Διαδικασία : 2017/2278(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0378

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 829kWORD 91k
27.6.2018
PE 618.122v02-00 A8-0229/2018

σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

(2017/2278(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Carlos Coelho

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

(2017/2278(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αποτελεσματικές μέσα στην Ευρώπη και για την Ευρώπη» (COM(2017)0572),  

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Στήριξη των επενδύσεων μέσα από προαιρετική εκ των προτέρων αξιολόγηση των πτυχών των μεγάλων έργων υποδομής που άπτονται των δημόσιων συμβάσεων» (COM(2017)0573),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/1805, της 3ης Οκτωβρίου 2017, για την επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων – Δημιουργία δομής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων (C(2017)6654)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕK(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) (COM(2017)0242),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προτύπου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ (COM(2017)0590),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0229/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη το πλήρες δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τη συμβολή τους στην οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, και ότι πάνω από 250.000 δημόσιοι φορείς στην Ένωση δαπανούν ετησίως το 14 % περίπου του ΑΕγχΠ, ή σχεδόν 2.000 δισεκατομμύρια ευρώ, για την αγορά υπηρεσιών, έργων και προμηθειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνεπάγονται τη δαπάνη σημαντικού ποσού των χρημάτων των φορολογουμένων, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται με δεοντολογικό τρόπο, με διαφάνεια και ακεραιότητα και κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο όσον αφορά το κόστος, αλλά και την ποιότητα, προκειμένου να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη των ενωσιακών επιχειρήσεων και της απασχόλησης στην ΕΕ, και ότι η ευφυής χρήση των δημόσιων συμβάσεων μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο ούτως ώστε να επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, η οποία θα επιταχύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης στο εθνικό δίκαιο, η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας είναι θεμελιώδους σημασίας για να μπορούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν ευκολότερα και με μικρότερο κόστος σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, με πλήρη σεβασμό για τις ενωσιακές αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δρομολόγησε στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της καινοτομίας, στις 3 Οκτωβρίου 2017, και στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη διάρθρωση ενός οδηγού της Επιτροπής για τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, στις 7 Δεκεμβρίου 2017·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του 2016, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2017)0572, μόνο τέσσερα κράτη μέλη βασίστηκαν σε ψηφιακές τεχνολογίες για όλα τα κύρια στάδια των δημόσιων συμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση, η ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα των προσφορών, η ηλεκτρονική υποβολή, η ηλεκτρονική αξιολόγηση, η ηλεκτρονική ανάθεση, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το θεματικό ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Νοεμβρίου του 2017, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ο αριθμός των διαδικασιών υποβολής προσφορών με μία μόνο προσφορά αυξήθηκε από 14 % σε 29 % για την περίοδο 2006-2016, και ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2017)0572, «οι ΜΜΕ κερδίζουν μόλις το 45 % της αξίας των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών πάνω από τα κατώτατα όρια της ΕΕ, ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο σε σύγκριση με τον αντίκτυπό τους στην οικονομία»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ με τις οδηγίες του 2014, δεδομένου ότι διευκολύνουν τις δημόσιες συμβάσεις και επιβάλλουν περισσότερους ελέγχους, θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια βιώσιμη, πιο κοινωνική, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2017)0572, στο 55 % των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών χρησιμοποιείται ακόμη ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή αντί, παραδείγματος χάριν, στρατηγικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να είναι σίγουροι οι προμηθευτές ότι τα ενωσιακά συστήματα δημόσιων συμβάσεων εξασφαλίζουν απλές και προσβάσιμες ψηφιακές διαδικασίες, καθώς και την πλήρη διαφάνεια, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων·

Νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή

1.  επικροτεί, σχεδόν τέσσερα έτη αφότου ολοκληρώθηκε η εκτεταμένη αναθεώρηση του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, τη σειρά μη νομοθετικών μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή και αναμένει ότι θα δώσει έναυσμα για την καλύτερη εφαρμογή·

2.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για τον ρυθμό με τον οποίον πολλά κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις οδηγίες του 2014 στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και για τις πολλές καθυστερήσεις, και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος ορισμένων κρατών μελών· ζητεί επιτακτικά την ταχεία ολοκλήρωση της μεταφοράς σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

3.  εκφράζει ανησυχία για τον επόμενο γύρο προθεσμιών που προβλέπουν οι οδηγίες όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και τη μετάβαση των κρατών μελών στην πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών συμβάσεων, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης· τονίζει την ανάγκη να περιλαμβάνεται η προώθηση της πλήρους εφαρμογής των ηλεκτρονικών συμβάσεων στο ψηφιακό θεματολόγιο των κρατών μελών·

4.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει άμεσα τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της καινοτομίας και τον οδηγό για τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή των αντίστοιχων νομικών διατάξεων στα κράτη μέλη·

5.  καλεί την Επιτροπή να οργανώσει καλύτερα και σαφέστερα τους οδηγούς και τα άλλα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις κατά τρόπο πιο προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη, ούτως ώστε να παρέχεται ικανοποιητική επισκόπηση σε όλους τους επαγγελματίες στον τομέα των προμηθειών και παράλληλα να δίνεται προσοχή στις διαθέσιμες γλώσσες·

6.  επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τους επαγγελματίες στον τομέα των προμηθειών, του Φεβρουαρίου του 2018, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους να εξασφαλίζουν αποδοτικές και διαφανείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

Στρατηγικές και συντονισμένες συμβάσεις

7.  επισημαίνει ότι η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία επιτρέπει, περισσότερο από ποτέ, να χρησιμοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό μέσο για την προώθηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να τις αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν επίσης σημαντικό εργαλείο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς συμπληρώνουν τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές και προωθούν τις δημόσιες ακροάσεις και διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών·

8.  ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση καινοτόμων συμβάσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και, στο πλαίσιο αυτό, τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά επαναχρησιμοποιούμενα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα, ανακαινισμένα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, καθώς και άλλα βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντα και λύσεις·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις με στρατηγικό τρόπο, ούτως ώστε να προωθούν την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ άλλων για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβάλλουν συστηματικά τέτοιου είδους πολιτικές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να στηρίζουν, για τον σκοπό αυτόν, τους φορείς ανάθεσης και τους επαγγελματίες της δημόσιας διοίκησης στον τομέα των προμηθειών·

10.  τονίζει τη σημασία να μην είναι υπερβολικά επαχθείς οι όροι υποβολής προσφορών, ούτως ώστε να παραμένει δυνατή η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για όλες τις εταιρείες, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ·

11.  επικροτεί το παράδειγμα της υιοθέτησης εθνικών στρατηγικών για τις δημόσιες συμβάσεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να το ακολουθήσουν ως μέσο εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού των συστημάτων τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους· τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν εγκάρσιο τομέα για τους διάφορους κλάδους της δημόσιας διοίκησης και ότι είναι ζωτικής σημασίας να υφίσταται, όχι μόνο συντονισμός, αλλά και μια δομή διακυβέρνησης όπου θα συμμετέχουν οι κύριοι συμφεροντούχοι, ούτως ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι θεμελιώδεις αποφάσεις με πιο συνεργατικό τρόπο και να γίνονται αποδεκτές από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

12.  επικροτεί το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν μεριμνήσει ώστε να χρησιμοποιούνται κριτήρια ποιότητας (περιλαμβανομένης της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας), και ενθαρρύνει τη συστηματική εφαρμογή τους· προτρέπει τις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν κριτήρια πέρα από τη χαμηλότερη τιμή ή την οικονομική αποτελεσματικότητα, και να λαμβάνουν υπόψη ποιοτικές, περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές πτυχές·

13.  παρόλο που αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χαμηλή τιμή μπορεί να αντικατοπτρίζει καινοτόμες λύσεις και αποτελεσματική διαχείριση, εκφράζει τις ανησυχίες του για την υπερβολική χρήση της χαμηλότερης τιμής ως κύριου κριτηρίου ανάθεσης σε ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς να συνυπολογίζεται η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις αιτίες αυτής της κατάστασης, να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις και να προτείνουν κατάλληλες λύσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις εναρμονίζονται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρίες και με τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν στο πλαίσιο αυτό·

15.  ζητεί να εγκριθεί ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνυπολογίζουν οι αναθέτουσες αρχές τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, καθώς και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τις προμήθειες, εφόσον ενδείκνυται, και καλεί την Επιτροπή να συνδράμει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εφαρμογή της έννοιας της «κοστολόγησης του κύκλου ζωής»·

17.  επισημαίνει ότι οι καινοτόμοι, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράμετροι αποτελούν θεμιτά και βασικά κριτήρια ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, αλλά και ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να επιδιώκουν πράσινους, καινοτόμους ή κοινωνικούς στόχους μέσω καλά μελετημένων προδιαγραφών και επιτρέποντας την υποβολή εναλλακτικών προσφορών κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους στόχους της·

18.  υπενθυμίζει ότι το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι ανάδοχοι και οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν εκεί όπου εκτελούνται τα έργα, παρέχονται οι υπηρεσίες, ή παράγονται ή παρέχονται τα προϊόντα, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, καθώς και οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν την εν λόγω υποχρέωση κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των οδηγιών του 2014, και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·

19.  αναγνωρίζει ότι η ποιοτική αξιολόγηση των προσφορών απαιτεί εξειδικευμένους φορείς ανάθεσης, και καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στη διάδοση των μεθοδολογιών και πρακτικών αξιολόγησης, ιδιαίτερα με τη διοργάνωση εργαστηρίων και προγραμμάτων κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συνδρομή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα που αναθέτουν συμβάσεις·

20.  τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συνυπολογίζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύγχρονη δουλεία, το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω δημόσιων συμβάσεων δεν παράγονται κατά τρόπο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με τη δεοντολογία στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού στον νέο της οδηγό για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις·

21.  επικροτεί τις προσπάθειες αρκετών κρατών μελών να ορίσουν αρχές αρμόδιες για τον συντονισμό των συμβάσεων, και αναγνωρίζει ότι αυτό συμβάλλει στη σύναψη στρατηγικών και αποδοτικών συμβάσεων·

22.  ζητεί να αξιοποιήσουν περισσότερα κράτη μέλη τα πλεονεκτήματα των κεντρικών προμηθειών και της συγκέντρωσης των δημόσιων προμηθειών, και επισημαίνει ότι οι κεντρικές αρχές προμηθειών θα μπορούσαν και θα πρέπει να επιταχύνουν τη διάδοση της εμπειρογνωσίας, των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας·

23.  τονίζει ότι, προκειμένου ειδικά να προωθηθεί η καινοτομία, είναι σημαντικό να έχουν οι αναθέτουσες αρχές επαφή με την αγορά και να αξιοποιούν επαρκώς τη φάση προ της ανάθεσης ως προετοιμασία για τα επόμενα βήματα· κρίνει ότι είναι επίσης σημαντική η φάση προ της ανάθεσης για να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ·

24.  θεωρεί ότι μια νέα διαδικασία σύμπραξης θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας, και προτρέπει τις αναθέτουσες αρχές να συνεργάζονται με την αγορά, προκειμένου να αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα, έργα ή υπηρεσίες που δεν υφίστανται ακόμα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν δρομολογηθεί 17 διαδικασίες σύμπραξης καινοτομίας·

25.  επικροτεί την προαιρετική εκ των προτέρων αξιολόγηση των πτυχών των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλα έργα υποδομής, όπως προτείνει η Επιτροπή, και καλεί την τελευταία να υλοποιήσει ταχέως το γραφείο υποστήριξης, τον μηχανισμό προκήρυξης και τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό για τους κανόνες εμπιστευτικότητας·

Ψηφιοποίηση και ορθή διαχείριση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων

26.  εκφράζει τη λύπη του για την αργή εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση, και καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ταχεία ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών σε όλα τα κύρια στάδια, δηλαδή κατά την προκήρυξη, την πρόσβαση στις προσφορές και την υποβολή για αξιολόγηση, την ανάθεση της σύμβασης, την παραγγελία, την τιμολόγηση και την πληρωμή·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα ηλεκτρονικά έντυπα το αργότερο έως το τέλος του 2018·

28.  υπενθυμίζει ότι οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αποφέρουν ποικίλα σημαντικά οφέλη, όπως σημαντική εξοικονόμηση για όλα τα μέρη, απλουστευμένες και συντομευμένες διαδικασίες, μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη καινοτομία, καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων·

29.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα μητρώα συμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συμβάσεων, για τη βελτίωση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και των δεδομένων, και για την καλύτερη διακυβέρνηση των δημόσιων συμβάσεων·

30.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα διασύνδεσης των εθνικών μητρώων συμβάσεων με τη βάση δεδομένων TED, ούτως ώστε να αρθεί η υποχρέωση να δημοσιεύουν οι αναθέτουσες αρχές τις ίδιες πληροφορίες σε δύο συστήματα·

31.  επισημαίνει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν για τους υποψηφίους, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, όσον αφορά τις απαιτήσεις για πιστοποιητικά και υπογραφές, και ενθαρρύνει την εφαρμογή ενός καθεστώτος ήπιων απαιτήσεων, παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των υποψηφίων·

32.  τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν όλα τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή των δημοσίων συμβάσεων, περιλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν προσφορές, διαδικασίες και συμβάσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία, μεταξύ άλλων για να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογεί την ενιαία αγορά των συμβάσεων·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καινοτόμο χρήση δεδομένων ανοικτού μορφότυπου, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για να διαχειρίζεται μια κυβέρνηση τη δημόσια διοίκησή της, και ταυτόχρονα να παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να αξιοποιούν το οικονομικό δυναμικό των δεδομένων αυτών, προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στο πλαίσιο των φορέων που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι τα εν λόγω δεδομένα πρέπει πάντα να δημοσιεύονται με σεβασμό για την αρχή της αναλογικότητας και σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το επιχειρηματικό απόρρητο·

Ενιαία αγορά και βελτιωμένη πρόσβαση στις συμβάσεις

34.  τονίζει ότι η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ζωτικής σημασίας στις δημόσιες συμβάσεις, και επισημαίνει με απογοήτευση ότι τα τελευταία έτη έχει μειωθεί η ένταση του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ένωση· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη όπου σημειώνεται υψηλό ποσοστό διαγωνισμών με έναν μόνο υποψήφιο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα·

35.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών, επωφελούμενα της διευκόλυνσης που προβλέπουν οι αναθεωρημένοι ενωσιακοί κανόνες, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει εις βάθος υποστήριξη στον τομέα αυτόν· κρίνει ωστόσο ότι οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε συμβάσεις τέτοιου μεγέθους που ουσιαστικά να αποκλείονται οι ΜΜΕ από τον διαγωνισμό κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας·

36.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπουν οι οδηγίες του 2014 και να προτείνει νέες λύσεις εάν κρίνεται αναγκαίο·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επί τόπου εφαρμογή της αρχής «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» του άρθρου 46 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που απαιτεί από τις αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν τους κύριους λόγους για την απόφασή τους να μην υποδιαιρέσουν τη σύμβαση σε παρτίδες, η οποία πρέπει να εξηγείται συστηματικά στα έγγραφα της προμήθειας ή στη χωριστή έκθεση·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε διαγωνισμούς, για παράδειγμα με την υποχρεωτική υποδιαίρεση της σύμβασης σε παρτίδες, όταν αυτό είναι δυνατό, ή με την οριοθέτηση του κύκλου εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε διαδικασία υποβολής προσφοράς· υπογραμμίζει ότι με την υποδιαίρεση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας σε παρτίδες ενισχύεται ο ανταγωνισμός στην αγορά και παράλληλα αποφεύγεται ο κίνδυνος της εξάρτησης από έναν και μόνο προμηθευτή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτιση για τις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή τους σε διαδικασίες υποβολής προσφορών·

39.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει ειδικότερα τα εμπόδια που θέτουν οι γλωσσικοί, διοικητικοί, νομικοί και άλλοι φραγμοί στις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, και να προτείνει λύσεις ή να παρέμβει για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων·

40.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που αγοράζονται και να αποφεύγεται η εξάρτηση από έναν προμηθευτή, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα στον τομέα αυτόν·

41.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφών και ενοποιημένων δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ, και επισημαίνει ότι απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να επαληθεύεται η λογοδοσία των δημόσιων αρχών και να καταπολεμάται η απάτη και η διαφθορά·

42.  αποδέχεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της οδηγίας για τις διαδικασίες προσφυγής και την απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει νομοθετική αναθεώρηση, αλλά ζητεί να συνεχιστεί η συνεργασία των εθνικών φορέων ελέγχου και να παράσχει η Επιτροπή περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά τις οδηγίες·

43.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας δεν έχει αποφέρει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά διεθνικά έργα υποδομών, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής και τη σημασία της πρόσβασης σε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής προσφυγής·

Διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

45.  ζητεί να ληφθούν ενωσιακά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των προμηθευτών από την ΕΕ σε αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, καθώς η ενωσιακή αγορά δημόσιων συμβάσεων είναι μία από τις πιο ανοιχτές στον κόσμο·

46.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης ως προς ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την αγορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις μπαταρίες· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η σύνδεση των μέσων εμπορικής άμυνας και με τις πρακτικές για τις δημόσιες συμβάσεις·

47.  τονίζει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων έχουν μεγάλη οικονομική σημασία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δαπάνες δημόσιων συμβάσεων αντιπροσωπεύουν το 20 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, και τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, καθώς και η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μπορεί, ως εκ τούτου, να δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών και καλύτερη απόδοση για τους φορολογούμενους τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες·

48.  τονίζει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών είναι συχνά διά νόμου ή/και εκ των πραγμάτων κλειστές σε προσφέροντες από την ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να παράσχει καλύτερα στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, πάνω από το μισό της παγκόσμιας αγοράς προμηθειών είναι επί του παρόντος κλειστό στον ελεύθερο διεθνή ανταγωνισμό λόγω μέτρων προστατευτισμού, τα οποία εντείνονται παγκοσμίως, ενώ στην ΕΕ δημόσιες συμβάσεις αξίας περίπου 352 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι ανοικτές σε προσφέροντες από χώρες που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του ΠΟΕ περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣΠ)· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσει η ΕΕ τη συγκεκριμένη ανισορροπία χωρίς να καταφύγει σε μέτρα προστατευτισμού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παρόμοια πρόσβαση στην αγορά με εκείνη των ξένων ανταγωνιστών μας στην ενωσιακή αγορά, και επισημαίνει ότι το προτεινόμενο αποκαλούμενο μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) θα μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να συμβάλει στη δημιουργία μόχλευσης για να αυξηθεί η πρόσβαση στην αγορά·

49.  επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους έξι τομείς προτεραιότητας για τη δράση της Επιτροπής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και σε υποεθνικό επίπεδο, συνιστά έντονα επιθετικό συμφέρον της ΕΕ στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι πολλές ενωσιακές εταιρείες είναι άκρως ανταγωνιστικές σε διάφορους κλάδους· τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών εταιρειών σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην αλλοδαπή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, και ότι αυτή η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, καθώς και οι ενισχυμένοι κανόνες για σύγχρονες, αποδοτικές και διαφανείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, θα πρέπει να συνιστούν βασικά στοιχεία οποιαδήποτε εμπορικής συμφωνίας που θα συνάπτει η ΕΕ και παράλληλα να τηρούν πλήρως τους θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής που κατοχυρώνονται στις ενωσιακές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι οι οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, όπως ορίζουν οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς κατά την ανάθεση των συμβάσεων αυτών· επισημαίνει ότι οι διμερείς και υποπεριφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν εξασφαλίζουν πάντοτε πλήρη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών·

50.  υπογραμμίζει ότι κάθε στρατηγική για το άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών πρέπει να αντιμετωπίζει με συγκεκριμένο τρόπο τα εμπόδια και τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ, ούτως ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις αγορές, καθώς βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση όσον αφορά τη διείσδυση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αντίκτυπος που έχει στις ΜΜΕ η έκθεση σε νέους ανταγωνιστές από τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμπερίληψη φιλικών προς τις ΜΜΕ διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (περιλαμβανομένων των διασυνοριακών πρωτοβουλιών και της υποδιαίρεσης των συμβάσεων σε παρτίδες) στις εμπορικές συμφωνίες· τονίζει τα οφέλη που θα αποφέρει, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, η ψηφιοποίηση και η χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τρίτες χώρες·

51.  τονίζει ότι σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, δεν έχουν προσχωρήσει ακόμα στη ΣΔΣΠ, καθώς και ότι η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται επισήμως σε διαδικασία προσχώρησης, και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις προσπάθειες των τρίτων χωρών να προσχωρήσουν στη ΣΔΣΠ, καθώς οι πολυμερείς και πλειονομερείς συμφωνίες συνιστούν τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με φιλόδοξες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της ΣΔΣΠ, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία·

52.  τονίζει τη σημασία της ΣΔΣΠ όχι μόνο για την παροχή διά νόμου πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη παγκόσμιων και συγκλινόντων προτύπων για διαφανείς δημόσιες συμβάσεις ως σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· πιο συγκεκριμένα, καλεί την Επιτροπή να επιδιώκει να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις σχετικά με κοινούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή την καταγγελία κρουσμάτων διαφθοράς, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας για τους προσφέροντες·

Επαγγελματοποίηση

53.  επικροτεί τις συστάσεις της Επιτροπής για την επαγγελματοποίηση και καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων· συνιστά να διαφοροποιούνται τα είδη προμήθειας στο πλαίσιο κάθε σχεδίου, ιδιαίτερα επειδή η πρόσβαση των ΜΜΕ στις συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών και των ψηφιακών υποδομών ενδέχεται να διευκολύνεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι η πρόσβαση σε μεγάλες συμβάσεις προμηθειών στον τομέα των υποδομών·

54.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέσα χρηματοδοτικής στήριξης από ενωσιακά κονδύλια για τη στήριξη σχετικών δράσεων που αφορούν την επαγγελματοποίηση στα κράτη μέλη·

55.  εκφράζει τη λύπη του για το χαμηλό επίπεδο επαγγελματισμού μεταξύ των υπευθύνων για δημόσιες προμήθειες, και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δεξιότητες όλων εκείνων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων καθ’ όλα τα στάδιά της·

56.  υπογραμμίζει ότι τόσο οι φορείς ανάθεσης όσο και οι προμηθευτές πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να ενεργούν αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια των συμβάσεων, και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης και στα κριτήρια ποιότητας, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών κριτηρίων, όσον αφορά την επαγγελματοποίηση· θεωρεί ότι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα εάν βελτιωθεί η επιλογή του αντικειμένου προμήθειας από τις δημόσιες αρχές, καθώς και του τρόπου προμήθειάς του· με την επιφύλαξη της υπό διαπραγμάτευση διαδικασίας, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δημόσιες συμβάσεις συχνά ενδέχεται να ανατίθενται σε πιο έμπειρες εταιρείες, οι οποίες συνδράμουν στη φάση σχεδιασμού της σύμβασης προμήθειας και ως εκ τούτου είναι σε καλύτερη θέση να επικρατήσει η προσφορά τους·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να προτρέψουν τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν περαιτέρω πανεπιστημιακά μαθήματα σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο τομέα των δημόσιων συμβάσεων και να βελτιώσουν την κατάρτιση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών στον τομέα των προμηθειών, περιλαμβανομένων των εργαζομένων σε ΜΜΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη και την απορρόφηση προσβάσιμων εργαλείων ΤΠ· υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικών τεχνικών και ηλεκτρονικών δεξιοτήτων·

°

°  °

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 259 της 7.10.2017, σ. 28.

(2)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

(3)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

(4)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 133 της 6.5.2014, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις αρχές του 2014, οι συννομοθέτες της ΕΕ ολοκλήρωσαν την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτή η εκτεταμένη μεταρρύθμιση, αναγκαία για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως καθορίστηκε από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά του 2011, είχε ως σκοπό να εξυπηρετήσει άμεσα τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Τότε, το Κοινοβούλιο ήταν επαρκώς ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Επεδίωξε σταθερά –και πέτυχε– οι νέες οδηγίες να προσφέρουν στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες αγορές, για να προωθήσουν την ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων συμβάσεων και για να μεταβούν από την απλή ρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων στην εφαρμογή στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων.

Οι οδηγίες πράγματι προσφέρουν επιλογές και ευκαιρίες στα κράτη μέλη· ωστόσο κάθε χώρα είναι υπεύθυνη να κάνει τις επιλογές της. Επί του παρόντος, περίπου τέσσερα έτη μετά την επίσημη θέσπιση των οδηγιών, δεν υπάρχει σαφής εικόνα, ούτε πλήρης επισκόπηση της μεταφοράς και της εφαρμογής των οδηγιών στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό δυστυχώς οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι προέκυψαν σημαντικές καθυστερήσεις στη μεταφορά σε πολλά κράτη μέλη – στον βαθμό άλλωστε που η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για ορισμένα από αυτά.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το σύνολο ήπιων μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2017 και την επικαιροποιημένη στρατηγική της για τις δημόσιες συμβάσεις της Ένωσης· αυτό μπορεί να ενθαρρύνει την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων δημόσιων συμβάσεων στα κράτη μέλη και να επιταχύνει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις εφόσον είναι απαραίτητο.

Εντούτοις, ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει ότι το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετικά μέτρα, εφόσον προκύψει ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου δημόσιων συμβάσεων.

Οι οδηγίες του 2014 αποτελούν ευκαιρία για τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τους κανόνες τους για τις δημόσιες αγορές. Για τον σκοπό αυτό, σαφείς απαιτήσεις της οδηγίας είναι η ψηφιοποίηση των συμβάσεων (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις από την αρχή ως το τέλος), καθώς και η μέγιστη δυνατή απλούστευση. Τούτο αποτελεί ευκαιρία

- για μεγαλύτερη διαφάνεια·

- για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

- για λιγότερη γραφειοκρατία·

- για μια ισχυρότερη ενιαία αγορά.

Επιπλέον, οι νέες οδηγίες δεν καθορίζουν μόνο τους κανόνες προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι δημόσιες αρχές για να δικαιολογούν τον τρόπο που δαπανούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Περισσότερο από ποτέ, οι οδηγίες παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες στα κράτη μέλη για να επιτύχουν στρατηγικούς στόχους και να ακολουθήσουν πολιτικές μέσω των δημόσιων δαπανών. Οι δημόσιες συμβάσεις δεν είναι ένα απλό διαδικαστικό εργαλείο για τη ρύθμιση της δημόσιας αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων. Μπορούν να αποτελέσουν μέσο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη, για παράδειγμα:

- να προωθήσουν την καινοτομία·

- να προωθήσουν την πράσινη και κυκλική οικονομία·

- να επιδιώξουν κοινωνικούς στόχους που αφορούν π.χ. τα άτομα με αναπηρία ή τους ηλικιωμένους·

- να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο εισηγητής ανησυχεί για τον ρυθμό με τον οποίο τα κράτη μέλη εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και το σκοπούμενο βάθος των μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, δράττεται της ευκαιρίας να παροτρύνει τα κράτη μέλη

-  να μετακινηθούν, όπου είναι σκόπιμο, από το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής στις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής πλευράς προσφορές και στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής· να ενθαρρύνουν, από το υψηλότερο κρατικό επίπεδο, τους φορείς ανάθεσης και τους επαγγελματίες στον τομέα των προμηθειών σε κάθε χώρα να υιοθετήσουν αυτή την προσέγγιση·

-  να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, για παράδειγμα με την υποχρεωτική διαίρεση σε παρτίδες·

-  να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων·

-  να θέσουν σε εφαρμογή εργαλεία διαφάνειας, όπως μητρώα συμβάσεων και συστήματα που εξυπηρετούν την αρχή «μόνον άπαξ»·

-  να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων ολοκληρωμένων σχεδίων επαγγελματοποίησης·

-  να συλλέγουν και να αναλύουν συστηματικά τα δεδομένα των δημόσιων συμβάσεων·

-  να αξιοποιούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα των κεντρικών αγορών και των κεντρικών αρχών αγορών·

-  να χρησιμοποιούν τη φάση πριν από τη σύναψη των συμβάσεων και τη νέα διαδικασία συμπράξεων καινοτομίας για καινοτόμες αγορές·

-  να λάβουν δραστικά μέτρα για να αυξήσουν τις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις και τις συνεργατικές συμβάσεις·

Ο εισηγητής καλεί επίσης την Επιτροπή

-  να προσδιορίσει τις διαθέσιμες δυνατότητες στήριξης με κονδύλια της Ένωσης των σχετικών δράσεων που αφορούν την επαγγελματοποίηση στα κράτη μέλη·

-  να εστιάσει κατά προτεραιότητα στο γραφείο υποστήριξης για την προαιρετική εκ των προτέρων αξιολόγηση των πτυχών των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν τα μεγάλα έργα υποδομής·

-  να εγκρίνει άμεσα τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις·

-  να οργανώσει το σύνολο του διαθέσιμου καθοδηγητικού και λοιπού υλικού κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη που να παρέχει ικανοποιητική επισκόπηση στους επαγγελματίες στον τομέα των προμηθειών·

-  να συνδράμει τα κράτη μέλη με μεθοδολογίες για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής·

-  να μεριμνήσει για την έγκαιρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών εντύπων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

καθηγητής δρ Christopher Bovis, Πανεπιστήμιο του Hull

καθηγητής δρ Jörg Becker, Πανεπιστήμιο του Münster

Jaime Quesado, πρόεδρος της οντότητας κοινών υπηρεσιών της πορτογαλικής κυβέρνησης

Joan Prummel, σύμβουλος του ολλανδικού οργανισμού Rijkswaterstaat

Baiba A. Rubesa, διευθύνουσα σύμβουλος της Rail Baltica

Thomas Solbach, γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας

Business Europe

UEAPME (Ευρωπαϊκή ένωση βιοτεχνιών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)

Eurocities

OpenPEPPOL (Πανευρωπαϊκές επιγραμμικές δημόσιες συμβάσεις)

Συμβούλιο αρχιτεκτόνων της Ευρώπης/ Ομοσπονδιακό επιμελητήριο γερμανών αρχιτεκτόνων

RESAH (Δίκτυο νοσοκομειακών προμηθειών)/ Ένωση EHPPA

IFPSM (Διεθνής ομοσπονδία διαχείρισης αγορών και εφοδιαστικής αλυσίδας)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (24.5.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

(2017/2278(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Caspary

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων έχουν μεγάλη οικονομική σημασία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δαπάνες δημόσιων συμβάσεων αντιπροσωπεύουν το 20 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, και τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών και η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν, ως εκ τούτου, να δώσουν μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών και καλύτερη απόδοση για τους φορολογούμενους στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες·

2.  επισημαίνει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών είναι συχνά διά νόμου ή/και εκ των πραγμάτων κλειστές σε προσφέροντες από την ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να παράσχει καλύτερα στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, πάνω από το μισό της παγκόσμιας αγοράς δημόσιων συμβάσεων είναι επί του παρόντος κλειστό στον ελεύθερο διεθνή ανταγωνισμό λόγω μέτρων προστατευτισμού, τα οποία εντείνονται παγκοσμίως, ενώ στην ΕΕ δημόσιες συμβάσεις αξίας περίπου 352 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι ανοικτές σε προσφέροντες από χώρες που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεων (ΣΔΣ)· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσει η ΕΕ τη συγκεκριμένη ανισορροπία χωρίς να καταφύγει σε μέτρα προστατευτισμού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παρόμοια πρόσβαση στην αγορά με εκείνη των ξένων ανταγωνιστών μας στην ενωσιακή αγορά και επισημαίνει ότι το προτεινόμενο μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να συμβάλει στη δημιουργία μόχλευσης για αυξημένη πρόσβαση στην αγορά·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους έξι τομείς προτεραιότητας για τη δράση της Επιτροπής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και σε υποεθνικό επίπεδο, συνιστά έντονα επιθετικό συμφέρον της ΕΕ στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι πολλές ενωσιακές εταιρείες είναι άκρως ανταγωνιστικές σε διάφορους κλάδους· τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών εταιρειών σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην αλλοδαπή· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, και υπενθυμίζει ότι αυτή η βελτιωμένη πρόσβαση, καθώς και οι ενισχυμένοι κανόνες για σύγχρονες, αποδοτικές και διαφανείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, θα πρέπει να συνιστούν βασικά στοιχεία σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία που συνάπτει η ΕΕ και παράλληλα να τηρούν πλήρως τους θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής που κατοχυρώνονται στις ενωσιακές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι οι οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, όπως ορίζουν οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, και προωθεί, στο πλαίσιο αυτό, την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς κατά την ανάθεση των συμβάσεων αυτών· επισημαίνει ότι οι διμερείς και υποπεριφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν εξασφαλίζουν πάντοτε πλήρη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών·

4.  τονίζει ότι κάθε στρατηγική για το άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών πρέπει να αντιμετωπίζει με συγκεκριμένο τρόπο τα εμπόδια και τις ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ούτως ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις αγορές, καθώς βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση όσον αφορά τη διείσδυση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών· θεωρεί ότι οι επιπτώσεις που έχει στις ΜΜΕ η έκθεση σε νέους ανταγωνιστές από τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να ληφθεί δεόντως υπόψη· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμπερίληψη φιλικών προς τις ΜΜΕ διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών πρωτοβουλιών και της κατάτμησης των διαγωνισμών σε τμήματα) στις εμπορικές συμφωνίες· τονίζει τα δυνητικά οφέλη, ιδίως για τις ΜΜΕ, της ψηφιοποίησης μέσω ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τρίτες χώρες·

5.  επισημαίνει ότι σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, δεν έχουν προσχωρήσει ακόμα στη ΣΔΣ, καθώς και ότι η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται επισήμως σε διαδικασία προσχώρησης, και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις προσπάθειες των τρίτων χωρών να προσχωρήσουν στη ΣΔΣ, καθώς οι πολυμερείς και πλειομερείς συμφωνίες συνιστούν τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με φιλόδοξες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της ΣΔΣ, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία·

6.  τονίζει τη σημασία της ΣΔΣ όχι μόνο για την παροχή διά νόμου πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων τρίτων χωρών, αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη παγκόσμιων και συγκλινόντων προτύπων για διαφανείς δημόσιες συμβάσεις ως σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να επιδιώκει ειδικότερα τη συμπερίληψη στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεων σχετικά με κοινούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίοι θα κάνουν δυνατή την αναφορά κρουσμάτων διαφθοράς, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας για τους προσφέροντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Helmut Scholz

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

S&D

Emmanuel Maurel

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (20.3.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

(2017/2278(INI))

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

  έχοντας υπόψη το προαιρετικό μέσο των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων (ΟΔΣ),

Τροπολογία    2

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Β α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την πράσινη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Τροπολογία    3

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Γ α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για να καταστεί ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, με πλήρη σεβασμό των ενωσιακών αρχών της διαφάνειας και του ανταγωνισμού·

Τροπολογία    4

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2016, φαίνεται ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες για όλα τα κύρια στάδια των δημοσίων συμβάσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016, φαίνεται ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη βασίστηκαν στις ψηφιακές τεχνολογίες για όλα τα κύρια στάδια των δημοσίων συμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση, η ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα διαγωνισμών, η ηλεκτρονική υποβολή, η ηλεκτρονική αξιολόγηση, η ηλεκτρονική ανάθεση, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές πληρωμές·

Τροπολογία    5

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το θεματικό ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ο αριθμός των διαδικασιών υποβολής προσφορών με μόνο μία προσφορά αυξήθηκε από 14 % σε 29 % για την περίοδο 2006-2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το θεματικό ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ο αριθμός των διαδικασιών υποβολής προσφορών με μόνο μία προσφορά αυξήθηκε από 14 % σε 29 % για την περίοδο 2006-2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «οι ΜΜΕ κερδίζουν μόλις το 45% της αξίας των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών πάνω από τα κατώτατα όρια της ΕΕ, ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο σε σύγκριση με τον αντίκτυπό τους στην οικονομία»·

Τροπολογία    6

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Θ α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο από την πλευρά της ζήτησης για την υιοθέτηση και παραγωγή οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στη μείωση των συνολικών εκπομπών από τις μεταφορές·

Τροπολογία    7

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

1.  επικροτεί, σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου ολοκληρώθηκε η εκτεταμένη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, τη σειρά μη νομοθετικών μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή και ελπίζει ότι αυτό θα δώσει ώθηση για καλύτερη εφαρμογή·

1.  επικροτεί, σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου ολοκληρώθηκε η εκτεταμένη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, τη σειρά μη νομοθετικών μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή και αναμένει ότι αυτό θα δώσει ώθηση για καλύτερη εφαρμογή·

Τροπολογία    8

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τον ρυθμό με τον οποίον πολλά κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις οδηγίες του 2014 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και για τις πολλές καθυστερήσεις, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για έναν μικρό αριθμό κρατών μελών·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τον ρυθμό με τον οποίον πολλά κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις οδηγίες του 2014 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και για τις πολλές καθυστερήσεις, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για ορισμένα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την επιβολή του κεκτημένου στους τομείς της ενιαίας αγοράς, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ, που θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση·

Τροπολογία    9

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

2α.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη μεταφορά των οδηγιών του 2014 στην εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών, και καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν μέτρα που αυξάνουν τον όγκο της γραφειοκρατίας προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη ενιαία αγορά δημοσίων συμβάσεων·

Τροπολογία    10

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

7.   επισημαίνει ότι η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, επιτρέπει, περισσότερο από ποτέ, να χρησιμοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό μέσο για την προώθηση στόχων πολιτικής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτό·

7.  επισημαίνει ότι η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, επιτρέπει, περισσότερο από ποτέ, να χρησιμοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό μέσο για την προώθηση στόχων πολιτικής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτό· υπενθυμίζει ότι, επίσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την απόκριση σε περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές, που είναι βιώσιμες από περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά·

Τροπολογία    11

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

7α.  ζητεί την εκτεταμένη χρήση καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων για την υλοποίηση της πράσινης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Τροπολογία    12

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

8.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις στρατηγικά για να προωθούν τη βιώσιμη, κυκλική και κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία, καθώς και την καινοτομία, την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν αυτές τις πολιτικές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να στηρίζουν, για τον σκοπό αυτόν, τους φορείς ανάθεσης και τους ασχολούμενους με τις δημόσιες συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις στρατηγικά για να προωθούν την καινοτόμο, βιώσιμη, κυκλική και κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία, η οποία προωθεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν αυτές τις πολιτικές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να στηρίζουν, για τον σκοπό αυτόν, τους φορείς ανάθεσης και τους ασχολούμενους με τις δημόσιες συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση·

Τροπολογία    13

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

10.  επικροτεί το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει την αποδοχή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και ενθαρρύνει τη συστηματική εφαρμογή της·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει την αποδοχή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και ενθαρρύνει τη συστηματική εφαρμογή της· υπογραμμίζει τη σημασία των πράσινων κριτηρίων για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά·

Τροπολογία    14

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

11.  παρότι αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χαμηλή τιμή αντικατοπτρίζει καινοτόμες λύσεις και αποτελεσματική διαχείριση, ανησυχεί για την υπερβολική χρήση της χαμηλότερης τιμής ως κριτηρίου ανάθεσης σε ορισμένα κράτη μέλη, και συνεπώς ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις αιτίες αυτής της κατάστασης·

11.  παρότι αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χαμηλή τιμή αντικατοπτρίζει καινοτόμες λύσεις και αποτελεσματική διαχείριση, ανησυχεί για την υπερβολική χρήση της χαμηλότερης τιμής ως του βασικού κριτηρίου ανάθεσης χωρίς ισοδύναμο συνυπολογισμό άλλων κριτηρίων σε ορισμένα κράτη μέλη, και συνεπώς ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις αιτίες αυτής της κατάστασης·

Τροπολογία    15

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

12α.  υπογραμμίζει ότι, κατά την εφαρμογή του LCC, οι αγοραστές του δημοσίου τομέα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος της χρήσης, συντήρησης και διάθεσης πόρων, που δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή αγοράς, ιδίως δεδομένου ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, έργου ή υπηρεσίας, μεταξύ άλλων με την εξοικονόμηση στη χρήση ενέργειας, νερού και καυσίμων, στη συντήρηση και αντικατάσταση, καθώς και στο κόστος διάθεσης·

Τροπολογία    16

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 13

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

13.  σημειώνει ότι οι καινοτόμοι, κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράμετροι αποτελούν νόμιμα κριτήρια ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, αλλά ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να επιδιώκουν πράσινους, καινοτόμους ή κοινωνικούς στόχους μέσω καλά μελετημένων προδιαγραφών και επιτρέποντας τις παραλλαγές προσφορών·

13.  επισημαίνει ότι οι καινοτόμοι, κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράμετροι αποτελούν σημαντικά κριτήρια ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, αλλά ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να επιδιώκουν πράσινους, βιώσιμους, καινοτόμους ή κοινωνικούς στόχους μέσω καλά μελετημένων προδιαγραφών και επιτρέποντας τις παραλλαγές προσφορών· υπενθυμίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης κριτηρίων ποιότητας ως κριτήρια ανάθεσης, π.χ. στην προώθηση των τοπικά παραγόμενων τροφίμων·

Τροπολογία    17

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13α.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των συμβάσεων για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα από τοπικούς παραγωγούς, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να υποστηριχθούν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στην αγροτική οικονομία·

Τροπολογία    18

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13α.  επισημαίνει τη σημασία της χρηματοδότησης πράσινων έργων υποδομής μεταφορών, π.χ. των υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι τα κριτήρια ανάθεσης για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα·

Τροπολογία    19

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13α.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα (για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών) και τη συμπερίληψη δεσμευτικών στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις για το 2025 και το 2030, οι οποίοι θα αυξήσουν τη διείσδυση στην αγορά των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και θα συμβάλουν στην πορεία της Ένωσης προς τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών·

Τροπολογία    20

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 16

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

16.  ζητεί να αξιοποιήσουν περισσότερα κράτη μέλη τα πλεονεκτήματα των κεντρικών αγορών και της συγκέντρωσης των δημόσιων αγορών, και σημειώνει ότι οι κεντρικές αρχές αγορών μπορούν να επιταχύνουν τη διάδοση της εμπειρογνωσίας, των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας·

16.  ζητεί να αξιοποιήσουν περισσότερα κράτη μέλη τα πλεονεκτήματα των κεντρικών αγορών και της συγκέντρωσης των δημόσιων αγορών, και σημειώνει ότι οι κεντρικές αρχές αγορών θα μπορούσαν και θα πρέπει να επιταχύνουν τη διάδοση της εμπειρογνωσίας, των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας·

Τροπολογία    21

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 19 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19α.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης σε σχέση με τους ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, ιδίως, αλλά όχι μόνον, όσον αφορά την αγορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις μπαταρίες· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση μεταξύ των μέσων εμπορικής άμυνας και των πρακτικών για τις δημόσιες συμβάσεις·

Τροπολογία    22

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 25

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

25.  σημειώνει με λύπη του τη μειωμένη ένταση του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ένωση τα τελευταία χρόνια, και προτρέπει τα κράτη μέλη στα οποία καταγράφεται υψηλό ποσοστό διαγωνισμών με μόνο έναν υποψήφιο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα·

25.  σημειώνει με λύπη του τη μειωμένη ένταση του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ένωση τα τελευταία χρόνια, και προτρέπει ιδίως τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό διαγωνισμών με μόνο έναν υποψήφιο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα βελτιώνοντας την πρόσβαση στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων·

26Τροπολογία    23

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 26

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

26.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, επωφελούμενα της διευκόλυνσης που προβλέπουν οι αναθεωρημένοι κανόνες της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα·

26.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, επωφελούμενα της διευκόλυνσης που προβλέπουν οι αναθεωρημένοι κανόνες της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει εις βάθος υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα·

Τροπολογία    24

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 27

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπουν οι οδηγίες του 2014 και να προτείνει νέες λύσεις αν είναι αναγκαίο·

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των μέτρων που προβλέπουν οι οδηγίες του 2014 και να προτείνει νέες λύσεις όταν οι διαδικασίες αναθεώρησης δείχνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο·

Τροπολογία    25

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 28

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

28.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, για παράδειγμα με υποχρεωτική διαίρεση σε παρτίδες·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και εκτός των εθνικών συνόρων τους, για παράδειγμα με υποχρεωτική διαίρεση σε παρτίδες, με τη θέσπιση ενός ορίου στον κύκλο εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε μια διαδικασία διαγωνισμού, με τη μείωση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης ή τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις πρότερες διαβουλεύσεις της αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτιση για τις ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαγωνισμών·

Τροπολογία    26

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 29

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

29.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει ειδικότερα τα εμπόδια που θέτουν οι γλωσσικοί φραγμοί στις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, και να προτείνει λύσεις·

29.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει ειδικότερα τα εμπόδια που θέτουν οι γλωσσικοί φραγμοί στις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, είτε είναι νομικοί είτε άλλης φύσης, και να προτείνει λύσεις ή να παρέμβει προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις είναι λειτουργικές·

Τροπολογία    27

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 37 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος

Τροπολογία

 

37α.   υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής και τη σημασία της πρόσβασης σε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής προσφυγής·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

20.3.2018

 

 

 


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Kerstin Westphal


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 31 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου