Procedură : 2017/0334(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2018

Texte depuse :

A8-0227/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

RAPORT     ***I
PDF 862kWORD 122k
27.6.2018
PE 620.791v01-00 A8-0227/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Ruža Tomašić

Raportori pentru aviz (*):

Jean Arthuis, Comisia pentru bugete

Roberto Gualtieri, Comisia pentru afaceri economice și monetare

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PR_COD_1amCom

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0825),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 și articolul 197 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0433/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 martie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru bugete, cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0227/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  La cererea acestora, Uniunea are obligația de a sprijini statele membre să își amelioreze capacitatea administrativă de aplicare a dreptului Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens.

(1)   Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale cu valoare adăugată europeană, menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii și a unei societăți reziliente, întemeiate pe structuri economice, sociale și teritoriale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială. Realizarea reformelor sprijinite prin program necesită o administrație publică națională și regională eficientă și eficace, precum și asumarea responsabilității de către toate părțile interesate și participarea activă a acestora. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea care sunt specifice fiecărei țări în parte, precum și asumarea pe plan local a responsabilității pentru reformele structurale care prezintă interes pentru Uniune, în special prin intermediul autorităților locale și regionale și al partenerilor sociali, reprezintă instrumente adecvate în acest sens.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Transmiterea și comunicarea eficientă a rezultatelor programului la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și regional sunt necesare pentru a asigura vizibilitatea în ceea ce privește rezultatele reformelor puse în aplicare pe baza solicitărilor fiecărui stat membru. Acest lucru ar asigura schimbul de cunoștințe, experiență și bune practici, ceea ce reprezintă, de asemenea, unul dintre obiectivele programului.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Este de așteptat ca cererea de sprijin în cadrul programului să rămână ridicată, ceea ce înseamnă că anumite cereri vor trebui tratate cu prioritate. Ar trebui favorizate, după caz, cererile care vizează tranziția de la impozitarea muncii către impozitarea averii și a poluării, promovând creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și politicile sociale și, astfel, incluziunea socială, combătând frauda fiscală, evaziunea fiscală și eludarea obligațiilor fiscale printr-o transparență sporită, instituind strategii pentru o reindustrializare inovativă și sustenabilă și îmbunătățind sistemele educative și de formare. Ar trebui să se acorde o atenție specială cererilor care beneficiază de un nivel ridicat de sprijin democratic, care presupun implicarea partenerilor și care au efecte de propagare asupra altor sectoare. Programul ar trebui să vină în completarea altor instrumente, pentru a evita suprapunerile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  În urmărirea obiectivului său de a consolida capacitatea statelor membre de a pregăti și pune în aplicare reforme structurale de stimulare a creșterii, programul nu ar trebui să înlocuiască finanțarea din bugetele naționale ale statelor membre și nici să fie folosit pentru a acoperi cheltuielile curente.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)   Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

(3)   Întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin intermediul reformelor structurale care sunt avantajoase pentru Uniune și în conformitate cu principiile și valorile sale este esențială pentru o participare reușită și asigurarea unei convergențe reale sporite în cadrul uniunii economice și monetare, asigurând stabilitatea și prosperitatea sa pe termen lung. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este încă euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă, a incluziunii sociale și reducerea disparităților dintre statele membre și regiuni ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este încă euro.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.

(5)  Având în vedere experiența pozitivă pe care Uniunea a avut-o cu asistența tehnică oferită altor state care au aderat deja la moneda euro, este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care au aderat mai târziu la Uniune și care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)   Șapte dintre statele membre ale Uniunii au obligația ca, în conformitate cu dispozițiile tratatului, să se pregătească în vederea participării la zona euro, și anume Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia și Ungaria. Unele dintre aceste state membre au făcut progrese limitate în ultimii ani pentru atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, sprijinul acordat de Uniune pentru a face posibilă participarea lor la zona euro are o importanță tot mai mare. Danemarca și Marea Britanie nu au obligația de a deveni membre ale zonei euro.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)   Autoritățile regionale și locale au un rol important în realizarea reformelor structurale, într-o măsură care depinde de organizarea constituțională și administrativă a fiecărui stat membru. Prin urmare, este necesar să se asigure un nivel adecvat de implicare și de consultare a autorităților regionale și locale în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor structurale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)   Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante.

(6)   Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale care prezintă interes pentru Uniune în statele membre a căror monedă nu este încă euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate, utilizându-se Instrumentul de flexibilitate prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/20131a al Consiliului, pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante. Această creștere nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra altor priorități ale politicii de coeziune. În plus, statele membre nu ar trebui să fie obligate să își transfere resursele naționale și regionale alocate din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru a remedia deficitul de finanțare al programului.

 

___________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a oferi sprijin în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea proiectelor pe teren.

(7)  Pentru a oferi sprijin de bună calitate în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea, precum și de evaluarea proiectelor pe teren. Aceste cheltuieli ar trebui să fie proporționale cu valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de sprijin.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru a asigura o raportare eficientă către Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, ar trebui să fie precizată perioada în care Comisia trebuie să pună la dispoziție rapoartele anuale de monitorizare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre, prin acordarea de sprijin autorităților statelor membre, inclusiv autorităților regionale și locale, după caz, pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă, a incluziunii sociale, a combaterii evaziunii fiscale și a sărăciei, a investițiilor și a convergenței reale în cadrul Uniunii, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

(da)    sprijinirea implicării și a consultării autorităților regionale și locale în procesul de elaborare și punere în aplicare a unor măsuri de reformă structurală la un nivel proporțional cu competențele și responsabilitățile respectivelor autorități regionale și locale, în cadrul structurii constituționale și administrative din fiecare stat membru.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente.;

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente, din care suma de 80 000 000 EUR este furnizată din Instrumentul de flexibilitate prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului*;

 

_________________

 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:

„2.   Începând din 2018 și până în 2021 inclusiv, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 16 alineatul (2), se adaugă litera (da):

 

„ (da)  rezultatele controlului de calitate și monitorizarea proiectelor de sprijin pe teren; ”

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei are drept obiectiv modificarea Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar alocat Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia. Comisia a decis să întreprindă acest demers ca urmare a numărului ridicat de cereri depuse de statele membre în vederea obținerii de finanțare pentru reformele structurale.

În special, actul de modificare urmărește să modifice dispozițiile articolului 4 privind obiectivul general al PSRS, prin adăugarea sprijinului în vederea pregătirii pentru aderarea la zona euro la obiectivele programului (dispozițiile acestui articol sunt completate prin adăugarea cuvintelor „reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro”). De asemenea, prin actul de modificare se introduce un nou articol 5a care permite finanțarea acțiunilor și activităților întreprinse în vederea pregătirii pentru aderarea la zona euro.

În plus, se prevede majorarea pachetului financiar global alocat PSRS de la 142,8 milioane EUR la 222,8 milioane EUR, prin utilizarea Instrumentului de flexibilitate din cadrul financiar multianual. Statele membre vor avea posibilitatea de a opta pentru completarea pachetului financiar alocat PSRS prin transferarea de credite din bugetul destinat asistenței tehnice, pentru a ajunge astfel la suma totală de 300 de milioane EUR. Regulamentul privind dispozițiile comune permite deja efectuarea unor astfel de transferuri.

Raportoarea consideră că această modificare este minoră din punct de vedere tehnic, dar foarte importantă din punct de vedere politic ca modificare adusă funcționării PSRS. Nouăsprezece state membre fac deja parte din zona euro. Șapte state membre ale Uniunii au obligația, în conformitate cu dispozițiile Tratatului, să se pregătească în vederea participării la zona euro, și anume Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia și Ungaria. Unele dintre aceste state membre au făcut progrese limitate pentru atingerea acestui obiectiv în ultimii ani și, prin urmare, sprijinul acordat de Uniune pentru a face posibilă participarea lor la zona euro are o importanță tot mai mare. Două dintre statele membre - Danemarca și Marea Britanie - nu au obligația de a deveni membre ale zonei euro, deoarece li se aplică o clauză de derogare de la cadrul normativ aferent monedei unice. Cel de-al doilea stat membru urmează, desigur, să se retragă din Uniunea Europeană în 2019.

Raportoarea consideră că este important să existe un grad mai ridicat de claritate atât în ceea ce privește reformele structurale care urmează a fi promovate utilizând finanțarea disponibilă în cadrul fondurilor de coeziune, cât și în ceea ce privește eficacitatea acestei finanțări. Este important să se țină seama de faptul că cea mai mare parte a inegalităților care persistă la nivelul statelor membre ale UE au la bază în primul rând diferențe existente în interiorul statelor membre individuale și nu între acestea. Prin urmare, o transformare structurală autentică necesită un angajament din partea diferitelor niveluri ale administrațiilor centrale ale statelor membre de a colabora pentru a facilita implementarea de acțiuni concertate și integrate, având la bază un mix de măsuri politice, cu scopul de a răspunde diferitelor nevoi și provocări existente în materie de dezvoltare la nivel teritorial. Având în vedere că statele membre au elaborat deja propriile inițiative de reformă, programul ar trebui să pună accentul pe măsurile care vor sprijini în mod optim în recomandările specifice fiecărei țări.

Raportoarea sprijină cele două elemente principale ale propunerii, și anume majorarea bugetului destinat PSRS și includerea pregătirilor pentru aderarea la zona euro între obiectivele programului. Prin urmare, numărul de amendamente la propunere este, în această etapă, limitat. Aceste amendamente își propun să evidențieze importanța sprijinului acordat pregătirilor pentru aderarea la zona euro, precum și să garanteze faptul că autoritățile locale și regionale pot fi implicate într-o mai mare măsură în proiectele de reformă structurală.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (19.6.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Raportor pentru aviz (*): Jean Arthuis

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz consideră că revizuirea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) și a obiectivului general al acestuia oferă o oportunitate pentru:

1) a asigura, prin intermediul procesului de revizuire a obiectivului programului, faptul că acesta este în mod clar orientat către furnizarea de asistență tehnică la cererea statelor membre, sprijinindu-le să realizeze reforme care sunt benefice din punct de vedere social și/sau ecologic. Programul ar trebui să contribuie la redresarea economică și la crearea de locuri de muncă de calitate, la combaterea sărăciei și stimularea investițiilor în economia reală.

2) a elabora criterii pentru aprobarea cererilor de asistență depuse de statele membre în cazurile în care numărul cererilor primite depășește capacitatea de finanțare a pachetului financiar, pe baza cerinței conform căreia reformele vizate ar trebui să fie benefice din punct de vedere social și/sau ecologic.

Raportorul pentru aviz consideră că extinderea pachetului financiar alocat acestui program ar trebui să fie corelată cu o revizuire a noțiunii de „reforme structurale” pe care programul ar trebui să le sprijine. Reformele structurale eligibile pentru a beneficia de sprijin în cadrul programului ar trebui înțelese ca incluzând programe de investiții publice, programe de renaționalizare sau remunicipalizare a bunurilor și serviciilor publice, de consolidare a sistemelor publice de securitate socială, precum și reforme care facilitează desfășurarea de negocieri colective și promovează creșterea reală a salariilor.

În conformitate cu calendarul activităților din 2017 ale programului, aproximativ 90 % din fondurile programului au fost alocate pentru proiecte menite să asigure punerea în aplicare a instrucțiunilor primite din partea Comisiei Europene în contextul semestrului european și a altor cerințe prevăzute de legislația UE. Prin urmare, raportorul pentru aviz consideră că propunerea ar trebui să menționeze în mod explicit rolul care le revine partenerilor sociali, societății civile și autorităților regionale și locale în etapa formulării cererii, a conceperii reformei și a monitorizării procesului de implementare a acesteia.

În ceea ce privește revizuirea obiectivului general de a include criteriile de convergență pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, raportorul pentru aviz consideră că acest demers poate avea ca rezultat utilizarea programului în scopul subminării calității și a accesibilității serviciilor publice și a sistemelor de securitate socială – în special ca urmare a impactului unor elemente precum deficitul public și ponderea datoriei publice în PIB. Prin urmare, raportorul pentru aviz consideră că principalul obiectiv al programului ar trebui să fie autorizarea cererilor de asistență pentru acțiuni care vor oferi un beneficiu social sau de mediu real.

Raportorul pentru aviz nu este de acord cu ideea propusă de Comisie în expunerea de motive care însoțește propunerea, conform căreia statele membre ar trebui să fie invitate să transfere fonduri din bugetul destinat asistenței tehnice în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene către acest program, inclusiv pentru cereri prezentate în legătură cu adoptarea monedei euro. Raportorul pentru aviz consideră că este necesar ca fondurile ESI să fie menținute, iar funcția importantă pe care acestea o îndeplinesc la nivelul statelor membre să fie sprijinită, și, așadar, se opune redistribuirii acestor fonduri în beneficiul PSRS.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens.

(1)   Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii și a unor societăți reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, contribuie la coeziunea teritorială, economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens. Se poate considera că reformele structurale sunt benefice nu numai atunci când permit reducerea cheltuielilor publice într-un mod sustenabil din punct de vedere social, ci și atunci când duc la creșterea cheltuielilor pe termen scurt în vederea îmbunătățirii performanțelor economice și a consolidării soldurilor bugetare pe termen mediu spre lung. Pentru implementarea reușită și sustenabilitatea reformelor structurale, este vital ca acestea să fie susținute de sprijin democratic, asigurând implicarea tuturor părților interesate relevante, cum ar fi autoritățile locale și regionale, partenerii economici și sociali, precum și reprezentanții societății civile.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a oferi o imagine de ansamblu a reformelor concepute și puse în aplicare pe baza unei cereri depuse de fiecare stat membru, elaborarea noului buget al programului ar trebui să se bazeze pe criterii clare de selecție și să fie prezentată într-o manieră transparentă. Acest lucru ar asigura schimbul de cunoștințe, experiență și cele mai bune practici, ceea ce reprezintă unul din obiectivele programului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  În urmărirea obiectivului său de a consolida capacitatea statelor membre de a pregăti și pune în aplicare reforme structurale de stimulare a creșterii, programul nu ar trebui să înlocuiască finanțarea din bugetele naționale ale statelor membre și nici să fie folosit pentru a acoperi cheltuielile curente.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)   Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite.

(2)   Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului, ceea ce a însemnat că unele cereri nu au fost selectate pentru finanțare. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

(3)  Întărirea coeziunii teritoriale, economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin teritorial, economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante.

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante. Această majorare ar trebui să fie finanțată exclusiv prin noi credite care urmează să fie mobilizate de către autoritatea bugetară, prin utilizarea deplină a flexibilității bugetare disponibile, pe baza unei propuneri relevante a Comisiei. Nu ar trebui avute în vedere redistribuiri în acest scop, pentru a se evita orice efect negativ asupra finanțării unor programe multianuale în curs.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.;

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin teritorial, economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a stabilității financiare, a creării de locuri de muncă de calitate și a investițiilor, reforme care pot pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente. Orice majorare a resurselor programului se finanțează prin mobilizarea instrumentelor speciale instituite prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 * și nu în dauna programelor în curs ale Uniunii.;

 

_________________

 

* JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

Referințe

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.12.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.4.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Examinare în comisie

24.4.2018

 

 

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (20.6.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Raportor pentru aviz (*): Roberto Gualtieri

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  În vederea atingerii obiectivelor Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre trebuie să considere faptul că politica lor economică reprezintă o chestiune de interes comun și să asigure coordonarea acestor politici în cadrul Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Politicile, acțiunile și instrumentele Uniunii trebuie să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  Atunci când își definește și implementează politicile și activitățile, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluderii sociale, precum și de un nivel ridicat de educație, formare profesională și protecție a sănătății umane, inclusiv prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul -1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c)  La cererea acestora, Uniunea are obligația de a sprijini statele membre să își amelioreze capacitatea administrativă de aplicare a dreptului Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens.

(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) are scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme economice și administrative menite să promoveze creșterea solidă și sustenabilă, crearea de locuri de muncă de calitate, coeziunea și convergența socială și teritorială, competitivitatea, productivitatea și prosperitatea comună, precum și rezistența crescută la șocuri, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică, în conformitate cu programele naționale de reformă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Punerea în aplicare cu succes a reformelor structurale necesită voință politică, hotărâre, o administrație publică eficientă și eficace și sprijin din partea tuturor segmentelor societății. Prin urmare, este important ca reformele structurale să fie susținute prin implicarea partenerilor economici și sociali și a altor părți interesate relevante, precum și prin sprijinul democratic asigurat de către parlamentele naționale și, dacă este cazul, regionale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Ar trebui să fie promovate cu precădere măsurile care au efecte sinergice asupra altor sectoare și care au ca scop, printre altele, asigurarea unei creșteri semnificative și sustenabile pe termen lung, redresarea și convergența în cadrul Uniunii, combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a eludării obligațiilor fiscale, promovarea unor locuri de muncă de mai bună calitate și punerea în aplicare a politicilor sociale. Reformele structurale avute în vedere ar trebui să fie consecvente și corelate cu obiectivele stabilite în cadrul semestrului european și cu punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări în statele membre. Reformele structurale ar trebui să includă transpunerea și punerea în aplicare corectă și oportună a actelor juridice ale Uniunii, întrucât funcționarea adecvată a acestor acte este fundamentală pentru obținerea convergenței economice.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Euro este moneda Uniunii Europene, astfel cum se indică la articolul 119 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite.

(2)  Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului, ceea ce a făcut ca mai multe cereri să nu fie selectate în vederea finanțării. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezentarea și transparența rezultatelor programului ar trebui sporite prin publicarea online a unei imagini de ansamblu a punerii în aplicare a reformelor în fiecare stat membru în vederea asigurării schimbului de cunoștințe, experiență și bune practici între statele membre.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale, inclusiv prin consolidarea reformelor structurale echilibrate din punct de vedere social, sustenabile din punct de vedere ecologic și favorabile creșterii, este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară și pentru stabilitatea și prosperitatea sa pe termen lung. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă de calitate ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro. O evaluare ex post detaliată a modului în care programul a susținut reformele structurale în statele membre reprezintă o parte necesară a obiectivului general respectiv.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.

(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme prin care se poate acorda asistență statelor membre care beneficiază în prezent de o derogare de la obligația de a participa la a treia etapă a UEM și care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante.

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante. O astfel de majorare nu ar trebui să se bazeze pe realocări ale fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI) existente, ci ar trebui finanțată prin mobilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Statele membre nu ar trebui să fie obligate să își transfere resursele naționale și regionale alocate din fondurile ESI pentru a remedia deficitul de finanțare al programului.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a oferi sprijin în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea proiectelor pe teren.

(7)  Pentru a oferi sprijin în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității, precum și de monitorizarea și evaluarea proiectelor pe teren.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.”;

Obiectivul general al programului este de a acorda sprijin autorităților naționale, regionale și locale pentru reformele administrative și economice și pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice, a sectorului economic și social și abordarea provocărilor de ordin economic și social, în vederea promovării și consolidării creșterii economice durabile, a sustenabilității din punctul de vedere al mediului, a protecției sociale, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, a competitivității, a productivității, a coeziunii teritoriale și sociale, a convergenței și a prosperității comune, precum și a rezistenței la șocuri. Sprijinul respectiv poate include, de asemenea, acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, eficace și transparentă a fondurilor Uniunii, precum și pentru transpunerea și punerea în aplicare corectă și la timp a actelor juridice ale Uniunii. Prin intermediul acestor obiective, Programul va pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică.”;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 2017/825

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente. O astfel de majorare nu trebuie să se bazeze pe realocări ale fondurilor structurale și de investiții europene (a fondurilor ESI) existente, ci trebuie finanțată prin mobilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020.”;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și adaptarea obiectivului general al acestuia

Referințe

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

REGI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ECON

14.12.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.4.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Examinare în comisie

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

14

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+:

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (8.6.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Raportor pentru aviz: Csaba Sógor

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul de sprijin pentru reforme structurale („programul”) pentru perioada 2017-2020, lansat anul trecut cu un sprijin larg în Parlamentul European, se aplică începând din 20 mai 2017, având un buget de 142,8 milioane EUR. Obiectivul programului este de a contribui la realizarea de reforme structurale instituționale, administrative și favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin de specialitate autorităților naționale care solicită acest lucru.

Sprijinul acordat poate acoperi o gamă largă de domenii de politică, printre care multe sunt de o importanță socială directă, cum ar fi educația și formarea, politicile în domeniul pieței forței de muncă ce urmăresc crearea de locuri de muncă, lupta împotriva sărăciei, promovarea incluziunii sociale, sistemele de securitate socială și de protecție socială, sistemele de sănătate publică și de asistență medicală. Alte domenii de sprijin au, de asemenea, un impact puternic asupra coeziunii economice și sociale în UE.

Măsura în care statele membre au recurs la acest program, cu mult mai mare decât cea preconizată, a dus la o cerere de sprijin de câteva ori mai mare decât bugetul disponibil. Potrivit datelor Comisiei, în ciclul 2018, 24 de state membre au depus 444 de cereri de sprijin și, deși suma totală alocată a fost de 30,5 milioane EUR, costul estimat al tuturor cererilor a fost de aproximativ cinci ori mai mare, de circa 152 de milioane EUR.

Acest lucru a determinat Comisia să propună ca programul să fie consolidat cu 80 de milioane EUR, cu ajutorul Instrumentului de flexibilitate prevăzut la articolul 11 al actualului Cadru financiar multianual În plus, Comisia intenționează să menționeze explicit printre obiectivele programului finanțarea unor acțiuni și activități în sprijinul reformelor care pot ajuta statele membre să se pregătească pentru aderarea la zona euro.

În continuare, Comisia invită statele membre să facă uz de posibilitatea prevăzută la articolul 11 din Regulamentul privind Programul de sprijin pentru reforme structurale de a transfera o parte din resursele lor de la componenta „asistență tehnică” a fondurilor structurale și de investiții europene către program.

Având în vedere disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește disponibilitatea cunoștințelor specializate de foarte bună calitate pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici care să stimuleze creșterea economică, să fie durabile și favorabile incluziunii, precum și popularitatea programului în rândul statelor membre, consolidarea bugetului programului este extrem de binevenită.

Totuși, pe lângă faptul că recunoaște pe deplin că este relevant ca sprijinul pentru adoptarea monedei euro să fie inclus în mod expres printre obiectivele programului, raportorul ar dori să evidențieze și necesitatea de a pune și mai mult accentul pe prioritățile strategice ale UE prezentate în analiza anuală a creșterii, cum ar fi sprijinirea educației de foarte bună calitate, a formării, a creșterii productivității muncii și a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă. Ar trebui să se pună mai mult accentul pe reformele structurale aferente politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, ținând seama de faptul că obiectivele de ocupare a forței de muncă și incluziune socială ale Strategiei Europa 2020 sunt cel mai departe de a fi atinse.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  În conformitate cu articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane. În plus și astfel cum se prevede la articolul 11 din TFUE, cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în politicile și activitățile Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la coeziunea economică și socială. Punerea în aplicare a unor reforme instituționale, administrative și structurale menite să promoveze creșterea este un instrument adecvat în acest sens.

(1)  Programul de sprijin pentru reforme structurale (denumit în continuare „programul”) a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale cu valoare adăugată europeană menite să promoveze creșterea incluzivă, precum și de a promova solidaritatea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii, printre altele în domeniul incluziunii sociale. Astfel, programul poate fi un instrument important, care contribuie la atingerea obiectivelor și principiilor pilonului european al drepturilor sociale. Sprijinul acordat în cadrul programului este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Dezvoltarea unor economii reziliente, întemeiate pe structuri economice și sociale solide, care să le permită statelor membre să absoarbă șocurile în mod eficient și să se redreseze rapid în urma acestora contribuie la realizarea obiectivelor de coeziune economică și socială și ocupare integrală a forței de muncă ale Uniunii. Punerea în aplicare a unor reforme structurale instituționale, administrative și sustenabile, menite să promoveze creșterea incluzivă, crearea de locuri de muncă și coeziunea socială este un instrument adecvat în acest sens. Programul are rolul de a completa și consolida implementarea ciclului semestrului european, în special analiza anuală a creșterii și recomandările specifice fiecărei țări și de a realiza progrese în ceea ce privește obiectivele pe termen lung ale Strategiei Europa 2020.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Majorarea pachetului financiar destinat programului ar trebui să fie corelată cu o revizuire a obiectivelor programului, deoarece este nevoie ca sistemele publice de securitate socială, precum și negocierea colectivă și creșterea reală a salariilor să fie consolidate în mai multe state membre.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite.

(2)  Statele membre au recurs din ce în ce mai mult la sprijinul acordat în cadrul programului, depășind cu mult așteptările inițiale. Conform estimărilor, cererile de sprijin primite de către Comisie pe parcursul ciclului 2017 au depășit semnificativ alocarea anuală disponibilă în cadrul programului. Pe parcursul ciclului 2018, valoarea estimată a cererilor primite a fost de cinci ori mai mare decât resursele financiare disponibile pentru anul respectiv. Aproape toate statele membre au solicitat sprijin în cadrul programului, cererile fiind distribuite uniform între toate domeniile de politică acoperite. Se preconizează că vor fi depuse în continuare foarte multe cereri de acces la program, ceea ce va impune o selecție a cererilor de sprijin, fără ca aceasta să însemne că statelor membre nu li se va aplica un tratament egal. La evaluarea cererilor, ar trebui să se mențină un accent puternic pe prioritățile prezentate în analiza anuală a creșterii, pe prioritățile strategice ale Uniunii și pe cererile care au un impact social pozitiv și totodată presupun implicarea partenerilor. În conformitate cu analiza anuală a creșterii 2018, diferența între statele membre în ceea ce privește redresarea economiilor și situația ocupării forței de muncă necesită investiții suplimentare în educația de foarte bună calitate, în formare, în creșterea productivității muncii și în politicile active în domeniul pieței forței de muncă. Ar trebui să se pună mai mult accentul pe reformele structurale aferente politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, ținând seama de faptul că obiectivele de ocupare a forței de muncă și incluziune socială ale Strategiei Europa 2020 sunt cel mai departe de a fi atinse. În procesul de evaluare a cererilor, ar trebui, de asemenea, să se ia în considerare justificarea reformei, inclusiv rezultatele consultărilor cu partenerii și părțile interesate pertinente, ori de câte ori acest lucru este relevant prin natura și domeniul de aplicare al reformelor dorite.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară. Acest aspect este deosebit de important pentru statele membre a căror monedă nu este euro, în vederea pregătirii lor pentru aderarea la zona euro.

(3)  Întărirea coeziunii economice și sociale prin consolidarea reformelor structurale este esențială pentru o participare reușită la uniunea economică și monetară.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se sublinieze că îmbunătățirea coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

(4)  Prin urmare, este oportun ca în obiectivul general al programului – în contextul contribuției sale ca răspuns la provocările de ordin economic și social – să se includă că îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, a incluziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei, a competitivității, a productivității și a creșterii economice sustenabile și favorabile incluziunii, a creării de locuri de muncă și a investițiilor ar trebui, de asemenea, să contribuie la pregătirea în vederea participării viitoare la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro, precum și la convergența în zona euro și în afara ei.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro.

(5)  Este, de asemenea, necesar să se indice faptul că acțiunile și activitățile programului pot sprijini reforme menite să acorde asistență statelor membre care doresc să adopte moneda euro în vederea pregătirii lor pentru participarea la zona euro într-o manieră care ar trebui, de asemenea, să le permită respectivelor state membre să își îmbunătățească performanța în ceea ce privește indicatorii sociali aferenți semestrului european.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient care să îi permită Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante.

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde de sprijin din partea statelor membre, precum și prin prisma necesității de a sprijini punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre a căror monedă nu este euro, resursele financiare alocate programului ar trebui să fie majorate pentru a atinge un nivel suficient, utilizând Instrumentul de flexibilitate prevăzut în actualul cadru financiar multianual, care îi va permite Uniunii să ofere sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor membre solicitante. Pe bază voluntară, statele membre ar trebui să fie încurajate să facă uz de posibilitatea prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2017/825, de a transfera o parte din resursele lor din cadrul componentei „asistență tehnică” a FSIE către program, în scopul furnizării de sprijin pentru aplicarea reformelor, inclusiv a celor legate de adoptarea monedei euro. Totuși, având în vedere importanța elaborării unor reforme structurale pentru consolidarea coeziunii economice și sociale, precum și cererea mare de sprijin în cadrul acestui program în rândul statelor membre, și cu condiția ca rezultatele obținute în perioada 2017-2020 să fie evaluate pozitiv, ar trebui să se ia în considerare un program permanent de sprijin al reformelor structurale cu propriul buget în CFM post-2020.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a oferi sprijin în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea proiectelor pe teren.

(7)  Pentru a oferi sprijin de bună calitate în mod cât mai prompt, Comisia ar trebui să fie în măsură să utilizeze o parte din pachetul financiar și pentru a acoperi costul aferent activităților de sprijin ale programului, cum ar fi cheltuielile legate de controlul calității și de monitorizarea proiectelor pe teren. Aceste cheltuieli ar trebui să fie proporționale cu valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de sprijin.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru a asigura o raportare eficientă către Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, ar trebui să fie precizată perioada în care Comisia trebuie să pună la dispoziție raporturile anuale de monitorizare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la zona euro, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.;

Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale favorabile creșterii și incluziunii în statele membre prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, a incluziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei, a competitivității, a productivității, a creșterii economice durabile incluzive, a creării de locuri de muncă și a investițiilor, în special în contextul proceselor de guvernanță economică și al implementării pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă, transparentă și eficace a fondurilor Uniunii. Programul ar putea să contribuie în mod specific și la participarea reușită a statelor membre la uniunea economică și monetară și la pregătirile pentru participarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro, prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile destinate acestor pregătiri;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 5 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 5 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(fa)  acțiunile și activitățile în sprijinul reformelor care pot ajuta statele membre să se pregătească pentru aderarea la zona euro.”

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 5 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Se adaugă articolul 5a:

eliminat

„Articolul 5a

 

Sprijin în vederea pregătirii pentru aderarea la zona euro

 

Programul poate finanța acțiuni și activități în sprijinul reformelor care pot ajuta statele membre să se pregătească pentru aderarea la zona euro.”.

 

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente.;

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului este stabilit la 222 800 000 EUR în prețuri curente, din care suma de 80 000 000 EUR va fi furnizată din Instrumentul de flexibilitate prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr 1311/2013 al Consiliului*.;

 

__________________

 

* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 16, teza introductivă a paragrafului 2 se înlocuiește cu următorul text:

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:

„2.  Începând din 2018 și până în 2021 inclusiv, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Acest raport cuprinde informații privind:

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (UE) 2017/825

Articolul 16 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 16 alineatul (2), se adaugă litera (da):

 

„(da)  rezultatele controlului de calitate și monitorizarea proiectelor de sprijin pe teren; ”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=RO)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

Referințe

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

14.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

14.12.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Csaba Sógor

13.3.2018

Examinare în comisie

15.5.2018

 

 

 

Data adoptării

7.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

Referințe

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Data prezentării la PE

6.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

REGI

14.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Comisii asociate

       Data anunțului în plen

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Data adoptării

25.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

John Howarth, Ivana Maletić

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Data depunerii

27.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 3 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate