Процедура : 2017/2225(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0240/2018

Внесени текстове :

A8-0240/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0323

ДОКЛАД     
PDF 738kWORD 66k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

(2017/2225(INI))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Дерек Вон

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Северна Ирландия се нарежда сред най-бедните региони в Северна и Западна Европа. Това се обяснява донякъде със свиването на някои традиционни индустрии. Северна Ирландия също така беше засегната от насилието между общностите в продължение на няколко десетилетия, известно като период на „размириците“. „Споразумението от Разпети петък“, или Белфасткото споразумение от 1998 г., очерта пътя към постигането на мир, като британското и ирландското правителство и северната и южната общности постигнаха съгласие въз основа на споразумение за споделяне на властта, което да прекрати насилието и сегрегацията.

След подписването на „Споразумението от Разпети петък“ Европейският съюз играе все по-голяма роля в мирния процес в Северна Ирландия. Тази подкрепа се осъществява в две основни форми. На първо място, Европейският съюз формира общата политическа рамка за отношенията между Обединеното кралство, Република Ирландия и Северна Ирландия. На второ място, политиката на сближаване на Европейския съюз обърна специално внимание на Северна Ирландия през годините с цел подпомагане на икономическото и социалното развитие в контекста на мирния процес. Предвид това Европейският парламент иска да разгледа въздействието на политиката на сближаване на ЕС в Северна Ирландия, с оглед на очертаването на по-нататъшния път.

Северна Ирландия се ползва от различни програми за сближаване, и по-специално по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, програма PEACE за Северна Ирландия и пограничния район на Ирландия, както и трансграничните програми Interreg.

В някои случаи средствата от ЕС играят същата роля в Северна Ирландия, както в други европейски региони, като насърчават икономическото развитие и социалния напредък. Има и някои програми, които са съобразени със специфичната ситуация в Северна Ирландия и са насочени към изграждане на връзки между двете общности и от двете страни на границата.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) в Северна Ирландия

Целта на програмата на ЕФРР в Северна Ирландия за периода 2014—2020 г. е да се укрепи нейната конкурентоспособност като цяло. Поставя се особен акцент върху научноизследователската и развойната дейност и трансфера на технологии към дружества в Северна Ирландия, като в тази област са инвестирани 113 милиона евро.

Повече от 140 милиона евро се използват за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като им се помага да получат достъп до капитал чрез комбинация от финансови инструменти и субсидии. Повече от 6 000 дружества ще получат финансова и нефинансова подкрепа, с цел създаването на 2 800 работни места. Третата цел е да се насърчават алтернативни дейности с ниски нива на въглеродни емисии в Северна Ирландия. 47 милиона евро бяха заделени за увеличаване на енергийната ефективност в социалния жилищен фонд, както и за мерки за насърчаване на нисковъглеродния и устойчив мултимодален градски транспорт в Белфаст.

Неотдавнашни важни проекти, финансирани по линия на ЕФРР в Северна Ирландия, включват посетителския център „Пътят на великаните“ („The Giant’s Causeway“), който допринася за привлекателността на района за туристите и по този начин създава тласък за местната икономика.

Общият оперативен бюджет на програмата за Европейския фонд за регионално развитие за периода 2014—2020 г. в Северна Ирландия е в размер на 522 091 481 EUR, като приносът на ЕС е 313 254 888 EUR.

Европейският социален фонд (ЕСФ) в Северна Ирландия

Основната цел на ЕСФ в Северна Ирландия за периода 2014—2020 г. е подобряване на уменията, особено сред младите хора. Целта тук е борба с бедността и социалното изключване чрез намаляване на безработицата.

По-специално, оперативната програма има за цел да подобри пригодността за заетост на 40 000 души, включително на дългосрочно безработните. Планирани са професионално ориентиране, консултиране и обучение за безработни млади хора. Цел на програмата е и насърчаване на обучението в работни условия.

Общият оперативен бюджет на Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г. за Северна Ирландия е в размер на 513 382 725 EUR, като приносът на ЕС е 205 353 090 EUR.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в Северна Ирландия

Програмата за развитие на селските райони за Северна Ирландия е особено важна с оглед на запазващото се значение на селскостопанския сектор за местната икономика. Програмата е съсредоточена главно върху опазването и укрепването на екосистемите, местното развитие в селските райони и повишаването на конкурентоспособността на сектора на хранително-вкусовата промишленост.

По-специално земеделските производители получават подпомагане, за да консервират 12% от земеделската земя в Северна Ирландия по договор за запазване на биологичното разнообразие, и освен това са засадени 1 200 хектара гори за смекчаване на изменението на климата. През периода 2014—2020 г. почти 20% от земеделските стопанства в Северна Ирландия ще се възползват от инвестиционна подкрепа за преструктуриране и модернизиране на своите предприятия. Освен това 10% от земеделските стопанства и 25% от предприятията от сектора на хранително-вкусовата промишленост ще получат подкрепа за развиване на къси вериги на доставки и местни пазари. Програмата също така ще създаде почти 30 000 места за участие в курсове за обучение на земеделски производители и на други предприятия в селските райони. Освен това се очаква стратегията за местно развитие да обхване всеки жител на селските райони в Северна Ирландия, а около 12% от населението в селските райони ще се ползват от подобрени услуги и инфраструктура.

Общият оперативен бюджет на програмата за Северна Ирландия е 760 100 000 EUR за периода 2014—2020 г., като приносът на ЕС е 228 400 000 EUR.

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в Северна Ирландия

ЕФМДР подкрепя дейности в областта на морското дело и рибарството и допринася за постигане на целите на общата политика в областта на рибарството.

Подкрепа се предоставя на проекти, които постигат резултати по отношение на устойчивия икономически растеж в секторите на рибарството и аквакултурите. По-специално, предоставя се финансиране за подобряване на риболовните кораби, включително енергийни подобрения и преоборудване, за рибовъдните стопанства, преработката на риба и предлагането ѝ на пазара, за инвестиции в брегови съоръжения, за услуги за риболовната промишленост, за създаване на работни места и организиране на обучение, както и за морската околна среда и риболова във вътрешни водоеми.

Общият оперативен бюджет на програмата за Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014—2020 г. в Северна Ирландия е в размер на 18 310 000  EUR, като приносът на ЕС е 13 730 000 EUR.

Програмата PEACE за Северна Ирландия и пограничния район в Ирландия

PEACE IV е единствена по рода си програма в областта на политиката на сближаване на ЕС, която има за цел да утвърди мирно и стабилно общество чрез насърчаване на помирението в Северна Ирландия и пограничния район на Ирландия, а именно на окръзите Кавън, Донегън, Лийтрим, Лаут, Монаган и Слиго. Тя има за цел да подкрепи действия, които способстват за изграждането на доверие и за сближаване на народите на равнище сред общностите и трансгранично равнище и допринасят за споделено общество за всички.

Тази програма се различава от споменатите по-горе фондове и програми, тъй като финансирането по нея не се управлява от национални или регионални органи, а от Специалния орган за програмите на ЕС (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre ocht UE Projecks). Това е специален трансграничен орган, който е създаден в контекста на Споразумението от Разпети петък и е признат както от Обединеното кралство, така и от Република Ирландия. Акцентът на програмата е поставен върху четири цели.

Целта за споделено образование е свързана с повишаване на нивото на пряк и траен контакт между учениците и преподавателите от всички среди, основан на учебната програма. Целта е 350 училища и 144 000 ученици да се включат в съвместни образователни дейности. Освен това е планирано обучение на учителите.

По отношение на децата и младежите програмата има за цел да се инвестира в добри отношения и наставнически действия с цел увеличаване на взаимодействието между децата и младежите от всички среди, насърчаване на зачитането на многообразието и засилване на тяхното желание за форма на положителни отношения. Специфични действия са предвидени за най-маргинализираните, най-уязвимите и най-трудно достижимите лица. Над 43 000 деца и младежи ще придобият нови умения и компетентност. В тези действия участват местните органи и общности, както и създадени по силата на закона организации и доброволни организации.

Създаването на споделени пространства и услуги има за цел да се трансформират отношенията между общностите в Северна Ирландия. Това способства и засилването на икономическия и социален ангажимент на трансгранично равнище и на равнище сред общностите. Що се отнася до услугите, програмата има за целева група жертвите и оцелелите от конфликта, например чрез преодоляване на травми, оценка на нуждите във връзка с физическото и умственото здраве и подпомагането на семействата да се справят с историята на конфликта.

Чрез изграждане на положителни отношения се цели създаването на уважение сред общностите и на трансгранично равнище. Това включва разрешаване на конфликти и медиация, местни и регионални проекти за изграждането на взаимно доверие и разбиране, проекти за проучване на историята по деликатен начин, дейности в спорта, изкуството и културата, както и проекти за улесняване на сътрудничеството и мобилността между жители от разделени квартали.

Общият оперативен бюджет на програмата за периода 2014—2020 г. е в размер на 269 610 967 EUR, като приносът на ЕС е 229 169 320 EUR.

Програми Interreg в Северна Ирландия

Северна Ирландия участва в програмата Interreg V-A заедно с прилежащите части на Република Ирландия и Западна Шотландия. Специалния орган за програмите на ЕС управлява и тази програма.

Акцентът на програмата е поставен върху четири области, които са от решаващо значение за създаването на работни места и растеж: трансгранични инициативи за научни изследвания и иновации, опазване на споделената околна среда, устойчива мобилност през границите и трансгранични здравни услуги и социални грижи. Схемите за насърчаване на обществения транспорт и на достъпа до модерни здравни грижи в пограничните райони са особено важни.

Общият оперативен бюджет на програмата за Interreg V-A за периода 2014—2020 г. в Северна Ирландия-Ирландия-Шотландия е в размер на 282 761 998  EUR, като приносът на ЕС е 240 347 696 EUR.

Северна Ирландия отговаря и на условията за финансиране по линия на „Interreg V-B“ (транснационална: Програмата за Северната периферия и Арктика, Програмата за Северозападна Европа и Програмата за района на Атлантическия океан) и „Interreg V-С“ (интеррегионална, т.е. в рамките на цяла Европа).

Констативна мисия в Северна Ирландия

С цел по-детайлна оценка на въздействието на политиката на сближаване в Северна Ирландия, комисията по регионално развитие изпрати констативна мисия в Северна Ирландия от 21 до 23 март 2018 г. По време на тази мисия членовете на ЕП се срещнаха с различните заинтересовани страни с цел да съберат информация относно политиката на сближаване в Северна Ирландия и да посетят редица проекти, финансирани от програмите за подпомагане на сближаването. Тези проекти включваха градски проекти в Белфаст, трансгранични проекти в района Дери/Лондондери и проекти за селските райони в областта, където се намира „Пътят на великаните“.

По-специално членовете на ЕП посетиха центъра Skainos в източен Белфаст и центъра Girdwood в Северен Белфаст, които са примери за споделени пространства сред общностите. В Дери/Лондондери участниците в мисията посетиха Северозападния регионален научен център (Catalyst Inc), който помага на малките и средните предприятия за растежа им в икономиката на знанието. На обекта „Пътят на великаните“ представителите на комисията посетиха Центъра за посетители, който е важен за привличане на туризъм в областта, и се срещнаха с три местни предприятия и инициативи, получили финансиране от ЕС с цел подпомагане на развитието на местната икономика. В Белфаст бяха проведени и срещи с офиса на Комисията, Специалния орган за програмите на ЕС, Министерството на финансите и Министерството на икономиката.

Срещите и посещенията на проекти са описани подробно в доклада за мисията, който е публикуван отделно.

Заключение

Общото заключение на докладчика относно въздействието на политиката на сближаване върху Северна Ирландия е, че тази политика има категорично положително въздействие върху живота в Северна Ирландия, особено в необлагодетелстваните градски и селски райони, както и с оглед на отношенията сред общностите. Политиката на сближаване на Европейския съюз помогна за подобряване на икономическото и социалното положение на Северна Ирландия след изпълнението на мирния процес, което означава, че Северна Ирландия вече е много по-малко изостанала в развитието си, отколкото преди няколко десетилетия.

Програмата PEACE е от особено значение за отношенията сред общностите. Тя се управлява от независим орган, който е отделен от националните и регионалните органи, а дейността му е със специален акцент върху създаването на връзки между общностите на Северна Ирландия и по цялата граница. Постигането на тези връзки щеше да бъде трудно без финансираната от ЕС програма PEACE.

Що се отнася до бъдещето на политиката на сближаване в Северна Ирландия, докладчикът счита, че по възможност средствата за сближаване следва да бъдат запазени и в периода след 2020 г. Приемниците на сегашните програми PEACE и Interreg V-A в Северна Ирландия и пограничните райони следва да имат още по-голямо значение в това отношение, тъй като финансирането на средобщностни и трансгранични проекти следва да продължи.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

(2017/2225(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия,

–  като взе предвид разпоредбите на Белфасткото споразумение от 1998 г. (Споразумението от Разпети петък),

–  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становището на Комисията по бюджетен контрол (A8-0240/2018),

А.  като има предвид, че политиката на сближаване на ЕС в Северна Ирландия се осъществява чрез различни инструменти, включително по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, програмата PEACE за Северна Ирландия и пограничния район и трансграничната програма Interreg;

Б.  като има предвид, че Северна Ирландия е регион, който е значително облагодетелстван от политиката на сближаване на ЕС; като има предвид, че ангажиментът за бъдещо финансиране, предвиден в проекта на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., е много добре дошъл;

В.   като има предвид, че в допълнение към по-общите средства по политиката на сближаване Северна Ирландия се е възползвала по-конкретно от специални трансгранични програми и програми на равнище между и сред общностите, включително програмата PEACE;

Г.   като има предвид, че политиката на ЕС на сближаване, особено чрез Програмата PEACE, решително допринесе за мирния процес в Северна Ирландия и е в подкрепа на Споразумението от Разпети петък и продължава да способства за помирението между общностите;

Д.  като има предвид, че от създаването на първата програма PEACE през 1995 г. са изразходвани повече от 1,5 милиарда евро с двояката цел да се насърчава сближаването между общностите, участващи в конфликта в Северна Ирландия и в пограничните окръзи на Ирландия, както и икономическата и социалната стабилност;

Е.  като има предвид, че успехът на финансирането от ЕС на сближаването отчасти се дължи на обстоятелството, че на него се гледа като на „неутрални средства“, т.е. които не са пряко свързани с интересите на нито една от общностите;

1.  подчертава важния и положителен принос на политиката на сближаване на ЕС в Северна Ирландия, особено за подпомагане на възстановяването на необлагодетелстваните градски и селски райони, за справяне с изменението на климата и за изграждането на контакти сред общностите и на трансгранични контакти в контекста на мирния процес; отбелязва по-специално, че подпомагането на необлагодетелстваните градски и селски райони често става под формата на подкрепа за ново икономическо развитие, което насърчава икономиката на знанието, като например научните паркове в Белфаст и Дери/Лондондери;

2.  подчертава, че през текущия финансов период ще бъдат изразходвани повече от 1 милиард евро финансова помощ от ЕС за икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и в съседните региони, от които 230 милиона евро ще бъдат инвестирани в програма РЕАСЕ за Северна Ирландия (с общ бюджет от почти 270 милиона евро), както и 240 милиона евро в програма Interreg V-A за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия (с общ бюджет от 280 милиона евро);

3.   счита, че специалните програми на ЕС за Северна Ирландия, по-специално програма PEACE за Северна Ирландия, са от ключово значение за продължаването на мирния процес, тъй като насърчават контактите между и сред общностите и трансграничните контакти; отбелязва, че средобщностните и трансграничните социални центрове и споделени услуги са особено важни в това отношение;

4.  приветства важния напредък, постигнат в Северна Ирландия по линия на програма PEACE, и изтъква работата на всички страни в този процес;

5.   счита, че мерките за изграждане на доверие между и сред общностите и мерките за мирно съвместно съществуване, като например споделени пространства и мрежи за подкрепа, изиграха ключова роля в мирния процес, тъй като споделените пространства позволяват на общностите в Северна Ирландия да си сътрудничат като единна общност за съвместни дейности и да изградят взаимно доверие и уважение, и по този начин се спомага за преодоляване на травмите от разделението;

6.  подчертава значението на воденото от общностите местно развитие и подхода „отдолу-нагоре“, който насърчава всички общности да се ангажират с проектите и по този начин да се засили мирният процес;

7.  отбелязва ангажимента на всички заинтересовани страни в Северна Ирландия за продължаване на целите на политиката на сближаване на ЕС в региона; подчертава в това отношение значението на координираното многостепенно управление и принципа на партньорство;

8.   счита обаче, че би трябвало да се направи повече за повишаването на общата осведоменост и видимост относно въздействието на финансирането от ЕС в Северна Ирландия и необходимостта от него, по-специално чрез информиране на широката общественост относно въздействието на финансираните от ЕС проекти върху мирния процес и икономическото развитие на региона;

9.  приветства факта, че системите за управление и контрол в регионите работят правилно и че следователно средствата от финансовата помощ на ЕС се изразходват ефективно; при все това подчертава, че наред с необходимостта от спазване на изискванията, основните цели на програма PEACE трябва винаги да бъдат вземани под внимание при оценката на резултатите от тази програма;

10.  без да се засягат текущите преговори между ЕС и Обединеното кралство, е решаващо Северна Ирландия да може да участва след 2020 г. в някои специални програми на ЕС, като например програма PEACE и програма „Interreg V-A“ за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия, тъй като това би било от голяма полза за устойчивото икономическо и социално развитие, особено в необлагодетелствани селски и погранични райони, чрез намаляване на съществуващите пропуски; ето защо настоятелно призовава в контекста на МФР за периода след 2020 г. да бъдат използвани всички относими финансови инструменти, за да се предостави възможност за продължаване на целите на политиката на сближаване;

11.  счита, че подкрепата от ЕС за териториално сътрудничество след 2020 г., особено за трансграничните и средобщностните проекти, без да се засягат текущите преговори между ЕС и Обединеното кралство, следва да продължи с оглед на постиженията на специалните програми на ЕС за сближаване за Северна Ирландия, а именно програма PEACE и програмите по Interreg, които са от особено значение за стабилността на региона; опасява се, че да се сложи край на тези програми би означавало застрашаване на дейностите за изграждане на доверие през границите и между и сред общностите, а с това и на мирния процес;

12.  подчертава, че 85% от финансирането за програмите PEACE и Interreg идва от ЕС; поради това счита, че е важно ЕС да продължи да достига всички общности в Северна Ирландия и в периода след 2020 г. чрез активна роля в управлението на наличното финансиране от ЕС на сближаването и на връзките между и сред общностите в Северна Ирландия, като по този начин им се помага да преодолеят социалното разделение; в този контекст счита, че финансирането следва да се поддържа на подходящо ниво след 2020 г.; подчертава, че това е важно, за да може да продължи работата по укрепване на мира;

13.  призовава Комисията да популяризира опита на Северна Ирландия във връзка с финансирането на сближаването, по-специално с програмата PEACE, като пример за начина, по който ЕС да се справя с междуобщностните конфликти и разделението на общностите; подчертава в това отношение процеса на помиряване в Северна Ирландия като положителен пример за други райони в ЕС, преживели конфликт;

14.  подчертава, че добрите практики при финансирането в областта на сближаването и програма PEACE следва да се приемат за модел на ЕС и да се насърчават с цел преодоляване на недоверието между общностите в конфликт и постигането на траен мир в други части на Европа и дори в целия свят;

15.  счита, че е от съществено значение народът на Северна Ирландия, и по-специално младите хора, да продължат да имат достъп до икономическия, социалния и културния обмен в рамките на цяла Европа, по-специално до програмата „Еразъм+“;

16.   отбелязва освен това намерението на Комисията да предложи продължение на тези програми в предложението си за МФФ за периода 2021-2027 г.; отбелязва освен това документа за позицията на Обединеното кралство относно бъдещето на политиката на сближаване от април 2018 г., в който Обединеното кралство заявява желанието си да проучи евентуален бъдещ приемник на PEACE IV, както и на Interreg V-A за периода след 2020 г., съвместно с Изпълнителния орган на Северна Ирландия, ирландското правителство и ЕС, в допълнение към ангажиментите си, поети по PEACE и Interreg в рамките на настоящата МФР;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на Асамблеята и Изпълнителния орган на Северна Ирландия, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните региони.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (15.5.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

(2017/2225(INI))

Докладчик по становище: Дерек Вон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия,

–  като взе предвид разпоредбите на Белфасткото споразумение от 1998 г. („Споразумението от Разпети петък“),

A.  като има предвид, че Северна Ирландия е извлякла големи ползи от политиката на сближаване на ЕС;

Б.  като има предвид, че в допълнение към по-общите средства по политиката на сближаване Северна Ирландия се е възползвала по-конкретно от специални трансгранични и междуобщностни програми, включително програмата PEACE за Северна Ирландия; като има предвид, че тези програми са допринесли в решаваща степен за мирния процес в Северна Ирландия и за подкрепа на Споразумението от Разпети петък и продължават да подкрепят помирението между католическата и протестантската общност;

В.  като има предвид, че след създаването на първата програма PEACE през 1995 г. са изразходвани повече от 1,5 милиарда евро с двояката цел да се насърчава сближаването между общностите, участващи в конфликта в Северна Ирландия и в граничните графства на Ирландия, както и икономическата и социалната стабилност;

1.  подчертава, че през текущия финансов период ще бъдат изразходвани повече от 1 милиард евро финансова помощ от ЕС за икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и в съседните региони, от които 230 милиона евро ще бъдат инвестирани в програма РЕАСЕ за Северна Ирландия (с общ бюджет от почти 270 милиона евро), както и 240 милиона евро в програма INTERREG V-A за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия (с общ бюджет от 280 милиона евро);

2.  признава значителната роля, която политиката на сближаване на ЕС изигра за поддържането на мира в Северна Ирландия и за насърчаване на помирението между общностите;

3.  приветства факта, че системите за управление и контрол в регионите работят правилно и че следователно средствата от финансовата помощ на ЕС се изразходват ефективно; при все това подчертава, че наред с необходимостта от спазване на изискванията, основните цели на програма PEACE трябва винаги да бъдат вземани под внимание при оценката на резултатите от тази програма;

4.  не е в състояние да предвиди какво решение ще бъде намерено за Северна Ирландия за периода след 2020 г. в контекста на излизането на Обединеното кралство от ЕС, но подчертава, че е важно да се намери решение за региона, което да позволява продължаване на важната работа по изграждането на мира;

5.  е убеден, че продължаване на финансирането на програма РЕАСЕ за Северна Ирландия и на програма INTERREG V-A за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия би било в интерес на Обединеното кралство и на целия Европейски съюз, за да се подкрепи мирното и проспериращото развитие на тези региони; призовава всички страни да проявят въображение по въпроса за това как може да бъде намерено финансиране за тези важни цели;

6.  подчертава, че 85% от финансирането за програмите PEACE и INTERREG идва от ЕС и че проектите, финансирани от тези програми, биха могли да се окажат в опасност, ако финансирането от ЕС бъде прекратено;

7.  приветства предложението на правителството на Обединеното кралство от август 2017 г. за проучване на въпроса за потенциална последваща програма за PEACE IV за периода след 2020 г. съвместно с изпълнителния орган на Северна Ирландия и с правителството на Ирландия(1); подчертава положителния отговор, включен в съвместния доклад от декември 2017 г., в който преговарящите и от името на Европейския съюз, и от името на правителството на Обединеното кралство постигнаха съгласие да бъде извършено проучване на възможностите за бъдеща подкрепа на програмите за финансиране на PEACE и INTERREG(2); отбелязва освен това намерението на Комисията да предложи продължаване на тези програми в предложението си за следващата многогодишна финансова рамка(3).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Northern Ireland and Ireland: position paper (Северна Ирландия и Ирландия: документ относно позицията) точка 17, август 2017 г.

(2)

Съвместен доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство относно напредъка, постигнат през първия етап на преговорите съгласно член 50 от ДЕС за организирано оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, точка 55, декември 2017 г.

(3)

Съобщение на Комисията от 8 декември 2017 г. относно напредъка на преговорите с Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (COM(2017)0784), стр. 9.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност