SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ

27.6.2018 - (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - ***I

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Ruža Tomašić
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Jean Arthuis, Výbor pre rozpočet
Roberto Gualtieri, Výbor pre hospodárske a menové veci
(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


Postup : 2017/0334(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0227/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0825),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0433/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14.marca 2018[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2018[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8–0227/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Je potrebné, aby Únia poskytovala členským štátom na ich žiadosť podporu pri zlepšovaní ich administratívnych kapacít na vykonávanie práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)   Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja.

(1)   Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem s európskou pridanou hodnotou zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev a odolnej spoločnosti, ktoré sú založené na pevných hospodárskych, sociálnych a územných štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Reformy, ktoré program podporuje, si vyžadujú účinnú a efektívnu národnú a regionálnu verejnú správu, ako aj zodpovednosť a aktívnu účasť všetkých zainteresovaných strán. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem, ktoré sú špecifické podľa krajín, a zodpovednosť za štrukturálne reformy, ktoré sú v záujme Únie, najmä vďaka miestnym a regionálnym orgánom a sociálnym partnerom, sú vhodnými prostriedkami na dosiahnutie takéhoto rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Je potrebná účinné dosahovanie a oznamovanie výsledkov programu na úniovej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť viditeľnosť výsledkov vykonaných reforiem na základe žiadosti jednotlivých členských štátov. To by zabezpečilo výmenu poznatkov, skúseností a najlepších postupov, čo je takisto jedným z cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Očakáva sa, že dopyt po podpore v rámci programu zostane vysoký, čo znamená, že niektoré žiadosti budú musieť byť uprednostnené. V prípade potreby by sa mali uprednostniť žiadosti, ktorých cieľom je presunúť daňové zaťaženie z práce na bohatstvo a znečisťovanie, podporiť dôraznejšiu politiku v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, a tým aj sociálne začlenenie, bojovať proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prostredníctvom väčšej transparentnosti, stanoviť stratégie pre inovačnú a udržateľnú reindustrializáciu a zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Osobitná pozornosť by sa mala venovať žiadostiam o podporu, ktoré majú vysokú úroveň demokratickej podpory a zapojenia partnerov a ktoré majú vplyv na ďalšie sektory. Program by mal dopĺňať ďalšie nástroje s cieľom zabrániť prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  V snahe posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a vykonávanie štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, by program nemal nahrádzať financovanie z vnútroštátnych rozpočtov členských štátov a nemal by sa ani využívať na krytie bežných výdavkov;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)   Posilňovanie hospodárskej sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

(3)   Posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prostredníctvom štrukturálnych reforiem, ktoré prinášajú Únii osoh a sú v súlade s jej zásadami a hodnotami, má zásadný význam pre úspešnú účasť a posilnenú reálnu konvergenciu v hospodárskej a menovej únii, pričom zabezpečuje jej dlhodobú stabilitu a prosperitu. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou ešte nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu, tvorby pracovných miest, sociálneho začleňovania a znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou ešte nie je euro.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.

(5)  S ohľadom na pozitívne skúsenosti, ktoré EÚ mala s technickou pomocou poskytovanou iným krajinám, ktoré už euro prijali, je takisto nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré vstúpili do Únie neskôr a ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   Pre sedem členských štátov, konkrétne pre Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko vyplýva zo zmluvy povinnosť pripraviť sa na účasť v eurozóne. Niektoré z uvedených členských štátov dosiahli v uplynulých rokoch v tejto oblasti len malý pokrok, a preto má podpora Únie pre účasť v eurozóne čoraz väčší význam. Dánsko a Spojené kráľovstvo nie sú povinné vstúpiť do eurozóny.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)   Regionálne a miestne orgány majú v štrukturálnych reformách dôležitú úlohu, ktorej miera závisí od ústavnej a administratívnej štruktúry každého členského štátu. Pri príprave a vykonávaní štrukturálnych reforiem je preto vhodné zabezpečiť primeranú úroveň zapojenia regionálnych a miestnych orgánov a konzultácií s nimi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)   V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov.

(6)   V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy, ktoré sú v záujme Únie, v členských štátoch, ktorých menou ešte nie je euro, by sa mal využitím nástroja flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20131a zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov. Toto zvýšenie by nemalo mať negatívny vplyv na ostatné priority politiky súdržnosti. Okrem toho by členské štáty nemali byť povinné presúvať svoje národné a regionálne prostriedky pridelené z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s cieľom vyplniť medzeru vo financovaní programu.

 

___________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V záujme toho, aby sa podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality a monitorovaním projektov na mieste.

(7)  V záujme toho, aby sa kvalitná podpora poskytovala s minimálnym omeškaním, by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality, monitorovaním a hodnotením projektov na mieste. Tieto výdavky by mali byť úmerné celkovej hodnote výdavkov v rámci podpory projektov;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V záujme zaistenia bezproblémového podávania správ o vykonávaní programu Európskemu parlamentu a Rade by sa mala uviesť lehota, v rámci ktorej má Komisia podávať výročné správy o monitorovaní.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.“

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa orgánom, v prípade potreby aj regionálnym a miestnym orgánom, poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest, sociálne začleňovanie, boj proti daňovým únikom a chudobe, investície a reálnu konvergenciu v Únii, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)   V článku 5 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

da)    podporovať zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a konzultáciu s nimi počas prípravy a vykonávania opatrení štrukturálnych reforiem v rozsahu, ktorý zodpovedá právomociam a úlohám týchto regionálnych a miestnych orgánov v rámci ústavnej a administratívnej štruktúry každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách, z toho 80 000 000 EUR sa poskytuje z nástroja flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*;

 

_________________

 

* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V článku 16 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:

2.   Od roku 2018 do roku 2021 vrátane Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  V článku 16 sa v odseku 2 dopĺňa písmeno da):

 

„da)  výsledky kontroly kvality a monitorovania podporných projektov na mieste; "

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia sa svojím návrhom na zmenu nariadenia (EÚ) 2017/825 snaží zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ. Rozhodla sa tak vzhľadom na vysoký počet žiadostí členských štátov o financovanie štrukturálnych reforiem.

Cieľom pozmeňujúceho aktu je predovšetkým zmena článku 4 o všeobecnom cieli programu na podporu štrukturálnych reforiem. V článku 4 sa medzi ciele programu pridáva podpora prípravy na členstvo v eurozóne (do článku sa dopĺňajú slová „čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne“). Vkladá sa tiež článok 5a, na základe ktorého bude možné financovať akcie a činnosti na prípravu na členstvo v eurozóne.

Okrem toho sa využitím nástroja flexibility vo viacročnom finančnom rámci zvyšuje celkové finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem zo 142,8 milióna EUR na 222,8 milióna EUR. Členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, že program na podporu štrukturálnych reforiem ďalej doplnia presunom rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na technickú pomoc, čím sa celková suma zvýši na približne 300 miliónov EUR. Nariadenie o spoločných ustanoveniach už takéto presuny umožňuje.

Podľa názoru spravodajkyne ide o veľmi malú textovú úpravu, ktorá však prináša veľmi dôležitú politickú zmenu programu na podporu štrukturálnych reforiem. Súčasťou eurozóny je už devätnásť členských štátov. Pre sedem členských štátov, konkrétne pre Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko vyplýva zo zmluvy povinnosť pripraviť sa na účasť v eurozóne. Niektoré z týchto členských štátov dosiahli v uplynulých rokoch v tejto oblasti len malý pokrok, a preto má podpora EÚ pre účasť v eurozóne čoraz väčší význam. Dva členské štáty, Dánsko a Spojené kráľovstvo, nie sú vzhľadom na ich výnimky z jednotnej meny povinné vstúpiť do eurozóny. ,Spojené kráľovstvo má tiež v roku 2019 vystúpiť z Európskej únie.

Spravodajkyňa považuje za dôležité lepšie objasniť, aké štrukturálne reformy sa majú podporovať s využitím financovania z kohéznych fondov a aký je ich pravdepodobný vplyv na účinnosť financovania v rámci politiky súdržnosti. Je dôležité pripomenúť, že väčšinu nerovností medzi krajinami EÚ v súčasnosti nepredstavujú rozdiely medzi štátmi, ale rozdiely v rámci jednotlivých krajín. Na efektívnu štrukturálnu transformáciu je preto potrebné, aby sa vlády na rôznych úrovniach zaviazali spolupracovať a uľahčili koordinovanú a integrovanú činnosť spájajúcu rozličné politické vstupy, ktorou sa zabezpečí naplnenie rozličných potrieb územného rozvoja a riešenie problémov. Vzhľadom na to, že členské štáty už majú svoje vlastné reformné iniciatívy, by sa mal program zamerať na opatrenia, ktoré najlepšie podporia odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Spravodajkyňa podporuje dva hlavné prvky návrhu, ktorými sú zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre program podpory štrukturálnych reforiem a začlenenie príprav na členstvo v eurozóne medzi ciele programu. Počet pozmeňujúcich návrhov je preto v tomto štádiu obmedzený. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zdôrazniť význam podpory príprav na členstvo v eurozóne a zabezpečiť, aby boli regionálne a miestne orgány vo väčšej miere zapojené do projektov štrukturálnych reforiem.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (19.6.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jean Arthuis

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa je presvedčená, že revízia finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a jeho všeobecného cieľa je príležitosťou na:

1) revíziu všeobecného cieľa programu, aby sa zabezpečilo jeho jasné zameranie na poskytovanie technickej pomoci na žiadosť členských štátov v prípade reforiem, ktoré sú sociálne a/alebo environmentálne prospešné. Program by mal prispievať k dosiahnutiu hospodárskeho oživenia a k vytváraniu kvalitných pracovných miest, k boju proti chudobe a stimulovaniu investícií do reálnej ekonomiky.

2) vypracovanie kritérií pre prijímanie žiadostí členských štátov o pomoc v prípade väčšieho počtu žiadostí, ako možno uspokojiť v rámci finančného krytia, na základe uvedenej požiadavky, aby reformy boli sociálne a/alebo environmentálne prospešné.

Spravodajkyňa sa domnieva, že zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na tento program by malo byť spojené s revíziou chápania toho, na čo by „štrukturálne reformy“ mali byť zamerané. Štrukturálne reformy v rámci programu by sa mali chápať tak, že zahŕňajú programy verejných investícií, opätovné znárodnenie alebo návrat verejných statkov a služieb do rúk obcí, posilnenie verejných systémov sociálneho zabezpečenia a reformy, ktoré zlepšujú kolektívne vyjednávanie a podporujú rast reálnych miezd.

Pokiaľ ide o program, podľa pracovného programu na rok 2017 približne 90 % finančných prostriedkov programu je venovaných na projekty zamerané na vykonávanie pokynov Komisie v rámci európskeho semestra a iných legislatívnych požiadaviek EÚ. Preto spravodajkyňa zastáva názor, že úloha sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov pri vypracúvaní žiadosti a navrhovanie a monitorovanie uskutočňovania reformy by mali byť výslovne uvedené v návrhu.

V súvislosti s revíziou všeobecného cieľa tak, aby zahŕňal kritériá konvergencie pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, spravodajkyňa je presvedčená, že to môže mať za následok to, že využívanie programu povedie k oslabeniu kvality a dostupnosti verejných služieb a systémov sociálneho zabezpečenia – vo vzťahu k deficitu štátneho rozpočtu a pomeru verejného dlhu k HDP krajiny. V dôsledku toho sa domnieva, že program by sa mal zameriavať na schvaľovanie žiadostí, ktoré budú mať konkrétny sociálny alebo environmentálny prínos.

Spravodajkyňa nesúhlasí s návrhom Komisie v dôvodovej správe priloženej k návrhu, že členské štáty by sa mali vyzvať, aby presunuli existujúce finančné prostriedky na technickú pomoc v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na tento program, a to aj v prípade žiadostí týkajúcich sa prijatia eura. Domnieva sa, že EŠIF a dôležitá úloha, ktorú zohrávajú v jednotlivých členských štátoch, by mali byť zachované a nemali by sa preniesť do tohto programu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)   Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja.

(1)   Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev a spoločností, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, prispieva k územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja. Štrukturálne reformy sú považované za prospešné nielen vtedy, keď znižujú verejné výdavky sociálne udržateľným spôsobom, ale aj vtedy, keď zvyšujú výdavky v krátkodobom horizonte s cieľom zlepšiť hospodársku výkonnosť a vyrovnanosť rozpočtu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Pre úspešné vykonávanie a udržateľnosť štrukturálnych reforiem je nevyhnutné, aby mali demokratickú podporu, a preto je nevyhnutné zabezpečiť zapojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán, ako sú miestne a regionálne orgány, hospodárski a sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  S cieľom poskytnúť prehľad reforiem navrhnutých a vykonávaných na základe žiadosti každého členského štátu by rozdelenie nového rozpočtu programu malo byť založené na jasných kritériách výberu a prezentované transparentným spôsobom. Tým by sa zabezpečila výmena poznatkov, skúseností a najlepších postupov, čo je jeden z cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V snahe posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a vykonávanie štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, by program nemal nahrádzať financovanie z vnútroštátnych rozpočtov členských štátov a nemal by sa ani využívať na krytie bežných výdavkov;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)   Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci ročného prídelu. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje.

(2)   Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci ročného prídelu. V dôsledku toho bol žiadosti o financovanie zamietnuté. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

(3)  Posilňovanie územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na územné, hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov.

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov. Tento dodatočný prídel by sa mal financovať výlučne prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov, ktoré by mobilizoval rozpočtový orgán, a to na základe príslušného návrhu Komisie, pričom by sa plne využila dostupná rozpočtová flexibilita. Na tento účel by sa nemalo zvažovať žiadne prerozdelenie prostriedkov, aby sa zabránilo akémukoľvek negatívnemu vplyvu na financovanie existujúcich viacročných programov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na územné, hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, finančnú stabilitu, vytváranie kvalitných pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách.“;

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách. Každé zvýšenie finančných prostriedkov na program sa financuje prostredníctvom mobilizácie osobitných nástrojov ustanovených v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 - 2020*, a nie na úkor existujúcich programov Únie.“;

 

_________________

 

* Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zvýšenie finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa

Referenčné čísla

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

19.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (20.6.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Roberto Gualtieri

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V záujme dosiahnutia cieľov Únie stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii je potrebné, aby členské štáty považovali svoju hospodársku politiku za vec spoločného záujmu a koordinovali ju v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Politiky, opatrenia a nástroje Únie majú podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností musí Únia okrem iného prostredníctvom vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1c)  Je potrebné, aby Únia poskytovala členským štátom na ich žiadosť podporu pri zlepšovaní ich administratívnych kapacít na vykonávanie práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja.

(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem má za cieľ posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu hospodárskych a administratívnych reforiem zameraných na podporovanie silného a udržateľného rastu, vytvárania kvalitných pracovných miest, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencie, konkurencieschopnosti, produktivity, spoločnej prosperity a zvýšenej odolnosti voči otrasom, a to aj prostredníctvom pomoci pri využívaní finančných prostriedkov Únie efektívnym a účinným spôsobom. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia na základe žiadosti členského štátu, pričom daná podpora môže pokrývať širokú škálu oblastí politiky v súlade s národnými programami reforiem.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Úspešná realizácia štrukturálnych reforiem si vyžaduje politickú vôľu, rozhodnosť, efektívnu a účinnú verejnú správu a podporu zo strany všetkých segmentov spoločnosti. Preto je dôležité, aby štrukturálne reformy mali podporu vďaka zapojeniu hospodárskych a sociálnych partnerov a ďalších príslušných zainteresovaných strán a opierali sa aj o demokratickú podporu prostredníctvom vnútroštátnych a prípadne regionálnych parlamentov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Mali by sa uprednostniť opatrenia, ktoré majú synergické účinky na ďalšie sektory a sú zamerané, okrem iného, na dosiahnutie vysokého a dlhodobého udržateľného rastu, obnovu a konvergenciu v Únii, boj proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, podporu kvalitnejších pracovných miest a vykonávanie sociálnych politík. Tieto štrukturálne reformy by mali byť v súlade s cieľmi stanovenými v európskom semestri a s vykonávaním odporúčaní pre jednotlivé krajiny v členských štátoch a mali by s nimi súvisieť. Štrukturálne reformy by mali zahŕňať správnu a včasnú transpozíciu a vykonávanie právnych aktov Únie, pretože riadne uplatňovanie týchto aktov je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskej konvergencie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Euro je menou Európskej únie, ako sa uvádza v článku 119 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci ročného prídelu. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje.

(2)  Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícii v rámci ročného prídelu, čo spôsobilo, že viacero žiadostí nebolo vybraných na financovanie. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, odhadovaná hodnota prijatých žiadostí je päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Predkladanie a transparentnosť výsledkov programu by sa mali zvýšiť uverejnením prehľadu o vykonávaní reforiem v každom členskom štáte na internete s cieľom zabezpečiť výmenu poznatkov, skúseností a najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

(3)  Posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, okrem iného prostredníctvom posilňovania sociálne vyvážených a environmentálne udržateľných štrukturálnych reforiem, ktoré sú priaznivé pre rast, má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii a jej dlhodobú stabilitu a prosperitu. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu a tvorby kvalitných pracovných miest by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro. Nevyhnutnou súčasťou tohto všeobecného cieľa je dôkladné ex post hodnotenie toho, ako program podporil štrukturálne reformy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.

(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, pre ktoré v súčasnosti platí výnimka, pokiaľ ide o účasť na tretej fáze HMÚ, a ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov.

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov. Takéto zvýšenie prostriedkov by sa nemalo zabezpečovať prerozdelením existujúcich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ale malo by sa financovať mobilizáciou osobitných nástrojov ustanovených v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. Členské štáty by nemali byť povinné presúvať svoje národné a regionálne prostriedky pridelené z fondov EŠIF s cieľom vyplniť medzeru vo financovaní programu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V záujme toho, aby sa podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality a monitorovaním projektov na mieste.

(7)  V záujme toho, aby sa podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality, monitorovaním a hodnotením projektov na mieste.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomocizáujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.“

Všeobecným cieľom programu je poskytnúť podporu vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom na správnu a hospodársku reformu a na opatrenia zamerané na zreformovanie a posilnenie inštitúcií, riadenia, verejnej správy, hospodárskych a sociálnych sektorov a na riešenie hospodárskych a sociálnych výziev s cieľom podporovať a zvýšiť udržateľný rast, environmentálnu udržateľnosť, sociálnu ochranu, vytváranie pracovných miest a investície, konkurencieschopnosť, produktivitu, územnú a sociálnu súdržnosť, konvergenciu a spoločnú prosperitu, ako aj odolnosť voči otrasom. Táto podpora môže takisto zahŕňať pomoc pri efektívnom, účinnom a transparentnom čerpaní prostriedkov Únie, ako aj pri správnej a včasnej transpozícii a vykonávaní právnych aktov Únie. Program sa prostredníctvom týchto cieľov zároveň pripraví na účasťeurozóne, najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí.“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách. Takéto zvýšenie finančných prostriedkov sa nezabezpečuje prerozdelením existujúcich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ale financuje sa mobilizáciou osobitných nástrojov ustanovených v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zvýšenie finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa

Referenčné čísla

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.12.2017

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

19.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Prerokovanie vo výbore

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

14

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (8.6.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Csaba Sógor

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) vytvorený na obdobie rokov 2017 až 2020, ktorý bol zriadený minulý rok s rozhodnou podporou Európskeho parlamentu s rozpočtom vo výške 142,8 milióna EUR, funguje od 20. mája 2017. Jeho cieľom je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám povzbudzujúcim rast v členských štátoch tým, že bude poskytovať odbornú podporu vnútroštátnym orgánom, ktoré o ňu požiadajú.

Poskytnutá podpora môže pokrývať širokú škálu politických oblastí, pričom mnohé z nich majú priamy spoločenský význam, ako sú vzdelávanie a odborná príprava, politiky trhu práce zamerané na tvorbu pracovných miest, boj proti chudobe a podpora sociálneho začlenenia, sociálne zabezpečenie a systémy sociálneho zabezpečenia, verejné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti. Ostatné oblasti podpory majú takisto silný vplyv na hospodársku a sociálnu súdržnosť v EÚ.

Čerpanie programu zo strany členských štátov, ktoré bolo výrazne vyššie, než sa pôvodne predpokladalo, viedlo k dopytu, ktorý niekoľkonásobne prevyšuje dostupný rozpočet. Podľa údajov Komisie v cykle 2018 predložilo 24 členských štátov 444 žiadostí o podporu, a zatiaľ čo celkový ročný prídel predstavoval 30,5 miliónov EUR, odhadované náklady na všetky žiadosti boli približne päťkrát vyššie, takže dosahovali približne 152 miliónov EUR.

Z tohto dôvodu Komisia navrhla navýšenie prostriedkov programu o 80 miliónov EUR prostredníctvom využitia nástroja flexibility podľa článku 11 súčasného viacročného finančného rámca. Okrem toho Komisia má v úmysle uviesť výslovný odkaz medzi cieľmi programu na financovanie akcií a činností na podporu reforiem, ktoré môžu členským štátom pomôcť v ich príprave na členstvo v eurozóne.

Komisia ďalej vyzýva členské štáty, aby využili možnosť podľa článku 11 nariadenia o programe na podporu štrukturálnych reforiem a previedli časť svojich zdrojov z prvku technickej pomoci v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov do programu.

Vzhľadom na rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o dostupnosť kvalitných poznatkov v oblasti navrhovania a realizácie udržateľných a inkluzívnych politík na podnietenie rastu, ako aj na popularitu programu v členských štátoch je posilnenie rozpočtu programu veľmi vítané.

Spravodajca nielenže v plnej miere uznáva, že medzi cieľmi programu je dôležité výslovne uviesť podporu vedúcu k prijatiu eura, ale tiež by chcel zdôrazniť potrebu ďalej zdôrazniť strategické priority EÚ uvedené v ročnom prieskume rastu, ako napríklad podporu vysoko kvalitného vzdelávania, odbornej prípravy, zvyšovania produktivity práce a aktívnych politík trhu práce. Ďalej by sa mali zdôrazňovať štrukturálne reformy týkajúce sa sociálnej politiky a politiky zamestnanosti s prihliadnutím na skutočnosť, že ciele stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a sociálne začlenenie zaostávajú za stanoveným plánom najviac.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností musí prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia. Okrem toho, a ako je stanovené v článku 11 ZFEÚ, požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do politík a činností Únie, najmä s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu administratívnych a štrukturálnych reforiem zameraných na udržanie rastu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a rast udržiavajúcich štrukturálnych reforiem je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja.

(1)  Program na podporu štrukturálnych reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o prípravu a realizáciu inkluzívnych administratívnych a štrukturálnych reforiem s európskou pridanou hodnotou zameraných na udržanie rastu, a s cieľom podporiť okrem iného solidaritu, a to aj prostredníctvom efektívneho a účinného využívania zdrojov Únie, okrem iného aj v oblasti sociálneho začlenenia. Program teda môže byť dôležitým nástrojom, ktorý prispeje k dosahovaniu cieľov a zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Podporu v rámci tohto programu poskytuje Komisia, a to na základe žiadosti členského štátu, a na celý rad oblastí politiky. Budovanie odolných hospodárstiev, ktoré sú založené na pevných hospodárskych a sociálnych štruktúrach, ktoré členským štátom umožňujú efektívne absorbovať šoky a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a úplnej zamestnanosti. Realizácia inštitucionálnych, administratívnych a udržateľných štrukturálnych reforiem, ktoré podporujú inkluzívny rast, tvorbu pracovných miest a sociálnu súdržnosť, je vhodným prostriedkom na dosiahnutie takéhoto rozvoja. Program má dobré predpoklady na to, aby dopĺňal a posilňoval cyklus európskeho semestra, najmä jeho ročný prieskum rastu a odporúčania pre jednotlivé krajiny, a prispel k pokroku pri plnení dlhodobých cieľov stratégie Európa 2020.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Zvýšenie objemu finančného krytia programu by malo súvisieť s revíziou jeho cieľov, keďže v mnohých členských štátoch je potrebné posilniť verejné systémy sociálneho zabezpečenia, ako aj kolektívne vyjednávanie a rast reálnych miezd.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci ročného prídelu. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje.

(2)  Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú podporu na základe programu, a to nad rámec pôvodných očakávaní. Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa roku 2017 dostala toľko žiadostí o podporu, že na základe ich odhadovanej hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci ročného prídelu. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento rok k dispozícii. Takmer všetky členské štáty požiadali o podporu v rámci tohto programu, pričom tieto žiadosti o podporu sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré sa tento program vzťahuje. Predpokladá sa, že záujem o program bude naďalej výrazne prevyšovať jeho možnosti. Bude preto nutné selektovať žiadosti o podporu bez toho, aby bola dotknutá potreba rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi. Pri posudzovaní žiadostí by sa mala pozornosť sústrediť na priority uvedené v ročnom prieskume rastu, na strategické priority Únie a na žiadosti s pozitívnym sociálnym dosahom i zapojením partnerov. Rozdiely medzi členskými štátmi týkajúce sa oživovania hospodárstva a situácia v oblasti zamestnanosti v členských štátoch si v súlade s ročným prieskumom rastu na rok 2018 vyžadujú ďalšie cielené investície do kvalitného vzdelávania, odbornej prípravy, zvyšovania produktivity práce a aktívnych politík trhu práce. Ďalej by sa mali zdôrazňovať štrukturálne reformy týkajúce sa sociálnej politiky a politiky zamestnanosti s prihliadnutím na skutočnosť, že ciele stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a sociálne začlenenie zaostávajú za stanoveným plánom najviac. Pri posudzovaní žiadostí by sa mala náležitá pozornosť venovať aj odôvodneniu reformy vrátane výsledkov konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a partnermi vždy, keď je to relevantné vzhľadom na povahu a rozsah reforiem.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii. Uvedené má zásadný význam pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rámci ich prípravy na členstvo v eurozóne.

(3)  Posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom posilňovania štrukturálnych reforiem má zásadný význam pre úspešnú účasť v hospodárskej a menovej únii.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Preto je vhodné vo všeobecnom cieli programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, konkurencieschopnosti, produktivity, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest, by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro.

(4)  Preto je vhodné do všeobecného cieľa programu – v rámci jeho príspevku k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy – zahrnúť, že posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, sociálneho začleňovania a boja proti chudobe, konkurencieschopnosti, produktivity a udržateľnéhoinkluzívneho rastu, tvorby pracovných miest a investícií by takisto malo prispieť k príprave na budúce členstvo v eurozóne tých členských štátov, ktorých menou nie je euro, ako aj ku konvergencii v rámci eurozóny a mimo nej.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne.

(5)  Takisto je nutné uviesť, že akcie a činnosti programu môžu podporovať reformy, ktoré môžu členským štátom, ktoré si želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na členstvo v eurozóne spôsobom, ktorý by mal členským štátom takisto umožniť zlepšiť ich výsledky z hľadiska sociálnych ukazovateľov, ktoré sa uvádzajú v rámci európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program na takú úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov.

(6)  V záujme uspokojenia rastúceho dopytu členských štátov po podpore, ako aj so zreteľom na nutnosť podporiť štrukturálne reformy v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, by sa mal zvýšiť finančný prídel na program prostredníctvom nástroja flexibility stanoveného súčasným viacročným finančným rámcom na takú úroveň, ktorá bude postačovať na to, aby bola Únia schopná poskytovať podporu, ktorá zodpovedá potrebám žiadajúcich členských štátov. Členské štáty by sa mali nabádať k tomu, aby dobrovoľne využívali možnosť podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 2017/825 presunúť časť svojich zdrojov z technickej pomoci ako zložky EŠIF do programu, a to na účely podpory vykonávania reforiem vrátane reforiem súvisiacich s prijímaním eura. Avšak vzhľadom na to, že je dôležité rozvíjať štrukturálne reformy zamerané na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti a silného dopytu medzi členskými štátmi po podpore poskytovanej v rámci programu, a pod podmienkou pozitívneho hodnotenia dosiahnutých výsledkov v rokoch 2017 – 2020, by sa mal zvážiť program na podporu štrukturálnych reforiem s vlastným rozpočtom v rámci VFR na obdobie po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V záujme toho, aby sa podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality a monitorovaním projektov na mieste.

(7)  V záujme toho, aby sa kvalitná podpora poskytovala s minimálnym omeškaním by Komisia mala mať možnosť použiť časť finančného krytia aj na krytie nákladov na činnosti podporujúce program, ako sú napríklad výdavky súvisiace s kontrolou kvality a monitorovaním projektov na mieste. Tieto výdavky by mali byť úmerné celkovej hodnote výdavkov v rámci podpory projektov;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V záujme zaistenia bezproblémového podávania správ Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní programu by sa mala uviesť lehota, v ktorej má Komisia podávať ročné správy o monitorovaní.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a investície, čo bude takisto znamenať prípravu na účasť v eurozóne, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie.

Všeobecným cieľom programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast udržujúcim štrukturálnym reformám v členských štátoch tým, že sa vnútroštátnym orgánom poskytne podpora na opatrenia zamerané na reformu a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-administratívny a hospodársky a sociálny sektor v reakcii na hospodárske a sociálne výzvy s cieľom zvýšiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, sociálne začlenenie a boj proti chudobe, konkurencieschopnosť, produktivitu, udržateľný a inkluzívny rast, vytváranie pracovných miest a investície, a to najmä v kontexte procesov správy hospodárskych záležitostí a vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, a to aj prostredníctvom poskytovania pomoci v záujme efektívneho, účinného a transparentného čerpania prostriedkov Únie. Program môže tiež konkrétne prispieť k úspešnej účasti členských štátov v hospodárskej a menovej únii a k prípravám na členstvo v eurozóne pre členské štáty, ktorých menou nie je euro, prostredníctvom poskytovania podpory vnútroštátnym orgánom pri opatreniach zameraných na tieto prípravy;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 5 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„fa)  opatrenia a činnosti na podporu reforiem v členských štátoch pri ich príprave na členstvo v eurozóne.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vkladá sa článok 5a

vypúšťa sa

Článok 5a

 

Podpora prípravy na členstvo v eurozóne

 

Z programu sa môžu financovať akcie a činnosti na podporu reforiem, ktoré môžu členským štátom pomôcť v ich príprave na členstvo v eurozóne.“

 

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách.;

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu je stanovené na 222 800 000 EUR v bežných cenách, z toho 80 000 000 EUR sa poskytuje z nástroja flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013*.;

 

__________________

 

* Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 16 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V článku 16 sa úvodná časť odseku 2 nahrádza takto:

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:

"2.  Od roku 2018 do roku 2021 vrátane Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o vykonávaní programu. Uvedená správa obsahuje informácie o:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) 2017/825

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  V článku 16 sa v odseku 2 dopĺňa písmeno da):

 

„da)  výsledky kontroly kvality a monitorovania podporných projektov na mieste; "

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zvýšenie finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa

Referenčné čísla

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.12.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Csaba Sógor

13.3.2018

Prerokovanie vo výbore

15.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

7.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zvýšenie finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa

Referenčné čísla

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Dátum predloženia EP

6.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Dátum prijatia

25.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Ivana Maletić

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Dátum predloženia

27.6.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. júla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia