Διαδικασία : 2018/2028(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 27
CRE 10/09/2018 - 27

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0332

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 758kWORD 80k
27.6.2018
PE 618.224v02-00 A8-0228/2018

σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

(2018/2028(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Jill Evans

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Marisa Matias, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Eρευνας και Ενέργειας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

(2018/2028(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 παράγραφος 1 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO του 2003 σχετικά με την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία (2008/C/320/01)(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), η οποία κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 με τίτλο «Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση» (COM(2008)0566),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245)(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση σχετικά με την προώθηση και χρήση της πολυγλωσσίας και την καθολική πρόσβαση στον κυβερνοχώρο, την οποία εξέδωσε η Γενική Διάσκεψη της UNESCO κατά την 32η συνεδρίασή της στις 15 Οκτωβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου 386 με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους» που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002 (SN 100/1/02 REV 1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες για τους κωφούς(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη διατήρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας: Ο ρόλος των ευρωπαϊκών περιφερειών και των διεθνών οργανισμών, όπως της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης (8), καθώς και το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις «Περιφερειακές και λιγότερο διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες – τις γλώσσες των μειονοτήτων στην ΕΕ – λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση και την πολιτιστική πολυμορφία»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ(12),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και της Μονάδας Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) με τίτλο «Language equality in the digital age - Towards a Human Language Project», η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0228/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές τεχνολογίες μπορούν να καταστήσουν ευκολότερη την επικοινωνία για τους κωφούς και τα άτομα με προβλήματα ακοής, για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και για τα άτομα με δυσλεξία και λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως «γλωσσική τεχνολογία» νοείται τεχνολογία που υποστηρίζει όχι μόνο ομιλούμενες γλώσσες, αλλά και νοηματικές γλώσσες, αναγνωρίζοντας ότι οι νοηματικές γλώσσες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών καλύπτει πολλούς τομείς έρευνας και επιστημονικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής γλωσσολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης υπολογιστών και της γλωσσολογίας, με εφαρμογές όπως, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η αναλυτική κειμένων, οι τεχνολογίες του λόγου και η εξόρυξη δεδομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση 386 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους», λίγο πάνω από το ήμισυ των Ευρωπαίων (54 %) είναι σε θέση να κάνουν μια συζήτηση σε τουλάχιστον μία επιπλέον γλώσσα, το ένα τέταρτο (25 %) είναι σε θέση να μιλήσουν τουλάχιστον δύο επιπλέον γλώσσες και ο ένας στους δέκα (10 %) μιλά τουλάχιστον τρεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες και περισσότερες από 60 εθνικές, περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τις γλώσσες των μεταναστών, καθώς και, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οι διάφορες κρατικά αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυγλωσσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και ταυτόχρονα συνιστά μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις για τη δημιουργία μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή στήριξης προκειμένου τοπικές κοινότητες, όπως οι αυτόχθονες, αγροτικές ή απομακρυσμένες κοινότητες, να υπερβούν τους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φραγμούς στην ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική πολιτική πολυγλωσσίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυγλωσσία εμπίπτει στο πεδίο μιας σειράς διαφορετικών τομέων πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της δια βίου μάθησης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής για τη νεολαία, της κοινωνίας των πολιτών, της κινητικότητας, της έρευνας και των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στην εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν τον διαπολιτισμικό και διαγλωσσικό διάλογο και στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως η ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να είναι πολύγλωσση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει προταθεί κοινή πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των γλωσσικών φραγμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε όλα σχεδόν τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης, καθώς τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε κάποιο βαθμό (ιδίως όλα τα προϊόντα που συνδέονται με το διαδίκτυο όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γλωσσικών τεχνολογιών έχει επίσης αντίκτυπο σε τομείς πρωταρχικής σημασίας για την καθημερινή ευημερία των ευρωπαίων πολιτών, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η υγεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ χαμηλό, αφού μόλις το 16 % των Ευρωπαίων πολιτών έκανε αγορές μέσω διαδικτύου από άλλες χώρες της ΕΕ το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στη μελλοντική ευρωπαϊκή διασυνοριακή και διαγλωσσική επικοινωνία, να εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα και να μειώσουν τους φυσικούς φραγμούς, τηρώντας και προωθώντας τη συνοχή και τη σύγκλιση, και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική ανάπτυξη όλο και περισσότερο βασίζεται στη γλώσσα και έχει συνέπειες για την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πολιτικές με γλωσσική επίγνωση, αλλά και για τεχνολογική, και συνάμα αμιγώς διεπιστημονική, έρευνα και εκπαίδευση στην ψηφιακή επικοινωνία και τις γλωσσικές τεχνολογίες και στη σχέση τους με την ανάπτυξη και την κοινωνία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση του στόχου της Βαρκελώνης, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά στη μητρική τους γλώσσα και σε δύο άλλες γλώσσες, θα μπορούσε να αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο ηλεκτρονικής μορφής και τη συμμετοχή στα κοινά, πέρα από την πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετα μέσα και εργαλεία, ιδίως δε εκείνα που παρέχονται μέσω γλωσσικών τεχνολογιών, είναι καίρια για την σωστή διαχείριση της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας και την προώθηση της πολυγλωσσίας των ατόμων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των γλωσσικών τεχνολογιών είναι ταχύς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλωσσοκεντρική τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες για ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακά βελτιωμένη και τεχνολογικά εφικτή επικοινωνία και συνεργασία για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες (και όχι μόνο), παρέχοντας στους ομιλητές διαφορετικών γλωσσών ίση πρόσβαση στις πληροφορίες και στη γνώση και βελτιώνοντας τις λειτουργικότητες των δικτύων ΤΠ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της αναγνώρισης και του σεβασμού πρέπει να σημαίνουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες για όλους τους πολίτες, κάτι που θα οδηγήσει όχι μόνο στη βελτίωση του αισθήματος της ευρωπαϊκής συνεκτικότητας και ευημερίας αλλά και στη δημιουργία μιας πολύγλωσσης ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα τεχνολογικών εργαλείων όπως τα βιντεοπαιχνίδια ή οι εκπαιδευτικές εφαρμογές σε μειονοτικές και λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, ιδίως στα παιδιά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομιλούντες λιγότερο διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζονται με πολιτιστικά ουσιαστικούς τρόπους και να δημιουργούν το δικό τους πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικές γλώσσες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάδειξη νέων μεθόδων όπως η εις βάθος μάθηση, που βασίζεται στην αυξημένη υπολογιστική ισχύ και την πρόσβαση σε μεγάλους όγκους δεδομένων, καθιστούν τις γλωσσικές τεχνολογίες ουσιαστική λύση για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικοί φραγμοί έχουν αισθητές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και στο μέλλον της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι διάφορες πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να μεταδίδονται στους πολίτες στη μητρική τους γλώσσα εντός και εκτός διαδικτύου·

ΙΗ  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα συνιστά πολύ μεγάλο μέρος του διαρκώς διογκούμενου πλούτου μαζικών δεδομένων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τεράστιος όγκος δεδομένων εκφράζεται σε ανθρώπινο λόγο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των γλωσσικών τεχνολογιών θα μπορούσε να διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠ στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη διακυβέρνηση, την έρευνα, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διοίκηση, μειώνοντας τους φυσικούς φραγμούς και το κόστος της αγοράς·

Υφιστάμενα εμπόδια στην επίτευξη γλωσσικής ισότητας στην ψηφιακή εποχή στην Ευρώπη

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, επί του παρόντος, λόγω της έλλειψης κατάλληλης πολιτικής στην Ευρώπη, παρατηρείται ένα διευρυνόμενο τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα σε γλώσσες με επαρκείς και με μη επαρκείς γλωσσικούς πόρους, ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίες είναι επίσημες, συνεπίσημες ή μη επίσημες γλώσσες στην ΕΕ· εκφράζει επιπλέον τη λύπη του για το γεγονός ότι περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές γλώσσες κινδυνεύουν με ψηφιακή γλωσσική εξαφάνιση· επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα έχουν καθήκον να ενισχύουν, να προωθούν και να διατηρούν τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη·

2.  επισημαίνει ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, η ψηφιακή τεχνολογία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της γλώσσας, ο οποίος είναι ακόμα δύσκολο να αξιολογηθεί· συνιστά στους φορείς χάραξης πολιτικής να λάβουν σοβαρά υπόψη τους μελέτες που δείχνουν ότι η ψηφιακή επικοινωνία διαβρώνει τις δεξιότητες γραμματισμού των νέων ενηλίκων, γεγονός που δημιουργεί φραγμούς γραμματικής και γραμματισμού μεταξύ των γενεών, καθώς και γενικότερη γλωσσική πενία· είναι της γνώμης ότι η ψηφιακή επικοινωνία θα χρησιμεύσει για τη διεύρυνση, τον εμπλουτισμό και την προώθηση των γλωσσών, και ότι αυτές οι φιλοδοξίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην εθνική εκπαίδευση και στις εθνικές πολιτικές γραμματισμού·

3.  τονίζει ότι οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες βρίσκονται σε αισθητά μειονεκτική θέση, εξαιτίας της οξείας έλλειψης εργαλείων, γλωσσικών πόρων και χρηματοδότησης της έρευνας, γεγονός που παρεμποδίζει και περιορίζει την εμβέλεια του έργου των ερευνητών, οι οποίοι, ακόμη και αν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες, δεν είναι σε θέση να αντλήσουν πλήρες όφελος από τη χρήση των γλωσσικών τεχνολογιών·

4.  σημειώνει το διευρυνόμενο ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις ευρέως χρησιμοποιούμενες και τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, και την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία οδηγεί σε ανισότητες στην πρόσβαση στις πληροφορίες, ιδίως για τους μη ειδικευμένους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα χαμηλού εισοδήματος και τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτικό περίγυρο· υπογραμμίζει ότι εάν περιεχόμενο καταστεί διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες η ανισότητα θα μειωθεί·

5.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη, μολονότι διαθέτει ισχυρή επιστημονική βάση στη γλωσσική μηχανική και τεχνολογία, και μάλιστα σε μια εποχή όπου οι γλωσσικές τεχνολογίες αποτελούν τεράστια ευκαιρία για τούτο, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη, ωστόσο υστερεί κατά πολύ, λόγω του κατακερματισμού της αγοράς, των ανεπαρκών επενδύσεων στη γνώση και τον πολιτισμό, της ανεπαρκώς συντονισμένης έρευνας, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και των νομικών φραγμών· σημειώνει περαιτέρω ότι η αγορά είναι κυριαρχείται σήμερα από μη ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας πολύγλωσσης Ευρώπης· τονίζει την ανάγκη για αλλαγή του μοντέλου αυτού και ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στις γλωσσικές τεχνολογίες μέσω της δημιουργίας ενός έργου ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Ευρώπης·

6.  σημειώνει ότι οι ΓΤ είναι πρωτίστως διαθέσιμες στην Αγγλική γλώσσα· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι μεγάλοι διεθνείς και Ευρωπαίοι κατασκευαστές και εταιρείες πολύ συχνά αναπτύσσουν ΓΤ για τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες με σχετικά μεγάλες αγορές: Ισπανική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα (ήδη οι εν λόγω γλώσσες παρουσιάζουν ελλείψεις πόρων σε ορισμένους υποτομείς)· τονίζει ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναληφθεί γενική δράση σε επίπεδο ΕΕ (πολιτική, χρηματοδότηση, έρευνα και εκπαίδευση) ώστε να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ΓΤ για λιγότερο ευρέως ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να αναληφθούν ειδικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ (πολιτική, χρηματοδότηση, έρευνα και εκπαίδευση) ώστε στην ανάπτυξη των εργαλείων αυτών να συμπεριληφθούν και να ενθαρρυνθούν περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες·

7.  εμμένει στην ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση νέων τεχνολογικών προσεγγίσεων, βασιζόμενων σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και καλύτερη πρόσβαση σε σημαντικό όγκο δεδομένων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης που καθιστούν τις τεχνολογίες ανθρώπινου λόγου (HLT) ουσιαστική λύση για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαφυλάξει επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της εν λόγω τεχνολογικής ανάπτυξης·

8.  σημειώνει ότι οι γλώσσες με λιγότερους ομιλητές χρειάζονται επαρκή υποστήριξη από συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών γραμματοσειρών με διακριτικά σημεία, των κατασκευαστών πληκτρολογίων και των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή αποθήκευση, επεξεργασία και εμφάνιση περιεχομένου στις γλώσσες αυτές· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρακινηθεί, και να αποτελέσει αντικείμενο σύστασης στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση πολλαπλών γλωσσών σε ψηφιακές υπηρεσίες όπως οι κινητές εφαρμογές·

10.  διαπιστώνει με ανησυχία πως η ψηφιακή ενιαία αγορά παραμένει κατακερματισμένη εξαιτίας μιας σειράς φραγμών, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών φραγμών, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλους διαύλους επικοινωνίας, όπως και η διασυνοριακή ανταλλαγή πολιτιστικού, δημιουργικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, αλλά και η ευρύτερη ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η πολυγλωσσία στην Ευρώπη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο, ιδίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ισχυρή και συντονισμένη στρατηγική για την πολύγλωσση ψηφιακή ενιαία αγορά·

11.  σημειώνει πως επί του παρόντος οι γλωσσικές τεχνολογίες δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο, παρά το γεγονός ότι ο σεβασμός στην γλωσσική πολυμορφία κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες·

12.  επικροτεί τον σημαντικό ρόλο ερευνητικών δικτύων, τα οποία είχαν δεχθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως τα FLaReNet, CLARIN, HBP και META-NET (συμπεριλαμβανομένου του META-SHARE) και ηγήθηκαν της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας γλωσσικών τεχνολογιών·

Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις πολιτικές σε θέματα γλωσσικών τεχνολογιών σε επίπεδο ΕΕ

13.  καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει σύσταση σχετικά με την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση, μεταξύ άλλων στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών·

14.  συνιστά στην Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των γλωσσικών τεχνολογιών στην Ευρώπη, να αναθέτει τον τομέα της «πολυγλωσσίας και της γλωσσικής τεχνολογίας» στο χαρτοφυλάκιο ενός Επιτρόπου· θεωρεί ότι ο αρμόδιος Επίτροπος θα πρέπει να επιφορτιστεί με την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένης της σημασίας που έχει η γλωσσική πολυμορφία για το μέλλον της Ευρώπης·

15.  προτείνει να διασφαλιστεί ολοκληρωμένη νομική προστασία σε επίπεδο ΕΕ για τις 60 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, αναγνώριση των συλλογικών δικαιωμάτων των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων στον ψηφιακό κόσμο και διδασκαλία μητρικής γλώσσας για τους ομιλητές επίσημων και μη επίσημων γλωσσών της ΕΕ·

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που έχουν ήδη αναπτύξει τη δική τους επιτυχημένη στρατηγική πολιτικής στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών, να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, προκειμένου να βοηθήσουν άλλες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τη γλώσσα, να διαθέσουν πόρους και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία για την προώθηση και τη διευκόλυνση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας στον ψηφιακό τομέα· υπογραμμίζει την κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και των πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων ιδρυμάτων, στη συνεισφορά για τη διατήρηση των γλωσσών τους στον ψηφιακό κόσμο και στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και μεταφραστικών τεχνολογιών για όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που δεν ομιλούνται ευρέως· ζητεί τον συντονισμό μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας με τον κοινό στόχο της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων για τη γλωσσική μετάφραση, και με ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα η οποία απαιτείται για την τεχνολογική εξέλιξη·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και δράσεις πολιτικής οι οποίες θα διευκολύνουν την πολυγλωσσία στην ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν τους ελάχιστους γλωσσικούς πόρους, τους οποίους θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως σύνολα δεδομένων, λεξικά, αρχεία προφορικού λόγου, μεταφραστικές μνήμες, σχολιασμένα σώματα κειμένων και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, προκειμένου να αποφύγουν την ψηφιακή εξαφάνιση·

19.  συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός κέντρου γλωσσικής πολυμορφίας που θα ενισχύσει την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία των λιγότερο χρησιμοποιούμενων, περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, μεταξύ άλλων στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει το «Νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία» και να προτείνει ένα σαφές σχέδιο δράσης για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών στον ψηφιακό τομέα·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναδείξει σε προτεραιότητα της γλωσσικής τεχνολογίας τα κράτη μέλη που έχουν μικρό μέγεθος και έχουν δική τους γλώσσα, ώστε να δοθεί σημασία στις γλωσσικές προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν·

22.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας θα διευκολύνει τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τη μετάφραση βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογών λογισμικού σε μειονοτικές και λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες·

23.  τονίζει την ανάγκη μείωσης του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των γλωσσών με ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

24.  προτρέπει τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν αποτελεσματικούς τρόπους για την εδραίωση των εθνικών τους γλωσσών·

Συστάσεις για πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την έρευνα

25.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα μεγάλης κλίμακας, μακροπρόθεσμο συντονισμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Ευρώπης· τονίζει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη βαθιά κατανόηση της φυσικής γλώσσας και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα με την ανταλλαγή γνώσεων, υποδομών και πόρων, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί το επόμενο επιστημονικό άλμα σε αυτόν τον τομέα και να υπάρξει συμβολή στη μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσών· τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων (ιδίως ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων) και άλλων σχετικών συμφεροντούχων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό, βασιζόμενο σε υπολογιστικό νέφος, και διαλειτουργικό, παρέχοντας βασικά εργαλεία με μεγάλες δυνατότητες κλιμάκωσης και ισχυρή απόδοση για διάφορες εφαρμογές γλωσσικών τεχνολογιών·

26.  θεωρεί ότι στις εταιρείες του τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να επιταχύνουν την προμήθεια υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ώστε να επιτραπεί η ομαλή ένταξη των HLT στις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτουν, ιδίως δε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ αποκομίζουν τα οφέλη της αυτόματης μετάφρασης·

27.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει την ηγετική της θέση στον τομέα της γλωσσοκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να παρέχουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές πολιτιστικές, κοινωνιακές και οικονομικές μας ανάγκες·

28.  πιστεύει πως ειδικά προγράμματα, στο πλαίσιο ήδη υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αλλά και διάδοχα χρηματοδοτικά προγράμματα, πρέπει να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη, βασική έρευνα και την μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ χωρών και περιφερειών·

29.  συνιστά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας γλωσσικών τεχνολογιών, με εκπροσώπους από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πόρων, υπηρεσιών και πακέτων ανοικτού πηγαίου κώδικα σχετικών με τις γλωσσικές τεχνολογίες, ιδίως μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε σχήμα χρηματοδότησης θα μπορεί και να συνεργαστεί με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα και να είναι προσπελάσιμο από αυτήν·

30.  συνιστά τη θέσπιση ή την επέκταση έργων όπως το Έργο για την Ψηφιακή Γλωσσική Πολυμορφία, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται έρευνα για τις ψηφιακές ανάγκες όλων των γλωσσών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πολύ μικρό αριθμό ομιλητών και με πολύ μεγάλο αριθμό ομιλητών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του ψηφιακού χάσματος και να διευκολυνθεί η προετοιμασία των γλωσσών αυτών για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον·

31.  συνιστά την επικαιροποίηση της σειράς εγγράφων λευκής βίβλου META-NET, μιας πανευρωπαϊκής έρευνας που δημοσιεύτηκε το 2012, με θέμα το καθεστώς των γλωσσικών τεχνολογιών, τους πόρους για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, πληροφορίες σχετικά με τους γλωσσικούς φραγμούς και τις πολιτικές που αφορούν το θέμα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση και η ανάπτυξη πολιτικών για τις γλωσσικές τεχνολογίες·

32.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια πλατφόρμα χρηματοδότησης για τις HLT, αντλώντας από την εμπειρία εφαρμογής του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, του Ορίζοντας 2020 και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει έμφαση σε τομείς έρευνας οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της σε βάθος κατανόησης των γλωσσών, όπως είναι η υπολογιστική γλωσσολογία, η γλωσσολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ΓΤ, η επιστήμη των υπολογιστών και η γνωσιακή επιστήμη·

33.  επισημαίνει ότι η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει φραγμό στη μεταφορά επιστημονικής γνώσης· σημειώνει ότι τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά με ισχυρό αντίκτυπο δημοσιεύουν στην Αγγλική γλώσσα, οδηγώντας σε μια σημαντική μετατόπιση στη δημιουργία και τη διανομή της επιστημονικής γνώσης· τονίζει την ανάγκη να αντανακλώνται αυτές οι συνθήκες παραγωγής γνώσης στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις που να διασφαλίζουν ότι η επιστημονική γνώση καθίσταται διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες πέραν της Αγγλικής και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας·

Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη βελτίωση του μέλλοντος των γλωσσικών τεχνολογιών στην Ευρώπη

34.  πιστεύει πως, εξαιτίας της παρούσας κατάστασης, κατά την οποία η αγορά των γλωσσικών τεχνολογιών να κυριαρχείται από μη Ευρωπαίους παράγοντες, οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να αποσκοπούν στη συγκράτηση ταλέντων στην Ευρώπη και την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται με τη γλωσσική τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πεδίων και γνωστικών τομέων), καθώς και στην παροχή ανάλογων κατευθυντήριων γραμμών για τη δρομολόγηση ουσιαστικών και κοινών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν μαθητές και φοιτητές στις ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχει ο κλάδος των γλωσσικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της γλωσσοκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης·

35.  είναι της άποψης ότι τα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας πρέπει να αναπτυχθούν και στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες - κάτι που είναι σημαντικό ως προς τη μη διακριτική μεταχείριση - προκειμένου να δημιουργηθεί ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης·

36.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις ευρωπαϊκές σπουδές γλωσσικών τεχνολογιών ως καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας·

37.  προτείνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των γλωσσικών τεχνολογιών στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus+, για παράδειγμα η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) του Erasmus+ με σκοπό την μείωση των εμποδίων που μπορεί να θέτει η γλωσσική πολυμορφία στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης, ιδιαίτερα κατά τη γραπτή έκφραση και την εκφορά λόγου στα οπτικοακουστικά μέσα·

38.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν επίσης προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες της Ευρώπης και να εισαγάγουν την κατάρτιση σε θέματα γλωσσικών τεχνολογιών και εργαλείων στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων, των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών· τονίζει περαιτέρω το γεγονός ότι ο γραμματισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ψηφιακή ένταξη των κοινοτήτων·

39.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία στήριξη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση των γλωσσών στην ΕΕ·

Γλωσσικές τεχνολογίες: Οφέλη για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη για υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων επενδυτικών μέσων, αλλά και προγραμμάτων επιτάχυνσης που στοχεύουν στην αύξηση της χρήσης γλωσσικών τεχνολογιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, εστιάζοντας ιδίως στις κοινότητες με μη επαρκείς πόρους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων στις γλωσσικές τεχνολογίες, σε περιοχές όπου ο συγκεκριμένος τομέας εμφανίζει τις μεγαλύτερες αδυναμίες·

41.  ζητεί την ανάπτυξη δράσεων και τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης με σκοπό να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση και χρήση των ΓΤ ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ηλεκτρονικά, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα καινοτομίας και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης·

42.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση ως προς τα οφέλη που παρουσιάζει, για τις εταιρείες, τους δημόσιους οργανισμούς και τους πολίτες, η διαθεσιμότητα επιγραμμικών υπηρεσιών, περιεχομένου, αλλά και προϊόντων σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο χρησιμοποιούμενων, των περιφερειακών και των μειονοτικών γλωσσών, με στόχο να υπερκεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί και να βοηθηθεί η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των επιμέρους γλωσσικών κοινοτήτων·

43.  υποστηρίζει την ανάπτυξη πολύγλωσσων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές, εθνικές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις με καινοτόμες, χωρίς αποκλεισμούς, υποστηρικτικές ΓΤ, που θα μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ των γλωσσών και των γλωσσικών κοινοτήτων, θα προωθήσουν την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, θα τονώσουν την κινητικότητα των επιχειρήσεων, των πολιτών και των εργαζομένων στην Ευρώπη, και θα διασφαλίσουν την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς πολύγλωσσης ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

44.  καλεί τις δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα να βελτιώσουν την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες και την παροχή πληροφοριών σε διαφορετικές γλώσσες, ιδίως για τις υπηρεσίες σε διασυνοριακές περιφέρειες και για ζητήματα που συνδέονται με τον πολιτισμό, και να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες δωρεάν διατιθέμενες και ανοιχτού κώδικα γλωσσικές τεχνολογίες, όπως είναι η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση φωνής και η μετατροπή κειμένου σε ομιλία, και τα ευφυή γλωσσικά συστήματα, όπως εκείνα που εκτελούν πολυγλωσσική ανάκτηση πληροφοριών, παραγωγή συνόψεων και περιλήψεων και αναγνώριση ομιλίας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις εν λόγω υπηρεσίες·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία των τεχνικών εξόρυξης κειμένου και δεδομένων για την ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και τους κατόχους δεδομένων· τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο και να διασφαλιστεί μια περισσότερο ανοιχτή και διαλειτουργική χρήση και συλλογή γλωσσικών πόρων· επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παραδίδονται ευαίσθητες πληροφορίες σε εμπορικές εταιρείες και στο δωρεάν λογισμικό τους, καθώς δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση δεδομένων υγείας·

°

°  °

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.

(2)

ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 320 της 16.12.2008, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.

(6)

ΕΕ C 54 της 19.2.2011, σ. 58.

(7)

ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.

(8)

ΕΕ C 92 E της 16.04.2004, σ. 322.

(9)

ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 374.

(10)

ΕΕ C 117 E της 6.2.2010, σ. 59.

(11)

ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 52.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0032.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα που αφορά περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι μοιράζονται περίπου 80 διαφορετικές γλώσσες. Ενώ η πολυγλωσσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, συνιστά σημαντικότατη πρόκληση για τη δημιουργία μιας πολιτιστικά και κοινωνικά ολοκληρωμένης ΕΕ, αποτελεί δε εμπόδιο για την εκπλήρωση των στόχων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Οι γλωσσικές τεχνολογίες βρίσκονται πίσω από πολλά ψηφιακά προϊόντα καθημερινής χρήσης, καθώς περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε κάποιο βαθμό. Οι κινητές επικοινωνίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα νοήμονα συστήματα, οι διεπαφές φωνητικών εντολών μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι δημόσιες διοικήσεις αλληλεπιδρούν στον ψηφιακό κόσμο. Επιπλέον, οι γλωσσικές τεχνολογίες λειτουργούν βοηθητικά, ως προς την ανάπτυξη πολύγλωσσων πόρων και περιεχομένου, εκτός ψηφιακού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι οι γλωσσικές τεχνολογίες αποτελούν κρίσιμες τεχνολογικές εφαρμογές που ενισχύουν την ψηφιακή επανάσταση, δεν αντιπροσωπεύονται δεόντως στο θεματολόγιο των φορέων χάραξης πολιτικής της Ευρώπης.

Οι γλωσσικές τεχνολογίες συνεισφέρουν στην ισότητα των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο των καθημερινών τους εμπειριών, ανεξάρτητα από τις γλώσσες που ομιλούν.

Μολονότι οι μικρές και οι μειονοτικές γλώσσες έχουν να αντλήσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις γλωσσικές τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι πόροι γι’ αυτές είναι συχνά δυσεύρετα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανύπαρκτα. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται ένα διευρυνόμενο τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα σε μεγάλες γλώσσες με επάρκεια γλωσσικών πόρων και άλλες επίσημες, συνεπίσημες ή ανεπίσημες γλώσσες της ΕΕ, με ορισμένες να βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ψηφιακή εξαφάνιση.

Για να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα, οι πολιτικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην τεχνολογική ανάπτυξη του συνόλου των ευρωπαϊκών γλωσσών. Η διατήρηση της γλώσσας, και κατ’ επέκταση του πολιτισμού, εξαρτάται από την ικανότητά της να λειτουργήσει και να είναι χρήσιμη σε σύγχρονα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα όπως το ψηφιακό. Κατά συνέπεια, η πολιτιστική και η γλωσσική πολυμορφία είναι στενά συνδεδεμένες με τις ικανότητες και τους πόρους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι βελτιώσεις στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών βασίζονται κυρίως στην ικανότητα πρόσβασης και διατήρησης ακόμη μεγαλύτερου όγκου και περαιτέρω τελειοποιημένων γλωσσικών δεδομένων και πόρων. Η στενή συνεργασία ανάμεσα στην έρευνα, τη βιομηχανία, τους δημόσιους και ιδιώτες κατόχους δεδομένων προβάλλει ως αναγκαιότητα. Επιπλέον, ο κανονισμός για τη χρήση των δεδομένων αυτών θα πρέπει να καταστεί περισσότερο ευέλικτος και οι βασικοί γλωσσικοί πόροι (σώματα κειμένων, λεξικά, οντολογίες κ.λπ.) θα πρέπει να καταστούν διαλειτουργικά και διαμοιραζόμενα, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ανοικτού περιβάλλοντος. Το πλαίσιο που παρέχεται από την οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία 2003/98/ΕΚ, γνωστή ως «οδηγία ΠΔΤ») δίνει τη δυνατότητα στον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που παράγεται από τις δημόσιες διοικήσεις να χρησιμοποιηθεί προς αξιοποίηση από πολύτιμους πόρους γλωσσικών τεχνολογιών.

Σε μια πολύγλωσση Ευρώπη, οι γλωσσικοί φραγμοί αναμένεται να έχουν βαθιές και αλληλοσυνδεόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, όπως είναι: (1) να προωθήσουν το γλωσσικό χάσμα, 2) να παρακωλύουν την κινητικότητα των εργαζομένων, 3) να παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, 4) να περιορίζουν την συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, 5) να κατακερματίζουν τις αγορές διασυνοριακού και ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, και τέλος 6) να περιορίζουν την πρόσβαση στους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς πόρους.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή κοινότητα των γλωσσικών τεχνολογιών αναγνωρίζει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των ερευνητικών προσπαθειών και της αγοράς εφαρμογών και υπηρεσιών των τεχνολογιών ανθρώπινου λόγου (HLT). Ωστόσο, πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως το META-NET, η ομοσπονδία ενώσεων «Σπάζοντας το φράγμα της γλώσσας» (Cracking the Language Barrier federation), η LT-Innovate και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) έχουν συμβάλει σημαντικά στη σύνδεση της κατακερματισμένης αυτής κοινότητας.

Ωστόσο, η πολυγλωσσία στην Ευρώπη αποτελεί ένα σύνθετο θέμα που περιλαμβάνει πληθώρα συμφεροντούχων σε διαφορετικές χώρες με αλληλένδετα συμφέροντα. Κατά συνέπεια, τα παραπάνω προβλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με μία πολιτική από μόνη της. Αντίθετα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η πολύγλωσση Ευρώπη, απαιτείται κοινή και συντονισμένη δράση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με ποικιλία συμφεροντούχων.

Η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα της γλωσσικής ισότητας και πολυμορφίας. Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ευρείας χρήσης του συνόλου των ευρωπαϊκών γλωσσών μπορεί να επεκταθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν περίπου 80 γλώσσες στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 6000 γλώσσες παγκόσμια, εκ των οποίων μόνο οι 2000 είναι γραπτές γλώσσες, ενώ εξ αυτών μόνο περίπου 300 διαθέτουν τυποποιημένη μορφή. Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε τουλάχιστον 200 άλλες γλώσσες ανά τον κόσμο.

Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση προτείνει διαφορετικές επιλογές πολιτικής που θα βελτιώσουν τη γλωσσική ισότητα στην Ευρώπη με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες είναι: 1) βελτίωση των θεσμικών πλαισίων για τις πολιτικές γλωσσικών τεχνολογιών· 2) δημιουργία νέων πολιτικών έρευνας προκειμένου να αυξηθεί η χρήση γλωσσικών τεχνολογιών στην Ευρώπη· 3) χρήση εκπαιδευτικών πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον της γλωσσικής ισότητας στην ψηφιακή εποχή· και 4) αύξηση της στήριξης τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στους δημόσιους φορείς, ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τη χρήση γλωσσικών τεχνολογιών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Eρευνας και Ενέργειας (25.4.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

(2018/2028(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marisa Matias

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες και περισσότερες από 60 εθνικές, περιφερειακές, μειονοτικές, νοηματικές και μεταναστευτικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές γλώσσες κινδυνεύουν με ψηφιακή εξαφάνιση· λαμβάνοντας υπόψη πως οι γλωσσικές τεχνολογίες (ΓΤ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία και προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας ιδίως στην περίπτωση των λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNESCO μόνο το 30-50 % του επιγραμμικού περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στην Αγγλική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλής ποιότητας μηχανική μετάφραση και η μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή θα συνεισφέρουν στην υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών και στη βελτίωση της διαγλωσσικής πρόσβασης σε πληροφορίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυγλωσσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και ιδρυτική αρχή της ΕΕ, προωθώντας μεγαλύτερη εγγύτητα σε μια Ευρώπη για τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της και ότι θα πρέπει να ενισχύσει την ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως η ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να είναι πολύγλωσση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει προταθεί κοινή πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των γλωσσικών φραγμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα έχουν καθήκον να ενισχύουν, να προωθούν και να διατηρούν τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διείσδυση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΓΤ μπορούν να συνεισφέρουν στη μελλοντική ευρωπαϊκή διασυνοριακή και διαγλωσσική επικοινωνία, να εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα και να μειώσουν τους φυσικούς φραγμούς, προωθώντας, με σεβασμό, τη συνοχή και τη σύγκλιση, και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΓΤ θα διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία σε άλλες γλώσσες, θα επιτρέψουν σε ομιλητές άλλων γλωσσών ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση και θα βελτιώσουν τις λειτουργίες των δικτύων ΤΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα συνιστά πολύ μεγάλο μέρος του διαρκώς διογκούμενου θησαυρού μαζικών δεδομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυσκολίες στην πρόσβαση γλωσσικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων επιγραμμικών δεδομένων και συνόλων ερευνητικών δεδομένων) λειτουργούν περιοριστικά στην τεχνολογική ανάπτυξη των ΓΤ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τεράστιος όγκος δεδομένων εκφράζεται σε ανθρώπινο λόγο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των ΓΤ θα μπορούσε να διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠ στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη διακυβέρνηση, την έρευνα, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διοίκηση, μειώνοντας τους φυσικούς φραγμούς και τα κόστη της αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΓΤ υπολείπονται ακόμα σημαντικά στην Ευρώπη, λόγω του κατακερματισμού της αγοράς, της ανεπαρκούς επένδυσης στη γνώση και τον πολιτισμό, της έλλειψης συντονισμού στην έρευνα, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και των νομικών φραγμών, αλλά η τρέχουσα ανάπτυξή τους προχωρά πολύ γρήγορα και παρουσιάζουν τεράστιο δυναμικό για περαιτέρω εξέλιξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι, όλο και περισσότερο, βασισμένη στη γλώσσα και έχει συνέπειες για την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πολιτικές με γλωσσική επίγνωση, αλλά και για τεχνολογική, και συνάμα αμιγώς διεπιστημονική, έρευνα και εκπαίδευση στην ψηφιακή επικοινωνία και τις ΓΤ και στη σχέση τους με την ανάπτυξη και την κοινωνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα των τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι τα βιντεοπαιχνίδια και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές σε μειονοτικές γλώσσες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, ειδικά στα παιδιά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες ανθρώπινου λόγου (HLT) συνιστούν μια τεράστια ευκαιρία για την ΕΕ τόσο από οικονομική όσο και από πολιτισμική σκοπιά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κορυφαίοι παράγοντες στις ΓΤ δεν είναι ευρωπαϊκοί και δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της Ευρώπης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά πραγματοποιεί μόνο μια σύντομη αναφορά σε πολύγλωσσες υπηρεσίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΓΤ είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της πολυγλωσσίας στην τεχνητή νοημοσύνη·

1.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τεχνολογικές λύσεις που θα υπερκεράσουν τους γλωσσικούς φραγμούς· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ισχυρή και συντονισμένη στρατηγική για την πολύγλωσση ψηφιακή ενιαία αγορά·

2.  υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας με ισχυρό, μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμο μηχανισμό χρηματοδότησης στον τομέα των ΓΤ με τον επιστημονικό στόχο της σε βάθος κατανόησης των φυσικών γλωσσών, αλλά και την αύξηση της αποδοτικότητας με την ανταλλαγή γνώσεων, υποδομών και πόρων· υπογραμμίζει ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη συμμετοχή των ερευνητικών κέντρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό, βασιζόμενο σε υπολογιστικό νέφος, και διαλειτουργικό, παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες κλιμάκωσης και ισχυρής απόδοσης βασικά εργαλεία για διάφορες εφαρμογές ΓΤ·

3.  σημειώνει την προσπάθεια και την προσήλωση που έχουν επιδείξει δομές που στηρίζονται στον εθελοντισμό για την τοπικοποίηση και την διεθνοποίηση στην ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα· συνιστά να διασφαλιστεί ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός χρηματοδότησης για HLT όχι μόνο θα μπορεί να λειτουργήσει σε συνεργασία με τις κοινότητες ανοιχτού κώδικα αλλά και θα τους επιτρέπει την πρόσβαση·

4.  τονίζει την ανάγκη μείωσης του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των γλωσσών με ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

5.  τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η πολυγλωσσία στην Ευρώπη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο, ιδίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς·

6.  ζητεί την ανάπτυξη δράσεων και τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης με σκοπό να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση και χρήση των ΓΤ ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ηλεκτρονικά, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα καινοτομίας και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης·

7.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια πλατφόρμα χρηματοδότησης για HLT, αντλώντας από την εμπειρία εφαρμογής του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, του Ορίζοντας 2020 και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει έμφαση σε τομείς έρευνας οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της σε βάθος κατανόησης των γλωσσών, όπως είναι η υπολογιστική γλωσσολογία, η γλωσσολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ΓΤ, η επιστήμη των υπολογιστών και η γνωσιακή επιστήμη·

8.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ, των κρατών μελών, των πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων οργανισμών στη συνεισφορά για τη διατήρηση των γλωσσών τους στον ψηφιακό κόσμο και στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και μεταφραστικών τεχνολογιών για όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που δεν ομιλούνται ευρέως· ζητεί τον συντονισμό μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας με τον κοινό στόχο της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων για τη γλωσσική μετάφραση, και με ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα η οποία απαιτείται για την τεχνολογική εξέλιξη·

9.  σημειώνει πως υπάρχει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της Αγγλικής και άλλων γλωσσών της ΕΕ όσον αφορά την τεχνολογία, το οποίο οδηγεί σε ανισότητα πρόσβασης σε πληροφορίες μεταξύ ηλικιακών ομάδων, διαφορετικών περιφερειών και κρατών μελών, καθώς και μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης· υπογραμμίζει ότι εάν περιεχόμενο καταστεί διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες της ΕΕ η ανισότητα θα μειωθεί·

10.  επισημαίνει ότι η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει φραγμό στη μεταφορά επιστημονικής γνώσης· σημειώνει ότι τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά με ισχυρό αντίκτυπο δημοσιεύουν στην Αγγλική γλώσσα, οδηγώντας σε μια σημαντική μετατόπιση στη δημιουργία και τη διανομή της επιστημονικής γνώσης· τονίζει την ανάγκη να αντανακλώνται αυτές οι συνθήκες παραγωγής γνώσης στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις που να διασφαλίζουν ότι η επιστημονική γνώση καθίσταται διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες πέραν της Αγγλικής και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας·

11.  σημειώνει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού λογισμικού για τους πολίτες της ΕΕ, δεδομένου ότι οι εμπορικοί αλγόριθμοι δεν είναι προσπελάσιμοι από το κοινό, ενώ οι αλγόριθμοι ανοιχτού κώδικα είναι ανοικτοί σε όλους για εξέταση αλλά και για συμμετοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, το οποίο με τη σειρά του βοηθά να διατηρούνται οι γλώσσες μηχανής επικαιροποιημένες και σε καλή λειτουργία·

12.  σημειώνει τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών που εισάγονται σε μεταφραστικά συστήματα οι οποίες, για λόγους που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτικότητα, δεν μπορεί να παραδίδονται σε εμπορικές εταιρίες και στα δωρεάν προγράμματα λογισμικού τους, καθώς δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση την οποία συνέλεξαν μέσω των προγραμμάτων μετάφρασης, για παράδειγμα στην περίπτωση δεδομένων υγείας·

13.  σημειώνει ότι απαιτούνται διατομεακή έρευνα και μελέτες για τις συνέπειες της μειονοτικοποίησης των γλωσσών στον ψηφιακό κόσμο, καθώς και των επιπτώσεών της στην ισότητα και την πρόσβαση σε πληροφορίες·

14.  υποστηρίζει την ανάπτυξη πολύγλωσσων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές, εθνικές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις με καινοτόμες, χωρίς αποκλεισμούς, υποστηρικτικές ΓΤ, που θα μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ των γλωσσών και των γλωσσικών κοινοτήτων, θα προωθήσουν την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, θα τονώσουν την κινητικότητα των επιχειρήσεων, των πολιτών και των εργαζομένων στην Ευρώπη, και θα διασφαλίσουν την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς πολύγλωσσης ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

15.  σημειώνει ότι οι ΓΤ είναι πρωτίστως διαθέσιμες στην Αγγλική γλώσσα· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι μεγάλοι διεθνείς και Ευρωπαίοι κατασκευαστές και εταιρείες πολύ συχνά αναπτύσσουν ΓΤ για τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες με σχετικά μεγάλες αγορές: Ισπανική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα (ήδη οι εν λόγω γλώσσες παρουσιάζουν ελλείψεις πόρων σε ορισμένους υποτομείς)· τονίζει ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναληφθεί γενική δράση σε επίπεδο ΕΕ (πολιτική, χρηματοδότηση, έρευνα και εκπαίδευση) ώστε να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ΓΤ για λιγότερο ευρέως ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να αναληφθούν ειδικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ (πολιτική, χρηματοδότηση, έρευνα και εκπαίδευση) ώστε στην ανάπτυξη των εργαλείων αυτών να συμπεριληφθούν και να ενθαρρυνθούν περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες·

16.  εμμένει στην ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση νέων τεχνολογικών προσεγγίσεων, βασιζόμενων σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και καλύτερη πρόσβαση σε σημαντικό όγκο δεδομένων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης που καθιστούν τις HLT ουσιαστική λύση για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαφυλάξει επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της εν λόγω τεχνολογικής ανάπτυξης·

17.  σημειώνει ότι οι γλώσσες με λιγότερους ομιλητές χρειάζονται επαρκή υποστήριξη από συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών γραμματοσειρών με διακριτικά σημεία, των παραγωγών πληκτρολογίων και των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή αποθήκευση, επεξεργασία και εμφάνιση περιεχομένου στις γλώσσες αυτές· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρακινηθεί, και να αποτελέσει αντικείμενο σύστασης στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ·

18.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και τους κατόχους δεδομένων· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής του κανονιστικού πλαισίου και διασφάλισης περισσότερο ανοιχτής, διαλειτουργικής χρήσης και συλλογής γλωσσικών πόρων·

19.  θεωρεί ότι στις εταιρείες του τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, προκειμένου να επιταχύνουν την προμήθεια υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ώστε να επιτραπεί η ομαλή ένταξη των HLT στις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτουν, ιδίως δε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ αποκομίζουν τα οφέλη της αυτόματης μετάφρασης·

20.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει την ηγετική της θέση στον τομέα της γλωσσοκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να παρέχουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές πολιτιστικές, κοινωνιακές και οικονομικές μας ανάγκες·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει οικονομικά τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τη μετάφραση βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογών λογισμικού σε μειονοτικές γλώσσες·

22.  σημειώνει πως τα ψηφιακά εργαλεία και οι πόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διαθεσιμότητας διορθωτών ορθογραφίας και μέσων για μετάφραση και ψηφιοποίηση της νοηματικής γλώσσας είναι ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν οικονομικά τα σχέδια τα οποία αναπτύσσουν, συλλέγουν και προωθούν βέλτιστους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων πληκτρολογίου, των λεξικών, του λογισμικού μετάφρασης και των βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση των γλωσσών που βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή της ψηφιακής εξαφάνισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

61

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

GUE/NGL

Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

4

0

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Remo Sernagiotto

ENF

Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου