Postup : 2017/0220(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0226/2018

Predkladané texty :

A8-0226/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0153

SPRÁVA     ***I
PDF 1146kWORD 169k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: György Schöpflin

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0482),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0308/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre petície (A8-0226/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Podľa článku 11 Zmluvy o EÚ je EIO neoddeliteľnou súčasťou možností, ktoré majú občania Únie k dispozícii na to, aby si vymieňali názory na všetky oblasti politiky Únie, aby sa zúčastňovali na transparentnom, otvorenom a pravidelnom dialógu s inštitúciami Únie a aby sa zabezpečila koherentnosť a transparentnosť činností Únie. Okrem toho EIO umožňuje občanom Únie vyzvať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh. EIO ukladá inštitúciám Únie povinnosť zabezpečiť, aby výkon práv občanov Únie bol čo najúčinnejší, zároveň však požaduje, aby títo občania dodržiavali zásady a pravidlá stanovené pre ich zapojenie do demokratického života Únie, najmä tie, ktorými sa riadi demokratické fungovanie Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Európsky parlament vo svojom uznesení o európskej iniciatíve občanov z 28. októbra 2015 vyzval Komisiu, aby vykonala revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

(4)  Európsky parlament vo svojom uznesení o európskej iniciatíve občanov z 28. októbra 2015 a v súvislosti s prípravou svojej iniciatívnej legislatívnej správy (2017/2024(INL) vyzval Komisiu, aby čo najskôr komplexne zrevidovala nariadenie (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011. Svoju výzvu pripomenul v súvislosti s prípravou vlastnej legislatívnej iniciatívnej správy s odporúčaniami pre Komisiu týkajúcimi sa revízie nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V procese, ktorý viedol k revízii EIO, pomohlo niekoľko organizácií a orgánov Únie, najmä Európsky hospodársky a sociálny výbor, odstrániť nedostatky v nariadení (EÚ) č. 211/2011* tým, že organizátorom EIO poskytli cennú podporu, zabezpečili platformu na diskusiu o zlepšeniach tohto nariadenia, skupine organizátorov poskytli inštitucionálne poradenstvo a pomoc uskutočnením vypočutia vo svojich priestoroch a posilnením demokratickej účasti v rámci Únie.

 

___________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov, aby sa v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu občianskej diskusie a účasti občanov na úrovni Únie, ako aj priblížiť Úniu k jej občanom.

(5)  Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov a posilniť nadväzujúce opatrenia, s cieľom v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu diskusie a nabádať čo najviac občanov Únie k ovplyvňovaniu rozhodovacieho procesu Únie, priblížiť Úniu bližšie k svojim občanom, a tým posilniť demokratickú zásadu a demokratické fungovanie Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa tieto ciele dosiahli, postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

(6)  S cieľom dosiahnuť tieto ciele by postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov mali byť účinné, transparentné, jasné, jednoduché, ľahko použiteľné, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím, a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami a zabezpečiť, aby za úspešnými iniciatívami nasledovali primerané opatrenia zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Každý občan Únie by mal mať právo podporiť iniciatívu v papierovej forme alebo online, a to za podobných podmienok bez ohľadu na členský štát štátnej príslušnosti alebo pobytu.

(11)  Na to, aby sa iniciatíva európskych občanov stala inkluzívnejšou a viditeľnejšou, malo by sa umožniť používanie regionálnych alebo menšinových jazykov na propagáciu a šírenie európskej iniciatívy občanov, ako aj na zhromažďovanie podpisov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať informácie a pomoc organizátorom a sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov by Komisia mala poskytovať jasné, presné a úplné informácie a právnu a praktickú pomoc organizátorom tým, že im sprístupní online platformu pre spoluprácu. Platforma by mala poskytnúť špecializované diskusné fórum, informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. Mala by sa riadiť a aktualizovať, pod administratívnou kontrolou Komisie, nezávislými organizáciami a externými odborníkmi s preukázanými skúsenosťami s organizáciou EIO, ktorí by mali byť oprávnení prispievať do diskusného fóra. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím, kde sa budú občanom poskytovať informácie, ako aj právna a praktická pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, čím sa zvýši informovanosť a rozšíri diskusia o prebiehajúcich iniciatívach na vnútroštátnej úrovni. V prípade, že na vnútroštátnej úrovni existujú nástroje podobné EIO, by tieto kontaktné miesta mali byť úzko prepojené so službami alebo platformami, ktoré poskytujú podporu pri využívaní uvedených vnútroštátnych nástrojov. Tieto kontaktné miesta by mali fungovať ako jednotné kontaktné miesta, ktoré majú pomáhať organizátorom formou poskytovania vyčerpávajúcich informácií, ako aj špecifického technického a právneho poradenstva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

(16)  V záujme lepšej účinnosti a prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy. Rozhodnutie o čiastočnej registrácii iniciatívy by nemalo mať vplyv na povinnosť Komisie plne odôvodniť svoje rozhodnutie v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, skupina organizátorov by v záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy, mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Verejné vypočutie by mali spoločne zorganizovať Komisia a Európsky parlament do troch mesiacov od predloženia iniciatívy, pričom by sa malo zabezpečiť vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov, ako aj zastúpenie Komisie na primeranej úrovni. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí by sa mala poskytnúť ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

(23)  Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, skupina organizátorov by v záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy, mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Európsky parlament by mal zorganizovať toto verejné vypočutie do troch mesiacov od predloženia iniciatívy Komisii. Európsky parlament by mal zabezpečiť vyvážené zastúpenie záujmov príslušných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a expertov, ako aj zastúpenie Komisie a Rady na primeranej úrovni. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí by sa mala poskytnúť ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, a to najmä Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ako aj zainteresovaným stranám. .

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  V záujme posúdenia politickej podpory iniciatívy by Európsky parlament, ktorý je inštitúciou, ktorá zastupuje občanov Únie, mal byť počas svojho plenárneho zasadnutia oprávnený viesť rozpravu v súlade so svojím rokovacím poriadkom o opatreniach prijatých Komisiou v nadväznosti na jej oznámenie o úspešne predložených iniciatívach. Diskusia by sa mohla uzavrieť prijatím návrhu uznesenia, na základe ktorého by sa mohol iniciovať mechanizmus ustanovený v článku 225 ZFEÚ, ak Komisia nepredloží návrh právneho aktu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Aby sa zabezpečila účinná účasť občanov na demokratickom živote Únie, Komisia by mala platnú iniciatívu posúdiť a reagovať na ňu. Komisia by preto do piatich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody na zamýšľané opatrenia a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia.

(24)  Aby sa zabezpečila účinná účasť občanov na demokratickom živote Únie, Komisia by mala platnú iniciatívu, ktorá získala požadovaný počet najmenej milióna vyhlásení o podpore, posúdiť a reagovať na ňu. Komisia by preto do šiestich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody na zamýšľané opatrenia, najmä či predloží návrh právneho aktu, a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia. Platnou iniciatívou by nemalo byť dotknuté právo Komisie na iniciatívu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Podpora a financovanie iniciatív by mali byť transparentné. Skupiny organizátorov by preto v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mali poskytovať aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania svojich iniciatív. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné propagovať a podporovať iniciatívu a poskytnúť na ňu finančné prostriedky, za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení a úplne transparentne.

(25)  Podpora a financovanie iniciatív by mali byť transparentné a zodpovedné. Skupiny organizátorov by preto v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mali poskytovať aktualizované a podrobné informácie o zdrojoch podpory a financovania svojich iniciatív. Tieto skupiny organizátorov by mali pravidelne podávať správy o všetkých svojich zdrojoch financovania a Komisia by mala tieto zdroje zreteľne uviesť v registri. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné propagovať a podporovať iniciatívu a poskytnúť na ňu finančné prostriedky, za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení a úplne transparentne. V záujme zvýšenia transparentnosti financovania činností EIO a viditeľnosti EIO ako nástroja na zapojenie občanov by toto nariadenie malo mať svoj vlastný program financovania. Takýto program financovania by mal prispievať k podpore subjektov a organizácií presadzujúcich zapojenie občanov a účasť na demokratickom živote Únie, najmä zvyšovaním informovanosti verejnosti o nástroji EIO, ako nástroji na podporu participatívnej demokracie na úrovni Únie a na prispievanie k bezplatnému financovaniu technickej alebo právnej podpory poskytovanej organizátorom iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8.

(32)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú postupy a podmienky požadované v súvislosti s iniciatívou, na základe ktorej sa Európska komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania Únie domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej len „európska iniciatíva občanov“ alebo „iniciatíva“).

Týmto nariadením sa stanovujú postupy a podmienky požadované v súvislosti s iniciatívou, na základe ktorej sa Európska komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania Únie domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej len „európska iniciatíva občanov“ alebo „iniciatíva“).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Občania s bydliskom v iných členských štátoch, než sú tie, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, majú právo podporovať iniciatívu buď v členskom štáte svojho pobytu alebo v členskom štáte, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné ustanovenia na uľahčenie výkonu práv občanov so zdravotným postihnutím na podporu iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750, a to v čase registrácie iniciatívy.

b)   najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu, a to v čase registrácie iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.

2.  Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, bez ohľadu na miesto podpísania vyhlásenia o podpore signatárom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia na požiadanie poskytuje občanom a skupinám organizátorov informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

1.  Komisia na požiadanie poskytne občanom a skupinám organizátorov ľahko dostupné, jasné, presné a kompletné informácie o príslušnej odbornej a právnej pomoci v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Komisia sprístupní online platformu pre spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa občanom a skupinám organizátorov poskytuje diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov.

2.  Komisia sprístupní online platformu pre spoluprácu na podporu výmeny informácií a najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami vrátane skupín organizátorov, nezávislých odborníkov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií a orgánov Únie.

 

Táto platforma poskytuje občanom a skupinám organizátorov diskusné fórum a informácie, ako aj praktické a právne poradenstvo o európskej iniciatíve občanov.

 

Online platforma pre spoluprácu musí byť z užívateľského hľadiska prívetivá a prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Je riadená a aktualizovaná, pod administratívnou kontrolou Komisie, nezávislými organizáciami a externými odborníkmi s preukázanými skúsenosťami s organizáciou EIO, ktorí môžu takisto prispievať do diskusného fóra.

 

Po uverejnení tohto nariadenia Komisia včas vydá príručku pre používateľov s cieľom uľahčiť pochopenie európskej iniciatívy občanov.

Náklady na prevádzku a údržbu online platformy pre spoluprácu sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Náklady na prevádzku a údržbu online platformy pre spoluprácu sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia sprístupní online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

3.  Komisia sprístupní verejnosti online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú jasné, presné a úplné informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave vrátane počtu zozbieraných vyhlásení o podpore a deklarovaných údajov o financovaní, ktoré poskytnú skupiny organizátorov. Komisia tento register pravidelne aktualizuje a informácie poskytnuté skupinou organizátorov zaznamenáva zreteľným a ľahko prístupným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a prípadne aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2.

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže požiadať Komisiu o poskytnutie prekladu prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a prípadne aj prekladu návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2, pokiaľ tieto texty neprekračujú limity stanovené v prílohe II. Za preklady, ktoré prekračujú tieto limity, je zodpovedná skupina organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Každý členský štát zriadi jedno kontaktné miesto alebo viacero kontaktných miest na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov.

6.  Každý členský štát zriadi jedno digitálne a fyzické kontaktné miesto alebo viacero digitálnych a fyzických kontaktných miest určených pre EIO na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov. Všetky členské štáty a Komisia zabezpečia úzku spoluprácu kontaktných miest s príslušnými útvarmi Komisie a jej zastúpeniami v členských štátoch. Poradenstvo zahŕňa informácie o vytvorení právnickej osoby v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ako sa uvádza v článku 5 ods. 7, a pomoc je dostupná bezplatne vo forme prístupnej osobám so zdravotným postihnutím.

 

Členské štáty nabádajú národné, regionálne a miestne orgány, aby zvyšovali informovanosť svojich občanov o európskej iniciatíve občanov a poskytovali im informácie o tejto iniciatíve.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

1.  Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Ich počet zodpovedá najmenej štvrtine členských štátov. Poslanci Európskeho parlamentu a poslanci národných parlamentov sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Počas celej organizačnej fázy, ktorá predchádza registrácii navrhovanej iniciatívy občanov, môžu organizátori požiadať o podporu kontaktné miesta EIO, Europe Direct alebo útvary Komisie zodpovedné za EIO, ktoré poskytujú bezplatnú a všestrannú pomoc a poradenstvo a podľa možnosti pôsobia ako jednotné kontaktné miesta, ktoré nasmerujú organizátorov k príslušným zdrojom informácií, ako aj k útvarom, ktoré im môžu poskytnúť špecifické technické a právne poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia skupiny organizátorov sú občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch.

2.  Členovia skupiny organizátorov sú občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej štvrtine členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

e)  iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do jedného mesiaca od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do dvoch mesiacov od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak časť iniciatívy nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, informuje skupinu organizátorov o dôvodoch svojho rozhodnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré majú k dispozícii.

7.  Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, informuje skupinu organizátorov podrobne o dôvodoch svojho rozhodnutia, čím skupine organizátorov umožní dôkladné posúdenie dôvodov odmietnutia Komisie, a to aj pokiaľ ide o navrhovaný právny základ či právne základy. Toto posúdenie by malo zohľadňovať informácie uvedené v prílohe, na ktorú sa odkazuje v bode 8 prílohy II, pokiaľ sú k dispozícii. Všetky rozhodnutia o zamietnutí registrácie alebo o čiastočnej registrácii iniciatívy sa uverejnia na webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Na účely tohto článku sa osobitná pozornosť venuje článku 296 ods. 2 ZFEÚ a článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako tri mesiace od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako šesť mesiacov od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak si skupina organizátorov želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím 12 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, informuje Komisiu o dátume, ku ktorému sa lehota na zber vyhlásení má skončiť.

Ak si skupina organizátorov počas lehoty na zber vyhlásení želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím lehoty 12 mesiacov, informuje Komisiu o tomto zámere aspoň 10 dní pred dátumom, ku ktorému sa lehota na zber vyhlásení má skončiť.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017.

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017. Použitie tohto systému je dobrovoľné a bezplatné pre všetkých organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Skupina organizátorov, ktorá používa iné certifikované online systémy na zber vyhlásení, má možnosť bezplatne využívať servery prevádzkované Komisiou.

 

Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú online, údaje získané prostredníctvom systému elektronického zberu sa uchovávajú na území Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, ako aj národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí.

Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom parlamente s cieľom začať verejnú diskusiu o navrhovanej iniciatíve v rámci celej Únie. Do diskusie sa zapoja zainteresované strany zastupujúce rôzne záujmy.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a Európsky parlament spolu zorganizujú verejné vypočutie v Európskom parlamente. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne zástupcom ostatných inštitúcií a poradných orgánov Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

Európsky parlament organizuje verejné vypočutie vo svojich priestoroch. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne zástupcom Rady, Komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ako aj ostatných inštitúcií a poradných orgánov Únie, zástupcom občianskej spoločnosti, sociálnym partnerom a iným zainteresovaným stranám vrátane národných parlamentov. Vypočutie sa vysiela cez internet a následne sa sprístupní verejnosti na webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vypočutie sleduje verejný záujem. Výhradným cieľom vypočutia je dôkladné informovanie o obsahu a cieľoch iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Cieľom vypočutia je poskytnúť skupine organizátorov fórum, na ktorom môžu prezentovať svoju iniciatívu podaním podrobného vysvetlenia jej účelu a navrhovaných konkrétnych legislatívnych cieľov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a Európsky parlament zabezpečujú vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov.

S cieľom podnietiť inkluzívnu verejnú diskusiu o navrhovanej iniciatíve Európsky parlament zabezpečuje vyvážené zastúpenie príslušných zainteresovaných strán vrátane verejných a súkromných záujmov, ako aj zastúpenie inštitúcií a poradných orgánov Únie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je na vypočutí zastúpená na primeranej úrovni.

3.  Komisia a Rada sú na vypočutí zastúpené na primeranej úrovni. Zabezpečí sa prítomnosť najmenej jedného člena kolégia komisárov.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy.

1.  Komisia do jedného mesiaca od predloženia platnej iniciatívy, v súvislosti s ktorou boli vyhlásenia o podpore zozbierané a potvrdené v súlade s článkami 8 až 12, prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť účel iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení.

Komisia do šiestich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení podrobné informácie o svojich právnych a politických záveroch týkajúcich sa iniciatívy, opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, a vyčerpávajúce a jasné vyhlásenie dôvodov prijatia alebo neprijatia opatrení, v súlade so zásadou dobrej správy.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia a skupina organizátorov môžu informovať signatárov o odpovedi na iniciatívu v súlade s článkom 17 ods. 2 a 3.

3.  Komisia a skupina organizátorov informujú signatárov o odpovedi na iniciatívu v súlade s článkom 17 ods. 2 a 3, ak takéto údaje boli zhromaždené.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade úspešnej iniciatívy občanov, s náležitým ohľadom na článok 15 ods. 2 tohto nariadenia, a ak bol návrh v oznámení uvedený, Komisia v nadväznosti na iniciatívu do 12 mesiacov po uverejnení iniciatívy predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na legislatívny akt. Na účely tohto článku sa osobitná pozornosť venuje článku 296 ods. 2 ZFEÚ a článku 41 Charty základných práv Európskej únie. Komisia by mala informovať skupinu organizátorov o svojich činnostiach v súvislosti s iniciatívou, ako aj o každom ďalšom vývoji iniciatívy po oficiálnom oznámení Komisie týkajúcom sa EIO.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Opatrenia Európskeho parlamentu v nadväznosti na úspešné iniciatívy občanov

 

Po 12-mesačnej lehote uvedenej v článku 15 ods. 2 Európsky parlament posúdi opatrenia prijaté Komisiou s cieľom nadviazať na jej oznámenie o európskej iniciatíve občanov. Konkrétne môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom zorganizovať rozpravu v pléne v súvislosti s touto otázkou.

 

Takéto rozpravy sa môžu ukončiť prijatím návrhu uznesenia. Ak Komisia nepredloží návrh právneho aktu, Európsky parlament môže rozhodnúť o výkone práva, ktoré mu bolo udelené podľa článku 225 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane jasné, presné a kompletné informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora. Sponzori a zodpovedajúce sumy musia byť jasne identifikovateľné.

 

Skupina organizátorov takisto oznámi názvy organizácií, ktoré jej pomáhajú na dobrovoľnom základe, pokiaľ takúto podporu nie je možné ekonomicky kvantifikovať.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je oprávnená vykonávať náhodné kontroly predložených informácií, pokiaľ ide o zdroje podpory a financovania, a to s cieľom posúdiť kvalitu poskytnutých informácií a požiadať o dodatočné vysvetlenia od skupín organizátorov. Takéto kontroly sa zameriavajú na zabezpečenie transparentnosti financovania a inej podpory poskytnutej skupinám organizátorov a vykonávajú sa účinným, nestranným a primeraným spôsobom.

 

Zdroje podpory a financovania znamenajú akékoľvek poskytnutie finančných prostriedkov alebo úveru, akýkoľvek hmotný dar, poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek a poskytnutia personálu) alebo prác za nižšiu cenu, ako je trhová hodnota tovaru, a/alebo akúkoľvek inú transakciu, ktorá prináša ekonomickú výhodu, s výnimkou podpory poskytovanej jednotlivcami na dobrovoľnom základe.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia zabezpečí úplnú transparentnosť informácií o financovaní a sponzorstve prostredníctvom systému kontroly kvality, varovaní a sťažností tak, aby sa zabezpečila správnosť informácií o financovaní a sponzorstve poskytnutých organizátormi EIO.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na podporu organizácie iniciatív občanov sa ročné rozpočtové prostriedky prideľujú v rámci rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.

1.  Komisia, Európsky parlament, Rada a členské štáty zvyšujú informovanosť verejnosti o existencii, cieľoch a fungovaní európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných a propagačných kampaní. Komisia pritom okrem iného využije digitálne platformy, sociálne médiá a online technológie na oslovenie a zapojenie občanov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia získať e-mailovú adresu signatára za predpokladu jeho súhlasu.

Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia získať e-mailovú adresu signatára za predpokladu jeho výslovného súhlasu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia okrem toho aktívne informuje o EIO a jej využití v súvislosti s inými opatreniami, ktorých cieľom je presadzovať zapojenie občanov do činností Únie, ako aj v súvislosti s podporou občianstva Únie a občianskych práv a v rámci komunikácie o činnostiach programu Európa pre občanov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia skupina organizátorov iniciatívy občanov alebo prípadne právnická osoba, ktorú vytvorili, a príslušné orgány členského štátu dodržiavajú nariadenie (EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Skupina organizátorov alebo prípadne právnická osoba, ktorú vytvorili, zabezpečia, aby sa osobné údaje zozbierané v rámci iniciatívy občanov nepoužili na iný účel, ako je podpora tejto iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov. Tieto správy sa zverejňujú.

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky. Tieto správy sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  obsah iniciatívy, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 1000 znakov;

2.  obsah iniciatívy, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 1 200 znakov bez medzier; (priemer upravený podľa jazyka);

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak obsah prílohy tvorí menej ako 5 000 znakov (priemer upravený podľa jazyka), skupina organizátorov môže požiadať Komisiu o preklad tejto prílohy do všetkých úradných jazykov Únie.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (27.4.2018)

pre Výbor pre ústavné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana Únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Európska iniciatíva občanov je nástrojom participatívnej demokracie v Únii, ktorý dáva občanom Únie možnosť priamo sa obracať na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, čo je právo podobné právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

1.  Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana Únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Európska iniciatíva občanov je nástrojom priamej participatívnej demokracie v Únii, ktorý dáva občanom Únie možnosť priamo sa obracať na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, čo je právo podobné právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa tieto ciele dosiahli, postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

(6)  Aby sa tieto ciele dosiahli, postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť účinné, jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať informácie a pomoc organizátorom a sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať jednoznačné, presné a úplné informácie, ako aj právnu a praktickú pomoc organizátorom,verejne sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím, kde sa budú občanom poskytovať informácie, ako aj právna a praktická pomoc, v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

(16)  V záujme lepšej účinnosti a prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ju podporil najmenej jeden milión signatárov aspoň z jednej štvrtiny členských štátov;

a)  ju podporil najmenej jeden milión signatárov aspoň z piatich členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750, a to v čase registrácie iniciatívy.

b)  najmenej v piatich členských štátoch je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750, a to v čase registrácie iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia na požiadanie poskytuje občanom a skupinám organizátorov informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

1.  Komisia poskytuje občanom a skupinám organizátorov jednoznačné, presné a úplné informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Online platforma pre spoluprácu musí byť ľahko použiteľná a prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia sprístupní online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

3.  Komisia sprístupní verejnosti online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa ľahko a účinne prístupné verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú jednoznačné, presné a úplné informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti a najmä podrobnosti týkajúce sa každej etapy iniciatívy s uvedením krokov, ktoré sa majú podniknúť, a aktuálneho stavu každej iniciatívy a s upozorneniami na blížiace sa termíny, ako aj informácie o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Skupiny organizátorov musia byť informované, hneď ako je k dispozícii preložená verzia ich iniciatívy, a ak obsahuje akékoľvek nepresnosti, skupina organizátorov ich opraví a urýchlene o tom informuje Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a prípadne aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2.

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Každý členský štát zriadi jedno kontaktné miesto alebo viacero kontaktných miest na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov.

6.  Každý členský štát zriadi jedno kontaktné miesto alebo viacero kontaktných miest prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím a informuje o nich, na účely poskytovania informácií, ako aj právnej a praktickej pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členské štáty nabádajú národné, regionálne a miestne orgány, aby občanom poskytovali informácie o európskej iniciatíve občanov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

1.  Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej piatich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia skupiny organizátorov sú občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch.

2.  Členovia skupiny organizátorov sú občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej piatich členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pred predložením iniciatívy môžu organizátori požiadať o predbežné zrýchlené preskúmanie vhodnosti iniciatívy, ktorá sa má predložiť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov predkladá Komisii žiadosť o registráciu prostredníctvom registra.

Skupina organizátorov predkladá Komisii žiadosť o registráciu prostredníctvom platformy na registráciu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak nie je splnená jedna alebo viac požiadaviek uvedených v písmenách a) až e), Komisia bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, iniciatívu odmietne zaregistrovať.

Ak nie je splnená jedna alebo viac požiadaviek uvedených v písmenách a) až d), Komisia bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, iniciatívu odmietne zaregistrovať.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak Komisia dospeje k záveru, že iniciatíva alebo jej časti nepatria do jej pôsobnosti, informuje o tomto závere a o dôvodoch, pre ktoré k nemu dospela, skupinu organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do jedného mesiaca od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť informácie Komisie alebo pôvodnú iniciatívu dokonca zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do jedného mesiaca od prijatia informácií Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, pričom podľa možnosti poskytne primeranú lehotu na úpravu zvyšnej časti návrhu tak, aby spadala do rámca právomocí Komisie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia o registrácii iniciatívy informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

8.  Komisia o registrácii iniciatívy informuje jednoznačne, dôkladne a podrobne Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a národné parlamenty.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako tri mesiace od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako šesť mesiacov od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia uvádza dátum začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení v registri.

2.  Komisia uvádza dátum začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení v registri. Jeden mesiac pred uplynutím lehoty na zber vyhlásení o podpore na to Komisia upozorní skupinu organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Každý zber osobných údajov na účely iniciatívy v rámci pôsobnosti tejto smernice musí byť plne v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017.

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 a s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálny online systém na zber vyhlásení je prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Centrálny online systém na zber vyhlásení je ľahko použiteľný a prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje získané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na území členského štátu.

Údaje získané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na území členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení.

Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení. Tieto dôvody musia byť riadne podložené a jednoznačne, zrozumiteľne a podrobne vysvetlené. Komisia môže požiadať Súdny dvor Európskej únie o stanovisko k právnym aspektom iniciatívy, ktoré musí byť poskytnuté bez zbytočného odkladu. Ak Komisia nechce prijať žiadne opatrenia, oznámi skupine organizátorov možnosti predloženia ich iniciatívy Výboru pre petície, čím umožní pokračovanie ich práce.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Nadväzné kroky a opatrenia

 

1.   Ak bola iniciatíva plne a úspešne zaregistrovaná, Komisia podnikne primerané legislatívne kroky, ak:

 

a)  boli v súlade s týmto nariadením náležite splnené všetky procesné požiadavky týkajúce sa registrácie iniciatívy;

 

b)   do 3 mesiacov od zverejnenia zaregistrovanej iniciatívy Parlament ani Rada nevzniesli žiadne námietky;

 

c)   z posúdenia vykonaného Komisiou jednoznačne vyplynula potreba riešiť konkrétne oblasti práva Únie v súlade s obsahom zaregistrovanej iniciatívy.

 

2.   Komisia podnikne kroky v lehote najviac jedného roka od zverejnenia zaregistrovanej iniciatívy a postúpi Rade a Parlamentu akýkoľvek návrh legislatívneho opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane jednoznačné, presné a úplné informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.

1.  Komisia zvyšuje informovanosť verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných aktivít a informačných kampaní, a to aj využívaním digitálnych platforiem a technológií na kontaktovanie a zaangažovanie komunity, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie, keďže cielené komunikačné stratégie vrátane sociálnych médií sú kľúčové na zlepšenie účinnosti európskej iniciatívy občanov a zabezpečenie transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia takisto posilní informačné kampane na miestnej, celoštátnej a európskej úrovni, najmä medzi mladými ľuďmi.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska iniciatíva občanov

Referenčné čísla

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.10.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre petície (16.5.2018)

pre Výbor pre ústavné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jarosław Wałęsa

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie (COM(2017)482 – 2017/0220 (COD)) o revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o európskej iniciatíve občanov stanovuje komplexné preskúmanie právneho rámca európskej iniciatívy občanov, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť, aby európska iniciatíva občanov bola prístupnejšia ako nástroj účasti verejnosti na stimulovanie občianskej angažovanosti v Únii. Výbor pre petície plne podporuje úsilie Komisie posilniť poskytovanie poradenstva a podpory a činnosti na zvyšovanie informovanosti, pokiaľ ide o európsku iniciatívu občanov, pre všetkých občanov Únie s cieľom v plnej miere využiť potenciál tohto nástroja na podporu verejnej diskusie a účasti občanov na úrovni Únie. Spravodajca výboru PETI zdôrazňuje predovšetkým význam verejných vypočutí v Európskom parlamente na tému európskych iniciatív občanov ako mechanizmu pre dialóg a výmenu názorov medzi inštitúciami Únie a organizátormi úspešných európskych iniciatív občanov, čo je prostriedok na priblíženie Únie k jej občanom. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité zabezpečiť vyváženú a inkluzívnu organizáciu takýchto verejných vypočutí. Európsky parlament by sa preto mal snažiť podporovať primeranú úroveň verejnej diskusie o úspešných iniciatívach vrátane možnosti uskutočniť rozpravu v pléne o danej iniciatíve, ktorá môže byť ukončená prijatím uznesenia. Spravodajca výboru PETI tiež zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť nielen online podporu pre občanov a organizátorov európskych iniciatív občanov, ale aj offline podporu a fyzické kontaktné miesta na šírenie informácií o týchto iniciatívach a na poskytovanie poradenských služieb pre občanov vrátane podpory pri vymedzovaní vyhovujúceho právneho základu pre iniciatívu podľa práva Únie. Keďže počet úspešných európskych iniciatív občanov na základe existujúceho nariadenia je nízky, spravodajca výboru PETI víta návrh Komisie predĺžiť čas posudzovania takýchto iniciatív z troch na päť mesiacov a verí, že politické a legislatívne opatrenia Komisie prijímané v nadväznosti na európske iniciatívy občanov budú vďaka tomu aktívnejšie a transparentnejšie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana Únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Európska iniciatíva občanov je nástrojom participatívnej demokracie v Únii, ktorý dáva občanom Únie možnosť priamo sa obracať na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, čo je právo podobné právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

(1)  Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a najmä jej články 1, 2, 9, 10 a 11 posilňujú občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana Únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Európska iniciatíva občanov je nástrojom participatívnej demokracie v Únii, ktorý dáva občanom Únie možnosť priamo sa obracať na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh nového právneho aktu alebo zrušenie všetkých existujúcich alebo plánovaných právnych aktov Únie na účely vykonávania zmlúv, čo presahuje rámec právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

Odôvodnenie

Článok 296 ZFEÚ poskytuje dostatočný priestor na výklad, podľa ktorého by revízia zmlúv mohla byť spojená s právnym aktom. Komisia môže začať revízny postup podľa článku 48 ZEÚ. Súčasne a pri zohľadnení rozsudkov Súdneho dvora EÚ by zrušenie a revízia mali patriť aj do rozsahu prípustnosti a takisto vtedy, keď sa iniciatíva týka predpokladaných právnych aktov, ktoré vyplývajú z medzinárodných obchodných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  podľa rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-754/1: Michael Efler a i./Komisia1a, a najmä podľa jeho bodov 45 a 47, je cieľom európskej iniciatívy občanov umožniť občanom Únie priame zapojenie do demokratického života Únie. Ich aktívna účasť na demokratickom procese sa ďalej posilňuje najmä prostredníctvom mechanizmu európskej iniciatívy občanov, ktorý im umožňuje klásť otázky a predkladať ich Komisii a žiadať od nej, aby predložila návrh právneho aktu Únie po tom, čo prípadne predstavila európsku iniciatívu občanov na verejnom vypočutí organizovanom v Parlamente, a to vyvolaním demokratickej debaty bez toho, aby sa čakalo na prijatie právneho aktu, ktorého zmena alebo odstúpenie od ktorého sa v konečnom dôsledku požaduje.

 

_________________

 

1a ECLI:EÚ:T:2017:323.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  podľa toho istého rozsudku návrhy európskej iniciatívy občanov sú vyjadrením skutočnej účasti občanov Únie na jej demokratickom živote bez toho, aby bola narušená inštitucionálna rovnováha, ktorá je cieľom zmlúv, aj keď sa zaoberajú prebiehajúcimi legislatívnymi postupmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov, aby sa v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu občianskej diskusie a účasti občanov na úrovni Únie, ako aj priblížiť Úniujej občanom.

(5)  Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov, aby sa posilnila zásada demokracie a povzbudili všetci občania Únie k účasti na demokratickom fungovaní Únie a posilnilo ich postavenie tým, že sa Únia priblížisvojim občanom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  S cieľom dosiahnuť tieto ciele by postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

(6)  S cieľom dosiahnuť tieto ciele by postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov mali byť transparentné, jasné, jednoduché, ľahko použiteľné, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím, a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami a zabezpečiť, aby za úspešnými iniciatívami nasledovali primerané opatrenia zo strany Komisie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je vhodné stanoviť minimálny vek, od ktorého možno podporiť iniciatívu občanov. S cieľom v plnej miere využiť potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie a posilniť účasť občanov na úrovni Únie, a to najmä mladých občanov Európskej únie, by sa mal tento vek stanoviť na 16 rokov.

(7)  Je vhodné stanoviť minimálny vek, od ktorého možno podporiť iniciatívu občanov. S cieľom v plnej miere využiť potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie a posilniť účasť občanov na úrovni Únie a občiansku angažovanosť vo všeobecnosti, a to najmä pokiaľ ide o mladých občanov Európskej únie, by sa mal tento vek stanoviť na 16 rokov. Rozhodujúcim okamihom na určenie spôsobilosti osoby podporiť iniciatívu je vyjadrenie podpory.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V súlade s článkom 11 ods. 4 ZEÚ iniciatívu vyzývajúcu Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie, predkladajú občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov.

(8)  V súlade s článkom 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ, článkami 24 a 298 ods. 1 ZFEÚ, s Chartou základných práv Európskej únie a najmä jej článkom 41 iniciatívu vyzývajúcu Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie, predkladajú občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov.

Odôvodnenie

Odkazom na zásadu dobrej správy vecí verejných sa stanovuje, že správne opatrenia musia byť nestranné a spravodlivé a inštitúcie a orgány Únie ich musia vykonávať v primeranej lehote [článok 41 ods. 2 písm. c)], ako aj na povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva odrážala záujem Únie a zároveň zaistiť, aby bol tento nástroj aj naďalej jednoducho použiteľný, by sa minimálny počet členských štátov, z ktorých musia občania pochádzať, mal stanoviť na jednu štvrtinu členských štátov.

(9)  V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva odrážala záujem Únie a zároveň zaistiť, aby bol tento nástroj aj naďalej jednoducho použiteľný, by sa minimálny počet členských štátov, z ktorých musia občania pochádzať, mal stanoviť na jednu štvrtinu členských štátov a minimálny počet signatárov pochádzajúcich z každého z týchto členských štátov by mal byť zostupne proporčný a mal by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte vynásobenému číslom 750.

Odôvodnenie

Text bol presunutý z odôvodnenia 10 z dôvodu lepšieho usporiadania textu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu v čase registrácie iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Vzhľadom na činnosti v oblasti poradenstva, prekladov a zvyšovania povedomia (vrátane „dňa európskej iniciatívy občanov“), ktoré vykonávajú poradné inštitúcie Únie, najmä Európsky hospodársky a sociálny výbor, Komisia bude tieto inštitúcie informovať o novozaregistrovaných iniciatívach a budúcich kampaniach na zvyšovanie informovanosti týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že iné inštitúcie EÚ z vlastnej iniciatívy zdieľali bremeno a pokrývali medzery, ktoré zanechalo obrovské logistické a administratívne zaťaženie, ktoré vytvoril predchádzajúci režim. V tomto zmysle EHSV v dôsledku vlastnej praxe skutočne nadobudol veľkú úlohu v procese, čo je potrebné oceniť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať informácie a pomoc organizátorom a sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

(13)  S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať bezplatné informácie a pomoc organizátorom a sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov, ktorá bude slúžiť aj ako platforma na výmenu myšlienok a najlepších postupov a umožní občanom diskutovať o navrhovaných iniciatívach občanov a formulovať nové iniciatívy občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty, ktoré využívajú informačné centrá Europe Direct, mali včas a v každom prípade do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zriadiť na svojich územiach asistenčné pracoviská európskej iniciatívy občanov, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc a usmernenie v súvislosti s predkladaním európskej iniciatívy občanov, pokiaľ ide o technické otázky týkajúce sa európskej iniciatívy občanov vrátane toho, ako podporovať európsku iniciatívu občanov na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Každoročná konferencia o európskej iniciatíve občanov na úrovni EÚ by mala byť organizovaná v deň európskej iniciatívy občanov s cieľom ďalej posilňovať dialóg a výmenu najlepších postupov medzi organizátormi, občianskou spoločnosťou a sociálnymi partnermi a inštitúciami EÚ a posúdiť stav vykonávania a efektívnosti európskej iniciatívy občanov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  S cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť diskusiu o prebiehajúcich iniciatívach na vnútroštátnej úrovni, kde sa zhromažďujú podpisy, je už od začiatku dôležité, aby sa národné a regionálne parlamenty zapojili a aby kancelárie zastúpení Komisie a Európskeho parlamentu v členských štátoch poskytli svoje zariadenia iniciatívam občanov. Na úrovni Únie je neutrálna úloha Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vhodná na to, aby počas prebiehajúcich iniciatív občanov zohrával úlohu sprostredkovateľa a inštitucionálneho poradcu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V snahe zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť v súvislosti s iniciatívami a zabrániť tomu, aby sa zbierali podpisy za iniciatívu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v zmluvách a v tomto nariadení, by iniciatívy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, mali byť pred zbieraním vyhlásení o podpore od občanov zaregistrované Komisiou. Komisia by mala vykonávať registráciu v súlade so všeobecnými zásadami riadnej správy.

(15)  V snahe zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť v súvislosti s iniciatívami a zabrániť tomu, aby sa zbierali podpisy za iniciatívu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v zmluvách a v tomto nariadení, by iniciatívy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, mali byť pred zbieraním vyhlásení o podpore od občanov zaregistrované Komisiou. Pri vykonávaní svojich početných úloh v súvislosti s iniciatívou občanov by Komisia mala vytvoriť špecializované oddelenie, ktoré sa bude zaoberať právnou prípustnosťou iniciatív.  Mali by sa zabezpečiť potrebné zdroje, aby sa objektívne posúdenie prípustnosti vykonávalo nezávisle od politických faktorov a v súlade so všeobecnými zásadami riadnej správy. Toto posúdenie by malo byť ľahko prístupné verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie musí byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

(16)  V záujme lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie musí byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy. Výber čiastočnej registrácie by nemal Komisiu zbavovať povinnosti plne zdôvodniť svoje rozhodnutie uvedením dôvodov pre čiastočnú registráciu iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vyhlásenia o podpore iniciatívy by sa mali zbierať počas určitého obdobia. V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva zostala relevantná, a zároveň zohľadniť zložitosť zbierania vyhlásení o podpore v celej Únii, by toto obdobie nemalo byť dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa začatia lehoty na zber vyhlásení určenej skupinou organizátorov.

(17)  Vyhlásenia o podpore iniciatívy by sa mali zbierať počas určitého obdobia. V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva zostala relevantná, a zároveň zohľadniť zložitosť zbierania vyhlásení o podpore v celej Únii, by toto obdobie nemalo byť dlhšia ako 18 mesiacov odo dňa začatia lehoty na zber vyhlásení určenej skupinou organizátorov. Ak sa organizátori rozhodnú nevyužiť centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore poskytnutý Komisiou, lehota by mala začať až po tom, čo členské štáty overia zhodu alternatívnych online systémov na zber vyhlásení v rámci požiadaviek podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby bola európska iniciatíva občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov a občanov, Komisia by mala zriadiť a prevádzkovať centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore. Tento systém by mal byť bezplatne dostupný skupinám organizátorov a mal by obsahovať potrebné technické prvky umožňujúce online zber vyhlásení vrátane hostingu a softvéru, ako aj ďalšie prvky súvisiace s prístupnosťou, ktoré umožnia, aby iniciatívy mohli podporiť aj občania so zdravotným postihnutím. Tento systém by sa mal zriadiť a spravovať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/4626.

(18)  Na to, aby bola európska iniciatíva občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov a občanov, by Komisia mala zriadiť a prevádzkovať centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore zahŕňajúci príslušné technické a bezpečnostné opatrenia potrebné na dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia. Tento systém by mal byť dobrovoľný a bezplatne dostupný skupinám organizátorov a mal by obsahovať potrebné technické prvky umožňujúce online zber vyhlásení vrátane hostingu a softvéru, ako aj ďalšie prvky súvisiace s prístupnosťou. Toto by malo umožniť, aby sa občanom so zdravotným postihnutím uľahčilo iniciovať, navrhovať alebo podporovať iniciatívy na rovnakom základe. Tento systém by sa mal zriadiť a spravovať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40 - 51).

26 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40 - 51).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Skupina organizátorov by mala mať možnosť zriadiť svoje vlastné online systémy na zber vyhlásení o podpore v rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom členskom štáte sa budú zozbierané údaje uchovávať. Skupina organizátorov by mala pri každej iniciatíve používať jeden individuálny online systém na zber vyhlásení. Individuálne online systémy na zber vyhlásení zriadené a prevádzkované skupinou organizátorov by mali mať primerané bezpečnostné a technické prvky na zaistenie bezpečného zberu, uchovávania a prenosu údajov počas celého postupu. Na tento účel by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vypracovať podrobné technické špecifikácie pre individuálne online systémy na zber vyhlásení. Komisia môže požiadať o poradenstvo Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a informačných systémov.

(20)  Skupina organizátorov by mala mať možnosť zriadiť svoje vlastné online systémy na zber vyhlásení o podpore v rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom členskom štáte sa budú zozbierané údaje uchovávať. Skupina organizátorov by mala pri každej iniciatíve používať jeden individuálny online systém na zber vyhlásení. Individuálne online systémy na zber vyhlásení zriadené a prevádzkované skupinou organizátorov by mali mať primerané bezpečnostné a technické prvky na zaistenie bezpečného zberu, uchovávania a prenosu údajov počas celého postupu. Na tento účel by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vypracovať podrobné technické špecifikácie pre individuálne online systémy na zber vyhlásení. Komisia môže požiadať o poradenstvo Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a informačných systémov, a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý poskytuje poradenstvo inštitúciám a orgánom Únie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných informácií. Skupina organizátorov môže takisto konzultovať s agentúrou ENISA a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ak sa rozhodnú pre zriadenie vlastných online systémov na zber vyhlásení.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Je vhodné, aby členské štáty overovali súlad individuálnych online systémov na zber vyhlásení zriadených skupinou organizátorov s požiadavkami tohto nariadenia a vydali dokument osvedčujúci tento súlad pred tým, ako sa zozbierajú vyhlásenia o podpore. Osvedčovanie individuálnych online systémov na zber vyhlásení by mali vykonávať príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sa údaje zozbierané prostredníctvom takéhoto individuálneho online systému uchovávajú. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, členské štáty by mali určiť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za osvedčovanie týchto systémov. Členské štáty by mali uznávať osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

(21)  Je vhodné, aby členské štáty overovali súlad individuálnych online systémov na zber vyhlásení zriadených skupinou organizátorov s požiadavkami tohto nariadenia a vydali dokument osvedčujúci tento súlad pred tým, ako organizátori začnú 12-mesačné obdobie na zber vyhlásení o podpore. Osvedčovanie individuálnych online systémov na zber vyhlásení by mali vykonávať príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sa údaje zozbierané prostredníctvom takéhoto individuálneho online systému uchovávajú. Tieto činnosti by sa mali vykonávať bezplatne. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, členské štáty by mali bezodkladne určiť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za osvedčovanie týchto systémov. Členské štáty by mali uznávať osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov bez zavedenia dodatočných kontrol.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  S cieľom podnietiť účasť verejnosti a verejnú diskusiu o otázkach, ktoré vyplynuli z iniciatív, by skupina organizátorov mala mať po prvých šiestich mesiacoch lehoty na zber vyhlásení právo predložiť svoju iniciatívu a na tento účel požiadať o prvé verejné vypočutie na úrovni Únie. Vypočutie by mal zorganizovať Európsky parlament do troch mesiacov od podania žiadosti skupiny organizátorov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto prvého verejného vypočutia je ponúknuť skupine organizátorov silnú podporu, aby občania EÚ boli viac informovaní o iniciatíve a konkrétnych cieľoch, ktoré sa organizátori usilujú dosiahnuť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, skupina organizátorov by v záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy, mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Verejné vypočutie by mali spoločne zorganizovať Komisia a Európsky parlament do troch mesiacov od predloženia iniciatívy, pričom by sa malo zabezpečiť vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov, ako aj zastúpenie Komisie na primeranej úrovni. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí by sa mala poskytnúť ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

(23)  Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, skupina organizátorov by v záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy, mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Európsky parlament by mal zorganizovať verejné vypočutie do troch mesiacov od predloženia iniciatívy Komisii. Európsky parlament by mal zabezpečiť vyvážené zastúpenie príslušných záujmov príslušných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a expertov, ako aj zastúpenie Komisie a Rady na primeranej úrovni. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí by sa mala poskytnúť ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, a to najmä Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ako aj zainteresovaným stranám. Európsky parlament by sa mal snažiť podporovať primeranú úroveň diskusie o úspešných iniciatívach tým, že bude po verejnom vypočutí viesť rozpravu v pléne a prijme rozhodnutie o možnosti hlasovať o návrhu uznesenia.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Zatiaľ čo Parlament by sa mal snažiť podporovať verejnú diskusiu o iniciatívach, ktoré spĺňajú podmienky nariadenia, nemusí byť v určitých prípadoch vhodné stanoviť pre Parlament právnu povinnosť, aby konal určitým konkrétnym spôsobom v súvislosti so všetkými európskymi iniciatívami občanov. Z tohto dôvodu sa v pozmeňujúcom návrhu objasňuje dobrovoľná povaha podnikania následných krokov po úspešných európskych iniciatívach občanov prostredníctvom rozpravy v pléne a prijatia návrhu uznesenia, ale pre Parlament nie je právne záväzné dodržiavať tento konkrétny postup v prípade každej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom zabezpečiť účinnú účasť občanov na demokratickom živote Únie by mala Komisia platnú iniciatívu posúdiť a reagovať na ňu. Komisia by preto do piatich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody na zamýšľané opatrenia a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia.

(24)  S cieľom zabezpečiť účinnú účasť občanov na demokratickom živote Únie by mala Komisia po verejnom prerokovaní a rozprave v pléne v Európskom parlamente a po riadnom dialógu s organizátormi európskej iniciatívy občanov posúdiť platnú iniciatívu a reagovať na ňu v primeranom čase, keďže za úspešnými iniciatívami by mali nasledovať zodpovedajúce následné kroky. Komisia by preto do piatich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia primerane jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetlí dôvody vedúce k zamýšľaným opatreniam a rovnako by mala ešte viac vysvetliť jasným, zrozumiteľným a podrobným spôsobom dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia, a to či už čiastočné, alebo úplné odmietnutie. V obidvoch prípadoch sa zorganizuje druhé verejné vypočutie s cieľom prerokovať závery oznámené Komisiou podľa toho istého pravidla ako prvé.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Podpora a financovanie iniciatív by mali byť transparentné. Skupiny organizátorov by preto v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mali poskytovať aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania svojich iniciatív. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné iniciatívy propagovať a podporovať a poskytnúť na ne finančné prostriedky, za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení a úplne transparentne.

(25)  Podpora a financovanie iniciatív by mali byť transparentné a zodpovedné. Skupiny organizátorov by preto v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mali poskytovať aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania svojich iniciatív. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné iniciatívy propagovať a podporovať a poskytnúť na ne finančné prostriedky, za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení a úplne transparentne. Komisia by mala vykonať kvalitné a náhodné kontroly finančných zdrojov a zdrojov financovania poskytnutých organizátormi európskej iniciatívy občanov. Občania by takisto mali mať možnosť spustiť upozornenie v prípade podozrenia z protiprávneho konania. Zdroje podpory a financovania by mali byť takisto verejne dostupné a pravidelne aktualizované spolu s ostatnými informáciami o európskej iniciatíve občanov uverejnenými online.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  [Na spracovávanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200129 z 18. decembra 2000.]

vypúšťa sa

_________________

 

29 [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 - 22)].

 

Odôvodnenie

Presunuté do nového odôvodnenia 28a (nové).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Ak opatrenia stanovené v tomto nariadení zahŕňajú spracovanie osobných údajov Komisiou alebo organizátormi, malo by sa toto spracovanie vykonať v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadením Európskym parlamentom a Radou (ES) č. 45/20011a, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791b a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801c.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V záujme podpory aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie by Komisia a organizátori mali mať možnosť získavať v súlade s pravidlami ochrany údajov e-mailové adresy signatárov na účely komunikačných činností súvisiacich s iniciatívou, a to najmä na účely poskytovania informácií o následných krokoch v reakcii na iniciatívu. Získavanie e-mailových adries by malo byť dobrovoľné a malo by podliehať súhlasu signatárov. E-mailové adresy by sa nemali získavať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore a potenciálni signatári by mali byť informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením súhlasu na získanie ich e-mailovej adresy.

(29)  V záujme podpory aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie by Komisia a organizátori mali mať možnosť získavať v súlade s pravidlami ochrany údajov e-mailové adresy signatárov na účely komunikačných činností súvisiacich s iniciatívou, a to najmä na účely poskytovania informácií o následných krokoch v reakcii na iniciatívu. Získavanie e-mailových adries by malo byť dobrovoľné a malo by podliehať výslovnému súhlasu signatárov, ktorý by sa mal poskytnúť slobodne, a to špecifickým, informovaným a jednoznačným spôsobom podľa článku 7 nariadenia 2016/679. E-mailové adresy by sa nemali získavať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore a potenciálni signatári by mali byť informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením súhlasu na získanie ich e-mailovej adresy. Signatári by mali mať možnosť stiahnuť svoj výslovný súhlas na získavanie ich e-mailových adries kedykoľvek pred a po ukončení iniciatívy európskych občanov. V takom prípade by Komisia a organizátori európskej iniciatívy občanov mali okamžite vymazať e-mailovú adresu zo svojej databázy a zastaviť komunikáciu so signatármi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  S cieľom prispieť k podpore aktívnej a rovnakej účasti všetkých občanov na politickom živote Únie by Komisia a organizátori mali zabezpečiť, aby ich webové stránky a mobilné aplikácie boli prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Hoci smernica (EÚ) 2016/2102 sa nevzťahuje na webové sídla a mobilné aplikácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na účely centrálneho online systému na zber vyhlásení, online register alebo online platforma pre spoluprácu a akékoľvek webové stránky vo vzťahu k európskej iniciatíve občanov, za ktoré je zodpovedná Komisia a organizátori, by mali byť prístupné spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám smernice (EÚ) 2016/2102. Komisia sa najmä vyzýva, aby dodržiavala príslušné európske harmonizované normy a zabezpečila súlad s požiadavkami vnímateľnosti, zrozumiteľnosti, funkčnosti a spoľahlivosti. Komisia by mala zabezpečiť dodržiavanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), najmä článkov 9 a 21, s cieľom podporiť prístup k informáciám pre osoby s mentálnym postihnutím a alternatívy v ľahko čitateľnom jazyku by sa mali poskytovať v čo najväčšom rozsahu a primeraným spôsobom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na lepšie zohľadnenie zvyšku textu a zmien v článkoch.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8.

(32)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Rozsah pôsobnosti

 

Iniciatíva občanov sa môže týkať návrhu nového právneho aktu Komisie alebo zrušenia alebo revízie akéhokoľvek existujúceho alebo plánovaného právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý občan Únie, ktorý má aspoň 16 rokov, má právo podporiť iniciatívu podpísaním vyhlásenia o podpore (ďalej len „signatár“) v súlade s týmto nariadením.

Každý občan Únie, ktorý má aspoň 16 rokov v čase vyjadrenia podpory, má právo podporiť iniciatívu podpísaním vyhlásenia o podpore (ďalej len „signatár“) v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Občania s bydliskom v iných členských štátoch, než sú tie, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, majú právo podporovať iniciatívu buď v krajine svojho pobytu alebo v krajine pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné ustanovenia na uľahčenie výkonu práv občanov so zdravotným postihnutím na podporu iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750, a to v čase registrácie iniciatívy.

b)  najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu, a to v čase registrácie iniciatívy.

 

(Prílohu I treba zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.

2.  Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, bez ohľadu na miesto podpísania vyhlásenia o podpore signatárom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na objasnenie toho, že občania EÚ by mali mať možnosť podpisovať európsku iniciatívu občanov bez ohľadu na miesto ich bydliska.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie a pomoc poskytované Komisiou a členskými štátmi

Informácie a pomoc poskytované Komisiou, ďalšími inštitúciami Únie a členskými štátmi

Odôvodnenie

Zahrnutie odkazu na Parlament a EHSV v článku si vyžaduje aktualizáciu názvu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia na požiadanie poskytuje občanom a skupinám organizátorov informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

1.  Komisia na požiadanie poskytuje občanom a skupinám organizátorov ľahko dostupné informácie a pomoc zamerané na používateľa v súvislosti s európskou iniciatívou občanov vrátane pomoci pri vymedzovaní vyhovujúceho právneho základu pre iniciatívu podľa práva Únie, ako aj iného právneho, hmotného a odborného usmernenia na uľahčenie úspešnej registrácie iniciatívy. Takáto pomoc sa poskytne bezplatne a v spolupráci s kontaktným strediskom Europe Direct a informačnými centrami Europe Direct podľa potreby.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odsek 17. Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky o uzavretí vyšetrovania z vlastného podnetu OI/9/2013/TN týkajúceho sa Európskej komisie, najmä odseky 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia sprístupní online platformu pre spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa občanom a skupinám organizátorov poskytuje diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov.

Komisia sprístupní online platformu pre spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa občanom a skupinám organizátorov poskytuje diskusné fórum a informácie a poradenské služby o európskej iniciatíve občanov. Komisia pravidelne spolupracuje s organizátormi európskej iniciatívy občanov prostredníctvom platformy pre spoluprácu. Všetky poradenské služby musia byť včas a bezplatne k dispozícii aj vo formátoch prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do troch mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia vydá Komisia príručku pre používateľov s cieľom uľahčiť pochopenie európskej iniciatívy občanov.

Odôvodnenie

Takáto príručka pre používateľov je potrebná na informovanie a poskytnutie prvých odpovedí organizátorom európskej iniciatívy občanov. Vydá sa čo najskôr s cieľom podporiť rýchle osvojenie nového nariadenia o európskej iniciatíve občanov a umožniť vecné hodnotenie v súlade s článkom 24.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia sprístupní online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

3.  Komisia sprístupní online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti vrátane informácií o financovaní európskej iniciatívy občanov a o zdrojoch financovania, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a prípadne aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2.

4.  Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže žiadať Komisiu, aby zabezpečila preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a prípadne aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2. Ak má príloha alebo vysvetľujúce vyhlásenie menej ako 5 000 znakov (upravená priemerná hodnota na jeden jazyk), skupina organizátorov môže takisto požiadať Komisiu, aby preložila prílohu bezplatne do všetkých úradných jazykov Únie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Európsky hospodársky a sociálny výbor je oprávnený ponúknuť skupine organizátorov inštitucionálne mentorstvo a pomoc, keďže to považuje za vhodnejšie na zvýšenie informovanosti o iniciatívach pri rešpektovaní jeho právomocí a zachovaní neutrálnej úlohy.

 

Je oprávnený zorganizovať jedno alebo viacero vypočutí vo svojich priestoroch, a to od zaregistrovania iniciatívy a fázy zberu podpisov, a vyzvať skupinu organizátorov, aby predložili svoje iniciatívy. Takisto môžu byť pozvaní príslušní nezávislí odborníci.

 

Je takisto oprávnený prispievať k podpore iniciatívy občanov vo všeobecnosti ako nástroja na podporu demokratickej účasti v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Každý členský štát zriadi jedno kontaktné miesto alebo viacero kontaktných miest na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov.

6.  Každý členský štát zriadi jedno fyzické kontaktné miesto alebo viacero digitálnych a fyzických kontaktných miest na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov. Takáto pomoc je občanom poskytovaná bezplatne, v spolupráci s kontaktným strediskom Europe Direct, informačnými centrami Europe Direct, informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu, všetkými zastúpeniami Európskej komisie, podľa potreby. Pomoc zahŕňa právne, technické a organizačné poradenstvo o príprave iniciatívy na registráciu, ako aj sprostredkovanie komunikácie s Komisiou. Všetky poradenské služby musia byť bezplatne k dispozícii vo formátoch prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru PETI sa domnieva, že v nariadení by sa mala objasniť povinnosť členských štátov zabezpečiť offline fyzické kontaktné miesta pre podporovateľov a organizátorov kampaní v rámci európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Skupina organizátorov môže byť zaregistrovaná ako právnická osoba, a to organizácia s právnou subjektivitou v jednom z členských štátov v súlade s vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov určí dvoch svojich členov ako zástupcu a náhradníka, ktorí počas celého postupu zabezpečujú spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení konať v mene skupiny organizátorov (ďalej len „kontaktné osoby“).

Skupina organizátorov určí alebo zvolí dvoch svojich členov ako zástupcu a náhradníka, ktorí počas celého postupu zabezpečujú spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení konať v mene skupiny organizátorov (ďalej len „kontaktné osoby“).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov môže zároveň určiť najviac dve ďalšie fyzické osoby spomedzi svojich členov alebo inak, ktoré sú počas celého postupu oprávnené konať v mene kontaktných osôb na účely zabezpečenia spolupráce s inštitúciami Únie.

Skupina organizátorov môže zároveň určiť najviac tri ďalšie fyzické osoby spomedzi svojich členov alebo inak, ktoré sú počas celého postupu oprávnené konať v mene kontaktných osôb na účely zabezpečenia spolupráce s inštitúciami Únie.

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť posudzovanie európskej iniciatívy občanov je vhodné určiť najviac troch náhradníkov. Ak by ich bolo viac, pre Komisiu by to nemuselo byť jednoduché zvládnuť a mohlo by to zmeniť kontinuitu európskej iniciatívy občanov a potrebnú komunikáciu medzi organizátormi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť skupiny organizátorov ako prevádzkovateľa údajov podľa článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679, členovia skupiny organizátorov sú v súlade s vnútroštátnym právom spoločne a nerozdielne zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

5.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť skupiny organizátorov ako prevádzkovateľa údajov podľa článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679, členovia skupiny organizátorov alebo prípadne právnická osoba, ktorú vytvorili, sú v súlade s vnútroštátnym právom spoločne zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vyhlásenia o podpore pre iniciatívu sa môžu zbierať len po tom, ako bola iniciatíva zaregistrovaná Komisiou.

1.  Vyhlásenia o podpore pre iniciatívu sa môžu zbierať len po tom, ako bola iniciatíva zaregistrovaná Komisiou, a prípadne po tom, ako členské štáty overili zhodu jednotlivých online systémov na zber vyhlásení vytvorených skupinou organizátorov s požiadavkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Špecializované oddelenie Komisie posúdi právnu prípustnosť predloženej iniciatívy občanov výhradne na základe kritérií stanovených v odseku 3.

 

Toto špecializované oddelenie vykonáva kontrolu dodržiavania právnych požiadaviek nezávisle od politických odôvodnení a verejnosti v plnej miere sprístupní úvahy, ktoré viedli k jej rozhodnutiam.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

e)  iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do jedného mesiaca od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do dvoch mesiacov od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

b)  iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Iniciatíva, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejňuje v registri.

Každá iniciatíva, ktorá bola Komisii predložená na registráciu, vrátane každej iniciatívy, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejňuje v registri a na webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia zaregistruje iniciatívu pod jedným registračným číslom a informuje o tom skupinu organizátorov.

6.  Komisia zaregistruje iniciatívu pod jedným rozhodnutím o registrácii a jedným registračným číslom a informuje o tom skupinu organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, informuje skupinu organizátorov o dôvodoch svojho rozhodnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré majú k dispozícii.

7.  Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, riadne informuje skupinu organizátorov o dôvodoch svojho rozhodnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré majú k dispozícii. Rozhodnutia o zamietnutí registrácie alebo čiastočnej registrácie iniciatívy sa uverejňujú na webovom sídle európskej iniciatívy občanov a podrobnejšie sa v nich vysvetľujú a odôvodňujú argumenty Komisie pre takéto zamietnutie, pričom sa uvedie právny základ, o ktorý sa opierajú, a umožní sa organizátorom európskej iniciatívy občanov proti nim odvolať.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odsek 10. Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky o uzavretí vyšetrovania z vlastného podnetu OI/9/2013/TN týkajúceho sa Európskej komisie, najmä odseky 14 – 16 o verejnej kontrole rozhodnutí Komisie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Ak sú organizátori informovaní o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí registrácie, môžu zmeniť svoju iniciatívu a opätovne ju predložiť Komisii do jedného mesiaca. Rozhodnutia organizátorov týkajúce sa registrácie ich európskej iniciatívy občanov sa takisto sprístupnia v registri a na webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia o registrácii iniciatívy informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor Výbor regiónov.

8.  Komisia jasným, komplexným a podrobným spôsobom informuje o registrácii iniciatívy Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a národné parlamenty.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako tri mesiace od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 18 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako tri mesiace od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak si skupina organizátorov želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím 12 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, informuje Komisiu o dátume, ku ktorému sa lehota na zber vyhlásení má skončiť.

Ak si skupina organizátorov želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím 18 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, informuje Komisiu o dátume, ku ktorému sa lehota na zber vyhlásení má skončiť.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Skupina organizátorov alebo prípadne právny subjekt vytvorený v súlade s článkom 5 ods. 2a a 7 tohto nariadenia sú zodpovední za zber vyhlásení o podpore signatárov pre navrhovanú iniciatívu občanov, ktorá bola zaregistrovaná v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia a príslušné orgány členských štátov prijmú všetky potrebné ustanovenia, aby občania Únie, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, ktorého majú štátnu príslušnosť, mali možnosť vybrať si, či sa ich podpora pre iniciatívu počíta v krajine ich bydliska alebo v krajine pôvodu. Príslušné orgány z jednotlivých členských štátov koordinujú svoj postup, aby zabezpečili riadne pridelenie vyhlásení o podpore vo svojich príslušných účtoch.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov informuje Komisiu o počte získaných vyhlásení o podpore v každom členskom štáte aspoň každé dva mesiace počas lehoty na zber vyhlásení a o konečnom počte do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení na účely uverejnenia v registri.

Skupina organizátorov informuje Komisiu o počte získaných vyhlásení o podpore v každom členskom štáte aspoň každé tri mesiace počas lehoty na zber vyhlásení a o konečnom počte do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení na účely uverejnenia v registri. Komisia by mala udržiavať pravidelnú komunikáciu s organizátormi európskej iniciatívy občanov počas a po kampani.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017.

Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017. Použitie tohto systému je dobrovoľné a bezplatné pre všetkých organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálny online systém na zber vyhlásení je prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Centrálny online systém na zber vyhlásení je otvorený zdroj a je prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Skupina organizátorov, ktorí používajú iné certifikované online systémy na zber vyhlásení, má stále možnosť bezplatne využívať servery prevádzkované Komisiou.

 

Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú online, údaje získané prostredníctvom systému elektronického zberu sa uchovávajú na území Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov predkladá príslušným orgánom vyhlásenia o podpore len vtedy, ak iniciatívu podpísal minimálny počet signatárov stanovený v článku 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh presahuje hlavný cieľ návrhu zjednodušiť súčasné pravidlá a kladie organizátorom európskej iniciatívy občanov neopodstatnené prekážky.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 14 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uverejnenie a verejné vypočutie

Uverejnenie a verejné vypočutia

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru Výboru regiónov.

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, ako aj národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí.

Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom parlamente s cieľom začať verejnú diskusiu o navrhovanej iniciatíve v rámci celej Únie s rôznymi zainteresovanými stranami.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odsek 19. Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky o uzavretí vyšetrovania z vlastného podnetu OI/9/2013/TN týkajúceho sa Európskej komisie, najmä odseky 17 – 22.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a Európsky parlament spolu zorganizujú verejné vypočutie v Európskom parlamente. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne zástupcom ostatných inštitúcií a poradných orgánov Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

Európsky parlament zorganizuje verejné vypočutie vo svojich priestoroch. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne zástupcom Komisie a Rady, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ako aj ostatných inštitúcií a poradných orgánov Únie, zástupcom občianskej spoločnosti, sociálnym partnerom a iným zainteresovaným stranám vrátane národných parlamentov. Vypočutie sa vysiela cez internet a následne sa sprístupní verejnosti na webovom sídle európskej iniciatívy občanov. Európsky parlament po vypočutí uskutoční v pléne rozpravu o iniciatíve a rozhodne sa, či prijme návrh uznesenia.

 

Do 12 mesiacov od vydania oznámenia Komisie podľa článku 15 ods. 2 majú organizátori európskej iniciatívy občanov právo požiadať o druhé verejné vypočutie v Európskom parlamente. Európsky parlament zorganizuje verejné vypočutie do troch mesiacov od predloženia žiadosti.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odsek 19. Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky o uzavretí vyšetrovania z vlastného podnetu OI/9/2013/TN týkajúceho sa Európskej komisie, najmä odseky 17 – 22.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vypočutie sleduje verejný záujem. Výhradným cieľom vypočutia je dôkladné informovanie o obsahu a cieľoch iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Hlavným účelom vypočutia je poskytnúť skupine organizátorov fórum, na ktorom môžu prezentovať svoju iniciatívu a podať podrobné vysvetlenie jej účelu a navrhnúť konkrétne legislatívne ciele.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a Európsky parlament zabezpečujú vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov.

Európsky parlament zabezpečuje vyvážené zastúpenie príslušných zainteresovaných strán vrátane verejných a súkromných záujmov, ako aj zastúpenie inštitúcií a poradných orgánov Únie s cieľom podnietiť inkluzívnu verejnú diskusiu o navrhovanej iniciatíve.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko výboru PETI k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odsek 19. Pozri rozhodnutie európskej ombudsmanky o uzavretí vyšetrovania z vlastného podnetu OI/9/2013/TN týkajúceho sa Európskej komisie, najmä odseky 17 – 22.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je na vypočutí zastúpená na primeranej úrovni.

3.  Komisia a Rada sú na vypočutí zastúpené na primeranej úrovni.

Prítomnosť najmenej jedného člena kolégia komisárov je zabezpečená na vypočutiach.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Európsky parlament môže takisto vyvinúť vhodné formy reakcie na tie iniciatívy občanov, ktoré sa úspešne zaregistrovali, ale nespĺňajú požiadavku jedného milióna podpisov, hoci majú značnú podporu občanov.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Národné a regionálne parlamenty môžu takisto organizovať vypočutia o iniciatívach občanov, v prípade potreby pozývajú organizátorov, s osobitným dôrazom na členské štáty, v ktorých úspešná iniciatíva dosiahla minimálnu hranicu podpisov.

Odôvodnenie

Zapojiť národné parlamenty do diskusie o iniciatíve občanov predstavuje účinný spôsob, ako priblížiť politickú diskusiu o Únii občanom. Diskusia v národných a regionálnych parlamentoch môže byť užitočná pre ďalšie diskusie v Európskom parlamente alebo pre samotnú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy.

1.  Komisia do jedného mesiaca od predloženia platnej iniciatívy, v súvislosti s ktorou boli vyhlásenia o podpore zozbierané a potvrdené v súlade s článkami 8 až 12, prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení.

Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení. Komisia uvedie podrobné a jasné dôvody a úplné odôvodnenie rozhodnutia neprijať žiadne kroky, v ktorom v súlade so zásadami dobrej vecí verejných verejnosti podrobne a transparentne vysvetlí svoje závery.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa závery v oznámení Komisie uvedené v článku 15 ods. 2 a odporúčanie Európskeho parlamentu líšia, Európsky parlament môže uplatniť právo udelené Európskemu parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia by mala informovať organizátorov o svojich činnostiach v súvislosti s iniciatívou a o vývoji iniciatívy po tom, čo Komisia vydala svoje rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 100 EUR na sponzora.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na podporu organizácie iniciatív občanov sa v rozpočte Únie vyčlenia ročné rozpočtové prostriedky.

 

Zriadená skupina organizátorov môže požiadať o finančné krytie výdavkov súvisiacich s právnym poradenstvom a podporou pred podaním alebo po ukončení zberu podpisov.

 

Skupina organizátorov registrovaných iniciatív má nárok na grant, ktorého cieľom je pokryť výdavky spojené s komunikáciou a logistickými aspektmi ich podpisovej inkasnej kampane.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia zabezpečí úplnú transparentnosť informácií o financovaní a sponzorstve prostredníctvom systému kontroly kvality, varovaní a sťažností, aby sa zabezpečila správnosť informácií o financovaní a sponzorstve poskytnutých organizátormi európskej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.

1.  Komisia a členské štáty za podpory Európskeho parlamentu a iných inštitúcií Únie zvyšujú povedomie verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní ad hoc, iniciatív na najnižšej úrovni a využívania sociálnych a digitálnych médií, čím prispievajú k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie a podporujú povedomie o tom, ako môžu občania ovplyvňovať a formovať Európsku úniu prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. Komisia môže poskytnúť finančnú podporu subjektom, ktoré prispievajú k celkovej podpore iniciatívy občanov ako nástroja demokratickej účasti alebo poskytujú organizátorom bezplatnú technickú podporu a právne poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia získať e-mailovú adresu signatára za predpokladu jeho súhlasu.

Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia získať e-mailovú adresu signatára za predpokladu jeho výslovného súhlasu.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Skupina organizátorov iniciatívy občanov alebo prípadne právnická osoba, ktorú vytvorili, a príslušné orgány členského štátu dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia nariadenie (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Organizátori alebo prípadne právnická osoba, ktorú vytvorili, zabezpečia, aby sa osobné údaje zozbierané v rámci iniciatívy občanov nepoužili na iný účel, ako je ich podpora tejto iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určuje na účely článku 11 jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení uvedených v článku 11 ods. 3.

1.  Každý členský štát bezodkladne určí na účely článku 11 jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení uvedených v článku 11 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát určuje na účely článku 12 jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5.

2.  Každý členský štát bezodkladne určí na účely článku 12 jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov. Tieto správy sa zverejňujú.

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky. Tieto správy sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  obsah iniciatívy, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 1000 znakov;

2.  obsah iniciatívy, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 200 znakov bez medzier; (priemer upravený podľa jazyka);

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska iniciatíva občanov

Referenčné čísla

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

2.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Prerokovanie vo výbore

22.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska iniciatíva občanov

Referenčné čísla

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Dátum predloženia v EP

13.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Dátum predloženia

27.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia