Διαδικασία : 2017/2225(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0240/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0240/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0323

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 716kWORD 67k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

(2017/2225(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Derek Vaughan

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η Βόρεια Ιρλανδία συγκαταλέγεται μεταξύ των φτωχότερων περιφερειών της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην παρακμή που σημειώθηκε σε ορισμένες παραδοσιακές βιομηχανικές δραστηριότητες. Η Βόρεια Ιρλανδία υπέστη επίσης πλήγμα από τις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο κοινοτήτων επί πολλές δεκαετίες, γνωστές ως «οι Ταραχές». Η «Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής» ή Συμφωνία του Μπέλφαστ του 1998 χαράσσει μια πορεία ειρήνευσης, στο πλαίσιο της οποίας η βρετανική και η ιρλανδική κυβέρνηση και η κοινωνία στον βορρά και στον νότο συμφώνησαν σε συντριπτική πλειοψηφία σε ένα σύστημα κατανομής εξουσιών με το οποίο τερματίζεται η βία και ο διαχωρισμός.

Μετά την υπογραφή της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει αυξημένο ρόλο στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Η παρεχόμενη υποστήριξη έχει κατά βάση δύο μορφές. Εν πρώτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Κατά δεύτερο λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει επί σειρά ετών με την πολιτική συνοχής που εφαρμόζει, ιδιαίτερη προσοχή στη Βόρεια Ιρλανδία, προκειμένου να στηρίξει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τούτου λεχθέντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να εξετάσει τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, με σκοπό να καθοριστεί η πορεία προς το μέλλον.

Η Βόρεια Ιρλανδία αντλεί οφέλη από διάφορα προγράμματα για τη συνοχή, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και από το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία και την παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας, καθώς και τα διασυνοριακά προγράμματα Interreg.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κονδύλια της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία διαδραματίζουν τον ρόλο που επιτελούν και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Υπάρχουν επίσης ορισμένα προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ιρλανδία και τα οποία λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των δύο κοινοτήτων καθώς και με άλλα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στη Βόρεια Ιρλανδία

Το πρόγραμμα ΕΤΠΑ στη Βόρεια Ιρλανδία για την περίοδο 2014-2020 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εν γένει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έρευνα και την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας σε επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, με επενδύσεις ύψους 113 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα αυτό.

Ποσό άνω των 140 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω ενός συνδυασμού χρηματοδοτικών μέσων και επιδοτήσεων. Περισσότερες από 6 000 επιχειρήσεις έχουν τύχει χρηματοδοτικής και μη στήριξης προκειμένου να δημιουργηθούν 2 800 θέσεις εργασίας. Ένας τρίτος στόχος είναι η προώθηση εναλλακτικών δράσεων χαμηλού άνθρακα στη Βόρειο Ιρλανδία. Έχουν προοριστεί 47 εκατ. ευρώ για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην κοινωνική στέγαση, καθώς και μέτρα για την προώθηση της χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμων αστικών μεταφορών πολλαπλών προτύπων στο Μπέλφαστ.

Μεταξύ των σημαντικών έργων που έτυχαν πρόσφατα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ στη Βόρεια Ιρλανδία συγκαταλέγεται το κέντρο επισκεπτών στην περιοχή Giant’s Causeway, το οποίο συμβάλλει στην προσέλκυση τουριστών και τονώνει κατ’ αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία.

Ο συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός του προγράμματος για το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020 στη Βόρεια Ιρλανδία ανέρχεται σε 522 091 481  ευρώ, η δε ΕΕ συνεισφέρει με 313 254 888 ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στη Βόρεια Ιρλανδία

Ο κύριος σκοπός του ΕΚΤ στη Βόρεια Ιρλανδία για την περίοδο 2014-2020 συνίσταται στη βελτίωση των δεξιοτήτων ιδίως των νέων ανθρώπων. Στόχο εν προκειμένω αποτελεί η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω μείωσης της ανεργίας.

Ειδικότερα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 40 000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Υπάρχει πρόβλεψη για επαγγελματικό προσανατολισμό, παροχή συμβουλών και κατάρτιση για άνεργους νέους. Στόχο του προγράμματος αποτελεί επίσης η προώθηση της μαθητείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη Βόρεια Ιρλανδία για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 513 382 725 ευρώ, η δε ΕΕ συνεισφέρει με 205 353 090 ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στη Βόρεια Ιρλανδία

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τη Βόρεια Ιρλανδία είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λόγω της αυξανόμενης σημασίας του γεωργικού τομέα για την τοπική οικονομία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων, στην τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

Ειδικότερα, οι γεωργοί λαμβάνουν στήριξη προκειμένου για το 12 % των γεωργικών γαιών στη Βόρεια Ιρλανδία να επιβληθεί συμβατικά υποχρέωση προστασίας της βιοποικιλότητας, πρόκειται δε να φυτευτούν 1 200 εκτάρια δασών προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, το 20 % περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βόρεια Ιρλανδία θα τύχουν επενδυτικής στήριξης με στόχο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους. Επιπλέον, το 10 % των αγροκτημάτων και 25 % των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα τύχουν στήριξης προκειμένου να αναπτυχθούν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές. Με το πρόγραμμα θα δημιουργηθούν επίσης 30 000 θέσεις μαθητείας για γεωργούς και άλλες αγροτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, κάθε κάτοικος της υπαίθρου στη Βόρεια Ιρλανδία πρόκειται να ενταχθεί σε μια στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη, ταυτόχρονα δε το 12% περίπου του αγροτικού πληθυσμού θα επωφεληθεί από τη βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών.

Ο συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός του προγράμματος για τη Βόρεια Ιρλανδία ανέρχεται σε 760 100 000 ευρώ για την περίοδο 2014-2020, η δε ΕΕ συμβάλλει με 228 400 000 ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στη Βόρεια Ιρλανδία

Το ΕΤΘΑ στηρίζει τις θαλάσσιες και αλιευτικές δραστηριότητες και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Στήριξη παρέχεται για έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, χρηματοδότηση παρέχεται για την αναβάθμιση των αλιευτικών σκαφών, όπως βελτιώσεις στην κατανάλωση και τοποθέτηση νέων κινητήρων, για την ιχθυοκαλλιέργεια, την επεξεργασία και εμπορία ιχθύων, για επενδύσεις σε χερσαίες εγκαταστάσεις, για παροχή υπηρεσιών στον αλιευτικό κλάδο, για δημιουργία θέσεων εργασίας και εκπαίδευση καθώς και για το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία σε εσωτερικά ύδατα.

Το συνολικό κονδύλιο για την Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 18 310 000 ευρώ, η δε ΕΕ συμβάλλει με 13 730 000 ευρώ.

Το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία και την παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας

Το πρόγραμμα PEACE IV αποτελεί ένα μοναδικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή που σκοπό έχει να ενισχύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κοινωνία με την προώθηση της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας, δηλαδή στις κομητείες Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan και Sligo. Στόχος του είναι η στήριξη μέτρων που θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην προσέγγιση των ανθρώπων σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο καθώς και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Διαφέρει από τα ταμεία και τα προγράμματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεδομένου ότι τη χρηματοδότηση δεν διαχειρίζονται εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί, αλλά ο Ειδικός Οργανισμός για τα Προγράμματα της ΕΕ (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). Πρόκειται για ένα ειδικό διασυνοριακό οργανισμό που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και ο οποίος αναγνωρίζεται τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις στόχους.

Ο στόχος της κοινής εκπαίδευσης συνίσταται στην αύξηση του επιπέδου των άμεσων, διαρκών και βάσει προγράμματος επαφών μεταξύ μαθητών και διδασκόντων από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να συμμετάσχουν σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 350 σχολεία και 144 000 μαθητές. Προβλέπεται επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους, σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν καλές σχέσεις και μέτρα καθοδήγησης προκειμένου να αυξηθούν οι διαδραστικές σχέσεις μεταξύ παιδιών και νέων από όλες τις κοινωνικές ομάδες, να προωθηθεί ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και να ενισχυθεί η επιθυμία τους για τη διαμόρφωση θετικών σχέσεων. Ειδικά μέτρα προβλέπονται για τις πιο περιθωριοποιημένες, ευαίσθητες και δυσπρόσιτες περιοχές. Πάνω από 43 000 παιδιά και νέοι θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Στα μέτρα αυτά εμπλέκονται οι τοπικές αρχές και κοινότητες, καθώς και θεσμικοί φορείς και εθελοντικές οργανώσεις.

Με τη δημιουργία κοινών χώρων και υπηρεσιών, επιδιώκεται ο μετασχηματισμός των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην περιοχή του προγράμματος και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ενθαρρύνει επίσης μια μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνεργασία σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, αντικείμενο του προγράμματος αποτελούν τα θύματα και οι επιζώντες από τις συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα η επούλωση των πληγών, η εκτίμηση των σωματικών και ψυχικών αναγκών σε θέματα υγείας και η παροχή βοήθειας σε οικογένειες προκειμένου αυτές να ξεπεράσουν τις έριδες του παρελθόντος.

Με τη δημιουργία θετικών σχέσεων, επιδιώκεται η αποκατάσταση του σεβασμού σε διακοινοτική και διασυνοριακή βάση. Αυτό περιλαμβάνει διευθέτηση των συγκρούσεων και διαμεσολάβηση, τοπικά και περιφερειακά προγράμματα για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, προγράμματα μελέτης του ιστορικού παρελθόντος με ευαισθησία, δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού, των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και προγράμματα που διευκολύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κινητικότητα μεταξύ των κατοίκων διαιρεμένων συνοικιών.

Ο συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 269 610 967 ευρώ, η δε ΕΕ συμβάλλει με 229 169 320 ευρώ.

Προγράμματα Interreg για τη Βόρεια Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία συμμετέχει στο πρόγραμμα Interreg V-A μαζί με όμορα τμήματα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της δυτικής Σκωτίας. Ο Ειδικός Οργανισμός για τα Προγράμματα ΕΕ, διαχειρίζεται και το πρόγραμμα αυτό.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς που έχουν ζωτική σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη: διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την έρευνα και την καινοτομία, προστασία του κοινού περιβάλλοντος, βιώσιμη διασυνοριακή κινητικότητα και διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα προγράμματα για την προώθηση των διασυνοριακών δημόσιων μεταφορών και της πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας σε παραμεθόριες περιοχές.

Ο συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός του προγράμματος Interreg V-A Βόρειας Ιρλανδίας - Ιρλανδίας-Σκωτίας για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 282 761 998 ευρώ, η δε ΕΕ συμμετέχει με 240 347 696 ευρώ.

Η Βόρεια Ιρλανδία δικαιούται επίσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-B (σε διακρατικό επίπεδο: Βόρεια Περιφέρεια και Πρόγραμμα για την Αρκτική, Πρόγραμμα για τη Νοτιοδυτική Ευρώπη και Πρόγραμμα για την περιοχή του Ατλαντικού) καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-C (σε διαπεριφερειακό επίπεδο, δηλαδή σε ολόκληρη την Ευρώπη).

Διερευνητική αποστολή στη Βόρεια Ιρλανδία

Προκειμένου να αξιολογήσει λεπτομερέστερα τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή στη Βόρεια Ιρλανδία, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγματοποίησε από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2018, διερευνητική επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την πολιτική συνοχής στη Βόρεια Ιρλανδία και επισκέφθηκαν διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αστικά έργα στο Μπέλφαστ, διασυνοριακά έργα στην περιοχή Derry/Londonderry και αγροτικά έργα στην περιοχή Giant’s Causeway.

Ειδικότερα, τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν το κέντρο Skainos στο Ανατολικό Μπέλφαστ και τον Κόμβο Girdwood στο βόρειο Μπέλφαστ, τα οποία αποτελούν παραδείγματα κοινών διασυνοριακών χώρων. Στην περιοχή Derry/Londonderry, οι συμμετέχοντες στην αποστολή επισκέφθηκαν το Βορειοδυτικό Περιφερειακό Τεχνολογικό Πάρκο (Catalyst Inc.), το οποίο βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στον τομέα της οικονομίας της γνώσης. Στην περιοχή Giant’s Causeway, οι εκπρόσωποι της επιτροπής επισκέφθηκαν το κέντρο επισκεπτών, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την προσέλκυση τουριστών στην περιοχή, και δέχθηκε επίσης σε ακρόαση τρεις τοπικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Στο Μπέλφαστ πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με φορείς του γραφείου της Επιτροπής, του Ειδικού Οργανισμού για τα Προγράμματα της ΕΕ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Οι συνεδριάσεις και οι επισκέψεις σε έργα περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση της αποστολής, που δημοσιεύεται ξεχωριστά.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή στη Βόρειο Ιρλανδία, ο εισηγητής καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα ότι η πολιτική αυτή επηρέασε εξαιρετικά θετικά τη ζωή στη Βόρεια Ιρλανδία και ιδίως τις μειονεκτούσες αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, έχει συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα η Βόρεια Ιρλανδία να παρουσιάζει σήμερα πολύ μικρότερη καθυστέρηση στον τομέα της ανάπτυξης, από ό, τι πριν από μερικές δεκαετίες.

Όσον αφορά τις διακοινοτικές σχέσεις, το πρόγραμμα PEACE είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Υπεύθυνος για τη διαχείρισή του είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που είναι ανεξάρτητος από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές και μεριμνά ειδικά για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και με άλλα κράτη. Αν δεν υπήρχε το επιδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα PEACE, οι δεσμοί αυτοί θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν.

Όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή στη Βόρεια Ιρλανδία, ο εισηγητής πιστεύει ότι τα κονδύλια για την πολιτική συνοχής πρέπει να διατηρηθούν και μετά το 2020, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Τα προγράμματα που θα διαδεχθούν το τρέχον πρόγραμμα PEACE και το πρόγραμμα INTERREG V-A στη Βόρεια Ιρλανδία και στις όμορες περιοχές θα πρέπει να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση διακοινοτικών και διασυνοριακών έργων θα πρέπει να συνεχιστεί.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

(2017/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία,

–  έχοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της συμφωνίας του Μπέλφαστ του 1998 (Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0240/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία ασκείται με διάφορα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα PEACE για την Βόρεια Ιρλανδία και τη συνοριακή περιοχή και το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια περιφέρεια που έχει επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση μελλοντικής χρηματοδότησης στο σχέδιο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Επιτροπής για τα έτη 2021-2027 είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τα γενικότερα κονδύλια που προβλέπονται για την πολιτική συνοχής, η Βόρεια Ιρλανδία έχει ιδιαιτέρως επωφεληθεί από ειδικά προγράμματα σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο, όπως το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ιδίως μέσω του προγράμματος PEACE, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, υποστηρίζει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διαδικασία συμφιλίωσης των κοινοτήτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος PEACE, το 1995, έχει δαπανηθεί πλέον του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ με διττό στόχο την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και των παραμεθόριων κομητειών της Ιρλανδίας, καθώς και την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για τη συνοχή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι θεωρείται «οικονομικά ουδέτερη», δηλαδή δεν συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα κάποιας κοινότητας·

1.  υπογραμμίζει τη σημαντική και θετική συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια για την ανάκαμψη μειονεκτουσών αστικών και αγροτικών περιοχών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία επαφών σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας· επισημαίνει ειδικότερα ότι η παροχή βοήθειας σε μειονεκτούσες αστικές και αγροτικές περιοχές, λαμβάνει συχνά τη μορφή στήριξης για μια νέα οικονομική ανάπτυξη που προωθεί την οικονομία της γνώσης, όπως τα επιστημονικά πάρκα στο Μπέλφαστ και στο Derry/Londonderry·

2.  τονίζει ότι, στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, θα δοθεί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Βόρεια Ιρλανδία και στις όμορες περιφέρειες οικονομική ενίσχυση της ΕΕ άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, από τα οποία 230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για το πρόγραμμα PEACE στη Βόρεια Ιρλανδία (με συνολικό προϋπολογισμό 270 περίπου εκατομμυρίων ευρώ) και 240 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Interreg V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία (με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατομμυρίων ευρώ)·

3.   πιστεύει ότι τα ειδικά προγράμματα της ΕΕ για τη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως δε το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία, είναι μείζονος σπουδαιότητας για τη διατήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, δεδομένου ότι προάγουν τη συμφιλίωση και τις διακοινοτικές και διασυνοριακές επαφές· επισημαίνει ότι οι κοινοτικοί κόμβοι σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο και η κοινή χρήση υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό·

4.  χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στο Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE και αναγνωρίζει το έργο όλων των μερών σε αυτή τη διαδικασία·

5.   θεωρεί ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και τα μέτρα ειρηνικής συνύπαρξης, όπως κοινοί χώροι και δίκτυα υποστήριξης, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, δεδομένου ότι οι κοινοί χώροι παρέχουν στις κοινότητες στη Βόρεια Ιρλανδία τη δυνατότητα να συνέρχονται ως μία κοινότητα για κοινές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υπέρβαση των διαιρέσεων·

6.  τονίζει τη σημασία της προσανατολισμένης στην κοινότητα τοπικής ανάπτυξης και της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, που ενθαρρύνει όλες τις κοινότητες να αναλαμβάνουν την ιδιοκτησία των έργων, ενισχύοντας έτσι την ειρηνευτική διαδικασία·

7.  σημειώνει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Βόρεια Ιρλανδία στηρίζουν τη συνέχιση των στόχων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην περιοχή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της συντονισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρχής της εταιρικής σχέσης·

8.   φρονεί ωστόσο ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν η γενική επίγνωση και η προβολή του αντικτύπου και της αναγκαιότητας των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως μέσω της παροχής πληροφοριών για τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για την ειρηνευτική διαδικασία και τη γενική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στις εν λόγω περιφέρειες λειτουργούν ομαλά και ότι, συνεπώς, η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ δαπανάται κατά τρόπο αποτελεσματικό· τονίζει ωστόσο ότι, πέραν της συμμόρφωσης, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος PEACE πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων του εν λόγω προγράμματος·

10.  με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Ιρλανδία να μπορεί να συμμετέχει μετά το 2020 σε ορισμένα ειδικά προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το πρόγραμμα PEACE και το INTERREG V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία, καθώς αυτό θα ωφελήσει σημαντικά τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στις μειονεκτούσες αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές, με τη μείωση των υφιστάμενων κενών· τονίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα για να έχουν συνέχεια οι στόχοι της πολιτικής συνοχής·

11.  θεωρεί ότι, μετά το 2020, με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η στήριξη της ΕΕ για την εδαφική συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά και διακοινοτικά έργα, πρέπει να συνεχιστεί ενόψει των επιτευγμάτων των ειδικών ενωσιακών προγραμμάτων συνοχής για τη Βόρεια Ιρλανδία, και συγκεκριμένα του προγράμματος PEACE και των προγραμμάτων Interreg, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη σταθερότητα της περιοχής· ανησυχεί ότι τυχόν τερματισμός των προγραμμάτων αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τις δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, την ειρηνευτική διαδικασία·

12.  υπογραμμίζει ότι το 85 % της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα PEACE και τα προγράμματα Interreg προέρχεται από την ΕΕ· πιστεύει επομένως ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ και μετά το 2020 την πολιτική της έναντι όλων των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων για τη συνοχή και τις δύο κοινότητες στη Βόρεια Ιρλανδία, και να τις βοηθήσει με τον τρόπο αυτό να υπερβούν τις κοινωνικές διαιρέσεις τους· σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να διατηρηθεί σε επαρκές επίπεδο για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εργασίες για την οικοδόμηση της ειρήνης·

13.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βορειοϊρλανδική εμπειρία με χρηματοδότηση για τη συνοχή, ιδίως με το πρόγραμμα PEACE, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει διακοινοτικές συγκρούσεις και κοινοτικές διαιρέσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί θετικό παράδειγμα για άλλες περιοχές της ΕΕ που γνώρισαν συγκρούσεις·

14.  τονίζει ότι οι χρηστές πρακτικές με χρηματοδότηση για τη συνοχή και το πρόγραμμα PEACE πρέπει να λαμβάνονται ως ενωσιακό μοντέλο και να προωθούνται, προκειμένου να ξεπεραστεί η δυσπιστία μεταξύ κοινοτήτων που συγκρούονται και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και παγκοσμίως·

15.  θεωρεί σημαντικό οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας, και ειδικότερα οι νέοι, να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως δε στο πρόγραμμα Erasmus+·

16.   σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη συνέχιση των προγραμμάτων PEACE και Interreg στην πρότασή της για το ΠΔΠ 2021-2027· σημειώνει, επιπλέον, το έγγραφο θέσης του ΗΒ σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή, του Απριλίου 2018, με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει τη βούλησή του να διερευνήσει τη δυνατότητα για διάδοχο πρόγραμμα του PEACE IV, καθώς και του Interreg V-A, για τη μετά το 2020 περίοδο με τη διοίκηση της Βόρειας Ιρλανδίας, την ιρλανδική κυβέρνηση και την ΕΕ, πέραν του ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο PEACE και το Interreg στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των περιφερειών τους.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (15.5.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

(2017/2225(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία,

–  έχοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της συμφωνίας του Μπέλφαστ του 1998 (Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Ιρλανδία έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τα γενικότερα κονδύλια για την πολιτική συνοχής, η Βόρεια Ιρλανδία έχει επωφεληθεί ιδιαιτέρως από προγράμματα σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο, όπως το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και στην υποστήριξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη συμφιλίωση μεταξύ καθολικής και προτεσταντικής κοινότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος PEACE, το 1995, έχει δαπανηθεί πλέον του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ με διττό στόχο την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και των παραμεθόριων κομητειών της Ιρλανδίας, καθώς και την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα·

1.  τονίζει ότι, στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, θα δοθεί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Βόρεια Ιρλανδία και στις όμορες περιφέρειες οικονομική ενίσχυση της ΕΕ άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, από τα οποία 230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για το πρόγραμμα PEACE στη Βόρεια Ιρλανδία (με συνολικό προϋπολογισμό 270 περίπου εκατομμυρίων ευρώ) και 240 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα INTERREG V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία (με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατομμυρίων ευρώ)·

2.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η πολιτική συνοχής της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης στη Βόρεια Ιρλανδία και στη διευκόλυνση της διακοινοτικής συμφιλίωσης·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στις εν λόγω περιφέρειες λειτουργούν ομαλά και ότι, συνεπώς, η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ δαπανάται κατά τρόπο αποτελεσματικό· τονίζει ωστόσο ότι, πέραν της συμμόρφωσης, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος PEACE πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων του εν λόγω προγράμματος·

4.  αδυνατεί να προβλέψει ποια λύση θα δοθεί για τη Βόρεια Ιρλανδία μετά το 2020 στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, τονίζει ωστόσο τη σημασία εξεύρεσης μιας λύσης για την περιοχή που θα επιτρέψει να συνεχιστεί το σημαντικό έργο της οικοδόμησης ειρήνης·

5.  είναι πεπεισμένο ότι θα ήταν προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ένωσης συνολικά να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία και του προγράμματος INTERREG V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία προκειμένου να υποστηριχθεί η ειρήνη και η ευημερία στις περιοχές αυτές. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν δημιουργικά τρόπους εξασφάλισης χρηματοδότησης για τους σημαντικούς αυτούς στόχους·

6.  τονίζει ότι το 85 % της χρηματοδότησης για τα προγράμματα PEACE και INTERREG προέρχεται από την ΕΕ και ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο αν διακοπεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Αύγουστο του 2017, ήτοι να εξεταστεί, από κοινού με τη Διοίκηση της Βόρειας Ιρλανδίας και την ιρλανδική κυβέρνηση, το ενδεχόμενο πιθανού διαδόχου του προγράμματος PEACE IV για την περίοδο μετά το 2020(1)· επισημαίνει τη θετική ανταπόκριση που εκφράζεται στην κοινή έκθεση του Δεκεμβρίου 2017, στην οποία οι διαπραγματευτές τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν να εξετάσουν τις δυνατότητες μελλοντικής στήριξης των προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE και INTERREG(2)· σημειώνει επιπλέον την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη συνέχιση των εν λόγω προγραμμάτων στην πρότασή της για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(3)·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία: έγγραφο θέσης, παράγραφος 17, Αύγουστος 2017.

(2)

Κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγραφος 55, Δεκέμβριος 2017.

(3)

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (COM(2017)0784), σ. 9


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου