Procedure : 2017/0334(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0227/2018

Ingediende teksten :

A8-0227/2018

Debatten :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

VERSLAG     ***I
PDF 704kWORD 119k
27.6.2018
PE 620.791v03-00 A8-0227/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Ruža Tomašić

Rapporteurs voor advies (*):

Jean Arthuis, Begrotingscommissie

Roberto Gualtieri, Commissie economische en monetaire zaken

(*)  Medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0825),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 175 en 197, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0433/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 maart 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 april 2018(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0227/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  Indien de lidstaten hierom verzoeken, moet de Unie hen ondersteunen bij het verbeteren van hun administratieve capaciteit voor de uitvoering van de EU-wetgeving.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)   Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.

(1)   Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen met een Europese meerwaarde voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën en een veerkrachtige samenleving die op sterke economische, sociale en territoriale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische, sociale en territoriale cohesie. De door het programma ondersteunde hervormingen vereisen een doeltreffend en efficiënt functioneren van de nationale en regionale overheden en eigen zeggenschap en actieve participatie van alle belanghebbende partijen. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen die op de afzonderlijke landen zijn toegesneden, en de eigen zeggenschap aan de basis over structurele hervormingen die van belang zijn voor de Unie, met name bij monde van lokale en regionale autoriteiten en de sociale partners, zijn passende instrumenten om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Er moet op EU-, nationaal en regionaal niveau voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van het programma worden gegeven, teneinde voor zichtbaarheid te zorgen van de resultaten van hervormingen die op verzoek van elke lidstaat geïmplementeerd zijn. Dit zou de uitwisseling van kennis, ervaring en beste praktijken waarborgen, hetgeen eveneens één van de doelstellingen van het programma is.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Naar verwachting zal de vraag om steun in het kader van het programma groot blijven, hetgeen betekent dat aan bepaalde verzoeken voorrang moet worden gegeven. De voorkeur moet in voorkomend geval uitgaan naar verzoeken die erop gericht zijn de belastingen te verschuiven van arbeid naar vermogen en vervuiling, ter bevordering van een sterker werkgelegenheids- en sociaal beleid en daarmee sociale inclusie, de bestrijding van belastingfraude, -ontwijking en -vermijding door middel van grotere transparantie, de ontwikkeling van strategieën voor een innoverende en duurzame herindustrialisering en de verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar verzoeken om steun die op een grote mate van democratische steun en betrokkenheid van de partners kunnen rekenen en die een overloopeffect op andere sectoren hebben. Het programma dient een aanvulling te vormen op andere instrumenten, zodat overlappingen worden voorkomen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  In zijn streven naar een versterking van het vermogen van lidstaten om groei-ondersteunende structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, kan het programma niet in de plaats komen van financiering uit nationale begrotingen van lidstaten, of gebruikt worden om lopende uitgaven te dekken.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)   Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

(3)   Het verbeteren van de economische, sociale en territoriale cohesie via structurele hervormingen die in het belang zijn van de Unie en aansluiten bij haar beginselen en waarden, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan en grotere convergentie in de Economische en Monetaire Unie en zorgt voor stabiliteit en welvaart op de lange termijn. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro nog niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer economische, sociale en territoriale cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid, sociale inclusie en het verkleinen van de verschillen tussen lidstaten en regio's ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro nog niet als munt hebben.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.

(5)  Gezien de positieve ervaring die de Unie heeft opgedaan met de technische bijstand die aan andere landen is geboden die de euro hebben aangenomen, moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die later tot de Unie zijn toegetreden en die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)   Zeven lidstaten vallen onder een verplichting krachtens het Verdrag om zich voor te bereiden op deelname aan de eurozone, namelijk Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. Sommige van deze lidstaten hebben de afgelopen jaren maar weinig vooruitgang geboekt in de richting van dit doel, zodat steun van de Unie voor deelname aan de euro steeds relevanter wordt. Voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geldt geen verplichting om toe te treden tot de eurozone.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)   Bij structurele hervormingen is een belangrijke rol weggelegd voor regionale en lokale autoriteiten, maar de omvang van deze rol hangt af van de grondwettelijke en bestuurlijke organisatie van de lidstaat in kwestie. Er moet dan ook worden voorzien in een passend niveau van participatie en raadpleging van regionale en lokale autoriteiten bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van structurele hervormingen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)   Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten.

(6)   Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen die van belang zijn voor de Unie in lidstaten die de euro nog niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma onder gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad1 bis worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten. Die verhoging mag geen negatieve invloed hebben op de overige prioriteiten van het cohesiebeleid. Ook zouden lidstaten niet mogen worden verplicht om hun nationale en regionale toewijzingen uit Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) over te dragen teneinde het financieringstekort van het programma te dekken.

 

___________

 

1bis Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om zo spoedig mogelijk steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole en de monitoring van projecten in de praktijk.

(7)  Om zo spoedig mogelijk kwaliteitssteun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole, monitoring en beoordeling van projecten in de praktijk. Die kosten moeten evenredig zijn met de totale waarde van de uitgaven in het kader van de steunprogramma's.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Om een vlotte invoering van het programma bij het Europees Parlement en de Raad te verzekeren, moet de periode worden vermeld waarbinnen de Commissie jaarlijkse monitoringverslagen moet verstrekken.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.";

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale, en waar passend de regionale en lokale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer economische, sociale en territoriale cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid, sociale inclusie, bestrijding van belastingontduiking en armoede, meer investeringen en daadwerkelijke convergentie in de Unie, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)   Aan artikel 5, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

d bis)    het ondersteunen van de participatie en raadpleging van regionale en lokale autoriteiten bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van maatregelen voor structurele hervormingen in een mate die overeenkomt met de bevoegdheden en verantwoordelijkheid van die regionale en lokale autoriteiten binnen de grondwettelijke en bestuurlijke structuur van de lidstaat in kwestie.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen, waarvan 80 000 000 EUR moet worden verstrekt uit het flexibiliteitsinstrument krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad*.

 

_________________

 

*Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(3 bis)  In artikel 16, lid 2, wordt de inleidende zin vervangen door:

2.  De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:

"2.   Van 2018 tot en met 2021 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:"

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  Aan artikel 16, lid 2, wordt letter d bis toegevoegd:

 

"d bis)  resultaten van kwaliteitscontrole en monitoring van ondersteuningsprojecten ter plaatse; "

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie strekt tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 met het doel de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen. De Commissie heeft hiertoe besloten in het licht van het grote aantal verzoeken van lidstaten om middelen voor structurele hervormingen.

Het wijzigingsbesluit heeft met name tot doel artikel 4 inzake de doelstelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen te wijzigen door steun voor de voorbereiding op toetreding tot de eurozone toe te voegen aan de doelstellingen van het programma (de zinsnede "alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone" wordt aan het artikel toegevoegd). Verder wordt een artikel 5 bis toegevoegd waarmee wordt voorzien in steun voor maatregelen en activiteiten ter voorbereiding op de euro.

Daarnaast worden de totale financiële middelen voor het steunprogramma opgetrokken van 142,8 miljoen EUR naar 222,8 miljoen EUR door middel van het flexibiliteitsinstrument van het meerjarig financieel kader. De lidstaten kunnen zelf bepalen of zij het steunprogramma verder willen aanvullen door middelen uit de begroting voor technische bijstand over te hevelen, waardoor het totaal op 300 miljoen EUR komt. De verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen staat dergelijke overdrachten reeds toe.

De rapporteur acht dit een tekstueel gezien onbeduidende, maar politiek uitermate belangrijke wijziging van het steunprogramma. De eurozone omvat reeds 19 lidstaten. Zeven lidstaten vallen onder een verplichting krachtens het Verdrag om zich voor te bereiden op deelname aan de eurozone, namelijk Bulgarije, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. Sommige van deze lidstaten hebben de afgelopen jaren maar weinig vooruitgang geboekt in de richting van dit doel, zodat EU-steun voor deelname aan de euro steeds relevanter wordt. Twee lidstaten zijn gezien hun opt-out betreffende de gemeenschappelijke munt niet verplicht om toe te treden tot de eurozone, namelijk Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Laatstgenoemde lidstaat zal zoals bekend de Europese Unie in 2019 verlaten.

De rapporteur hecht er belang aan dat er meer duidelijkheid komt omtrent zowel de ondersteuning van structurele hervormingen via gebruikmaking van middelen voor cohesie als omtrent de verwachte gevolgen hiervan voor de doeltreffendheid van die cohesiemiddelen. Er zij op gewezen dat de ongelijkheid in de EU-lidstaten inmiddels in de meeste gevallen toe te schrijven is aan verschillen binnen een land, en niet zozeer aan de verschillen tussen landen. Doeltreffende structurele verandering vereist dan ook een engagement van de regeringen op verschillende niveaus om gezamenlijk een gecoördineerd en geïntegreerd optreden te faciliteren waarbij diverse beleidsinputs worden gecombineerd, teneinde in te spelen op de verschillende behoeften en uitdagingen op het vlak van ontwikkeling. Aangezien lidstaten al eigen hervormingsinitiatieven kennen dient het programma gericht te zijn op die maatregelen die de landenspecifieke aanbevelingen optimaal ondersteunen.

De rapporteur steunt de twee belangrijkste elementen van het voorstel, namelijk de verhoging van de begroting voor het steunprogramma en de toevoeging van voorbereiding op het lidmaatschap van de eurozone als een van de doelstellingen van het programma. Het aantal amendementen op het voorstel blijft daarom in deze fase beperkt. De amendementen hebben tot doel de nadruk te leggen op het belang van steun voor voorbereiding op het lidmaatschap van de eurozone en te waarborgen dat regionale en lokale autoriteiten in grotere mate bij projecten voor structurele hervormingen worden betrokken.


ADVIES van de Begrotingscommissie (19.6.2018)

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur voor advies (*): Jean Arthuis

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Volgens de rapporteur biedt de herziening van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en de algemene doelstelling hiervan de mogelijkheid:

1) om de algemene doelstelling van het programma te herzien, teneinde ervoor te zorgen dat het duidelijk gericht is op het verstrekken van technische bijstand, op verzoek van de lidstaten, voor hervormingen die ten goede komen aan de maatschappij en/of het milieu. Het programma moet bijdragen aan het economisch herstel en het scheppen van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid, de bestrijding van armoede en het stimuleren van investeringen in de reële economie;

2) om criteria te ontwikkelen voor de goedkeuring van het verzoek van lidstaten om steun, wanneer meer verzoeken zijn ontvangen dan met de financiële middelen kunnen worden goedgekeurd, op basis van bovenstaande vereiste dat de hervorming ten goede komt aan de maatschappij en/of het milieu.

De rapporteur is van mening dat de uitbreiding van de financiële middelen voor dit programma moet worden gekoppeld aan een herziening van de structurele hervormingen waarop het programma gericht moet zijn. De structurele hervormingen in het kader van het programma omvatten maatregelen als programma's inzake overheidsinvesteringen, de hernationalisering of het opnieuw onder gemeentelijk beheer brengen van openbare goederen en diensten, de versterking van de openbare socialezekerheidsstelsels en hervormingen ter bevordering van collectieve onderhandelingen en reële loongroei.

Volgens het werkprogramma 2017 van het programma ging ongeveer 90 % van de middelen van het programma naar projecten voor het uitvoeren van de instructies van de Commissie in het kader van het Europees semester en andere wettelijke vereisten van de EU. Als gevolg hiervan is de rapporteur van mening dat de rol van de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de lokale en regionale overheden bij het formuleren van het verzoek en het ontwerpen van en toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de hervorming specifiek in het voorstel moeten worden vermeld.

Wat de herziening van de algemene doelstelling betreft om ervoor te zorgen dat deze de convergentiecriteria omvat voor de lidstaten die geen lid zijn van de eurozone, is de rapporteur van mening dat dit ertoe kan leiden dat het programma wordt gebruikt om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke openbare diensten te ondermijnen – in het bijzonder met betrekking tot het begrotingstekort van de overheid en de schuldquote van de overheid. Bijgevolg meent zij dat de nadruk met het programma moet worden gelegd op het goedkeuren van verzoeken die een welomschreven sociaal of milieuvoordeel zullen opleveren.

De rapporteur is het niet eens met de suggestie van de Commissie in haar toelichting bij het voorstel dat de lidstaten moet worden verzocht de bestaande middelen voor technische bijstand in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen over te hevelen naar dit programma, inclusief voor verzoeken met betrekking tot de aanneming van de euro. Zij is van mening dat de ESIF en de belangrijke rol die zij in de lidstaten spelen, gehandhaafd moeten blijven, zonder overheveling naar dit programma.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)   Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.

(1)   Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën en maatschappijen die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, draagt bij aan territoriale, economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken. Structurele hervormingen worden niet alleen beschouwd als positief, wanneer de overheidsuitgaven er op sociaal duurzame wijze door worden verminderd, maar ook wanneer zij leiden tot meer uitgaven op korte termijn om de economische resultaten en de begrotingsevenwichten te verbeteren op middellange tot lange termijn. Voor de geslaagde tenuitvoerlegging en duurzaamheid van structurele hervormingen is het van vitaal belang dat zij een democratisch draagvlak hebben, om betrokkenheid te garanderen van alle belanghebbenden, zoals lokale en regionale autoriteiten, economische en sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Om een overzicht te geven van de hervormingen die worden opgezet en uitgevoerd op grond van het verzoek van elke lidstaat, moet de verdeling van de nieuwe begroting voor het programma gebaseerd zijn op duidelijke selectiecriteria en op transparante wijze worden voorgelegd. Dit zou de uitwisseling van kennis, ervaring en beste praktijken waarborgen, hetgeen een van de doelstellingen van het programma is.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  In zijn streven naar een versterking van het vermogen van lidstaten om groei-ondersteunende structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, kan het programma niet in de plaats komen van financiering uit nationale begrotingen van lidstaten, of gebruikt worden om lopende uitgaven te dekken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)   De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen.

(2)   De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing, hetgeen ertoe geleid heeft dat verzoeken niet zijn geselecteerd voor financiering. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

(3)  Het verbeteren van de territoriale, economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van territoriale, economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten.

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten. Deze aanvullende toewijzing moet uitsluitend worden gefinancierd met nieuwe kredieten die door de begrotingsautoriteit moeten worden ingezet, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare begrotingsflexibiliteit, op grond van een toepasselijk voorstel van de Commissie. Hiervoor moeten geen herschikkingen worden overwogen, om negatieve gevolgen voor de financiering van bestaande meerjarenprogramma's te vermijden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.";

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de territoriale, economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer financiële stabiliteit, meer hoogwaardige werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen. Elke verhoging van het programma wordt gefinancierd door de inzet van de speciale instrumenten die zijn uiteengezet in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020* en moet niet ten koste gaan van bestaande EU-programma's.

 

_________________

 

* PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan

Document- en procedurenummers

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

14.12.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

14.12.2017

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

19.4.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Behandeling in de commissie

24.4.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

19.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken (20.6.2018)

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur voor advies (*): Roberto Gualtieri

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  Om de doelstellingen van de Unie zoals beschreven in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te verwezenlijken, moeten de lidstaten hun economisch beleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen en binnen de Unie voor coördinatie op dit vlak zorgen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis)  Het beleid, het optreden en de instrumenten van de Unie zijn erop gericht de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter)  Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt de Unie onder meer via de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, en een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater)  Indien de lidstaten hierom verzoeken, moet De Unie hen ondersteunen bij het verbeteren van hun administratieve capaciteit voor de uitvoering van de EU-wetgeving.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.

(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) heeft als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om economische en bestuurlijke hervormingen voor te bereiden en uit te voeren die erop gericht zijn robuuste en duurzame groei, de schepping van kwalitatief hoogstaande banen, sociale en territoriale cohesie en convergentie, competitiviteit, productiviteit en gedeelde welvaart alsook een grotere bestendigheid tegen schokken te bevorderen, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen, in overeenstemming met de nationale hervormingsprogramma's.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een succesvolle uitvoering van structurele hervormingen vereist politieke wilskracht, besluitvaardigheid, een efficiënt en doeltreffend overheidsbestuur en steun vanuit alle lagen van de samenleving. Het is dan ook belangrijk dat structurele hervormingen gesteund worden via de betrokkenheid van alle economische en sociale partners en andere belanghebbenden, en een democratisch draagvlak hebben via nationale en waar toepasselijk regionale parlementen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  De voorkeur moet uitgaan naar maatregelen die elkaar versterkende effecten hebben op andere sectoren, en die onder meer gericht zijn op de verwezenlijking van sterke en duurzame groei en convergentie en sterk en duurzaam herstel in de Unie, de bestrijding van belastingfraude, ‑ontduiking en ‑ontwijking, de bevordering van kwalitatief hoogstaande banen en de uitvoering van sociaal beleid. Deze structurele hervormingen moeten consistent zijn en verband houden met de in het Europees Semester vastgestelde doelstellingen en de uitvoering van landenspecifieke aanbevelingen in de lidstaten. Structurele hervormingen moeten ook een juiste en tijdige omzetting en uitvoering van de rechtshandelingen van de Unie omvatten, aangezien een goede werking van deze handelingen van fundamenteel belang is om economische convergentie te bereiken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  De euro is de munteenheid van de Europese Unie, zoals bepaald in artikel 119, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen.

(2)  De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing, hetgeen ertoe geleid heeft dat meerdere verzoeken niet zijn geselecteerd voor financiering. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De weergave en transparantie van de resultaten van het programma moeten worden verbeterd door online een openbaar toegankelijk overzicht te publiceren van de uitvoering van hervormingen in elke lidstaat, teneinde de uitwisseling van kennis, ervaringen en beste praktijken tussen lidstaten te waarborgen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie, onder meer door sociaal evenwichtige, ecologisch duurzame en groeivriendelijke structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie en voor de stabiliteit en welvaart van deze unie op de lange termijn. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben. Een grondige evaluatie achteraf van de manier waarop het programma heeft bijgedragen aan de structurele hervormingen in een lidstaat, is een belangrijk element van deze algemene doelstelling.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.

(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die momenteel zijn vrijgesteld van deelname aan de derde fase van de EMU en de euro willen aannemen, kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten.

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten. Een dergelijke verhoging mag niet plaatsvinden middels herschikkingen van bestaande Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF's) maar moet worden gefinancierd door de inzet van de speciale instrumenten die zijn uiteengezet in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020. De lidstaten mogen er niet toe worden verplicht hun nationale en regionale toewijzingen uit de ESIF's over te dragen teneinde het financieringstekort van het programma te dekken.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om zo spoedig mogelijk steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole en de monitoring van projecten in de praktijk.

(7)  Om zo spoedig mogelijk steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor de kwaliteitscontrole, monitoring en beoordeling van projecten in de praktijk.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – punt 1

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 4 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.";

De algemene doelstelling van het programma is steun te verlenen aan de nationale autoriteiten voor administratieve en economische hervormingen en maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur, de economische en sociale sector en de aanpak van economische en sociale uitdagingen, met als doel de bevordering en vergroting van duurzame groei, ecologische duurzaamheid, sociale bescherming, werkgelegenheid en investeringen, concurrentievermogen, productiviteit, territoriale en sociale cohesie, convergentie, gedeelde welvaart en de bestendigheid tegen schokken. Deze steun kan onder meer bijstand omvatten voor een efficiënt, doeltreffend en transparant gebruik van de fondsen van de Unie en voor de correcte en tijdige omzetting en uitvoering van rechtshandelingen van de Unie. Aan de hand van deze doelstellingen bereidt het programma ook voor op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen.";

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen. Een dergelijke verhoging mag niet plaatsvinden middels herschikkingen van bestaande Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF's) maar moet worden gefinancierd door de inzet van de speciale instrumenten die zijn uiteengezet in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan

Document‑ en procedurenummers

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

14.12.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ECON

14.12.2017

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

19.4.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Behandeling in de commissie

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Datum goedkeuring

19.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

14

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (8.6.2018)

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Rapporteur voor advies: Csaba Sógor

BEKNOPTE MOTIVERING

Het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 (het "programma"), dat vorig jaar met veel steun vanuit het Europees Parlement werd opgezet, loopt sinds 20 mei 2017 en beschikt over een budget van 142,8 miljoen EUR. Het doel is het leveren van een bijdrage aan institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door middel van deskundige ondersteuning van nationale autoriteiten die daarom vragen.

De ondersteuning kan gegeven worden op een brede waaier aan beleidsterreinen, waaronder een groot aantal met direct maatschappelijk belang, zoals onderwijs en opleiding, arbeidsmarktbeleid voor het creëren van banen, armoedebestrijding, bevordering van sociale integratie, sociale zekerheid en socialezekerheidsstelsels, volksgezondheid en volksgezondheidsstelsels. Andere gebieden waarop ondersteuning mogelijk is, hebben ook een grote impact op de sociale en economische cohesie in de EU.

Het feit dat het programma in de lidstaten op veel meer positieve respons is gestuit dan aanvankelijk was verwacht, betekent ook dat de vraag naar steun meerdere keren groter is dan het oorspronkelijke budget. Uit gegevens van de Commissie blijkt dat in 2018 444 aanvragen voor steun zijn ingediend door 24 lidstaten, en dat hoewel de totale jaarlijkse toewijzing 30,5 miljoen EUR bedroeg, de geraamde kosten van alle aanvragen ongeveer vijf keer hoger waren, te weten ongeveer 152 miljoen EUR.

Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie voorgesteld het programma met 80 miljoen EUR op te trekken middels gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument onder artikel 11 van het huidige Meerjarig Financieel Kader. Daarnaast wil de Commissie bij de doelstellingen van het programma ook uitdrukkelijk verwijzen naar financiering van maatregelen en activiteiten ter ondersteuning van hervormingen die lidstaten kunnen helpen bij hun voorbereiding op lidmaatschap van de eurozone.

De Commissie nodigt de lidstaten verder uit om, in overeenstemming met artikel 11 van de verordening inzake het steunprogramma voor structurele hervormingen, een deel van hun middelen uit de technische-bijstandscomponent van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar het steunprogramma voor structurele hervormingen over te dragen.

Gezien de verschillen tussen de lidstaten wat betreft de beschikbaarheid van hoogwaardige deskundigheid op het gebied van het formuleren en ten uitvoer leggen van groei-ondersteunend, duurzaam en inclusief beleid, alsook gezien de populariteit van het programma in de lidstaten, verdient verhoging van het budget van het programma zeker aanbeveling.

Hoewel rapporteur de relevantie inziet van het uitdrukkelijk opnemen van ondersteuning van hervormingen met het oog op lidmaatschap van de eurozone in de doelstellingen van het programma, wil hij toch ook nadrukkelijk verwijzen naar de strategische prioriteiten van de EU als aangegeven in de jaarlijkse groei-analyse, zoals ondersteuning van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, opleiding, arbeidsproductiviteit en actieve arbeidsmarktmaatregelen. Structurele hervormingen in verband met sociaal en werkgelegenheidsbeleid moeten meer worden benadrukt, rekening houdend met het feit dat de Europa 2020-doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale integratie het minst verwezenlijkt zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dient de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden rekening te houden met de eisen die samenhangen met het bevorderen van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale bescherming, het bestrijden van sociale uitsluiting en het bevorderen van een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid. Bovendien, en zoals bepaald in artikel 11 VWEU, dienen de eisen inzake milieubescherming te worden geïntegreerd in het beleid en het optreden van de Unie, met name met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om groei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen voor te bereiden en uit te voeren, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan economische en sociale cohesie. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en groei-ondersteunende structurele hervormingen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken.

(1)  Het steunprogramma voor structurele hervormingen (hierna "het programma" genoemd) werd vastgesteld met als doel het versterken van het vermogen van de lidstaten om inclusievegroei-ondersteunende bestuurlijke en structurele hervormingen met een Europese meerwaarde voor te bereiden en uit te voeren en onder meer solidariteit te bevorderen, onder andere door middel van bijstand voor efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie op het gebied van, onder andere, sociale inclusie. Het programma kan aldus een belangrijk instrument zijn voor het leveren van een bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen en beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. De steun in het kader van het programma wordt op verzoek van een lidstaat door de Commissie verleend en kan betrekking hebben op een breed scala aan beleidsterreinen. Het ontwikkelen van veerkrachtige economieën die op sterke economische en sociale structuren zijn gebaseerd, waardoor lidstaten efficiënt schokken kunnen opvangen en er snel van kunnen herstellen, draagt bij aan het verwezenlijken van de Uniale doelstellingen van economische en sociale cohesie en volledige werkgelegenheid. De uitvoering van institutionele, bestuurlijke en duurzame structurele hervormingen die inclusieve groei, nieuwe banen en sociale cohesie ondersteunen is een passend instrument om een dergelijke ontwikkeling te verwezenlijken. Het programma bevindt zich in een gunstige positie om de uitvoering van de cyclus van het Europees semester aan te vullen en verder te versterken, met name de jaarlijkse groeianalyse en de landenspecifieke aanbevelingen, en om stappen te zetten in de richting van de langetermijndoelstellingen van Europa 2020.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  De toename van de financiële middelen voor het programma moet gepaard gaan met een herziening van de doelstellingen van het programma omdat in veel lidstaten zowel de openbare socialezekerheidsstelsels als de collectieve onderhandelingen en reële loongroei moeten worden versterkt.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen.

(2)  De lidstaten hebben steeds meer gebruik gemaakt van steun in het kader van het programma, meer dan oorspronkelijk verwacht. De steunverzoeken die de Commissie tijdens de cyclus 2017 heeft ontvangen, bedroegen – op basis van de geraamde waarde ervan – aanzienlijk meer dan de beschikbare jaarlijkse toewijzing. Voor de cyclus 2018 bedroeg de geraamde waarde van de ontvangen verzoeken vijfmaal de voor dat jaar beschikbare financiële middelen. Bijna alle lidstaten hebben steun in het kader van het programma aangevraagd en de steunverzoeken zijn verdeeld over alle beleidsterreinen die onder het programma vallen. Er wordt verwacht dat er veel inschrijvingen voor het programma zullen blijven binnenkomen en dat er daarom een selectie zal moeten worden gemaakt uit de steunverzoeken, zonder afbreuk te doen aan de noodzaak van gelijke behandeling van lidstaten. Bij het beoordelen van steunverzoeken moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de prioriteiten als bedoeld in de jaarlijkse groei-analyse, met de strategische prioriteiten van de Unie, en met verzoeken met zowel een positieve sociale impact, als betrokkenheid van de partners. Overeenkomstig de jaarlijkse groei-analyse 2018 betekenen de verschillen in economisch herstel en de werkgelegenheidssituatie in de lidstaten dat er meer gerichte investeringen nodig zijn in kwalitatief hoogwaardig onderwijs, opleiding, arbeidsproductiviteit en actieve arbeidsmarktmaatregelen. Structurele hervormingen in verband met sociaal en werkgelegenheidsbeleid moeten meer worden benadrukt, rekening houdend met het feit dat de Europa 2020-doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale integratie het minst verwezenlijkt zijn. Bij het beoordelen van de steunverzoeken moet ook terdege rekening worden gehouden met de rechtvaardiging van de hervorming, met inbegrip van de resultaten van de raadpleging van de belanghebbenden en de partners, daar waar dat gezien de aard en de omvang van de nagestreefde hervormingen geëigend is.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie. Het is in het bijzonder van belang voor lidstaten die de euro niet als munt hebben, voor hun voorbereiding op deelname aan de eurozone.

(3)  Het verbeteren van de economische en sociale cohesie door structurele hervormingen te versterken, is van cruciaal belang voor een succesvolle deelname aan de economische en monetaire unie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – te benadrukken dat meer cohesie, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit, meer duurzame groei en meer werkgelegenheid ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben.

(4)  Het is dus passend om in de algemene doelstelling van het programma – in het kader van de bijdrage ervan voor het aanpakken van economische en sociale problemen – op te nemen dat meer economische, sociale en territoriale cohesie, sociale inclusie en armoedebestrijding, een beter concurrentievermogen, een hogere productiviteit en meer duurzame en inclusieve groei en meer werkgelegenheid en investeringen ook moeten bijdragen aan de voorbereidingen op deelname aan de eurozone door lidstaten die de euro niet als munt hebben, alsook aan convergentie in en buiten de eurozone.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die de euro willen aannemen kunnen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone.

(5)  Er moet ook worden aangegeven dat maatregelen en activiteiten van het programma hervormingen kunnen ondersteunen die lidstaten die de euro willen aannemen helpen bij hun voorbereidingen op deelname aan de eurozone op een wijze die hen ook in staat moet stellen de sociale indicatoren onder het Europees semester te verbeteren.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten.

(6)  Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar steun van de lidstaten en in het licht van de behoefte om de uitvoering van de structurele hervormingen in lidstaten die de euro niet als munt hebben, te ondersteunen, moet de financiële toewijzing van het programma, via het flexibiliteitsinstrument waarin is voorzien door het meerjarige financiële kader, worden verhoogd tot een niveau dat voldoende is opdat de Unie steun zou kunnen verstrekken die voldoet aan de behoeften van de verzoekende lidstaten. De lidstaten moeten op vrijwillige basis gebruik kunnen maken van de mogelijkheid waarin is voorzien in artikel 11 van Verordening (EU) 2017/825, om een deel van hun middelen uit de technischebijstandscomponent van de ESIF's naar het programma over te dragen voor steunverlening voor de uitvoering van hervormingen, waaronder hervormingen die verband houden met de invoering van de euro. Gezien het belang van het ontwikkelen van structurele hervormingen voor het versterken van de economische en sociale cohesie, en gezien de grote vraag vanuit de lidstaten voor ondersteuning in het kader van het programma, moet overigens worden nagedacht over een permanent programma voor het ondersteunen van structurele hervormingen met een eigen budget in het MFK voor de periode na 2020, afhankelijk van een positieve beoordeling van de resultaten behaald in de periode 2017-2020.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om zo spoedig mogelijk steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole en de monitoring van projecten in de praktijk.

(7)  Om zo spoedig mogelijk hoogwaardige steun te kunnen verstrekken, moet de Commissie een deel van de financiële middelen kunnen gebruiken om de kosten voor de activiteiten ter ondersteuning van het programma ook te dekken, zoals uitgaven voor kwaliteitscontrole en de monitoring van projecten in de praktijk. Die kosten moeten evenredig zijn met de totale waarde van de uitgaven in het kader van de steunprogramma's.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Om een vlotte verslaglegging over de uitvoering van het programma aan het Europees Parlement en de Raad te verzekeren, moet de periode worden vastgesteld waarbinnen de Commissie jaarlijkse monitoringverslagen moet overleggen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer cohesie, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, alsook voor maatregelen die voorbereiden op deelname aan de eurozone, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie.";

De algemene doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, administratieve, groei-ondersteunende en inclusieve structurele hervormingen in de lidstaten door de nationale autoriteiten steun te verlenen voor maatregelen die gericht zijn op de hervorming en versterking van instellingen, bestuur, overheidsbestuur en economische en sociale sectoren, als antwoord op de economische en sociale uitdagingen, om zo te komen tot meer economische, sociale en territoriale cohesie, sociale inclusie en armoedebestrijding, een beter concurrentievermogen, hogere productiviteit, meer duurzame en inclusieve groei, meer werkgelegenheid en meer investeringen, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen en de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten, inclusief door bijstand voor de efficiënte, doeltreffende en transparante inzet van de fondsen van de Unie. Het programma kan in het bijzonder ook bijdragen aan de succesvolle deelname door lidstaten aan de Economische en Monetaire Unie en aan de voorbereidingen voor deelname aan de eurozone voor lidstaten die nu niet de euro als munteenheid hebben, door ondersteuning voor de nationale autoriteiten voor maatregelen gericht op deze voorbereidingen;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 5 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  aan artikel 5, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"f bis)  maatregelen en activiteiten ter ondersteuning van hervormingen die lidstaten kunnen helpen bij hun voorbereiding op lidmaatschap van de eurozone."

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 5 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het volgende artikel 5 bis wordt toegevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis

 

Steun voor voorbereiding op lidmaatschap van de eurozone

 

Met het programma mogen maatregelen en activiteiten worden gefinancierd ter ondersteuning van hervormingen die lidstaten kunnen helpen bij hun voorbereiding op lidmaatschap van de eurozone."

 

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 10 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen.";

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden vastgesteld op 222 800 000 EUR in lopende prijzen, waarvan 80 000 000 EUR moet worden verstrekt uit het flexibiliteitsinstrument krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad*.";

 

__________________

 

* Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 16 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(3a)  De inleidende formule van artikel 16, lid 2, wordt vervangen door:

2.  De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:

"2.  Van 2018 tot en met 2021 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een jaarlijks monitoringverslag voor over de uitvoering van het programma. Dat verslag bevat informatie over:"

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Verordening (EU) 2017/825

Artikel 16 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  Artikel 16, lid 2, wordt letter d bis toegevoegd:

 

"d bis)  resultaten van kwaliteitscontrole en monitoring van ondersteuningsprojecten ter plaatse; "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan

Document- en procedurenummers

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

14.12.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

14.12.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Csaba Sógor

13.3.2018

Behandeling in de commissie

15.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

7.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan

Document- en procedurenummers

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Datum indiening bij EP

6.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

14.12.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum goedkeuring

25.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

John Howarth, Ivana Maletić

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Datum indiening

27.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid