Procedura : 2017/0334(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2018

Teksty złożone :

A8-0227/2018

Debaty :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 968kWORD 124k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić

Sprawozdawcy komisji opiniodawczej:

Jean Arthuis, Komisja Budżetowa

Roberto Gualtieri, Komisja Gospodarcza i Monetarna

(*)  Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0825),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 i art. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0433/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 marca 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 kwietnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego, a także opinie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0227/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Unia jest zobowiązana wspierać wysiłki państw członkowskich, na ich wniosek, zmierzające do poprawy ich zdolności administracyjnej w zakresie wdrażania prawa Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju.

(1)   Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych o europejskiej wartości dodanej pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki i odpornego społeczeństwa opartych na solidnych strukturach gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Reformy wspierane w ramach programu wymagają sprawnej i skutecznej administracji publicznej na szczeblu krajowym i regionalnym, jak również poczucia odpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy i dostosowanych do poszczególnych krajów oraz przejęcie odpowiedzialności w terenie za reformy strukturalne leżące w interesie Unii, w szczególności przez organy lokalne i regionalne oraz partnerów społecznych, stanowią odpowiedne narzędzia do osiągnięcia takiego rozwoju.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Skuteczne osiąganie wyników programu i informowanie o nich na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym jest potrzebne, aby zapewnić widoczność wyników reform realizowanych w oparciu o wniosek każdego państwa członkowskiego. Działania te zapewniłyby wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, co jest również jednym z celów programu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Oczekuje się, że zapotrzebowanie na wsparcie w ramach programu pozostanie wysokie, co oznacza, że niektóre wnioski należy traktować priorytetowo. W stosownych przypadkach pierwszeństwo należy przyznać wnioskom, które mają na celu przeniesienie opodatkowania z pracy na majątek i zanieczyszczenia, promowanie silniejszej polityki zatrudnienia i polityki społecznej, a tym samym włączenia społecznego, zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania dzięki poprawie przejrzystości, wprowadzenie strategii na rzecz innowacyjnej i zrównoważonej reindustrializacji oraz poprawa systemów kształcenia i szkolenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na wnioski o wsparcie, które charakteryzują się wysokim poziomem demokratycznego poparcia i zaangażowania partnerów i które wywierają efekt mnożnikowy na inne sektory. Program powinien uzupełniać inne instrumenty, aby uniknąć powielania działań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1 c)  W dążeniu do wzmocnienia zdolności państw członkowskich do przygotowania i przeprowadzenia reform strukturalnych wspierających wzrost, program nie powinien zastępować finansowania z budżetów krajowych państw członkowskich ani być wykorzystywany do pokrywania bieżących wydatków.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)   Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

(3)   Pogłębienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych, które przynoszą Unii korzyści i są zgodne z jej zasadami i wartościami, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego uczestnictwa i większej rzeczywistej konwergencji w unii gospodarczej i walutowej oraz zapewnienia jej długoterminowej stabilności i rozkwitu. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest jeszcze euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego oraz ograniczenie rozbieżności między państwami członkowskimi i regionami powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest jeszcze euro.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy, które mogą ułatwić państwom członkowskim pragnącym przyjąć euro przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.

(5)  Mając na uwadze pozytywne doświadczenia Unii w udzielaniu pomocy technicznej innym państwom, które przyjęły już walutę euro, należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy mogące ułatwić państwom członkowskim, które przystąpiły do Unii na późniejszym etapie integracji i pragną przyjąć euro, przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)   Siedem państw członkowskich podlega traktatowemu zobowiązaniu do przygotowania się do udziału w strefie euro, a mianowicie Bułgaria, Republika Czeska, Chorwacja, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja. Niektóre z tych państw członkowskich w ostatnich latach poczyniły niewielkie postępy w dążeniu do tego celu, co sprawia, że wsparcie przez Unię udziału w strefie euro nabiera coraz większego znaczenia. Dania i Zjednoczone Królestwo nie są zobowiązane do przystąpienia do strefy euro.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)   Organy lokalne i regionalne mają do odegrania ważną rolę w reformie strukturalnej w stopniu, jaki zależy od organizacji konstytucyjnej i administracyjnej każdego państwa członkowskiego. Dlatego też należy zapewnić odpowiedni poziom zaangażowania organów regionalnych i lokalnych w przygotowanie i przeprowadzenie reform strukturalnych oraz odpowiedni poziom konsultacji z nimi w tym zakresie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)   Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich.

(6)   Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania leżących w interesie Unii reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest jeszcze euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program, z wykorzystaniem instrumentu elastyczności na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 1a, do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich. Wzrost ten nie powinien mieć negatywnego wpływu na pozostałe priorytety polityki spójności. Ponadto państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do przesuwania środków krajowych i regionalnych przyznanych im z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu uzupełnienia braków w finansowaniu programu.

 

___________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Recital 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości i monitorowaniem projektów w terenie.

(7)  Aby zapewnić wysokiej jakości wsparcie z możliwie jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości, monitorowaniem i oceną projektów w terenie. Wydatki takie powinny być proporcjonalne do całkowitej wartości wydatków w ramach projektów wsparcia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Aby zapewnić sprawne zdawanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań z realizacji programu, należy określić termin, w którym Komisja ma przedstawiać roczne sprawozdania monitorujące.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom państw członkowskich, w tym w stosownych przypadkach na szczeblu regionalnym i lokalnym, w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego, walki z uchylaniem się od opodatkowania i z ubóstwem, a także inwestycji i rzeczywistej konwergencji w Unii, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)   w art. 5 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

da)    wspieranie zaangażowania instytucji lokalnych i regionalnych w przygotowywanie i wdrażanie reform strukturalnych oraz konsultacja z nimi w tym zakresie w stopniu odpowiadającym uprawnieniom i zakresowi odpowiedzialności tych instytucji regionalnych i lokalnych w ramach struktur konstytucyjnych i administracyjnych każdego państwa członkowskiego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000EUR w cenach bieżących, z czego 80 000 000 EUR ma pochodzić z instrumentu elastyczności na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*;

 

_________________

 

* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(3a)  w art. 16 ust. 2 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

2.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:

2.   Począwszy od 2018 r. do 2021 r. włącznie Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  w art. 16 ust. 2 dodaje się lit. da) w brzmieniu:

 

„da)  wyniki kontroli jakości i monitorowania projektów związanych z udzielaniem wsparcia w terenie; ”

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji służy zmianie rozporządzenia (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego. Komisja postanowiła to uczynić z uwagi na dużą liczbę wniosków państw członkowskich o finansowanie reform strukturalnych.

W szczególności akt zmieniający służy zmianie art. 4 dotyczącego celu programu wspierania reform strukturalnych przez uwzględnienie w nim wsparcia przygotowań do członkostwa w strefie euro (w artykule tym dodano słowa „co również przygotuje do członkostwa w strefie euro”). Wniosek wprowadza również art. 5a umożliwiający finansowanie działań przygotowujących do przyjęcia euro.

Ponadto całkowita pula środków finansowych przeznaczonych na ten program wzrosła z 142,8 mln EUR do 222,8 mln EUR dzięki wykorzystaniu instrumentu elastyczności w wieloletnich ramach finansowych. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować o dalszym uzupełnieniu programu w drodze przesunięcia środków z budżetu przeznaczonego na pomoc techniczną, co w sumie daje kwotę około 300 mln EUR. Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów już obecnie umożliwia takie przesunięcia.

Sprawozdawczyni uważa, że zmiana ta stanowi drobną zmianę w tekście, lecz z politycznego punktu widzenia jest bardzo ważną zmianą w programie. Do strefy euro należy już dziewiętnaście państw członkowskich. Siedem państw członkowskich podlega traktatowemu zobowiązaniu do przygotowania się do udziału w strefie euro i są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja. Niektóre z tych państw członkowskich w ostatnich latach poczyniły niewielkie postępy w dążeniu do tego celu, co sprawia, że wsparcie przez UE udziału w strefie euro nabiera coraz większego znaczenia. Dwa państwa członkowskie nie są zobowiązane do przystąpienia do strefy euro w związku z tym, że przejęły klauzulę opt-out w odniesieniu do jednej waluty. Są to Dania i Zjednoczone Królestwo. W przypadku tego ostatniego państwa jest to oczywiście związane z wystąpieniem z Unii Europejskiej w roku 2019.

Sprawozdawczyni uważa, że należy zapewnić większą przejrzystość zarówno w zakresie wspierania reform strukturalnych z wykorzystaniem Funduszu Spójności, jak i w zakresie ich prawdopodobnego wpływu na skuteczność tego funduszu. Należy zauważyć, że najwięcej rozbieżności stwierdza się obecnie wewnątrz państw członkowskich, a nie między poszczególnymi państwami. Skuteczne przekształcenia strukturalne wymagają zatem zaangażowania rządów na różnych poziomach we współpracę na rzecz ułatwienia skoordynowanego i zintegrowanego działania, łączącego szereg różnych wkładów politycznych, tak by zaspokoić różne potrzeby i wyzwania w zakresie rozwoju terytorialnego. Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie podejmują już własne inicjatywy dotyczące reform, program powinien koncentrować się na środkach, które najskuteczniej wesprą wykonywanie zaleceń dla poszczególnych państw.

Sprawozdawczyni popiera dwa główne elementy wniosku, a mianowicie zwiększenie budżetu programu i uwzględnienie przygotowania do członkostwa w strefie euro jako jednego z celów programu. W związku z powyższym liczba poprawek do wniosku jest na tym etapie ograniczona. Poprawki te służą podkreśleniu znaczenia wsparcia przygotowań do przystąpienia do strefy euro oraz zagwarantowaniu większego zaangażowania organów lokalnych i regionalnych w projekty reform strukturalnych.


OPINIA Komisji Budżetowej (19.6.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Jean Arthuis

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca uważa, że przegląd puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i jego celu ogólnego stanowi okazję do:

1) przeglądu ogólnego celu programu, aby zagwarantować, że jest wyraźnie ukierunkowany na zapewnienie pomocy technicznej na wniosek państw członkowskich w przeprowadzaniu reform, które są korzystne społecznie i/lub korzystne dla środowiska. Program powinien przyczynić się do osiągnięcia ożywienia gospodarczego i tworzenia jakościowych miejsc pracy, zwalczania ubóstwa i pobudzania inwestycji w gospodarce realnej.

2) opracowania kryteriów przyjmowania wniosków państw członkowskich o pomoc, w przypadku gdy wpłynęło więcej wniosków niż można przyjąć w ramach puli środków finansowych, na podstawie powyższego wymogu, że reforma jest korzystna społecznie i/lub korzystna dla środowiska.

Sprawozdawca uważa, że rozszerzenie puli finansowej przeznaczonej na program powinno być połączone z rewizją rozumienia tego, na jakie „reformy strukturalne” należy ją skierować. Reformy strukturalne w ramach programu należy rozumieć jako obejmujące programy inwestycji publicznych, renacjonalizację lub rekomunalizację dóbr i usług publicznych, wzmocnienie publicznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz reformy, które wspierają rokowania zbiorowe i promują wzrost płac realnych.

Zgodnie z planem prac na 2017 r. w ramach programu około 90 % środków z programu przeznaczono na projekty mające na celu wdrażanie wytycznych przekazanych przez Komisję w ramach europejskiego semestru i innych unijnych wymogów prawnych. W związku z tym sprawozdawca uważa, że rola partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i organów lokalnych i regionalnych w sporządzaniu wniosku oraz opracowywanie i monitorowanie wdrażania reform powinny być wspomniane we wniosku.

W odniesieniu do przeglądu celu ogólnego dotyczącego włączenia kryteriów konwergencji w przypadku państw członkowskich, które nie są członkami strefy euro, sprawozdawca jest zdania, że może to prowadzić do wykorzystywania programu ze szkodą dla jakości i dostępności usług publicznych i systemów zabezpieczenia społecznego – w związku z deficytem budżetowym sektora instytucji rządowych, a w szczególności relacją długu do PKB sektora instytucji rządowych. W związku z tym sprawozdawca jest przekonany, że program powinien się koncentrować na zatwierdzaniu wniosków, które przyniosą konkretne korzyści społeczne lub środowiskowe.

Sprawozdawca nie zgadza się z zawartą w uzasadnieniu dołączonym do wniosku sugestią Komisji, że państwa członkowskie powinny być zachęcane do przesunięcia istniejących funduszy na pomoc techniczną w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz tego programu, w tym w związku z wnioskami dotyczącymi przyjęcia euro. Jest przekonany, że należy utrzymać europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz istotną rolę, jaką odgrywają one w państwach członkowskich, nie zaś przekazywać je na rzecz tego programu.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju.

(1)   Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki i społeczeństw opartych na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych stanowi wkład do spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju. Reformy strukturalne są uznawane za korzystne nie tylko wtedy, gdy prowadzą do zmniejszenia wydatków publicznych w sposób zrównoważony pod względem społecznym, lecz także gdy prowadzą do zwiększenia wydatków w perspektywie krótkoterminowej w celu poprawy wyników gospodarczych i sald budżetowych w perspektywie średnio- i długoterminowej. Kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrażania i zrównoważonego charakteru reform strukturalnych ma ich demokratyczne poparcie, zapewniające zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, takich jak władze regionalne i lokalne, partnerzy gospodarczy i społeczni oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Aby uzyskać ogólny obraz reform zaprojektowanych i wdrażanych na podstawie wniosków poszczególnych państw członkowskich, podział nowego budżetu programu powinien opierać się na jasnych kryteriach selekcji i być przedstawiony w przejrzysty sposób. Zapewniłoby to wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, co jest jednym z celów programu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W dążeniu do wzmocnienia zdolności państw członkowskich do przygotowania i wdrożenia reform strukturalnych wspierających wzrost program nie powinien zastępować finansowania z budżetów krajowych państw członkowskich ani być wykorzystywany do pokrywania bieżących wydatków.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)   Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem.

(2)   Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków, i dlatego część wniosków nie otrzymało finansowania. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

(3)  Pogłębienie spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania terytorialne, gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich.

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich. Ten dodatkowy przydział powinien być finansowany wyłącznie z nowych środków zmobilizowanych przez władzę budżetową z pełnym wykorzystaniem elastyczności budżetowej, na podstawie odpowiedniego wniosku Komisji. Nie powinno się do tego celu wykorzystywać przeniesienia środków, aby uniknąć negatywnego wpływu na finansowanie obowiązujących programów wieloletnich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.;

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami terytorialnymi, gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stabilności finansowej, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących. Wszelkie zwiększenia środków na program są finansowane w drodze mobilizacji instrumentów specjalnych przewidzianych rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020*, a nie kosztem istniejących programów unijnych.

 

_________________

 

*Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zwiększenie puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowanie jego celu ogólnego

Odsyłacze

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

Associated committees - date announced in plenary

19.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Objaśnienie znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  abstention


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (20.6.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Roberto Gualtieri

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Aby osiągnąć cele Unii określone w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, państwa członkowskie są zobowiązane do uznania swojej polityki gospodarczej za przedmiot wspólnego zainteresowania oraz do koordynowania jej w ramach Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  Polityka, działania i instrumenty unijne służą promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b)  Przy określaniu i realizacji swoich strategii politycznych i działań Unia powinna brać pod uwagę, również przy okazji wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych, wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia i ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1c)  Unia jest zobowiązana do wspierania państw członkowskich, na ich wniosek, w dążeniu do poprawy ich zdolności administracyjnej do wdrażania prawa Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju.

(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) ma na celu wzmocnienie zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform gospodarczych i administracyjnych służących wspieraniu solidnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, spójności i konwergencji społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, wydajności i wspólnemu dobrobytowi, większej odporności na wstrząsy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznegowydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie państwa członkowskiego, które to wsparcie może obejmować szereg obszarów polityki zgodnie z krajowymi programami reform.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Pomyślna realizacja reform strukturalnych wymaga woli politycznej, zdecydowania, skutecznej i sprawnej administracji publicznej, jak również wsparcia ze strony wszystkich grup społecznych. Dlatego też ważne jest, by reformy strukturalne były wspierane dzięki zaangażowaniu partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych zainteresowanych podmiotów, a także dzięki demokratycznemu poparciu ze strony parlamentów krajowych i, w stosownych przypadkach, regionalnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Należy przyznać pierwszeństwo środkom o synergicznym wpływie na inne sektory i środkom, których celem jest między innymi osiągnięcie wysokiego i długotrwałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ożywienia i konwergencji w Unii, zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych, wspieranie zatrudnienia wysokiej jakości oraz wdrażanie polityki społecznej. Wspomniane reformy strukturalne powinny być spójne i związane z celami ustalonymi w europejskim semestrze i z wdrażaniem w państwach członkowskich zaleceń dla poszczególnych państw. Reformy strukturalne powinny obejmować prawidłową i terminową transpozycję i wdrażanie unijnych aktów prawnych, jako że prawidłowe funkcjonowanie tych aktów ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia konwergencji gospodarczej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Euro jest walutą Unii Europejskiej, jak wskazano w art. 119 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem.

(2)  Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków, w związku z czym wiele wniosków o finansowanie nie zostało uhonorowanych. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Należy poprawić prezentację i przejrzystość wyników programu, przygotowując przegląd realizacji reform w każdym państwie członkowskim ogólnie dostępny w internecie, aby zagwarantować wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej, w tym poprzez wzmocnienie reform strukturalnych zrównoważonych społecznie i środowiskowo oraz sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej, a także dla jej długoterminowej stabilności i dobrobytu. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro. Szczegółowa ocena ex post sposobu, w jaki program wspomógł reformy strukturalne w państwach członkowskich, jest niezbędnym elementem tego celu ogólnego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy, które mogą ułatwić państwom członkowskim pragnącym przyjąć euro przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.

(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy mogące ułatwić państwom członkowskim, do których ma zastosowanie obecne odstępstwo od uczestniczenia w trzecim etapie UGW i które pragną przyjąć euro, przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich.

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich. Takie zwiększenie środków nie powinno odbywać się w drodze przeniesienia środków z istniejących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI), lecz powinno być finansowane dzięki uruchomieniu specjalnych instrumentów, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do przesuwania środków przyznanych na ich krajowe i regionalne ESI w celu uzupełnienia braków w finansowaniu programu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości i  monitorowaniem projektów w terenie.

(7)  Aby zapewnić wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości, monitorowaniem i oceną projektów w terenie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczypaństwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.”;

Celem ogólnym programu jest udzielenie wsparcia instytucjom krajowym, regionalnym i lokalnymprzeprowadzeniu reformy administracyjnej i gospodarczej oraz zapewnienie im środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektora gospodarczego i społecznego, a także sprostanie wyzwaniom gospodarczym i społecznym, z zamiarem wspierania i zwiększenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, równowagi środowiskowej, ochrony socjalnej, tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości, a także konkurencyjności, wydajności oraz spójności społecznej i terytorialnej, konwergencji i zapewnienia wspólnego dobrobytu oraz odporności na wstrząsy. Wsparcie to może obejmować również pomoc w skutecznym, wydajnym i przejrzystym wykorzystaniu funduszy unijnych, jak również w prawidłowej i terminowej transpozycji i wdrożeniu unijnych aktów prawnych. Dzięki realizacji tych celów program przygotuje również do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym.”

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących. Takie zwiększenie środków nie odbywa się w drodze przeniesienia środków z istniejących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, lecz jest finansowane dzięki uruchomieniu specjalnych instrumentów, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zwiększenie puli środków finansowych programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

Odsyłacze

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.12.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Rozpatrzenie w komisji

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

14

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (8.6.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Csaba Sógor

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ustanowiony w zeszłym roku przy szerokim poparciu Parlamentu Europejskiego program wspierania reform strukturalnych (program) na lata 2017–2020 jest realizowany od dnia 20 maja 2017 r. i dysponuje budżetem w wysokości 142,8 mln EUR. Celem programu jest wspieranie reform instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich przez udzielanie wsparcia ekspertów władzom krajowym, które się o nie zwracają.

Udzielane wsparcie może obejmować szeroki zakres obszarów polityki, spośród których wiele ma bezpośrednie znaczenie społeczne: kształcenie i szkolenia, strategie polityczne dotyczące rynku pracy na rzecz tworzenia miejsc pracy, walka z ubóstwem, propagowanie integracji społecznej, systemów zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, systemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Inne obszary wsparcia również silnie wpływają na spójność gospodarczą i społeczną w UE.

Znacznie wyższe niż początkowo przewidywano wykorzystanie programu przez państwa członkowskie doprowadziło do zapotrzebowania na wsparcie, które kilkakrotnie przewyższa dostępny budżet. Według danych Komisji w cyklu na 2018 r. 24 państwa członkowskie złożyły 444 wnioski o udzielenie wsparcia i, choć całkowity roczny przydział wynosił 30,5 mln EUR, szacowany koszt wszystkich wniosków był około pięciokrotnie wyższy, opiewając w przybliżeniu na 152 mln EUR.

To spowodowało, że Komisja zaproponowała zasilenie programu kwotą 80 mln EUR dzięki zastosowaniu  instrumentu elastyczności zgodnie z art. 11 obowiązujących wieloletnich ram finansowych. Ponadto Komisja zamierza wyraźnie zapisać wśród celów programu finansowanie środków i działań wspierających reformy, które mogą pomóc państwom członkowskim w przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

Komisja zachęca ponadto państwa członkowskie do korzystania z przewidzianej w art. 11 rozporządzenia w sprawie programu wspierania reform strukturalnych możliwości przeniesienia do programu części ich zasobów z elementu pomocy technicznej europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Mając na uwadze różnice między państwami członkowskimi w dostępności wysokiej jakości wiedzy eksperckiej w zakresie opracowywania i wdrażania sprzyjających wzrostowi, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu strategii politycznych, a także popularność programu w państwach członkowskich zwiększenie budżetu programu zostanie przyjęte bardzo pozytywnie.

Jednakże przy pełnym uznaniu znaczenia wyraźnego zapisania wśród celów programu wsparcia na rzecz przyjęcia waluty euro, sprawozdawca pragnie także zauważyć, że należy dodatkowo podkreślić strategiczne priorytety UE zapisane w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, takie jak wspieranie wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, wydajności pracy i aktywnej polityki rynku pracy. Należy położyć większy nacisk na reformy strukturalne związane z polityką społeczną i polityką zatrudnienia, biorąc pod uwagę fakt, że cele strategii Europa 2020 w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej są dalekie od osiągnięcia.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przy określaniu i wdrażaniu polityki i działań Unia musi wziąć pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Ponadto, na podstawie art. 11 TFUE, strategie polityczne i działania Unii powinny uwzględniać wymogi ochrony środowiska przede wszystkim w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład do spójności gospodarczej i społecznej. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju.

(1)  Program wspierania reform strukturalnych (zwany dalej „programem”) został utworzony na potrzeby wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych o europejskiej wartości dodanej, pobudzających wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, oraz w zakresie promowania m. in. solidarności, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego wykorzystania funduszy unijnych, w dziedzinie m. in. włączenia społecznego. Program może być zatem również ważnym narzędziem przyczyniającym się do osiągnięcia celów i stosowania zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. Komisja oferuje wsparcie w ramach programu na żądanie któregokolwiek z państw członkowskich, które może obejmować szereg obszarów polityki. Rozwijanie odpornej gospodarki opartej na solidnych strukturach gospodarczych i społecznych, które pozwalają państwu członkowskiemu skutecznie amortyzować wstrząsy i szybko się z nich otrząsnąć, stanowi wkład w osiągnięcie unijnych celów spójności gospodarczej i społecznej oraz pełnego zatrudnienia. Wdrożenie strukturalnych reform instytucjonalnych, administracyjnych i trwałych, które pobudzają wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, tworzeniu miejsc pracy i spójności społecznej jest odpowiednim narzędziem do osiągnięcia takiego rozwoju. Program ten umożliwia uzupełnianie i dalsze wzmacnianie wdrażania cyklu europejskiego semestru, zwłaszcza przewidzianej w nim rocznej analizy wzrostu gospodarczego i zaleceń dla poszczególnych krajów, oraz czynienie postępów na drodze do realizacji długoterminowych celów strategii Europa 2020.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na ten program powinno być powiązane z przeglądem celów programu, ponieważ w wielu państwach członkowskich należy wzmocnić publiczne systemy zabezpieczenia społecznego, a także rokowania zbiorowe i wzrost płac realnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem.

(2)  Państwa członkowskie korzystają w coraz większym stopniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu, na skalę przekraczającą początkowe oczekiwania. Kwota, której dotyczą wnioski o wsparcie otrzymane przez Komisję w 2017 r., na podstawie ich szacowanej wartości, znacznie przekracza dostępny roczny przydział środków. Podczas cyklu roku 2018 szacowana wartość otrzymanych wniosków była pięciokrotnie większa niż środki finansowe dostępne na wspomniany rok. Prawie wszystkie państwa członkowskie wystąpiły z wnioskami o wsparcie w ramach programu, a wnioski te dotyczyły wszystkich obszarów polityki objętych programem. Przewiduje się, że program nadal będzie cieszył się zainteresowaniem znacznie przekraczającym możliwości finansowania, co będzie wymagało wyboru wniosków o wsparcie, z zastrzeżeniem konieczności równego traktowania państw członkowskich. Przy ocenie wniosków należy położyć szczególny nacisk na priorytety zapisane w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, na priorytety strategiczne Unii oraz na wnioski zarówno o pozytywnych skutkach społecznych, jak i angażujących partnerów. Zgodnie z roczną analizą wzrostu gospodarczego dotyczącą 2018 r. różnica w ożywieniu gospodarek i sytuacji zatrudnienia w państwach członkowskich wymaga dalszych ukierunkowanych inwestycji w wysokiej jakości kształcenie, szkolenia, wydajność pracy i aktywne strategie polityczne w zakresie rynku pracy. Należy położyć większy nacisk na reformy strukturalne związane z polityką społeczną i polityką zatrudnienia, biorąc pod uwagę fakt, że cele strategii Europa 2020 w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej są dalekie od osiągnięcia. Przy ocenie wniosków należy również odpowiednio uwzględnić uzasadnienie reformy, w tym wyników konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i partnerami, gdy jest to właściwe z uwagi na charakter i zakres realizowanych reform.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. Jest to szczególnie ważne dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro, w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.

(3)  Pogłębienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie reform strukturalnych ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego członkostwa w unii gospodarczej i walutowej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Właściwe jest zatem podkreślenie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego tworzenia miejsc pracy powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro.

(4)  Właściwe jest zatem zawarcie w celu ogólnym programu – tam, gdzie mowa o jego wkładzie w odpowiedź na wyzwania gospodarcze i społeczne – że zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, włączenia społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu, a także konkurencyjności, wydajności oraz zrównoważonego i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i inwestycji powinno również stanowić wkład w przygotowania do przyszłego członkostwa w strefie euro czynione przez te państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, a także w konwergencję w obrębie strefy euro i poza nią.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy, które mogą ułatwić państwom członkowskim pragnącym przyjąć euro przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro.

(5)  Należy również wskazać, że działania w ramach programu mogą wspierać reformy, które mogą ułatwić państwom członkowskim pragnącym przyjąć euro przygotowanie się do uczestnictwa w strefie euro, w sposób umożliwiający także tym państwom poprawę wyników w odniesieniu do wskaźników społecznych w ramach europejskiego semestru.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich.

(6)  Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na wsparcie oraz ze względu na konieczność wsparcia wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro, należy zwiększyć przydział środków finansowych na program do poziomu, który – dzięki instrumentowi elastyczności przewidzianemu w obecnych wieloletnich ramach finansowych – pozwoli Unii zapewnić wsparcie odpowiadające potrzebom ubiegających się o nie państw członkowskich. Na zasadzie dobrowolności państwa członkowskie powinny móc korzystać z przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (UE) 2017/825 możliwości polegającej na przeniesieniu części swoich zasobów z elementu pomocy technicznej EFSI do programu na potrzeby zapewnienia wsparcia dla wdrażania reform, w tym reform związanych z przyjęciem euro. Jednak – z uwagi na znaczenie opracowywania reform strukturalnych w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej i na silny popyt na wsparcie ze strony państw członkowskich w ramach programu oraz z zastrzeżeniem pozytywnej oceny wyników osiągniętych w latach 2017–2020 – należy rozważyć wdrożenie posiadającego własny budżet stałego programu wspierania reform strukturalnych w ramach WRF na okres po roku 2020.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości i monitorowaniem projektów w terenie.

(7)  Aby zapewnić dobrej jakości wsparcie możliwie z jak najmniejszym opóźnieniem, Komisja powinna móc wykorzystać część puli finansowej także na pokrycie kosztów działań wspomagających programu, takich jak wydatki związane z kontrolą jakości i monitorowaniem projektów w terenie. Wydatki takie powinny być proporcjonalne do całkowitej wartości wydatków w ramach projektów wsparcia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Aby zapewnić sprawne zdawanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań z realizacji programu, należy określić termin, w którym Komisja ma przestawiać roczne sprawozdania monitorujące z wdrażania.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności, konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, co również przygotuje do członkostwa w strefie euro, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych.;

Celem ogólnym programu jest wsparcie reform instytucjonalnych i administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu w państwach członkowskich w drodze udzielenia wsparcia instytucjom krajowym w zakresie środków mających na celu reformowanie i wzmacnianie instytucji, sprawowania rządów, administracji publicznej oraz sektorów gospodarczych i społecznych, podejmowanych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, z zamiarem zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu, a także konkurencyjności, wydajności, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji, w szczególności w kontekście procesów związanych z zarządzaniem gospodarczym i wdrażania Europejskiego filara praw socjalnych, w tym przez wspieranie skutecznego, wydajnego i przejrzystego wykorzystania funduszy unijnych. Program może również przyczyniać się w szczególności do pomyślnego udziału państw członkowskich w unii gospodarczej i walutowej oraz do przygotowań do przystąpienia do strefy euro w przypadku państw członkowskich, których walutą nie jest euro, dzięki wsparciu udzielanemu władzom krajowym w zakresie środków zorientowanych na takie przygotowania;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 5 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa)  środki i działania wspierające reformy w państwach członkowskich w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 5a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  dodaje się art. 5a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 5a

 

Wspieranie przygotowań do członkostwa w strefie euro

 

W ramach programu można finansować środki i działania wspierające reformy, które mogą pomóc państwom członkowskim w ich przygotowaniach do przystąpienia do strefy euro.”

 

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących.;

1.  Pulę środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie niniejszego programu ustala się na kwotę 222 800 000 EUR w cenach bieżących, z czego 80 000 000 EUR pochodzi z instrumentu elastyczności na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*.;

 

__________________

 

* Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a)  W art. 16 ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

2.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:

„2.  Począwszy od 2018 r. do 2021 r. włącznie Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania programu. Sprawozdanie to zawiera informacje o:

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2017/825

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  W art. 16 ust. 2 dodaje się lit. da) w brzmieniu:

 

„da)  wyniki kontroli jakości i monitorowania projektów związanych z udzielaniem wsparcia w terenie; ”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zwiększenie puli środków finansowych programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

Odsyłacze

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Csaba Sógor

13.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

15.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

7.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zwiększenie puli środków finansowych programu wspierania reform strukturalnych i dostosowanie jego celu ogólnego

Odsyłacze

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Data przedstawienia w PE

6.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.12.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Data przyjęcia

25.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

John Howarth, Ivana Maletić

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Data złożenia

27.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności