Postup : 2017/0334(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2018

Předložené texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

ZPRÁVA     ***I
PDF 891kWORD 111k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajka: Ruža Tomašić

Zpravodajové stanovisek (*):

Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Roberto Gualtieri, Hospodářský a měnový výbor

(*)  Přidružené výbory – čl. 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0825),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0433/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. března 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. dubna 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0227/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Od Unie se požaduje, aby na žádost členských států podporovala zlepšování jejich správní kapacity pro provádění práva Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje.

(1)   Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem s evropskou přidanou hodnotou, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik a odolné společnosti, které se opírají o silné ekonomické, sociální a územní struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Reformy podporované programem vyžadují účinné a účelné státní a regionální orgány veřejné správy i vlastní odpovědnost a aktivní účast všech zúčastněných stran. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem přizpůsobených podmínkám každé země a vlastní odpovědnost na základě strukturálních reforem v zájmu Unie, zejména prostřednictvím místních a regionálních orgánů a sociálních partnerů, jsou odpovídajícími nástroji pro dosažení takového vývoje.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Účinné provádění a sdělování výsledků programu na úrovni Unie, členských států a regionů je nezbytné pro zajištění viditelnosti výsledků reforem prováděných na základě žádosti každého členského státu. To by zajistilo výměnu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů, což je také jedním z cílů programu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Předpokládá se, že poptávka po podpoře v rámci programu bude i nadále vysoká, což znamená, že určité požadavky budou muset být upřednostněny. Je-li to relevantní, upřednostňovány by měly být žádosti, které se zaměřují na přesun daňového zatížení z práce na bohatství a znečišťování životního prostředí, podporu silnějších politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, a tedy sociální začlenění, boj proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům díky lepší transparentnosti, na vytváření strategií pro inovativní a udržitelnou reindustrializaci a zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat žádostem o podporu, které mají vysokou míru demokratické podpory a zapojení partnerů a které mají dopad na další odvětví. Program by měl doplňovat další nástroje, aby se zabránilo překrývání.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Ve svém úsilí o posílení kapacity členských států při přípravě a realizaci strukturálních reforem udržujících růst by program neměl nahrazovat financování z vnitrostátních rozpočtů členských států ani by neměl být použit k úhradě běžných výdajů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)   Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

(3)   Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem, které jsou prospěšné pro Unii a v souladu s jejími zásadami a hodnotami, je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii, větší reálnou konvergenci a pro zajištění její dlouhodobé stability a prosperity. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou zatím není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy –, že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst, sociálního začlenění a snižování nerovnosti mezi členskými státy a regiony by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou zatím není euro.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně.

(5)  S ohledem na pozitivní zkušenosti, jež má Unie s technickou pomocí poskytnutou dalším zemím, které již přijaly euro, je rovněž nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které do Evropské unie vstoupily později a které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)   Smluvní povinnost připravovat se na účast v eurozóně se vztahuje na sedm členských států, konkrétně se jedná o Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Některé z těchto členských států učinily v posledních letech jen malý pokrok směrem k tomuto cíli, a proto je podpora Unie zaměřená na účast v eurozóně stále naléhavější. Dánsko a Spojené království povinnost zapojit se do eurozóny nemají.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)   Regionální a místní orgány hrají ve strukturálních reformách důležitou úlohu a to v míře, která závisí na ústavní a administrativní organizaci každého členského státu. Je proto vhodné stanovit vhodnou úroveň zapojení a konzultace regionálních a místních orgánů při přípravě a provádění strukturálních reforem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)   S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají.

(6)   S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem, na nichž má Unie zájem, v členských státech, jejichž měnou zatím není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny s využitím nástroje pružnosti podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20131a na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají. Tento nárůst by neměl mít negativní dopad na další priority politiky soudržnosti. Mimoto by neměly mít členské státy povinnost převádět své státní a regionální příspěvky přidělené z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s cílem vyřešit nedostatek finančních prostředků vyčleněných na tento program.

 

___________

 

1a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  S cílem poskytovat podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním projektů v terénu.

(7)  S cílem poskytovat kvalitní podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním a hodnocením projektů v terénu. Tyto náklady by měly být úměrné celkové hodnotě výdajů v rámci podpůrných projektů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Aby se zajistilo hladké podávání zpráv o provádění programu Evropskému parlamentu a Radě, mělo by být upřesněno období, ve kterém má Komise předložit výroční monitorovací zprávu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory orgánům členských států, případně včetně regionálních a místních orgánů, na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst, sociálního začlenění, boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a chudobě, investic a reálné konvergence v Unii, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)   V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

da)    podporovat účast regionálních a místních orgánů a konzultace s nimi při přípravě a provádění opatření strukturálních reforem, a to v rozsahu, který odpovídá pravomocem a povinnostem těchto regionálních a místních orgánů v rámci ústavního a správního uspořádání každého členského státu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách, přičemž 80 000 000 EUR bude poskytnuto z nástroje pružnosti podle nařízení Rady (EU, Euratom) č 1311/2013*.;

 

_________________

 

*Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  V čl. 16 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:

2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:

2.   Od roku 2018 do roku 2021 včetně předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  V článku 16 odst. 2 se vkládá písm. da), které zní:

 

" da)  výsledky kontroly kvality a sledování projektů v terénu; "

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise usiluje o změnu nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního přídělu na program na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle. Komise se k tomuto kroku rozhodla s ohledem na vysoký počet žádostí členských států o financování strukturálních reforem.

Pozměňující akt usiluje zejména o změnu článku 4 týkajícího se cílů programu na podporu strukturálních reforem tím, že k cílům programu připojuje podporu příprav na členství v eurozóně (v článku jsou přidána slova „což rovněž připraví na účast v eurozóně“). Dále se vkládá článek 5a, který umožní financovat opatření a činnosti zaměřené na přípravu členství v eurozóně.

Celkový finanční příděl určený na program na podporu strukturálních reforem je dále navýšen z 142,8 milionu EUR na 222,8 milionu EUR díky využití nástroje pružnosti ve víceletém finančním rámci. Členské státy si budou moci zvolit, zda chtějí program na podporu strukturálních reforem ještě doplnit převodem prostředků z rozpočtu na technickou pomoc, čímž se celková částka zvýší na přibližně 300 milionů EUR. Nařízení o společných ustanoveních tyto převody již umožňuje.

Zpravodajka se domnívá, že se jedná o textově málo rozsáhlou, ale politicky velmi významnou úpravu programu na podporu strukturálních reforem. Členy eurozóny je v současnosti devatenáct členských států. Smluvní povinnost připravovat se na účast v eurozóně se vztahuje na dalších sedm členských států, konkrétně se jedná o Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Některé z těchto členských států učinily v posledních letech jen malý pokrok směrem k tomuto cíli, a proto je podpora EU zaměřená na účast v eurozóně stále naléhavější. Dva členské státy nemají povinnost do eurozóny vstoupit z důvodu výjimky vztahující se na přijetí jednotné měny, konkrétně Dánsko a Spojené království. Spojené království má jak známo z Evropské unie v roce 2019 vystoupit.

Zpravodajka se domnívá, že je třeba mít jasnější náhled jak na strukturální reformy, které mají být podporovány s využitím prostředků z Fondu soudržnosti, tak na jejich pravděpodobný dopad na účinnost prostředků v rámci politiky soudržnosti. Je důležité připomenout, že většinu nerovností mezi zeměmi EU v současnosti nepředstavují rozdíly mezi státy, ale rozdíly v rámci jednotlivých zemí. Účinná strukturální transformace tedy vyžaduje snahu o spolupráci na různých úrovních správy, jež umožní přijímat koordinovanější a integrovanější opatření kombinující různé politické přístupy, aby bylo možné řešit různé potřeby a výzvy v oblasti územního rozvoje. Jelikož členské státy své vlastní reformní iniciativy již mají, měl by se program zaměřovat na opatření, která nejlépe podpoří doporučení pro jednotlivé země.

Zpravodajka podporuje dva hlavní prvky návrhu, tj. navýšení rozpočtu na program na podporu strukturálních reforem a začlenění příprav na členství v eurozóně do cílů programu. Počet pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu je tedy v této fázi omezený. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je zdůraznit, že je důležité podporovat přípravy na členství v eurozóně a zajistit, aby bylo do projektů strukturálních reforem možné více zapojit regionální a místní orgány.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (19.6.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Zpravodaj (*): Jean Arthuis

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj je přesvědčen, že revize finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle nabízí příležitost k:

1) revizi obecného cíle programu, aby se zajistilo jeho jasné zaměření na poskytování technické pomoci na žádost členských států pro reformy, které jsou přínosné z hlediska sociálního i z hlediska životního prostředí. Program by měl přispět k dosažení hospodářského oživení, vytváření kvalitních pracovních míst, boji proti chudobě a stimulování investic do reálné ekonomiky.

2) vypracování kritérií pro přijímání žádosti členských států o pomoc v případě obdržení vícero žádostí, než lze uspokojit v rámci finančního krytí, na základě výše uvedeného požadavku, aby byla reforma přínosná z hlediska sociálního i z hlediska životního prostředí.

Zpravodaj se domnívá, že zvýšení finančního krytí určeného na tento program by mělo být spojeno s revizí pochopení konceptu zaměření „strukturálních reforem“. Strukturální reformy v rámci programu by měly být chápány tak, že zahrnují programy veřejných investic, navracení veřejných statků a služeb na úroveň členských států a obcí, posilování veřejných systémů sociálního zabezpečení a reformy zlepšující kolektivní vyjednávání a podporující růst reálných mezd.

Podle pracovního programu na rok 2017 bylo přibližně 90 % prostředků z programu poskytnuto na projekty zaměřené na provádění pokynů Komise v rámci evropského semestru a jiných právních předpisů EU. Zpravodajka se tudíž domnívá, že by v návrhu měla být výslovně uvedena úloha sociálních partnerů, občanské společnosti a místních a regionálních orgánů při formulování žádosti a při navrhování a sledování provádění reformy.

Pokud jde o revizi obecného cíle tak, aby zahrnoval konvergenční kritéria pro členské státy, které nejsou členy eurozóny, je zpravodajka přesvědčena, že to může vést k použití programu na oslabení kvalitních a dostupných veřejných služeb a systémů sociálního zabezpečení – ve vztahu ke schodku veřejných financí a zejména poměru veřejného dluhu k HDP. Je přesvědčena, že by tento program měl být proto zaměřen na schvalování žádostí, které budou jednoznačným přínosem z hlediska sociálního i z hlediska životního prostředí.

Zpravodaj nesouhlasí s návrhem Komise obsaženém v důvodové zprávě, která doprovází návrh, že by členské státy měly být vyzvány k přesunu stávajících finančních prostředků pro technickou pomoc v rámci evropských strukturálních a investičních fondů do tohoto programu, a to i v případě žádostí týkajících se přijetí eura. Domnívá se, že by ESI fondy a důležitá úloha, kterou hrají v jednotlivých členských státech, měly být zachovány a nikoli převedeny do tohoto programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje.

(1)   Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik a společností, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, přispívá k územní, hospodářské, sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje. Strukturální reformy jsou uznávány za přínosné, nejen pokud snižují veřejné výdaje sociálně udržitelným způsobem, ale také když v zájmu zlepšení hospodářské výkonnosti a rozpočtového salda ve střednědobém až dlouhodobém horizontu výdaje v krátkodobém horizontu zvyšují. Pro úspěšné provádění a udržitelnost strukturálních reforem má zásadní význam demokratická podpora zajišťující zapojení všech příslušných zúčastněných stran, jako jsou místní a regionální orgány, hospodářští a sociální partneři a zástupci občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1 a)  S cílem poskytnout přehled reforem navržených a prováděných na základě žádosti každého členského státu by rozdělení nového rozpočtu programu mělo být založeno na jasných výběrových kritériích a mělo by být předloženo transparentním způsobem. To by zajistilo výměnu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů, což je jedním z cílů programu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1 b)  Ve svém úsilí o posílení kapacity členských států při přípravě a realizaci strukturálních reforem udržujících růst by program neměl nahrazovat ani zastupovat financování z vnitrostátních rozpočtů členských států, ani by se neměl využívat na krytí běžných výdajů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)   Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje.

(2)   Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky, což vedlo k tomu, že několik žádostí o financování nebylo vybráno. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

(3)  Posílení územní, hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na územní, hospodářské a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají.

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají. Toto dodatečné přidělení prostředků by mělo být financováno výhradně z nových rozpočtových prostředků, které by uvolnil rozpočtový orgán, a to na základě příslušného návrhu Komise, přičemž by se plně využila dostupná rozpočtová flexibilita. Pro tento účel by se nemělo uvažovat o žádném přerozdělení, aby se předešlo negativnímu dopadu na financování stávajících víceletých programů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.;

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na územní, hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, finanční stability, tvorby kvalitních pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách. Jakékoli navýšení prostředků na program je financováno uvolněním zvláštních nástrojů uvedených v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na roky 2014–2020* , a nikoli na úkor stávajících programů Unie.

 

_________________

 

* Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Referenční údaje

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Projednání ve výboru

24.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

19.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (20.6.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Za účelem dosažení cílů Unie uvedených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii, musí členské státy považovat svou hospodářskou politiku za věc společného zájmu a koordinovat ji v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Politiky, opatření a nástroje Unie slouží na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  Při vymezování a provádění svých politik a činností musí Unie přihlížet – mimo jiné prostřednictvím provádění evropského pilíře sociálních práv – k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1c)  Unie je povinna podporovat na žádost členských států zlepšování jejich správní kapacity pro provádění práva Unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje.

(1)  Cílem programu na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) je posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění hospodářských a správních reforem zaměřených na prosazování silného a udržitelného růstu, vytváření kvalitních a udržitelných pracovních míst, sociální a územní soudržnost a konvergenci, konkurenceschopnost, produktivitu a sdílenou prosperitu a větší odolnost vůči otřesům, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky, v souladu s vnitrostátními programy reforem.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Úspěch provádění strukturálních reforem závisí na politické vůli, rozhodnosti, účinné a účelné veřejné správě i na podpoře všech skupin obyvatel. Je tedy důležité, aby se strukturální reformy opíraly o zapojení hospodářských a sociálních partnerů a dalších příslušných zúčastněných stran a aby měly demokratickou podporu prostřednictvím vnitrostátních a případně regionálních parlamentů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Je třeba upřednostňovat opatření, která mají synergické účinky na ostatní odvětví a která jsou mimo jiná zaměřena na dosahování vysokého a dlouhodobě udržitelného růstu, obnovu a konvergenci v Unii, boj proti daňovým podvodům, unikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podporu kvalitnějších pracovních míst a provádění sociálních politik. Tyto strukturální reformy by měly být v souladu s cíli stanovenými v evropském semestru a s prováděním doporučení pro jednotlivé země v členských státech a měly by s těmito cíli souviset. Součástí strukturálních reforem by mělo být správné a včasné provedení a uplatňování právních aktů Unie, jejichž řádné fungování je nezbytné k dosažení hospodářské konvergence.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Měnou Evropské unie je euro, jak je uvedeno v čl. 119 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje.

(2)  Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky, což vedlo k tomu, že některé žádosti nebyly vybrány k financování. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Je třeba zlepšit prezentaci a zvýšit transparentnost výsledků programu tím, že přehled o provádění reforem v každém členském státě bude veřejně přístupný na internetu, aby si členské státy mohly vyměňovat poznatky, zkušenosti a osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti, mimo jiné prostřednictvím podpory sociálně vyvážených, environmentálně udržitelných a na růst orientovaných strukturálních reforem, je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii a pro její dlouhodobou stabilitu a prosperitu. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby kvalitních pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro. Nezbytnou součástí tohoto obecného cíle je podrobné následné hodnocení toho, jak program přispěl ke strukturálním reformám v členských státech.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně.

(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které mají v současnosti výjimku z účasti na třetí etapě hospodářské a měnové unie a které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají.

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají. Takové navýšení prostředků by nemělo být prováděno přerozdělením stávajících evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), ale mělo by být financováno uvolněním zvláštních nástrojů stanovených v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na roky 2014–2020. Členské státy by neměly mít povinnost převádět své vnitrostátní a regionální příspěvky z ESI fondů s cílem vyřešit nedostatek finančních prostředků vyčleněných na tento program.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  S cílem poskytovat podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním projektů v terénu.

(7)  S cílem poskytovat podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality, sledovánímposuzováním projektů v terénu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) No 2017/825

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správnímstrukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správyhospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářskésociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.“;

Obecným cílem programu je poskytnout podporu vnitrostátním, regionálnímmístním orgánům na správní a hospodářskou reformu a opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy, hospodářských a sociálních odvětví a na řešení hospodářskýchsociálních výzev za účelem podpory a posílení udržitelného růstu, environmentální udržitelnosti, sociální ochrany, tvorby pracovních míst a investic, konkurenceschopnosti, produktivity, územní a sociální soudržnosti, konvergence a sdílené prosperity a odolnosti vůči otřesům. Tato podpora může také zahrnovat pomoc při účinném, účelném a transparentním využívání finančních prostředků Unie i při správném a včasném provádění a uplatňování právních aktů Unie. Program se prostřednictvím těchto cílů rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí.“;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) No 2017/825

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách. Takové navýšení prostředků se nesmí provádět přerozdělením stávajících evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), ale musí být financováno uvolněním zvláštních nástrojů stanovených v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na roky 2014–2020.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Referenční údaje

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.12.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Projednání ve výboru

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Datum přijetí

19.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

14

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (8.6.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Zpravodaj: Csaba Sógor

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program na podporu strukturálních reforem („program“) na období 2017–2020, který byl s velkou podporou Evropského parlamentu vytvořen v loňském roce, probíhá od 20. května 2017 a jeho rozpočet činí 142,8 milionu EUR. Cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním odborné podpory vnitrostátním orgánům, které o ni požádají.

Poskytovaná podpora se může vztahovat na celou řadu oblastí politiky, z nichž mnohé mají přímý sociální význam, například na vzdělávání a odbornou přípravu, politiky v oblasti trhu práce za účelem vytváření pracovních míst, boj proti chudobě, podporu sociálního začleňování, systémy sociálního zabezpečení a sociální pomoci a systémy veřejného zdraví a zdravotní péče. Další oblasti podpory mají velký dopad rovněž na hospodářskou a sociální soudržnost v EU.

Výrazně vyšší používání programu členskými státy, než se původně předpokládalo, vedlo k tomu, že poptávka po podpoře několikanásobně převyšuje dostupné rozpočtové prostředky. Podle údajů Komise podalo v rámci cyklu pro rok 2018 žádost o podporu 24 členských států, a zatímco celková výše ročních alokovaných prostředků činila 30,5 milionu EUR, odhadované náklady všech žádostí byly přibližně pětkrát vyšší a dosahovaly přibližně 152 milionů EUR.

To vedlo Komisi k tomu, že podala návrh na posílení programu o 80 milionů EUR prostřednictvím nástroje pružnosti na základě článku 11 stávajícího víceletého finančního rámce. Komise má navíc v úmyslu výslovně v rámci cílů programu odkázat na financování opatření a činnosti na podporu reforem, jež mohou členským státům pomoci při přípravě na vstup do eurozóny.

Komise dále vyzývá členské státy, aby využily příležitosti podle článku 11 nařízení o programu na podporu strukturálních reforem převést část svých zdrojů poskytnutých ze složky technické pomoci evropských strukturálních a investičních fondů do programu.

Vzhledem k rozdílům mezi členskými státy, pokud jde o dostupnost odborníků vysoké kvality v oblasti navrhování a provádění prorůstových, udržitelných a inkluzivních politik a vzhledem k popularitě programu mezi členskými státy je posílení rozpočtu programu velmi vítané.

Ačkoli zpravodaj zcela uznává, že mezi cíle programu je důležité výslovně zahrnout podporu vedoucí k přijetí eura, chtěl by rovněž zdůraznit, že je potřeba dále podtrhnout strategické priority EU uvedené v roční analýze růstu, jakými je podpora vysoce kvalitního vzdělávání, odborné přípravy, produktivity práce a aktivních politik na trhu práce. Měl by být kladen větší důraz na strukturální reformy týkající se sociální politiky a politiky zaměstnanosti, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování zaostávají za stanoveným plánem nejvíce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V souladu s článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) při vymezování a provádění svých politik a činností má Unie přihlížet k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví. Navíc, a jak je uvedeno v článku 11 Smlouvy o fungování EU, požadavky na ochranu životního prostředí musí být, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje, zahrnuty do politik a činností Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti. Provádění institucionálních, správních a prorůstových strukturálních reforem je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje.

(1)  Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových správních a strukturálních reforem podporujících začlenění a s evropskou přidanou hodnotou, a mimo jiné podpořit solidaritu, a to i prostřednictvím pomoci pro účinné a účelné využívání finančních prostředků Unie, mj. v oblasti sociálního začlenění. Program tak může být rovněž důležitým nástrojem přispívajícím k dosažení cílů a zásad evropského pilíře sociálních práv. Podpora v rámci programu je poskytována Komisí na základě žádostí členských států a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky. Budování odolných ekonomik, které se opírají o silné ekonomické a sociální struktury, což členským státům umožňuje účinně absorbovat otřesy a rychle překonávat jejich účinky, přispívá k dosažení cílů Unie, jimiž je hospodářská a sociální soudržnost a plná zaměstnanost. Provádění institucionálních, správních a udržitelných strukturálních reforem, které podporují růst podporující začlenění, vytváření pracovních míst a sociální soudržnost, je odpovídajícím nástrojem pro dosažení takového vývoje. Program má vhodné postavení pro to, aby doplnil a dále posílil provádění cyklu evropského semestru, zejména jeho roční analýzu růstu a doporučení pro jednotlivé země, za účelem pokroku směrem k dlouhodobým cílům strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Navýšení finančního krytí určeného na program by mělo být spojeno s revizí cílů programu, neboť v mnoha členských státech je nutné posílit veřejné systémy sociálního zabezpečení, jakož i kolektivní vyjednávání a růst reálných mezd.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje.

(2)  Členské státy stále více využívají podporu v rámci programu, více než se původně očekávalo. Žádosti o podporu, které Komise obdržela v rámci cyklu pro rok 2017, na základě jejich odhadované hodnoty významně převyšují dostupné přidělené roční prostředky. Během cyklu pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota obdržených žádostí pětinásobek finančních prostředků dostupných pro uvedený rok. Téměř všechny členské státy požádaly o podporu z programu a žádosti se týkají všech oblastí politiky, na které se program vztahuje. Předpokládá se, že požadavky na program budou i nadále významně převyšovat možnosti, a proto bude nutný výběr žádostí o podporu, aniž by byla dotčena nutnost rovného zacházení s členskými státy. Při posuzování žádostí je třeba zaměřovat se zejména na priority uvedené v roční analýze růstu (AGS) a na strategické priority Unie i na žádosti s pozitivním sociálním dopadem při zapojení partnerů. Rozdíly mezi členskými státy týkající se oživení hospodářství a situace v oblasti zaměstnanosti vyžadují v souladu s roční analýzou růstu na rok 2018 další cílené investice do kvalitního vzdělávání, odborné přípravy, produktivity práce a aktivních politik na trhu práce. Měl by být kladen větší důraz na strukturální reformy týkající se sociální politiky a politiky zaměstnanosti, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování zaostávají za stanoveným plánem nejvíce. Při posuzování žádostí by měla být rovněž věnována náležitá pozornost odůvodnění reforem, včetně výsledků příslušných konzultací se zainteresovanými stranami a partnery, je-li to relevantní na základě povahy a rozsahu prováděných reforem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii. To je zvláště důležité pro členské státy, jejichž měnou není euro, při přípravě na vstup do eurozóny.

(3)  Posílení hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím podpory strukturálních reforem je klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské a měnové unii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je proto vhodné zdůraznit v obecném cíli programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu a tvorby pracovních míst by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro.

(4)  Je proto vhodné začlenit do obecného cíle programu – v rámci jeho příspěvku k reakci na hospodářské a sociální výzvy – že posílení hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti, sociálního začlenění a boje proti chudobě, konkurenceschopnosti, produktivity a udržitelného růstu podporujícího začlenění, tvorby pracovních míst a investic, by rovněž mělo přispívat k přípravě na budoucí účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro, stejně jako ke konvergenci v rámci eurozóny i mimo ni.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež mohou členským státům, které chtějí přijmout euro, pomoci při přípravě na účast v eurozóně.

(5)  Rovněž je nutné uvést, že opatření a činnosti v rámci programu mohou podpořit reformy, jež pomohou členským státům, které chtějí přijmout euro, při přípravě na účast v eurozóně tak, aby mohly zlepšit svou výkonnost z hlediska sociálních ukazatelů v rámci evropského semestru.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň, která umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají.

(6)  S cílem uspokojit rostoucí poptávku po podpoře od členských států a s ohledem na nutnost podpořit provádění strukturálních reforem v členských státech, jejichž měnou není euro, by finanční prostředky přidělené na program měly být navýšeny na dostatečnou úroveň prostřednictvím nástroje pružnosti stanoveného v současném víceletém finančním rámci, což umožní Unii poskytovat podporu, jež splňuje potřeby členských států, které o ni žádají. Členské státy by měly mít možnost na dobrovolném základě využít možnosti stanovené v článku 11 nařízení (EU) č. 2017/825 převést část svých zdrojů poskytnutých ze složky technické pomoci evropských strukturálních a investičních fondů na program za účelem podpory na provádění reforem, včetně reforem spojených s přijetím eura. Vzhledem k tomu, že je důležité rozvíjet strukturální reformy pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti a silnou poptávku mezi členskými státy po podpoře poskytované v rámci programu, což podléhá kladnému hodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo v letech 2017–2020, měla by být uvážena možnost stálého programu na podporu strukturálních reforem s vlastním rozpočtem v rámci VFR na období po roce 2020.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  S cílem poskytovat podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním projektů v terénu.

(7)  S cílem poskytovat kvalitní podporu s co možná nejmenším zpožděním by Komise měla mít možnost použít část finančního krytí také na pokrytí nákladů na činnosti podporující provádění programu, jako jsou výdaje spojené s kontrolou kvality a sledováním projektů v terénu. Tyto náklady by měly být úměrné celkové hodnotě výdajů v rámci podpůrných projektů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Aby se zajistilo hladké podávání zpráv o provádění programu Evropskému parlamentu a Radě, mělo by být upřesněno období, ve kterém má Komise předložit výroční monitorovací zprávu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu, tvorby pracovních míst a investic, což rovněž připraví na účast v eurozóně, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie.;

Obecným cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám podporujícím růst a začlenění v členských státech poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví v reakci na hospodářské a sociální výzvy, za účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, sociálního začlenění a boje proti chudobě, konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelného růstu podporujícího začlenění, tvorby pracovních míst a investic, zejména v rámci správy ekonomických záležitostí a provádění evropského pilíře sociálních práv, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání fondů Unie. Program může rovněž konkrétně přispět k úspěšné účasti členských států v hospodářské a měnové unii a k přípravě na účast v eurozóně v případě těch členských států, jejichž měnou není euro, a sice poskytováním podpory vnitrostátním orgánům na opatření zaměřená na tyto přípravné činnosti;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 5 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  v čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„fa)  opatření a činnosti na podporu reforem v členských státech na pomoc při jejich přípravě na vstup do eurozóny.“

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2017/825

Článek 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Vkládá se nový článek 5a, který zní:

vypouští se

„Článek 5a

 

Podpora přípravy na členství v eurozóně

 

Z programu mohou být financována opatření a činnosti na podporu reforem, jež mohou členským státům pomoci při přípravě na vstup do eurozóny.“

 

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách.;

1.  Finanční krytí pro provádění tohoto programu činí 222 800 000 EUR v běžných cenách, přičemž 80 000 000 EUR bude poskytnuto z nástroje pružnosti podle nařízení Rady (EU, Euratom) č 1311/2013*.;

 

__________________

 

* nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) 2017/825

Čl. 16 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  v článku 16 se návětí odstavce 2 nahrazuje tímto:

2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:

„2.  Od roku 2018 do roku 2021 včetně předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o provádění programu. Tato zpráva obsahuje informace o:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení EU 2017/825

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  V článku 16 odst. 2 se vkládá písm. da), které zní:

 

„ da)  výsledky kontroly kvality a sledování projektů v terénu; “

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Referenční údaje

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Csaba Sógor

13.3.2018

Projednání ve výboru

15.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

7.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Referenční údaje

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Datum předložení EP

6.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum přijetí

25.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Ivana Maletić

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Datum předložení

27.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 3. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí