Postup : 2017/2225(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0240/2018

Předložené texty :

A8-0240/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0323

ZPRÁVA     
PDF 574kWORD 62k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

(2017/2225(INI))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Derek Vaughan

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ
 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Severní Irsko se řadí mezi nejchudší regiony severozápadní Evropy. To lze částečně vysvětlit úpadkem některých tradičních průmyslových odvětví. Severní Irsko bylo rovněž několik desetiletí postiženo násilím mezi komunitami, známým jako „The Troubles“ (Nepokoje). „Velkopáteční dohoda“ neboli „Belfastská dohoda“ z roku 1998, jejímž prostřednictvím se britská a irská vláda a společnost na severu a jihu širokým konsensem dohodly o rozdělení moci mezi komunitami, nastolila cestu k dosažení míru, která skoncovala s násilím a segregací.

Po podpisu „Velkopáteční dohody“ hrála Evropská unie významnější úlohu v rámci úsilí o podpoření mírového procesu v Severním Irsku. Tato podpora měla dvě hlavní podoby. Zaprvé, Evropská unie představuje obecný politický rámec pro vztahy mezi Spojeným královstvím, Irskou republikou a Severním Irskem. Zadruhé, politika soudržnosti Evropské unie věnovala řadu let zvláštní pozornost Severnímu Irsku za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje v rámci mírového procesu. S ohledem na výše uvedené si Evropský parlament přeje prozkoumat dopad politiky soudržnosti EU v Severním Irsku s cílem stanovit další postup.

Severní Irsko čerpá podporu z řady různých programů soudržnosti, zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, programu PEACE pro Severní Irsko a příhraniční region Irska a přeshraničních programů Interreg.

V některých případech plní finanční prostředky EU v Severním Irsku tutéž úlohu podpory hospodářského rozvoje a sociálního pokroku jako v jiných evropských regionech. Existují také některé programy, které jsou přizpůsobeny specifické situaci v Severním Irsku a jsou zaměřeny na budování mostů mezi oběma komunitami a navazování přeshraniční spolupráce.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) v Severním Irsku

Cílem programu EFRR v Severním Irsku pro období 2014–2020 je posílit celkovou konkurenceschopnost. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu a vývoji a přenosu technologií ve prospěch podniků v Severním Irsku, přičemž investice do této oblasti činí 113 milionů EUR.

Více než 140 milionů EUR je použito na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků s cílem pomoci jim získat přístup ke kapitálu kombinací finančních nástrojů a dotací. Více než 6 000 podniků tak získá finanční a nefinanční podporu s cílem vytvořit 2 800 pracovních míst. Třetím cílem je podporovat v Severním Irsku alternativní nízkouhlíková opatření. Na zvýšení energetické účinnosti sociálního bydlení a na opatření na podporu nízkouhlíkové a udržitelné multimodální městské dopravy v Belfastu bylo vyčleněno 47 milionů EUR.

Mezi významné projekty financované z EFRR v poslední době v Severním Irsku se řadí návštěvnické centrum geologického útvaru Giant’s Causeway (Cesta obrů), které se podílí na atraktivitě této oblasti pro turisty, a tedy i oživení místního hospodářství.

Celkový operační rozpočet programu EFRR na období 2014–2020 v Severním Irsku činí 522 091 481 EUR, přičemž příspěvek EU činí 313 254 888 EUR.

Evropský sociální fond (ESF) v Severním Irsku

Hlavním cílem ESF v Severním Irsku pro období 2014–2020 je zlepšení dovedností, a to zejména u mladých lidí. Cílem je bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení prostřednictvím snížení nezaměstnanosti.

Operační program se především snaží zlepšit zaměstnatelnost 40 000 osob, včetně dlouhodobě nezaměstnaných. Je plánováno poskytování kariérního poradenství a odborné přípravy pro nezaměstnané mladé lidi. Podpora učňovské přípravy je také jedním z cílů programu.

Celkový rozpočet Evropského sociálního fondu v Severním Irsku na období 2014–2020 v Severním Irsku činí 513 382 725 EUR, přičemž příspěvek EU činí 205 353 090 EUR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v Severním Irsku

Program rozvoje venkova pro Severní Irsko je důležitý zejména v souvislosti s trvajícím významem zemědělství pro místní hospodářství. Program se zaměřuje zejména na zachování a zlepšování ekosystémů, místní rozvoj ve venkovských oblastech a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví.

Konkrétně zemědělci dostávají podporu k tomu, aby vyhradili 12 % dotčené zemědělské půdy Severního Irska pro účely zachování biologické rozmanitosti, a probíhá vysazování 1 200 hektarů lesů s cílem zmírnit změnu klimatu. V období 2014–2020 bude téměř 20 % zemědělských podniků v Severním Irsku čerpat investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci svého hospodaření. Kromě toho 10 % zemědělských podniků a 25 % zemědělsko-potravinářských podniků obdrží podporu na rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Program rovněž vytvoří téměř 30 000 míst v kurzech odborné přípravy pro zemědělce a jiné venkovské podniky. Kromě toho se předpokládá, že se na každého obyvatele venkova v Severním Irsku má vztahovat strategie místního rozvoje, přičemž přibližně 12 % obyvatel venkova má mít prospěch ze zlepšených služeb a infrastruktury.

Celkový rozpočet operačního programu na období 2014–2020 v Severním Irsku činí 760 100 000 EUR, přičemž příspěvek EU činí 228 400 000 EUR.

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) v Severním Irsku

ENRF podporuje námořní činnosti a rybářství a přispívá k dosažení cílů společné rybářské politiky.

Podpora je dostupná pro projekty, které plní závazky v oblasti udržitelného hospodářského růstu v odvětví mořského rybolovu a akvakultury. Konkrétně je k dispozici financování pro modernizaci rybářských plavidel, včetně zlepšování energetické účinnosti a výměny motorů, pro chov ryb, jejich zpracovávání a uvádění na trh, pro investice do zařízení na pobřeží, pro služby v odvětví rybolovu, pro vytváření pracovních míst a odborné vzdělávání a pro mořské prostředí a vnitrozemský rybolov.

Celkový příspěvek Evropského námořního a rybářského fondu na období 2014–2020 v Severním Irsku činí 18 310 000 EUR, přičemž příspěvek EU činí 13 730 000 EUR.

Program PEACE pro Severní Irsko a příhraniční region Irska

PEACE IV je jedinečný program politiky soudržnosti EU, který usiluje o posilování pokojné a stabilní společnosti podporováním usmíření v Severním Irsku a příhraničním regionu Irska, jmenovitě v hrabstvích Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo. Jeho cílem je podporovat činnosti, které vybudují důvěru a sblíží obyvatelstvo na mezikomunitní i přeshraniční úrovni a které přispívají k rozvoji sdílené společnosti pro všechny.

Od fondů a výše uvedených programů se liší v tom, že finanční prostředky nejsou řízeny národními nebo regionálními orgány, ale Úřadem pro zvláštní programy EU (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). Jedná se o zvláštní přeshraniční orgán zřízený v rámci „Velkopáteční dohody“, který je uznán Spojeným královstvím a Irskou republikou. Program se zaměřuje na čtyři cíle.

Plán sdíleného vzdělávání si klade za cíl zvýšit úroveň přímého, soustavného a na základě osnov formovaného kontaktu mezi žáky a učiteli ze všech prostředí. Cílem je, aby se 350 škol a 144 000 žáků zapojilo do sdílených vzdělávacích činností. Plánováno je také poskytování odborné přípravy učitelů.

S ohledem na děti a mladé lidi má program za cíl podporovat dobré vztahy a poradenství s cílem zvýšit interakci mezi dětmi a mladými lidmi ze všech prostředí, prosazovat respektování rozmanitosti a rozvíjet jejich touhu navazovat pozitivní vztahy. Zvláštní opatření jsou k dispozici pro nejvíce opomíjené, nejzranitelnější a nejhůře oslovitelné osoby. Více než 43 000 dětí a mladých lidí získá nové dovednosti a schopnosti. Tato opatření se týkají místních orgánů a komunit, jakož i statutárních a dobrovolnických organizací.

Cílem je přeměnit vztahy mezi komunitami v Severním Irsku zřizováním sdílených prostor a služeb v oblasti, na niž se program vztahuje, a zejména pak v Severním Irsku. Podněcuje se tím rovněž posilování hospodářské a sociální přeshraniční a mezikomunitní spolupráce. V oblasti poskytování služeb je program zaměřen na oběti a přeživší konfliktu, například léčením traumat, hodnocením potřeb fyzického a duševního zdraví a pomáháním rodinám vyrovnat se s historií tohoto konfliktu.

Cílem je prosazovat úctu na mezikomunitní a přeshraniční úrovni prostřednictvím budování pozitivních vztahů. To zahrnuje řešení konfliktů a mediaci, místní a regionální projekty na budování vzájemné důvěry a porozumění, projekty zaměřené na ohleduplné zkoumání historie, sportovní činnosti, umění a kulturu, jakož i projekty, jež mají za cíl usnadnit osobní kontakt a mobilitu mezi obyvateli z rozdělených čtvrtí.

Celkový rozpočet operačního programu na období 2014–2020 činí 269 610 967 EUR, přičemž příspěvek EU činí 229 169 320 EUR.

Programy Interreg v Severním Irsku

Severní Irsko se podílí na programu Interreg V-A spolu s přilehlými částmi Irské republiky a západního Skotska. Úřad pro zvláštní programy EU rovněž spravuje tento program.

Program je zaměřen na čtyři oblasti, které mají zásadní význam pro vytváření pracovních míst a růstu: přeshraniční iniciativy v oblasti výzkumu a inovací, ochrana sdíleného životního prostředí, udržitelná přeshraniční mobilita a přeshraniční zdravotní služby a služby sociální péče. Programy na podporu přeshraniční veřejné dopravy a přístupu k moderní zdravotní péči v příhraničních regionech jsou obzvláště důležité.

Celkový operační rozpočet programu Interreg V-A Severní Irsko-Irská republika-Skotsko na období 2014–2020 činí 282 761 998 EUR, přičemž příspěvek EU činí 240 347 696 EUR.

Severní Irsko je také způsobilé pro financování v rámci programu Interreg V-B (nadnárodní: program pro severní periferní oblasti a Arktidu, program severozápadní Evropy a program pro oblast Atlantiku) a Interreg V-C (meziregionální, tzn. celoevropský).

Pracovní cesta určená ke zjištění potřebných údajů do Severního Irska

Za účelem podrobnějšího posouzení dopadu politiky soudržnosti v Severním Irsku vyslal Výbor pro regionální rozvoj pracovní cestu ke zjištění potřebných údajů do Severního Irska ve dnech 21. – 23. března 2018. Během této pracovní cesty se poslanci sešli se zúčastněnými stranami za účelem shromáždění informací o politice soudržnosti v Severním Irsku a navštívili řadu projektů financovaných za pomoci programů soudržnosti. Ty zahrnovaly urbanistické projekty v Belfastu, přeshraniční projekty v oblasti Londonderry (Derry) a projekty pro venkov v oblasti Giant’s Causeway.

Konkrétně členové výboru navštívili středisko Skainos ve východním Belfastu a centrum Girdwood v severním Belfastu, která jsou příkladem mezikomunitních, sdílených prostor. V Londonderry (Derry) navštívili účastníci pracovní cesty vědecký park North West Regional Science Park (Catalyst Inc), který pomáhá růstu malých a středních podniků ve znalostní ekonomice. V Giant’s Causeway navštívili zástupci výboru návštěvnické centrum, které se významně podílí na zatraktivnění lokality pro cestovní ruch, a rovněž si vyslechli informace o třech místních podnicích a iniciativách, které získaly finanční prostředky EU na podporu rozvoje místního hospodářství. V Belfastu proběhly rovněž schůzky se zastoupením Evropské komise, s Úřadem pro zvláštní programy EU, s ministerským oddělením financí a s ministerským oddělením hospodářství.

Schůzky a návštěvy projektů jsou podrobně popsány ve zprávě o průběhu pracovní cesty, která je zveřejněna samostatně.

Závěr

Celkový závěr zpravodaje o vlivu politiky soudržnosti na Severní Irsko je, že tato politika má mimořádně pozitivní vliv na život v Severním Irsku, zejména ve znevýhodněných městských a venkovských oblastech, a na vztahy mezi komunitami. Politika soudržnosti Evropské unie přispěla ke zlepšení hospodářské a sociální situace v Severním Irsku v návaznosti na uplatňování mírového procesu v tom smyslu, že má Severní Irsko v současné době mnohem nižší deficit rozvoje než před několika desetiletími.

Pro vztahy mezi komunitami je obzvlášť důležitý program PEACE. Je spravován nezávislým orgánem, který je oddělen od celostátních nebo regionálních orgánů, a věnuje zvláštní pozornost vytváření vazeb mezi komunitami v Severním Irsku a na obou stranách hranice. Tyto vazby by bylo obtížné navázat v případě neexistence programu PEACE financovaného ze strany EU.

Pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti v Severním Irsku, zpravodaj se domnívá, že financování v rámci politiky soudržnosti by mělo být – pokud možno – zachováno i po roce 2020. Nástupci stávajících programů PEACE a Interreg V-A v Severním Irsku a v příhraničních oblastech, by měli mít v tomto ohledu ještě vyšší prioritu a financování mezikomunitních a přeshraničních projektů by mělo pokračovat.


NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

(2017/2225(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko,

–  s ohledem na ustanovení Belfastské dohody (Velkopáteční dohody) z roku 1998,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu, a také čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0240/2018),

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU v Severním Irsku působí prostřednictvím různých nástrojů, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, programu PEACE pro Severní Irsko a příhraniční region a přeshraničního programu Interreg;

B.  vzhledem k tomu, že Severní Irsko je zjevně regionem, jemuž politika soudržnosti EU velmi prospěla; vzhledem k velmi vítanému závazku k poskytování finančních prostředků v budoucnu, který je obsažen v návrhu víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027 předloženém Komisí,

C.   vzhledem k tomu, že Severní Irsko kromě běžných fondů politiky soudržnosti využívá zejména prostředků ze zvláštních přeshraničních a interkomunitních a mezikomunitních programů, včetně programu PEACE;

D.   vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU, zejména program PEACE, rozhodným způsobem přispěla k mírovému procesu v Severním Irsku, podporuje „Velkopáteční dohodu“ a nadále napomáhá k usmíření komunit;

E.  vzhledem k tomu, že po vytvoření prvního programu PEACE v roce 1995 bylo více než 1,5 miliardy EUR vynaloženo s dvojím cílem – jak za účelem prosazování soudržnosti mezi komunitami zapojenými do konfliktu v Severním Irsku a příhraničními hrabstvími v Irsku, tak na podporu hospodářské a sociální stability;

F.  vzhledem k tomu, že úspěch financování EU v rámci politiky soudržnosti částečně vyplývá ze skutečnosti, že její prostředky jsou považovány za „neutrální“, tedy že nejsou přímo napojeny na zájmy jedné z komunit;

1.  zdůrazňuje důležitý a pozitivní příspěvek politiky soudržnosti EU v Severním Irsku, zejména v oblasti pomoci obnovy znevýhodněných městských a venkovských oblastí, boje proti změně klimatu a budování mezikomunitních a přeshraničních kontaktů v rámci mírového procesu; poukazuje zejména na to, že pomoc znevýhodněným městským a venkovským oblastem se často projevuje v podobě podpory nového hospodářského vývoje, který prosazuje znalostní ekonomiku, jako jsou vědecké parky v Belfastu a Londonderry (Derry);

2.  zdůrazňuje, že v současném finančním období bude více než 1 miliarda EUR finanční pomoci EU vynaložena na hospodářský a sociální rozvoj Severního Irska a sousedních regionů, přičemž 230 milionů EUR z této částky bude investováno do programu PEACE pro Severní Irsko (s celkovým rozpočtem ve výši téměř 270 milionů EUR) a 240 milionů EUR do programu Interreg V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko (s celkovým rozpočtem ve výši 280 milionů EUR);

3.   domnívá se, že zvláštní programy EU pro Severní Irsko, zejména program PEACE, mají klíčový význam pro udržení mírového procesu, neboť pomáhají rozvoji interkomunitních, mezikomunitních a přeshraničních kontaktů; konstatuje, že mezikomunitní a přeshraniční společenská střediska a sdílené služby jsou v tomto ohledu obzvláště důležité;

4.  vítá významný pokrok, jehož bylo v rámci programu PEACE v Severním Irsku dosaženo, a uznává úsilí, které v tomto procesu vyvíjejí všechny strany;

5.   domnívá se, že opatření pro budování důvěry mezi komunitami a opatření na podporu pokojného soužití, jakými jsou sdílené prostory a podpůrné sítě, hrály klíčovou úlohu v mírovém procesu, jelikož sdílené prostory umožňují oběma komunitám v Severním Irsku setkávat se jakožto jediné společenství při společných činnostech a rozvíjet vzájemnou důvěru a respekt a rovněž pomáhají překlenout propast mezi nimi;

6.  zdůrazňuje důležitost komunitně vedeného místního rozvoje a přístupu zdola nahoru, který všechny komunity motivuje k převzetí odpovědnosti za projekty, čímž dochází k prohlubování mírového procesu;

7.  konstatuje, že všechny zúčastněné strany v Severním Irsku si přejí pokračovat v uplatňování cílů politiky soudržnosti EU v regionu; v této souvislosti zdůrazňuje význam koordinované víceúrovňové správy a zásady partnerství;

8.   domnívá se však, že musíme udělat více pro zvýšení obecného povědomí o dopadu a důležitosti unijního financování v Severním Irsku a také pro zvýšení jeho viditelnosti, zejména informováním široké veřejnosti o dopadu projektů financovaných EU na mírový proces a celkový hospodářský rozvoj tohoto regionu;

9.  vítá skutečnost, že řídicí a kontrolní systémy v regionech řádně fungují, a že je tudíž finanční pomoc EU vynakládána efektivně; zdůrazňuje nicméně, že při hodnocení výsledků programu PEACE je kromě posuzování toho, nakolik jsou dodržovány předpisy, vždy nutné přihlížet k základním cílům programu;

10.  aniž by tím bylo dotčeno probíhající vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím, je přesvědčen, že pro Severní Irsko je nezbytné, aby se po roce 2020 mohlo i nadále podílet na určitých zvláštních programech (jako jsou např. programy PEACE a Interreg V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko), neboť by to výrazně prospělo udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji, obzvláště ve znevýhodněných, venkovských a příhraničních oblastech díky tomu, že se tím postupně snižují stávající rozdíly; dále naléhavě vyzývá k tomu, aby byly s ohledem na VFR na období po roce 2020 využity všechny relevantní finanční nástroje pro zajištění pokračujícího naplňování cílů politiky soudržnosti;

11.  aniž by tím bylo dotčeno probíhající vyjednávání EU a Spojeného království, je přesvědčen, že po roce 2020 by podpora územní spolupráce ze strany EU, obzvláště pokud se jedná o přeshraniční a mezikomunitní projekty, měla pokračovat s ohledem na úspěchy zvláštního unijního programu soudržnosti pro Severní Irsko, konkrétně programu PEACE a programů Interreg, které jsou obzvláště důležité pro stabilitu tohoto regionu; obává se, že ukončení těchto programů by ohrozilo činnosti spojené s budováním důvěry mezi komunitami a přeshraniční spoluprací a v důsledku toho i samotný mírový proces;

12.  poukazuje na to, že 85 % finančních prostředků na programy PEACE a Interreg pochází z EU; domnívá se proto, že je důležité, aby EU pokračovala v pomoci oběma komunitám v Severním Irsku i po roce 2020 a aby se aktivně podílela na správě financování v rámci politiky soudržnosti EU a interkomunitního a mezikomunitního financování v Severním Irsku, čímž komunitám pomůže překonávat vzájemné rozpory; v této souvislosti je přesvědčen, že financování by mělo být zachováno na odpovídající úrovni i po roce 2020; zdůrazňuje, že je to důležité, abychom umožnili pokračování v práci na budování míru;

13.  vyzývá Komisi, aby dávala za vzor zkušenosti Severního Irska s financováním v rámci politiky soudržnosti, zejména pokud jde o program PEACE, jakožto příklad toho, jakým způsobem EU řeší konflikty a napětí mezi komunitami; v této souvislosti zdůrazňuje, že proces usmíření v Severním Irsku představuje pozitivní příklad pro další oblasti v EU, v nichž proběhl konflikt;

14.  zdůrazňuje, že osvědčené postupy v rámci financování z politiky soudržnosti a programu PEACE by měly být využity jako unijní vzor a propagovány za účelem překonání nedůvěry mezi znesvářenými komunitami a pro dosažení trvalého míru v dalších částech Evropy, a dokonce i celosvětově;

15.  domnívá se, že je klíčové, aby obyvatelé Severního Irska, a zejména mladí lidé, měli i nadále přístup k hospodářským, společenským a kulturním výměnám v celé Evropě, a zejména k programu Erasmus+;

16.   bere na vědomí záměr Komise navrhnout pokračování programů PEACE a Interreg ve svém návrhu příštího víceletého finančního rámce na období 2021–2027; bere dále na vědomí dokument shrnující stanovisko Spojeného království ve věci budoucnosti politiky soudržnosti z dubna 2018, v němž Spojené království uvádí, že si přeje jednat o potenciálním nástupci programů PEACE IV a Interreg V-A pro období po roce 2020 s exekutivou Severního Irska, irskou vládou a EU a že se zavazuje plnit své závazky vůči programům PEACE a Interreg ve stávajícím VFR;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentnímu shromáždění a exekutivě Severního Irska a vládám a parlamentům členských států a jejich regionů.


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (15.5.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

(2017/2225(INI))

Zpravodaj: Derek Vaughan

NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

–  s ohledem na dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko,

–  s ohledem na ustanovení Belfastské dohody (Velkopáteční dohody) z roku 1998,

A.  vzhledem k tomu, že Severní Irsko mělo dosud z politiky soudržnosti EU výrazný prospěch;

B.  vzhledem k tomu, že Severní Irsko kromě běžných fondů politiky soudržnosti využívá zejména prostředků ze zvláštních přeshraničních a mezikomunitních programů, včetně programu PEACE pro Severní Irsko; vzhledem k tomu, že tyto programy rozhodným způsobem přispěly k mírovému procesu v Severním Irsku a podpoře Velkopáteční dohody a nadále podporují usmíření katolické a protestantské komunity;

C.  vzhledem k tomu, že po vytvoření prvního programu PEACE v roce 1995 bylo více než 1,5 miliardy EUR vynaloženo s dvojím cílem – jednak za účelem prosazování soudržnosti mezi komunitami zapojenými do konfliktu v Severním Irsku a pohraničními hrabstvími v Irsku, jednak na podporu hospodářské a sociální stability;

1.  zdůrazňuje, že v současném finančním období bude více než 1 miliarda EUR finanční pomoci EU vynaložena na hospodářský a sociální rozvoj Severního Irska a sousedních regionů, přičemž 230 milionů EUR z této částky bude investováno do programu PEACE pro Severní Irsko (s celkovým rozpočtem ve výši téměř 270 milionů EUR) a 240 milionů EUR do programu INTERREG V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko (s celkovým rozpočtem ve výši 280 milionů EUR);

2.  je si vědom významné úlohy, kterou hraje unijní politika soudržnosti při zachování míru v Severním Irsku a při napomáhání usmíření mezi komunitami;

3.  vítá skutečnost, že řídicí a kontrolní systémy v regionech řádně fungují, a že je tudíž finanční pomoc EU vynakládána efektivně; zdůrazňuje nicméně, že při hodnocení výsledků programu PEACE je kromě posuzování toho, nakolik jsou dodržovány předpisy, vždy nutné přihlížet k základním cílům programu;

4.  nedokáže předjímat, jaké řešení bude nalezeno pro Severní Irsko pro období po roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU, ale považuje za nutné, aby bylo pro tento region přijato řešení, které umožní pokračovat v důležité práci, kterou představuje upevňování míru;

5.  je přesvědčen o tom, že by bylo v zájmu Spojeného království, Irska i celé Evropské unie, aby financování programu PEACE pro Severní Irsko a programu INTERREG V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko pokračovalo s cílem podpořit mírový a úspěšný rozvoj těchto regionů; vyzývá všechny strany k vynalézavosti ohledně toho, jak by bylo možné financovat dosažení těchto důležitých cílů;

6.  poukazuje na to, že 85 % finančních prostředků na programy PEACE a INTERREG pochází z EU, a že pokud by bylo financování ze strany EU ukončeno, mohlo by to ohrozit projekty financované z těchto programů;

7.  vítá návrh vlády Spojeného království ze srpna 2017 hledat potenciálního nástupce programu PEACE IV na období po roce 2020 spolu s výkonnými orgány Severního Irska a irskou vládou(1); poukazuje na pozitivní reakci v rámci společné zprávy z prosince 2017, v níž vyjednavači Evropské unie a vlády Spojeného království souhlasili, že budou hledat možnosti budoucí podpory programů financování PEACE a INTERREG(2); bere rovněž na vědomí záměr Komise předložit pokračování těchto programů v návrhu příštího víceletého finančního rámce(3).

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

15.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Severní Irsko a Irsko: písemné stanovisko, bod 17, srpen 2017.

(2)

Společná zpráva vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o fungování EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie, 55. odstavec, prosinec 2017.

(3)

Sdělení Komise ze dne 8. prosince 2017 o pokroku dosaženém v rámci jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (COM(2017)0784), str. 9.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. srpna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí