POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja

27.6.2018 - (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Ruža Tomašić
Pripravljavca mnenja (*):
Jean Arthuis, Odbor za proračun
Roberto Gualtieri, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
(*)  Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2017/0334(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0227/2018

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0825),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175 in 197(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0433/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. marca 2018[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3 aprila 2018[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0227/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Unija mora države članice na njihovo prošnjo podpirati pri izboljšanju upravne zmogljivosti za izvajanje prava Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)   Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva h gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja.

(1)   Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti z evropsko dodano vrednostjo, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev in odporne družbe, ki temeljijo na trdnih gospodarskih, socialnih in teritorialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva h gospodarski, socialni in teritorialni koheziji. Za reforme, ki jih podpira program, so potrebni učinkovita in uspešna nacionalna in regionalna javna uprava ter lastništvo in dejavno sodelovanje vseh zainteresiranih strani. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, ki so prilagojene posameznim državam, ter prevzemanje odgovornosti za strukturne reforme, ki so v interesu Unije, zlasti prek lokalnih in regionalnih organov ter socialnih partnerjev, sta ustrezni orodji za doseganje tega razvoja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Da bi imeli pregled nad rezultati reform, ki so zasnovane in se izvajajo na podlagi zahtevka vsake države članice, je potrebno učinkovito izpolnjevanje in sporočanje rezultatov programa na evropski, nacionalni in regionalni ravni. S tem bi zagotovili izmenjavo znanja, izkušenj in primerov dobre prakse, kar je eden od ciljev programa.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Pričakuje se, da bo povpraševanje po podpori v okviru programa ostalo visoko, kar pomeni, da bo treba dati prednost nekaterim zahtevkom. Po potrebi bi bilo treba dati prednost zahtevkom, ki so namenjeni preusmeritvi obdavčenja z dela na blaginjo in onesnaženje, spodbujanju močnejših politik zaposlovanja in socialnih politik ter s tem socialnemu vključevanju, boju proti davčnim goljufijam, utaji in izogibanju davkom z izboljšano preglednostjo, oblikovanju strategij za inovativno in trajnostno ponovno industrializacijo ter izboljšanju sistemov izobraževanja in usposabljanja. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zahtevkom za podporo, ki imajo visoko raven demokratične podpore in sodelovanja partnerjev ter imajo učinke prelivanja v druge sektorje. Program bi moral dopolnjevati druge instrumente, da bi se preprečilo prekrivanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1 c)  V prizadevanjih za okrepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje strukturnih reform za ohranjanje rasti s programom ne bi smeli nadomestiti ali zamenjati financiranja iz nacionalnih proračunov držav članic ali ga uporabiti za kritje tekočih izdatkov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)   Krepitev gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

(3)   Krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije s strukturnimi reformami, ki prinašajo koristi Uniji in so v skladu z njenimi načeli in vrednotami, je ključnega pomena za uspešno sodelovanje in okrepljeno dejansko konvergenco v ekonomski in monetarni uniji ter njeno dolgoročno stabilnost in blaginjo. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta še ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti, ustvarjanja delovnih mest ter socialnega vključevanja in zmanjšanje razlik med državami članicami in regijami prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta še ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Prav tako je treba navesti, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme, ki bi lahko državam članicam, ki želijo uvesti euro, pomagale pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju.

(5)  Ob upoštevanju pozitivne izkušnje, ki jo je Unija imela s tehnično podporo za države, ki so že sprejele evro, je treba navesti tudi, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme, ki bi lahko državam članicam, ki so se Uniji pridružile kasneje in želijo uvesti euro, pomagale pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   Za sedem držav članic, in sicer Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Švedsko, velja obveznost iz Pogodb, da se morajo pripraviti za sodelovanje v euroobmočju. Nekatere med njimi so v zadnjih letih naredile le majhen napredek pri doseganju tega cilja, zato je podpora Unije za sodelovanje v euroobmočju vse bolj pomembna. Danska in Združeno kraljestvo nista zavezana, da se pridružita euroobmočju.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)   Regionalni in lokalni organi igrajo pomembno vlogo pri izvajanju strukturne reforme v meri, ki je odvisna od ustavne in upravne organiziranosti posamezne države članice. Zato je pri pripravi in izvajanju strukturnih reform primerno zagotoviti ustrezno stopnjo vključenosti regionalnih in lokalnih organov ter posvetovanja z njimi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)   Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk.

(6)   Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform, ki so v interesu Unije, v državah članicah, katerih valuta še ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa z uporabo instrumenta prilagodljivosti iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/20131a povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk. To povečanje ne bi smelo negativno vplivati na druge prednostne naloge kohezijske politike. Poleg tega ne bi smela obstajati obveznost, da države članice svoja nacionalna in regionalna dodeljena sredstva prenesejo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi zapolnila finančno vrzel v programu.

 

___________

 

1a Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti in spremljanjem projektov na terenu.

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila kakovostno podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti in spremljanjem ter ocenjevanjem projektov na terenu. Taki izdatki morajo biti sorazmerni s skupno vrednostjo odhodkov pri podpornih projektih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da bi zagotovili neovirano poročanje Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju programa, bi bilo treba določiti rok, v katerem mora Komisija pripraviti letna poročila o spremljanju.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.“;

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore organom držav članic, po potrebi vključno z regionalnimi in lokalnimi organi, za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo gospodarska, socialna in teritorialna kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest, socialno vključevanje, boj proti izogibanju davkov in revščini, naložbe in dejanska konvergenca v Uniji, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   v členu 5(1) se doda naslednja točka:

 

(da)    podpreti vključenost regionalnih in lokalnih organov in posvetovanje z njimi pri pripravi in izvajanju ukrepov strukturnih reform v meri, ki je sorazmerna s pooblastili in odgovornostmi teh regionalnih in lokalnih organov v ustavni in upravni strukturi vsake države članice.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah.;

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah, od tega bo 80 000 000 EUR zagotovljenih iz instrumenta prilagodljivosti iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013*;

 

_________________

 

* Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 16(2) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa. To poročilo vsebuje informacije o:

„2.   Od 2018 do vključno 2021 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa. To poročilo vsebuje informacije o:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  v členu 16(2) se doda točka da:

 

„(da)  rezultatih kontrole kakovosti in spremljanja podpornih projektov na terenu;“

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je spremeniti Uredbo (EU) 2017/825, da bi povečali finančna sredstva programa za podporo strukturnim reformam in prilagodili njegov splošni cilj. Komisija se je odločila, da bo to naredila zaradi velikega števila zahtevkov držav članic za financiranje strukturnih reform.

Namen akta o spremembi je spremeniti člen 4 o cilju programa za podporo strukturnim reformam s tem, da se k ciljem programa doda podpora za pripravo na članstvo v euroobmočju (v člen se doda besedilo „s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju“). Prav tako se doda člen 5a, ki omogoča financiranje ukrepov in dejavnosti za pripravi na sodelovanje v euroobmočju.

Z uporabo instrumenta prilagodljivosti v večletnem finančnem okviru se skupna finančna sredstva programa za podporo strukturnim reformam povečajo s 142,8 milijona EUR na 222,8 milijona EUR. Države članice se bodo lahko odločile, da program za podporo strukturnim reformam dodatno dopolnijo s prerazporeditvijo odobritev iz proračuna za tehnično pomoč, s čimer se bodo skupna sredstva dvignila na približno 300 milijonov EUR. Uredba o skupnih določbah že dovoljuje takšne prenose.

Poročevalka meni, da gre tukaj za vsebinsko sicer majhno, a politično zelo pomembno spremembo programa za podporo strukturnim reformam. Devetnajst držav članic je že vključenih v euroobmočje. Za sedem držav članic, in sicer za Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Švedsko, velja obveznost iz Pogodb, da se morajo pripraviti za sodelovanje v euroobmočju. Nekatere med njimi so v zadnjih letih naredile le majhen napredek pri doseganju tega cilja, zato je podpora EU za sodelovanje v euroobmočju vse bolj pomembna. Dve državi članici, Danska in Združeno kraljestvo, nista zavezani, da se vključita v euroobmočje, ker sta izvzeti iz enotne valute. Združeno kraljestvo bo seveda leta 2019 izstopilo iz Evropske unije.

Po mnenju poročevalke je potrebna večja jasnost glede strukturnih reform, ki jih je treba spodbujati z uporabo kohezijskih sredstev, in o njihovem verjetnem učinku na učinkovitost financiranja iz kohezijskih skladov. Opozoriti je treba, da večina neenakosti v državah EU obstaja znotraj držav članic in ne med njimi. Za učinkovito strukturno preoblikovanje je zato potrebna zavezanost različnih ravni javne uprave k sodelovanju, da bi omogočili usklajeno in celostno ukrepanje, ki bo združevalo kombinacijo političnih prispevkov, da bi izpolnili različne potrebe in izzive v zvezi s teritorialnim razvojem. Glede na to, da države članice že imajo lastne reformne pobude, bi se moral program osredotočiti na ukrepe, ki bodo najbolje podprli priporočila za posamezne države.

Poročevalka podpira dva glavna elementa predloga, in sicer povečanje proračunskih sredstev programa za podporo strukturnim reformam ter vključitev priprav za članstvo v euroobmočju kot enega od ciljev programa. Število predlogov sprememb je zato na tej stopnji omejeno. Namen teh sprememb je poudariti pomen podpore za priprave na članstvo v euroobmočju in zagotoviti, da bodo regionalni in lokalni organi v večji meri vključeni v projekte strukturnih reform.

MNENJE Odbora za proračun (19.6.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Jean Arthuis

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja meni, da sprememba finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in njegovega splošnega cilja predstavlja priložnost za:

1) spremembo splošnega cilja programa, da bi bil jasno usmerjen na zagotavljanje tehnične pomoči na zahtevo držav članic za reforme s socialnimi in/ali okoljskimi koristmi. Program bi moral prispevati h gospodarskemu okrevanju in ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, boju proti revščini in spodbujanju naložb v realno gospodarstvo.

2) Pripravo meril za odobritev zahtevkov držav članic za podporo, kadar se prejme več zahtevkov, kot pa jih je mogoče kriti s finančnimi sredstvi, na podlagi navedene zahteve, da reforma prinaša socialne in/ali okoljske koristi.

Po mnenju pripravljavca mnenja bi moralo biti povečanje finančnih sredstev za program povezano s spremembo razumevanja, kaj mora biti cilj „strukturnih reform“. Strukturne reforme v programu bi bilo treba razumeti kot vključevanje programov javnih naložb, ponovno nacionalizacijo javnih dobrin in storitev ali njihov prenos na občinsko raven, krepitev javnih sistemov socialne varnosti ter reforme, ki spodbujajo kolektivna pogajanja in dejansko rast plač.

Glede na delovni program programa za leto 2017 je bilo približno 90 % sredstev programa dodeljenih projektom za uresničevanje navodil Komisije v okviru evropskega semestra in drugih zakonodajnih zahtev EU. Zato je pripravljavec mnenja prepričan, da bi bilo treba v predlogu izrecno omeniti vlogo socialnih partnerjev, civilne družbe ter lokalnih in regionalnih organov pri oblikovanju zahtevka ter snovanju in spremljanju izvajanja reforme.

Glede spremembe splošnega cilja, da bi vključeval konvergenčna merila za države članice, ki niso članice euroobmočja, pripravljavec mnenja meni, da bi zaradi tega s programom lahko ogrožali kakovost in dostopnost javnih storitev ter sistemov socialne varnosti – zlasti glede javnofinančnega primanjkljaja in razmerja med javnim dolgom in BDP. Zato bi se bilo treba pri programu osredotočiti na odobritev zahtevkov, ki bodo prinašali nedvomne socialne ali okoljske koristi.

Pripravljavec mnenja ne soglaša s predlogom Komisije v obrazložitvenem memorandumu k predlogu, da bi bilo treba države članice pozvati k prerazporeditvi obstoječih sredstev za tehnično pomoč iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v ta program, skupaj z zahtevki glede uvedbe evra. Meni, da je treba ohraniti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter njihovo pomembno vlogo v državah članicah, ne pa jih prerazporejati za ta program.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)   Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva h gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja.

(1)   Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev in družb, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, prispeva k teritorialni, gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja. Strukturne reforme veljajo za koristne ne le takrat, kadar se z njimi zmanjšujejo javnofinančni izdatki na socialno vzdržen način, ampak tudi, kadar se izdatki z njimi kratkoročno povečajo, da bi srednje- in dolgoročno povečali gospodarsko uspešnost in uravnoteženost proračuna. Za uspešno izvajanje in trajnost strukturnih reform je ključno, da imajo demokratično podporo, ki zagotavlja vključenost vseh zadevnih zainteresiranih strani, kot so lokalni in regionalni organi, gospodarski in socialni partnerji ter predstavniki civilne družbe.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Za zagotovitev pregleda reform, ki so bile oblikovane in se izvajajo na podlagi zahteve posamezne države članice, bi morala porazdelitev novega proračuna za program temeljiti na jasnih izbirnih merilih in biti pregledno predstavljena. S tem bi zagotovili izmenjavo znanja, izkušenj in zgledov najboljše prakse, kar je eden od ciljev programa.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  V prizadevanjih za okrepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje strukturnih reform za ohranjanje rasti s programom ne bi smeli nadomestiti ali zamenjati financiranja iz nacionalnih proračunov držav članic ali ga uporabiti za kritje tekočih izdatkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)   Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program.

(2)   Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev, zato nekateri zahtevki niso bili izbrani za financiranje. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Krepitev gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

(3)  Krepitev teritorialne, gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na teritorialne, gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk.

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk. Dodatna sredstva bi bilo treba dodeliti izključno z novimi odobrenimi sredstvi, ki bi jih na podlagi ustreznega predloga Komisije zagotovil proračunski organ, pri čemer bi izkoristil vso razpoložljivo prožnost proračuna. O prerazporeditvah v ta namen ne bi smeli razmišljati, da se prepreči morebiten negativen vpliv na financiranje obstoječih večletnih programov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.;

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na teritorialne, gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, finančna stabilnost, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in naložbe, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah.;

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah. Povečanje sredstev programa bi bilo treba zagotoviti z uporabo posebnih finančnih instrumentov iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013* in ne na račun obstoječih programov Unije.;

 

_________________

 

* Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Obravnava v odboru

24.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Pavel Poc, Claudia Țapardel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (20.6.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja
(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Roberto Gualtieri

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Za uresničitev ciljev Unije, določenih v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji, morajo države članice svoje ekonomske politike obravnavati kot zadevo skupnega pomena in jih usklajevati v okviru Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Politike, ukrepi in instrumenti Unije morajo spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  Unija mora pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti ter tudi z uresničevanjem evropskega stebra socialnih pravic upoštevati zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c)  Unija mora države članice na njihovo prošnjo podpirati pri izboljšanju upravne zmogljivosti za izvajanje prava Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva h gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja.

(1)  Cilj programa za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je krepitev zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje gospodarskih in upravnih reform, namenjenih spodbujanju zanesljive in trajnostne rasti, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, socialni in teritorialni koheziji in konvergenci, konkurenčnosti, produktivnosti in skupni blaginji ter večji odpornosti na pretrese, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike v skladu z nacionalnimi programi reform.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Za uspešno izvajanje strukturnih reform so potrebni politična volja, odločnost ter učinkovita in uspešna javna uprava, pa tudi podpora vseh delov družbe. Zato je pomembno, da strukturne reforme s sodelovanjem podprejo gospodarski in socialni partnerji ter drugi ustrezni deležniki ter da imajo demokratično podporo nacionalnih in, če je primerno, regionalnih parlamentov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Prednost je treba dati ukrepom, ki imajo sinergijski učinek na druge sektorje in so med drugim namenjeni doseganju visokih in dolgoročnih ravni trajnostne rasti, prenove in konvergence v Uniji, boju proti davčnim goljufijam, utajam in izogibanju davka, spodbujanju kakovostnejšega zaposlovanja in izvajanju socialnih politik. Te strukturne reforme bi morale biti skladne in povezane s cilji iz evropskega semestra ter izvajanjem priporočil za posamezne države članice. Vključevati bi morale pravilen in pravočasen prenos in izvajanje pravnih aktov Unije, saj je pravilno delovanje teh aktov bistveno za doseganje ekonomske konvergence.

 

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Euro je valuta Evropske unije, kot določa člen 119(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program.

(2)  Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev, zato precej zahtevkov ni bilo izbranih za financiranje. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Treba je okrepiti predstavitev in preglednost rezultatov programa tako, da bi bil pregled izvajanja reform v vsaki državi članici javno dostopen prek spleta, s čimer bi zagotovili izmenjavo znanja, izkušenj in najboljše prakse med državami članicami.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Krepitev gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

(3)  Krepitev gospodarske in socialne kohezije, skupaj z okrepitvijo socialno uravnoteženih, okoljsko trajnostnih in rasti prijaznih strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji ter njeno dolgoročno stabilnost in blaginjo. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja kakovostnih delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju. Nujen del tega splošnega cilja je tudi temeljita naknadna ocena, kako program prispeva k strukturnim reformam v državah članicah.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Prav tako je treba navesti, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme, ki bi lahko državam članicam, ki želijo uvesti euro, pomagale pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju.

(5)  Prav tako je treba navesti, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme v državah članicah, ki so trenutno izvzete iz sodelovanja v tretji fazi evropske monetarne unije in želijo uvesti euro, in jim pomagajo pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk.

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk. Tako povečanje sredstev ne bi smelo potekati s prerazporeditvijo obstoječih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ampak bi ga bilo treba financirati z uporabo posebnih instrumentov iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013*. Ne bi smela obstajati obveznost, da države članice svoja nacionalna in regionalna dodeljena sredstva prenesejo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi zapolnila finančno vrzel v programu.

* Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti in spremljanjem projektov na terenu.

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti, spremljanjem in ocenjevanjem projektov na terenu.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.

Splošni cilj programa je podpreti nacionalne, regionalne in lokalne organe pri upravnih in ekonomskih reformah in ukrepih, namenjenih reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave, gospodarskega sektorja ter sistemov socialne zaščite, ter reševanju gospodarskih in socialnih izzivov, da bi spodbujali in okrepili trajnostno rast, okoljsko trajnost, socialno zaščito, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, konkurenčnost, produktivnost, teritorialno in socialno kohezijo, konvergenco in skupno blaginjo ter odpornost na pretrese. Podpora lahko vključuje tudi pomoč za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije ter pravilen in pravočasen prenos in izvajanje pravnih aktov Unije. Na podlagi teh ciljev se s programom pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (EU) št. 2017/825

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah.“;

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah.“; Do tega povečanja ne pride s prerazporeditvijo obstoječih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ampak se sredstva financirajo z uporabo posebnih instrumentov iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013*.

* Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Obravnava v odboru

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

14

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

8.6.2018

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja
(COM(2017)0825 – C8-0433 – 2017/0334(COD))

Pripravljavec mnenja: Csaba Sógor

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (v nadaljnjem besedilu: program), ki je bil vzpostavljen lansko leto z veliko podporo Evropskega parlamenta, se izvaja od 20. maja 2017 in ima proračun v višini 142,8 milijona EUR. Njegov cilj je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem strokovne podpore nacionalnim organom, ki zanjo zaprosijo.

Zagotovljena podpora se lahko nanaša na široko polje politik, od katerih so številne neposrednega socialnega pomena, kot so izobraževanje in usposabljanje, politike trga dela za ustvarjanje delovnih mest, boj proti revščini, spodbujanje socialne vključenosti, sistemov socialne varnosti in socialnega varstva, javnega zdravja in sistemov zdravstvenega varstva. Tudi druga področja podpore lahko močno vplivajo na gospodarsko in socialno kohezijo EU.

Ker države članice program uporabljajo veliko več, kot je bilo sprva pričakovano, povpraševanje po podpori večkratno presega razpoložljivi proračun. V ciklu za leto 2018 je po podatkih Komisije 24 držav članic predložilo 444 zahtevkov za podporo, in medtem ko je skupna letna dodelitev znašala 30,5 milijona EUR, so bili ocenjeni stroški vseh zahtevkov približno petkrat višji, in sicer 152 milijonov EUR.

Komisija je zato predlagala povišanje sredstev programa za 80 milijonov EUR, in to z uporabo instrumenta prilagodljivosti v skladu s členom 11 sedanjega večletnega finančnega okvira. Poleg tega namerava Komisija med cilji programa izrecno navesti financiranje ukrepov in dejavnosti v podporo reformam, ki bi lahko državam članicam pomagale pri pripravah na pridružitev euroobmočju.

Komisija poziva države članice, naj v skladu s členom 11 uredbe o programu za podporo strukturnim reformam izkoristijo možnost, da del svojih sredstev prenesejo iz komponente evropskih strukturnih in investicijskih skladov za tehnično pomoč na program.

Upoštevaje razlike med državami članicami glede razpoložljivosti visoko kakovostnega strokovnega znanja za oblikovanje in izvajanje politik za spodbujanje rasti ter trajnostnih in vključujočih politik in pa priljubljenost programa med njimi, je povečanje proračuna programa vsekakor zelo dobrodošlo.

Pripravljavec mnenja v celoti priznava, kako pomembno je, da se podpora za sprejetje eura izrecno vključi med cilje programa, želi pa tudi osvetliti, da je treba dodatno poudariti strateške prednostne naloge EU iz letnega pregleda rasti, kot so podpora za kakovostno izobraževanje, usposabljanje, produktivnost dela in aktivne politike trga dela. Dodatno je treba poudariti strukturne reforme, povezane s socialno politiko in politiko zaposlovanja, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da cilji strategije Evropa 2020 za zaposlovanje in socialno vključenost še zdaleč niso izpolnjeni.

  PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  V skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) mora Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upoštevati zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. Poleg tega in kot je določeno v členu 11 PDEU, morajo biti zahteve varstva okolja vključene v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva h gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje institucionalnih, upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja.

(1)  Program za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: program) je bil vzpostavljen s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje vključujočih upravnih in strukturnih reform za ohranjanje rasti z evropsko dodano vrednostjo, in med drugim za spodbujanje solidarnosti, vključno s pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo skladov Unije, tudi na področju socialne vključenosti. Tako je lahko program pomembno orodje, ki prispeva k uresničevanju ciljev in načel evropskega stebra socialnih pravic. Podporo v okviru programa zagotovi Komisija na zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon področij politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki temeljijo na trdnih gospodarskih in socialnih strukturah, ki državam članicam omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in si po njih hitro opomorejo, prispeva k izpolnjevanju ciljev Unije za gospodarsko in socialno kohezijo ter polno zaposlenost. Izvajanje institucionalnih, upravnih in trajnostnih strukturnih reform, ki podpirajo vključujočo rast, ustvarjanje delovnih mest in socialno kohezijo, je ustrezno orodje za doseganje takega razvoja. Program je primerno izhodišče za dopolnjevanje in nadaljnjo krepitev izvajanja cikla evropskega semestra, zlasti letnega pregleda rasti in priporočil za posamezne države, ter da pride do napredka pri uresničevanju dolgoročnih ciljev strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Povečanje finančnih sredstev, namenjenih programu, bi bilo treba povezati z revizijo ciljev programa, saj je treba v številnih državah članicah okrepiti javne sisteme socialne varnosti, pa tudi kolektivna pogajanja in rast realnih plač.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program.

(2)  Države članice so vse bolj črpale podporo v okviru programa ter pri tem presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 2017, so na podlagi ocenjene vrednosti znatno presegli razpoložljivo letno dodelitev. Ocenjena vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat večja od finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke za podporo v okviru programa so predložile skoraj vse države članice, porazdeljeni pa so po vseh področjih politike, ki jih zajema program. Pričakuje se, da bo še naprej precej preveč zahtevkov za program, zato bo treba pripraviti izbor zahtevkov za podporo in pri tem ne posegati v nujno enako obravnavo držav članic. Pri ocenjevanju zahtevkov bi bilo treba posebno pozornost nameniti prednostnim nalogam iz letnega pregleda rasti, strateškim prednostnim nalogam Unije in zahtevkom s pozitivnim socialnim učinkom in vključitvijo partnerjev. V skladu z letnim pregledom rasti za leto 2018 so zaradi razlik pri okrevanju gospodarstev in v razmerah na področju zaposlovanja v državah članicah potrebne dodatne usmerjene naložbe v visoko kakovostno izobraževanje, usposabljanje, produktivnost dela in aktivne politike trga dela. Dodatno je treba poudariti strukturne reforme, povezane s socialno politiko in politiko zaposlovanja, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da cilji strategije Evropa 2020 za zaposlovanje in socialno vključenost še zdaleč niso izpolnjeni. Pri ocenjevanju zahtevkov je treba ustrezno upoštevati utemeljitev reforme in rezultate posvetovanj z ustreznimi deležniki in partnerji, kadar je to ustrezno zaradi narave in obsega zastavljenih reform.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Krepitev gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. To je zlasti pomembno za države članice, katerih valuta ni euro, pri njihovih pripravah na pridružitev euroobmočju.

(3)  Krepitev gospodarske in socialne kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je ključnega pomena za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zato je v splošnem cilju programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno poudariti, da bi morala krepitev kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju.

(4)  Zato je v splošni cilj programa – v okviru njegovega prispevka k odzivanju na gospodarske in socialne izzive – primerno vključiti, da bi morala krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije, socialne vključenosti in boja proti revščini, konkurenčnosti, produktivnosti, trajnostne in vključujoče rasti, ustvarjanja delovnih mest in naložb prispevati tudi k pripravam držav članic, katerih valuta ni euro, na prihodnje sodelovanje v euroobmočju ter h konvergenci znotraj in zunaj euroobmočja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Prav tako je treba navesti, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme, ki bi lahko državam članicam, ki želijo uvesti euro, pomagale pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju.

(5)  Prav tako je treba navesti, da lahko ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo reforme, ki državam članicam, ki želijo uvesti euro, pomagajo pripraviti se na sodelovanje v euroobmočju tako, da lahko te države članice izboljšajo svojo uspešnost pri socialnih kazalnikih v okviru evropskega semestra.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa povečati na zadostno raven, ki Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk.

(6)  Da bi se zadovoljilo naraščajoče povpraševanje držav članic po podpori in zaradi potrebe po podpiranju izvajanja strukturnih reform v državah članicah, katerih valuta ni euro, bi bilo treba finančna sredstva programa z instrumentom prilagodljivosti iz veljavnega večletnega finančnega okvira povečati na zadostno raven, ki bo Uniji omogočila zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam držav članic prosilk. Države članice bi morale imeti možnost, da prostovoljno izkoristijo možnost iz člena 11 Uredbe (EU) 2017/825 in del svojih sredstev iz tehnične komponente evropskih strukturnih in investicijskih skladov prenesejo v program, da se podpre izvajanje reform, tudi tistih, povezanih z uvedbo eura. Glede na pomen razvoja strukturnih reform za krepitev gospodarske in socialne kohezije ter veliko povpraševanje med državami članicami za podporo v okviru programa, ki je odvisna od pozitivne ocene rezultatov, doseženih v obdobju 2017–2020, bi bilo treba razmisliti o stalnem programu za podporo strukturnim reformam z lastnim proračunom v večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020.

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti in spremljanjem projektov na terenu.

(7)  Da bi lahko Komisija čim hitreje zagotovila kakovostno podporo, bi morala imeti možnost, da del finančnih sredstev uporabi tudi za kritje stroškov dejavnosti za podporo programa, kot so stroški, povezani z nadzorom kakovosti in spremljanjem projektov na terenu. Taki izdatki morajo biti sorazmerni s skupno vrednostjo odhodkov pri podpornih projektih.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da bi zagotovili neovirano poročanje Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju programa, bi bilo treba določiti rok, v katerem mora Komisija pripraviti letna poročila o spremljanju.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2017/825

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni cilj programa je prispevati k institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije.;

Splošni cilj programa je prispevati k vključujočim institucionalnim in upravnim strukturnim reformam ter vključujočim strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene reformiranju in okrepitvi institucij, upravljanja, javne uprave ter gospodarskega in socialnega sektorja v odgovor na gospodarske in socialne izzive, da se okrepijo gospodarska, socialna in teritorialna kohezija, socialna vključenost in boj proti revščini, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna in vključujoča rast, ustvarjanje delovnih mest in naložbe, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja in uresničevanja evropskega stebra socialnih pravic, vključno s pomočjo za uspešno, učinkovito in pregledno uporabo skladov Unije. Program lahko tudi zlasti prispeva k uspešnemu sodelovanju držav članic v ekonomski in monetarni uniji ter k pripravam na sodelovanje držav članic, katerih valuta ni euro, v euroobmočju, z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom za ukrepe, namenjene tem pripravam;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) 2017/825

Člen 5 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 5(2) se doda naslednja točka:

 

„(fa)  ukrepi in dejavnosti v podporo reformam v državah članicah pri pripravah na pridružitev euroobmočju.“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) 2017/825

Člen 5a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  doda se člen 5a:

črtano

„Člen 5a

 

Podpora za pripravo na članstvo v euroobmočju

 

Prek programa se lahko financirajo ukrepi in dejavnosti v podporo reformam, ki bi lahko državam članicam pomagale pri pripravah na pridružitev euroobmočju.“;

 

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (EU) 2017/825

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah.;

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 222 800 000 EUR v tekočih cenah, od tega bo 80 000 000 EUR zagotovljenih iz instrumenta prilagodljivosti iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013*;

 

__________________

 

*Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) 2017/825

Člen 16 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 16 se uvodni del odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa. To poročilo vsebuje informacije o:“

2.  Od leta 2018 do vključno z letom 2021 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju izvajanja programa. To poročilo vsebuje informacije o:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (EU) 2017/825

Člen 16 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  v členu 16(2) se doda točka da:

 

„(da)  rezultatih kontrole kakovosti in spremljanja podpornih projektov na terenu; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=SL)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Csaba Sógor

13.3.2018

Obravnava v odboru

15.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

7.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Datum predložitve EP

6.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Datum sprejetja

25.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth, Ivana Maletić

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Datum predložitve

27.6.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

ALDE

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 3. julij 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov