JELENTÉS a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27.6.2018 - (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Ruža Tomašić
A vélemény előadói (*):
Jean Arthuis, Költségvetési Bizottság
Roberto Gualtieri, Gazdasági és Monetáris Bizottság
(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


Eljárás : 2017/0334(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0227/2018

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0825),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0433/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. március 14-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Európai Bizottsága 2018. április 3-i véleményére[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, továbbá a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0227/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Uniónak kérésükre támogatnia kell a tagállamokat, hogy az uniós jog végrehajtása érdekében javíthassák igazgatási kapacitásukat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz.

(1)   A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó, uniós hozzáadott értékkel rendelkező igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági, társadalmi és területi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság és társadalom kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz. A program által támogatott reformokhoz hatékony és eredményes nemzeti és regionális közigazgatásra, valamint az érdekelt felek felelősségvállalására és aktív részvételére van szükség. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó, országspecifikus strukturális reformok végrehajtása, valamint az Unió számára jelentőséggel bíró strukturális reformok terén a helyi és regionális hatóságok és a szociális partnerek felelősségvállalása megfelelő eszköz.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az egyes tagállamok kérelme alapján kialakított és végrehajtott reformok uniós, nemzeti és regionális szintű ismertségének biztosítása érdekében a program eredményeit hatékonyan kell kommunikálni. Ez biztosítaná az ismeretek, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét, amely a program egyik célja.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A program által nyújtott támogatás iránti igény várhatóan magas marad, így bizonyos kérelmeket prioritásként kell kezelni. Előnyben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a munka adóztatása helyett a tehetősebbek és a szennyezés megadóztatása, a foglalkoztatás és a szociális politikák, és ezáltal a társadalmi befogadás megerősítése, az adócsalás, az adókikerülés és az adókijátszás elleni fellépés jelentősen nagyobb átláthatóság révén, továbbá az innovatív és fenntartható újraiparosításra vonatkozó stratégiák és az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésének támogatása, Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani azokra a támogatási kérelmekre, amelyek magas szintű demokratikus támogatást élveznek és több partnert bevonnak, valamint amelyek továbbgyűrűző hatást gyakorolnak más ágazatokra. Az átfedések elkerülése érdekében a programnak a többi eszközt ki kell egészítenie.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Miközben a program törekszik a tagállamoknak a növekedést fenntartó strukturális reformok előkészítésére és végrehajtására irányuló képességének megerősítésére, nem helyettesítheti vagy válthatja ki a tagállamok nemzeti költségvetéseiből befolyó finanszírozást, és azt nem lehet a folyó kiadások fedezésére használni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(3)   Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez és a fokozottabb érdemi konvergencia eléréséhez, valamint a hosszú távú stabilitás és jólét biztosításához elengedhetetlen feltétel a gazdasági, társadalmi és területi kohézió olyan strukturális reformok révén történő előmozdítása, amelyek az Unió hasznára válnak, és amelyek összhangban állnak az Unió alapelveivel és értékeivel. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés, valamint a társadalmi befogadás ösztönzésének, továbbá a tagállamok és régiók közötti különbségek csökkentésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(5)  Mivel az EU pozitív tapasztalatokkal rendelkezik az azon más országoknak nyújtott technikai segítség kapcsán, amelyek már bevezették az eurót, rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhassanak olyan reformok támogatására, amelyek azon országoknak nyújtanak segítséget, amelyek az eurót később vezették be, illetve amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   Hét tagállam, nevezetesen Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország a Szerződés értelmében köteles előkészületeket tenni az euróövezethez való csatlakozásra. Ezek közül néhány tagállam az elmúlt években csak csekély mértékű haladást ért el e cél érdekében, ami egyre fontosabbá teszi, hogy az Unió támogatást nyújtson az euróövezethez való csatlakozáshoz. Dánia és az Egyesült Királyság nem köteles csatlakozni az euróövezethez.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)   A tagállamok alkotmányos és közigazgatási felépítésének függvényében a regionális és helyi hatóságok fontos szerepet tölthetnek be a strukturális reformok végrehajtásában. Ezért a strukturális reformok előkészítése és végrehajtása során helyénvaló megfelelő szinten bevonni a regionális és helyi hatóságokat, és velük konzultálni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel.

(6)   A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok az Unió számára jelentőséggel bíró strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme még nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt az 1311/2013 (EU, Euratom) tanácsi rendelet1a szerinti Rugalmassági Eszköz felhasználásával olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel. Ez a növekedés nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a kohéziós politika egyéb prioritásait. A tagállamok számára ezen túlmenően nem szabad kötelezővé tenni, hogy a nemzeti és regionális európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) származó elkülönített forrásaikat a program finanszírozási hiányának megszüntetése céljából átcsoportosítsák.

 

___________

 

* A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Annak biztosításához, hogy a támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó kiadásokra.

(7)  Annak biztosításához, hogy a színvonalas támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó kiadásokra. Ezeknek a kiadásoknak arányosnak kell lenniük a támogatott projektek keretében felmerülő kiadások teljes értékével.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A program végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács felé történő zökkenőmentes jelentéstétel érdekében meg kell határozni azt az időszakot, amikor a Bizottságnak éves nyomonkövetési jelentéseket kell készítenie.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2017/825/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a tagállamok hatóságainak – ideértve adott esetben a regionális és a helyi hatóságokat is – a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás, a szegénység és az adókijátszás elleni küzdelem, a beruházások ösztönzése és az Unión belüli reálkonvergencia elérése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2017/825/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

da)    a regionális és helyi hatóságok a strukturális reformintézkedések előkészítésében és végrehajtásában való részvételének és konzultációjának támogatása a regionális és helyi hatóságok az egyes tagállamok alkotmányos és közigazgatási felépítése szerinti hatásköreivel és felelősségével arányos mértékben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2017/825/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000EUR, amelyből 80 000 000 eurót az 1311/2013/EU, Euratom rendelet* értelmében a Rugalmassági Eszköz biztosít;

 

_________________

 

*A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2017/825/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  Az 16. cikk (2) bekezdésének bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:

„(2)   2018-tól 2021-ig bezárólag a Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:”

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

2017/825/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A 16. cikk (2) bekezdése a következő da) ponttal egészül ki:

 

„da)  a támogatott projektek helyszíni minőség-ellenőrzésének és nyomon követésének eredményéről; ”

  • [1] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az (EU) 2017/825 rendelet módosítására irányul a strukturálisreform-támogató program (SRSP) pénzügyi keretének növelése és az általános célkitűzések kiigazítása érdekében. A Bizottság azért döntött a módosítás mellett, mert nagyok sok tagállam nyújtott be kérelmet a strukturális reformok finanszírozására.

A módosító jogi aktus különösen az euróövezeti tagság előkészületeinek támogatásáról szóló 4. cikket kívánja módosítani oly módon, hogy támogatást irányoz elő az euróövezeti tagság előkészületeinek finanszírozására (a cikk kiegészült az euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő” szövegrésszel). Egy új 5a. cikket is beilleszt, amely lehetővé teszi az euró bevezetésének előkészítéséhez szükséges tevékenységek és intézkedések finanszírozását.

Megemeli továbbá a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretét 142,8 millió euróról 222,8 millió euróra, amelyet a többéves pénzügyi keret alatti Rugalmassági Eszközön keresztül lehet igénybe venni. A tagállamok dönthetnek továbbá úgy, hogy a strukturálisreform-támogató programot a technikai segítségnyújtási költségvetés előirányzatainak átcsoportosításával tovább növelik, így a teljes rendelkezésre álló összeg mintegy 300 millió euró lesz. A közös rendelkezésekről szóló rendelet engedélyezi az ilyen átcsoportosításokat.

Az előadó úgy véli, hogy ez a strukturálisreform-támogató program a szövegezést illetően csekély, ám politikai szempontból nagyon fontos módosítása. Tizenkilenc tagállam már tagja az euróövezetnek. Hét tagállam, nevezetesen Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország a Szerződés értelmében köteles előkészületeket tenni az euróövezethez való csatlakozásra. Ezek közül néhány tagállam az elmúlt években csak csekély mértékű haladást ért el e cél érdekében, ami egyre fontosabbá teszi, hogy az Unió támogatást nyújtson az euróövezethez való csatlakozáshoz. Két tagállam – nevezetesen Dánia és az Egyesült Királyság – nem köteles csatlakozni az euróövezethez, mivel ők a közös valutából való kimaradás mellett döntöttek. Ezen túlmenően – mint tudjuk – az Egyesült Királyság 2019-ben kilép az Európai Unióból.

Az előadó úgy véli, hogy fontos tisztázni mind a kohéziós finanszírozás felhasználásával támogatandó strukturális reformokat, mind a kohéziós finanszírozás hatékonyságára gyakorolt várható hatásukat. Fontos megjegyezni, hogy az uniós országokban tapasztalható egyenlőtlenségek nagy részét jelenleg az országokon belüli, és nem az országok közötti különbségek teszik ki. A hatékony strukturális átalakuláshoz és a különböző területfejlesztési igények és kihívások kielégítése érdekében ezért a kormányoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az összehangolt és integrált fellépés elősegítése érdekében szakpolitikáikat egyeztetve különböző szinteken együttműködnek egymással. Mivel a tagállamok már elindították saját reformkezdeményezéseiket, a programnak azokra az intézkedésekre kell összpontosítania, amelyek leginkább figyelembe veszik az országspecifikus ajánlásokat.

Az előadó támogatja a javaslat két fő elemét, nevezetesen a strukturálisreform-támogató program költségvetésének növelését, valamint azt, hogy az euróövezeti tagságra való felkészülés a program egyik célkitűzésévé válik. A javaslathoz ezért most csak néhány módosítást fűztünk. E módosítások célja, hogy hangsúlyozzuk az euróövezeti tagság előkészületei támogatásának fontosságát, valamint hogy biztosítsuk azt, hogy a regionális és helyi hatóságok nagyobb mértékben vegyenek részt a strukturális reformprojektekben.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (19.6.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

A vélemény előadója (*): Jean Arthuis

(*) Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének felülvizsgálata és a program általános célkitűzésének kiigazítása lehetőséget ad:

1) a program általános célkitűzésének felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy az egyértelműen a tagállamok kérésére folyósított olyan technikai segítségnyújtást finanszírozzon, amelyet társadalmi és/vagy környezeti szempontból hasznos reformokra fordítanak. A programnak hozzá kell járulnia a gazdasági fellendülés és a minőségi munkahelyteremtés megvalósításához, a szegénység elleni küzdelemhez és a reálgazdaságba irányuló beruházások ösztönzéséhez.

2) a tagállamok által benyújtott támogatási kérelmek elfogadására vonatkozó, a fenti követelményen – a társadalmi és/vagy környezetvédelmi hasznosságon – alapuló kritériumok kidolgozására arra az esetre, ha több kérelem érkezik, mint amennyi a pénzügyi kereten belül támogatható.

Az előadó úgy véli, hogy az e programra elkülönített pénzügyi keret kiterjesztését össze kell kapcsolni annak a felülvizsgálatával, hogy mely strukturális reformokat kell célként kitűzni. A program keretében végrehajtott strukturális reformoknak magukban kell foglalniuk egyebek mellett az állami beruházási programokat, a közjavak és szolgáltatások visszaállamosítását vagy önkormányzati kezelésbe vonását, az állami társadalombiztosítási rendszerek megerősítését és azokat a reformokat, amelyek ösztönzik a kollektív tárgyalásokat és a reálbérek növekedését.

A program 2017. évi munkaterve szerint a források mintegy 90%-át olyan projektekre fordították, amelyek célja az európai szemeszter keretében a Bizottság által adott utasítások és más uniós jogszabályi követelmények végrehajtása volt. Ezért az előadó úgy véli, hogy a javaslatban kifejezetten meg kell említeni a szociális partnerek, a civil társadalom, valamint a helyi és regionális hatóságok szerepét a kérelmek megfogalmazásában, valamint a reformok kidolgozásában és végrehajtásuk nyomon követésében.

Az euróövezeten kívüli tagállamokra vonatkozó konvergenciakritériumok befoglalásának általános célkitűzését érintő felülvizsgálatot illetően az előadó úgy véli, hogy ennek eredményeként előfordulhat, hogy a programot a közszolgáltatások és a társadalombiztosítási rendszerek minőségének és hozzáférhetőségének aláásására használják fel, elsősorban az állami költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság kapcsán. Ezért az előadó úgy véli, hogy a program középpontjában az olyan kérelmek elfogadásának kell állnia, amelyek egyértelmű társadalmi vagy környezeti haszonnal járnak.

Az előadó nem ért egyet a javaslatot kísérő indokolásban megfogalmazott bizottsági javaslattal, amely szerint a tagállamokat fel kell kérni arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapok keretében működő technikai segítségnyújtás forrásait csoportosítsák át erre a programra, és az euró bevezetése kapcsán benyújtott kérelmek kielégítésére. Úgy véli, hogy az európai strukturális és beruházási alapok forrásait és azoknak a tagállamokban betöltött fontos szerepét fenn kell tartani, és a forrásokat nem szabad átcsoportosítani e programhoz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz.

(1)   A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság és társadalom kialakítása hozzájárul a területi, gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz. A strukturális reformok nemcsak akkor hasznosak, ha szociális szempontból fenntartható módon csökkentik az államháztartási kiadásokat, hanem akkor is, ha a közép- és hosszú távú gazdasági teljesítmény és költségvetési egyenleg javítása érdekében rövid távon növelik a kiadásokat. A strukturális reformok sikeres végrehajtása és fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen, hogy demokratikus támogatást élvezzenek, ami biztosítja az összes érdekelt fél, például a helyi és regionális hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom képviselőinek bevonását.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az egyes tagállamok kérelme alapján kialakított és végrehajtott reformok áttekintése érdekében a program új költségvetését egyértelmű kiválasztási kritériumokra alapozva kell elosztani, és átlátható módon kell benyújtani. Ez biztosítaná az ismeretek, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét, amely a program egyik célja.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Miközben a program törekszik a tagállamoknak a növekedést fenntartó strukturális reformok előkészítésére és végrehajtására irányuló képességének megerősítésére, nem helyettesítheti vagy válthatja ki a tagállamok nemzeti költségvetéseiből befolyó finanszírozást, és azt nem lehet a folyó kiadások fedezésére használni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik.

(2)   A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt, aminek következtében egyes kérelmek nem jutottak finanszírozáshoz. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a területi, gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a területi, gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel.

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel. A kiegészítő allokációt kizárólag a költségvetési hatóság által előirányzandó új forrásokból lehet finanszírozni, teljes mértékben kihasználva a rendelkezésre álló költségvetési rugalmasságot, a Bizottság vonatkozó javaslata alapján. A meglévő többéves programok finanszírozására gyakorolt negatív hatások elkerülése érdekében e célból nem szabad átcsoportosításokat végezni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2017/825/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a területi, gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a pénzügyi stabilitás, a minőségi munkahelyek teremtése és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2017/825/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.; A program bármilyen növelését a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben* meghatározott különleges eszközök igénybevételével, nem pedig a meglévő uniós programok terhére kell finanszírozni.

 

_________________

 

*HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása

Hivatkozások

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.12.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.4.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (20.6.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

A vélemény előadója (*): Roberto Gualtieri

(*)  Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében foglalt uniós célok megvalósítása érdekében a tagállamoknak közös ügyként kell gazdaságpolitikájukra tekinteniük, és azt az Unión belül össze kell hangolniuk.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  Az uniós politikák, fellépések és eszközök célja a gazdasági, szociális és területi kohézió előmozdítása.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b)  Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Uniónak figyelembe kell vennie – többek között a szociális jogok európai pillérének végrehajtása révén – a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a magas színvonalú oktatásra és képzésre, valamint az emberi egészség védelmére vonatkozó követelményeket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

-1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1c)  Az Uniónak kérésükre támogatnia kell a tagállamokat, hogy az uniós jog végrehajtása érdekében javíthassák igazgatási kapacitásukat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz.

(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy a szilárd és fenntartható növekedés előmozdítása, minőségi munkahelyek létrehozása, a társadalmi és területi kohézió és konvergencia, a versenyképesség, a termelékenység és a közös jólét, valamint a sokkokkal szembeni nagyobb ellenálló képesség céljából gazdasági és igazgatási reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a nemzeti reformprogramokkal összhangban a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A strukturális reformok sikeres végrehajtásához politikai akarat, határozottság, hatékony és eredményes közigazgatás és a társdalom valamennyi szegmensének támogatása szükséges. Ennélfogva fontos, hogy a strukturális reformokat a gazdasági és szociális partnerek, valamint más érdekelt felek bevonásával, továbbá a nemzeti, és adott esetben a regionális parlamenteken keresztül megvalósuló demokratikus támogatással támasszák alá.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Előnyben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek szinergikus hatást gyakorolnak más ágazatokra, és amelyek célja többek között az Unión belüli magas és hosszú távon fenntartható növekedés, fellendülés és konvergencia, az adókikerülés, az adókijátszás és az adócsalás elleni küzdelem, jobb minőségű munkahelyek előmozdítása és szociális politikák végrehajtása. Ezeknek a reformoknak összhangban kell állniuk és kapcsolódniuk kell az európai szemeszterben lefektetett célkitűzésekhez és az országspecifikus ajánlások tagállamokbeli végrehajtásához. A strukturális reformoknak ki kell terjedniük az uniós jogi aktusok helyes és időben történő átültetésére és végrehajtására, mivel e jogi aktusok megfelelő működése alapvetően szükséges a gazdasági konvergencia megvalósításához.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 119. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Európai Unió pénzneme az euró.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik.

(2)  A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt, aminek következtében több kérelem nem jutott finanszírozáshoz. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A program eredményeinek bemutatását és átláthatóságát minden tagállamban növelni kell a reformok végrehajtásáról szóló összefoglaló nyilvánosan, az interneten elérhető módon való közzététele révén, hogy biztosított legyen az ismeretek, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréje.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez és annak hosszú távú stabilitásához és jólétéhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió többek között szociálisan kiegyensúlyozott, környezetileg fenntartható, növekedésbarát strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a minőségi munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró. Ezen általános célkitűzés szükséges része annak alapos utólagos értékelése, hogy a program hogyan támogatta a tagállami strukturális reformokat.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó, a GMU harmadik szakaszában való részvétel alól jelenleg derogációban részesülő tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel.

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel. Ezt a növelést azonban nem a meglévő európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) átcsoportosításai révén kell finanszírozni, hanem a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott különleges eszközök igénybevételével. A tagállamok ne legyenek kötelesek átcsoportosítani nemzeti és regionális esb-alapokból származó elkülönített forrásaikat a program finanszírozási hiányának megszüntetése céljából.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Annak biztosításához, hogy a támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó kiadásokra.

(7)  Annak biztosításához, hogy a támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó kiadásokra.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2017/825/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.”

A program általános célkitűzése az, hogy támogatást nyújtson a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak az igazgatási és gazdasági reformokhoz és az intézményi, kormányzati, közigazgatási, gazdasági és szociális ágazatok reformját és megerősítését célzó intézkedésekhez, orvosolva a gazdasági és társadalmi kihívásokat, azzal a céllal, hogy előmozdítsa és megerősítse a fenntartható növekedést, a környezeti fenntarthatóságot, a szociális védelmet, a munkahelyteremtést és a beruházást, a versenyképességet, a termelékenységet, a területi és társadalmi kohéziót, a konvergenciát és a közös jólétet, továbbá a sokkokkal szembeni ellenálló képességet. Ez a támogatás magában foglalhatja az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának, valamint az uniós jogi aktusok helyes és időben történő átültetésének és végrehajtásának elősegítését. E célokon keresztül a program előkészíti az euróövezeti csatlakozást is, különösen a gazdaságirányítási folyamatok keretében.”

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont– a pont

2017/825/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR. Ezt a növelést azonban nem a meglévő európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) átcsoportosításai révén kell finanszírozni, hanem a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott különleges eszközök igénybevételével.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása

Hivatkozások

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.12.2017

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.4.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Vizsgálat a bizottságban

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

14

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (8.6.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

A vélemény előadója:Csaba Sógor

RÖVID INDOKOLÁS

A 2017–2020-as időszakra vonatkozó, tavaly az Európai Parlament nagy többségű támogatásával 142,8 millió eurós költségvetéssel létrehozott strukturálisreform-támogató program (a program) 2017. május 20. óta működik. Célja a tagállamok intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy szakértői támogatást nyújt az azt kérő nemzeti hatóságoknak.

A nyújtott támogatás politikaterületek széles körére terjedhet ki, amelyek közül soknak közvetlen társadalmi jelentősége van, mint például az oktatás és képzés, a munkahelyek létrehozására irányuló munkaerő-piaci politikák, a szegénység elleni küzdelem, a társadalmi befogadás előmozdítása, a szociális biztonság és a szociális jóléti rendszerek, a közegészségügy és az egészségügyi rendszerek. Az egyéb támogatási területek szintén erőteljes hatással vannak az EU-n belüli gazdasági és társadalmi kohézióra.

A program keretében nyújtott támogatás tagállamok általi, a kezdetben vártat jelentősen meghaladó igénybevétele ahhoz vezetett, hogy a támogatás iránti kérelmek összege többszöröse a rendelkezésre álló költségvetésnek. A Bizottság adatai szerint a 2018-as ciklusban 24 tagállam 444 támogatási kérelmet nyújtott be, és miközben a teljes éves keret 30,5 millió euró volt, az összes kérelem teljes becsült költsége mintegy ötször magasabb, körülbelül 152 millió eurót tesz ki.

Ennek következtében a Bizottság a program 80 millió eurós megerősítését javasolja a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi többéves pénzügyi keret 11. cikke szerinti igénybevételével. Továbbá a Bizottság kifejezetten hivatkozni szándékozik a program céljai között az olyan reformok támogatására irányuló intézkedések és tevékenységek finanszírozására, amelyek segíthetik a tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészülését.

A Bizottság továbbá felkéri a tagállamokat, hogy a strukturálisreform-támogató programról szóló rendelet 11. cikkének megfelelően csoportosítsák át az európai strukturális és beruházási alapok technikai segítségnyújtási eleméből biztosított források egy részét a programhoz.

A tagállamok között a növekedésserkentő, fenntartható és befogadó politikák tervezéséhez és végrehajtásához szükséges magas szintű szakértelem rendelkezésre állása terén fennálló különbségek, valamint körükben a program népszerűsége figyelembevételével nagyon is üdvözlendő a program költségvetésének megerősítése.

Amellett azonban, hogy teljes mértékben elismeri annak jelentőségét, hogy az euró bevezetéséhez nyújtott támogatás kifejezetten feltüntetésre kerüljön a program céljai között, az előadó azt is ki szeretné emelni, hogy tovább kell hangsúlyozni az éves növekedési jelentésben körvonalazott kiemelt uniós stratégiai célokat, mint például a magas színvonalú oktatás, képzés, a munkaerő termelékenysége és az aktív munkaerőpiaci politikák támogatását. A társadalmi és foglalkoztatási politikákhoz kapcsolódó strukturális reformokat még inkább hangsúlyozni kell, figyelembe véve azt, hogy az Európa 2020 stratégia foglalkoztatással és társadalmi befogadással kapcsolatos céljai még korántsem valósultak meg.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket. Ezenfelül, továbbá az EUMSZ 11. cikke értelmében, a környezetvédelmi követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítása céljából – be kell illeszteni az uniós politikákba és tevékenységekbe.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy növekedés-fenntartó igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése révén. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz.

(1)  A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy befogadó növekedés-fenntartó, uniós hozzáadott értékkel rendelkező igazgatási és strukturális reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, és mozdítsák elő többek között a szolidaritást, például az uniós alapok hatékony és eredményes felhasználásának többek között a társadalmi befogadás területén való elősegítése révén. A program így fontos eszköz lehet a szociális jogok európai pillére céljainak és alapelveinek eléréséhez való hozzájárulás tekintetében is. A program szerinti támogatást, amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság kialakítása, amely biztosítja a tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors helyreállást, hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióval és a teljes foglalkoztatottsággal kapcsolatos uniós célok eléréséhez. Az említett cél eléréséhez a befogadó növekedést, munkahelyteremtést és társadalmi kohéziót támogató intézményi, igazgatási és fenntartható strukturális reformok végrehajtása megfelelő eszköz. Jól kiegészíti és tovább erősíti az európai szemeszter ciklusának, különösen az éves növekedési jelentésnek és az országspecifikus ajánlásoknak a végrehajtását és az Európa 2020 stratégia hosszú távú céljai felé történő előrelépést.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A programra szánt pénzügyi keret növelését össze kell kapcsolni a program céljainak felülvizsgálatával, mivel sok tagállamban erősíteni kell az állami szociális biztonsági rendszereket, valamint a kollektív tárgyalásokat és a reálbérek növekedését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik.

(2)  A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottság által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt. A 2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi szakpolitikai területet érintik. A programra várhatóan továbbra is jelentősen többen fognak jelentkezni, mint amennyi forrás rendelkezésre áll, ezért a tagállamokkal való egyenlő bánásmód elvének sérelme nélkül a támogatási kérelmek között válogatni kell majd. A kérelmek értékelésekor erőteljesen hangsúlyozni kell az éves növekedési jelentésben körvonalazott kiemelt célokat, az Unió stratégiai prioritásait és a pozitív társadalmi hatással és a partnerek bevonásával járó kérelmeket. A 2018-as éves növekedési jelentéssel összhangban a tagállamok gazdasági fellendülése és foglalkoztatási helyzete tekintetében tapasztalható különbségek további célzott beruházásokat kívánnak meg a magas színvonalú oktatás, képzés, a munkatermelékenység és az aktív munkaerőpiaci politikák terén. A társadalmi és foglalkoztatási politikákhoz kapcsolódó strukturális reformokat még inkább hangsúlyozni kell, figyelembe véve azt, hogy az Európa 2020 stratégia foglalkoztatással és társadalmi befogadással kapcsolatos céljai még korántsem valósultak meg. A kérelmek értékelése során kellő figyelmet kell fordítani a reform indokolására is, beleértve a megfelelő érdekelt felekkel és partnerekkel folytatott konzultációk eredményeit, amennyiben a kitűzött reformok jellege és terjedelme azokat lényegessé teszi.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása. Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(3)  Az európai gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételhez elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió strukturális reformok megerősítése révén történő előmozdítása.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében vagyis a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódvahangsúlyt kapjon, hogy a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme nem az euró.

(4)  Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzése – a gazdasági és társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláson belülmagában foglalja azt, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem, a versenyképesség, a termelékenység és a fenntartható és befogadó növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházás ösztönzésének hozzá kell járulnia azon tagállamok euróövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez, amelyeknek pénzneme nem az euró, valamint az euróövezeten belüli és kívüli konvergenciához is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez.

(5)  Rendelkezni kell arról is, hogy a programhoz kapcsolódó intézkedések és tevékenységek irányulhatnak olyan reformok támogatására, amelyek hozzájárulhatnak az eurót bevezetni szándékozó tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez oly módon, amely lehetővé teszi azt is, hogy ezek a tagállamok javítsák teljesítményüket az európai szemeszter szerinti társadalmi mutatók tekintetében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel.

(6)  A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá tekintettel arra, hogy támogatni kell azon tagállamok strukturális reformjainak végrehajtását, amelyek pénzneme nem az euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi allokációt a jelenlegi többéves pénzügyi keret szerinti Rugalmassági Eszköz igénybevételével olyan megfelelő mértékűre kell növelni, ami lehetővé teszi, hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező tagállamok igényeivel. A tagállamoknak önkéntes alapon élniük kell tudni az (EU) 2017/825 rendelet 11. cikkében foglalt azon lehetőséggel, hogy átcsoportosítják az esb-alapok technikai segítségnyújtási eleméből biztosított források egy részét a programhoz, többek között az euró bevezetéséhez kapcsolódó reformok végrehajtásához nyújtandó támogatás céljából. A strukturális reformok kidolgozásának a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése tekintetében betöltött jelentősége és a tagállamok körében a program szerinti támogatás iránti kérelmek magas száma miatt azonban a 2017–2020-ban elért eredmények pozitív értékelésétől függően meg kell fontolni egy strukturális reformok támogatására szolgáló, saját költségvetéssel rendelkező állandó programot a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Annak biztosításához, hogy a támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó kiadásokra.

(7)  Annak biztosításához, hogy a színvonalas támogatás nyújtása a lehető legkisebb késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó kiadásokra. Ezeknek a kiadásoknak arányosnak kell lenniük a támogatott projektek keretében felmerülő kiadások teljes értékével.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A program végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács felé történő zökkenőmentes jelentéstétel érdekében meg kell határozni azt az időszakot, amikor a Bizottságnak éves nyomonkövetési jelentéseket kell készítenie.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2017/825/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülést is jelentő – intézményi, igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzási, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.

A program általános célkitűzése a tagállamok – euróövezeti csatlakozásra való felkészülésüket is jelentő – intézményi, igazgatási, növekedés-fenntartó, befogadó és strukturális reformjainak elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági és társadalmi kihívásokra válaszként az intézményi, kormányzati, közigazgatási, gazdasági és társadalmi ágazatok reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható és befogadó növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási folyamatok és a szociális jogok európai pillérének végrehajtása keretében, többek között az uniós alapok hatékony, eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén. A program kifejezetten hozzájárulhat a tagállamoknak a gazdasági és monetáris unióban való sikeres részvételéhez és az euróövezeti csatlakozásra való felkészüléshez is azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme nem az euró, azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak az ezen előkészületekre szolgáló intézkedésekhez;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2017/825/EU rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 5. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„fa)  a tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészülését segítő reformok támogatására irányuló intézkedések és tevékenységek.”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2017/825/EU rendelet

5 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk

 

Az euróövezetbeli tagságra való felkészülés támogatása

 

A programból finanszírozás nyújtható az olyan reformok támogatására irányuló intézkedésekhez és tevékenységekhez, amelyek segíthetik a tagállamok euróövezeti csatlakozásra való felkészülését.”

 

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2017/825/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR.

(1)  A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó áron 222 800 000 EUR, amelyből 80 000 000 eurót az 1311/2013/EU, Euratom rendelet* értelmében a Rugalmassági Eszköz biztosít;

 

__________________

 

* A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2017/825/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  A 16. cikk (2) bekezdése bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:

(2)  2018-tól 2021-ig bezárólag a Bizottság éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentésnek információt kell tartalmaznia:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

2017/825/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A 16. cikk (2) bekezdése a következő da) ponttal egészül ki:

 

„da)  a támogatott projektek helyszíni minőség-ellenőrzésének és nyomon követésének eredményéről; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=HU)

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása

Hivatkozások

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

14.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Csaba Sógor

13.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

15.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása

Hivatkozások

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

14.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

25.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

John Howarth, Ivana Maletić

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Benyújtás dátuma

27.6.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. július 3.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat