evenredig te zijn en te corresponderen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Elke burger van de Unie dient het recht te hebben een initiatief op papier of online te steunen, onder gelijke voorwaarden, ongeacht de lidstaat waarvan hij onderdaan is of ingezetene is.

(11)  Om het Europees burgerinitiatief inclusiever en zichtbaarder te maken, moet het mogelijk zijn om voor de bevordering en verspreiding van het EBI alsook voor het verzamelen van handtekeningen, regionale of minderheidstalen te gebruiken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken en burgers en organisatoren te steunen, dient de Commissie organisatoren informatie te verstrekken en assistentie te verlenen, alsmede een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen dat moet voorzien in een speciaal discussieforum, informatie en advies over het Europees burgerinitiatief. Teneinde de burgers bij dit instrument te betrekken, dienen de lidstaten op hun grondgebied een of meer contactpunten in te stellen die de burgers informatie kunnen verstrekken en assistentie kunnen verlenen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken, dient de Commissie organisatoren duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en juridische en praktische ondersteuning te bieden door een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen. Het platform moet voorzien in een speciaal discussieforum en moet informatie en advies verstrekken over het Europees burgerinitiatief. Het moet worden beheerd en geactualiseerd, onder de administratieve controle van de Commissie, door onafhankelijke organisaties en externe deskundigen met aantoonbare ervaring op het gebied van de organisatie van EBI's, die het recht moeten hebben een bijdrage te leveren aan het discussieforum. Om de burgers bij dit project te betrekken, dienen de lidstaten op hun grondgebied een of meer contactpunten in te stellen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap, teneinde de burgers informatie te verstrekken en juridische en praktische bijstand te verlenen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief, en aldus het bewustzijn te vergroten en het debat over lopende initiatieven op nationaal niveau te stimuleren.

Waar met het EBI vergelijkbare instrumenten bestaan op nationaal niveau, moeten deze contactpunten nauw worden verbonden met de diensten of platforms die steun verlenen voor het gebruik van deze nationale instrumenten. Deze contactpunten moeten opereren als onestopshops die bedoeld zijn om organisatoren te helpen door uitgebreide informatie te verstrekken alsook specifiek technisch en juridisch advies.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief.

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief doeltreffender en toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief. De keuze voor een gedeeltelijke registratie van een initiatief mag geen afbreuk doen aan de plicht van de Commissie om haar besluit in dit verband volledig te motiveren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Ter bevordering van participatie en openbaar debat over de kwesties die met de initiatieven aan de orde worden gesteld, dienen, als bij de Commissie een burgerinitiatief wordt ingediend dat door het vereiste aantal ondertekenaars wordt gesteund en dat ook aan de andere vereisten van deze verordening voldoet, de organisatoren het recht te hebben dat initiatief tijdens een openbare hoorzitting op het niveau van de Unie toe te lichten. De openbare hoorzitting dient door de Commissie en het Europees Parlement samen binnen drie maanden na de indiening van het initiatief te worden georganiseerd; er dient te worden gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken publieke en private belangen en ook de Commissie moet op passend niveau vertegenwoordigd zijn. Andere instellingen en adviesorganen van de Unie alsmede geïnteresseerde belanghebbenden dienen de mogelijkheid te hebben aan de hoorzitting deel te nemen.

(23)  Ter bevordering van participatie en openbaar debat over de kwesties die met de initiatieven aan de orde worden gesteld, dienen, als bij de Commissie een burgerinitiatief wordt ingediend dat door het vereiste aantal ondertekenaars wordt gesteund en dat ook aan de andere vereisten van deze verordening voldoet, de organisatoren het recht te hebben dat initiatief tijdens een openbare hoorzitting op het niveau van de Unie toe te lichten. Het Europees Parlement moet deze openbare hoorzitting organiseren binnen drie maanden na de indiening van het initiatief aan de Commissie. Het Europees Parlement dient te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de belangen van de betrokken partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, sociale partners en deskundigen, en voor de vertegenwoordiging van de Raad en de Commissie op passend niveau. Andere instellingen en adviesorganen van de Unie, met name het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook belanghebbenden dienen de mogelijkheid te hebben aan de hoorzitting deel te nemen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Om de politieke steun voor een initiatief te beoordelen, moet het Europees Parlement, de instelling die de burgers van de Unie vertegenwoordigt, het recht hebben om tijdens de plenaire vergadering overeenkomstig zijn eigen Reglement een debat te houden over de maatregelen die de Commissie heeft genomen naar aanleiding van haar mededeling over met succes ingediende initiatieven. Het debat zou kunnen worden afgesloten met de aanneming van een ontwerpresolutie, waarin ook kan worden voorgesteld het in artikel 225 VWEU bedoelde mechanisme in werking te stellen, indien de Commissie geen voorstel voor een wetgevingshandeling indient.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om te waarborgen dat de burgerparticipatie in het democratisch bestel van de Europese Unie doeltreffend is, dient de Commissie geldige initiatieven te onderzoeken en erop te reageren. De Commissie dient dan ook binnen vijf maanden na de ontvangst van een initiatief haar juridische en politieke conclusies vast te stellen, alsmede de maatregelen die zij van plan is te nemen. De Commissie dient op heldere, begrijpelijke en uitgebreide wijze de redenen toe te lichten voor de maatregelen die zij van plan is te nemen en evenzeer haar redenen mee te delen als zij niet van plan is maatregelen te nemen.

(24)  Om te waarborgen dat de burgerparticipatie in het democratisch bestel van de Europese Unie doeltreffend is, dient de Commissie geldige initiatieven die het vereiste aantal van ten minste één miljoen steunbetuigingen hebben bereikt, te onderzoeken en erop te reageren. De Commissie dient dan ook binnen zes maanden na de ontvangst van een initiatief haar juridische en politieke conclusies vast te stellen, alsmede de maatregelen die zij van plan is te nemen. De Commissie dient op heldere, begrijpelijke en uitgebreide wijze de redenen toe te lichten voor de maatregelen die zij van plan is te nemen, in het bijzonder of zij een voorstel voor een rechtshandeling zal indienen en dient evenzeer haar redenen mee te delen als zij niet van plan is maatregelen te nemen. Een geldig initiatief mag geen afbreuk doen aan het initiatiefrecht van de Commissie.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  De steun voor en financiering van initiatieven dienen transparant te zijn. Groepen organisatoren dienen tussen de datum van registratie en de datum waarop het initiatief bij de Commissie wordt ingediend, geactualiseerde informatie te verstrekken over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief. Entiteiten, in het bijzonder organisaties die uit hoofde van de Verdragen bijdragen aan de totstandkoming van Europees politiek bewustzijn en aan het tot uitdrukking brengen van de wil van de burgers van de Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, steunen en financieren, op voorwaarde dat zij daarbij de in deze verordening vastgestelde procedures en voorwaarden in acht nemen en volledige openheid betrachten.

(25)  De steun voor en financiering van initiatieven dienen transparant te zijn en verantwoordingsplicht in te houden. Groepen organisatoren dienen tussen de datum van registratie en de datum waarop het initiatief bij de Commissie wordt ingediend, geactualiseerde en uitvoerige informatie te verstrekken over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief. Deze groepen organisatoren moeten op gezette tijden al hun financieringsbronnen rapporteren en de Commissie moet ervoor zorgen dat deze bronnen duidelijk worden weergegeven in het register. Entiteiten, in het bijzonder organisaties die uit hoofde van de Verdragen bijdragen aan de totstandkoming van Europees politiek bewustzijn en aan het tot uitdrukking brengen van de wil van de burgers van de Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, steunen en financieren, op voorwaarde dat zij daarbij de in deze verordening vastgestelde procedures en voorwaarden in acht nemen en volledige openheid betrachten. Met het oog op een grotere transparantie van de financiering van EBI-activiteiten en een grotere zichtbaarheid van het EBI als een instrument om de burgers bij het beleid te betrekken, moet deze verordening een eigen financieringsprogramma krijgen. Een dergelijk financieringsprogramma moet bijdragen tot de ondersteuning van de entiteiten en organisaties die de betrokkenheid van de burgers en hun deelname aan het democratisch bestel van de Unie bevorderen, met name door het publiek bewuster te maken van het EBI-instrument als middel om de participatiedemocratie op het niveau van de Unie te bevorderen en bij te dragen tot de financiering van technische of juridische bijstand die kosteloos aan de organisatoren van EBI's moet worden verleend.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name artikel 8.

(32)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening stelt de procedures en voorwaarden vast voor een initiatief waarbij de Europese Commissie wordt verzocht binnen het kader van haar bevoegdheden een passend voorstel in te dienen met betrekking tot een aangelegenheid ten aanzien waarvan burgers vinden dat een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen (hierna "Europees burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd).

Deze verordening stelt de procedures en voorwaarden vast voor een initiatief waarbij de Europese Commissie wordt verzocht binnen het kader van haar bevoegdheden een passend voorstel in te dienen met betrekking tot een aangelegenheid ten aanzien waarvan burgers vinden dat een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen (hierna "Europees burgerinitiatief" of "initiatief" genoemd).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Burgers die woonachtig zijn in een andere lidstaat dan die waarvan zij onderdaan zijn, hebben het recht tot het ondersteunen van een initiatief hetzij in hun lidstaat van verblijf, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten en de Commissie nemen alle maatregelen die nodig zijn om het voor personen met een handicap gemakkelijker te maken gebruik te maken van hun recht om steun te betuigen aan een burgerinitiatief.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)   het aantal ondertekenaars in ten minste een kwart van de lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met 750.

b)   het aantal ondertekenaars in ten minste een kwart van de lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt een ondertekenaar geteld in de lidstaat waarvan hij onderdaan is.

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt een ondertekenaar geteld in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, ongeacht de plaats waar hij de steunbetuiging ondertekent.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren op verzoek van informatie over en assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren op verzoek van gemakkelijk toegankelijke, duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie over en passende deskundige en juridische assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De Commissie stelt een online samenwerkingsplatform ter beschikking om burgers en groepen organisatoren te voorzien van een discussieforum en van informatie en advies over het Europees burgerinitiatief.

2.  De Commissie stelt een online samenwerkingsplatform ter beschikking ter ondersteuning van de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen belanghebbenden, waaronder groepen organisatoren, onafhankelijke deskundigen, ngo's en andere instellingen en organen van de Unie.

 

Dit platform biedt de burgers en groepen organisatoren een discussieforum en verschaft hen informatie en praktisch en juridisch advies over het Europees burgerinitiatief.

 

Het online samenwerkingsplatform is gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor personen met een handicap.

 

Het wordt beheerd en geactualiseerd, onder de administratieve controle van de Commissie, door onafhankelijke organisaties en externe deskundigen met aantoonbare ervaring op het gebied van de organisatie van EBI's, die ook aan het discussieforum kunnen bijdragen.

 

Na de publicatie van deze verordening komt de Commissie te gelegener tijd met een gebruikersgids om het Europees burgerinitiatief inzichtelijker te maken.

De kosten van het beheren en onderhouden van het online samenwerkingsplatform komen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie.

De kosten van het beheren en onderhouden van het online samenwerkingsplatform komen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt een online register (hierna "het register" genoemd) ter beschikking waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een openbare website met informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen en over specifieke initiatieven en hun respectieve status.

3.  De Commissie stelt een online register (hierna "het register" genoemd) ter beschikking van het publiek waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een openbare website met duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen en over specifieke initiatieven en hun respectieve status, onder meer het aantal steunbetuigingen dat is verzameld en de gedeclareerde financiering zoals meegedeeld door de groep organisatoren. De Commissie werkt het register op gezette tijden bij en registreert de door de groep organisatoren verstrekte informatie op een duidelijk zichtbare en gemakkelijk toegankelijke wijze.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren voor publicatie in het register vertalingen van de bijlage verstrekken in alle officiële talen van de Unie, en in voorkomend geval, ook van het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling.

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren de Commissie verzoeken om voor publicatie in het register vertalingen van de bijlage te verstrekken in alle officiële talen van de Unie, en in voorkomend geval, ook van het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling, op voorwaarde dat deze vertalingen de in bijlage II gestelde limieten niet overschrijden. De vertalingen die buiten deze limieten vallen blijven de verantwoordelijkheid van de groep organisatoren.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Elke lidstaat stelt een of meer contactpunten in die de groepen organisatoren kunnen voorzien van informatie over en assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief.

6.  Elke lidstaat stelt een of meer speciale digitale en fysieke EBI-contactpunten in die de groepen organisatoren kunnen voorzien van praktische en juridische informatie en advies over alsook assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief. De lidstaten en de Commissie zorgen ervoor dat de contactpunten nauw samenwerken met de relevante diensten van de Commissie en haar vertegenwoordigingen in de lidstaten. Het advies betreft onder meer informatie over de oprichting van een juridische entiteit overeenkomstig het nationale recht van een lidstaat, zoals bepaald in artikel 5, lid 7. De assistentie wordt kosteloos beschikbaar gesteld in een formaat dat toegankelijk is voor personen met een handicap.

 

 

De lidstaten moedigen nationale, regionale en lokale autoriteiten aan om de bekendheid van het Europees burgerinitiatief te vergroten en informatie daarover te verstrekken aan hun burgers.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een initiatief wordt voorbereid en beheerd door een groep van ten minste zeven natuurlijke personen (hierna "groep organisatoren" genoemd). Leden van het Europees Parlement worden niet meegeteld om dat minimumaantal te bereiken.

1.  Een initiatief wordt voorbereid en beheerd door een groep van natuurlijke personen (hierna "groep organisatoren" genoemd), waarvan het aantal overeenkomt met ten minste een kwart van de lidstaten. Leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen worden niet meegeteld om dat minimumaantal te bereiken.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Gedurende de organisatorische fase voorafgaand aan de registratie van een voorstel voor een burgerinitiatief kunnen de organisatoren de hulp inroepen van de EBI-contactpunten, Europe Direct of de EBI-diensten van de Commissie, die kosteloos volledige ondersteuning en begeleiding bieden en die waar mogelijk als onestopshops optreden om de organisatoren de weg te wijzen naar de relevante informatiebronnen alsook naar diensten die specifiek technisch en juridisch advies kunnen verstrekken.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De leden van de groep organisatoren moeten burgers van de Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben bereikt en in ten minste zeven verschillende lidstaten wonen.

2.  De leden van de groep organisatoren moeten burgers van de Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben bereikt en in ten minste een kwart van de lidstaten wonen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  het initiatief niet kennelijk indruist tegen de waarden van de Unie zoals die in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.

(e)  het initiatief niet kennelijk indruist tegen de waarden van de Unie zoals die in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd noch tegen de rechten vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de beoordeling van de Commissie wijzigen om het initiatief in overeenstemming te brengen met de in lid 3, onder c), vastgestelde vereiste ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen een maand na de ontvangst van de beoordeling van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de beoordeling van de Commissie wijzigen om het initiatief in overeenstemming te brengen met de in lid 3, onder c), vastgestelde vereiste ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen twee maanden na de ontvangst van de beoordeling van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen; of

(b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een deel van het initiatief niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen; of

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert te registreren of slechts gedeeltelijk registreert, stelt zij de groep organisatoren in kennis van de redenen voor haar besluit en van alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hen open staan.

7.  Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert te registreren of slechts gedeeltelijk registreert, stelt zij de groep organisatoren uitvoerig in kennis van de redenen voor haar besluit zodat de groep organisatoren een gedetailleerde beoordeling kan maken van de redenen voor de weigering van de Commissie, met inbegrip van de voorgestelde rechtsgrondslag(en). Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met de informatie die is vervat in de in punt 8 van bijlage II genoemde bijlage, indien beschikbaar. Alle besluiten tot weigering van de registratie of gedeeltelijke registratie van een initiatief worden gepubliceerd op de website van het Europees burgerinitiatief .

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Voor de toepassing van dit artikel wordt bijzondere aandacht besteed aan artikel 296, lid 2, VWEU en artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 12 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna "de verzamelperiode" genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan drie maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 12 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna "de verzamelperiode" genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan zes maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de groep organisatoren de verzameling van steunbetuigingen wenst te beëindigen voordat er achttien maanden zijn verstreken na het begin van de verzamelperiode, stelt zij de Commissie in kennis van de datum waarop de verzamelperiode zal eindigen.

Als de groep organisatoren gedurende de verzamelperiode de verzameling van steunbetuigingen wenst te beëindigen voordat er een periode van twaalf maanden is verstreken, stelt zij de Commissie ten minste 10 dagen voor de datum waarop de verzamelperiode zal eindigen van dit voornemen in kennis.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017.

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017. Het gebruik van dit systeem is vrijwillig en kosteloos voor alle organisatoren.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Groepen organisatoren die andere gecertificeerde online verzamelsystemen gebruiken, hebben de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de door de Commissie geëxploiteerde servers.

 

Wanneer steunbetuigingen online worden ingezameld, worden de gegevens die via het onlinesysteem worden verzameld, opgeslagen op het grondgebied van de Europese Unie.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook aan de nationale parlementen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen drie maanden na de indiening van het initiatief wordt de groep organisatoren in de gelegenheid gesteld om het initiatief op een openbare hoorzitting te presenteren.

Binnen drie maanden na de indiening van het initiatief wordt de groep organisatoren in de gelegenheid gesteld om het initiatief op een openbare hoorzitting in het Europees Parlement te presenteren, teneinde een Unie-brede maatschappelijke discussie over het voorgestelde initiatief op gang te brengen. Belanghebbenden die uiteenlopende belangen vertegenwoordigen worden bij het debat betrokken.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en het Europees Parlement organiseren samen de hoorzitting in het Europees Parlement. Vertegenwoordigers van de andere instellingen en adviesorganen van de Unie, alsmede geïnteresseerde belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld aan de hoorzitting deel te nemen.

Het Europees Parlement organiseert de hoorzitting in zijn gebouwen. Vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook van andere instellingen en adviesorganen van de Unie, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, sociale partners en andere geïnteresseerde belanghebbenden, waaronder nationale parlementen, worden in de gelegenheid gesteld aan de hoorzitting deel te nemen. De hoorzitting wordt op internet uitgezonden en wordt naderhand openbaar gemaakt op de EBI-website.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De hoorzitting dient het algemeen belang. Het doel van de hoorzitting is uitsluitend om uitputtende informatie te verstrekken over de inhoud en de doelen van het initiatief.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De hoorzitting is bedoeld om de groep organisatoren een forum te bieden waar zij hun initiatief kunnen presenteren aan de hand van een gedetailleerde uiteenzetting van het doel van het initiatief en de voorgestelde concrete wetgevingsdoelstellingen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en het Europees Parlement zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken publieke en private belangen.

Om een inclusief openbaar debat over het voorgestelde initiatief aan te moedigen zorgt het Europees Parlement voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de belanghebbenden, met inbegrip van publieke en particuliere belangen, alsmede voor de vertegenwoordiging van de instellingen en adviesorganen van de Unie.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie wordt bij de hoorzitting op passend niveau vertegenwoordigd.

3.  De Commissie en de Raad worden bij de hoorzittingen op passend niveau vertegenwoordigd. Er is ten minste één lid van het college van commissarissen aanwezig.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Binnen een maand na de indiening van het initiatief ontvangt de Commissie de groep organisatoren op passend niveau zodat de groep de zaken waarop het initiatief betrekking heeft, uitvoerig kan toelichten.

1.  Binnen een maand na de indiening van een geldig initiatief waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, ontvangt de Commissie de groep organisatoren op passend niveau zodat de groep het doel van het initiatief uitvoerig kan toelichten.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen vijf maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de Commissie haar juridische en politieke conclusies over het initiatief bekend in een mededeling, waarbij zij tevens vermeldt waarom zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke maatregelen zij van plan is te nemen.

Binnen zes maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, vermeldt de Commissie in een mededeling uitvoerig haar juridische en politieke conclusies over het initiatief, de maatregelen die zij voornemens is te nemen en een uitputtende en duidelijke uiteenzetting van de redenen waarom zij al dan niet maatregelen neemt, overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur.

 

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie en de groep organisatoren kunnen de ondertekenaars overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, in kennis stellen van de respons op het initiatief.

3.  De Commissie en de groep organisatoren stellen de ondertekenaars overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, in kennis van de respons op het initiatief, voor zover deze gegevens zijn verzameld.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  In het geval van een met succes ingediend burgerinitiatief dient de Commissie met inachtneming van artikel 15, lid 2, van deze verordening en indien het in de mededeling wordt voorgesteld, binnen twaalf maanden na de bekendmaking van het initiatief bij het Europees Parlement en de Raad een wetgevingsvoorstel in in respons op het initiatief. Voor de toepassing van dit artikel wordt bijzondere aandacht besteed aan artikel 296, lid 2, VWEU en artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De Commissie houdt de groep organisatoren op de hoogte van haar activiteiten met betrekking tot het initiatief en van elke verdere ontwikkeling van het initiatief na haar officiële mededeling over het EBI.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Follow-up van het Europees Parlement naar aanleiding van met succes ingediende burgerinitiatieven

 

Na de periode van twaalf maanden bedoeld in artikel 15, lid 2, beoordeelt het Europees Parlement de maatregelen die de Commissie heeft genomen naar aanleiding van haar mededeling over het EBI. Het kan met name in de plenaire vergadering een debat over deze kwestie organiseren, overeenkomstig zijn Reglement.

 

Deze debatten kunnen worden afgesloten met de aanneming van een ontwerpresolutie. Indien de Commissie geen voorstel voor een rechtshandeling indient, kan het Europees Parlement besluiten het recht uit te oefenen dat het krachtens artikel 225 VWEU heeft.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 500 EUR per sponsor.

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite heldere, nauwkeurige en uitvoerige informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 500 EUR per sponsor. De sponsors en de bedragen die zij schenken zijn duidelijk identificeerbaar.

 

De groep organisatoren deelt ook de namen mee van de organisaties die hen vrijwillig bijstaan, wanneer deze steun niet economisch kwantificeerbaar is.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie heeft het recht steekproefsgewijs controles uit te voeren op de informatie die is ingediend met betrekking tot de steun- en financieringsbronnen, de kwaliteit van de verstrekte informatie te beoordelen en bijkomende verduidelijkingen te vragen van de groepen organisatoren. Deze controles moeten zorgen voor de transparantie van de financiering en andere steun die aan de groepen organisatoren worden verstrekt en ze worden uitgevoerd op een doeltreffende, onpartijdige en onevenredige wijze.

 

Onder steun- en financieringsbronnen wordt verstaan het aanbieden van financiële middelen of krediet, giften in natura, het beneden de marktwaarde aanbieden van goederen, diensten (waaronder leningen en terbeschikkingstelling van personeel) of werkzaamheden, of andere transacties die een economisch voordeel bieden, met uitzondering van steun die op vrijwillige basis door individuele personen wordt verstrekt.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie zorgt via kwaliteitscontroles, waarschuwingen en een klachtenregeling voor volledig transparante financierings- en sponsorinformatie om ervoor te zorgen dat de door de EBI-organisatoren verstrekte financierings- en sponsorinformatie correct is.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In de Uniebegroting wordt jaarlijks een krediet toegewezen ter ondersteuning van de organisatie van burgerinitiatieven.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie brengt het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en voorlichtingscampagnes en draagt aldus bij tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie.

1.  De Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten brengen het bestaan, de doelstellingen en de werking van het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en voorlichtings- en publiciteitscampagnes. Daarbij maakt de Commissie onder meer gebruik van digitale platforms, sociale media en onlinetechnologieën om de burgers te bereiken en met hen in contact te treden.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor communicatie- en informatieactiviteiten in verband met een specifiek initiatief kan, mits een ondertekenaar hiermee instemt, zijn e-mailadres worden verzameld door een groep organisatoren of de Commissie.

Voor communicatie- en informatieactiviteiten in verband met een specifiek initiatief kan, mits een ondertekenaar hiermee uitdrukkelijk instemt, zijn e-mailadres worden verzameld door een groep organisatoren of de Commissie.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie communiceert ook actief over het EBI en het gebruik ervan in verband met andere acties die bedoeld zijn om de burgers meer bij de activiteiten van de Unie te betrekken, alsook in het kader van het promoten van het burgerschap van de Unie en de rechten van de burger en binnen de communicatie over de activiteiten van het programma "Europa voor de burger".

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Bij de verwerking van de persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening houden de groep organisatoren van een burgerinitiatief of, in voorkomend geval, de door de groep opgerichte juridische entiteit, en de bevoegde instanties van de lidstaten zich aan Verordening (EU) nr. 2016/679.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De groep organisatoren of, in voorkomend geval, de door hen opgerichte juridische entiteit, zorgt ervoor dat de voor een burgerinitiatief verzamelde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de steunbetuiging aan het initiatief.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie toetst de werking van het Europees burgerinitiatief op gezette tijden en dient uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en daarna om de vijf jaar, een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad. De verslagen worden openbaar gemaakt.

De Commissie toetst de werking van het Europees burgerinitiatief op gezette tijden en dient uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en daarna om de drie jaar, een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad. De verslagen worden openbaar gemaakt.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een beschrijving van de inhoud van het initiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in maximaal 1000 tekens.

2.  Een beschrijving van de inhoud van het initiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in maximaal 1 200 tekens zonder spaties. (aangepast gemiddelde per taal);

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Op voorwaarde dat de inhoud van een bijlage uit minder dan 5000 karakters (aangepast gemiddelde per taal) bestaat, kan de groep organisatoren de Commissie verzoeken deze bijlage te vertalen in alle officiële talen van de Unie.

ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (24.5.2018)

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en versterkt de democratische werking van de Unie: het bepaalt immers onder meer dat iedere burger van de Unie het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. Het Europees burgerinitiatief is een EU-instrument voor participerende democratie dat burgers van de Unie de mogelijkheid biedt direct contact op te nemen met de Commissie met het verzoek een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen in te dienen, vergelijkbaar met het recht van het Europees Parlement in het kader van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en van de Raad in het kader van artikel 241 VWEU.

(1)  Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en versterkt de democratische werking van de Unie: het bepaalt immers onder meer dat iedere burger van de Unie het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. Het Europees burgerinitiatief is een EU-instrument voor directe participerende democratie dat burgers van de Unie de mogelijkheid biedt direct contact op te nemen met de Commissie met het verzoek een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen in te dienen, vergelijkbaar met het recht van het Europees Parlement in het kader van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en van de Raad in het kader van artikel 241 VWEU.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten.

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief doeltreffend, duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken en burgers en organisatoren te steunen, dient de Commissie organisatoren informatie te verstrekken en assistentie te verlenen, alsmede een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen dat moet voorzien in een speciaal discussieforum, informatie en advies over het Europees burgerinitiatief. Teneinde de burgers bij dit instrument te betrekken, dienen de lidstaten op hun grondgebied een of meer contactpunten in te stellen die de burgers informatie kunnen verstrekken en assistentie kunnen verlenen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken en burgers en organisatoren te steunen, dient de Commissie organisatoren heldere, nauwkeurige en uitvoerige informatie te verstrekken alsook juridische en praktische assistentie te verlenen, alsmede een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen voor het publiek dat moet voorzien in een speciaal discussieforum, informatie en advies over het Europees burgerinitiatief. Teneinde de burgers bij dit instrument te betrekken, dienen de lidstaten op hun grondgebied een of meer voor personen met een handicap toegankelijke contactpunten in te stellen die de burgers informatie kunnen verstrekken alsook juridische en praktische assistentie kunnen verlenen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief.

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief doeltreffender en toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het de steun heeft gekregen van ten minste één miljoen ondertekenaars uit ten minste een kwart van de lidstaten;

a)  het de steun heeft gekregen van ten minste één miljoen ondertekenaars uit ten minste vijf lidstaten;

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal ondertekenaars in ten minste een kwart van de lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met 750.

b)  het aantal ondertekenaars in ten minste vijf lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met 750.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren op verzoek van informatie over en assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren van heldere, nauwkeurige en uitvoerige informatie over en assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het online samenwerkingsplatform is gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor personen met een handicap.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt een online register (hierna “het register” genoemd) ter beschikking waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een openbare website met informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen en over specifieke initiatieven en hun respectieve status.

3.  De Commissie stelt een online register (hierna "het register" genoemd) ter beschikking van het publiek waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een gemakkelijk en daadwerkelijk toegankelijke openbare website met heldere, nauwkeurige en uitvoerige informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen en met name bijzonderheden over elke fase van het initiatief, de stappen die moeten worden gezet en de stand van zaken van ieder initiatief, met waarschuwingen wanneer een uiterste termijn nadert, en over specifieke initiatieven en hun respectieve status.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Groepen organisatoren worden in kennis gesteld zodra de vertaalde versie van hun initiatief beschikbaar is; de groep organisatoren corrigeert eventuele onjuistheden daarin en stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren voor publicatie in het register vertalingen van de bijlage verstrekken in alle officiële talen van de Unie, en in voorkomend geval, ook van het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling.

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren voor publicatie in het register vertalingen van de bijlage verstrekken in alle officiële talen van de Unie, en ook van het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Elke lidstaat stelt een of meer contactpunten in die de groepen organisatoren kunnen voorzien van informatie over en assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief.

6.  Elke lidstaat stelt een of meer contactpunten in, toegankelijk voor personen met een handicap, en maakt deze contactpunten bekend, teneinde de groepen organisatoren te voorzien van informatie, alsook van juridische en praktische assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De lidstaten moedigen nationale, regionale en lokale autoriteiten aan om informatie over het Europees burgerinitiatief te verstrekken aan hun burgers.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een initiatief wordt voorbereid en beheerd door een groep van ten minste zeven natuurlijke personen (hierna “groep organisatoren” genoemd). Leden van het Europees Parlement worden niet meegeteld om dat minimumaantal te bereiken.

1.  Een initiatief wordt voorbereid en beheerd door een groep van ten minste vijf natuurlijke personen (hierna "groep organisatoren" genoemd). Leden van het Europees Parlement worden niet meegeteld om dat minimumaantal te bereiken.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De leden van de groep organisatoren moeten burgers van de Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben bereikt en in ten minste zeven verschillende lidstaten wonen.

2.  De leden van de groep organisatoren moeten burgers van de Unie zijn die de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben bereikt en in ten minste vijf verschillende lidstaten wonen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voordat een initiatief wordt ingediend, kunnen de organisatoren een voorlopige spoedbeoordeling aanvragen over de geschiktheid van het in te dienen initiatief.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren dient het verzoek om registratie bij de Commissie in door middel van het register.

De groep organisatoren dient het verzoek om registratie bij de Commissie in door middel van het platform voor registratie.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als niet wordt voldaan aan een of meer van de in de punten a) tot en met e) genoemde vereisten, weigert de Commissie het initiatief te registreren, onverminderd de leden 4 en 5.

Als niet wordt voldaan aan een of meer van de in de punten a) tot en met d) genoemde vereisten, weigert de Commissie het initiatief te registreren, onverminderd de leden 4 en 5.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien zij tot de conclusie komt dat het initiatief of delen van het initiatief haar bevoegdheden te buiten gaat, stelt de Commissie de groep organisatoren in kennis van haar conclusie en de redenen daarvoor.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de beoordeling van de Commissie wijzigen om het initiatief in overeenstemming te brengen met de in lid 3, onder c), vastgestelde vereiste ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen een maand na de ontvangst van de beoordeling van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de informatie van de Commissie wijzigen ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen een maand na de ontvangst van de informatie van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen; of

b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen, terwijl daarbij, voor zover mogelijk, de mogelijkheid wordt geboden om het resterende deel van het voorstel binnen een redelijk tijdsbestek aan te passen, zodat het binnen het kader van de bevoegdheden van de Commissie valt; of

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De Commissie stelt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's in kennis van de registratie van een initiatief.

8.  De Commissie stelt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de nationale parlementen op heldere, grondige en uitvoerige wijze in kennis van de registratie van een initiatief.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 12 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna “de verzamelperiode” genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan drie maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 12 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna “de verzamelperiode” genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan zes maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie vermeldt het begin en het einde van de verzamelperiode in het register.

2.  De Commissie vermeldt het begin en het einde van de verzamelperiode in het register. De Commissie waarschuwt de groep organisatoren een maand voordat de termijn voor het verzamelen van steunbetuigingen afloopt.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Persoonsgegevens voor een burgerinitiatief dat binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, dienen te worden verzameld in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017.

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 en Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centrale online verzamelsysteem is toegankelijk voor personen met een handicap.

Het centrale online verzamelsysteem is gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor personen met een handicap.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De middels het individuele online verzamelsysteem verzamelde steunbetuigingen worden bewaard op het grondgebied van een lidstaat.

De middels het individuele online verzamelsysteem verzamelde steunbetuigingen worden bewaard op het grondgebied van een lidstaat overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de nationale parlementen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen vijf maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de Commissie haar juridische en politieke conclusies over het initiatief bekend in een mededeling, waarbij zij tevens vermeldt waarom zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke maatregelen zij van plan is te nemen.

Binnen vijf maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de Commissie haar juridische en politieke conclusies over het initiatief bekend in een mededeling, waarbij zij tevens vermeldt waarom zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke maatregelen zij van plan is te nemen. Deze opgaaf van redenen wordt naar behoren gemotiveerd en toegelicht op een duidelijke, begrijpelijke en uitvoerige wijze. De Commissie kan het Hof van Justitie van de Europese Unie verzoeken om een advies over de juridische aspecten van het initiatief. Dit advies wordt onverwijld uitgebracht. Wanneer de Commissie geen voornemen heeft om maatregelen te nemen, stelt zij de groep organisatoren in kennis van de mogelijkheden voor het indienen van hun burgerinitiatief bij de Commissie verzoekschriften, zodat zij hun werk kunnen voortzetten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Follow-up en maatregelen

 

1.   Indien een initiatief volledig en met succes is geregistreerd, neemt de Commissie passende wetgevende maatregelen, wanneer:

 

a)  aan alle procedurele vereisten voor de registratie van het initiatief, in overeenstemming met deze verordening, naar behoren is voldaan;

 

b)   binnen drie maanden na de bekendmaking van het geregistreerde initiatief er geen bezwaar is aangetekend door het Europees Parlement of de Raad;

 

c)   uit de door de Commissie uitgevoerde beoordeling duidelijk is gebleken dat het nodig is om specifieke gebieden van het recht van de Unie overeenkomstig de inhoud van het geregistreerde initiatief aan te passen.

 

2.   De Commissie neemt maatregelen binnen een termijn van ten hoogste een jaar na de bekendmaking van het geregistreerde initiatief en zendt voorstellen voor wetgevende maatregelen door naar de Raad en het Parlement.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 500 EUR per sponsor.

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite heldere, nauwkeurige en uitvoerige informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 500 EUR per sponsor.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie brengt het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en voorlichtingscampagnes en draagt aldus bij tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie.

1.  De Commissie brengt het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en voorlichtingscampagnes en gebruikt ook digitale platforms en technologieën om in contact te treden en een dialoog aan te gaan met gemeenschappen, en draagt aldus bij tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie, aangezien gerichte communicatiestrategieën, met inbegrip van sociale media, cruciaal zijn voor het verhogen van de effectiviteit van het Europees burgerinitiatief en het waarborgen van transparantie.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie verhoogt ook het aantal voorlichtingscampagnes op lokaal, nationaal en Europees niveau, met name onder jongeren.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees burgerinitiatief

Document- en procedurenummers

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

2.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Datum goedkeuring

25.4.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

0

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Commissie verzoekschriften (16.5.2018)

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rapporteur voor advies: Jarosław Wałęsa

BEKNOPTE MOTIVERING

In het Commissievoorstel (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) over de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna "EBI") wordt een voorstel gedaan voor een omvattende herziening van het juridisch kader van het EBI met als voornaamste doel het EBI toegankelijker te maken als een instrument voor publieksdeelname aan de maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. De Commissie verzoekschriften verleent haar volledige steun aan het streven van de Commissie om te zorgen voor richtsnoeren, ondersteuning en bewustmakingsactiviteiten inzake het EBI voor alle burgers van de Unie om het EBI-instrument maximaal te benutten door het openbaar debat en de deelname van de burgers op het niveau van de Unie te bevorderen. De PETI-rapporteur legt met name de nadruk op het belang van de openbare hoorzittingen in het kader van EBI's in het Europees Parlement omdat deze een mechanisme vormen voor dialoog en uitwisseling van standpunten tussen de EU-instellingen en de organisatoren van succesvolle EBI's, waardoor de Unie dichter bij de burger kan worden gebracht. In dit verband is het bijzonder belangrijk de hoorzittingen in het kader van EBI's op een evenwichtige en inclusieve manier te organiseren. Het Europees Parlement moet zich dan ook inzetten om een passend niveau van openbaar debat over succesvolle initiatieven te bevorderen, met onder meer als mogelijke optie de organisatie van een plenair debat over het initiatief, dat kan worden afgesloten met de aanneming van een ontwerpresolutie. De PETI-rapporteur wijst er ook op dat er niet alleen moet worden gezorgd voor online-ondersteuning van burgers en EBI-organisatoren, maar ook voor offline-ondersteuning en fysieke contactpunten voor de verspreiding van informatie over EBI's en adviesdiensten voor de burgers, met name assistentie bij het vaststellen van een passende rechtsgrondslag voor een initiatief krachtens het Unierecht. Gezien het kleine aantal succesvolle EBI's dat is opgezet in het kader van de bestaande verordening, verwelkomt de PET-rapporteur het voorstel van de Commissie om de termijn voor de beoordeling van EBI's te verlengen van drie tot vijf maanden. Hij is ervan overtuigd dat de politieke en wetgevende opvolging van EBI's door de Commissie daardoor meer proactief en transparanter zal worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en versterkt de democratische werking van de Unie: het bepaalt immers onder meer dat iedere burger van de Unie het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. Het Europees burgerinitiatief is een EU-instrument voor participerende democratie dat burgers van de Unie de mogelijkheid biedt direct contact op te nemen met de Commissie met het verzoek een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen in te dienen, vergelijkbaar met het recht van het Europees Parlement in het kader van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en van de Raad in het kader van artikel 241 VWEU.

(1)  Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en met name de artikelen 1, 2, 9, 10 en 11, geeft meer inhoud aan het burgerschap van de Unie en versterkt de democratische werking van de Unie: het bepaalt immers onder meer dat iedere burger van de Unie het recht heeft aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. Het Europees burgerinitiatief is een EU-instrument voor participerende democratie dat burgers van de Unie de mogelijkheid biedt direct contact op te nemen met de Commissie met het verzoek een voorstel voor een nieuwe rechtshandeling of voor de intrekking of herziening van een bestaande of beoogde rechtshandeling van de Unie ter uitvoering of herziening van de Verdragen in te dienen, buiten het recht van het Europees Parlement in het kader van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en van de Raad in het kader van artikel 241 VWEU.

Motivering

Artikel 296 VWEU biedt voldoende ruimte voor de uitlegging dat een herziening van de Verdragen kan worden gekoppeld aan een rechtshandeling. De Commissie kan de herzieningsprocedure initiëren overeenkomstig artikel 48 VEU. Tegelijkertijd moeten, rekening houdend met de arresten van het Hof van Justitie, ook voorstellen tot intrekking en herziening ontvankelijk kunnen zijn, ook wanneer een initiatief betrekking heeft op beoogde rechtshandelingen, zoals die welke voortvloeien uit internationale handelsverdragen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Volgens het arrest van het Gerecht in zaak T-754/1: Efler e.a. tegen Europese Commissie1bis en met name paragrafen 45 en 47, heeft het EBI als doel de burgers van de Europese Unie in staat te stellen direct deel te nemen aan het democratische bestel van de Europese Unie. Hun actieve deelname wordt voorts met name versterkt door het EBI, waarmee zij kwesties aan de orde kunnen stellen bij de Commissie en haar kunnen verzoeken een voorstel voor een rechtshandeling van de Europese Unie in te dienen, eventueel na het EBI tijdens een openbare hoorzitting in het Parlement te hebben toegelicht, door een democratisch debat op gang te brengen zonder te moeten wachten op de vaststelling van een rechtshandeling waarvan uiteindelijk de wijziging of de intrekking wordt verlangd.

 

_________________

 

1bis ECLI:EU:F:2017:323.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  Volgens hetzelfde arrest vormt een voorgesteld EBI een uitdrukking van de effectieve deelname van de burgers van de Europese Unie aan het democratische bestel van deze laatste, en brengt het het institutionele evenwicht dat in de Verdragen is neergelegd, niet in gevaar, zelfs niet wanneer het een lopende wetgevingsprocedure betreft.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Deze verordening heeft ten doel het Europees burgerinitiatief (EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en medestanders, teneinde te zorgen voor een optimale benutting van het EBI als middel om debat en burgerparticipatie op EU-niveau te bevorderen en de EU dichter bij de burger te brengen.

(5)  Deze verordening heeft ten doel het Europees burgerinitiatief (EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en medestanders, teneinde het beginsel van de democratie te versterken en alle burgers van de Unie aan te moedigen en in staat te stellen deel te nemen aan de democratische werking van de Unie, door de EU dichter bij de burger te brengen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten.

(6)  Om deze doelstellingen te verwezenlijken dienen de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief transparant, eenvoudig, gebruiksvriendelijk – ook voor personen met een handicap – en evenredig met de aard van dit instrument te zijn. Zij moeten zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen rechten en plichten en moeten ervoor zorgen dat de Commissie een passend vervolg geeft aan succesvolle initiatieven.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het is dienstig een minimumleeftijd vast te stellen voor het steunen van een burgerinitiatief. Teneinde voor een optimale benutting van het EBI als instrument van participerende democratie te zorgen en de burgerparticipatie op Unieniveau met name onder jonge Europeanen te bevorderen, dient die leeftijd te worden vastgesteld op 16 jaar.

(7)  Het is dienstig een minimumleeftijd vast te stellen voor het steunen van een burgerinitiatief. Teneinde voor een optimale benutting van het EBI als instrument van participerende democratie te zorgen en de burgerparticipatie op Unieniveau en de maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen met name onder jonge Europeanen te bevorderen, dient die leeftijd te worden vastgesteld op 16 jaar. Het moment waarop de steun wordt betuigd is bepalend voor de vaststelling of iemand een initiatief mag steunen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij overeenkomstig artikel 11, lid 4, VEU het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden daartoe een passend voorstel in te dienen.

(8)  Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij overeenkomstig artikel 11, lid 4, VEU, artikelen 24 en 298, lid 1, VWEU, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en met name artikel 41, het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden daartoe een passend voorstel in te dienen.

Motivering

Verwijzing naar het beginsel van behoorlijk bestuur, in het kader waarvan zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie moeten worden behandeld en de betrokken instanties hun beslissingen met redenen moeten omkleden (art. 41, lid 2, derde streepje).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief een belang van de Unie vertegenwoordigt, en tegelijkertijd te garanderen dat het instrument gebruiksvriendelijk blijft, dient het minimumaantal lidstaten waaruit de betrokken burgers afkomstig moeten zijn, te worden vastgesteld op een vierde van de lidstaten.

(9)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief een belang van de Unie vertegenwoordigt, en tegelijkertijd te garanderen dat het instrument gebruiksvriendelijk blijft, dient het minimumaantal lidstaten waaruit de betrokken burgers afkomstig moeten zijn, te worden vastgesteld op een vierde van de lidstaten, en dienen de minimumaantallen ondertekenaars uit die lidstaten degressief evenredig te zijn en te corresponderen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.

Motivering

Verplaatsing vanuit overweging 10 om de tekst leesbaarder te maken.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief representatief is en te waarborgen dat burgers om hun steun aan een initiatief te betuigen aan gelijke voorwaarden moeten voldoen, is het ook passend om het minimumaantal ondertekenaars uit elk van deze lidstaten vast te stellen. Deze minimumaantallen vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen degressief evenredig te zijn en te corresponderen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.

(10)  Om ervoor te zorgen dat een burgerinitiatief representatief is en te waarborgen dat burgers om hun steun aan een initiatief te betuigen aan gelijke voorwaarden moeten voldoen, is het ook passend om het minimumaantal ondertekenaars uit elk van deze lidstaten vast te stellen. Deze minimumaantallen vereiste ondertekenaars per lidstaat dienen degressief evenredig te zijn en te corresponderen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement op het moment van registratie van het initiatief.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Gelet op de activiteiten die de raadgevende instellingen van de Unie en met name het Europees Economisch en Sociaal Comité verrichten op het gebied van advisering, vertaling en bewustmaking (waaronder de 'EBI-dag'), houdt de Commissie die instellingen op de hoogte van pas geregistreerde initiatieven en toekomstige bewustmakingscampagnes met betrekking tot het EBI.

Motivering

Het is essentieel om te benadrukken dat andere EU-instellingen op eigen initiatief een deel van de last op zich hebben genomen en zo inspeelden op de tekortkomingen als gevolg van de enorme logistieke en administratieve last van de vorige regeling. Zo is het EESC uit eigen beweging een belangrijke rol gaan spelen in de procedure, en dat is te prijzen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken en burgers en organisatoren te steunen, dient de Commissie organisatoren informatie te verstrekken en assistentie te verlenen, alsmede een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen dat moet voorzien in een speciaal discussieforum, informatie en advies over het Europees burgerinitiatief. Teneinde de burgers bij dit instrument te betrekken, dienen de lidstaten op hun grondgebied een of meer contactpunten in te stellen die de burgers informatie kunnen verstrekken en assistentie kunnen verlenen met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.

(13)  Om het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken en burgers en organisatoren te steunen, dient de Commissie organisatoren kosteloos informatie te verstrekken en assistentie te verlenen, alsmede een online samenwerkingsplatform beschikbaar te stellen dat moet voorzien in een speciaal discussieforum, informatie en advies over het Europees burgerinitiatief, en dat ook dienst doet als platform waar ideeën en beste praktijken worden uitgewisseld en waar burgers voorgestelde burgerinitiatieven kunnen bespreken en nieuwe burgerinitiatieven kunnen formuleren. Teneinde de burgers bij dit instrument te betrekken, dienen de lidstaten tijdig, doch ten laatste op het moment van inwerkingtreding van deze verordening op hun grondgebied EBI-helpdesks in te stellen, voortbouwend op de Europe Direct-informatiecentra, die de burgers informatie en assistentie en richtsnoeren kunnen verstrekken met betrekking tot de indiening van een EBI en de bijbehorende technische vraagstukken, waaronder het promoten van het EBI op nationaal en lokaal niveau. Ieder jaar moet tijdens de EBI-dag een EBI-conferentie op EU-niveau worden georganiseerd om de dialoog en de uitwisseling van beste praktijken tussen de organisatoren, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners en de EU-instellingen verder te versterken en om de uitvoeringsgraad en de doeltreffendheid van het EBI te beoordelen.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Om de bekendheid van en het debat over lopende initiatieven te bevorderen op het nationale niveau, waar de handtekeningen worden verzameld, is het belangrijk dat de nationale en regionale parlementen er vanaf het beginstadium bij worden betrokken en dat de bureaus van de vertegenwoordigingen van de Commissie en het Europees Parlement in de lidstaten hun faciliteiten ter beschikking stellen van de burgerinitiatieven. Op het niveau van de Unie zou het Europees Economisch en Sociaal Comité, gezien zijn neutrale rol, een geschikte bemiddelaar en institutioneel begeleider bij lopende burgerinitiatieven kunnen zijn.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Om met betrekking tot de initiatieven te zorgen voor samenhang en transparantie, en om een situatie te voorkomen waarin handtekeningen worden verzameld voor een initiatief dat niet voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Verdragen en deze verordening, dienen initiatieven die voldoen aan de voorwaarden van deze verordening door de Commissie te worden geregistreerd voordat er steunbetuigingen van burgers worden verzameld. De Commissie dient ten aanzien van de registratie de algemene beginselen van goed bestuur toe te passen.

(15)  Om met betrekking tot de initiatieven te zorgen voor samenhang en transparantie, en om een situatie te voorkomen waarin handtekeningen worden verzameld voor een initiatief dat niet voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Verdragen en deze verordening, dienen initiatieven die voldoen aan de voorwaarden van deze verordening door de Commissie te worden geregistreerd voordat er steunbetuigingen van burgers worden verzameld. Bij de uitoefening van haar verschillende taken met betrekking tot het burgerinitiatief, dient de Commissie een gespecialiseerde eenheid op te richten die de juridische ontvankelijkheid van initiatieven onderzoekt.  Er moet worden gezorgd voor de nodige middelen zodat een objectieve beoordeling van de ontvankelijkheid kan worden verricht, los van politieke overwegingen en in overeenstemming met de algemene beginselen van goed bestuur. Deze beoordeling moet volledig toegankelijk zijn voor het publiek.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief.

(16)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker te maken, en aangezien de procedures en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig moeten zijn, is het passend om een initiatief gedeeltelijk te registreren in gevallen waarin het initiatief slechts ten dele voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten voor registratie. Initiatieven dienen gedeeltelijk te worden geregistreerd wanneer een aanzienlijk deel van het initiatief, waaronder de belangrijkste doelstellingen, niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen en aan alle andere vereisten voor registratie wordt voldaan. Duidelijkheid en transparantie moeten worden gewaarborgd waar het gaat om de reikwijdte van de gedeeltelijke registratie en potentiële ondertekenaars moeten worden gewezen op de reikwijdte van de registratie en op het feit dat de steunbetuigingen enkel worden verzameld met betrekking tot de reikwijdte van de registratie van het initiatief. De keuze voor een gedeeltelijke registratie mag geen afbreuk doen aan de plicht van de Commissie om haar besluit volledig te motiveren door redenen te geven voor de keuze om het initiatief gedeeltelijk te registreren.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Steunbetuigingen voor een initiatief moeten binnen een specifieke termijn worden verzameld. Hoewel het niet eenvoudig is steunbetuigingen in de gehele Unie te verzamelen, dient, om ervoor te zorgen dat een initiatief relevant blijft, deze termijn te worden vastgesteld op twaalf maanden na de door de groep organisatoren vastgestelde begindatum van de verzamelperiode.

(17)  Steunbetuigingen voor een initiatief moeten binnen een specifieke termijn worden verzameld. Hoewel het niet eenvoudig is steunbetuigingen in de gehele Unie te verzamelen, dient, om ervoor te zorgen dat een initiatief relevant blijft, deze termijn te worden vastgesteld op achttien maanden na de door de groep organisatoren vastgestelde begindatum van de verzamelperiode. Indien de organisatoren besluiten geen gebruik te maken van het door de Commissie aangeboden centrale systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen, mag de periode pas ingaan nadat de lidstaten hebben geverifieerd dat het alternatieve online verzamelsysteem voldoet aan de vereisten van deze verordening.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en burgers, moet de Commissie een centraal systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen opzetten en exploiteren. Dit systeem moet kosteloos ter beschikking worden gesteld van groepen organisatoren en het moet de noodzakelijke technische kenmerken hebben die het online verzamelen mogelijk maken, onder meer op het gebied van hosting en software, alsook wat betreft toegankelijkheid, zodat ook burgers met een handicap de initiatieven kunnen steunen. Het systeem moet worden opgezet en beheerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie26.

(18)  Teneinde het Europees burgerinitiatief toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken voor organisatoren en burgers, moet de Commissie een centraal systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen opzetten en exploiteren, dat de nodige technische en veiligheidsmaatregelen omvat om te voldoen aan de bepalingen van deze verordening. Dit systeem dient op vrijwillige basis te worden toegepast en moet kosteloos ter beschikking worden gesteld van groepen organisatoren en het moet de noodzakelijke technische kenmerken hebben die het online verzamelen mogelijk maken, onder meer op het gebied van hosting en software, alsook wat betreft toegankelijkheid. Zo moet het voor burgers met een handicap makkelijker worden gemaakt om op voet van gelijkheid initiatieven te organiseren, in te dienen of te steunen. Het systeem moet worden opgezet en beheerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie26.

_________________

_________________

26 Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie (PB L 6 van 11.1.2017, blz. 40-51).

26 Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie (PB L 6 van 11.1.2017, blz. 40-51).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Een groep organisatoren moet de mogelijkheid hebben om haar eigen online systemen voor het verzamelen van steunbetuigingen in de Unie op te zetten en te besluiten in welke lidstaat de voor het initiatief verzamelde gegevens moeten worden bewaard. De groep organisatoren dient per initiatief één individueel online verzamelsysteem te gebruiken. Individuele online verzamelsystemen die door een groep organisatoren worden opgezet en geëxploiteerd, dienen te beschikken over passende technische en veiligheidskenmerken om te waarborgen dat de gegevens gedurende de hele procedure veilig worden verzameld, bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de Commissie in samenwerking met de lidstaten gedetailleerde technische specificaties vast te stellen voor de individuele online verzamelsystemen. De Commissie kan het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa), dat de instellingen van de Unie bijstaat bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsmaatregelen inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, om advies vragen.

(20)  Een groep organisatoren moet de mogelijkheid hebben om haar eigen online systemen voor het verzamelen van steunbetuigingen in de Unie op te zetten en te besluiten in welke lidstaat de voor het initiatief verzamelde gegevens moeten worden bewaard. De groep organisatoren dient per initiatief één individueel online verzamelsysteem te gebruiken. Individuele online verzamelsystemen die door een groep organisatoren worden opgezet en geëxploiteerd, dienen te beschikken over passende technische en veiligheidskenmerken om te waarborgen dat de gegevens gedurende de hele procedure veilig worden verzameld, bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de Commissie in samenwerking met de lidstaten gedetailleerde technische specificaties vast te stellen voor de individuele online verzamelsystemen. De Commissie kan het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa), dat de instellingen van de Unie bijstaat bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsmaatregelen inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), die de instellingen en organen van de Unie adviseert over alle kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, om advies vragen. De groep organisatoren kan voorts Enisa en de EDPS raadplegen wanneer de groep ervoor kiest een eigen online verzamelsysteem op te zetten.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voordat wordt overgegaan tot het verzamelen van steunbetuigingen, dienen de lidstaten na te gaan of de individuele online systemen die door de groep organisatoren zijn opgezet, aan de vereisten van de verordening voldoen en een verklaring af te geven waaruit deze overeenstemming blijkt. De certificering van de individuele online verzamelsystemen dient te worden verricht door de bevoegde nationale instantie van de lidstaten waar de via het individuele online verzamelsysteem verzamelde gegevens worden bewaard. Onverminderd de bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten krachtens de algemene verordening gegevensbescherming dienen de lidstaten de bevoegde nationale instantie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de certificering van de systemen. De lidstaten moeten de door hun bevoegde instanties afgegeven certificaten onderling erkennen.

(21)  Voordat de organisatoren de periode van twaalf maanden voor het verzamelen van steunbetuigingen van start laten gaan, dienen de lidstaten na te gaan of de individuele online systemen die door de groep organisatoren zijn opgezet, aan de vereisten van de verordening voldoen en een verklaring af te geven waaruit deze overeenstemming blijkt. De certificering van de individuele online verzamelsystemen dient te worden verricht door de bevoegde nationale instantie van de lidstaten waar de via het individuele online verzamelsysteem verzamelde gegevens worden bewaard. Deze acties moeten kosteloos worden uitgevoerd. Onverminderd de bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten krachtens de algemene verordening gegevensbescherming dienen de lidstaten onverwijld de bevoegde nationale instantie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de certificering van de systemen. De lidstaten moeten de door hun bevoegde instanties afgegeven certificaten onderling erkennen zonder aanvullende controles in te voeren.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Om de deelname aan en het publieke debat over de kwesties die via de initiatieven aan de orde worden gesteld, te bevorderen, heeft de groep organisatoren na de eerste zes maanden van de verzamelperiode het recht de initiatieven te presenteren tijdens een eerste openbare hoorzitting op het niveau van de Unie. De hoorzitting dient door het Europees Parlement binnen drie maanden na de indiening van het verzoek van de groep organisatoren te worden georganiseerd.

Motivering

Deze eerste openbare hoorzitting is bedoeld om de groep organisatoren waardevolle ondersteuning te bieden om de EU-burgers bekender te maken met het initiatief en met de specifieke doelstellingen die de groep met het initiatief nastreeft.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Ter bevordering van participatie en openbaar debat over de kwesties die met de initiatieven aan de orde worden gesteld, dienen, als bij de Commissie een burgerinitiatief wordt ingediend dat door het vereiste aantal ondertekenaars wordt gesteund en dat ook aan de andere vereisten van deze verordening voldoet, de organisatoren het recht te hebben dat initiatief tijdens een openbare hoorzitting op het niveau van de Unie toe te lichten. De openbare hoorzitting dient door de Commissie en het Europees Parlement samen binnen drie maanden na de indiening van het initiatief te worden georganiseerd; er dient te worden gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken publieke en private belangen en ook de Commissie moet op passend niveau vertegenwoordigd zijn. Andere instellingen en adviesorganen van de Unie alsmede geïnteresseerde belanghebbenden dienen de mogelijkheid te hebben aan de hoorzitting deel te nemen.

(23)  Ter bevordering van participatie en openbaar debat over de kwesties die met de initiatieven aan de orde worden gesteld, dienen, als bij de Commissie een burgerinitiatief wordt ingediend dat door het vereiste aantal ondertekenaars wordt gesteund en dat ook aan de andere vereisten van deze verordening voldoet, de organisatoren het recht te hebben dat initiatief tijdens een openbare hoorzitting op het niveau van de Unie toe te lichten. Het Europees Parlement moet de openbare hoorzitting organiseren binnen drie maanden na de indiening van het initiatief aan de Commissie. Het Europees Parlement dient te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de belangen van de betrokken partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, sociale partners en deskundigen, en voor de vertegenwoordiging van de Commissie en de Raad op passend niveau. Andere instellingen en adviesorganen van de Unie, met name het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook belanghebbenden dienen de mogelijkheid te hebben aan de hoorzitting deel te nemen. Het Europees Parlement moet zich inzetten om een passend niveau van debat over succesvolle initiatieven te bevorderen, door na de openbare hoorzitting een plenair debat te organiseren en door een besluit te nemen over de mogelijkheid om te stemmen over een ontwerpresolutie.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Het Parlement moet zich inzetten om een openbaar debat te bevorderen over initiatieven die voldoen aan de voorwaarden van de verordening, maar het is in bepaalde gevallen misschien niet opportuun het Parlement een juridische verplichting op te leggen om een specifieke aanpak te volgen voor alle EBI's. In het amendement wordt er dan ook op gewezen dat het een mogelijke optie is om over succesvolle EBI's een plenair debat te houden en een ontwerpresolutie aan te nemen. Het Parlement zou niet wettelijk verplicht worden om deze specifieke aanpak voor elk EBI te volgen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om te waarborgen dat de burgerparticipatie in het democratisch bestel van de Europese Unie doeltreffend is, dient de Commissie geldige initiatieven te onderzoeken en erop te reageren. De Commissie dient dan ook binnen vijf maanden na de ontvangst van een initiatief haar juridische en politieke conclusies vast te stellen, alsmede de maatregelen die zij van plan is te nemen. De Commissie dient op heldere, begrijpelijke en uitgebreide wijze de redenen toe te lichten voor de maatregelen die zij van plan is te nemen en evenzeer haar redenen mee te delen als zij niet van plan is maatregelen te nemen.

(24)  Om te waarborgen dat de burgerparticipatie in het democratisch bestel van de Europese Unie doeltreffend is, dient de Commissie na de openbare hoorzitting en het plenaire debat in het Europees Parlement en in goede samenspraak met de EBI-organisatoren geldige initiatieven te onderzoeken en er tijdig op te reageren, rekening houdend met het feit dat elk succesvol initiatief een passende follow-up vereist. De Commissie dient dan ook binnen vijf maanden na de ontvangst van een initiatief haar juridische en politieke conclusies vast te stellen, alsmede de wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen die zij van plan is te nemen. De Commissie dient op heldere, begrijpelijke en uitgebreide wijze en naar behoren de redenen te motiveren voor de maatregelen die zij van plan is te nemen en evenzeer op nog meer uitgebreide en heldere wijze haar redenen mee te delen als zij niet van plan is maatregelen te nemen, of het nu gaat om een gedeeltelijke of een volledige weigering. In beide gevallen moet er een tweede openbare hoorzitting worden georganiseerd om de door de Commissie medegedeelde conclusies te bespreken, volgens dezelfde regeling als die welke geldt voor de eerste hoorzitting.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  De steun voor en financiering van initiatieven dienen transparant te zijn. Groepen organisatoren dienen tussen de datum van registratie en de datum waarop het initiatief bij de Commissie wordt ingediend, geactualiseerde informatie te verstrekken over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief. Entiteiten, in het bijzonder organisaties die uit hoofde van de Verdragen bijdragen aan de totstandkoming van Europees politiek bewustzijn en aan het tot uitdrukking brengen van de wil van de burgers van de Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, steunen en financieren, op voorwaarde dat zij daarbij de in deze verordening vastgestelde procedures en voorwaarden in acht nemen en volledige openheid betrachten.

(25)  De steun voor en financiering van initiatieven dienen transparant te zijn en verantwoordingsplicht in te houden. Groepen organisatoren dienen tussen de datum van registratie en de datum waarop het initiatief bij de Commissie wordt ingediend, geactualiseerde informatie te verstrekken over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief. Entiteiten, in het bijzonder organisaties die uit hoofde van de Verdragen bijdragen aan de totstandkoming van Europees politiek bewustzijn en aan het tot uitdrukking brengen van de wil van de burgers van de Unie, mogen initiatieven aanmoedigen, steunen en financieren, op voorwaarde dat zij daarbij de in deze verordening vastgestelde procedures en voorwaarden in acht nemen en volledige openheid betrachten. De Commissie moet de door de EBI-organisatoren verstrekte financieringsbronnen onderwerpen aan kwaliteitscontroles en steekproefcontroles. Voorts moeten burgers de mogelijkheid hebben een waarschuwing af te geven wanneer zij wangedrag vermoeden. De bronnen van steun en financiering moeten ook openbaar worden gemaakt en regelmatig worden bijgewerkt, samen met de overige online gepubliceerde informatie over het EBI.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  [Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 200029 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie krachtens deze verordening.]

Schrappen

_________________

 

29[Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1)].

 

Motivering

Verplaatst naar overweging 28 bis (nieuw).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Wanneer de maatregelen waarin deze verordening voorziet, de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie of door de organisatoren met zich meebrengen, dient deze verwerking te geschieden overeenkomstig het recht van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens, en met name Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 ter en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad1 quater.

 

_________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 8.12.2001, blz. 1).

 

1 ter Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

1 quater Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Om bij te dragen tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie, dienen de Commissie en de organisatoren, met inachtneming van de gegevensbeschermingsregels, e-mailadressen van ondertekenaars te kunnen verzamelen voor communicatiedoeleinden die verband houden met het initiatief, met name voor het verstrekken van informatie over de naar aanleiding van een initiatief genomen vervolgmaatregelen. Het verzamelen van e-mailadressen dient facultatief te zijn en mag alleen met toestemming van de ondertekenaars plaatsvinden. E-mailadressen dienen niet te worden verzameld middels de formulieren voor steunbetuigingen en potentiële ondertekenaars dienen te worden geïnformeerd dat zij hun recht om een initiatief te steunen ook mogen uitoefenen als zij geen toestemming geven voor het verzamelen van hun e-mailadres.

(29)  Om bij te dragen tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie, dienen de Commissie en de organisatoren, met inachtneming van de gegevensbeschermingsregels, e-mailadressen van ondertekenaars te kunnen verzamelen voor communicatiedoeleinden die verband houden met het initiatief, met name voor het verstrekken van informatie over de naar aanleiding van een initiatief genomen vervolgmaatregelen. Het verzamelen van e-mailadressen dient facultatief te zijn en mag overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2016/679 alleen met de vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de ondertekenaars plaatsvinden. E-mailadressen dienen niet te worden verzameld middels de formulieren voor steunbetuigingen en potentiële ondertekenaars dienen te worden geïnformeerd dat zij hun recht om een initiatief te steunen ook mogen uitoefenen als zij geen toestemming geven voor het verzamelen van hun e-mailadres. Ondertekenaars moeten de mogelijkheid hebben om hun uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen van hun e-mailadressen op elk willekeurig moment vóór en na de sluiting van het Europees burgerinitiatief in te trekken, in welk geval de Commissie en de EBI-organisatoren de e-mailadressen onmiddellijk moeten verwijderen uit hun databank en de ondertekenaars niet langer mogen contacteren.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Om bij te dragen aan de bevordering van de actieve en gelijke deelname van alle burgers aan het politieke bestel van de Unie, moeten de Commissie en de organisatoren ervoor zorgen dat hun webpagina's en mobiele toepassingen toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Hoewel Richtlijn (EU) 2016/2102 niet van toepassing is op de websites en mobiele apps van de instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie, moeten het centrale online verzamelsysteem, het onlineregister of online samenwerkingsplatform en eventuele websites met betrekking tot het Europees burgerinitiatief waarvoor de Commissie en de organisatoren verantwoordelijk zijn, toegankelijk zijn op een manier die gelijkwaardig is aan de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102. De Commissie wordt met name aangespoord om de desbetreffende geharmoniseerde Europese normen, en meer specifiek de vereisten van waarneembaarheid, begrijpelijkheid, bedienbaarheid en robuustheid, na te leven. De Commissie moet zorgen voor naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en met name de artikelen 9 en 21. Om personen met een verstandelijke handicap betere toegang te bieden tot de informatie moet, zoveel mogelijk en naar evenredigheid, alternatieve informatie worden aangeboden in eenvoudige taal.

Motivering

Dit amendement is nodig om beter aan te sluiten op de rest van de tekst en de wijzigingen van de artikelen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name artikel 8.

(32)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

Toepassingsgebied

 

Een burgerinitiatief kan betrekking hebben op een voorstel voor een nieuwe rechtshandeling van de Commissie of op de intrekking of herziening van een bestaande of beoogde rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Iedere burger van de Unie van ten minste 16 jaar oud heeft het recht een initiatief te steunen door overeenkomstig deze verordening een steunbetuiging te ondertekenen (als zodanig hieronder "ondertekenaar" genoemd).

Iedere burger van de Unie van ten minste 16 jaar oud op het moment van steunbetuiging heeft het recht een initiatief te steunen door overeenkomstig deze verordening een steunbetuiging te ondertekenen (als zodanig hieronder "ondertekenaar" genoemd).

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Burgers die woonachtig zijn in een andere lidstaat dan die waarvan zij onderdaan zijn, hebben het recht een initiatief ofwel in hun lidstaat van verblijf, ofwel in hun land van herkomst te ondersteunen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten en de Commissie nemen alle maatregelen die nodig zijn om het voor personen met een handicap makkelijker te maken gebruik te maken van hun recht om steun te betuigen aan een burgerinitiatief.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal ondertekenaars in ten minste een kwart van de lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met 750.

b)  het aantal ondertekenaars in ten minste een kwart van de lidstaten ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal, dat correspondeert met het in elke lidstaat gekozen aantal leden van het Europees Parlement, ten tijde van de registratie van het initiatief, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement.

 

(Bijlage I dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.)

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt een ondertekenaar geteld in de lidstaat waarvan hij onderdaan is.

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt een ondertekenaar geteld in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, ongeacht de plaats waar hij de steunbetuiging ondertekent.

Motivering

Dit amendement is nodig om te verduidelijken dat EU-burgers een EBI ongeacht hun woonplaats moeten kunnen ondertekenen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatievoorziening en assistentie door de Commissie en de lidstaten

Informatievoorziening en assistentie door de Commissie, de overige EU-instellingen en de lidstaten

Motivering

Door de opneming van het Parlement en het EESC in dit artikel moet de titel worden bijgewerkt.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren op verzoek van informatie over en assistentie bij het Europees burgerinitiatief.

1.  De Commissie voorziet burgers en groepen organisatoren op verzoek van gemakkelijk toegankelijke en gebruikersvriendelijke informatie over en assistentie bij het Europees burgerinitiatief, onder meer assistentie inzake de passende rechtsgrondslag voor een initiatief krachtens het Unierecht, alsook andere juridische, materiële en technische richtsnoeren om de succesvolle registratie van een initiatief te faciliteren. Deze informatie dient kosteloos en in voorkomend geval in samenwerking met het Europe Direct-contactcentrum en de Europe Direct-informatiecentra te worden verstrekt.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragraaf 17. Zie het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/9/2013/TN betreffende de Europese Commissie, met name paragrafen 10-11;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt een online samenwerkingsplatform ter beschikking om burgers en groepen organisatoren te voorzien van een discussieforum en van informatie en advies over het Europees burgerinitiatief.

De Commissie stelt een online samenwerkingsplatform ter beschikking om burgers en groepen organisatoren te voorzien van een discussieforum en van informatie en adviesdiensten over het Europees burgerinitiatief. De Commissie onderhoudt regelmatig contact met de EBI-organisatoren via het samenwerkingsplatform. Alle adviesdiensten worden tijdig en kosteloos ter beschikking gesteld in een formaat dat toegankelijk is voor personen met een handicap.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Binnen drie maanden na de publicatie van deze verordening komt de Commissie met een gebruikersgids om het Europees burgerinitiatief inzichtelijker te maken.

Motivering

Een dergelijke gebruikersgids is nodig om organisatoren van een EBI voor te lichten en eerste antwoorden te bieden. De gids moet spoedig worden gepubliceerd om een snelle benutting van de EBI-verordening aan te moedigen en een inhoudelijke evaluatie overeenkomstig artikel 24 mogelijk te maken.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt een online register (hierna "het register" genoemd) ter beschikking waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een openbare website met informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen en over specifieke initiatieven en hun respectieve status.

3.  De Commissie stelt een online register (hierna “het register” genoemd) ter beschikking waarmee groepen organisatoren hun initiatief gedurende de gehele procedure kunnen beheren. Het register omvat een openbare website met informatie over het Europees burgerinitiatief in het algemeen, onder meer over de financieringsbronnen van het EBI, en over specifieke initiatieven en hun respectieve status.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren voor publicatie in het register vertalingen van de bijlage verstrekken in alle officiële talen van de Unie, en in voorkomend geval, ook van het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling.

4.  Nadat de Commissie een initiatief heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 6, verstrekt zij een vertaling van de inhoud van dat initiatief in alle officiële talen van de Unie met het oog op publicatie in het register en het gebruik ervan voor het verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig deze verordening. Daarnaast kan een groep organisatoren voor publicatie in het register de Commissie vragen de bijlage in alle officiële talen van de Unie te vertalen, en in voorkomend geval, ook het in bijlage II bedoelde en overeenkomstig artikel 6, lid 2, ingediende ontwerp van rechtshandeling. Indien een bijlage of toelichting uit minder dan 5 000 tekens bestaat (aangepast gemiddelde per taal), mag de groep organisatoren de Commissie ook verzoeken om de bijlage kosteloos te vertalen in alle officiële talen van de Unie.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het recht om institutionele begeleiding en faciliteiten te bieden aan de groep organisatoren, al naargelang van wat het EESC het meest passend acht om initiatieven onder de aandacht te brengen, waarbij het binnen zijn bevoegdheden opereert en een neutrale houding aanneemt.

 

Het EESC heeft het recht om een of meer hoorzittingen in zijn gebouwen te organiseren na de registratie van het initiatief en tijdens de verzamelfase, waarbij de groep organisatoren wordt uitgenodigd om het initiatief te presenteren. Ook onafhankelijke deskundigen mogen worden uitgenodigd.

 

Voorts heeft het EESC het recht om bij te dragen aan het promoten van het burgerinitiatief in algemene zin als instrument om de democratische participatie in de Unie te vergroten.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Elke lidstaat stelt een of meer contactpunten in die de groepen organisatoren kunnen voorzien van informatie over en assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief.

6.  Elke lidstaat stelt een of meer digitale en fysieke contactpunten in die de groepen organisatoren kunnen voorzien van informatie over en assistentie bij het organiseren van een Europees burgerinitiatief. Deze informatie dient kosteloos te worden verstrekt aan de burgers, in voorkomend geval in samenwerking met het Europe Direct-contactcentrum en de Europe Direct-informatiecentra, de informatiebureaus van het Europees Parlement en alle vertegenwoordigingen van de Europese Commissie. De assistentie omvat juridisch, technisch en organisatorisch advies over het voorbereiden van een initiatief ter registratie alsook het faciliteren van de communicatie met de Commissie. De assistentie wordt kosteloos verstrekt in een formaat dat toegankelijk is voor personen met een handicap.

Motivering

De PETI-rapporteur vindt dat in de verordening duidelijk de verplichting van de lidstaten moet worden vastgelegd om te zorgen voor offline, fysieke contactpunten voor sympathisanten en campagnevoerders van EBI's.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De groep organisatoren kan als juridische entiteit worden geregistreerd, namelijk als organisatie met rechtspersoonlijkheid in een lidstaat overeenkomstig het nationaal recht.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren wijst twee van haar leden aan als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger, die gedurende de hele procedure het contact tussen de groep en de instellingen van de Unie onderhouden en die gemachtigd zijn om namens de groep organisatoren te handelen (hierna "contactpersonen" genoemd).

De groep organisatoren wijst twee van haar leden aan, of kiest deze, als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger, die gedurende de hele procedure het contact tussen de groep en de instellingen van de Unie onderhouden en die gemachtigd zijn om namens de groep organisatoren te handelen (hierna "contactpersonen" genoemd).

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren kan ook een maximum van twee andere natuurlijke personen kiezen, al dan niet uit haar midden, die gemachtigd zijn om te handelen namens de contactpersonen teneinde gedurende de hele procedure het contact met de instellingen van de Unie te onderhouden.

De groep organisatoren kan ook een maximum van drie andere natuurlijke personen kiezen, al dan niet uit haar midden, die gemachtigd zijn om te handelen namens de contactpersonen teneinde gedurende de hele procedure het contact met de instellingen van de Unie te onderhouden.

Motivering

Om de behandeling van een EBI te vergemakkelijken is het passend om maximaal drie vervangers te machtigen. Een groter aantal is wellicht lastig werkbaar voor de Commissie en kan invloed hebben op de continuïteit van een EBI en op de noodzakelijke communicatie tussen de organisatoren en de Commissie.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Onverminderd de aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger van de groep organisatoren als voor de verwerking verantwoordelijke krachtens artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679, is de groep organisatoren hoofdelijk aansprakelijk, overeenkomstig het toepasselijke nationale recht, voor alle schade die bij de organisatie van een initiatief wordt veroorzaakt door opzettelijk dan wel als gevolg van grove nalatigheid gepleegde onrechtmatige handelingen.

5.  Onverminderd de aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger van de groep organisatoren als voor de verwerking verantwoordelijke krachtens artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679, is de groep organisatoren, of in voorkomend geval de door die groep opgerichte juridische entiteit, gezamenlijk aansprakelijk, overeenkomstig het toepasselijke nationale recht, voor alle schade die bij de organisatie van een initiatief wordt veroorzaakt door opzettelijk dan wel als gevolg van grove nalatigheid gepleegde onrechtmatige handelingen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Steunbetuigingen voor een initiatief mogen pas worden verzameld nadat het initiatief door de Commissie is geregistreerd.

1.  Steunbetuigingen voor een initiatief mogen pas worden verzameld nadat het initiatief door de Commissie is geregistreerd en in voorkomend geval nadat de lidstaten hebben geverifieerd of de individuele online verzamelsystemen die door de groep organisatoren zijn opgezet, voldoen aan de vereisten van deze verordening.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Een gespecialiseerde eenheid binnen de Commissie beoordeelt de juridische ontvankelijkheid van ingediende burgerinitiatieven, en wel uitsluitend op basis van de criteria zoals uiteengezet in lid 3.

 

Deze gespecialiseerde eenheid controleert, los van politieke overwegingen, of aan de regelgeving is voldaan en geeft het publiek volledige toegang tot de overwegingen die aan haar besluiten ten grondslag liggen.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het initiatief niet kennelijk indruist tegen de waarden van de Unie zoals die in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.

e)  het initiatief niet kennelijk indruist tegen de waarden van de Unie zoals die in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd noch tegen de rechten vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de beoordeling van de Commissie wijzigen om het initiatief in overeenstemming te brengen met de in lid 3, onder c), vastgestelde vereiste ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen een maand na de ontvangst van de beoordeling van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

In dat geval kan de groep organisatoren ofwel het initiatief in het licht van de beoordeling van de Commissie wijzigen om het initiatief in overeenstemming te brengen met de in lid 3, onder c), vastgestelde vereiste ofwel het oorspronkelijke initiatief handhaven of intrekken. De groep organisatoren stelt de Commissie binnen twee maanden na de ontvangst van de beoordeling van de Commissie in kennis van haar keuze alsmede de redenen daarvoor, en geeft in voorkomend geval wijzigingen door van de in bijlage II bedoelde informatie, ter vervanging van het oorspronkelijke initiatief.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een aanzienlijk deel van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen; of

b)  registreert zij het initiatief gedeeltelijk, als een deel van het initiatief, met inbegrip van de belangrijkste doelstellingen ervan, niet duidelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling van de Unie ter uitvoering van de Verdragen; of

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een burgerinitiatief dat is geregistreerd, wordt bekendgemaakt in het register.

Elk burgerinitiatief dat ter registratie is ingediend bij de Commissie, met inbegrip van elk burgerinitiatief dat is geregistreerd, wordt bekendgemaakt in het register en op de website van het Europees burgerinitiatief.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De Commissie registreert een initiatief onder één registratienummer, dat zij meedeelt aan de groep organisatoren.

6.  De Commissie registreert een initiatief onder één registratiebesluit en één registratienummer, die zij meedeelt aan de groep organisatoren.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert te registreren of slechts gedeeltelijk registreert, stelt zij de groep organisatoren in kennis van de redenen voor haar besluit en van alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hen open staan.

7.  Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 4 een initiatief weigert te registreren of slechts gedeeltelijk registreert, stelt zij de groep organisatoren naar behoren in kennis van de redenen voor haar besluit en van alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden die voor hen open staan. Besluiten tot afwijzing van de registratie of gedeeltelijke registratie van een initiatief worden gepubliceerd op de website van het Europees burgerinitiatief en de redenen die de Commissie voor deze weigering aanvoert, worden uitvoerig toegelicht en gemotiveerd, waarbij de aangevoerde rechtsgrondslagen worden vermeld en de EBI-organisatoren in staat worden gesteld deze te betwisten.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragraaf 10. Zie het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/9/2013/TN betreffende de Europese Commissie, met name paragrafen 14-16 over publiek toezicht op besluiten van de Commissie.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Wanneer de organisatoren in kennis worden gesteld van de volledige of gedeeltelijke weigering om een initiatief te registreren, kunnen zij het binnen een maand wijzigen en opnieuw indienen bij de Commissie. De besluiten die de organisatoren nemen ten aanzien van hun EBI worden ook gepubliceerd in het register en op de website van het Europees burgerinitiatief.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De Commissie stelt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's in kennis van de registratie van een initiatief.

8.  De Commissie stelt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de nationale parlementen op heldere, uitputtende en uitvoerige wijze in kennis van de registratie van een initiatief.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 12 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna "de verzamelperiode" genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan drie maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Alle steunbetuigingen worden verzameld binnen een periode van hoogstens 18 maanden vanaf een door de groep organisatoren gekozen datum (hierna "de verzamelperiode" genoemd), onverminderd artikel 11, lid 6. Deze datum mag niet meer dan drie maanden later zijn dan de registratie van het initiatief overeenkomstig artikel 6.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de groep organisatoren de verzameling van steunbetuigingen wenst te beëindigen voordat er twaalf maanden zijn verstreken na het begin van de verzamelperiode, stelt zij de Commissie in kennis van de datum waarop de verzamelperiode zal eindigen.

Als de groep organisatoren de verzameling van steunbetuigingen wenst te beëindigen voordat er achttien maanden zijn verstreken na het begin van de verzamelperiode, stelt zij de Commissie in kennis van de datum waarop de verzamelperiode zal eindigen.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.)

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De organisatoren of, waar van toepassing, de overeenkomstig artikel 5, leden 2 bis en 7, van onderhavige verordening door hen opgerichte juridische entiteit is verantwoordelijk voor het verzamelen van de steunbetuigingen van ondertekenaars van een voorgesteld burgerinitiatief dat overeenkomstig artikel 6 is geregistreerd.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie en de bevoegde instanties van de lidstaten nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat Unieburgers die woonachtig zijn in een andere lidstaat dan die waarvan zij onderdaan zijn, kunnen kiezen of zij hun steunbetuiging voor een initiatief laten meetellen in het land waar zij wonen of in hun land van herkomst. De bevoegde instanties van de verschillende lidstaten werken samen met het oog op een juiste verdeling van de steunbetuigingen over de lidstaten.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren deelt de Commissie gedurende de verzamelperiode ten minste om de twee maanden per lidstaat het aantal verzamelde steunbetuigingen mee en meldt binnen twee maanden na het einde van de verzamelperiode het uiteindelijke aantal, zulks met het oog op bekendmaking in het register.

De groep organisatoren deelt de Commissie gedurende de verzamelperiode ten minste om de twee maanden per lidstaat het aantal verzamelde steunbetuigingen mee en meldt binnen drie maanden na het einde van de verzamelperiode het uiteindelijke aantal, zulks met het oog op bekendmaking in het register. Tijdens en na de campagne moet de Commissie regelmatig communiceren met de EBI-organisatoren.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017.

Voor het online verzamelen van steunbetuigingen wordt uiterlijk op 1 januari 2020 door de Commissie een centraal online verzamelsysteem opgezet en geëxploiteerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017. Het gebruik van dit systeem is vrijwillig en kosteloos voor alle organisatoren.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centrale online verzamelsysteem is toegankelijk voor personen met een handicap.

Het centrale online verzamelsysteem is opensource en is toegankelijk voor personen met een handicap.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Groepen organisatoren die andere gecertificeerde online verzamelsystemen gebruiken, behouden de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de door de Commissie geëxploiteerde servers.

 

Wanneer steunbetuigingen online worden ingezameld, worden de gegevens die via het onlinesysteem worden verzameld, opgeslagen op het grondgebied van de Europese Unie.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren dient de steunbetuigingen alleen bij de bevoegde instanties in als voor het initiatief de in artikel 3 vastgestelde minimumaantallen ondertekenaars zijn bereikt.

Schrappen

Motivering

Deze alinea schiet voorbij aan het hoofddoel van het voorstel (vereenvoudiging van de bestaande regels) en werpt ongegronde obstakels op voor de EBI-organisatoren.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bekendmaking en openbare hoorzitting

Bekendmaking en openbare hoorzittingen

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.

1.  Wanneer de Commissie een geldig initiatief ontvangt waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, maakt zij dat onverwijld bekend door middel van een mededeling in het register en legt zij het initiatief voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook aan de nationale parlementen.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen drie maanden na de indiening van het initiatief wordt de groep organisatoren in de gelegenheid gesteld om het initiatief op een openbare hoorzitting te presenteren.

Binnen drie maanden na de indiening van het initiatief wordt de groep organisatoren in de gelegenheid gesteld om het initiatief op een openbare hoorzitting in het Europees Parlement te presenteren, teneinde een Unie-brede maatschappelijke discussie met verschillende belanghebbenden over het voorgestelde initiatief op gang te brengen.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragraaf 19. Zie het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/9/2013/TN betreffende de Europese Commissie, met name paragrafen 17-22;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en het Europees Parlement organiseren samen de hoorzitting in het Europees Parlement. Vertegenwoordigers van de andere instellingen en adviesorganen van de Unie, alsmede geïnteresseerde belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld aan de hoorzitting deel te nemen.

Het Europees Parlement organiseert de hoorzitting in zijn gebouwen. Vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, alsook van andere instellingen en adviesorganen van de Unie, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, sociale partners en andere geïnteresseerde belanghebbenden, waaronder nationale parlementen, worden in de gelegenheid gesteld aan de hoorzitting deel te nemen. De hoorzitting wordt op internet uitgezonden en wordt naderhand openbaar gemaakt op de EBI-website. Na de hoorzitting organiseert het Europees Parlement een plenair debat over het initiatief en neemt het een besluit over de aanneming van een ontwerpresolutie.

 

Binnen twaalf maanden na de publicatie van de mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 15, lid 2, hebben de EBI-organisatoren het recht om om een tweede openbare hoorzitting in het Parlement te verzoeken. Het Europees Parlement organiseert de tweede openbare hoorzitting binnen drie maanden na de indiening van het verzoek.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragraaf 19. Zie het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/9/2013/TN betreffende de Europese Commissie, met name paragrafen 17-22;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De hoorzitting dient het algemeen belang. Het doel van de hoorzitting is uitsluitend om uitputtende informatie te verstrekken over de inhoud en de doelen van het initiatief.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het hoofddoel van de hoorzitting is de groep organisatoren een forum te bieden om het doel van hun initiatief uitvoerig uiteen te zetten en concrete wetgevingsdoelen voor te stellen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en het Europees Parlement zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken publieke en private belangen.

Het Europees Parlement zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken belanghebbenden, waaronder publieke en private belangen, alsook voor de vertegenwoordiging van de instellingen en adviesorganen van de Unie, teneinde een inclusief openbaar debat over het voorgestelde initiatief aan te moedigen.

Motivering

Zie het advies van PETI over de herziening van Verordening (EU) 211/2011 betreffende het burgerinitiatief (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), paragraaf 19. Zie het besluit van de Europese Ombudsman van 4 maart 2015 tot afsluiting van haar initiatiefonderzoek OI/9/2013/TN betreffende de Europese Commissie, met name paragrafen 17-22;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie wordt bij de hoorzitting op passend niveau vertegenwoordigd.

3.  De Commissie en de Raad worden bij de hoorzittingen op passend niveau vertegenwoordigd.

Er is ten minste één lid van het college van commissarissen aanwezig bij de hoorzittingen.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het Europees Parlement kan voorts passende vormen ontwikkelen om te reageren op burgerinitiatieven die met succes zijn geregistreerd en grote steun van de burgers krijgen, maar die niet de een miljoen handtekeningen halen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Ook de nationale en regionale parlementen, met name in lidstaten waar een succesvol initiatief het minimumaantal handtekeningen heeft gehaald, mogen hoorzittingen over de burgerinitiatieven houden, waarbij zij in voorkomend geval de organisatoren uitnodigen.

Motivering

Het betrekken van de nationale parlementen bij het debat over burgerinitiatieven is een doeltreffende manier om het politieke debat van de Unie dichter bij de burgers te brengen. De debatten in de nationale en regionale parlementen kunnen op hun beurt nuttig zijn voor de verdere debatten in het Europees Parlement of voor de Commissie.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Binnen een maand na de indiening van het initiatief ontvangt de Commissie de groep organisatoren op passend niveau zodat de groep de zaken waarop het initiatief betrekking heeft, uitvoerig kan toelichten.

1.  Binnen een maand na de indiening van een geldig initiatief waarvoor steunbetuigingen zijn verzameld en gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 12, ontvangt de Commissie de groep organisatoren op passend niveau zodat de groep de zaken waarop het initiatief betrekking heeft, uitvoerig kan toelichten.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen vijf maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de Commissie haar juridische en politieke conclusies over het initiatief bekend in een mededeling, waarbij zij tevens vermeldt waarom zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke maatregelen zij van plan is te nemen.

Binnen vijf maanden na de bekendmaking van het initiatief overeenkomstig artikel 14, lid 1, en na de openbare hoorzitting bedoeld in artikel 14, lid 2, maakt de Commissie haar juridische en politieke conclusies over het initiatief bekend in een mededeling, waarbij zij tevens vermeldt waarom zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke maatregelen zij van plan is te nemen. De Commissie omkleedt een besluit om geen maatregelen te nemen met uitvoerige en duidelijke redenen en motiveert dit besluit volledig, waarbij zij haar conclusies op uitvoerige en transparante wijze uitlegt aan het publiek, overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Indien de in artikel 15, lid 2, bedoelde conclusies in de mededeling van de Commissie en de aanbeveling van het Europees Parlement uiteenlopen, kan het Europees Parlement gebruikmaken van zijn recht krachtens artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie houdt de organisatoren op de hoogte van haar activiteiten met betrekking tot het initiatief en van de desbetreffende ontwikkelingen nadat de Commissie haar besluit heeft genomen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 500 EUR per sponsor.

De groep organisatoren verstrekt voor bekendmaking in het register en, in voorkomend geval, op haar campagnewebsite informatie over de steun- en financieringsbronnen voor het initiatief van meer dan 100 EUR per sponsor.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In de Uniebegroting wordt jaarlijks een krediet toegewezen ter ondersteuning van de organisatie van burgerinitiatieven.

 

Een groep organisatoren kan een aanvraag indienen ter dekking van de uitgaven voor juridisch advies en ondersteuning die vóór de indiening of na het sluiten van de handtekeningverzameling worden gedaan.

 

De groep organisatoren van een geregistreerd initiatief heeft recht op een subsidie ter dekking van de kosten in verband met de communicatieve en logistieke aspecten van de campagne voor het verzamelen van handtekeningen.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De Commissie zorgt via kwaliteitscontroles, waarschuwingen en een klachtenregeling voor volledig transparante financierings- en sponsorinformatie om ervoor te zorgen dat de door de EBI-organisatoren verstrekte financierings- en sponsorinformatie correct is.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie brengt het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en voorlichtingscampagnes en draagt aldus bij tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie.

1.  De Commissie, met de steun van het Europees Parlement en andere Eu-instellingen, en de lidstaten brengen het Europees burgerinitiatief onder de aandacht van het brede publiek door middel van communicatieactiviteiten en ad-hocvoorlichtingscampagnes, initiatieven van onderop en het gebruik van sociale en digitale media, en dragen aldus bij tot de bevordering van actieve burgerparticipatie in het politieke bestel van de Unie en tot de bewustmaking van de burgers over hun mogelijkheden om de Europese Unie te beïnvloeden en vorm te geven via een Europees burgerinitiatief. De Commissie kan financiële steun verlenen aan entiteiten die bijdragen aan de algemene bevordering van het burgerinitiatief als instrument voor democratische participatie en kosteloze technische bijstand en juridisch advies verlenen aan de organisatoren.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor communicatie- en informatieactiviteiten in verband met een specifiek initiatief kan, mits een ondertekenaar hiermee instemt, zijn e-mailadres worden verzameld door een groep organisatoren of de Commissie.

Voor communicatie- en informatieactiviteiten in verband met een specifiek initiatief kan, mits een ondertekenaar hiermee uitdrukkelijk instemt, zijn e-mailadres worden verzameld door een groep organisatoren of de Commissie.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Bij de verwerking van de persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening houden de groep organisatoren van een burgerinitiatief of, in voorkomend geval, de door de groep opgerichte juridische entiteit, en de bevoegde instanties van de lidstaten zich aan Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De organisatoren of, in voorkomend geval, de door hen opgerichte juridische entiteit, zorgt ervoor dat de in het kader van een initiatief verzamelde persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor de steunbetuiging aan het initiatief.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor de toepassing van artikel 11 wijst elke lidstaat een of meer bevoegde instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van het in artikel 11, lid 3, bedoelde certificaat.

1.  Voor de toepassing van artikel 11 wijst elke lidstaat onverwijld een of meer bevoegde instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van het in artikel 11, lid 3, bedoelde certificaat.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van artikel 12 wijst elke lidstaat één bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het coördineren van de verificatie van de steunbetuigingen en voor het afgeven van de in artikel 12, lid 5, bedoelde certificaten.

2.  Voor de toepassing van artikel 12 wijst elke lidstaat onverwijld één bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het coördineren van de verificatie van de steunbetuigingen en voor het afgeven van de in artikel 12, lid 5, bedoelde certificaten.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie toetst de werking van het Europees burgerinitiatief op gezette tijden en dient uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en daarna om de vijf jaar, een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad. De verslagen worden openbaar gemaakt.

De Commissie toetst de werking van het Europees burgerinitiatief op gezette tijden en dient uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en daarna om de drie jaar, een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad. De verslagen worden openbaar gemaakt.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een beschrijving van de inhoud van het initiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in maximaal 1000 tekens.

2.  Een beschrijving van de inhoud van het initiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren, in maximaal 1 200 tekens zonder spaties. (aangepast gemiddelde per taal);

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees burgerinitiatief

Document- en procedurenummers

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

PETI

2.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Behandeling in de commissie

22.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

16.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees burgerinitiatief

Document- en procedurenummers

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Datum indiening bij EP

13.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Datum goedkeuring

20.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Datum indiening

27.6.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid