Procedūra : 2017/0334(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0227/2018

Pateikti tekstai :

A8-0227/2018

Debatai :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 944kWORD 110k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Ruža Tomašić

Nuomonės referentai: (*):

Jean Arthuis, Biudžeto komitetas

Roberto Gualtieri, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(*)   Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

(COM(2017)0825 – C8 0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0825),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 straipsnį ir 197 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0433/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A8-0227/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Sąjunga privalo padėti valstybėms narėms, joms paprašius, gerinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinant Sąjungos teisę;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)   struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti;

(1)   struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, turinčias Europos pridėtinę vertę, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos ir atsparios visuomenės, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis, socialinėmis ir teritorinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. Pagal Programą remiamoms reformoms reikia veiksmingo ir efektyvaus nacionalinio ir regioninio viešojo administravimo, taip pat visų suinteresuotųjų šalių atsakomybės ir aktyvaus dalyvavimo. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų, skirtų konkrečioms šalims, įgyvendinimas ir vietos subjektų prisiimama atsakomybė už Sąjungai svarbias struktūrines reformas, visų pirma pasitelkus vietos ir regionines valdžios institucijas ir socialinius partnerius, yra tinkamos priemonės tokioms permainoms pasiekti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant užtikrinti kiekvienos valstybės narės prašymu įgyvendintų reformų rezultatų matomumą, programos įgyvendinimo rezultatai turi būti veiksmingai pateikiami ir pranešami Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Taip būtų užtikrinama, kad būtų keičiamasi žiniomis, patirtimi ir geriausia praktika, nes tai taip pat yra vienas iš programos tikslų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  numatoma, kad paramos paklausa pagal programą išliks didelė, ir tai reiškia, kad tam tikriems prašymams reikės teikti pirmenybę. Kai tinkama, pirmenybė turėtų būti teikiama prašymams, kuriais siekiama mažinti darbo jėgos apmokestinimą ir didinti turto ir taršos mokesčius, skatinti didesnį užimtumą ir tvirtesnę socialinę politiką, taigi ir socialinę įtrauktį, kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu didinant skaidrumą, kurti novatoriškos ir tvarios reindustrializacijos strategijas ir tobulinti švietimo ir mokymo sistemas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas paramos prašymams, kurie gauna daug demokratinės paramos ir kurie apima daug partnerių, taip pat kurie daro šalutinį poveikį kitiems sektoriams. siekiant išvengti bet kokios sutapties programą turėtų būti siekiama vykdyti kartu su kitomis priemonėmis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias struktūrines reformas, ši programa neturėtų pakeisti finansavimo iš valstybių narių nacionalinių biudžetų ir neturėtų būti naudojama einamosioms išlaidoms padengti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)   sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

(3)   sėkmingai narystei ir didesnei tikrai konvergencijai ekonominėje ir pinigų sąjungoje užtikrinant jos ilgalaikį stabilumą ir klestėjimą, nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas, kurios naudingos Sąjungai ir atitinka jos principus ir vertybes. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta dar nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;

(4)  todėl bendrajame programos tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės įtraukties skatinimas ir valstybių narių bei regionų skirtumų mažinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta dar nėra euras;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti euro norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;

(5)  turint omenyje teigiamą Sąjungos patirtį, susijusią su technine parama, kuri buvo pasiūlyta kitoms, eurą jau įsivedusioms, šalims, taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios į Sąjungą vėliau įstojusioms ir įsivesti eurą norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)   septynioms valstybėms narėms taikomas Sutarties įpareigojimas pasirengti dalyvavimui euro zonoje, t. y. Bulgarijai, Čekijai, Kroatijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai. Kai kurios iš šių valstybių narių pastaraisiais metais siekdamos šio tikslo padarė nedaug pažangos ir todėl dalyvavimui euro zonoje Sąjungos skiriama parama tampa vis svarbesnė. Danija ir Jungtinė Karalystė nėra įpareigotos prisijungti prie euro zonos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)   regioninės ir vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant struktūrinę reformą, o šio vaidmens mastas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės konstitucinės ir administracinės struktūros. Todėl reikėtų numatyti tinkamą regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimo ir konsultavimosi lygmenį rengiant ir įgyvendinant struktūrinę reformą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)   siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą;

(6)   siekiant patenkinti augantį valstybių narių poreikį gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti Sąjungai svarbių struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta dar nėra euro, programos finansiniai asignavimai pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 1a pasinaudojant lankstumo priemone turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą. Šis padidėjimas neturėtų neigiamai paveikti kitų sanglaudos politikos prioritetų. Be to, valstybės narės neturėtų būti įpareigotos perkelti savo nacionalinių ir regioninių asignavimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų siekiant užpildyti programos finansavimo spragą;

 

___________

 

1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti;

(7)  kad kokybišką paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei, stebėjimui ir vertinimui vietoje, padengti. Tokios išlaidos turėtų būti proporcingos bendrai išlaidų vertei pagal remiamus projektus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekiant užtikrinti sklandų ataskaitų apie programos įgyvendinimą teikimą Europos Parlamentui ir Tarybai, reikėtų patikslinti laikotarpį, per kurį Komisija turi pateikti metines stebėjimo ataskaitas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant valstybių narių, taip pat, prireikus, regionų ir vietos valdžios institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas, užtikrinti socialinę įtrauktį, kovoti su mokesčių slėpimu ir skurdu bei investuoti ir Sąjungoje sukurti tikrą konvergenciją, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)   5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

(da)    remti regioninių ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą ir konsultavimąsi rengiant ir įgyvendinant struktūrinių reformų priemones tokiu mastu, kuris būtų proporcingas tų regioninių ir vietos valdžios institucijų įgaliojimams ir atsakomybės sritims pagal kiekvienos valstybės narės konstitucinę ir administracinę struktūrą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) 2017/825

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis.

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis, iš kurių 80 000 000 EUR skiriama iš lankstumo priemonės pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013*;

 

_________________

 

* 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2017/825

16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

2.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

„2.   Nuo 2018 iki 2021 m. imtinai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2017/825

16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  16 straipsnio 2 dalyje įterpiamas da punktas:

 

„da)  kokybės kontrolės rezultatus ir remiamų projektų stebėseną vietoje;“

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą. Komisija nusprendė tai padaryti atsižvelgdama į daugelio valstybių narių prašymus dėl struktūrinių reformų finansavimo.

Visų pirma, iš dalies keičiančiu aktu siekiama iš dalies pakeisti 4 straipsnį dėl struktūrinių reformų rėmimo programos tikslo, į programos tikslus įtraukiant paramą pasirengimui narystei euro zonoje (į straipsnį įterpiami žodžiai „kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje“). Juo taip pat įtraukiamas 5a straipsnis, pagal kurį numatoma finansuoti pasirengimo euro įvedimui veiksmus ir veiklą.

Be to, bendras struktūrinių reformų rėmimo programos finansinis paketas padidėjo nuo 142,8 mln. iki 222,8 mln. eurų, daugiametėje finansinėje programoje pasitelkiant lankstumo priemonę. Valstybės narės galės nuspręsti papildyti struktūrinių reformų rėmimo programą perkeldamos asignavimus iš techninės pagalbos biudžeto, ir tai bendrai galėtų sudaryti apie 300 mln. eurų. Toks perkėlimas jau numatytas Bendrųjų nuostatų reglamente.

Pranešėja mano, kad teksto požiūriu tai yra nedidelis, tačiau politiškai labai svarbus struktūrinių reformų rėmimo programos pakeitimas. Devyniolika valstybių narių jau priklauso euro zonai. Septynioms valstybėms narėms taikomas Sutarties įpareigojimas pasirengti dalyvavimui joje, t. y. Bulgarijai, Kroatijai, Čekijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai. Kai kurios iš šių valstybių narių padarė menką pažangą pastaraisiais metais siekdamos šio tikslo ir todėl dalyvavimui euro zonoje ES skiriama parama tampa vis svarbesnė. Dvi valstybės narės, Danija ir Jungtinė Karalystė, nėra įpareigotos prisijungti prie euro zonos, atsižvelgiant į jų atsisakymo dalyvauti nuostatą dėl bendros valiutos. Be to, pastaroji valstybė narė 2019 m. pasitrauks iš Europos Sąjungos.

Pranešėja mano, jog svarbu, kad būtų aiškiau dėl struktūrinių reformų, kurios turėtų būti skatinamos panaudojant sanglaudos fondų lėšas, ir dėl jų tikėtino poveikio sanglaudos politikos finansavimo veiksmingumui. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma skirtumų ES šalyse susidarė labiau dėl skirtumų ES viduje nei dėl pačių šalių skirtumų. Todėl norint imtis veiksmingų struktūrinių pokyčių reikalingas įvairių lygmenų valdžios institucijų įsipareigojimas dirbti kartu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos suderintiems ir integruotiems veiksmams suderinant įvairius politikos indėlius, siekiant patenkinti įvairius teritorinės plėtros poreikius ir problemas. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės jau turi savo reformų iniciatyvas, programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama priemonėms, kuriomis labiausiai prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų.

Pranešėja palankiai vertina du pagrindinius pasiūlymo aspektus, t. y. struktūrinių reformų rėmimo programos biudžeto padidinimą ir pasirengimo narystei euro zonoje, kaip vieno iš programos tikslų, įtraukimą. Todėl šiame etape pateikiama nedaug pasiūlymo pakeitimų. Šiais pakeitimais siekiama pabrėžti, kad svarbu remti pasirengimą narystei euro zonoje, ir užtikrinti, kad regionų ir vietos valdžios institucijos būtų labiau įtrauktos į struktūrinių reformų projektus.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (19.6.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

(COM(2017) 0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Nuomonės referentas (*): Jean Arthuis

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas mano, kad struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo ir jo bendrojo tikslo peržiūra suteikia galimybę:

1) peržiūrėti šios programos bendrąjį tikslą siekiant užtikrinti, kad juo būtų aiškiai siekiama valstybių narių prašymu teikti techninę pagalbą reformoms, kurios naudingos socialiniu ir (arba) aplinkosauginiu požiūriu. Programa turi padėti pasiekti ekonomikos atsigavimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo tikslus, padėti kovoti su skurdu ir skatinti investicijas į realiąją ekonomiką;

2) parengti valstybių narių pagalbos prašymų priėmimo kriterijus, kai gaunama daugiau prašymų nei gali būti priimta pagal finansinį paketą, grindžiamus pirmiau minėtu reikalavimu, kad reforma būtų naudinga socialiniu ir (arba) aplinkosauginiu požiūriu.

Nuomonės referentas mano, kad šiai programai skirto finansinio paketo didinimas turėtų būti siejamas su persvarstymu, kokioms struktūrinėms reformoms jo lėšos turėtų būti skiriamos. Struktūrinėmis reformomis pagal šią programą turėtų būti laikomos tokios reformos, į kurias būtų įtrauktos viešųjų investicijų programos, viešųjų gėrybių ir paslaugų renacionalizavimas arba grąžinimas savivaldybių žinion, viešųjų socialinės apsaugos sistemų stiprinimas ir reformos, kuriomis siekiama remti kolektyvines derybas ir skatinti realiojo darbo užmokesčio augimą.

Pagal minėtos programos 2017 m. darbo programą apytikriai 90 proc. programos lėšų skirta projektams, kuriais siekiama įgyvendinti Komisijos nurodymus pagal Europos semestrą arba kitus ES teisinius reikalavimus. Todėl nuomonės referentas mano, kad pasiūlyme turėtų būti konkrečiai paminėtas socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir vietos bei regioninių institucijų vaidmuo formuluojant prašymą ir planuojant bei stebint reformos įgyvendinimą.

Dėl bendrojo tikslo peržiūros siekiant įtraukti valstybių narių, kurios dar nėra euro zonos narės, konvergencijos kriterijus, nuomonės referentas mano, kad dėl to programa gali būti naudojama kenkiant viešųjų paslaugų ir socialinės apsaugos sistemų kokybei ir prieinamumui – atsižvelgiant į valdžios sektoriaus biudžeto deficitą ir ypač į valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykį. Todėl jis mano, kad pagal šią programą didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas prašymų, kurie užtikrins konkrečią naudą socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriais, patvirtinimui.

Nuomonės referentas nepritaria Komisijos aiškinamajame memorandume, pateikiamame su pasiūlymu, minčiai, kad valstybės narės turėtų būti raginamos perkelti pagal Europos struktūrinius ir investicijų fondus techninei pagalbai skirtas lėšas šiai programai, be kita ko, prašymams, susijusiems su euro įvedimu. Jis mano, kad reikia išlaikyti Europos socialinius ir investicijų fondus ir jų svarbų vaidmenį, atliekamą visose valstybėse narėse, ir minėtų fondų lėšų neperkelti šiai programai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)   struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti;

(1)   struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos ir visuomenės, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kūrimas prisideda prie teritorinės, ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti. Struktūrinės reformos pripažįstamos naudingomis ne tik tada, kai pagal jas socialiniu požiūriu tvariai sumažinamos viešosios išlaidos, bet ir tada, kai pagal jas trumpuoju laikotarpiu padidinamos išlaidos siekiant pagerinti ekonominės veiklos rezultatus ir biudžeto balansą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Siekiant sėkmingai įgyvendinti struktūrines reformas ir užtikrinti jų tvarumą itin svarbu, kad šioms reformoms būtų teikiama demokratinė parama, pasitelkiant visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, vietos ir regioninių valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovų, dalyvavimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant apžvelgti reformas, parengtas ir įgyvendintas remiantis kiekvienos valstybės narės prašymu, naujo programos biudžeto paskirstymas turėtų būti grindžiamas aiškiais atrankos kriterijais ir apie jį turėtų būti skaidriai informuojama. Taip būtų užtikrinama, kad būtų keičiamasi žiniomis, patirtimi ir geriausia patirtimi, o tai yra vienas iš programos tikslų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias struktūrines reformas, ši programa neturėtų pakeisti finansavimo iš valstybių narių nacionalinių biudžetų ir neturėtų būti naudojama einamosioms išlaidoms padengti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)   valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis;

(2)   valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus, todėl kai kurie prašymai nebuvo atrinkti finansuoti. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į teritorinius, ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą;

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą. Tie papildomi asignavimai turėtų būti finansuojami tik biudžeto valdymo institucijai mobilizuojant naujus asignavimus, visapusiškai išnaudojant esamas biudžeto lankstumo galimybes ir remiantis atitinkamu Komisijos pasiūlymu. Neturėtų būti svarstoma galimybė šiuo tikslu perkelti lėšas, kad būtų išvengta bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.“;

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į teritorinius, ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, finansinį stabilumą, paskatinti kurti kokybiškas darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.“;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis.“;

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis. Bet koks programos paketo padidinimas finansuojamas naudojant specialias priemones, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa*, nenaudojant esamų Sąjungos programų lėšų.“;

 

_________________

 

* OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas

Nuorodos

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Svarstymas komitete

24.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Key to symbols:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (20.6.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Nuomonės referentas (*): Roberto Gualtieri

(*)  Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatytus Sąjungos tikslus, valstybės narės savo ekonominę politiką turi laikyti bendro intereso reikalu ir ją koordinuoti Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  Sąjungos politika, veiksmais ir priemonėmis siekiama skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga, be kita ko, įgyvendindama Europos socialinių teisių ramstį, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1c)  Sąjunga privalo padėti valstybėms narėms, joms paprašius, gerinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinant Sąjungos teisę;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti;

(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) siekiama stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti ekonomines ir administracines reformas, kuriomis siekiama skatinti stabilų ir tvarų augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, konkurencingumą, našumą ir bendrą gerovę, taip pat stiprinti atsparumą sukrėtimams, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse remiantis nacionalinėmis reformų programomis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  norint sėkmingai įgyvendinti struktūrines reformas, būtina politinė valia, ryžtingumas, veiksmingas ir efektyvus viešasis administravimas ir visų visuomenės segmentų parama. Todėl svarbu, kad struktūrines reformas savo dalyvavimu remtų ekonominiai ir socialiniai partneriai ir kiti susiję suinteresuotieji subjektai ir kad demokratinę paramą teiktų nacionaliniai ir atitinkamais atvejais regioniniai parlamentai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  pirmenybė turėtų būti teikiama priemonėms, kurios turi sinergetinį poveikį kitiems sektoriams ir kuriomis norima, inter alia, pasiekti didelį ir ilgalaikį tvarų augimą, atsigavimą ir konvergenciją Sąjungoje, kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu, skatinti kokybiškesnį užimtumą ir įgyvendinti socialinę politiką. Įgyvendinant tokias struktūrines reformas turėtų būti užtikrintas suderinamumas ir sąsaja su Europos semestro tikslais ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimu valstybėse narėse. Struktūrinės reformos turėtų apimti tinkamą ir laiku atliekamą Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą, kadangi deramas šių aktų veikimas yra labai svarbus siekiant ekonominės konvergencijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 119 straipsnio 2 dalyje, Europos Sąjungos valiuta yra euro;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis;

(2)  valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus, todėl keletas prašymų nebuvo atrinkti finansuoti. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  programos rezultatų pateikimas ir skaidrumas turėtų būti didinamas viešai internete pateikiant kiekvienos valstybės narės reformų įgyvendinimo apžvalgą, kad būtų užtikrintas keitimasis žiniomis, patirtimi ir geriausia praktika tarp valstybių narių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis.

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

(3)  siekiant sėkmingos narystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir ilgalaikio šios sąjungos stabilumo ir klestėjimo nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, be kita ko, aktyviau vykdant socialiai subalansuotas, aplinkos požiūriu tvarias ir augimui palankias struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro. Išsamus ex post vertinimas, kaip ši programa padėjo valstybėms narėms vykdyti struktūrines reformas, yra būtina to bendrojo tikslo dalis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti euro norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;

(5)  taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti eurą norinčioms ir pagal esamą nukrypti leidžiančią nuostatą trečiajame EPS etape nedalyvaujančioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą;

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą. Toks paramos padidinimas neturėtų būti vykdomas perskirstant esamų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšas, o turėtų būti finansuojamas mobilizuojant specialias priemones, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos perkelti savo nacionalinių ir regioninių ESI fondų asignavimų siekiant užpildyti programos finansavimo spragą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti;

(7)  kad paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei, stebėjimui ir vertinimui vietoje, padengti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

4 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.“;

Bendrasis programos tikslas – teikti paramą nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms įgyvendinant administracines ir ekonomines reformas ir priemones, kuriomis siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius, taip pat spręsti ekonominius ir socialinius iššūkius siekiant skatinti ir padidinti tvarų augimą, aplinkosaugos tvarumą, socialinę apsaugą, darbo vietų kūrimą ir investicijas, konkurencingumą, našumą, teritorinę ir socialinę sanglaudą, konvergenciją, bendrą gerovę ir atsparumą sukrėtimams. Tokia parama gali apimti pagalbą veiksmingai, efektyviai ir skaidriai naudoti Sąjungos fondų lėšas ir tinkamai ir laiku perkelti Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę ir juos įgyvendinti. Įgyvendinant šiuos tikslus, visų pirma vykdant ekonominį valdymą, programa taip pat padės pasirengti narystei euro zonoje.“;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis.“;

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis. Toks paramos padidinimas negali būti vykdomas perskirstant esamų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšas, o finansuojamas mobilizuojant specialias priemones, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas

Nuorodos

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.12.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Svarstymas komitete

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

14

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (8.6.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Nuomonės referentas: Csaba Sógor

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa), įsteigta praeitais metais turint rimtą Europos Parlamento pritarimą, veikia nuo 2017 m. gegužės 20 d., jai skirtas 142,8 mln. EUR biudžetas. Programos tikslai – prisidėti prie institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų valstybėse narėse teikiant specialistų pagalbą nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios prašo tokios pagalbos.

Teikiama parama gali apimti platų politikos sričių spektrą. Daugelis šių politikos sričių turi tiesioginę socialinę svarbą, pavyzdžiui, švietimas ir mokymas, darbo rinkos politika, kuria skatinama kurti darbo vietas, kova su skurdu, socialinės įtraukties skatinimas, socialinės apsaugos ir socialinės paramos sistemos, visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūros sistemos. Kitos sritys, kurioms skiriama parama, taip pat turi didelį poveikį ekonominei ir socialinei sanglaudai ES.

Kadangi valstybės narės aktyviau naudojosi programa, nei buvo numatyta, prašymai dėl finansavimo kelis kartus viršijo turimas lėšas. Komisijos duomenimis, 2018 m. 24 valstybės narės pateikė 444 paramos prašymus. Bendra metinė asignavimų suma siekė 30,5 mln. EUR, o apskaičiuota visų prašymų suma buvo maždaug penkis kartus didesnė – apie 152 mln. EUR.

Dėl šios priežasties Komisija siūlo padidinti programos biudžetą skiriant 80 mln. EUR panaudojant lankstumo priemonę pagal dabartinės daugiametės finansinės programos 11 straipsnį. Be to, Komisija ketina programos tiksluose aiškiai nurodyti, kad Programos lėšomis gali būti finansuojami veiksmai ir veikla, kuriomis remiamos reformos, kurios gali padėti valstybėms narėms pasirengti prisijungti prie euro zonos.

Toliau Komisija ragina valstybes nares naudotis Struktūrinių reformų rėmimo programos reglamento 11 straipsnyje numatyta galimybe į programą perkelti dalį joms skirtų išteklių iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų techninės paramos asignavimų.

Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus kalbant apie kokybiškų ekspertinių žinių prieinamumą rengiant ir įgyvendinant augimą skatinančią, tvarią ir integracinę politiką ir programos populiarumą jose, programos biudžeto padidinimas būtų sveikintinas.

Nors visiškai pripažįstama, kad svarbu kaip vieną iš programos tikslų aiškiai nurodyti paramą euro įvedimui, pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti, kad reikia papildomai atkreipti dėmesį į ES strateginius prioritetus, nustatytus metinėje augimo apžvalgoje, pvz., aukštos kokybės švietimo ir mokymo rėmimas, darbo našumas ir aktyvi darbo rinkos politika. Reikėtų ir toliau skirti dėmesį struktūrinėms reformoms, susijusioms su socialine ir užimtumo politika, atsižvelgiant į tai, kad strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų užimtumo ir socialinės įtraukties srityse siekti sekasi prasčiausiai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su aukšto užimtumo lygio skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga. Be to, ir kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje, į Sąjungos politiką ir veiksmus turi būti įtraukti aplinkos apsaugos reikalavimai, visų pirma siekiant skatinti tvarią plėtrą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos. Institucinių, administracinių ir augimą skatinančių struktūrinių reformų įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti;

(1)  struktūrinių reformų rėmimo programa (toliau – programa) buvo sukurta siekiant stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti ir įgyvendinti įtraukų augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas, turinčias Europos pridėtinės vertės, ir skatinti, inter alia, solidarumą, be kita ko, padedant joms veiksmingai ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais, inter alia, socialinės įtraukties srityje. Taigi, programa gali būti svarbi priemonė, padedanti siekti Europos socialinių teisių ramsčio tikslų ir principų. Paramą pagal programą teikia Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose politikos srityse. Atsparios ekonomikos, pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir socialinėmis struktūromis, kurios leidžia valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, kūrimas padeda siekti Sąjungos ekonominės ir socialinės sanglaudos bei visiško užimtumo tikslų. Institucinių, administracinių ir tvarių struktūrinių reformų, kuriomis skatinamas įtraukus augimas, darbo vietų kūrimas ir socialinė sanglauda, įgyvendinimas yra tinkama priemonė tokioms permainoms pasiekti; Ši programa gali papildyti ir sustiprinti Europos semestro ciklo, ypač metinių augimo apžvalgų ir konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, įgyvendinimą ir padaryti pažangą siekiant ilgalaikių strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  programai skirto finansinio paketo padidinimas turėtų būti susijęs su programos tikslų persvarstymu, nes daugelyje valstybių narių būtina sustiprinti viešąsias socialinės apsaugos sistemas, taip pat kolektyvines derybas ir realaus darbo užmokesčio augimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis;

(2)  valstybės narės vis aktyviau naudojo programos paramą ir viršijo pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą Komisijos gauti paramos prašymai, vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, gerokai viršijo numatytus metinius asignavimus. Per 2018 m. ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus viršijo tiems metams numatytus finansinius išteklius. Beveik visos valstybės narės paprašė programos paramos, ir prašymai susiję su visomis programos aprėpiamomis politikos sritimis; manoma, kad programa ir toliau bus labai paklausi, todėl reikės vykdyti paramos prašymų atranką, nedarant poveikio būtinybei užtikrinti vienodą valstybių narių traktavimą. Vertinant prašymus didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas metinėje augimo apžvalgoje (MAA) nustatytiems prioritetams, Sąjungos strateginiams prioritetams ir prašymams, kurių tiek socialinis poveikis, tiek partnerių dalyvavimas buvo teigiamas. Atsižvelgiant į 2018 m. metinę augimo apžvalgą ekonomikos atkūrimo skirtumai ir skirtinga užimtumo padėtis valstybėse narėse reikalauja tolesnių tikslinių investicijų į aukštos kokybės švietimą, mokymą, darbo našumą ir aktyvią darbo rinkos politiką. Reikėtų ir toliau skirti dėmesį struktūrinėms reformoms, susijusioms su socialine ir užimtumo politika, atsižvelgiant į tai, kad strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų užimtumo ir socialinės įtraukties srityse siekti sekasi prasčiausiai. Vertinant prašymus taip pat reikia tinkamą dėmesį skirti reformų pagrindimui, apimančiam konsultacijų su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir parteriais rezultatus, kai jos svarbios dėl vykdomų reformų pobūdžio ir masto;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas. Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie euro zonos;

(3)  sėkmingai narystei ekonominėje ir pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines reformas.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, konkurencingumo, našumo, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro;

(4)  todėl programos bendrajame tiksle, atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, tikslinga nustatyti, kad ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, konkurencingumo, našumo ir tvaraus bei įtraukaus augimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis būsimai narystei euro zonoje toms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, taip pat užtikrinti konvergencijai euro zonoje ir už jos ribų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti euro norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje;

(5)  Taip pat būtina nurodyti, kad programos veiksmais ir veikla galima remti reformas, kurios įsivesti euro norinčioms valstybėms narėms gali padėti pasirengti narystei euro zonoje, sudarant toms valstybėms narėms sąlygas pagerinti socialinius rodiklius, įtrauktus į Europos semestrą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą;

(6)  siekiant patenkinti augančią valstybių narių paklausą gauti paramą ir atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, programos finansiniai asignavimai, taikant lankstumo priemonę, numatytą pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, turėtų būti padidinti iki pakankamo lygio, o tai leistų Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius atitinkančią paramą. Valstybės narės turėtų galėti savanoriškai pasinaudoti Reglamento (ES) 2017/825 11 straipsnyje numatyta galimybe perkelti dalį joms skirtų išteklių iš ESIF techninės paramos asignavimų į programą siekiant teikti reformų, įskaitant su euro įvedimu susijusias reformas, įgyvendinimo paramą; Tačiau, atsižvelgiant į tai, kaip svarbu rengti struktūrines reformas, kuriomis siekiama stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, ir į didelę paramos pagal programą paklausą tarp valstybių narių, turėtų būti apsvarstyta galimybė nuolatinei programai, pagal kurią remiamos struktūrinės reformos, numatyti nuosavą biudžetą DFP po 2020 m., su sąlyga, kad rezultatai, pasiekti 2017–2020 m., būtų teigiamai įvertinti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti;

(7)  kad kokybišką paramą būtų galima teikti kuo greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį finansinio paketo panaudoti taip pat programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, tokioms kaip išlaidos projektų kokybės kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti. Tokios išlaidos turėtų būti proporcingos bendrai išlaidų vertei pagal remiamus projektus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekiant užtikrinti sklandų ataskaitų apie programos įgyvendinimą teikimą Europos Parlamentui ir Tarybai, reikėtų patikslinti laikotarpį, per kurį Komisija turi pateikti metines stebėjimo ataskaitas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.“;

Bendrasis programos tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines, augimą skatinančias ir įtraukias struktūrines reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą ir įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius, kad būtų pagerinta ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, socialinė įtrauktis, geriau kovojama su skurdu, padidinamas konkurencingumą, produktyvumas, tvarus ir įtraukus augimas ir skatinama kurti darbo vietas bei investuoti, taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą.“; Įgyvendinus programą galimai bus taip pat konkrečiai prisidėta prie valstybių narių sėkmingo dalyvavimo ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, pasirengimo narystei euro zonoje teikiant paramą nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama šio pasirengimo;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

5 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  5 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„fa)  veiksmai ir veikla, skirta reformoms, kurios gali padėti valstybėms narėms pasirengti prisijungti prie euro zonos.“;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

5 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  įterpiamas 5a straipsnis:

Išbraukta.

5 a straipsnis

 

Parama narystei euro zonoje pasirengti

 

Programos lėšomis gali būti finansuojami veiksmai ir veikla, skirta reformoms, kurios gali padėti valstybėms narėms pasirengti prisijungti prie euro zonos.“;

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis.;

1.  Programai įgyvendinti skiriamas 222 800 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis, iš kurių 80 000 000 EUR skiriama iš lankstumo priemonės pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013*.;

 

__________________

 

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

16 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  16 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

2.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

2.  Nuo 2018 m. iki 2021 m. imtinai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825

16 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  16 straipsnio 2 dalyje įterpiamas da punktas:

 

„da)  kokybės kontrolės rezultatai ir remiamų projektų stebėsena vietoje.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=LT)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas

Nuorodos

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Csaba Sógor

13.3.2018

Svarstymas komitete

15.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

7.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas

Nuorodos

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Priėmimo data

25.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

John Howarth, Ivana Maletić

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Pateikimo data

27.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika