Postupak : 2017/0334(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 875kWORD 110k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Ruža Tomašić

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Jean Arthuis, Odbor za proračune

Roberto Gualtieri, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

(*)  Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0825),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 175. i 197. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0433/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. ožujka 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. travnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0227/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Unija mora pomoći državama članicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu prava Unije kada one to zatraže.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)   Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast.

(1)   Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme s europskom dodanom vrijednosti kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava i otpornog društva utemeljenih na snažnim gospodarskih, socijalnim i teritorijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Reforme koje se podupiru iz Programa iziskuju učinkovite i efikasne nacionalne i regionalne javne uprave te odgovornost i aktivno sudjelovanje svih dionika. Primjereni alati za ostvarivanje tog razvoja jesu provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast specifičnih za svaku pojedinu državu kao i preuzimanje odgovornosti za praktičnu provedbu strukturnih reformi koje su u interesu Unije, u prvom redu u vidu djelovanja lokalnih i regionalnih tijela i socijalnih partnera.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Potrebni su učinkovito informiranje i komunikacija rezultata Programa na razini Unije te nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala vidljivost rezultata reformi koje su provedene na temelju zahtjeva svake države članice. Time bi se osigurala razmjena znanja, iskustva i najboljih praksi, što je ujedno i jedan od ciljeva Programa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Očekuje se da će potražnja za potporom u okviru Programa ostati velika, što znači da će se određenim zahtjevima morati dati prioritet. Prednost bi, gdje je to primjereno, trebalo dati zahtjevima kojima je cilj preusmjeriti oporezivanje s rada na bogatstvo i onečišćenje, promicati snažnije politike zapošljavanja i socijalne politike, a time i socijalnu uključenost, boriti se protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza zahvaljujući većoj transparentnosti, uspostaviti strategije za inovativnu i održivu reindustrijalizaciju te uvesti poboljšanja u sustave obrazovanja i osposobljavanja. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti zahtjevima za potporu koji imaju visoku razinu demokratske podrške i uključenosti partnera te učinak prelijevanja na druge sektore. Program bi trebao biti nadopuna drugim instrumentima kako bi se izbjegla preklapanja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 c)  U pogledu nastojanja da se ojača sposobnost država članica za pripremu i provedbu strukturnih reformi kojima se održava rast, Program ne bi trebao zamijeniti financijska sredstva iz nacionalnih proračuna država članica ili se upotrebljavati za pokrivanje tekućih rashoda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)   Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

(3)   Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije s pomoću strukturnih reformi koje koriste Uniji i u skladu su s njezinim načelima i vrijednostima neophodno je za uspješno sudjelovanje i veću stvarnu konvergenciju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, te osigurava njezinu dugoročnu stabilnost i prosperitet. To je posebno važno za države članice čija valuta još nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.

(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti i održivog rasta, otvaranje radnih mjesta, socijalna uključenost te smanjenje razlika među državama članicama i regijama trebali doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta još nije euro.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje žele uvesti euro mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.

(5)  Imajući na umu pozitivno iskustvo Unije u pogledu tehničke pomoći pružene drugim zemljama koje su već uvele euro, također je potrebno navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje su kasnije pristupile Europskoj uniji, a koje žele uvesti euro, mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)   U skladu s Ugovorom sedam država članica mora se pripremiti za sudjelovanje u europodručju. Riječ je o Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Neke od tih država posljednjih su nekoliko godina ostvarile tek mali napredak u ostvarivanju navedenog cilja pa je stoga potpora Unije za njihovo sudjelovanje sve važnija. Danska i Ujedinjena Kraljevina nemaju obvezu pristupanja europodručju.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)   Regionalna i lokalna tijela imaju važnu ulogu u strukturnoj reformi, u mjeri koja ovisi o ustavnoj i administrativnoj organizaciji svake države članice. Stoga je u pripremi i provedbi strukturnih reformi potrebno predvidjeti odgovarajuću razinu sudjelovanja i konzultiranja regionalnih i lokalnih tijela.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)   Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve.

(6)   Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi koje su u interesu Unije u državama članicama čija valuta još nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi na temelju instrumenta fleksibilnosti iz Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131A1a povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve. To povećanje ne bi trebalo negativno utjecati na druge prioritete kohezijske politike. Povrh toga, države članice ne bi smjele biti primorane na prijenos svojih nacionalnih i regionalnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) radi popunjavanja nedostataka u financiranju iz Programa.

 

___________

 

1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete i praćenjem projekata na terenu.

(7)  Kako bi se kvalitetna potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete, praćenjem i evaluacijom projekata na terenu. Ti bi troškovi trebali biti razmjerni ukupnom iznosu rashoda u okviru projekata potpore.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Kako bi se osiguralo neometano izvješćivanje o provedbi Programa Europskom parlamentu i Vijeću, treba biti naveden rok u kojem Komisija dostavlja godišnja izvješća o praćenju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2017/825

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore tijelima država članica, uključujući po potrebi regionalna i lokalna tijela, za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, otvaranja radnih mjesta, socijalne uključenosti, borbe protiv utaje poreza i siromaštva, ulaganja i stvarne konvergencije unutar Unije, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) 2017/825

Članak 5. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   u članku 5. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

(da)    podupiranje sudjelovanja i konzultiranja regionalnih i lokalnih tijela u pripremi i provedbi mjera strukturnih reformi u opsegu koji odgovara ovlastima i nadležnostima tih regionalnih i lokalnih tijela u okviru ustavne i administrativne strukture svake države članice.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Uredba (EU) 2017/825

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama, od čega se 80 000 000 EUR dodjeljuje iz instrumenta fleksibilnosti u okviru Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*.

 

_________________

 

* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EU) 2017/825

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a)  U članku 16. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

2.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:

2.   U razdoblju od 2018. do i uključujući 2021., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EU) 2017/825

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  U članku 16. stavku 2. dodaje se točka (da):

 

„(da)  rezultatima kontrole kvalitete i praćenja projekata potpore na terenu; ”

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Ovim Prijedlogom Komisija želi izmijeniti Uredbu (EU) 2017/825 kako bi se povećala financijska omotnica Programa potpore strukturnim reformama i izmijenio njegov opći cilj. Komisija se na taj korak odlučila zbog brojnih zahtjeva država članica za financiranje strukturnih reformi.

Konkretno, aktom o izmjeni želi se izmijeniti članak 4. o cilju Programa potpore strukturnim reformama uvrštavanjem potpore za pripreme za članstvo u europodručju među njegove ciljeve (u članak su uvrštene riječi „što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju”). Također se dodaje i članak 5.a kojim se omogućuje financiranje pripremnih mjera i aktivnosti za pridruživanje europodručju.

Nadalje, ukupna financijska omotnica za Program potpore strukturnim reformama povećana je uporabom instrumenta fleksibilnosti u višegodišnjem financijskom okviru s 142,8 milijuna EUR na 222,8 milijuna EUR. Države članice imat će mogućnost izbora dodatnog financiranja Programa potpore strukturnim reformama u vidu prijenosa odobrenih sredstava iz proračuna za tehničku pomoć, čime bi se ukupni iznos omotnice povećao na 300 milijuna EUR. Takvi prijenosi već su mogući u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama.

Izvjestiteljica smatra da je, unatoč tome što je promjena u tekstu tek manja, riječ o politički vrlo bitnoj izmjeni Programa potpore strukturnim reformama. Devetnaest država članica već su dio europodručja. Sedam država članica podliježe obvezi iz Ugovora koja se odnosi na pripremu za sudjelovanje u europodručju, a to su Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska. Neke od tih država članica posljednjih nekoliko godina zabilježile su tek mali napredak u ostvarivanju tog cilja, pa je zato potpora Unije njihovom sudjelovanju postala još važnija. Dvije države članice, Danska i Ujedinjena Kraljevina, nemaju obvezu pristupiti europodručju s obzirom na to da su izuzete iz uvođenja jedinstvene valute. Ujedinjena Kraljevina trebala bi dakako 2019. istupiti iz Europske unije.

Izvjestiteljica smatra da je važno bolje pojasniti i strukturne reforme koje će se promicati kohezijskim sredstvima i njihov vjerojatni utjecaj na učinkovitost financiranja u okviru kohezijske politike. Važno je napomenuti da je u većini slučajeva nejednakost među državama članicama EU-a posljedica razlika unutar pojedine države, a ne razlika među državama. Učinkovita strukturna transformacija stoga zahtijeva predanost suradnji na različitim razinama vlasti kako bi se kombiniranjem različitih političkih doprinosa olakšalo usklađeno i integrirano djelovanje i tako odgovorilo na različite teritorijalne razvojne potrebe i izazove. S obzirom na to da države članice već imaju vlastite inicijative u pogledu reforme, Program bi trebao biti usmjeren na mjere kojima će se na najbolji način poduprijeti preporuke po državama članicama.

Izvjestiteljica podržava dvije glavne sastavnice Prijedloga, tj. povećanje proračuna za Program potpore strukturnim reformama i uvrštavanje priprema za članstvo u europodručju među ciljeve programa. Zato je u ovoj fazi broj amandmana na Prijedlog ograničen. Njihova je svrha naglasiti važnost potpore pripremama za članstvo u europodručju i zajamčiti mogućnost većeg sudjelovanja regionalnih i lokalnih tijela u projektima strukturnih reformi.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (19.6.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jean Arthuis

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica smatra da se preispitivanjem financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i njegova općeg cilja pruža prilika za sljedeće:

1) Preispitivanje općega cilja toga programa kako bi se zajamčilo da je on jasno usmjeren na pružanje tehničke pomoći na zahtjev država članica za reforme koje su korisne za društvo i/ili za okoliš. Programom bi trebalo doprinijeti postizanju gospodarskog oporavka i stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, borbi protiv siromaštva i poticanju ulaganja u realno gospodarstvo.

2) Osmišljanje kriterija za prihvaćanje zahtjeva država članica za pomoć kad se zaprimi više zahtjeva nego što se može odobriti u okviru financijske omotnice na temelju navedenoga uvjeta da je riječ o reformi koja je korisna za društvo i/ili okoliš.

Izvjestiteljica smatra da bi povećanje financijske omotnice namijenjene za taj program trebalo uključivati ponovno razmatranje „strukturnih reformi” na koje bi on trebao biti usmjeren. Strukturne reforme u okviru programa trebalo bi shvatiti kao reforme koje obuhvaćaju programe javnih ulaganja, ponovnu nacionalizaciju ili municipalizaciju javnih dobara i usluga, jačanje javnih sustava socijalne sigurnosti te reforme kojima se zagovaraju kolektivni pregovori i promiče rast realnih plaća.

Prema programu rada za 2017., oko 90 % sredstava iz programa dodijeljeno je za projekte usmjerene na provedbu uputa Komisije u okviru europskog semestra i drugih zakonodavnih zahtjeva EU-a. Kao rezultat toga izvjestiteljica smatra da bi se uloga socijalnih partnera, civilnoga društva te lokalnih i regionalnih vlasti u sastavljanju zahtjeva i planiranju i praćenju provedbe reforme trebala izričito navesti u prijedlogu.

U pogledu preispitivanja općega cilja kako bi se obuhvatili konvergencijski kriteriji za države članice koje nisu članice europodručja, izvjestiteljica smatra da bi to moglo rezultirati time da se program rabi za ugrožavanje kvalitetnih i dostupnih javnih usluga i sustava socijalne sigurnosti – posebno u vezi s državnim proračunskim deficitom i omjerom državnog duga i BDP-a. S obzirom na navedeno, izvjestiteljica smatra da bi se Program trebao usmjeriti na odobravanje zahtjeva kojima će se ostvarivati sigurna korist za društvo ili okoliš.

Izvjestiteljica se ne slaže s prijedlogom Komisije u njezinu obrazloženju priloženom prijedlogu da države članice treba pozvati na preraspodjelu postojećih sredstava za tehničku pomoć u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u taj program, uključujući zahtjeve u pogledu uvođenja eura. Smatra da bi sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i važnu ulogu koju imaju u svim državama članicama trebalo zadržati, a ne preraspodijeliti u taj program.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)   Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast.

(1)   Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava i društava utemeljenih na snažnim gospodarskim i socijalnim strukturama pridonosi teritorijalnoj, gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast. Strukturne reforme priznate su kao korisne ne samo kada se njima smanjuje javna potrošnja na socijalno održiv način nego i kad se njima potrošnja kratkoročno povećava kako bi se poboljšali gospodarski rezultati i proračunska salda u srednjoročnom ili dugoročnom smislu. Za uspješno provođenje i održivost strukturnih reformi presudno je da se one provode uz demokratsku potporu te uz jamčenje sudjelovanja svih relevantnih dionika, kao što su lokalna i regionalna tijela, ekonomski i socijalni partneri te predstavnici civilnog društva.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Kako bi se dao pregled reformi koje su osmišljene i provedene na osnovi zahtjeva svake države članice, raspodjela novoga proračuna za Program trebala bi se zasnivati na jasnim kriterijima odabira i biti predstavljena na transparentan način. Time bi se zajamčila razmjena znanja, iskustva i najbolje prakse, što je jedan od ciljeva Programa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  U pogledu nastojanja da se ojača sposobnost država članica za pripremu i provedbu strukturnih reformi kojima se održava rast, Program ne bi trebao zamijeniti financijska sredstva iz nacionalnih proračuna država članica ili se upotrebljavati za pokrivanje tekućih rashoda.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)   Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime.

(2)   Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu, što je dovelo do toga da neki zahtjevi nisu odabrani za financiranje. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

(3)  Jačanje teritorijalne, gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.

(4)  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na teritorijalne, ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve.

(6)  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve. Ta bi se dodatna sredstva trebala dodijeliti isključivo s pomoću novih odobrenih sredstava koja bi mobiliziralo proračunsko tijelo, čime bi se potpuno iskoristila proračunska fleksibilnost na temelju relevantnoga prijedloga Komisije. U tu svrhu ne bi trebalo razmatrati preraspodjele kako bi se izbjegle negativne posljedice na financiranje postojećih višegodišnjih programa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na teritorijalne, ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, financijske stabilnosti, stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama. Svako povećanje programa financira se mobilizacijom posebnih instrumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.*, a ne na štetu postojećih programa Unije.

 

_________________

 

* SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja

Referentni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Razmatranje u odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (20.6.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Roberto Gualtieri

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Kako bi se ostvarili ciljevi Unije utvrđeni člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji, države članice svoje gospodarske politike moraju smatrati pitanjem od zajedničkog interesa te ih usklađivati unutar Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.a)  Politikama, mjerama i instrumentima Unije treba se promicati gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.b)  Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti, Unija treba uzeti u obzir zahtjeve povezane s poticanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi, između ostalog i provedbom europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.c)  Unija mora pomoći državama članicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu prava Unije kada one to zatraže.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast.

1.  Program potpore strukturnim reformama („Program”) ima cilj jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu gospodarske i administrativne reforme namijenjene za poticanje snažnog i održivog rasta, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, socijalnu i teritorijalnu koheziju i konvergenciju, konkurentnost, produktivnost i zajedničko blagostanje, povećanu otpornost na šokove, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike u skladu s nacionalnim programima reformi.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Uspješna provedba strukturnih reformi zahtijeva političku volju, odlučnost, učinkovitu i djelotvornu javnu upravu te potporu iz svih segmenata društva. Stoga je važno da se uključivanjem gospodarskih i socijalnih partnera i drugih relevantnih dionika te demokratskom podrškom preko nacionalnih i, po potrebi, regionalnih parlamenata pruži potpora za strukturne reforme.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Prednost bi trebalo dati mjerama koje djeluju sinergijski na druge sektore i čiji su ciljevi, između ostalog, postizanje visokog i dugoročnog održivog rasta, oporavka i konvergencije u Uniji, suzbijanje poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja poreza, poticanje visokokvalitetnog zapošljavanja i provedba socijalnih politika. Te bi strukturne reforme trebale bi biti dosljedne s ciljevima utvrđenima u okviru Europskog semestra i provedbom preporuka po državama članicama te bi trebale biti povezane s njima. Strukturne reforme trebale bi uključivati ispravno i pravovremeno prenošenje pravnih akata Unije u nacionalna zakonodavstva i provedbu tih akata jer je njihovo dobro funkcioniranje ključno za postizanje gospodarske konvergencije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  Euro je valuta Europske unije u skladu s člankom 119. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime.

2.  Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu, što je dovelo do toga da brojni zahtjevi nisu odabrani za financiranje. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Trebalo bi povećati prezentaciju i transparentnost rezultata Programa tako da se napravi pregled provedbe reformi u svakoj državi članici koji će biti javno dostupan na internetu kako bi se osigurala razmjena znanja, iskustava i najboljih praksi među državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

3.  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije, među ostalim s pomoću intenzivnije provedbe socijalno uravnoteženih, ekološki održivih strukturnih reformi koje pogoduju rastu, neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji i njezinu dugoročnu stabilnost i blagostanje. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.

4.  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro. Temeljita ex post evaluacija doprinosa Programa strukturnim reformama u državama članicama nužan je dio tog općeg cilja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje žele uvesti euro mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.

5.  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje državama članicama za koje trenutačno vrijedi odstupanje od sudjelovanja u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije i koje žele uvesti euro mogu pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve.

6.  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve. Takvo povećanje ne bi se smjelo postići preraspodjelama postojećih europskih strukturnih i investicijskih fondova, nego bi se trebalo financirati mobilizacijom posebnih instrumenata kao što je predviđeno Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. Države ne bi smjele biti primorane na prijenos svojih nacionalnih i regionalnih sredstava iz ESIF-a radi popunjavanja nedostatka u financiranju Programa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi se potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete i praćenjem projekata na terenu.

7.  Kako bi se potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete, praćenjem i evaluacijom projekata na terenu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije..

Opći je cilj Programa pružiti potporu nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima za administrativne i gospodarske reforme i mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave, gospodarskih i socijalnih sektora te rješavanje gospodarskih i socijalnih izazova s ciljem poticanja i poboljšanja održivog rasta, ekološke održivosti, sustava socijalne zaštite, otvaranja radnih mjesta i ulaganja, konkurentnosti, produktivnosti, teritorijalne i socijalne kohezije, konvergencije i zajedničkog blagostanja te otpornosti na šokove. Ta potpora može uključivati i pomoć za učinkovitu, djelotvornu i transparentnu uporabu sredstava Unije kao i za pravilno i pravovremeno prenošenje pravnih akata Unije u nacionalna zakonodavstva i njihovu provedbu. S pomoću tih ciljeva Program će doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama. Takvo povećanje ne smije se postići preraspodjelama postojećih europskih strukturnih i investicijskih fondova, nego se mora financirati mobilizacijom posebnih instrumenata kao što je predviđeno Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja

Referentni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Razmatranje u odboru

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

14

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (8.6.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Csaba Sógor

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Program potpore strukturnim reformama (Program) za razdoblje od 2017. do 2020., uspostavljen prošle godine uz snažnu potporu Europskog parlamenta, operativan je od 20. svibnja 2020., a proračun mu iznosi 142,8 milijuna EUR. Cilj mu je doprinijeti institucijskim i administrativnim strukturnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem stručne potpore nacionalnim tijelima koja je zatraže.

Potporom se može obuhvatiti širok niz područja političkog djelovanja, od kojih su mnoga od izravne društvene važnosti, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, politike tržišta rada za otvaranje radnih mjesta, borba protiv siromaštva, promicanje socijalne uključenosti, sustavi socijalne sigurnosti i socijalne skrbi, javno zdravstvo i zdravstveni sustavi. Druga područja potpore također imaju snažan učinak na gospodarsku i socijalnu koheziju u EU-u.

Znatno viša razina sudjelovanja država članica u Programu od one koja je prvotno očekivana dovela je do potražnje za potporom koja je nekoliko puta veća od raspoloživih sredstava. Prema podacima Komisije 2018. su 24 države članice podnijele 444 zahtjeva za potporu, a procijenjeni trošak svih zahtjeva iznosio je oko 152 milijuna EUR, što je oko pet puta više od ukupnog iznosa godišnjih dodijeljenih sredstava od 30,5 milijuna EUR.

To je navelo Komisiju da predloži jačanje Programa za 80 milijuna EUR upotrebom instrumenta fleksibilnosti iz članka 11. aktualne Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru. Povrh toga, Komisija namjerava među ciljevima Programa posebno navesti financiranje mjera i aktivnosti za potporu reformama koje bi mogle pomoći državama članicama u pripremi za pridruživanje europodručju.

Komisija nadalje poziva države članice da, u skladu s člankom 11. Uredbe o Programu potpore strukturnim reformama, dio svojih sredstava iz komponente tehničke pomoći u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenesu u Program.

S obzirom na razlike među državama članicama u dostupnosti visokokvalitetnog stručnog znanja za izradu i provedbu održivih, uključivih politika kojima se potiče rast kao i na popularnost Programa u državama članicama, jačanje proračuna Programa svakako je dobrodošlo.

Međutim, priznajući u potpunosti važnost izričitog uvrštavanja potpore za prihvaćanje eura među ciljeve Programa, vaš izvjestitelj želi također istaknuti da je potrebno dodatno naglasiti strateške prioritete EU-a navedene u Godišnjem pregledu rasta kao što su podupiranje visokokvalitetnog obrazovanja, osposobljavanja, produktivnosti radne snage i aktivnih politika tržišta rada. Trebalo bi dodatno naglasiti strukturne reforme povezane sa socijalnom politikom i politikom zapošljavanja, vodeći računa o činjenici da je ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020. u pogledu zapošljavanja i socijalne uključenosti u najvećem zaostatku.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U skladu s člankom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti Unija treba uzeti u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi. Osim toga, a kako je utvrđeno u članku 11. UFEU-a, u politike i aktivnosti Unije, osobito s ciljem promicanja održivog razvoja, trebaju se uključiti zahtjevi u pogledu zaštite okoliša.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast, među ostalim putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Za ostvarivanje tog razvoja primjeren je alat provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast.

1.  Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu uključive administrativne i strukturne reforme s europskom dodanom vrijednosti kojima se održava rast te da među ostalim promiču solidarnost, pa tako i putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije, između ostalog u području socijalnog uključivanja. Program stoga može također biti važan alat koji pomaže u ostvarenju ciljeva i načela europskog stupa socijalnih prava. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava utemeljenih na snažnim gospodarskih i socijalnim strukturama, koja državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, pridonosi postizanju Unijinih ciljeva gospodarske i socijalne kohezije i pune zaposlenosti. Primjeren alat za ostvarivanje tog razvoja je provedba institucijskih, administrativnih i održivih strukturnih reformi kojima se potiče uključiv rast, otvaranje radnih mjesta i socijalna kohezija. Programom se može dopuniti i dodatno ojačati provedba ciklusa europskog semestra, posebno njegova godišnjeg pregleda rasta i preporuka po državama članicama, te ostvariti napredak prema dugoročnim ciljevima strategije Europa 2020.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Povećanje financijske omotnice za program trebalo bi biti povezano s revizijom ciljeva Programa jer je u mnogim državama članicama potrebno ojačati javne sustave socijalnog osiguranja, kao i kolektivno pregovaranje i rast realnih plaća.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime.

2.  Države članice podnose sve više zahtjeva za potporu u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili dostupna sredstva dodijeljena za tu godinu. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva peterostruko je veća od iznosa financijskih sredstava dostupnih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena njime. Očekuje se da će i dalje vladavati prevelika potražnja za Programom, zbog čega će trebati napraviti odabir među zahtjevima za potporu, ne dovodeći time u pitanje potrebu za jednakim postupanjem prema državama članicama. Pri ocjeni zahtjeva trebalo bi se osobito usmjeriti na prioritete utvrđene u Godišnjem pregledu rasta, strateške prioritete Unije i zahtjeve koji imaju pozitivan socijalni učinak i u koje su uključeni partneri. U skladu s Godišnjim pregledom rasta za 2018. razlika u oporavku gospodarstava i u situaciji u pogledu zaposlenosti u državama članicama iziskuje daljnja ciljana ulaganja u visokokvalitetno obrazovanje, osposobljavanje, produktivnost radne snage i aktivne politike tržišta rada. Trebalo bi dodatno naglasiti strukturne reforme povezane sa socijalnom politikom i politikom zapošljavanja, vodeći računa o činjenici da je ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020. u pogledu zapošljavanja i socijalne uključenosti u najvećem zaostatku. Pri ocjeni zahtjeva također treba uzeti u obzir razloge reforme, uključujući rezultate savjetovanja s relevantnim dionicima i partnerima, gdje god su oni relevantni zbog naravi i opsega reformi koje se provode.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. To je posebno važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.

3.  Jačanje gospodarske i socijalne kohezije s pomoću intenzivnije provedbe strukturnih reformi neophodno je za uspješno sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stoga je primjereno u općem cilju Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – istaknuti da bi poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta i stvaranja radnih mjesta trebala doprinijeti i pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro.

4.  Stoga je primjereno u opći cilj Programa – u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove – uključiti činjenicu da bi poboljšanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva, konkurentnosti, produktivnosti, održivog i uključivog rasta te stvaranja radnih mjesta i ulaganja trebala također doprinijeti pripremi za pridruživanje europodručju država članica čija valuta nije euro, kao i konvergenciji u europodručju i izvan njega.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje bi državama članicama koje žele uvesti euro mogle pomoći u pripremi za pristupanje europodručju.

5.  Osim toga, potrebno je navesti da se mjerama i aktivnostima u okviru Programa može pružati potpora reformama koje pomažu državama članicama koje žele uvesti euro u pripremi za pristupanje europodručju na način koji bi tim državama članicama također trebao omogućiti da poboljšaju svoje rezultate u smislu socijalnih pokazatelja obuhvaćenih europskim semestrom.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do razine koja bi bila dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve.

6.  Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi u državama članicama čija valuta nije euro, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi uporabom instrumenta fleksibilnosti predviđenim u sklopu trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira povećati do razine koja će biti dovoljna da Unija može pružiti potporu u skladu s potrebama država članica koje podnesu zahtjeve. Države članice trebale bi moći dobrovoljno iskoristiti mogućnost predviđenu člankom 11. Uredbe (EU) 2017/825 da dio svojih sredstava iz komponente tehničke pomoći u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenesu u Program radi pružanja potpore u provedbi reformi, uključujući reforme povezane s uvođenjem eura. Međutim, s obzirom na važnost razvoja strukturnih reformi za jačanje gospodarske i socijalne kohezije i s obzirom na veliku potražnju država članica za potporom iz Programa, pod uvjetom da rezultati ostvareni u razdoblju 2017.–2020. budu pozitivno ocijenjeni, u VFO-u za razdoblje nakon 2020. trebalo bi razmotriti stalni program potpore strukturnim reformama s vlastitim proračunom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi se potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete i praćenjem projekata na terenu.

7.  Kako bi se kvalitetna potpora pružila što prije, Komisija bi trebala dio financijske omotnice moći iskoristiti i za financiranje troškova pomoćnih aktivnosti u okviru Programa, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete i praćenjem projekata na terenu. Ti bi troškovi trebali biti razmjerni ukupnom iznosu rashoda u okviru projekata potpore.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Kako bi se osiguralo neometano izvješćivanje Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Programa, trebalo bi navesti rok u kojem Komisija mora dostavljati godišnja izvješća o praćenju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, što doprinosi i pripremi za pridruživanje europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.”.

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim, administrativnim i uključivim strukturnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva, konkurentnosti, produktivnosti, održivog i uključivog rasta, stvaranja radnih mjesta i ulaganja, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja i provedbe europskog stupa socijalnih prava, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije. Program bi također mogao konkretno doprinijeti uspješnom sudjelovanju država članica u ekonomskoj i monetarnoj uniji i pripremama za sudjelovanje u europodručju za one države članice čija valuta nije euro, i to pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere namijenjene tim pripremama.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 5. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U članku 5. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(fa)  mjere i aktivnosti za potporu reformama u državama članicama u pripremi za pridruživanje europodručju.”

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dodaje se članak 5.a:

Briše se.

Članak 5.a

 

Potpora u pripremi za pridruživanje europodručju

 

U okviru Programa mogu se financirati mjere i aktivnosti za potporu reformama koje bi mogle pomoći državama članicama u pripremi za pridruživanje europodručju.”.

 

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama, od čega se 80 000 000 EUR dodjeljuje iz instrumenta fleksibilnosti u okviru Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*;

 

__________________

 

* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  U članku 16. uvodni dio stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:

„2.  U razdoblju od 2018. do i uključujući 2021., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa. To izvješće sadržava informacije o:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EU) br. 2017/825

Članak 16. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  U članku 16. stavku 2. dodaje se točka (da):

 

„(da)  rezultatima kontrole kvalitete i praćenja projetaka potpore na terenu; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0825&qid=1525339311171&from=EN)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja

Referentni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Csaba Sógor

13.3.2018

Razmatranje u odboru

15.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

7.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja

Referentni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum usvajanja

25.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

John Howarth, Ivana Maletić

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Datum podnošenja

27.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 3. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti