Postup : 2017/2278(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0229/2018

Predkladané texty :

A8-0229/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0378

SPRÁVA     
PDF 754kWORD 84k
27.6.2018
PE 618.122v02-00 A8-0229/2018

o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

(2017/2278(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Carlos Coelho

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

(2017/2278(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2017 s názvom Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe (COM(2017)0572),  

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2017 s názvom Napomáhanie investovaniu prostredníctvom dobrovoľného ex ante posúdenia aspektov týkajúcich sa verejného obstarávania v súvislosti s veľkými projektmi v oblasti infraštruktúry (COM(2017)0573),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania – Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania (C(2017)6654)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií(4),

–  so zreteľom na správu Komisie zo 17. mája 2017 o preskúmaní praktického uplatňovania jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (JED) (COM(2017)0242),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní(5),

–  so zreteľom na správu Komisie z 11. októbra 2017 o posúdení európskej normy pre elektronickú fakturáciu podľa smernice 2014/55/EÚ (COM(2017)0590),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. februára 2018,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod a pozíciu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vo forme pozmeňujúcich návrhov (A8-0229/2018),

A.  keďže úplný potenciál verejného obstarávania, aby prispel k budovaniu konkurenčného sociálne trhového hospodárstva, sa musí ešte rozvinúť, a keďže viac ako 250 000 verejných orgánov v Únii vynakladá každoročne približne 14 % HDP, alebo takmer 2 000 miliárd EUR, na nákup služieb, prác a dodávok;

B.  keďže na verejné obstarávanie sa vynakladá značný objem peňazí daňovníkov, čo znamená, že by sa malo vykonávať eticky, transparentne a celistvo a čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov, ako aj dodanej kvality, aby sa občanom poskytovali kvalitné tovary a služby;

C.  keďže správne vykonané pravidlá verejného obstarávania sú užitočným nástrojom v službách silnejšieho jednotného trhu a na podporu rastu spoločností z EÚ a vytvárania pracovných miest v Únii a keďže inteligentné využívanie verejného obstarávania môže byť strategickým nástrojom na dosiahnutie cieľov EÚ v podobe inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, čím sa urýchli prechod na udržateľnejšie dodávateľské reťazce a obchodné modely;

D.  keďže v kontexte transpozície pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní a koncesiách je nevyhnutná úplná transpozícia a vykonávanie práva Únie, aby sa malým a stredným podnikom umožnilo uchádzať sa o verejné zákazky jednoduchšie a hospodárnejšie pri plnom dodržiavaní zásad EÚ v oblasti transparentnosti a hospodárskej súťaže;

E.  keďže Komisia začala 3. októbra 2017 cielené konzultácie o návrhu usmernení k verejnému obstarávaniu inovácií a 7. decembra 2017 cielené konzultácie o rozsahu a štruktúre príručky Komisie o sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní;

F.  keďže podľa prieskumu z roku 2016, ako sa uvádza v oznámení Komisie COM(2017)0572, len štyri členské štáty využívali pri všetkých hlavných krokoch pri verejnom obstarávaní digitálne technológie, ako sú elektronické oznámenia, elektronický prístup k súťažným podkladom, elektronické predkladanie ponúk, elektronické hodnotenie, elektronické zadávanie zákaziek, elektronické objednávanie, elektronická fakturácia a elektronická platba;

G.  keďže podľa informatívneho prehľadu európskeho semestra z novembra 2017, ktorý sa týka verejného obstarávania, stúpol počet verejných obstarávaní len s jednou ponukou v období 2006 – 2016 zo 14 % na 29 % a keďže podľa oznámenia Komisie COM(2017)0572 „malé a stredné podniky získavajú len 45 % z hodnoty verejných zákaziek, ktoré presahujú prahové hodnoty EÚ, čo zďaleka nezodpovedá ich hodnote v rámci hospodárstva“;

H.  keďže nové pravidlá zavedené smernicami z roku 2014 by mali uľahčením verejného obstarávania a uložením ďalších kontrol prispievať k vykonávaniu stratégie Európa 2020 pre udržateľné, sociálnejšie, inovatívnejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo;

I.  keďže podľa oznámenia Komisie COM(2017)0572 sa pri 55 % postupov verejného obstarávania ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk stále používa najnižšia cena namiesto toho, aby sa používali napríklad strategické sociálne a environmentálne kritériá;

J.  keďže Európska únia sa zaviazala plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

K.  keďže je mimoriadne dôležité, aby dodávatelia dôverovali tomu, že systémy Únie pre verejné obstarávanie ponúkajú jednoduché a dostupné digitálne postupy, úplnú transparentnosť, integritu a bezpečnosť údajov;

Legislatívny rámec a vykonávanie

1.  takmer štyri roky po ukončení rozsiahlej revízie legislatívneho rámca Únie v oblasti verejného obstarávania víta súbor nelegislatívnych opatrení, ktoré navrhla Komisia, a očakáva, že sa tým vytvoria impulzy pre lepšie vykonávanie;

2.  je hlboko sklamaný tempom, akým mnohé členské štáty transponovali smernice z roku 2014 v oblasti verejného obstarávania, ako aj mnohými oneskoreniami, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia musela v prípade niekoľkých členských štátov začať postup v prípade nesplnenia povinnosti; naliehavo vyzýva na rýchle dokončenie transpozície vo všetkých členských štátoch a bez ďalšieho odkladu;

3.  je znepokojený ďalším kolom termínov stanovených smernicami, pokiaľ ide o elektronické obstarávanie a prechod členských štátov na plne elektronické obstarávanie vrátane elektronickej fakturácie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby digitálne agendy členských štátov zahŕňali podporu plne elektronického obstarávania;

4.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene dokončila usmernenia k verejnému obstarávaniu inovácií a príručku o sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní s cieľom uľahčiť vykonávanie príslušných právnych ustanovení v členských štátoch;

5.  žiada Komisiu, aby príručky a ďalšie nástroje vyvinuté s cieľom pomôcť členským štátom s vykonávaním rámca pre verejné obstarávanie lepšie a jasnejšie usporiadala, a to dostupnejšou a používateľsky ústretovejšou formou, ktorá ponúkne dobrý prehľad pre všetkých odborníkov a zároveň sa bude rovnako venovať pozornosť dostupným jazykom;

6.  víta nové usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z februára 2018, ktorého účelom je pomôcť verejným činiteľom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni zabezpečiť v prípade projektov financovaných EÚ efektívne a transparentné postupy verejného obstarávania;

Strategické a koordinované obstarávanie

7.  poukazuje na to, že súčasné právne predpisy Únie umožňujú viac ako kedykoľvek predtým využívať verejné obstarávanie ako strategický nástroj na podporu politických cieľov EÚ, a nabáda členské štáty, aby túto možnosť využívali v maximálnej možnej miere; pripomína, že na regionálnej a miestnej úrovni je verejné obstarávanie rovnako dôležitým nástrojom na doplnenie miestnych a regionálnych stratégií a nabáda na vykonávanie verejných vypočutí a konzultácií s koncovými používateľmi výrobkov a služieb;

8.  žiada rozsiahle využívanie inovatívneho obstarávania na dosiahnutie inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu a na posilnenie obehového hospodárstva; zdôrazňuje význam obehového hospodárstva a v tejto súvislosti nové možnosti, ktoré ponúkajú nové smernice o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o tovary a služby opätovne použité, opravené, opätovne spracované, modernizované a iné trvalo udržateľné výrobky a riešenia efektívne využívajúce zdroje;

9.  vyzýva členské štáty, aby verejné obstarávanie využívali strategicky na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj v prípade MSP a sociálnych podnikov; zdôrazňuje, že si to od členských štátov vyžaduje, aby na takéto politiky systematicky upozorňovali na najvyššej úrovni a na tento účel podporovali obstarávateľov a odborníkov z verejnej správy;

10.  poukazuje na význam podmienok ponúk, ktoré nie sú príliš zaťažujúce, aby sa naďalej umožňoval prístup k verejným zákazkám pre všetky spoločnosti vrátane MSP;

11.  víta príklad, ktorým je prijatie vnútroštátnych stratégií pre verejné obstarávanie, a nabáda, aby tento príklad nasledovalo viac členských štátov s cieľom modernizovať a zjednodušovať svoje systémy verejného obstarávania, a teda zvýšiť ich efektívnosť; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je prierezovou oblasťou pre rôzne odvetvia verejnej správy, a že je preto nevyhnutné, aby okrem koordinácie malo aj riadiacu štruktúru, ktorá by zahŕňala hlavné zainteresované strany, aby sa základné rozhodnutia mohli prijímať v rámci širšej spolupráce a aby boli prijateľné pre všetky zapojené strany;

12.  víta skutočnosť, že mnohé členské štáty zaviedli ustanovenia pre využívanie kritérií kvality (vrátane najlepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou) a nabáda na ich systematické používanie; nabáda verejných obstarávateľov k tomu, aby uplatňovali iné kritériá, ako je len najnižšia cena alebo nákladová účinnosť, a to s prihliadnutím na kvalitatívne, environmentálne a/alebo sociálne aspekty;

13.  hoci uznáva, že v niektorých prípadoch nízka cena môže odrážať inovatívne riešenia a efektívne riadenie, je znepokojený nadmerným používaním najnižšej ceny ako hlavného kritéria na vyhodnotenie ponúk v rade členských štátov bez ohľadu na kvalitu, udržateľnosť a sociálne začlenenie, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali dôvody tejto situácie a podali o nich správu a v prípade potreby navrhli vhodné riešenia;

14.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že prax verejného obstarávania bude v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali konzultácie s osobami so zdravotným postihnutím a s ich zastupujúcimi organizáciami;

15.  žiada prijatie európskeho etického kódexu pre verejné obstarávanie pre rôznych účastníkov procesu obstarávania;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby verejní obstarávatelia pri rozhodovaní o nákupoch zvážili celý životný cyklus výrobkov vrátane ich vplyvu na životné prostredie, keď to bude vhodné, a vyzýva Komisiu, aby poskytla pomoc pri vypracovaní metodík na uplatňovanie koncepcie „nákladov na životný cyklus“;

17.  konštatuje, že inovatívne, sociálne a environmentálne aspekty sú legitímnymi a dôležitými kritériami na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní, a že verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom dobre premyslených špecifikácií a umožnením variantných ponúk nediskriminačným spôsobom sledovať rovnako ekologické, inovatívne či sociálne ciele, za predpokladu, že tieto charakteristiky sú naviazané na predmet zákazky a sú primerané jej hodnote a cieľom;

18.  pripomína, že právny rámec Únie v oblasti verejného obstarávania ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby dodávatelia a subdodávatelia plne dodržiavali ustanovenia týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré sa uplatňujú v mieste, kde sa vykonávajú práce, poskytujú služby alebo vyrába či dodáva tovar, ako sa stanovuje v platných medzinárodných dohovoroch, v práve Únie a vo vnútroštátnom práve, ako aj v kolektívnych zmluvách uzatvorených v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi; vyzýva Komisiu, aby zaručila, že členské štáty plnia túto povinnosť pri transpozícii a uplatňovaní smerníc z roku 2014, a aby uľahčila výmenu najlepších postupov v tejto oblasti;

19.  uznáva, že kvalitatívne posúdenie ponúk si vyžaduje kvalifikovaných obstarávateľov, a vyzýva Komisiu, aby členským štátom pomáhala so šírením metodík a postupov hodnotenia, najmä prostredníctvom organizovania seminárov a odbornej prípravy; zdôrazňuje, že takáto pomoc by mala byť dostupná na všetkých administratívnych úrovniach, v ktorých sa uskutočňuje obstarávanie;

20.  poukazuje na to, že sociálne zodpovedné verejné obstarávanie musí zohľadňovať dodávateľské reťazce a riziká spojené s moderným otroctvom, sociálnym dampingom a porušovaním ľudských práv; konštatuje, že je potrebné vynaložiť úsilie, aby sa zabezpečilo, že sa tovary a služby získané prostredníctvom verejného obstarávania nebudú vyrábať takým spôsobom, ktorým by sa porušovali ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby do svojej novej príručky o sociálnych aspektoch verejného obstarávania zahrnula podstatné ustanovenia o etike v dodávateľských reťazcoch;

21.  víta úsilie niekoľkých členských štátov zriadiť orgány, ktoré by zodpovedali za koordináciu obstarávania, a uznáva, že to prispieva k vykonávaniu strategického a efektívneho obstarávania;

22.  žiada, aby viac členských štátov využívalo výhody centrálneho obstarávania a zlučovania verejných nákupov, a konštatuje, že centrálne obstarávacie organizácie by mohli a mali urýchliť šírenie odborných poznatkov, najlepších postupov a inovácií;

23.  zdôrazňuje, že najmä s cieľom podporiť inovácie je dôležité, aby sa verejní obstarávatelia zaoberali trhom a dostatočne využívali fázu predchádzajúcu obstarávaniu ako prípravu na ďalšie kroky; domnieva sa, že fáza predchádzajúca obstarávaniu je rovnako nevyhnutnou fázou podpory zapojenia MSP;

24.  domnieva sa, že nový postup týkajúci sa partnerstva prispeje k podpore inovácií, a nabáda verejných obstarávateľov, aby spolupracovali s trhom na účely vývoja inovatívnych metodík, výrobkov, prác alebo služieb, ktoré ešte neexistujú; v tejto súvislosti víta, že sa doteraz iniciovalo 17 postupov inovatívneho partnerstva;

25.  víta dobrovoľné ex ante posúdenie aspektov obstarávania v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ako navrhuje Komisia, a vyzýva Komisiu, aby pružne zaviedla asistenčnú službu, mechanizmus oznamovania a mechanizmus výmeny informácií pri plnom dodržiavaní dôvernosti;

Digitalizácia a riadne riadenie postupov obstarávania

26.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým zavádzaním digitálnych technológií do verejného obstarávania v Únii a vyzýva členské štáty, aby sa usilovali o rýchlu digitálnu transformáciu postupov a o zavedenie elektronických postupov do všetkých hlavných fáz, konkrétne od oznámenia, prístupu k verejným súťažiam a predloženia ponuky až po hodnotenie, zadávanie zákaziek, objednávanie, fakturáciu a platbu;

27.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli elektronické formuláre (eForms) najneskôr do konca roka 2018;

28.  pripomína, že elektronické obstarávanie ponúka celý rad dôležitých prínosov, ako sú výrazné úspory pre všetky strany, zjednodušené a skrátené postupy, nižšia byrokracia a administratívne zaťaženie, vyššia transparentnosť, väčšia inovácia, ako aj lepší prístup MSP na trhy verejného obstarávania;

29.  súhlasí s Komisiou, že registre zákaziek môžu predstavovať nákladovo efektívny nástroj pre správu zákaziek, zlepšovanie transparentnosti, integrity a údajov, ako aj pre lepšie riadenie verejného obstarávania;

30.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť prepojenia vnútroštátnych registrov zákaziek s databázou Tenders Electronic Daily (TED) s cieľom odstrániť povinnosť verejných obstarávateľov uverejňovať tie isté informácie v dvoch systémoch;

31.  upozorňuje na ťažkosti, ktoré môžu uchádzačom, a najmä MSP vzniknúť, pokiaľ ide o požiadavky na osvedčenia a podpisy, a v tejto súvislosti podporuje systém miernych požiadaviek spolu s úplným uplatňovaním zásady „jedenkrát a dosť“ s cieľom minimalizovať záťaž pre uchádzačov;

32.  zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali byť schopné poskytnúť všetky potrebné údaje o vykonávaní verejného obstarávania vrátane údajov o ponukách, postupoch a zákazkách a štatistických informácií, a to aj s cieľom umožniť Komisii posúdiť jednotný trh v oblasti obstarávania;

33.  vyzýva členské štáty, aby podporovali inovatívne využívanie údajov v otvorenom formáte, keďže takéto údaje sú pre každú vládu nevyhnutné na riadenie verejnej správy, a zároveň umožnili, aby hospodársky potenciál takýchto údajov využívali spoločnosti, pričom zároveň podporujú transparentnosť a zodpovednosť v rámci inštitúcií a orgánov, ktoré sa zaoberajú verejným obstarávaním; poukazuje na to, že takéto údaje sa musia vždy uverejňovať s náležitým ohľadom na zásadu proporcionality a v súlade s acquis EÚ o ochrane údajov a obchodnom tajomstve;

Jednotný trh a lepší prístup k obstarávaniu

34.  zdôrazňuje, že súťažné predkladanie ponúk je pre verejné obstarávanie nevyhnutné a s poľutovaním konštatuje, že v Únii v posledných rokoch došlo k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania; naliehavo vyzýva členské štáty s vysokým percentom oznámení len s jedným uchádzačom, aby tento problém riešili;

35.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoločné postupy obstarávania, a to aj na cezhraničnej úrovni, ktoré sa uľahčili revidovanými pravidlami EÚ, a vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti poskytla rozsiahlu podporu; domnieva sa, že takéto postupy by ale nemali mať za následok zákazky takej veľkosti, že MSP budú prakticky vylúčené z možnosti sa zúčastniť v čo najskoršej fáze procesu;

36.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP a podniky sociálneho hospodárstva stále čelia ťažkostiam pri prístupe k verejnému obstarávaniu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť opatrení stanovených smernicami z roku 2014 a aby v prípade potreby predložila nové riešenia;

37.  žiada Komisiu, aby Parlamentu podala správu o praktickom vykonávaní zásady „uplatni alebo vysvetli“ uvedenej v článku 46 smernice 2014/24/EÚ, podľa ktorej sa od verejných obstarávateľov vyžaduje, aby uviedli hlavné dôvody svojho rozhodnutia nerozdeliť zákazku na časti, čo musí byť systematicky vysvetlené v súťažných podkladoch alebo v individuálnej správe;

38.  vyzýva členské štáty, aby podporovali účasť MSP v ponukových konaniach, napríklad povinným rozdelením na časti, ak je to možné, alebo stanovením limitu na obrat, ktorý je potrebný na účasť na postupe obstarávania; zdôrazňuje, že rozdelenie verejných zákaziek na časti podporuje hospodársku súťaž na trhu, ako aj zamedzuje riziku závislosti od jedného dodávateľa; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali poradenské služby a odbornú prípravu pre MSP s cieľom zlepšiť ich účasť na postupoch obstarávania;

39.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala najmä prekážky cezhraničného verejného obstarávania v dôsledku jazykových, administratívnych, právnych alebo akýchkoľvek iných bariér a aby navrhla riešenia alebo zasiahla s cieľom zaručiť funkčné cezhraničné obstarávanie;

40.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť interoperabilitu zakúpeného tovaru a služieb a zamedziť odkázanosti na určitého predajcu, a vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti navrhla opatrenia;

41.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočne jasnými a konsolidovanými údajmi o verejnom obstarávaní v EÚ a konštatuje, že spoľahlivé údaje o prístupe k verejnému obstarávaniu sú nevyhnutné na overenie zodpovednosti verejných orgánov a sú prostriedkom v boji proti podvodom a korupcii;

42.  akceptuje výsledok hodnotenia smernice o opravných prostriedkoch a rozhodnutie Komisie nenavrhnúť legislatívnu revíziu, ale vyzýva na pokračovanie spolupráce vnútroštátnych orgánov zodpovedných za preskúmanie a na väčšiu mieru usmernenia k smerniciam zo strany Komisie;

43.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že smernica o obstarávaní v oblasti obrany ešte nepriniesla želané výsledky, najmä pokiaľ ide o nadnárodné projekty v oblasti infraštruktúry, a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o lepšie vykonávanie v súčasnosti platných pravidiel;

44.  zdôrazňuje význam transparentnosti a nediskriminačnej povahy postupov verejného obstarávania; pripomína, že je dôležité, aby sa zaviedli riadne odvolacie konania, a že je dôležitý prístup k usmerneniam o tom, ako také odvolanie podať;

Medzinárodné verejné obstarávanie

45.  vyzýva na opatrenie Únie na zlepšenie prístupu dodávateľov z EÚ na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, keďže trh verejného obstarávania v Únii je jedným z najotvorenejších na svete;

46.  vyjadruje znepokojenie nad nekalou súťažou v rámci postupov verejného obstarávania v dôsledku zasahovania štátu voči konkurentom z tretích krajín, najmä, ale nie výlučne, na trhu s elektrickými vozidlami a batériami; domnieva sa, že existuje potreba prepojiť nástroje na ochranu obchodu a postupy verejného obstarávania;

47.  zdôrazňuje, že trhy verejného obstarávania majú veľký hospodársky význam vzhľadom na to, že podľa odhadov výdavky na obstarávanie predstavujú 20 % svetového HDP, a zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, ako aj rovnaké podmienky pre európske podniky preto môžu byť hlavnou hnacou silou rastu obchodu s tovarom a službami a zároveň viesť k širšej ponuke a lepšej hodnote pre peniaze daňovníkov v EÚ aj tretích krajinách;

48.  poukazuje na to, že trhy verejného obstarávania v tretích krajinách sú pre uchádzačov z EÚ často de iure a/alebo de facto uzavreté; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a poskytovala lepšie údaje o medzinárodných postupoch verejného obstarávania; pripomína, že podľa odhadov Komisie je viac ako polovica svetového trhu obstarávania v súčasnosti uzavretá pre voľnú medzinárodnú hospodársku súťaž v dôsledku protekcionistických opatrení, ktoré sú celosvetovo na vzostupe, zatiaľ čo verejné obstarávanie EÚ v hodnote približne 352 miliárd EUR je otvorené uchádzačom z členských krajín Dohody Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní; zdôrazňuje, že EÚ musí túto nerovnováhu riešiť bez toho, aby sa uchýlila k protekcionistickým opatreniam; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby európske spoločnosti dostali podobný prístup na trh, aký využívajú naši zahraniční konkurenti na trhu EÚ, a poznamenáva, že navrhovaný takzvaný nástroj medzinárodného obstarávania by za určitých podmienok mohol byť prostriedkom na zabezpečenie lepšieho prístupu na trh;

49.  víta to, že jednou zo šiestich prioritných oblastí pre činnosť Komisie v oblasti verejného obstarávania je zlepšenie prístupu na tieto trhy; zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, a to aj na nižšej než vnútroštátnej úrovni, je pre EÚ v obchodných rokovaniach silným ofenzívnym záujmom vzhľadom na to, že mnoho spoločnosti z EÚ má v rôznych odvetviach vysokú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že vládne obstarávanie by malo byť zahrnuté do všetkých budúcich obchodných dohôd s cieľom maximalizovať účasť európskych spoločností na zahraničnom obstarávaní; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie a správne vykonávanie ustanovení týkajúcich sa trhov verejného obstarávania obsiahnutých v dohodách EÚ o voľnom obchode; pripomína, že obchodné dohody by sa mali využívať na zlepšenie prístupu k trhom verejného obstarávania v tretích krajinách a že lepší prístup na trhy obstarávania v tretích krajinách a posilnené pravidlá pre moderné, efektívne a transparentné postupy obstarávania, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie lepšej hodnoty za verejné peniaze, by mali byť zásadným prvkom každej obchodnej dohody, ktoré má EÚ uzatvoriť, pričom sa v plnej miere musia rešpektovať legitímne ciele verejnej politiky zakotvené v smerniciach Únie o verejnom obstarávaní; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty tretích krajín musia spĺňať európske sociálne a environmentálne kritériá na splnenie podmienok pre udelenie verejnej zákazky, ako sa stanovuje v smerniciach 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, a v súlade s tým nabáda na používanie kritérií ekonomicky najvýhodnejších ponúk pri zadávaní zákaziek; konštatuje, že dvojstranné a subregionálne dohody o voľnom obchode nie vždy garantujú plný prístup k trhom obstarávania; žiada Komisiu, aby rokovala o čo najširšom možnom prístupe na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách;

50.  zdôrazňuje, že akákoľvek stratégia zameraná na prístup na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách musí riešiť konkrétne prekážky a špecifické potreby MSP s cieľom uľahčiť ich prístup na trhy, keďže sú osobitne znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup na trhy verejného obstarávania tretích krajín, a zároveň sa musí rovnako venovať náležitá pozornosť účinkom vystavenia MSP novým konkurentom z tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby podporovala začlenenie postupov obstarávania priaznivých pre MSP (vrátane cezhraničných iniciatív a rozdelenia zákaziek na viacero častí) do obchodných dohôd; zdôrazňuje prínosy, ktoré majú získať najmä MSP z digitalizácie a využívania elektronického obstarávania vo všetkých postupoch verejného obstarávania s tretími krajinami;

51.  poukazuje na to, že hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky, ako je Brazília, Čína, India a Rusko, zatiaľ nie sú súčasťou GPA, pričom Čína a Rusko sú oficiálne v procese pristúpenia, a žiada Komisiu, aby nabádala tretie krajiny k úsiliu o pripojenie sa k GPA a podporovala ich k tomu, keďže mnohostranné a viacstranné dohody sú z dlhodobého hľadiska najlepším nástrojom na vytvorenie rovnakých podmienok; zdôrazňuje, že dvojstranné obchodné dohody s ambicióznymi ustanoveniami o obstarávaní, ktoré rešpektujú základné zásady GPA, môžu byť odrazovým mostíkom pre posilnenú mnohostrannú spoluprácu;

52.  zdôrazňuje význam GPA nielen pre to, že poskytuje de iure prístup k trhom obstarávania v tretích krajinách, ale aj pre to, že zvyšuje transparentnosť a predvídateľnosť postupov obstarávania; nabáda Komisiu, aby podporovala rozvoj celosvetových a konvergentných noriem pre transparentné obstarávanie, ktoré by predstavovali významný nástroj v boji proti korupcii; konkrétnejšie žiada Komisiu, aby sa usilovala o začlenenie ustanovení o spoločných pravidlách verejného obstarávania do obchodných dohôd, ktoré umožnia nahlasovanie korupcie, zjednodušenie postupov a posilnenie integrity a transparentnosti pre uchádzačov;

Profesionalizácia

53.  víta odporúčania Komisie týkajúce sa profesionalizácie a vyzýva členské štáty, aby prednostne vypracovali vnútroštátne plány; navrhuje, aby každý plán rozlišoval medzi druhmi obstarávania, najmä keďže prístup MSP k obstarávaniu služieb a digitálnej infraštruktúry môže byť uľahčený iným spôsobom ako prístup k obstarávaniu v prípade veľkých infraštruktúrnych zákaziek;

54.  vyzýva Komisiu, aby navrhla spôsob, ako poskytnúť finančnú podporu z finančných prostriedkov Únie na príslušné opatrenia týkajúce sa profesionalizácie v členských štátoch;

55.  vyjadruje poľutovanie nad nízkou úrovňou profesionalizácie medzi tými, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie a vyzýva členské štáty, aby zlepšili zručnosti všetkých, ktorí sú zapojení do všetkých fáz procesu verejného obstarávania;

56.  zdôrazňuje, že obstarávatelia aj dodávatelia musia byť primerane vyškolení, aby pracovali efektívne vo všetkých fázach obstarávania, a že pokiaľ ide o profesionalizáciu, pozornosť sa musí venovať všetkým úrovniam verejnej správy a kritériám kvality vrátane sociálnych a environmentálnych kritérií; domnieva sa, že lepšie výsledky možno dosiahnuť zlepšením toho, ako verejné orgány zvažujú, čo budú obstarávať, ako aj to, ako to obstarajú; bez toho, aby bolo dotknuté rokovacie konanie, vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie môže byť často ovládnuté skúsenejšími podnikmi, ktoré pomáhajú vo fáze návrhu verejnej zákazky, a v dôsledku toho sú v lepšej pozícii takúto zákazku získať;

57.  žiada členské štáty, aby nabádali univerzity k vytvoreniu ďalších univerzitných kurzov v oblasti európskeho práva týkajúceho sa verejného obstarávania a aby zlepšili odbornú prípravu a riadenie kariérneho rozvoja odborníkov, ktorí sa zaoberajú obstarávaním, vrátane tých, ktorí pracujú v MSP, a to aj pokiaľ ide o rozvoj a využívanie dostupných nástrojov IT; podporuje vytvorenie spoločného európskeho rámca príslušných technických a počítačových zručností;

°

°  °

58.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 259, 7.10.2017, s. 28.

(2)

Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(3)

Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(4)

Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Začiatkom roka 2014 spoluzákonodarcovia EÚ dokončili revíziu legislatívneho rámca Únie pre verejné obstarávanie. Táto rozsiahla reforma, ktorá bola v rámci procesu európskej integrácie nevyhnutná, ako sa určilo v Akte o jednotnom trhu z roku 2011, mala slúžiť priamo cieľom stratégie Európa 2020 a významne prispieť k rastu a ku konkurencieschopnosti Únie.

V tom čase bol Parlament s výsledkom rokovaní pomerne spokojný. Tvrdo – a úspešne – bojoval za to, aby nové smernice poskytovali členským štátom nástroje na modernizáciu verejných nákupov, na digitálnu transformáciu verejného obstarávania a na prechod od jednoducho regulovaného verejného obstarávania k vykonávaniu strategického verejného obstarávania.

Smernice však skutočne ponúkajú členským štátom rôzne možnosti a príležitosti; je však na každej krajine, ktoré si vyberie. V súčasnosti, teda štyri roky po formálnom prijatí smerníc, neexistuje jasný obraz ani úplný prehľad o tom, ako sú smernice v jednotlivých členských štátoch transponované a vykonávané. Je to nanešťastie spôsobené aj tým, že pri transpozícii došlo v mnohých členských štátoch k značným oneskoreniam, a to aj k takým, že Komisia musela v prípade niekoľkých členských štátoch začať postup v prípade nesplnenia povinnosti.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta súbor „mäkkých“ opatrení, ktoré Komisia navrhla 3. októbra 2017, a jej aktualizovanú stratégiu verejného obstarávania pre Úniu; môže to viesť k lepšiemu vykonávaniu pravidiel verejného obstarávania v členských štátoch a v prípade potreby urýchliť vnútroštátne reformy.

Napriek tomu chce spravodajca poznamenať, že Parlament si vyhradzuje právo kedykoľvek Európsku komisiu požiadať, aby predložila legislatívne opatrenia, ak by to bolo potrebné na zlepšenie rámca pre verejné obstarávanie.

Smernice z roku 2014 sú pre členské štáty príležitosťou pre modernizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania. Na tento účel je jasnou požiadavkou smerníc digitalizácia obstarávania (elektronické obstarávanie od začiatku až do konca), ako aj maximálne zjednodušenie. Je to príležitosť na:

– väčšiu transparentnosť,

– väčšiu efektívnosť,

– menšiu byrokraciu,

– silnejší jednotný trh.

Okrem toho sa v nových smerniciach stanovili nielen pravidlá, ktoré musia verejné orgány dodržiavať, aby zdôvodnili, ako vynakladajú peniaze daňovníkov. Viac ako kedykoľvek predtým tieto smernice ponúkajú nespočetné príležitosti pre členské štáty na dosiahnutie strategických cieľov a uplatňovanie politík prostredníctvom verejných výdavkov. Verejné obstarávanie nie je len procesným nástrojom na reguláciu verejných nákupov tovarov, služieb alebo prác. Členským štátom môže slúžiť napríklad ako nástroj na:

– podporu inovácií,

– podporu ekologického a obehového hospodárstva,

– sledovanie sociálnych cieľov, napríklad v prospech ľudí so zdravotným postihnutím alebo starších ľudí,

– podporu malých a stredných podnikov.

Spravodajca je znepokojený tempom, akým členské štáty modernizujú svoj rámec pre verejné obstarávanie, a zamýšľanou hĺbkou reforiem. Preto využíva túto príležitosť, aby členské štáty vyzval na:

–  prípadný prechod od kritéria najnižšej ceny k ekonomicky najvýhodnejšej ponuke a nákladom na životný cyklus; povzbudenie obstarávateľov a národných odborníkov, a to od najvyššej štátnej úrovne, aby prijali tento prístup,

–  podporu účasti MSP vo verejnom obstarávaní, napríklad povinným rozdelením na časti,

–  urýchlenie digitalizácie všetkých fáz procesu obstarávania,

–  zavedenie nástrojov transparentnosti, ako sú registre zákaziek a systémy používajúce zásadu „jedenkrát a dosť“,

–  vypracovanie vnútroštátnych stratégií verejného obstarávania vrátane komplexných plánov profesionalizácie,

–  systematické zhromažďovanie a analyzovanie údajov o verejnom obstarávaní,

–  lepšie využívanie výhod centrálneho obstarávania a centrálnych obstarávacích organizácií,

–  využívanie fázy predchádzajúcej obstarávaniu a nového postupu inovatívneho partnerstva pre inovatívne nákupy,

–  prijatie drastických opatrení na zvýšenie cezhraničného verejného obstarávania a kooperatívneho obstarávania.

Spravodajca takisto vyzýva Komisiu, aby:

–  zistila dostupné možnosti, ako poskytnúť finančné prostriedky Únie na podporu príslušných opatrení týkajúcich sa profesionalizácie v členských štátoch,

–  sa prednostne zamerala na asistenčnú službu pre dobrovoľné ex ante posúdenie aspektov obstarávania pre veľké projekty v oblasti infraštruktúry,

–  rýchlo prijala usmernenie k verejnému obstarávaniu inovácií a k sociálne zodpovednému verejnému obstarávaniu,

–  usporiadala všetky dostupné usmernenia a ďalšie materiály používateľsky ústretovou formou, ktorá by ponúkala dobrý prehľad pre odborníkov,

–  poskytla pomoc členským štátom s metodikami v oblasti nákladov na životný cyklus,

–  zabezpečila včasné zavedenie elektronických formulárov.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Prof. Dr Christopher Bovis, Univerzita v Hulle

Prof. Dr Jörg Becker, Univerzita v Münsteri

Jaime Quesado, predseda portugalského vládneho orgánu pre zdielané služby

Joan Prummel, poradca holandskej organizácie Rijkswaterstaat

Baiba A. Rubesa, generálna riaditeľka Rail Baltica

Thomas Solbach, ministerstvo hospodárstva a energetiky Spolkovej republiky Nemecko

Business Europe

UEAPME (Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov)

Eurocities

OpenPEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line – celoeurópske verejné obstarávanie on-line)

Architektonická rada Európy / Nemecká spolková komora architektov

RESAH (sieť pre obstarávanie nemocnicami) / združenie EHPPA

IFPSM (Medzinárodná federácia pre riadenie nákupov a dodávateľského reťazca)


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (24.5.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

(2017/2278(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Caspary

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že trhy verejného obstarávania majú veľký hospodársky význam vzhľadom na to, že podľa odhadov výdavky na obstarávanie predstavujú 20 % svetového HDP, a že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách a rovnaké podmienky pre európske podniky preto môžu byť hlavnou hnacou silou pre rast obchodu s tovarom a službami a viesť k širšej ponuke a lepšej hodnote pre daňovníkov v EÚ a tretích krajinách;

2.  poukazuje na to, že trhy verejného obstarávania v tretích krajinách sú pre uchádzačov z EÚ často de iure a/alebo de facto uzavreté; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a poskytovala lepšie údaje o medzinárodných postupoch verejného obstarávania; pripomína, že podľa odhadov Komisie je viac ako polovica svetového trhu obstarávania v súčasnosti uzavretá pre voľnú medzinárodnú hospodársku súťaž v dôsledku protekcionistických opatrení, ktoré sú celosvetovo na vzostupe, zatiaľ čo verejné obstarávanie EÚ v hodnote približne 352 miliárd EUR je otvorené uchádzačom z členských krajín Dohody o vládnom obstarávaní (GPA) Svetovej obchodnej organizácie; zdôrazňuje, že EÚ musí túto nerovnováhu riešiť bez toho, aby sa uchýlila k protekcionistickým opatreniam; žiada Komisiu, aby zabezpečila prístup na trh pre európske spoločnosti podobný tomu, ktorý majú naši zahraniční konkurenti na trhu EÚ a poznamenáva, že navrhovaný nástroj medzinárodného obstarávania (NMO) by za určitých podmienok mohol byť prostriedkom na zabezpečenie lepšieho prístupu na trh;

3.  víta to, že jednou zo šiestich prioritných oblastí pre činnosť Komisie v oblasti verejného obstarávania je zlepšenie prístupu na tieto trhy; zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, a to aj na nižšej než vnútroštátnej úrovni, je pre EÚ v obchodných rokovaniach silným ofenzívnym záujmom vzhľadom na to, že mnoho spoločnosti z EÚ má v rôznych odvetviach vysokú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie by malo byť zahrnuté do všetkých budúcich obchodných dohôd s cieľom maximalizovať účasť európskych spoločností na zahraničných tendroch; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie a správne uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa trhov verejného obstarávania obsiahnutých v dohodách EÚ o voľnom obchode; pripomína, že obchodné dohody by sa mali využívať na zlepšenie prístupu k trhom verejného obstarávania v tretích krajinách a že lepší prístup a posilnené pravidlá pre moderné, účinné a transparentné postupy verejného obstarávania, ktoré majú zásadný význam pre efektívnejšie využívanie verejných peňazí, by mali byť zásadným prvkom všetkých obchodných dohôd, ktoré EÚ uzatvára, pričom sa v plnej miere musia rešpektovať legitímne ciele verejnej politiky Únie zakotvené v smerniciach o verejnom obstarávaní; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty tretích krajín musia spĺňať európske sociálne a environmentálne kritériá pre zadávanie verejných zákaziek, ako sú stanovené v smerniciach 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, a v súlade s tým nabáda na používanie ekonomicky najvýhodnejších kritérií tendra (MEAT – Most Economically Advantegous Tender) pri uzatváraní takýchto zmlúv; konštatuje, že bilaterálne a subregionálne dohody o voľnom obchode nie vždy garantujú plný prístup k trhom verejného obstarávania; žiada Komisiu, aby rokovala o čo najširšom možnom prístupe na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách;

4.  zdôrazňuje, že akákoľvek stratégia zameraná na prístup na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách musí riešiť konkrétne prekážky a špecifické potreby MSP a uľahčovať im prístup na trhy, keďže sú osobitne znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup na trhy verejného obstarávania tretích krajín; domnieva sa, že je zároveň potrebné venovať náležitú pozornosť dôsledkom konkurencie zo strany nových hospodárskych subjektov z tretích krajín pre MSP; vyzýva Komisiu, aby podporovala začlenenie postupov obstarávania priaznivých pre MSP (vrátane cezhraničných iniciatív a rozdelenia výberových konaní do menších častí) do obchodných dohôd; zdôrazňuje potenciálny prínos digitalizácie, najmä pre MSP, prostredníctvom elektronického obstarávania vo všetkých postupoch verejného obstarávania s tretími krajinami;

5.  poukazuje na to, že hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky, ako je Brazília, Čína, India a Rusko, zatiaľ nie sú súčasťou GPA, pričom Čína a Rusko sú oficiálne v procese pristúpenia, a žiada Komisiu, aby nabádala tretie krajiny k pripojeniu k dohode GPA, keďže mnohostranné a viacstranné dohody sú z dlhodobého hľadiska najlepším nástrojom na vytvorenie rovnakých podmienok; zdôrazňuje, že dvojstranné obchodné dohody s ambicióznymi ustanoveniami o obstarávaní, ktoré rešpektujú základné zásady GPA, môžu byť odrazovým mostíkom pre posilnenú mnohostrannú spoluprácu;

6.  zdôrazňuje význam dohody GPA nielen pre to, že poskytuje de iure prístup k trhom obstarávania v tretích krajinách, ale aj pre to, že zvyšuje transparentnosť a predvídateľnosť postupov obstarávania; nabáda Komisiu, aby podporovala rozvoj celosvetových a konvergentných noriem pre transparentné obstarávanie, ktoré by predstavovali významný nástroj v boji proti korupcii; žiada konkrétnejšie Komisiu, aby sa usilovala o zahrnutie ustanovení o spoločných pravidlách verejného obstarávania do obchodných dohôd, ktoré umožnia nahlasovanie korupcie, zjednodušenie postupov a posilnenie integrity a transparentnosti pre uchádzačov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

17.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

29

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Helmut Scholz

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

S&D

Emmanuel Maurel

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN (20.3.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

(2017/2278(INI))

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh správy

Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

-  so zreteľom na dobrovoľný nástroj zeleného verejného obstarávania (GPP),

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh správy

Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

Ba.  keďže verejné obstarávanie je strategický nástroj na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zeleného a sociálne inkluzívneho rastu;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh správy

Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

Ca.  keďže pokiaľ ide o transpozíciu pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní a o koncesiách, úplná transpozícia a uplatňovanie práva EÚ sú nevyhnutné na to, aby pre malé a stredné podniky bolo jednoduchšie a lacnejšie uchádzať sa o verejné zákazky, pri plnom dodržiavaní zásad EÚ týkajúcich sa transparentnosti a hospodárskej súťaže;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh správy

Odôvodnenie E

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

E.  keďže z údajov z roku 2016 vyplýva, že len štyri členské štáty sa pri všetkých hlavných krokoch v oblasti verejného obstarávania spoliehajú na digitálne technológie;

E.  keďže podľa oznámenia Komisie z roku 2016 len štyri členské štáty sa pri všetkých hlavných krokoch v oblasti verejného obstarávania spoliehali na digitálne technológie, ako sú elektronické oznamovanie, elektronický prístup k súťažným podkladom, elektronické predkladanie ponúk, elektronické hodnotenie, elektronické zadávanie zákaziek, elektronické objednávanie, elektronická fakturácia a elektronické platby;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh správy

Odôvodnenie F

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

F.  keďže podľa informatívneho prehľadu európskeho semestra, ktorý sa týka verejného obstarávania, z novembra 2017 stúpol počet verejných obstarávaní len s jednou ponukou v období 2006 – 2016 zo 14 % na 29 %;

F.  keďže podľa informatívneho prehľadu európskeho semestra, ktorý sa týka verejného obstarávania, z novembra 2017 stúpol počet verejných obstarávaní len s jednou ponukou v období 2006 – 2016 zo 14 % na 29 %, a keďže podľa oznámenia Komisie „MSP získavajú len 45 % z hodnoty verejných zákaziek nad prahovými hodnotami EÚ, čo je výrazne nižšie ako ich význam v hospodárstve“;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh správy

Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

Ia.  keďže verejné obstarávanie môže byť na strane dopytu významným stimulom na zavádzanie a výrobu vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a tým prispieť k celkovému zníženiu emisií z dopravy;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh správy

Odsek 1

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

1.  takmer štyri roky po ukončení rozsiahlej revízie legislatívneho rámca Únie v oblasti verejného obstarávania víta súbor nelegislatívnych opatrení, ktoré navrhla Komisia, a dúfa, že sa tým vytvoria impulzy pre lepšie vykonávanie;

1.  takmer štyri roky po ukončení rozsiahlej revízie legislatívneho rámca Únie v oblasti verejného obstarávania víta súbor nelegislatívnych opatrení, ktoré navrhla Komisia, a očakáva, že sa tým vytvoria impulzy pre lepšie vykonávanie;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh správy

Odsek 2

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

2.  je sklamaný tempom, akým mnohé členské štáty transponovali smernice z roku 2014 v oblasti verejného obstarávania, ako aj mnohými oneskoreniami, a ľutuje to, že Komisia musela v prípade malého počtu členských štátov začať postup v prípade nesplnenia povinnosti;

2.  je sklamaný tempom, akým mnohé členské štáty transponovali smernice z roku 2014 v oblasti verejného obstarávania, ako aj mnohými oneskoreniami, a ľutuje to, že Komisia musela v prípade malého počtu členských štátov začať postup v prípade nesplnenia povinnosti niektorých členských štátov, pokiaľ ide o presadzovanie acquis v oblasti jednotného trhu, priemyslu, podnikania a MSP, ktoré má viesť k hlbšiemu a spravodlivejšiemu vnútornému trhu s posilnenou priemyselnou základňou;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh správy

Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  vyjadruje znepokojenie nad oneskoreniami, ku ktorým došlo v niektorých členských štátoch pri transpozícii smerníc z roku 2014, a vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali opatreniam, ktoré zvyšujú množstvo byrokracie, v záujme zaručenia spravodlivého jednotného trhu verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh správy

Odsek 7

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

7.   poukazuje na to, že súčasné právne predpisy Únie umožňujú viac ako kedykoľvek predtým využívať verejné obstarávanie ako strategický nástroj na podporu politických cieľov, a nabáda členské štáty, aby túto možnosť využívali v maximálnej možnej miere;

7.  poukazuje na to, že súčasné právne predpisy Únie umožňujú viac ako kedykoľvek predtým využívať verejné obstarávanie ako strategický nástroj na podporu politických cieľov, a nabáda členské štáty, aby túto možnosť využívali v maximálnej možnej miere; pripomína, že na regionálnej a miestnej úrovni je verejné obstarávanie dôležitým nástrojom na riešenie regionálnych a miestnych stratégií, ktoré sú environmentálne a sociálne udržateľné;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh správy

Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  vyzýva na rozsiahle využívanie inovačného verejného obstarávania, aby sa realizoval ekologický a sociálne inkluzívny rast;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh správy

Odsek 8

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

8.  vyzýva členské štáty, aby verejné obstarávanie využívali strategicky na podporu udržateľného, obehového a sociálne zodpovedného hospodárstva, ako aj inovácií, rastu MSP a konkurencieschopnosti; zdôrazňuje, že si to od členských štátov vyžaduje, aby na takéto politiky upozorňovali na najvyššej úrovni a na tento účel podporovali obstarávateľov a odborníkov z verejnej správy;

8.  vyzýva členské štáty, aby verejné obstarávanie využívali strategicky na podporu inovačného, udržateľného, obehového a sociálne zodpovedného hospodárstva, ktoré podporuje rast a konkurencieschopnosť MSP; zdôrazňuje, že si to od členských štátov vyžaduje, aby na takéto politiky upozorňovali na najvyššej úrovni a na tento účel podporovali obstarávateľov a odborníkov z verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh správy

Odsek 10

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

10.  víta skutočnosť, že mnohé členské štáty zaviedli ustanovenia pre prijímanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a nabáda na systematické používanie tohto princípu;

10.  víta skutočnosť, že mnohé členské štáty zaviedli ustanovenia pre prijímanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a nabáda na systematické používanie tohto princípu; zdôrazňuje význam ekologických kritérií, pokiaľ ide o ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh správy

Odsek 11

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

11.  hoci uznáva, že v niektorých prípadoch nízka cena odráža inovatívne riešenia a efektívne riadenie, je znepokojený nadmerným používaním najnižšej ceny ako kritéria na vyhodnotenie ponúk v niekoľkých členských štátoch, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali príčinu tejto situácie;

11.  hoci uznáva, že v niektorých prípadoch nízka cena odráža inovatívne riešenia a efektívne riadenie, je znepokojený nadmerným používaním najnižšej ceny ako hlavného kritéria na vyhodnotenie ponúk bez toho, aby sa úmerne zohľadňovali ďalšie kritériá, vo viacerých členských štátoch, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali príčinu tejto situácie;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh správy

Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

Odsek 12a.  zdôrazňuje, že pri uplatňovaní nákladov na životný cyklus verejní obstarávatelia by mali zohľadňovať náklady na využívanie zdrojov, údržbu a likvidáciu, ktoré nie sú zohľadnené v obstarávacej cene, najmä preto, že existuje obrovský potenciál úspor v priebehu životného cyklu tovaru, práce alebo služby okrem iného prostredníctvom úspor nákladov na využívanie energie, vody a paliva, na údržbu a výmenu, ako aj nákladov na likvidáciu;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh správy

Odsek 13

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

13.  konštatuje, že inovatívne, sociálno-ekonomické a environmentálne aspekty sú legitímnymi kritériami na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní, ale že verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom dobre premyslených špecifikácií a umožnením variantných ponúk sledovať rovnako ekologické, inovatívne či sociálne ciele;

13.  zdôrazňuje, že inovatívne, sociálno-ekonomické a environmentálne aspekty sú dôležitými kritériami na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní, ale že verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom dobre premyslených špecifikácií a umožnením variantných ponúk sledovať rovnako ekologické, udržateľné, inovatívne či sociálne ciele; pripomína možnosť používať kritériá kvality ako kritériá na vyhodnotenie ponúk, napr. pri podpore miestnej výroby potravín;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh správy

Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  zdôrazňuje, že politiky verejného obstarávania zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore obstarávania poľnohospodárskych produktov a potravín od miestnych výrobcov, a vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na podporu krátkych potravinových dodávateľských reťazcov a aby posúdila ich vplyv na na vidiecke hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh správy

Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  poukazuje na význam financovania ekologických projektov dopravnej infraštruktúry (napr. infraštruktúry pre alternatívne palivá) a cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že kritériá na vyhodnotenie ponúk na získanie financovania EÚ musia zahŕňať povinnosť preukázať, akým spôsobom navrhovaný projekt prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh správy

Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  víta návrh Komisie na revíziu smernice o ekologických vozidlách (ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy) a zahrnutie záväzných cieľov verejného obstarávania na rok 2025 a rok 2030, čím sa zvýši využívanie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a prispeje k úsiliu Únie dosiahnuť nízkoemisnú mobilitu;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh správy

Odsek 16

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

16.  žiada, aby viac členských štátov využívalo výhody centrálneho obstarávania a zlučovania verejných obstarávaní, a konštatuje, že centrálne obstarávacie organizácie môžu urýchliť šírenie odborných poznatkov, najlepších postupov a inovácií;

16.  žiada, aby viac členských štátov využívalo výhody centrálneho obstarávania a zlučovania verejných obstarávaní, a konštatuje, že centrálne obstarávacie organizácie by mohli a by mali urýchliť šírenie odborných poznatkov, najlepších postupov a inovácií;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh správy

Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

19a.  vyjadruje obavy týkajúce sa nekalej súťaže v rámci postupov verejného obstarávania, ktorá je dôsledkom štátnych zásahov voči konkurentom z tretích krajín a ku ktorej dochádza najmä (nie však výlučne) na trhu s elektrickými vozidlami a batériami; domnieva sa, že je nutné prepojiť nástroje na ochranu obchodu a postupy verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh správy

Odsek 25

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

25.  s poľutovaním konštatuje, že v Únii v posledných rokoch došlo k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania, a naliehavo vyzýva členské štáty s vysokým percentom oznámení len s jedným uchádzačom, aby tento problém riešili;

25.  s poľutovaním konštatuje, že v Únii v posledných rokoch došlo k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania, a naliehavo vyzýva predovšetkým členské štáty s vysokým percentom oznámení len s jedným uchádzačom, aby tento problém riešili, a to zlepšením postupov verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh správy

Odsek 26

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

26.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoločné postupy obstarávania, a to aj na cezhraničnej úrovni, ktoré sa uľahčili revidovanými pravidlami EÚ, a žiada Komisiu, aby v tejto oblasti poskytla technickú podporu;

26.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoločné postupy obstarávania, a to aj na cezhraničnej úrovni, ktoré sa uľahčili revidovanými pravidlami EÚ, a vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti poskytla dôslednú podporu;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh správy

Odsek 27

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP stále čelia ťažkostiam pri prístupe k verejnému obstarávaniu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť opatrení stanovených smernicami z roku 2014 a aby v prípade potreby navrhla nové riešenia;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP stále čelia ťažkostiam pri prístupe k verejnému obstarávaniu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť, efektívnosť a kvalitu opatrení stanovených smernicami z roku 2014 a aby navrhla nové riešenia akonáhle postup preskúmania ukáže, že je to nutné;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh správy

Odsek 28

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

28.  vyzýva členské štáty, aby podporovali účasť MSP vo verejnom obstarávaní, napríklad povinným rozdelením na časti;

28.  vyzýva členské štáty, aby podporovali účasť MSP na trhu verejného obstarávania, a to aj mimo svojich vnútroštátnych hraníc, napríklad povinným rozdelením na časti, stanovením limitu obratu vyžadovaného na účasť na verejnom obstarávaní, znížením počtu požiadaviek na dokumentáciu alebo účasťou MSP na predbežných trhových konzultáciách; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali poradenské služby a odbornú prípravu pre MSP, aby sa zabezpečilo ich lepšie zapojenie do postupov verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh správy

Odsek 29

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

29.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala najmä prekážky cezhraničného verejného obstarávania v dôsledku jazykových bariér a aby navrhla riešenia;

29.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala najmä prekážky cezhraničného verejného obstarávania v dôsledku jazykových, právnych alebo iných bariér a aby navrhla riešenia alebo zasiahla s cieľom zaručiť funkčné cezhraničné obstarávanie;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh správy

Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

37a.   zdôrazňuje význam transparentnosti a nediskriminačného charakteru postupov verejného obstarávania; pripomína, že je dôležité zaviesť riadne odvolacie postupy, a pripomína význam prístupu k usmerneniu o tom, ako podať odvolanie;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Marc Tarabella, Kerstin Westphal


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia