RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu

27.6.2018 - (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - ***I

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Rapporteur: Ruža Tomašić
Rapporteurs għall-opinjoni (*):
Jean Arthuis, Kumitat għall-Baġits
Roberto Gualtieri, Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
(*)  Kumitati assoċjati – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura


Proċedura : 2017/0334(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0227/2018

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0825),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 175 u 197(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0433/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Marzu 2018[1],

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-3 ta' April 2018[2],

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0227/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  L-Unjoni hija rikjesta tappoġġja lill-Istati Membri, fuq talba tagħhom, biex ittejjeb il-kapaċità amministrattiva tagħhom għall-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)   Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri biex iħejju u jimplimentaw riformi amministrattivi u strutturali li jtejbu t-tkabbir, anke permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-Programm jiġi pprovdut mill-Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali sodi, li jippermettu lill-Istati Membri biex jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li jirkupraw minnhom malajr, jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika u soċjali. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali istituzzjonali, amministrattivi u li jiffavorixxu t-tkabbir hija strument adegwat biex jinkiseb żvilupp bħal dan.

(1)   Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri biex iħejju u jimplimentaw riformi amministrattivi u strutturali li jtejbu t-tkabbir b'valur miżjud Ewropew, anke permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-Programm jiġi pprovdut mill-Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti u soċjetà reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi, soċjali u territorjali sodi, li jippermettu lill-Istati Membri jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li jirkupraw minnhom malajr, jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Ir-riformi appoġġjati mill-Programm jirrikjedu amministrazzjoni pubblika nazzjonali u reġjonali effiċjenti u effettiva kif ukoll sjieda u parteċipazzjoni attiva tal-partijiet ikkonċernati kollha. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali istituzzjonali, amministrattivi u li jiffavorixxu t-tkabbir, li huma speċifiċi għall-pajjiż, u s-sjieda fil-post ta' riformi strutturali li huma ta' interess għall-Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab soċjali, huma għodod adegwati biex jinkiseb żvilupp bħal dan.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa -1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Twassil u komunikazzjoni effiċjenti tar-riżultati tal-Programm fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali huma meħtieġa sabiex jiżguraw il-viżibbiltà tar-riżultati tar-riformi implimentati bbażati fuq it-talba ta' kull Stat Membru. Dak jiżgura l-iskambju tal-għarfien, l-esperjenza u l-aħjar prattiki, li huwa wieħed mill-miri ewlenin tal-Programm.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Huwa mistenni li d-domanda għal appoġġ taħt il-Programm se tibqa' għolja, li jfisser li ċerti talbiet se jkollhom bżonn jingħataw prijorità. Jenħtieġ li tingħata preferenza, fejn ikun xieraq, lil talbiet li jkunu mmirati biex imexxu t-tassazzjoni minn fuq ix-xogħol għal fuq il-ġid u t-tniġġis, li jħeġġu politiki aktar b'saħħithom tal-impjiegi u dawk soċjali u b'hekk l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa permezz ta' trasparenza mtejba, li tistabbilixxi strateġiji innovattivi u riindustrijalizzazzjoni sostenibbli u titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali għal talbiet għal appoġġ li jkollhom livell għoli ta' appoġġ demokratiku u involviment tas-sħab u li jkollhom effetti konsegwenzjali fuq setturi oħra. Il-programm jenħtieġ li jikkumplimenta strumenti oħra sabiex jiġi evitat xogħol doppju.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1 c)  Fil-ħidma tiegħu biex isaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri sabiex iħejju u jimplimentaw ir-riformi strutturali li jsostnu t-tkabbir, il-Programm jenħtieġ li ma jiħux post jew ma jissostitwixxix il-finanzjament mill-baġits nazzjonali tal-Istati Membri, jew jintuża biex ikopri l-infiq kurrenti;

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 3:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)   It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali bit-tisħiħ ta' riformi strutturali hija kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan hu ta' importanza partikolari għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhux l-euro, fit-tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-żona tal-euro.

(3)   It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali permezz ta' riformi strutturali li jibbenefikaw lill-Unjoni u huma bi qbil mal-prinċipji u l-valuri tagħha huwa kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess u konverġenza reali msaħħa fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja, li tiżgura l-istabbiltà u l-prosperità fuq perjodu twil. Dan hu ta' importanza partikolari għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, fit-tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-żona tal-euro.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi enfasizzat fl-objettiv ġenerali tal-Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – li jenħtieġ li t-titjib tal-koeżjoni, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, u l-ħolqien tal-impjiegi jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro minn dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro.

(4)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi enfasizzat fl-objettiv ġenerali tal-Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – li jenħtieġ li t-titjib tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tad-disparitajiet bejn Stati Membri u reġjuni, jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro minn dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom għadha mhix l-euro.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Huwa wkoll neċessarju li jiġi indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-Programm jistgħu jkunu ta' appoġġ għal riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri li jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju rwieħhom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro.

(5)  Billi wieħed iżomm f'moħħu l-esperjenza pożittiva li kellha l-Unjoni bl-assistenza teknika offruta lil pajjiżi oħrajn li diġà adottaw l-euro, huwa wkoll neċessarju li jiġi indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-Programm jistgħu jappoġġjaw riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri li ssieħbu fl-Unjoni f'data aktar tard u li jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)   Seba' Stati Membri huma soġġetti għal obbligu tat-Trattat li jħejju lilhom infushom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, jiġifieri l-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja. Xi wħud minn dawk l-Istati Membri ftit għamlu progress lejn dan l-objettiv f'dawn l-aħħar snin, u dan jagħmel l-appoġġ tal-Unjoni għall-parteċipazzjoni fl-euro dejjem aktar rilevanti. Id-Danimarka u r-Renju Unit ma huma taħt l-ebda obbligu li jingħaqdu maż-żona tal-euro.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)   L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol importanti x'jiżvolġu fir-riforma strutturali, sa tali punt li jiddependi mill-organizzazzjoni kostituzzjonali u amministrattiva ta' kull Stat Membru. Huwa għalhekk xieraq li jkun previst livell xieraq ta' involviment u konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tar-riforma strutturali.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)   Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm għandha tiżdied għal livell suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni li tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba.

(6)   Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem akbar mill-Istati Membri għall-appoġġ, u fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali li huma fl-interess tal-Unjoni fi Stati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm għandha tiżdied, bl-użu tal-istrument ta' flessibbiltà taħt ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/20131a għal livell suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. Dik iż-żieda jenħtieġ li ma jkollhiex impatt negattiv fuq il-prijoritajiet l-oħra tal-politika ta' koeżjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri jenħtieġ li ma jkunux obbligati jittrasferixxu l-allokazzjonijiet nazzjonali u reġjonali tagħhom minn Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) bil-ħsieb li jeliminaw id-differenza fil-finanzjament tal-Programm.

 

___________

 

1a Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Sabiex jingħata appoġġ bl-inqas dewmien possibbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-Programm, bħal spejjeż relatati mal-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post.

(7)  Sabiex jingħata appoġġ ta' kwalità bl-inqas dewmien possibbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-Programm, bħal spejjeż relatati mal-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ, u l-evalwazzjoni ta' proġetti fuq il-post. Jenħtieġ li dawn l-ispejjeż ikunu proporzjonali għall-valur globali tan-nefqa fil-qafas tal-proġetti ta' appoġġ.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Sabiex ikun żgurat ir-rappurtar bla xkiel tal-implimentazzjoni tal-Programm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jenħtieġ li jkun speċifikat il-perjodu li fih il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapporti annwali ta' monitoraġġ.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (UE) 2017/825

L-Artikolu 4 – paragrafu 1:

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, amministrattivi u strutturali li jsostnu t-tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-amministrazzjoni pubblika, u s-setturi ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li jittejbu l-koeżjoni, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, u l-investiment, li jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, b'mod partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' governanza ekonomika, fosthom permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti, effettiv u trasparenti tal-fondi tal-Unjoni.";

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu jkun li jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, amministrattivi u strutturali li jsostnu t-tkabbir fl-Istati Membri, billi jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali fejn ikun xieraq, għal miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-amministrazzjoni pubblika, u s-setturi ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li jittejbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-faqar, l-investiment, u konverġenza reali fl-Unjoni, li jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, b'mod partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' governanza ekonomika, fosthom permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti, effettiv u trasparenti tal-fondi tal-Unjoni.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (UE) 2017/825

Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)   fl-Artikolu 5(1), għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

 

(da)    li jappoġġja l-involviment u l-konsultazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' riforma strutturali b'mod proporzjonat għas-setgħat u r-responsabbiltajiet ta' dawk l-awtoritajiet reġjonali u lokali fi ħdan l-istruttura kostituzzjonali u amministrattiva ta' kull Stat Membru.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Regolament (UE) 2017/825

Artikolu 10 - paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm huwa stabbilit għal EUR 222 800 000 fi prezzijiet attwali.;

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm huwa stabbilit għal EUR 222 800 000 fi prezzijiet kurrenti, li minnhom EUR 80 000 000 għandu jiġi pprovdut mill-Istrument ta' Flessibbiltà taħt ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013*.

 

_________________

 

* Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Regolament (UE) 2017/825

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3a)  fl-Artikolu 16(2), il-parti introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Dak ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar:

"2.   Mill-2018 sa u inkluż l-2021 il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Dak ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar:"

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Regolament (UE) 2017/825

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)  Fl-Artikolu 16(2), jiddaħħal il-punt da li ġej:

 

" (da)  l-eżiti tal-kontroll tal-kwalità u tal-monitoraġġ ta' proġetti ta' appoġġ fuq il-post; "

  • [1]  Għad mhiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.
  • [2]  Għad mhiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li temenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP) u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu. Il-Kummissjoni għażlet li tagħmel dan fid-dawl tal-għadd għoli ta' talbiet mill-Istati Membri għal finanzjament għal riformi strutturali.

B'mod partikolari, l-att li jemenda għandu l-għan li jemenda l-Artikolu 4 fuq l-objettiv tal-SRSP billi jżid l-appoġġ għat-tħejjijiet għal sħubija fiż-żona tal-euro mal-objettivi tal-programm (jiżdied fl-artikolu l-kliem "li jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro"). Dan idaħħal ukoll Artikolu 5a li jippermetti finanzjament għal azzjonijiet u attivitajiet ta' tħejjija għall-euro.

Barra minn hekk, bl-użu tal-Istrument ta' Flessibbiltà fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali, il-pakkett finanzjarju globali SRSP jiżdied minn EUR 142,8 miljun għal EUR 222,8 miljun. L-Istati Membri se jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu li jkomplu jikkomplementaw l-SRSP billi jittrasferixxu approprjazzjonijiet mill-baġit għall-assistenza teknika, li jgħolli t-total għal madwar EUR 300 miljun. Ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni diġà jippermetti tali trasferimenti.

Ir-rapporteur tagħkom tqis li din hija bidla testwalment minuri, iżda politikament importanti ħafna tal-SRSP. Dsatax-il Stat Membru diġà huma parti miż-żona tal-euro. Seba' Stati Membri huma soġġetti għal obbligu tat-Trattat li jħejju lilhom infushom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, jiġifieri l-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja. Xi wħud minn dawk l-Istati Membri ftit għamlu progress lejn dan l-objettiv f'dawn l-aħħar snin, u dan jagħmel l-appoġġ tal-Unjoni għall-parteċipazzjoni fl-euro dejjem aktar rilevanti. Żewġ Stati Membri mhumiex obbligati jingħaqdu maż-żona tal-euro fid-dawl tan-nonparteċipazzjoni ("opt-out") tagħhom fil-munita unika, jiġifieri d-Danimarka u r-Renju Unit. Dan tal-aħħar, kif nafu, se jirtira mill-Unjoni Ewropea fl-2019.

Ir-rapporteur tagħkom tqis li huwa importanti li jkun hemm iżjed ċarezza kemm dwar ir-riformi strutturali li għandhom jiġu promossi bl-użu tal-fondi ta' koeżjoni kif ukoll dwar l-impatt probabbli tagħhom fuq l-effettività tal-finanzjament tal-koeżjoni. Huwa importanti li wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-inugwaljanzi fost il-pajjiżi tal-UE issa huma rrappurtati permezz ta' differenzi fil-pajjiżi aktar milli bejn il-pajjiżi. Trasformazzjoni strutturali effettiva għalhekk tirrikjedi impenn mill-gvernijiet f'livelli differenti biex jaħdmu flimkien ħalli jiffaċilitaw azzjoni kkonċertata u integrata, li tikkombina taħlita ta' inputs ta' politika, biex jiġu ffaċċjati ħtiġijiet u sfidi differenti ta' żvilupp territorjali. Peress li l-Istati Membri diġà għandhom is-sistemi tagħhom ta' inizjattivi ta' riforma, il-programm għandu jiffoka fuq il-miżuri li se jappoġġjaw bl-aħjar mod ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż.

Ir-rapporteur tagħkom tappoġġja ż-żewġ elementi ewlenin tal-proposta, jiġifieri ż-żieda fil-baġit għall-SRSP u l-inklużjoni ta' tħejjijiet għal sħubija fiż-żona tal-euro bħala wieħed mill-objettivi tal-programm. In-numru ta' emendi għall-proposta huwa għalhekk limitat f'dan l-istadju. Dawn l-emendi għandhom l-għan li jissottolinjaw l-importanza tal-appoġġ għal sħubija fiż-żona tal-euro, u jiżguraw li l-awtoritajiet reġjonali u lokali jkunu jistgħu jiġu involuti aktar fi proġetti tar-riforma strutturali.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (19.6.2018)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): Liadh Ní Riada

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li r-reviżjoni tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u tal-objettiv ġenerali tiegħu hija opportunità għal:

1) Reviżjoni tal-objettiv ġenerali tal-programm sabiex jiġi żgurat li jkun immirat b'mod ċar biex jipprovdi assistenza teknika fuq talba tal-Istati Membri għal riformi li huma ta' benefiċċju soċjali u/jew ambjentali. Il-Programm għandu jikkontribwixxi biex jinkisbu l-irkupru ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, il-ġlieda kontra l-faqar, u l-istimolu tal-investiment fl-ekonomija reali.

2) Żvilupp ta' kriterji biex tintlaqa' t-talba għal assistenza mill-Istati Membri meta jkunu waslu aktar talbiet milli l-pakkett finanzjarju jista' jiffaċilita, abbażi tar-rekwiżit msemmi hawn fuq li r-riforma tkun ta' benefiċċju soċjali u/jew ambjentali.

Ir-rapporteur temmen li l-espansjoni tal-pakkett finanzjarju destinata għal dan il-programm għandha tkun marbuta mar-reviżjoni ta' x'jinftiehem b'"riformi strutturali" u għalxiex dawn huma mmirati. Ir-riformi strutturali fl-ambitu tal-programm għandhom jitqiesu li jinkludu programmi ta' investiment pubbliku, rinazzjonalizzazzjoni jew rimuniċipalizzazzjoni tal-beni u s-servizzi pubbliċi, it-tisħiħ tas-sistemi pubbliċi tas-sigurtà soċjali, u riformi li jtejbu n-negozjar kollettiv u jippromwovu t-tkabbir reali tal-pagi.

Skont il-programm ta' ħidma tal-2017 tal-programm, madwar 90 % tal-fondi tal-programm intużaw għal proġetti dedikati għall-implimentazzjoni tal-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni fl-ambitu tas-Semestru Ewropew u rekwiżiti leġiżlattivi oħra tal-UE. Għaldaqstant, ir-rapporteur temmen li r-rwol tas-sħab soċjali, tas-soċjetà ċivili u tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-ifformular tat-talba u t-tfassil u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jissemmew b'mod speċifiku fil-proposta.

Rigward ir-reviżjoni tal-objettiv ġenerali sabiex jiġu inklużi l-kriterji ta' konverġenza għal Stati Membri li mhumiex membri taż-żona tal-euro, ir-rapporteur temmen li dan jista' jwassal biex il-programm jintuża sabiex idgħajjef il-kwalità u l-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi u s-sistemi tas-sigurtà soċjali – meta mqabbla, b'mod partikolari, mad-defiċit baġitarju tal-gvern u l-proporzjon tad-dejn għall-PDG tal-gvern. B'riżultat ta' dan, hija temmen li l-enfasi tal-programm għandha tkun fuq it-talbiet għal awtorizzazzjoni li joffru benefiċċju soċjali jew ambjentali definit.

Ir-rapporteur ma taqbilx mas-suġġeriment tal-Kummissjoni fil-Memorandum ta' Spjegazzjoni tagħha li jakkumpanja l-proposta li l-Istati Membri għandhom jiġu mistiedna jirriallokaw fondi eżistenti għal assistenza teknika fl-ambitu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej lejn dan il-programm, inkluż għal talbiet rigward l-adozzjoni tal-euro. Hija temmen li l-fondi tal-FSIE u r-rwol importanti li dawn jaqdu fl-Istati Membri kollha għandu jinżamm u ma jiġux riallokati lejn dan il-programm.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1)   The Structural Reform Support Programme (‘the Programme’) was established with the objective of strengthening the capacity of Member States to prepare and implement growth-sustaining administrative and structural reforms, including through assistance for the efficient and effective use of the Union funds. Support under the Programme is provided by the Commission, upon request by a Member State, and can cover a wide range of policy areas. Developing resilient economies built on strong economic and social structures, which allow Member States to efficiently absorb shocks and swiftly recover from them, contributes to economic and social cohesion. The implementation of institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms is an appropriate tool for achieving such a development.

(1)   The Structural Reform Support Programme (‘the Programme’) was established with the objective of strengthening the capacity of Member States to prepare and implement growth-sustaining administrative and structural reforms, including through assistance for the efficient and effective use of the Union funds. Support under the Programme is provided by the Commission, upon request by a Member State, and can cover a wide range of policy areas. Developing resilient economies and societies built on strong economic and social structures, contributes to territorial, economic and social cohesion. The implementation of institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms is an appropriate tool for achieving such a development. Structural reforms are recognised as beneficial not only when they reduce public expenditure in a socially sustainable way, but also when they increase expenditure in the short-term in order to improve economic performance and budget balances in the medium to long-term. It is vital for the successful implementation and sustainability of structural reforms that they are backed by democratic support, ensuring the involvement of all relevant stakeholder, such as local and regional authorities, economic and social partners, and representatives of civil society.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1 a)  In order to give an overview of the reforms designed and implemented on the basis of the request of each Member State, the distribution of the new budget for the Programme should be based on clear selection criteria and be presented in a transparent way. That would ensure the exchange of knowledge, experience and best practices, which is one of the aims of the Programme.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 1 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1 b)  In its pursuit of strengthening the capacity of Member States to prepare and implement growth-sustaining structural reforms, the Programme should not replace or substitute funding from national budgets of Member States, or be used to cover current expenditure.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)   Member States have increasingly taken up support under the Programme, beyond the initial expectations. The requests for support received by the Commission during the 2017 cycle have, based on their estimated value, significantly exceeded the available annual allocation. During the 2018 cycle, the estimated value of requests received was five times the financial resources available for that year. Almost all Member States have requested support under the Programme and requests are distributed across all policy areas covered by the Programme.

(2)   Member States have increasingly taken up support under the Programme, beyond the initial expectations. The requests for support received by the Commission during the 2017 cycle have, based on their estimated value, significantly exceeded the available annual allocation, which has resulted therefore in requests not being selected for funding. During the 2018 cycle, the estimated value of requests received was five times the financial resources available for that year. Almost all Member States have requested support under the Programme and requests are distributed across all policy areas covered by the Programme.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  Strengthening economic and social cohesion by reinforcing structural reforms is crucial for successful participation in the Economic and Monetary Union. That is particularly important for Member States whose currency is not the euro, in their preparation to join the euro area.

(3)  Strengthening territorial, economic and social cohesion by reinforcing structural reforms is crucial for successful participation in the Economic and Monetary Union. That is particularly important for Member States whose currency is not the euro, in their preparation to join the euro area.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4)  It is thus appropriate to stress in the general objective of the Programme – within its contribution towards responding to economic and social challenges – that enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, and job creation should also contribute to the preparations for future participation in the euro area by those Member States whose currency is not the euro.

(4)  It is thus appropriate to stress in the general objective of the Programme – within its contribution towards responding to territorial, economic and social challenges – that enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, and job creation should also contribute to the preparations for future participation in the euro area by those Member States whose currency is not the euro.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  In order to meet the growing demand for support from Member States, and in view of the need to support the implementation of structural reforms in Member States whose currency is not the euro, the financial allocation for the Programme should be increased to a sufficient level that allows the Union to provide support that meets the needs of the requesting Member States.

(6)  In order to meet the growing demand for support from Member States, and in view of the need to support the implementation of structural reforms in Member States whose currency is not the euro, the financial allocation for the Programme should be increased to a sufficient level that allows the Union to provide support that meets the needs of the requesting Member States. That additional allocation should be financed exclusively through fresh appropriations to be mobilised by the budgetary authority, making full use of the available budgetary flexibility, on the basis of a relevant Commission proposal. No redeployments should be considered for that purpose, in order to avoid any negative impact on the financing of existing multiannual programmes.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 1

Regulation (EU) 2017/825

Article 4 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The general objective of the Programme shall be to contribute to institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms in the Member States by providing support to national authorities for measures aimed at reforming and strengthening institutions, governance, public administration, and economic and social sectors in response to economic and social challenges, with a view to enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, job creation, and investment, which will also prepare for participation in the euro area, in particular in the context of economic governance processes, including through assistance for the efficient, effective and transparent use of the Union funds.;

The general objective of the Programme shall be to contribute to institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms in the Member States by providing support to national authorities for measures aimed at reforming and strengthening institutions, governance, public administration, and economic and social sectors in response to territorial, economic and social challenges, with a view to enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, financial stability, quality job creation, and investment, which will also prepare for participation in the euro area, in particular in the context of economic governance processes, including through assistance for the efficient, effective and transparent use of the Union funds.;

Amendment    9

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point a

Regulation (EU) 2017/825

Article 10 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme is set at EUR 222 800 000 in current prices.;

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme is set at EUR 222 800 000 in current prices. Any increase to the Programme shall be financed by the mobilisation of the special instruments as provided for in Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020* and not at the expense of existing Union programmes.;

 

_________________

 

* OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu

Referenzi

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

14.12.2017

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

19.4.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Eżami fil-kumitat

24.4.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

19.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

5

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (20.6.2018)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): Roberto Gualtieri

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  In order to achieve the objectives of the Union, as set out in Article 3 of the Treaty on European Union, Member States are required to consider their economic policy as a matter of common concern and to coordinate it within the Union.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital -1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(-1a)  The Union policies, actions and instruments are to promote economic, social and territorial cohesion.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital -1 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(-1b)  In defining and implementing its policies and activities, the Union needs to take into account, including through the implementation of the European Pillar of Social Rights, the requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and the high level of education, training and protection of human health.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital -1 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(-1c)  The Union is required to support Member States, upon their request, to improve their administrative capacity to implement Union law.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 1

Text proposed by the Commission

Amendment

(1)  The Structural Reform Support Programme (‘the Programme’) was established with the objective of strengthening the capacity of Member States to prepare and implement growth-sustaining administrative and structural reforms, including through assistance for the efficient and effective use of the Union funds. Support under the Programme is provided by the Commission, upon request by a Member State, and can cover a wide range of policy areas. Developing resilient economies built on strong economic and social structures, which allow Member States to efficiently absorb shocks and swiftly recover from them, contributes to economic and social cohesion. The implementation of institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms is an appropriate tool for achieving such a development.

(1)  The Structural Reform Support Programme (‘the Programme’) has the objective of strengthening the capacity of Member States to prepare and implement economic and administrative reforms aimed at promoting robust and sustainable growth, quality job creation, social and territorial cohesion and convergence, competitiveness, productivity and shared prosperity, and enhanced resilience to shocks, including through assistance for the efficient and effective use of the Union funds. Support under the Programme is provided by the Commission, upon request by a Member State, and can cover a wide range of policy areas in line with National Reform Programmes.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1a)  Successful implementation of structural reforms requires political will, decisiveness, efficient and effective public administration and the support from all segments of society. It is therefore important that structural reforms are backed through the involvement of economic and social partners and other relevant stakeholders, and by democratic support via national and, where appropriate, regional parliaments.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 1 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1b)  Preference should be given to measures that have synergistic effects on other sectors and that are aimed at, inter alia, achieving high and long-term sustainable growth, recovery and convergence in the Union, fighting tax fraud, evasion and avoidance, promoting higher quality employment and implementing social policies. Those structural reforms should be consistent with and linked to the objectives set out in the European Semester and the implementation of the country-specific recommendations in the Member States. Structural reforms should include the correct and timely transposition and implementation of legal acts of the Union as the proper functioning of these acts is fundamental to achieve economic convergence.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 1 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(1c)  The euro is the currency of the European Union, as indicated in Article 119(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  Member States have increasingly taken up support under the Programme, beyond the initial expectations. The requests for support received by the Commission during the 2017 cycle have, based on their estimated value, significantly exceeded the available annual allocation. During the 2018 cycle, the estimated value of requests received was five times the financial resources available for that year. Almost all Member States have requested support under the Programme and requests are distributed across all policy areas covered by the Programme.

(2)  Member States have increasingly taken up support under the Programme, beyond the initial expectations. The requests for support received by the Commission during the 2017 cycle have, based on their estimated value, significantly exceeded the available annual allocation resulting in several requests not having been selected for funding. During the 2018 cycle, the estimated value of requests received was five times the financial resources available for that year. Almost all Member States have requested support under the Programme and requests are distributed across all policy areas covered by the Programme.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a)  The presentation and transparency of the Programme results should be increased by making an overview of implementation of reforms in each Member State publicly available online, in order to ensure exchange of knowledge, experience and best practices among Member States.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  Strengthening economic and social cohesion by reinforcing structural reforms is crucial for successful participation in the Economic and Monetary Union. That is particularly important for Member States whose currency is not the euro, in their preparation to join the euro area.

(3)  Strengthening economic and social cohesion, including by reinforcing socially balanced, environmentally sustainable and growth-friendly structural reforms is crucial for successful participation in the Economic and Monetary Union and its long-term stability and prosperity. That is particularly important for Member States whose currency is not the euro, in their preparation to join the euro area.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4)  It is thus appropriate to stress in the general objective of the Programme – within its contribution towards responding to economic and social challenges – that enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, and job creation should also contribute to the preparations for future participation in the euro area by those Member States whose currency is not the euro.

(4)  It is thus appropriate to stress in the general objective of the Programme – within its contribution towards responding to economic and social challenges – that enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, and quality job creation should also contribute to the preparations for future participation in the euro area by those Member States whose currency is not the euro. A thorough ex-post evaluation of how the Programme has assisted structural reforms in Member States is a necessary part of that general objective.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5)  It is also necessary to indicate that actions and activities of the Programme may support reforms that may help Member States that wish to adopt the euro to prepare for participation in the euro area.

(5)  It is also necessary to indicate that actions and activities of the Programme may support reforms that can help Member States with the current derogation to the participation to the third phase of the EMU that wish to adopt the euro to prepare for participation in the euro area.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  In order to meet the growing demand for support from Member States, and in view of the need to support the implementation of structural reforms in Member States whose currency is not the euro, the financial allocation for the Programme should be increased to a sufficient level that allows the Union to provide support that meets the needs of the requesting Member States.

(6)  In order to meet the growing demand for support from Member States, and in view of the need to support the implementation of structural reforms in Member States whose currency is not the euro, the financial allocation for the Programme should be increased to a sufficient level that allows the Union to provide support that meets the needs of the requesting Member States. Such an increase should not take place through redeployments of existing European Structural and Investment Funds (ESIF), but should be financed by the mobilisation of the special instruments as provided for in Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020. Member States should not be obliged to transfer their national and regional ESIF allocations with a view to filling the financing gap of the Programme.

Amendment    15

Proposal for a regulation

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7)  In order to provide support with the least possible delay, the Commission should be able to use part of the financial envelope also to cover the cost of activities supporting the Programme, such as expenses related to quality control and monitoring of projects on the ground.

(7)  In order to provide support with the least possible delay, the Commission should be able to use part of the financial envelope also to cover the cost of activities supporting the Programme, such as expenses related to quality control, monitoring, and evaluation of projects on the ground.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 1

Regulation (EU) No 2017/825

Article 4 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The general objective of the Programme shall be to contribute to institutional, administrative and growth-sustaining structural reforms in the Member States by providing support to national authorities for measures aimed at reforming and strengthening institutions, governance, public administration, and economic and social sectors in response to economic and social challenges, with a view to enhancing cohesion, competitiveness, productivity, sustainable growth, job creation, and investment, which will also prepare for participation in the euro area, in particular in the context of economic governance processes, including through assistance for the efficient, effective and transparent use of the Union funds.”;

The general objective of the Programme shall be to provide support to national, regional and local authorities for administrative and economic reform and measures aimed at reforming and strengthening institutions, governance, public administration, economic and social sectors, and addressing economic and social challenges, with a view to promoting and enhancing sustainable growth, environmental sustainability, social protection, job creation and investment, competitiveness, productivity, territorial and social cohesion, convergence and shared prosperity, resilience to shocks. That support may include also assistance for the efficient, effective and transparent use of the Union funds as well as for the correct and timely transposition and implementation of legal acts of the Union. Through these goals the Programme will also prepare for participation in the euro area, in particular in the context of economic governance processes.”;

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point a

Regulation (EU) No 2017/825

Article 10 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme is set at EUR 222 800 000 in current prices.

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme is set at EUR 222 800 000 in current prices. Such an increase shall not take place through redeployments of existing European Structural and Investment Funds (ESIF), but shall be financed by the mobilisation of the special instruments as provided for in Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu

Referenzi

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

14.12.2017

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

19.4.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Eżami fil-kumitat

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

19.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

14

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (8.6.2018)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Csaba Sógor

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (il-Programm) għall-perjodu 2017-2020, imwaqqaf is-sena li għaddiet b'appoġġ kbir fil-Parlament Ewropew, ilu għaddej mill-20 ta' Mejju 2017 u għandu baġit ta' EUR 142,8 miljun. L-għan tiegħu huwa li jikkontribwixxi għal riformi strutturali istituzzjonali, amministrattivi u li jsostnu t-tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi appoġġ espert lill-awtoritajiet nazzjonali li jitolbuh.

L-appoġġ mogħti jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika, li ħafna minnhom huma ta' importanza soċjali diretta, bħalma huma l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-politiki tas-suq tax-xogħol għall-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda kontra l-faqar, il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, is-sigurtà soċjali u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali, is-saħħa pubblika u s-sistemi tal-kura tas-saħħa. Oqsma oħra ta' appoġġ għandhom ukoll impatt qawwi fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-UE.

L-għadd ta' Stati Membri li talbu appoġġ mill-programm kien ferm akbar minn dak mistenni inizjalment, u dan wassal għal domanda li tisboq sew il-baġit disponibbli. Skont id-data tal-Kummissjoni, fiċ-ċiklu tal-2018 tressqu 444 talba minn 24 Stat Membru, u filwaqt li l-allokazzjoni annwali totali kienet ta' EUR 30,5 miljun, l-ispiża totali tat-talbiet kienet ta' madwar EUR 152 miljun, jiġifieri ħames darbiet akbar.

Dan wassal biex il-Kummissjoni pproponiet it-tisħiħ tal-Programm bi EUR 80 miljun permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà previst mill-Artikolu 11 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali attwali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni, fost l-objettivi tal-Programm, biħsiebha tagħmel referenza espliċita għall-finanzjament tal-azzjonijiet u l-attivitajiet li jappoġġjaw riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri fit-tħejjija tagħhom biex jissieħbu fiż-żona tal-euro.

Il-Kummissjoni tistieden ukoll lill-Istati Membri jagħmlu użu mill-possibbiltà, skont l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali, li jittrasferixxu parti mir-riżorsi tagħhom mill-komponent tal-assistenza teknika tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej lejn il-Programm.

Meta wieħed iqis id-differenzi bejn l-Istati Membri fid-disponibbiltà ta' għarfien espert ta' kwalità għolja għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki sostenibbli u inklużivi li jwasslu għat-tkabbir kif ukoll fil-popolarità tal-Programm, it-tisħiħ tal-baġit tal-Programm jintlaqa' tajjeb ħafna.

Madankollu, minbarra li jirrikonoxxi bis-sħiħ kemm huwa rilevanti li l-appoġġ għall-adozzjoni tal-euro jiddaħħal b'mod espliċitu fost l-objettivi tal-Programm, ir-rapporteur jixtieq jinsisti wkoll fuq il-bżonn li l-prijoritajiet strateġiċi tal-UE deskritti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir – bħall-appoġġ għall-edukazzjoni ta' kwalità għolja, it-taħriġ, il-produttività tax-xogħol u l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol – jiġu enfasizzati aktar. Għandha ssir enfasi akbar anke fuq ir-riformi strutturali marbuta mal-politiki soċjali u tal-impjiegi, fid-dawl tal-fatt li l-miri ta' Ewropa 2020 dwar l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali huma l-aktar li fadlilhom biex jintlaħqu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha, jeħtieġ li l-Unjoni tqis il-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma' livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, u kif stipulat fl-Artikolu 11 tat-TFUE, ir-rekwiżiti għall-ħarsien tal-ambjent jeħtieġ li jkunu integrati fil-politiki u fl-attivitajiet tal-Unjoni, b'mod partikolari bil-għan li jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri biex iħejju u jimplimentaw riformi amministrattivi u strutturali li jtejbu t-tkabbir, anke permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-Programm jiġi pprovdut mill-Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali sodi, li jippermettu lill-Istati Membri biex jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li jirkupraw minnhom malajr, jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika u soċjali. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali istituzzjonali, amministrattivi u li jiffavorixxu t-tkabbir hija strument adegwat biex jinkiseb żvilupp bħal dan.

(1)  Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri biex iħejju u jimplimentaw riformi amministrattivi u strutturali inklużivi b'valur miżjud Ewropew li jsostnu t-tkabbir u jippromwovu s-solidarjetà, fost l-oħrajn, anke permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv tal-fondi tal-Unjoni, pereżempju fil-qasam tal-inklużjoni soċjali. Għalhekk, il-Programm jista' jkun għodda importanti li tagħti kontribut biex jintlaħqu l-għanijiet u l-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. L-appoġġ taħt il-Programm jiġi pprovdut mill-Kummissjoni, fuq talba ta' Stat Membru, u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali sodi, li jippermettu lill-Istati Membri jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u jirkupraw minnhom malajr, jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni ta' koeżjoni ekonomika u soċjali u livell massimu ta' impjiegi. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali istituzzjonali, amministrattivi u sostenibbli li jappoġġjaw it-tkabbir inklużiv, il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali hija strument adegwat biex jinkiseb żvilupp bħal dan. Il-Programm qiegħed f'pożizzjoni ideali biex jikkomplementa u jsaħħaħ aktar l-implimentazzjoni taċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew, partikolarment l-Istħarriġ Annwali tiegħu dwar it-Tkabbir u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tiegħu għall-pajjiżi, sabiex isir progress lejn il-miri fit-tul ta' Ewropa 2020.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  Jenħtieġ li ż-żieda fil-pakkett finanzjarju ddedikat għall-Programm tkun marbuta ma' reviżjoni tal-objettivi tal-Programm peress li f'ħafna Stati Membri hemm bżonn jissaħħu s-sistemi pubbliċi tas-sigurtà soċjali kif ukoll in-negozjar kollettiv u t-tkabbir reali fil-pagi.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-Istati Membri dejjem żiedu fl-użu tagħhom ta' appoġġ taħt il-Programm, lil hinn mill-aspettattivi inizjali. It-talbiet għall-appoġġ mibgħuta lill-Kummissjoni matul iċ-ċiklu tal-2017, abbażi tal-valur stmat tagħhom, qabżu b'mod sinifikanti l-allokazzjoni annwali disponibbli. Matul iċ-ċiklu tal-2018, il-valur stmat ta' talbiet riċevuti kien ħames darbiet ir-riżorsi finanzjarji disponibbli għal dik is-sena. Kważi l-Istati Membri kollha talbu appoġġ taħt il-Programm u t-talbiet huma mqassma madwar l-oqsma kollha ta' politika koperti mill-Programm.

(2)  L-Istati Membri dejjem żiedu fl-użu tagħhom ta' appoġġ taħt il-Programm, lil hinn mill-aspettattivi inizjali. It-talbiet għall-appoġġ mibgħuta lill-Kummissjoni matul iċ-ċiklu tal-2017, abbażi tal-valur stmat tagħhom, qabżu b'mod sinifikanti l-allokazzjoni annwali disponibbli. Matul iċ-ċiklu tal-2018, il-valur stmat ta' talbiet riċevuti kien ħames darbiet ir-riżorsi finanzjarji disponibbli għal dik is-sena. Kważi l-Istati Membri kollha talbu appoġġ taħt il-Programm u t-talbiet huma mqassma madwar l-oqsma kollha ta' politika koperti mill-Programm. Huwa mistenni li l-Programm ikompli jirċievi għadd akbar ta' talbiet minn kemm hemm fondi disponibbli, u għalhekk ikun hemm bżonn issir għażla fost it-talbiet għall-appoġġ, mingħajr preġudizzju għan-neċessità tal-ugwaljanza fil-mod kif jiġu ttrattati l-Istati Membri. Fil-valutazzjoni tat-talbiet jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-prijoritajiet deskritti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni u t-talbiet li jipprevedu l-involviment tas-sħab soċjali u impatt soċjali pożittiv. F'konformità mal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018, id-differenza fl-irkupru tal-ekonomiji u s-sitwazzjoni tal-impjiegi fl-Istati Membri tirrikjedi aktar investimenti mmirati fuq edukazzjoni ta' kwalità għolja, taħriġ, produttività tax-xogħol u politiki attivi tas-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li ssir enfasi akbar fuq ir-riformi strutturali marbuta mal-politiki soċjali u tal-impjiegi, fid-dawl tal-fatt li l-miri ta' Ewropa 2020 dwar l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali huma l-aktar li fadlilhom biex jintlaħqu. Fil-valutazzjoni tat-talbiet, jenħtieġ li titqies kif xieraq anke l-ġustifikazzjoni tar-riforma, inklużi r-riżultati tal-konsultazzjonijiet mas-sħab u l-partijiet ikkonċernati pertinenti, jekk dan ikun rilevanti għan-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tar-riformi mwettqa.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali bit-tisħiħ ta' riformi strutturali hija kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan hu ta' importanza partikolari għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhux l-euro, fit-tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-żona tal-euro.

(3)  It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali bit-tisħiħ ta' riformi strutturali hija kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi enfasizzat fl-objettiv ġenerali tal-Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – li jenħtieġ li t-titjib tal-koeżjoni, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, u l-ħolqien tal-impjiegi jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro minn dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro.

(4)  Għalhekk huwa xieraq li jiddaħħal fl-objettiv ġenerali tal-Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – li jenħtieġ li t-titjib tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, il-kompetittività, il-produttività u t-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien tal-impjiegi u l-investiment għandhom jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro minn dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, kif ukoll għall-konverġenza ġewwa u barra ż-żona tal-euro.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Huwa wkoll neċessarju li jiġi indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-Programm jistgħu jkunu ta' appoġġ għal riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri li jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju rwieħhom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro.

(5)  Huwa wkoll neċessarju li jiġi indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-Programm jistgħu jkunu ta' appoġġ għal riformi li jgħinu lill-Istati Membri li jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju rwieħhom għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro b'tali mod li jippermettilhom ukoll itejbu l-prestazzjoni tagħhom f'termini tal-indikaturi soċjali inkorporati fis-Semestru Ewropew.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm għandha tiżdied għal livell suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni li tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba.

(6)  Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, jenħtieġ li l-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm tiżdied għal livell suffiċjenti permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà previst mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali attwali, li jippermetti lill-Unjoni tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. Jenħtieġ li, fuq bażi volontarja, l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-possibbiltà, prevista mill-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 2017/825, li jittrasferixxu parti mir-riżorsi tagħhom mill-komponent tal-assistenza teknika tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej lejn il-Programm, għall-finijiet ta' appoġġ għall-implimentazzjoni tar-riformi, inklużi dawk marbuta mal-adozzjoni tal-euro. Madankollu, minħabba l-importanza li jiġu żviluppati riformi strutturali biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali u d-domanda qawwija fost l-Istati Membri għal appoġġ mill-Programm, u wara evalwazzjoni pożittiva tar-riżultati miksuba bejn l-2017 u l-2020, jenħtieġ li fil-QFP ta' wara l-2020 jiġi kkunsidrat programm permanenti għall-appoġġ tar-riformi strutturali li jkollu baġit dedikat.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Sabiex jingħata appoġġ bl-inqas dewmien possibbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-Programm, bħal spejjeż relatati mal-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post.

(7)  Sabiex jingħata appoġġ ta' kwalità bl-inqas dewmien possibbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-Programm, bħal spejjeż relatati mal-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post. Jenħtieġ li dawn l-ispejjeż ikunu proporzjonali għall-valur globali tan-nefqa fil-qafas tal-proġetti ta' appoġġ.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Sabiex ma jkunx hemm xkiel fir-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-Programm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jenħtieġ li jiġi speċifikat il-perjodu li fih il-Kummissjoni trid tipprovdi r-rapporti ta' monitoraġġ annwali.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, amministrattivi u strutturali li jsostnu t-tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-amministrazzjoni pubblika, u s-setturi ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li jittejbu l-koeżjoni, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, u l-investiment, li jkun ukoll ta' tħejjija għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, b'mod partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' governanza ekonomika, fosthom permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti, effettiv u trasparenti tal-fondi tal-Unjoni.;

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, amministrattivi, strutturali u inklużivi li jsostnu t-tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-amministrazzjoni pubblika u s-setturi ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li jittejbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, il-kompetittività, il-produttività, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien tal-impjiegi u l-investiment, b'mod partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' governanza ekonomika u tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, fosthom permezz ta' assistenza għall-użu effiċjenti, effettiv u trasparenti tal-fondi tal-Unjoni. Il-Programm jista' wkoll jikkontribwixxi speċifikament għall-parteċipazzjoni pożittiva tal-Istati Membri fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għat-tħejjijiet għall-parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, billi jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal miżuri mmirati lejn dawn it-tħejjijiet;

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Fl-Artikolu 5(2), jiżdied il-punt li ġej:

 

"(fa)  azzjonijiet u attivitajiet b'appoġġ għal riformi fl-Istati Membri fit-tħejjija tagħhom biex jissieħbu fiż-żona tal-euro."

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 5a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Jiddaħħal Artikolu 5a:

imħassar

"Artikolu 5a

 

Appoġġ għat-tħejjija għal sħubija fiż-żona tal-euro

 

Il-Programm jista' jiffinanzja azzjonijiet u attivitajiet b'appoġġ għal riformi li jistgħu jgħinu lil Stati Membri fil-preparazzjonijiet tagħhom biex jaderixxu maż-żona tal-euro.".

 

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm huwa stabbilit għal EUR 222 800 000 fi prezzijiet attwali.;

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm huwa stabbilit għal EUR 222 800 000 fi prezzijiet attwali, li EUR 80 000 000 minnhom għandhom jiġu mill-Istrument ta' Flessibbiltà previst mir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013*.;

 

__________________

 

* Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3a)  Fl-Artikolu 16, il-parti introduttorja tal-paragrafu 2 hija sostitwita b'dan li ġej:

2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Dak ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar:

"2.  Mill-2018 sal-2021 inkluża, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm. Dak ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar:"

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Regolament (UE) Nru 2017/825

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)  Fl-Artikolu 16(2), jiddaħħal il-punt da li ġej:

 

"(da)  ir-riżultati tal-kontroll tal-kwalità u tal-monitoraġġ ta' proġetti ta' appoġġ fuq il-post; "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=MT)

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu

Referenzi

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

14.12.2017

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Csaba Sógor

13.3.2018

Eżami fil-kumitat

15.5.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

7.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

7

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu

Referenzi

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

6.12.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

14.12.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Kumitati assoċjati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

25.6.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

John Howarth, Ivana Maletić

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Data tat-tressiq

27.6.2018

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Lulju 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza