Procedure : 2017/2278(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0229/2018

Ingediende teksten :

A8-0229/2018

Debatten :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Stemmingen :

PV 04/10/2018 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0378

VERSLAG     
PDF 591kWORD 82k
27.6.2018
PE 618.122v02-00 A8-0229/2018

over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

(2017/2278(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Carlos Coelho

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

(2017/2278(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2017 met als titel "Succesvolle overheidsopdrachten in en voor Europa" (COM(2017)0572),  

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2017 met als titel "Investeringen ondersteunen via een vrijwillige voorafgaande beoordeling van de aanbestedingsaspecten van grote infrastructuurprojecten" (COM(2017)0573),

–  gezien Aanbeveling (EU) 2017/1805 van de Commissie van 3 oktober 2017 betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten met als titel "Ontwikkeling van een architectuur voor de professionalisering van overheidsopdrachten" (C(2017)6654)(1),

–  gezien Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG(2),

–  gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en tot intrekking van Richtlijn 2004/17/EG(3),

–  gezien Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten(4),

–  gezien het verslag van de Commissie van 17 mei 2017 over de herziening van de praktische toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (COM(2017)0242),

–  gezien Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten(5),

–  gezien het verslag van de Commissie van 11 oktober 2017 over de beoordeling van de Europese norm voor elektronische facturering, overeenkomstig Richtlijn 2014/55/EU (COM(2017)0590),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 februari 2018,

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, het advies van de Commissie internationale handel en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0229/2018),

A.  overwegende dat het potentieel van overheidsopdrachten nog niet volledig wordt benut om te helpen een concurrerende sociale markteconomie op te bouwen, en overwegende dat meer dan 250 000 overheden in de Unie jaarlijks circa 14 % van het bbp, of bijna 2 000 miljard euro, besteden aan de aankoop van diensten, werkzaamheden en leveringen;

B.  overwegende dat overheidsopdrachten de besteding van een grote hoeveelheid geld van de belastingbetaler met zich meebrengt, hetgeen inhoudt dat deze opdrachten op een ethische manier, transparant, integer en zo doeltreffend mogelijk moeten worden uitgevoerd, zowel wat kosten als behaalde kwaliteit betreft, teneinde burgers kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten te leveren;

C.  overwegende dat de juiste handhaving van de regels inzake overheidsopdrachten een essentieel instrument is ten behoeve van een sterkere interne markt en de groei van EU-bedrijven en banen in de Unie, en overwegende dat een slim gebruik van overheidsopdrachten een strategisch instrument kan zijn om de doelstellingen van de EU inzake slimme, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken, zodat de overgang naar duurzamere toeleveringsketens en bedrijfsmodellen wordt bespoedigd;

D.  overwegende dat het wat de omzetting van EU-regels inzake overheidsopdrachten en concessies betreft van essentieel belang is dat het EU-recht volledig wordt omgezet en uitgevoerd, zodat het voor kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker en goedkoper wordt om in te schrijven op overheidsopdrachten, met volledige inachtneming van de EU-beginselen inzake transparantie en mededinging;

E.  overwegende dat de Commissie op 3 oktober 2017 een gerichte raadpleging heeft gehouden over ontwerprichtsnoeren betreffende overheidsopdrachten voor innovatie, op 7 december 2017 gevolgd door een gerichte raadpleging over de reikwijdte en opzet van een gids van de Commissie over maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten;

F.  overwegende dat volgens een onderzoek uit 2016, aangehaald in de mededeling van de Commissie COM(2017)0572, slechts vier lidstaten een beroep deden op digitale technologieën bij alle belangrijkste fasen van de procedures inzake overheidsopdrachten, zoals e-kennisgeving, e-toegang tot aanbestedingsdocumenten, e-indiening, e-evaluatie, e-gunning, e-bestelling, e-facturering en e-betaling;

G.  overwegende dat volgens het thematisch overzicht inzake overheidsopdrachten van november 2017 in het kader van het Europees Semester het aantal aanbestedingsprocedures met slechts één inschrijving in de periode 2006-2016 is gestegen van 14 % naar 29 %, en dat kmo's volgens de mededeling van de Commissie COM(2017)0572 "slechts 45 % van de waarde van overheidsopdrachten boven de drempels van de EU winnen, wat duidelijk te laag is in verhouding tot hun economisch gewicht";

H.  overwegende dat de nieuwe regels die voortvloeien uit de richtlijnen van 2014 het plaatsen van overheidsopdrachten vergemakkelijken en meer controle opleggen en aldus moeten bijdragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie inzake een duurzame, socialere, innovatievere en inclusievere Europese economie;

I.  overwegende dat volgens de mededeling van de Commissie COM(2017)0572 bij 55 % van alle overheidsopdrachten nog altijd de laagste prijs als het enige gunningscriterium wordt gebruikt, in plaats van - bijvoorbeeld - strategische sociale en milieucriteria;

J.  overwegende dat de Europese Unie zich gecommitteerd heeft aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN;

K.  overwegende dat het van cruciaal belang is dat leveranciers het vertrouwen hebben dat het stelsel van de Unie inzake overheidsopdrachten voorziet in eenvoudige en toegankelijke digitale procedures, volledige transparantie, integriteit en gegevensbeveiliging;

Wettelijk kader en toepassing

1.  is, bijna vier jaar na afronding van de uitgebreide herziening van het wettelijk kader voor overheidsopdrachten, verheugd over de door de Commissie voorgestelde reeks niet-wetgevende maatregelen en verwacht dat dit een nieuwe impuls zal geven aan een betere tenuitvoerlegging;

2.  is zeer teleurgesteld over het tempo waarin veel lidstaten de richtlijnen van 2014 inzake overheidsopdrachten hebben omgezet, alsook over de vele vertragingen, en betreurt het feit dat de Commissie tegen enkele lidstaten inbreukprocedures heeft moeten inleiden; dringt aan op een snelle, volledige omzetting in alle lidstaten, zonder enige verdere vertraging;

3.  maakt zich zorgen over de in de richtlijnen vastgelegde volgende reeks termijnen met betrekking tot elektronische aanbesteding, alsook over de overstap van de lidstaten naar volledige e-aanbesteding, met inbegrip van e‑facturering; benadrukt dat de bevordering van volledig elektronische aanbestedingen deel moet uitmaken van de digitale agenda's van de lidstaten;

4.  verzoekt de Commissie de richtsnoeren betreffende overheidsopdrachten voor innovatie en de gids over maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten zo spoedig mogelijk af te ronden teneinde de toepassing van de betreffende wettelijke bepalingen in de lidstaten te vergemakkelijken;

5.  verzoekt de Commissie de gidsen en andere instrumenten die zijn ontwikkeld om de lidstaten te helpen bij de toepassing van het kader voor overheidsopdrachten, beter, duidelijker, toegankelijker en op een gebruiksvriendelijkere manier te organiseren, en wel zodanig dat professionals op het gebied van overheidsopdrachten een goed overzicht krijgen en er rekening wordt gehouden met de beschikbare talen;

6.  is verheugd over de nieuwe Leidraad Overheidsopdrachten voor professionals van februari 2018 die tot doel heeft nationale, regionale en lokale overheidsambtenaren te helpen doeltreffende en transparante procedures voor overheidsopdrachten te waarborgen voor met EU-middelen gefinancierde projecten;

Strategische en gecoördineerde aanbestedingen

7.  wijst erop dat de huidige wetgeving van de Unie meer dan ooit mogelijk maakt dat overheidsopdrachten worden ingezet als strategisch instrument voor het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen van de EU, en spoort de lidstaten aan hier optimaal gebruik van te maken; herinnert eraan dat overheidsopdrachten op regionaal en lokaal niveau eveneens een belangrijk instrument vormen om lokale en regionale strategieën te voltooien, en moedigt de organisatie van hoorzittingen en raadplegingen met de eindgebruikers van producten en diensten aan;

8.  doet een oproep om op grote schaal gebruik te maken van innovatieve aanbestedingen om slimme, groene en inclusieve groei te realiseren en de circulaire economie te versterken; onderstreept het belang van de circulaire economie en, in dit verband, de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe richtlijnen betreffende overheidsopdrachten hebben geboden wat betreft goederen en diensten, hergebruikte, gerepareerde, gereviseerde, gerenoveerde en andere duurzame en hulpbronnenefficiënte producten en oplossingen;

9.  roept de lidstaten op strategisch gebruik te maken van overheidsopdrachten ter bevordering van een slimme, duurzame en inclusieve groei, onder meer voor kmo's en sociale ondernemingen; benadrukt dat de lidstaten hiertoe dergelijk beleid op het hoogste niveau stelselmatig moeten identificeren en inkopers en professionals in de overheidsdiensten moeten ondersteunen;

10.  wijst erop dat het belangrijk is dat aanbestedingsprocedures niet te ingewikkeld zijn, teneinde te waarborgen dat alle ondernemingen, inclusief kmo's, toegang tot overheidsopdrachten behouden;

11.  is ingenomen met het gegeven dat er een aantal nationale strategieën inzake overheidsopdrachten is vastgesteld, en spoort de lidstaten aan dit voorbeeld te volgen met het oog op het moderniseren en stroomlijnen van hun eigen systemen voor overheidsopdrachten om aldus de efficiëntie ervan te vergroten; benadrukt dat alle overheidssectoren te maken hebben met overheidsopdrachten en dat het dus essentieel is om niet alleen te zorgen voor coördinatie, maar ook voor een bestuursstructuur waarbij de belangrijkste spelers betrokken zijn, zodat fundamentele besluiten in betere samenwerking kunnen worden genomen en door alle betrokken partijen worden aanvaard;

12.  is verheugd over het feit dat een groot aantal lidstaten voorzieningen heeft getroffen voor het gebruik van kwaliteitscriteria (inclusief de beste prijs-kwaliteitsverhouding), en dringt aan op de structurele toepassing ervan; dringt erop aan dat aanbestedende diensten andere criteria dan uitsluitend hetzij de prijs, hetzij de kostenefficiëntie toepassen, en dat zij daarbij rekening houden met kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten;

13.  erkent dat in sommige gevallen de laagste prijs een teken is van innovatieve oplossingen en doeltreffend beheer, maar maakt zich zorgen over het feit dat in een aantal lidstaten de laagste prijs te vaak als belangrijkste gunningscriterium wordt gehanteerd, waarbij niet wordt gekeken naar kwaliteit, duurzaamheid en sociale inclusie; dringt er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan de redenen hiervoor te onderzoeken en indien nodig passende oplossingen voor te stellen;

14.  dringt er bij de lidstaten op aan te waarborgen dat hun praktijken op het gebied van overheidsopdrachten stroken met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; roept de lidstaten in dit verband op raadpleging van personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen, te bevorderen;

15.  dringt aan op een Europese ethische code op het gebied van overheidsopdrachten voor de diverse actoren in het aanbestedingsproces;

16.  benadrukt dat het van belang is dat aanbestedende diensten, in voorkomend geval, bij het nemen van aankoopbeslissingen de gehele levenscyclus van producten in aanmerking nemen, inclusief hun invloed op het milieu, en verzoekt de Commissie ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van methoden ten behoeve van de toepassing van "de levenscycluskostenberekening";

17.  wijst erop dat innovatieve, sociale en milieuoverwegingen in het kader van overheidsopdrachten legitieme en essentiële gunningscriteria zijn, en dat aanbestedende diensten ook groene, innovatieve of maatschappelijke doelstellingen kunnen nastreven door middel van goed doordachte specificaties en door op niet-discriminerende wijze andere aanbiedingen toe te staan, mits deze kenmerken verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht en de doelstellingen ervan;

18.  herinnert eraan dat de lidstaten uit hoofde van het wetgevingskader van de Unie voor overheidsopdrachten verplicht zijn te waarborgen dat aannemers en onderaannemers zich volledig houden aan de milieu-, de sociale en de arbeidsrechtregels die gelden op de plaats waar werken worden uitgevoerd, diensten worden geleverd of goederen worden geproduceerd of geleverd, zoals bedoeld in de toepasselijke internationale verdragen, de wetgeving van de Unie en van de lidstaten, alsook in overeenkomstig het nationale recht en de nationale praktijken gesloten collectieve overeenkomsten; verzoekt de Commissie te waarborgen dat de lidstaten zich bij de omzetting en toepassing van de richtlijnen van 2014 aan deze verplichting houden, én de uitwisseling van goede praktijken op dit vlak te faciliteren;

19.  erkent dat voor een kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen deskundige inkopers nodig zijn en verzoekt de Commissie de lidstaten bij te staan bij de verbreiding van evaluatiemethoden en -praktijken, in het bijzonder middels de organisatie van workshops en opleidingen; beklemtoont dat de bedoelde bijstand beschikbaar moet zijn op alle bij overheidsopdrachten betrokken administratieve niveaus;

20.  benadrukt dat bij maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten rekening moet worden gehouden met de toeleveringsketens en met de risico's die verbonden zijn aan verschijnselen als moderne slavernij, sociale dumping en mensenrechtenschendingen; is van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om te waarborgen dat goederen en diensten die via overheidsopdrachten worden verworven niet het resultaat zijn van enige vorm van mensenrechtenschending; verzoekt de Commissie in haar nieuwe gids inzake sociale aspecten van overheidsopdrachten aparte bepalingen op te nemen inzake ethiek in de toeleveringsketens;

21.  is verheugd over de inspanningen van verschillende lidstaten gericht op het inrichten van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten, en erkent dat dit het uitvoeren van strategische en efficiënte aanbestedingstechnieken bevordert;

22.  dringt erop aan dat meer lidstaten gebruikmaken van gecentraliseerde aankopen en de samenvoeging van overheidsaankopen, en wijst erop dat gecentraliseerde aankoopcentrales de verspreiding van vakkennis, beste praktijken en innovatie zouden kunnen en moeten versnellen;

23.  benadrukt dat het, met name met het oog op het stimuleren van innovatie, van belang is dat aanbestedende diensten nauw contact met de markt onderhouden en in voldoende mate de aan de aanbesteding voorafgaande fase benutten ter voorbereiding op de volgende stappen; is van oordeel dat de aan de aanbesteding voorafgaande fase ook voor de participatie van kmo's essentieel is;

24.  is van mening dat de nieuwe partnerschapsprocedure zal bijdragen tot het stimuleren van innovatie, en spoort de aanbestedende diensten aan met de markt samen te werken bij het ontwikkelen van nog niet bestaande innovatieve methoden, producten, werken of diensten; verwelkomt in dit verband dat tot nu toe 17 miljoen innovatiepartnerschappen zijn geïnitieerd;

25.  is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde vrijwillige voorafgaande beoordeling van de aanbestedingsaspecten van grote infrastructuurprojecten, en verzoekt de Commissie de helpdesk, het kennisgevingsmechanisme en het mechanisme voor de uitwisseling van informatie snel te implementeren, met volledige inachtneming van de vertrouwelijkheid;

Digitalisering en een goed beheer van de aanbestedingsprocedures

26.  betreurt het feit dat de toepassing van digitale technologieën in het kader van overheidsopdrachten in de Unie maar traag op gang komt, en roept de lidstaten op te streven naar een snelle omvorming van de procedures en de invoering van e‑processen tijdens alle belangrijke fasen, te weten vanaf de kennisgeving, de toegang tot aanbestedingen en het indienen van inschrijvingen, tot de evaluatie, het gunnen van de opdracht, het bestellen en factureren, en de betaling;

27.  verzoekt de Commissie en de lidstaten de e-formulieren uiterlijk eind 2018 te hebben ingevoerd;

28.  herinnert eraan dat e-aanbestedingen een reeks belangrijke voordelen hebben, zoals significante besparingen voor alle betrokken partijen, vereenvoudigde en kortere procedures, minder bureaucratie en administratieve rompslomp, grotere transparantie en meer innovatie, alsook eenvoudiger toegang voor kmo's tot markten voor overheidsopdrachten;

29.  is het eens met de Commissie dat aanbestedingsregisters als kostenefficiënte tool kunnen dienen voor het beheer van de contracten, het verhogen van de mate van transparantie en integriteit en de kwaliteit van de gegevens, alsook voor een beter bestuur inzake overheidsopdrachten;

30.  verzoekt de Commissie na te gaan of de registers van nationale contracten kunnen worden aangesloten op de TED-databank (Tenders Electronic Daily) voor aanbestedingen, zodat voorkomen wordt dat aanbestedende instanties dezelfde informatie via twee systemen bekend moeten maken;

31.  wijst op de problemen waar inschrijvers, en vooral kmo's, mogelijk mee te maken krijgen met betrekking tot de vereisten ten aanzien van certificaten en handtekeningen, en dringt aan op de toepassing van een vereenvoudigde reeks vereisten in dit opzicht, alsook op de volledige toepassing van het eenmaligheidsbeginsel teneinde de lasten voor inschrijvers tot een minimum te beperken;

32.  benadrukt dat alle lidstaten in staat moeten zijn om alle noodzakelijke gegevens te verstrekken met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten, met inbegrip van gegevens over inschrijvingen, procedures en contracten, alsook statistische gegevens, onder meer om de Commissie in de gelegenheid te stellen de werking van de aanbestedingspraktijk binnen de interne markt te evalueren;

33.  dringt er bij de lidstaten op aan het innovatieve gebruik van gegevens in open format te bevorderen, aangezien dergelijke gegevens voor elke overheid essentieel zijn om het openbaar bestuur te beheren en tegelijkertijd het bedrijfsleven de mogelijkheid bieden het economisch potentieel ervan te benutten, en aangezien tevens in de hand wordt gewerkt dat instellingen en organen die zich bezighouden met overheidsopdrachten transparant en verantwoord handelen; benadrukt dat bij de openbaarmaking van die gegevens steeds rekening moet worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel en met het acquis van de Unie op het gebied van gegevensbescherming en bedrijfsgeheim;

De interne markt en betere toegang tot aanbestedingen

34.  herinnert eraan dat oproepen tot mededinging essentieel zijn bij overheidsopdrachten en betreurt de in de afgelopen jaren vastgestelde afname van de intensiteit van de concurrentie met betrekking tot overheidsopdrachten in de Unie; spoort de lidstaten met een hoog percentage van aanbestedingen met maar één inschrijver aan dit probleem aan te pakken;

35.  dringt er bij de lidstaten op aan het aantal gezamenlijke aanbestedingsprocedures te verhogen, met inbegrip van grensoverschrijdende overheidsopdrachten, waarvan de uitvoering gemakkelijker is geworden sinds de herziening van de EU-regels, en doet een oproep aan de Commissie om op dit gebied diepgaande ondersteuning te bieden; is overigens van oordeel dat dergelijke procedures niet moeten resulteren in contracten met een zodanige omvang dat kmo's in feite niet in aanmerking komen in het vroegste stadium van het proces;

36.  betreurt het feit dat kmo's en ondernemingen van de sociale economie nog steeds problemen ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten, en verzoekt de Commissie de doeltreffendheid te beoordelen van maatregelen uit hoofde van de richtlijnen van 2014 en zo nodig nieuwe oplossingen voor te stellen;

37.  verzoekt de Commissie verslag aan het Parlement uit te brengen over de toepassing van het "pas toe of leg uit"-beginsel zoals bedoeld in artikel 46 van Richtlijn 2014/24/EU, op grond waarvan aanbestedende diensten de voornaamste redenen moeten vermelden voor hun besluit de opdracht niet in percelen op te delen, die stelselmatig moeten worden toegelicht in de aanbestedingsstukken of het proces-verbaal;

38.  verzoekt de lidstaten kmo's te ondersteunen bij de deelname aan aanbestedingen, bijvoorbeeld indien mogelijk door de verplichte verdeling van opdrachten in percelen of een beperking van de omzet die vereist wordt om deel te mogen nemen aan een aanbestedingsprocedure; beklemtoont dat de verdeling van opdrachten in percelen de concurrentie op de markt bevordert en het risico van afhankelijkheid van één enkele leverancier beperkt; verzoekt de Commissie en de lidstaten om te voorzien in advies en opleiding voor kmo's zodat deze hun deelname aan aanbestedingsprocedures kunnen verbeteren;

39.  verzoekt de Commissie met name de belemmeringen ten aanzien van grensoverschrijdende aanbestedingen als gevolg van taal-, administratieve, juridische of andere barrières te onderzoeken, en oplossingen voor te stellen of op te treden om functionele grensoverschrijdende aanbestedingen te garanderen;

40.  benadrukt dat het van belang is de interoperabiliteit van gekochte goederen en diensten te waarborgen en de afhankelijkheid van één leverancier te voorkomen, en vraagt de Commissie maatregelen op dit gebied voor te stellen;

41.  betreurt dat er geen duidelijke en geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn over overheidsopdrachten in de EU en constateert dat voor efficiënt toezicht op de verantwoordingsplicht van de overheidsdiensten betrouwbare gegevens over de toegang tot overheidsopdrachten nodig zijn, en dat deze kunnen worden ingezet ter bestrijding van fraude en corruptie;

42.  aanvaardt de resultaten van de evaluatie van de rechtsmiddelenrichtlijn en de beslissing van de Commissie om geen herziening van de wetgeving voor te stellen, maar roept op tot de voortzetting van de samenwerking tussen de nationale beroepsinstanties, en tot aanvullende richtsnoeren van de Commissie inzake de richtlijnen;

43.  betreurt dat de richtlijn betreffende overheidsopdrachten op defensiegebied nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd, met name wat betreft transnationale infrastructuurprojecten, en spoort de Commissie en de lidstaten aan hun inspanningen op te voeren ten behoeve van een betere toepassing van de momenteel geldende regels;

44.  wijst op het belang van transparantie en de niet-discriminerende aard van openbare aanbestedingsprocedures; herinnert eraan hoe belangrijk het is behoorlijke beroepsprocedures voorhanden te hebben en toegang te hebben tot bijstand in verband met mogelijkheden voor het aantekenen van beroep;

Internationale aanbestedingen

45.  roept gezien het feit dat de markt voor overheidsopdrachten van de Unie de meest open markt ter wereld is, de Unie op maatregelen te nemen ter bevordering van de toegang van EU-leveranciers tot de markten voor overheidsopdrachten van derde landen;

46.  uit zijn bezorgdheid over oneerlijke concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures als gevolg van staatsinmenging met betrekking tot concurrenten uit derde landen, vooral – maar niet uitsluitend – met betrekking tot de markt voor elektrische voertuigen en accu's; is van mening dat er een koppeling nodig is tussen handelsbeschermingsinstrumenten en praktijken betreffende overheidsopdrachten;

47.  benadrukt dat de markten voor overheidsopdrachten van groot economisch belang zijn, aangezien de uitgaven voor overheidsopdrachten worden geschat op 20 % van het mondiale bbp, en benadrukt dat het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen evenals het zorgen voor een gelijk speelveld voor Europese bedrijven daardoor grote drijvende krachten achter de groei van de handel in goederen en diensten kunnen vormen en er eveneens toe kunnen leiden dat belastingbetalers in de EU en derde landen meer keuze hebben en meer waar voor hun geld krijgen;

48.  wijst erop dat de markten voor overheidsopdrachten in derde landen vaak rechtens en/of feitelijk zijn gesloten voor inschrijvers uit de EU; spoort de Commissie aan betere gegevens over procedures voor internationale overheidsopdrachten te verzamelen en te verstrekken; brengt in herinnering dat meer dan de helft van de mondiale markt voor overheidsopdrachten volgens schattingen van de Commissie op dit moment niet openstaat voor vrije internationale concurrentie wegens protectionistische maatregelen, die wereldwijd in opmars zijn, terwijl overheidsopdrachten in de EU met een waarde van ongeveer 352 miljard EUR openstaan voor inschrijvers uit landen die lid zijn van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten; benadrukt dat de EU deze onevenwichtige situatie moet aanpakken zonder gebruik te maken van protectionistische maatregelen; vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat Europese bedrijven marktoegang krijgen die vergelijkbaar is met de toegang tot de EU-markt die onze buitenlandse concurrenten genieten en merkt op dat het voorgestelde instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO) onder bepaalde voorwaarden een hefboom kan vormen voor een betere markttoegang;

49.  is ingenomen met het feit dat een van de zes prioritaire gebieden voor het optreden van de Commissie inzake overheidsopdrachten het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten is; benadrukt dat het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen, met inbegrip van die op subnationaal niveau, voor de EU van groot offensief belang is bij handelsbesprekingen, omdat vele EU-bedrijven in diverse sectoren een groot concurrentievermogen hebben; benadrukt dat overheidsopdrachten deel moeten uitmaken van elke toekomstige handelsovereenkomst, zodat er zoveel mogelijk Europese bedrijven deelnemen aan buitenlandse aanbestedingen; verzoekt de Commissie te waken over de eerbiediging en de correcte toepassing van de bepalingen met betrekking tot de markten voor overheidsopdrachten in de vrijhandelsovereenkomsten van de EU; herinnert eraan dat handelsovereenkomsten moeten worden gebruikt om de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen te verbeteren en stelt nogmaals dat verbeterde toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen samen met verbeterde regels voor moderne, efficiënte en transparante aanbestedingsprocedures, die cruciaal zijn om overheidsgeld beter te doen renderen, belangrijke elementen zouden moeten zijn in elke handelsovereenkomst die door de EU wordt gesloten, met volledige inachtneming van de legitieme overheidsbeleidsdoelstellingen die zijn vastgelegd in de richtlijnen van de Unie inzake overheidsopdrachten; benadrukt dat ondernemers uit derde landen moeten voldoen aan de Europese sociale en milieucriteria om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten, zoals vastgelegd in Richtlijn 2014/23/EU, Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU, en moedigt in overeenstemming hiermee aan dat voor de gunning van deze contracten criteria van de economisch voordeligste inschrijving worden gehanteerd; stelt vast dat bilaterale en subregionale vrijhandelsovereenkomsten niet altijd volledige toegang tot de markt voor overheidsopdrachten waarborgen; verzoekt de Commissie om in onderhandelingen te streven naar de best mogelijke toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen;

50.  benadrukt dat in elke strategie om de markten voor overheidsopdrachten in derde landen te openen de barrières voor en specifieke behoeften van kmo's concreet aan de orde moeten worden gesteld om hun toegang tot de markten te vergemakkelijken, omdat vooral zij zich in een nadelige positie bevinden om door te dringen tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met het effect van de blootstelling aan nieuwe concurrenten uit derde landen; verzoekt de Commissie te stimuleren om in handelsovereenkomsten kmo-vriendelijke aanbestedingsprocedures op te nemen (met inbegrip van grensoverschrijdende initiatieven en de verdeling van overheidsopdrachten in percelen); benadrukt de te behalen voordelen, met name voor kmo's, van digitalisering door middel van e-aanbestedingen bij alle aanbestedingsprocedures met derde landen;

51.  wijst erop dat grote opkomende economieën zoals Brazilië, China, India en Rusland nog geen partij zijn bij de GPA, maar dat China en Rusland officieel aan de toetredingsprocedure zijn begonnen, en vraagt de Commissie de inspanningen van derde landen om tot de GPA toe te treden toe te juichen en te bevorderen, omdat multilaterale en plurilaterale overeenkomsten de beste manier zijn om op de lange termijn een gelijk speelveld te creëren; benadrukt dat een bilaterale handelsovereenkomst met ambitieuze bepalingen inzake overheidsopdrachten, waarin de onderliggende beginselen van de GPA worden geëerbiedigd, een opstap kan vormen naar versterkte multilaterale samenwerking;

52.  beklemtoont hoe belangrijk de GPA is, niet alleen om rechtens toegang te verschaffen tot de aanbestedingsmarkten in derde landen, maar ook om de transparantie en voorspelbaarheid van de aanbestedingsprocedures te vergroten; spoort de Commissie aan om de ontwikkeling van mondiale en convergerende normen inzake transparante overheidsopdrachten te bevorderen als belangrijk instrument voor het bestrijden van corruptie; vraagt de Commissie meer bepaald ernaar te streven dat in handelsovereenkomsten bepalingen worden opgenomen over gezamenlijke regels inzake overheidsopdrachten die het melden van corruptie en het vereenvoudigen van de procedures mogelijk maken en de integriteit en transparantie voor inschrijvers vergroten;

Professionalisering

53.  is ingenomen met de aanbevelingen van de Commissie inzake professionalisering, en verzoekt de lidstaten met voorrang nationale programma's te ontwikkelen; is van oordeel dat elk plan onderscheid moet aanbrengen tussen soorten overheidsopdrachten, met name omdat de toegang van kmo's tot aanbestedingen voor diensten en digitale infrastructuur op een andere manier kan worden bevorderd dan de toegang tot overheidsopdrachten voor grote infrastructuurprojecten;

54.  verzoekt de Commissie met een voorstel te komen ten aanzien van financiële steun vanuit de fondsen van de Unie ter ondersteuning van de betreffende maatregelen ten aanzien van professionalisering in de lidstaten;

55.  betreurt het lage niveau van professionaliteit bij overheidsafnemers en verzoekt de lidstaten de vaardigheden van alle deelnemers aan alle fasen van het aanbestedingsproces te verbeteren;

56.  onderstreept dat zowel inkopers als leveranciers naar behoren moeten zijn opgeleid om in alle fasen van de aanbestedingsprocedure doeltreffend te kunnen functioneren, en dat op alle overheidsniveaus aandacht aan professionalisering en aan kwaliteitscriteria, inclusief maatschappelijke en milieucriteria, moet worden besteed; is van oordeel dat betere resultaten kunnen worden behaald indien overheden beter leren in kaart te brengen waar ze behoefte aan hebben en hoe ze opdrachten moeten aanpakken; betreurt het, onverminderd de procedure waarover onderhandeld is, dat overheidsopdrachten vaak door meer ervaren bedrijven kunnen worden gekaapt die helpen bij het opstellen van een overheidsaanbesteding en dientengevolg een grotere kans maken de opdracht binnen te halen;

57.  verzoekt de lidstaten universiteiten aan te moedigen om universitaire vakken in Europese aanbestedingswetgeving nader te ontwikkelen en te zorgen voor een betere opleiding en loopbaanplanning van professionals op het gebied van overheidsopdrachten, onder meer voor degenen die bij kmo's werkzaam zijn en ook wat betreft de ontwikkeling en het gebruik van toegankelijke IT-instrumenten; steunt de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees kader van relevante technische en computervaardigheden;

°

°  °

58.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 259 van 7.10.2017, blz. 28.

(2)

PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.

(3)

PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.

(4)

PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1.

(5)

PB L 133 van 6.5.2014, blz. 1.


TOELICHTING

Begin 2014 hebben de EU-medewetgevers de herziening van het wettelijk kader voor overheidsopdrachten van de Unie afgerond. Deze uitgebreide herziening, die noodzakelijk was in het kader van de Europese integratie overeenkomstig het wetgevingspakket interne markt van 2011, had tot doel de Europa 2020-strategie rechtstreeks te bevorderen en in aanzienlijke mate bij te dragen tot de groei en het concurrentievermogen van de Unie.

Het Parlement was destijds redelijk tevreden over de resultaten van de onderhandelingen. Het Parlement had zich, met succes, tot het uiterste ingespannen erop toe te zien dat de nieuwe richtlijnen de lidstaten van de instrumenten zouden voorzien voor het moderniseren van de aanbestedingsprocedures, de omvorming naar digitale procedures, en een verschuiving van het eenvoudigweg reguleren van overheidsopdrachten naar de uitvoering van strategische overheidsopdrachten.

De richtlijnen bieden de lidstaten inderdaad een aantal opties en mogelijkheden, maar het is aan het betreffende land om hier al dan niet voor te kiezen. Op dit moment, circa vier jaar na de formele goedkeuring van de richtlijnen, is er nog geen duidelijk beeld van of zicht op de manier waarop de verschillende lidstaten de richtlijnen omzetten en toepassen. Dit is helaas mede te wijten aan het feit dat in veel lidstaten de omzetting van de richtlijnen aanzienlijke vertraging heeft ondervonden, in sommige gevallen zelfs in die mate dat de Commissie een inbreukprocedure heeft moeten inleiden.

Het standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de reeks zachte maatregelen die de Commissie op 3 oktober 2017 heeft voorgesteld, evenals met de geactualiseerde strategie inzake overheidsopdrachten in de Unie. Dit maakt de betere tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten in de lidstaten mogelijk, en kan in voorkomend geval de uitvoering van nationale hervormingen versnellen.

De rapporteur wijst er echter op dat het Parlement zich het recht voorbehoudt om de Europese Commissie om het even wanneer te verzoeken wetgevingsvoorstellen te doen, mocht het nodig zijn het wettelijk kader voor overheidsopdrachten verder te optimaliseren.

De richtlijnen van 2014 stellen de lidstaten in de gelegenheid hun regelgeving inzake overheidsopdrachten te moderniseren. In deze context zijn de duidelijke vereisten in de richtlijn met betrekking tot de digitalisering van de aanbestedingsprocedures en maximale vereenvoudiging van bijzonder belang. Dit biedt kansen:

– voor een verhoogde transparantie;

– voor een verhoogde efficiëntie;

– voor een verlaging van de bureaucratische druk;

– voor een sterkere interne markt.

Voorts bevatten de nieuwe richtlijnen niet alleen regels waar overheidsdiensten aan moeten voldoen om te rechtvaardigen hoe het belastinggeld wordt besteed. Meer dan ooit bieden de richtlijnen de lidstaten enorme mogelijkheden voor het verwezenlijken van strategische doelstellingen en de tenuitvoerlegging van beleid op basis van overheidsuitgaven. Het stelsel van overheidsopdrachten is meer dan een louter procedureel instrument voor het reguleren van aankopen door de overheid van goederen, diensten of werken. Dit stelsel kan ook als middel dienen waarmee de lidstaten:

–  innovatie kunnen bevorderen;

–  een groene en circulaire economie kunnen stimuleren;

–  maatschappelijke doelstellingen kunnen verwezenlijken, ten behoeve van gehandicapten of ouderen bijvoorbeeld;

–  kleine en middelgrote bedrijven kunnen ondersteunen.

De rapporteur maakt zich zorgen over het tempo waarin de lidstaten de modernisering van het kader voor overheidsopdrachten doorvoeren, evenals over de grondigheid van de hervormingen. De rapporteur maakt derhalve van de gelegenheid gebruik om de lidstaten te verzoeken:

–  in voorkomend geval het laagste-prijscriterium af te schaffen ten gunste van de economisch voordeligste inschrijvingen en de levenscycluskostenberekening; inkopers en nationale professionals op het hoogste niveau van de overheid te stimuleren deze benadering over te nemen;

–  kmo's te ondersteunen bij de deelname aan aanbestedingen, bijvoorbeeld door de verplichte verdeling van opdrachten in percelen;

–  de digitalisering van alle fasen van het aanbestedingsproces te versnellen;

–  transparantiebevorderende instrumenten in het leven te roepen, zoals aanbestedingsregisters en op het eenmaligheidsbeginsel gebaseerde systemen;

–  nationale strategieën inzake overheidsopdrachten te ontwikkelen, met inbegrip van veelomvattende professionaliseringsprogramma's;

–  gegevens inzake overheidsopdrachten systematisch te verzamelen en analyseren;

–  beter gebruik te maken van gecentraliseerde aankopen en gecentraliseerde aankoopcentrales;

–  de aan de aanbesteding voorafgaande fase en het nieuwe innovatiepartnerschap te benutten voor innovatieve aankopen;

–  drastische maatregelen te nemen ter bevordering van grensoverschrijdende en gezamenlijke aanbestedingen.

De rapporteur verzoekt de Commissie:

–  financiële steun vanuit de fondsen van de Unie vast te stellen ter ondersteuning van de betreffende maatregelen ten aanzien van professionalisering;

–  zich met voorrang te richten op de werking van de helpdesk voor de vrijwillige voorafgaande beoordeling van de aanbestedingsaspecten van grote infrastructuurprojecten;

–  de richtsnoeren betreffende innovatie en maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten zo spoedig mogelijk vast te stellen;

–  alle beschikbare richtsnoeren en ander relevant materiaal op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren zodat de professionals een goed overzicht krijgen;

–  de lidstaten bij te staan bij de te gebruiken methoden inzake de levenscycluskostenberekening;

–  erop toe te zien dat de e-formulieren op tijd worden ingevoerd.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst wordt op zuiver vrijwillige basis opgesteld onder de exclusieve bevoegdheid van de rapporteur. De rapporteur heeft bij de opstelling van het verslag tot het moment van goedkeuring in de commissie informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

Prof. dr. Christopher Bovis, Universiteit van Hull

Prof. dr. Jörg Becker, Universiteit van Münster

De heer Jaime Quesado, voorzitter van de entiteit voor gedeelde diensten binnen de Portugese regering

De heer Joan Prummel, adviseur Rijkswaterstaat

Mevrouw Baiba A. Rubesa, CEO van Rail Baltica

De heer Thomas Solbach, Duits ministerie van Economische Zaken en Energie

Business Europe

UEAPME (Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf)

Eurocities

OpenPEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line)

Europese Raad van architecten / Federale kamer van architecten Duitsland

RESAH (netwerk voor overheidsopdrachten ziekenhuizen) / EHPPA

IFPSM (International Federation of Purchase and Supply Chain Management)


ADVIES van de Commissie internationale handel (24.5.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

(2017/2278(INI))

Rapporteur voor advies: Daniel Caspary

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  benadrukt dat de markten voor overheidsopdrachten van groot economisch belang zijn, aangezien de uitgaven voor overheidsopdrachten worden geschat op 20 % van het mondiale bbp, en benadrukt dat het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen en het zorgen voor een gelijk speelveld voor Europese bedrijven daardoor grote drijvende krachten achter de groei van de handel in goederen en diensten kunnen vormen en ertoe kunnen leiden dat belastingbetalers in de EU en derde landen meer keuze hebben en meer waar voor hun geld krijgen;

2.  wijst erop dat de markten voor overheidsopdrachten in derde landen vaak rechtens en/of feitelijk zijn gesloten voor inschrijvers uit de EU; spoort de Commissie aan betere gegevens over procedures voor internationale overheidsopdrachten te verzamelen en te verstrekken; brengt in herinnering dat volgens schattingen van de Commissie meer dan de helft van de mondiale markt voor overheidsopdrachten op dit moment niet openstaat voor vrije internationale concurrentie wegens protectionistische maatregelen, die wereldwijd in opmars zijn, terwijl overheidsopdrachten in de EU met een waarde van ongeveer 352 miljard EUR openstaan voor inschrijvers uit landen die lid zijn van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA); benadrukt dat de EU deze onevenwichtige situatie moet aanpakken zonder gebruik te maken van protectionistische maatregelen; vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat Europese bedrijven marktoegang krijgen die vergelijkbaar is met de toegang tot de EU-markt die onze buitenlandse concurrenten genieten en merkt op dat het voorgestelde instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO) onder bepaalde voorwaarden een hefboom kan vormen voor een betere markttoegang;

3.  is ingenomen met het feit dat een van de zes prioritaire gebieden voor het optreden van de Commissie inzake overheidsopdrachten het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten is; benadrukt dat het verbeteren van de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen, met inbegrip van die op subnationaal niveau, voor de EU van groot offensief belang is bij handelsbesprekingen, omdat vele EU-bedrijven in diverse sectoren een groot concurrentievermogen hebben; benadrukt dat overheidsopdrachten deel moeten uitmaken van elke toekomstige handelsovereenkomst, zodat er zoveel mogelijk Europese bedrijven deelnemen aan buitenlandse aanbestedingen; verzoekt de Commissie te waken over de eerbiediging en de correcte toepassing van de bepalingen met betrekking tot de markten voor overheidsopdrachten in de vrijhandelsovereenkomsten van de EU; herinnert eraan dat handelsovereenkomsten moeten worden gebruikt om de toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen te verbeteren en stelt nogmaals dat deze verbeterde toegang samen met verbeterde regels voor moderne, efficiënte en transparante aanbestedingsprocedures, die cruciaal zijn om overheidsgeld beter te doen renderen, belangrijke elementen zouden moeten zijn in elke handelsovereenkomst die door de EU wordt gesloten, met volledige inachtneming van de legitieme overheidsbeleidsdoelstellingen die zijn vastgelegd in de richtlijnen van de Unie inzake overheidsopdrachten; benadrukt dat ondernemers uit derde landen moeten voldoen aan de Europese sociale en milieucriteria voor de gunning van contracten voor overheidsopdrachten, zoals vastgelegd in Richtlijn 2014/23/EU, Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU, en moedigt in overeenstemming hiermee aan dat voor de gunning van deze contracten criteria van de economisch voordeligste inschrijving worden gehanteerd; stelt vast dat bilaterale en subregionale vrijhandelsovereenkomsten niet altijd volledige toegang tot de markt voor overheidsopdrachten waarborgen; verzoekt de Commissie om in onderhandelingen te streven naar de best mogelijke toegang tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen;

4.  benadrukt dat in elke strategie om de markten voor overheidsopdrachten in derde landen te openen de barrières voor en specifieke behoeften van kmo's concreet aan de orde moeten worden gesteld om hun toegang tot de markten te vergemakkelijken, omdat vooral zij zich in een nadelige positie bevinden om door te dringen tot de markten voor overheidsopdrachten in derde landen; is van oordeel dat de gevolgen voor kmo's die geconfronteerd worden met nieuwe concurrentie uit derde landen ook voldoende aandacht moeten krijgen; verzoekt de Commissie te stimuleren om in handelsovereenkomsten kmo-vriendelijke aanbestedingsprocedures op te nemen (met inbegrip van grensoverschrijdende initiatieven en de verdeling van overheidsopdrachten in percelen); benadrukt de potentiele voordelen, met name voor kmo's, van digitalisering door middel van e-aanbestedingen bij alle aanbestedingsprocedures met derde landen;

5.  wijst erop dat grote opkomende economieën zoals Brazilië, China, India en Rusland nog geen partij zijn bij de GPA, maar dat China en Rusland officieel aan de toetredingsprocedure zijn begonnen, en vraagt de Commissie de inspanningen van derde landen om tot de GPA toe te treden toe te juichen en te bevorderen, omdat multilaterale en plurilaterale overeenkomsten de beste manier zijn om op de lange termijn een gelijk speelveld te creëren; benadrukt dat een bilaterale handelsovereenkomst met ambitieuze bepalingen inzake overheidsopdrachten, waarin de onderliggende beginselen van de GPA worden geëerbiedigd, een opstap kan vormen naar versterkte multilaterale samenwerking;

6.  beklemtoont hoe belangrijk de GPA is, niet alleen om rechtens toegang te verschaffen tot de aanbestedingsmarkten in derde landen, maar ook om de transparantie en voorspelbaarheid van de aanbestedingsprocedures te vergroten; spoort de Commissie aan om de ontwikkeling van mondiale en convergerende normen inzake transparante overheidsopdrachten te bevorderen als belangrijk instrument voor het bestrijden van corruptie; vraagt de Commissie meer bepaald ernaar te streven dat in handelsovereenkomsten bepalingen worden opgenomen over gezamenlijke regels inzake overheidsopdrachten die het melden van corruptie en het vereenvoudigen van de procedures mogelijk maken en de integriteit en transparantie voor inschrijvers vergroten.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

3

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Helmut Scholz

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

S&D

Emmanuel Maurel

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (20.3.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

(2017/2278(INI))

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Ontwerpverslag

Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

-  gezien het vrijwillig instrument van groene overheidsopdrachten (GPP),

Amendement    2

Ontwerpverslag

Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

B bis.  overwegende dat overheidsopdrachten een strategisch instrument zijn om de EU-doelstellingen inzake groene en sociaal inclusieve groei te verwezenlijken;

Amendement    3

Ontwerpverslag

Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

C bis.  overwegende dat het wat de omzetting van EU-regels inzake openbare aanbestedingen en concessies betreft van essentieel belang is dat het EU-recht volledig wordt omgezet en uitgevoerd, zodat het voor kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker en goedkoper wordt om in te schrijven op overheidsopdrachten, met volledige inachtneming van de EU-beginselen inzake transparantie en mededinging;

Amendement    4

Ontwerpverslag

Overweging E

Ontwerpresolutie

Amendement

E.  overwegende dat uit de gegevens over 2016 blijkt dat slechts vier lidstaten gebruikmaken van digitale technologieën bij alle belangrijkste fasen van de procedures inzake overheidsopdrachten;

E.  overwegende dat volgens de mededeling van de Commissie van 2016 slechts vier lidstaten een beroep deden op digitale technologieën bij alle belangrijkste fasen van de procedures inzake overheidsopdrachten, zoals e-kennisgeving, e-toegang tot aanbestedingsdocumenten, e-indiening, e-evaluatie, e-gunning, e-bestelling, e-facturering en e-betaling;

Amendement    5

Ontwerpverslag

Overweging F

Ontwerpresolutie

Amendement

F.  overwegende dat volgens het thematisch overzicht inzake overheidsopdrachten van november 2017 in het kader van het Europees Semester het aantal aanbestedingsprocedures met slechts één inschrijving in de periode 2006-2016 is gestegen van 14 % naar 29 %;

F.  overwegende dat volgens het thematisch overzicht inzake overheidsopdrachten van november 2017 in het kader van het Europees Semester het aantal aanbestedingsprocedures met slechts één inschrijving in de periode 2006-2016 is gestegen van 14 % naar 29 %, en dat kmo's volgens de mededeling van de Commissie "slechts 45 % van de waarde van overheidsopdrachten boven de drempels van de EU [winnen], wat duidelijk te laag is in verhouding tot hun economisch gewicht";

Amendement    6

Ontwerpverslag

Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

I bis.  overwegende dat overheidsopdrachten een belangrijke stimulans aan de vraagzijde kunnen bieden wat betreft de invoering en de productie van emissiearme en emissievrije voertuigen, en bijgevolg kunnen bijdragen aan een beperking van de totale vervoersemissies;

Amendement    7

Ontwerpverslag

Paragraaf 1

Ontwerpresolutie

Amendement

1.  is, bijna vier jaar na afronding van de uitgebreide herziening van het wettelijk kader voor overheidsopdrachten, verheugd over de door de Commissie voorgestelde reeks niet-wetgevende maatregelen en spreekt de hoop uit dat dit een nieuwe impuls geeft aan een betere tenuitvoerlegging;

1.  is, bijna vier jaar na afronding van de uitgebreide herziening van het wettelijk kader voor overheidsopdrachten, verheugd over de door de Commissie voorgestelde reeks niet-wetgevende maatregelen en verwacht dat dit een nieuwe impuls zal geven aan een betere tenuitvoerlegging;

Amendement    8

Ontwerpverslag

Paragraaf 2

Ontwerpresolutie

Amendement

2.  is teleurgesteld over het tempo waarin veel lidstaten de richtlijnen van 2014 inzake overheidsopdrachten hebben omgezet, alsook over de vele vertragingen, en betreurt het feit dat de Commissie voor een klein aantal lidstaten een inbreukprocedure heeft moeten inleiden;

2.  is teleurgesteld over het tempo waarin veel lidstaten de richtlijnen van 2014 inzake overheidsopdrachten hebben omgezet, alsook over de vele vertragingen, en betreurt het feit dat de Commissie voor sommige lidstaten een inbreukprocedure heeft moeten inleiden met betrekking tot de handhaving van het acquis inzake de eengemaakte markt, industrie, ondernemerschap en kmo's, wat zou moeten leiden tot een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis;

Amendement    9

Ontwerpverslag

Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

2 bis.  maakt zich zorgen over de vertragingen die hebben plaatsgevonden bij de omzetting van de richtlijnen van 2014 in een aantal lidstaten, en verzoekt de lidstaten maatregelen te vermijden die de bureaucratische rompslomp vergroten, teneinde een eerlijke eengemaakte markt voor overheidsopdrachten te waarborgen;

Amendement    10

Ontwerpverslag

Paragraaf 7

Ontwerpresolutie

Amendement

7.   wijst erop dat de huidige wetgeving van de Unie meer dan ooit mogelijk maakt dat overheidsopdrachten worden ingezet als strategisch instrument voor het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen, en spoort de lidstaten aan hier optimaal gebruik van te maken;

7.  wijst erop dat de huidige wetgeving van de Unie meer dan ooit mogelijk maakt dat overheidsopdrachten worden ingezet als strategisch instrument voor het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen, en spoort de lidstaten aan hier optimaal gebruik van te maken; herinnert eraan dat overheidsopdrachten ook op regionaal en lokaal niveau een belangrijk instrument zijn om te beantwoorden aan regionale en lokale strategieën die vanuit milieu- en sociaal oogpunt duurzaam zijn;

Amendement    11

Ontwerpverslag

Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

7 bis.  doet een oproep om uitgebreid gebruik te maken van innovatieve aanbestedingen om groene en sociaal inclusieve groei tot stand te brengen;

Amendement    12

Ontwerpverslag

Paragraaf 8

Ontwerpresolutie

Amendement

8.  roept de lidstaten op strategisch gebruik te maken van overheidsopdrachten ter bevordering van een duurzame, circulaire en maatschappelijk verantwoorde economie, evenals van innovatie, de groei van kmo's en het concurrentievermogen; benadrukt dat de lidstaten hiertoe dergelijk beleid op het hoogste niveau moeten identificeren en inkopers en professionals in de overheidsdiensten moeten ondersteunen;

8.  roept de lidstaten op strategisch gebruik te maken van overheidsopdrachten ter bevordering van een innovatieve, duurzame, circulaire en maatschappelijk verantwoorde economie die bevorderend is voor kmo's en het concurrentievermogen; benadrukt dat de lidstaten hiertoe dergelijk beleid op het hoogste niveau moeten identificeren en inkopers en professionals in de overheidsdiensten moeten ondersteunen;

Amendement    13

Ontwerpverslag

Paragraaf 10

Ontwerpresolutie

Amendement

10.  is verheugd over het feit dat een groot aantal lidstaten voorzieningen heeft getroffen voor het aanvaarden van het criterium van de economisch voordeligste inschrijving, en dringt aan op de structurele toepassing ervan;

10.  is verheugd over het feit dat een groot aantal lidstaten voorzieningen heeft getroffen voor het aanvaarden van het criterium van de economisch voordeligste inschrijving, en dringt aan op de structurele toepassing ervan; wijst op het belang van groene criteria in het kader van de economisch voordeligste inschrijving;

Amendement    14

Ontwerpverslag

Paragraaf 11

Ontwerpresolutie

Amendement

11.  erkent dat in sommige gevallen de laagste prijs een teken is van innovatieve oplossingen en doeltreffend beheer, maar maakt zich zorgen over het feit dat in een aantal lidstaten de laagste prijs te vaak als gunningscriterium wordt gehanteerd en verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook de reden hiervoor te onderzoeken;

11.  erkent dat in sommige gevallen de laagste prijs een teken is van innovatieve oplossingen en doeltreffend beheer, maar maakt zich zorgen over het feit dat in een aantal lidstaten de laagste prijs te vaak als belangrijkste gunningscriterium wordt gehanteerd zonder op evenredige wijze rekening te houden met andere criteria, en verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook de reden hiervoor te onderzoeken;

Amendement    15

Ontwerpverslag

Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

12 bis.  onderstreept dat aanbestedende overheidsdiensten bij de toepassing van levenscycluskostenberekening ook de kosten van hulpbronnengebruik, onderhoud en verwijdering, die niet zichtbaar zijn in de aankoopprijs, in aanmerking moeten nemen, vooral omdat er in de loop van de levenscyclus van een product, taak of dienst een enorm besparingspotentieel zit op het vlak van onder meer het energie-, water- en brandstofverbruik, onderhoud en vervanging, en verwijderingskosten;

Amendement    16

Ontwerpverslag

Paragraaf 13

Ontwerpresolutie

Amendement

13.  wijst erop dat innovatieve, sociaaleconomische en milieugerelateerde overwegingen in het kader van overheidsopdrachten legitieme gunningscriteria zijn, maar dat aanbestedende diensten ook milieuvriendelijke, innovatieve en maatschappelijke doelstellingen kunnen nastreven door middel van goed doordachte specificaties en door varianten toe te staan;

13.  beklemtoont dat innovatieve, sociaaleconomische en milieugerelateerde overwegingen in het kader van overheidsopdrachten belangrijke gunningscriteria zijn, maar dat aanbestedende diensten ook milieuvriendelijke, duurzame, innovatieve en maatschappelijke doelstellingen kunnen nastreven door middel van goed doordachte specificaties en door varianten toe te staan; wijst op de mogelijkheid om gebruik te maken van kwaliteitscriteria als gunningscriteria, bijvoorbeeld om lokaal geproduceerde voeding te bevorderen;

Amendement    17

Ontwerpverslag

Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

13 bis.  onderstreept dat het beleid inzake overheidsopdrachten een belangrijke rol speelt om de aankoop van landbouwproducten en levensmiddelen van lokale producenten te stimuleren, en verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen ter ondersteuning van korte toeleveringsketens voor voeding en te evalueren welke effecten deze maatregelen hebben op de plattelandseconomie;

Amendement    18

Ontwerpverslag

Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

13 bis.  wijst op het belang van investeringen in groene vervoersinfrastructuurprojecten, zoals infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, en van grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten; benadrukt dat de gunningscriteria voor het verkrijgen van EU-steun een verplichting moeten omvatten om aan te tonen op welke wijze het voorgestelde project zal bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen;

Amendement    19

Ontwerpverslag

Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

13 bis.  is verheugd over het voorstel van de Commissie tot herziening van de richtlijn schone wegvoertuigen (tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen) en de invoering van bindende streefcijfers voor overheidsopdrachten voor 2025 en 2030, met als doel het in de handel brengen van emissiearme en emissievrije voertuigen te stimuleren en de koers van de Unie in de richting van emissiearme mobiliteit mee uit te zetten;

Amendement    20

Ontwerpverslag

Paragraaf 16

Ontwerpresolutie

Amendement

16.  dringt erop aan dat meer lidstaten gebruikmaken van gecentraliseerde aankopen en de samenvoeging van overheidsaankopen, en wijst erop dat gecentraliseerde aankoopcentrales de verspreiding van vakkennis, beste praktijken en innovatie kunnen versnellen;

16.  dringt erop aan dat meer lidstaten gebruikmaken van gecentraliseerde aankopen en de samenvoeging van overheidsaankopen, en wijst erop dat gecentraliseerde aankoopcentrales de verspreiding van vakkennis, beste praktijken en innovatie kunnen en moeten versnellen;

Amendement    21

Ontwerpverslag

Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

19 bis.  uit zijn bezorgdheid over oneerlijke concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures als gevolg van staatsinmenging met betrekking tot concurrenten uit derde landen, vooral – maar niet uitsluitend – met betrekking tot de markt voor elektrische voertuigen en accu's; is van mening dat er een koppeling nodig is tussen handelsbeschermingsinstrumenten en praktijken inzake openbare aanbestedingen;

Amendement    22

Ontwerpverslag

Paragraaf 25

Ontwerpresolutie

Amendement

25.  betreurt de in de afgelopen jaren vastgestelde afname van de intensiteit van de concurrentie met betrekking tot overheidsopdrachten in de Unie, en spoort de lidstaten met een hoog percentage van aanbestedingen met maar één inschrijver aan dit probleem aan te pakken;

25.  betreurt de in de afgelopen jaren vastgestelde afname van de intensiteit van de concurrentie met betrekking tot overheidsopdrachten in de Unie, en spoort met name de lidstaten met een hoog percentage van aanbestedingen met maar één inschrijver aan dit probleem aan te pakken door de toegang tot openbare aanbestedingen te verbeteren;

Amendement    23

Ontwerpverslag

Paragraaf 26

Ontwerpresolutie

Amendement

26.  dringt er bij de lidstaten op aan het aantal gezamenlijke aanbestedingsprocedures te verhogen, met inbegrip van grensoverschrijdende overheidsopdrachten, waarvan de uitvoering gemakkelijker is geworden sinds de herziening van de EU-regels, en verzoekt de Commissie op dit gebied technische ondersteuning te bieden;

26.  dringt er bij de lidstaten op aan het aantal gezamenlijke aanbestedingsprocedures te verhogen, met inbegrip van grensoverschrijdende overheidsopdrachten, waarvan de uitvoering gemakkelijker is geworden sinds de herziening van de EU-regels, en doet een oproep aan de Commissie om op dit gebied diepgaande ondersteuning te bieden;

Amendement    24

Ontwerpverslag

Paragraaf 27

Ontwerpresolutie

Amendement

27.  betreurt het feit dat kmo's nog steeds problemen ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten, en verzoekt de Commissie de doeltreffendheid te beoordelen van maatregelen uit hoofde van de richtlijnen van 2014 en zo nodig nieuwe oplossingen voor te stellen;

27.  betreurt het feit dat kmo's nog steeds problemen ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten, en verzoekt de Commissie de doeltreffendheid, efficiëntie en kwaliteit te beoordelen van maatregelen uit hoofde van de richtlijnen van 2014 en nieuwe oplossingen voor te stellen zodra uit een evaluatieprocedure blijkt dat dit noodzakelijk is;

Amendement    25

Ontwerpverslag

Paragraaf 28

Ontwerpresolutie

Amendement

28.  verzoekt de lidstaten kmo's te ondersteunen bij de deelname aan aanbestedingen, bijvoorbeeld door de verplichte verdeling van opdrachten in percelen;

28.  verzoekt de lidstaten kmo's te ondersteunen bij de deelname aan aanbestedingsmarkten, ook buiten de eigen nationale grenzen, bijvoorbeeld door de verplichte verdeling van opdrachten in percelen, een begrenzing van de vereiste omzet om te kunnen deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, een beperking van de documentatievereisten of het betrekken van kmo's bij voorafgaande marktraadplegingen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om te voorzien in advies en opleiding voor kmo's zodat deze beter opgewassen zijn tegen deelname aan aanbestedingsprocedures;

Amendement    26

Ontwerpverslag

Paragraaf 29

Ontwerpresolutie

Amendement

29.  verzoekt de Commissie met name de belemmeringen ten aanzien van grensoverschrijdende aanbestedingen als gevolg van taalbarrières te onderzoeken, en oplossingen voor te stellen;

29.  verzoekt de Commissie met name de belemmeringen ten aanzien van grensoverschrijdende aanbestedingen als gevolg van taal-, juridische of andere barrières te onderzoeken, en oplossingen voor te stellen of op te treden om functionele grensoverschrijdende aanbestedingen te garanderen;

Amendement    27

Ontwerpverslag

Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie

Amendement

 

37 bis.   wijst op het belang van transparantie en de niet-discriminerende aard van openbare aanbestedingsprocedures; herinnert eraan hoe belangrijk het is behoorlijke beroepsprocedures voorhanden te hebben en toegang te hebben tot bijstand in verband met mogelijkheden voor het aantekenen van beroep;

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.3.2018

 

 

 


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

19.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Kerstin Westphal


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2018Juridische mededeling - Privacybeleid