Procedură : 2017/2225(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0240/2018

Texte depuse :

A8-0240/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0323

RAPORT     
PDF 633kWORD 65k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

(2017/2225(INI))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Derek Vaughan

EXPUNERE DE MOTIVE – REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR
 PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

EXPUNERE DE MOTIVE – REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR

Irlanda de Nord este una dintre cele mai sărace regiuni din nord-vestul Europei. Acest lucru a fost cauzat parțial de declinul unora dintre industriile tradiționale. Irlanda de Nord a fost, de asemenea, afectată de violența între comunități timp de mai multe decenii, perioadă cunoscută sub denumirea de „The Troubles”. „Acordul din Vinerea Mare”, sau Acordul de la Belfast, din 1998 a deschis calea către pace, guvernul britanic, guvernul irlandez și societatea în nord și sud convenind cu o majoritate covârșitoare cu privire la crearea unui sistem de partajare a puterii care să pună capăt violenței și segregării.

După semnarea „Acordului din Vinerea Mare”, Uniunea Europeană a jucat un rol tot mai important în susținerea procesului de pace din Irlanda de Nord. Sprijinul s-a concretizat, în principal, sub două forme. În primul rând, Uniunea Europeană constituie cadrul politic general pentru relațiile între Regatul Unit, Republica Irlanda și Irlanda de Nord. În al doilea rând, politica de coeziune a Uniunii Europene a acordat o atenție deosebită Irlandei de Nord în ultimii ani, pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială în contextul procesului de pace. Având în vedere toate acestea, Parlamentul European și-a propus să analizeze impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord, cu scopul de a stabili calea de urmat.

Irlanda de Nord beneficiază de pe urma mai multor programe de coeziune, în special Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul PEACE pentru Irlanda de Nord și regiunea de frontieră a Irlandei, precum și programele transfrontaliere Interreg.

În anumite cazuri, fondurile UE joacă același rol în Irlanda de Nord ca și în alte regiuni europene, stimulând dezvoltarea economică și progresul social. Există, de asemenea, o serie de programe care sunt adaptate la situația specifică din Irlanda de Nord și care vizează construirea de punți între cele două comunități și dincolo de frontiere.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în Irlanda de Nord

Obiectivul programului FEDR în Irlanda de Nord pentru perioada 2014-2020 este de a consolida competitivitatea globală. Se pune accentul în special pe transferul de tehnologie în materie de cercetare și dezvoltare către societăți din Irlanda de Nord, 113 de milioane EUR fiind investite în acest domeniu.

Peste 140 de milioane EUR sunt utilizate pentru creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt ajutate să obțină acces la capital printr-o combinație de instrumente financiare și de subvenții. Peste 6 000 de societăți vor primi sprijin financiar și nefinanciar, scopul fiind de a crea 2 800 de locuri de muncă. Un al treilea obiectiv este acela de a promova acțiuni alternative cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Irlanda de Nord. 47 de milioane EUR au fost dedicate creșterii eficienței energetice în locuințe sociale, precum și măsurilor de promovare a unui multimodel de transport urban cu emisii reduse de dioxid de carbon și durabil în Belfast.

Printre cele mai recente proiecte importante finanțate în cadrul FEDR în Irlanda de Nord se numără Centrul pentru vizitatori de la Digul Uriașului (Giant’s Causeway), care contribuie la atractivitatea zonei pentru turiști, stimulând, astfel, economia locală.

Bugetul total al programului operațional FEDR pentru perioada 2014-2020 în Irlanda de Nord este de 522 091 481 EUR, contribuția UE fiind de 313 254 888 EUR.

Fondul social european (FSE) în Irlanda de Nord

Principalul obiectiv al FSE în Irlanda de Nord pentru perioada 2014-2020 este de a îmbunătăți competențele, în special în rândul tinerilor, pentru a combate sărăcia și excluziunea socială prin reducerea șomajului.

Programul operațional urmărește îndeosebi să amelioreze capacitatea de inserție profesională a 40 000 de persoane, inclusiv a șomerilor de lungă durată. S-au prevăzut fonduri pentru orientare profesională, consiliere și formare pentru tinerii șomeri. Promovarea uceniciei la locul de muncă este, de asemenea, un obiectiv al programului.

Bugetul total al Fondului social european pentru perioada 2014-2020 în Irlanda de Nord este de 513 382 725 EUR, contribuția UE fiind de 205 353 090 EUR.

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în Irlanda de Nord

Programul de dezvoltare rurală pentru Irlanda de Nord este deosebit de important, având în vedere că sectorul agricol continuă să fie important pentru economia locală. Programul se axează în principal pe conservarea și consolidarea ecosistemelor, dezvoltarea la nivel local în zonele rurale și creșterea competitivității sectorului agroalimentar.

În special, agricultorii primesc sprijin pentru 12 % din terenurile agricole ale Irlandei de Nord cu condiția de a conserva biodiversitatea, iar 1 200 de hectare de păduri sunt plantate pentru a atenua schimbările climatice. În perioada 2014-2020, aproape 20 % din fermele din Irlanda de Nord vor beneficia de sprijin pentru investiții pentru a-și restructura și moderniza mediul de afaceri. În plus, 10 % din ferme și 25 % din întreprinderile agroalimentare vor primi sprijin pentru a dezvolta lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale. De asemenea, în cadrul programului, vor fi disponibile aproape 30 000 de locuri la cursurile de formare profesională pentru fermieri și întreprinderile rurale. Se preconizează că toți locuitorii din mediul rural din Irlanda de Nord vor face obiectul unei strategii de dezvoltare locală, în vreme ce aproximativ 12 % din populația rurală va beneficia de servicii și infrastructuri mai bune.

Bugetul total al programului operațional pentru perioada 2014-2020 în Irlanda de Nord este de 760 100 000 EUR, contribuția UE fiind de 228 400 000 EUR.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) în Irlanda de Nord

FEPAM sprijină activitățile maritime și de pescuit și contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Se acordă sprijin proiectelor care contribuie la creșterea economică sustenabilă în sectoarele pescuitului maritim și acvaculturii. În special, finanțarea este disponibilă pentru îmbunătățirea navelor de pescuit, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice și dotarea lor cu motoare noi, pentru piscicultură, prelucrarea și comercializarea peștelui, pentru investițiile în instalațiile de la țărm, pentru serviciile aferente industriei pescuitului, pentru crearea de locuri de muncă și formare profesională, precum și pentru mediul marin și pescuitul în apele interioare.

Bugetul total alocat Irlandei de Nord din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în perioada 2014-2020 este de 18 310 000 EUR, contribuția UE fiind de 13 730 000 EUR.

Programul PEACE pentru Irlanda de Nord și regiunile de frontieră ale Irlandei

PEACE IV este un program unic al politicii de coeziune a UE, care vizează consolidarea unei societăți pașnice și stabile, prin promovarea reconcilierii în Irlanda de Nord și în regiunile de frontieră ale Irlandei, și anume în comitatele Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan și Sligo. Programul urmărește să sprijine acțiuni care vor consolida încrederea și vor apropia oamenii la nivel intercomunitar și transfrontalier, contribuind la o societate comună, a tuturor.

Acesta este diferit de fondurile și programele menționate anterior, în sensul că finanțarea acordată nu este gestionată de organismele naționale sau regionale, ci de Organismul pentru programe speciale UE (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). Acesta este un organism transfrontalier special, creat în contextul Acordului din Vinerea Mare și recunoscut atât de Regatul Unit, cât și de Republica Irlanda. Programul se axează pe patru obiective.

Obiectivul educației comune urmărește încurajarea contactului direct, susținut și prevăzut în programa școlară dintre elevi și profesori din toate mediile. Scopul este ca 350 de școli și 144 000 de elevi să participe la activități educaționale comune. Este prevăzută, de asemenea, formarea cadrelor didactice.

În ceea ce privește copiii și tinerii, programul își propune să investească în relații bune și acțiuni de mentorat, cu scopul de a crește interacțiunea dintre copiii și tinerii din toate mediile, de a promova respectul pentru diversitate și de a-i încuraja să își dorească să stabilească relații pozitive. Cele mai marginalizate, vulnerabile și izolate persoane fac obiectul unor acțiuni specifice. Peste 43 000 de copii și tineri vor dobândi noi competențe și aptitudini. În aceste acțiuni sunt implicate autoritățile și comunitățile locale, precum și organizații instituționale și voluntare.

Prin crearea de spații și servicii comune, poate fi realizat obiectivul de a transforma relațiile comunităților din zona programului și în special din Irlanda de Nord. Astfel, se încurajează și sporirea angajamentului economic și social la nivel transfrontalier și intercomunitar. În ceea ce privește serviciile, programul vizează victimele și supraviețuitorii conflictului, fiind posibilă tratarea traumelor, evaluarea nevoilor în materie de sănătate fizică și mentală și acordarea de sprijin familiilor pentru a face față evenimentelor conflictului.

Obiectivul este de a înlesni respectul la nivel intercomunitar și transfrontalier prin stabilirea unor relații pozitive. Aceasta include soluționarea și medierea conflictelor, proiecte locale și regionale menite să consolideze încrederea și înțelegerea reciprocă, proiecte pentru a explora istoria sub o formă sensibile, activități în domeniul sportului, artelor și culturii, precum și proiecte care au scopul de a facilita interacțiunea și mobilitatea la nivel personal între rezidenții cartierelor divizate.

Bugetul total al programului operațional pentru perioada 2014-2020 este de 269 610 967 EUR, contribuția UE fiind de 229 169 320 EUR.

Programele Interreg în Irlanda de Nord

Irlanda de Nord participă la un program Interreg V-A, împreună cu regiuni învecinate din Republica Irlanda și vestul Scoției. Organismul special pentru programe UE gestionează, de asemenea, acest program.

Programul se axează pe patru domenii cruciale pentru crearea de locuri de muncă și creșterea economică: inițiativele transfrontaliere pentru cercetare și inovare, protecția mediului comun, mobilitatea transfrontalieră sustenabilă și asistența medicală și serviciile sociale la nivel transfrontalier. Inițiativele menite să promoveze sistemele transfrontaliere de transport public și accesul la asistență medicală modernă în regiunile de frontieră sunt deosebit de importante.

Bugetul total al programului operațional pentru programul Interreg V-A Irlanda de Nord-Irlanda-Scoția pentru perioada 2014-2020 este de 282 761 998 EUR, contribuția UE fiind de 240 347 696 EUR.

Irlanda de Nord este, de asemenea, eligibilă pentru finanțare în cadrul Interreg V-B (la nivel transnațional: periferia nordică și regiunea arctică, programul Europa de Nord-Vest și programul pentru zona Atlanticului) și Interreg V-C (la nivel interregional, de exemplu, în întreaga Europă).

Misiunea de informare în Irlanda de Nord

Pentru a evalua impactul politicii de coeziune în Irlanda de Nord în mai mare detaliu, Comisia pentru dezvoltare regională a efectuat o misiune de informare în Irlanda de Nord între 21 și 23 martie 2018. În timpul misiunii în cauză, deputații s-au întâlnit cu diverse părți interesate, pentru a colecta informații privind politica de coeziune în Irlanda de Nord și au vizitat mai multe proiecte finanțate cu sprijinul programelor de coeziune. Printre punctele vizitate s-au numărat diverse proiecte urbane din Belfast, proiectele transfrontaliere din regiunea Derry/Londonderry și proiectele rurale din zona Digului Uriașului (Giant’s Causeway).

În special, deputații au vizitat Skainos Centre din estul Belfastului și Girdwood Hub în nordul Belfastului, care reprezintă exemple de spații partajate la nivel intercomunitar. În Derry/Londonderry, participanții la misiune au vizitat North West Regional Science Park (Catalyst Inc), care ajută întreprinderile mici și mijlocii să se dezvolte în economia cunoașterii. La Digul Uriașului (Giant’s Causeway), reprezentanții comisiei au vizitat Centrul pentru vizitatori, care este important pentru atragerea turiștilor în zonă, și au discutat cu trei întreprinderi și inițiative locale care au obținut finanțare din partea UE pentru a sprijini dezvoltarea economiei locale. La Belfast, au avut loc și reuniuni cu Reprezentanța Comisiei, Organismul pentru programe speciale UE, Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei.

Reuniunile și vizitele de proiect sunt descrise în detaliu în raportul de misiune, publicat separat.

Concluzie

Concluzia generală a raportorului cu privire la impactul politicii de coeziune asupra Irlandei de Nord este că politica de coeziune a avut un efect pozitiv de netăgăduit asupra vieții în Irlanda de Nord, în special în zonele rurale și urbane defavorizate, precum și în ceea ce privește relațiile intercomunitare. Politica de coeziune a Uniunii Europene a contribuit la îmbunătățirea situației economice și sociale a Irlandei de Nord în urma punerii în aplicare a procesului de pace, ceea ce înseamnă că Irlanda de Nord are acum un deficit de dezvoltare mult mai redus decât acum câteva decenii.

În ceea ce privește relațiile intercomunitare, Programul PEACE este deosebit de important. Este administrat de un organism independent care este separat de autoritățile naționale sau regionale și se axează în special pe crearea de legături între comunitățile din Irlanda de Nord și de peste granițe. Aceste legături ar fi fost dificil de stabilit dacă programul PEACE finanțat de UE nu ar fi existat.

În ceea ce privește viitorul politicii de coeziune în Irlanda de Nord, raportorul consideră că, dacă este posibil, fondurile de coeziune ar trebui să fie menținute după 2020. Ar trebui să îi acorde în și mai mare măsură prioritate programelor care vor urma Programului PEACE actual și programului Interreg V-A în Irlanda de Nord și în zonele de frontieră, dat fiind că finanțarea pentru proiectele intercomunitare și transfrontaliere ar trebui să continue.


PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

(2017/2225(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord,

–  având în vedere dispozițiile Acordului de la Belfast (Acordul din Vinerea Mare) din 1998,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru control bugetar (A8-0240/2018),

A.  întrucât politica de coeziune a UE în Irlanda de Nord este aplicată prin intermediul mai multor instrumente, inclusiv Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul PEACE pentru Irlanda de Nord și regiunea de frontieră și programul Interreg pentru regiunea transfrontalieră;

B.  întrucât este evident că Irlanda de Nord este o regiune care a beneficiat în foarte mare măsură de pe urma politicii de coeziune a UE; întrucât angajamentul privind viitoarea finanțare a proiectului Comisiei pentru Cadrul financiar multianual 2021-2027 este foarte bine venit;

C.   întrucât, pe lângă fondurile mai generale ale politicii de coeziune, Irlanda de Nord a beneficiat îndeosebi de programele transcomunitare și transfrontaliere speciale, inclusiv de programul PEACE pentru Irlanda de Nord;

D.   întrucât politica de coeziune a UE a contribuit în mod decisiv, în special prin intermediul Programului PEACE, la procesul de pace din Irlanda de Nord, sprijină Acordul din Vinerea Mare și continuă să sprijine reconcilierea dintre comunități;

E.  întrucât, după instituirea primului program PEACE în 1995, s-au cheltuit mai mult de 1,5 miliarde EUR cu dublul obiectiv de a promova, pe de o parte, coeziunea dintre comunitățile implicate în conflictul din Irlanda de Nord și comitatele de graniță ale Irlandei și, pe de altă parte, stabilitatea economică și socială;

F.  întrucât succesul fondurilor de coeziune ale UE decurge parțial din faptul că acestea sunt considerate „neutre”, adică banii nu sunt direct legați de interesele vreuneia dintre comunități;

1.  subliniază contribuția importantă și pozitivă a politicii de coeziune a UE în Irlanda de Nord, în special în ceea ce privește asistența pentru redresarea regiunilor urbane și rurale defavorizate, combaterea schimbărilor climatice și pentru stabilirea de relații intercomunitare și transfrontaliere în contextul procesului de pace; constată, în special, că asistența acordată regiunilor urbane și rurale defavorizate ia adesea forma unui sprijin pentru inițiative economice noi care promovează economia bazată pe cunoaștere, cum ar fi parcurile științifice din Belfast și Derry/Londonderry;

2.  subliniază faptul că, în actuala perioadă de finanțare, peste 1 miliard EUR din asistența financiară acordată de UE vor fi cheltuiți pentru dezvoltare economică și socială în Irlanda de Nord și în regiunile învecinate, din care 230 de milioane EUR vor fi investiți în programul PEACE pentru Irlanda de Nord (cu un buget total de aproape 270 milioane EUR) și 240 de milioane EUR în programul Interreg V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și în Scoția (cu un buget total de 280 milioane EUR);

3.   consideră că programele UE speciale pentru Irlanda de Nord, în special programul PEACE, sunt de o importanță majoră pentru continuarea procesului de pace, întrucât favorizează reconcilierea și contactele intercomunitare, transcomunitare și transfrontaliere; constată că centrele sociale intercomunitare și transfrontaliere și serviciile comune sunt deosebit de importante în acest sens;

4.  salută progresele importante care au fost obținute în Irlanda de Nord în cadrul programului PEACE și recunoaște eforturile tuturor părților pentru realizarea acestora;

5.   consideră că măsurile intracomunitare și transcomunitare de consolidare a încrederii și măsurile pentru o coexistență pașnică, cum ar fi spațiile comune și rețelele de sprijin, au jucat un rol esențial în procesul de pace, deoarece spațiile comune permit comunităților din Irlanda de Nord să se reunească pentru activități comune și să dezvolte încrederea și respectul reciproc, contribuind astfel la soluționarea disensiunilor;

6.  subliniază importanța pe care o au dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și abordarea de jos în sus, care încurajează toate comunitățile să își asume responsabilitatea proiectelor, consolidând astfel procesul de pace;

7.  ia act de dorința tuturor părților interesate din Irlanda de Nord ca obiectivele politicii de coeziune a UE să continue să fie realizate în regiune; subliniază, în această privință, importanța guvernanței coordonate pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului;

8.   consideră, însă, că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți cunoștințele generale cu privire la impactul finanțării UE în Irlanda de Nord și pentru a-i conferi o vizibilitate mai bună, în special prin informarea publicului cu privire la impactul proiectelor finanțate de UE asupra procesului de pace și a dezvoltării economice a regiunii;

9.  salută faptul că sistemele de gestionare și control din regiuni funcționează în mod corespunzător și că asistența financiară din partea UE este, prin urmare, cheltuită în mod eficient; subliniază totuși că, în afară de gradul de conformitate, obiectivele de bază ale programului PEACE trebuie să fie întotdeauna luate în considerare atunci când se evaluează rezultatele acestui program;

10.  consideră, fără a aduce atingere negocierilor în curs dintre UE și Regatul Unit, că este esențial, pentru perioada de după 2020, ca Irlanda de Nord să fie în măsură să participe la anumite programe ale UE, cum ar fi programul PEACE și programul Interreg V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și Scoția, deoarece acest lucru ar beneficia în mod semnificativ la dezvoltarea economică și socială durabilă, în special în zonele defavorizate, zonele rurale și cele de frontieră, prin reducerea lacunelor existente; îndeamnă, în plus, în contextul CFM post-2020, ca toate instrumentele financiare să fie utilizate pentru a permite continuarea obiectivelor politicii de coeziune;

11.  consideră că, pentru perioada de după 2020, fără a aduce atingere negocierilor în curs de desfășurare între UE și Regatul Unit, sprijinul UE pentru cooperarea teritorială, în special în ceea ce privește proiectele transfrontaliere și intercomunitare, ar trebui continuate, având în vedere realizările programelor de coeziune speciale pentru Irlanda de Nord ale UE, și anume programul PEACE și programele Interreg, care sunt deosebit de importante pentru stabilitatea regiunii; își exprimă temerea că sistarea acestor programe ar pune în pericol activitățile de consolidare a încrederii la nivel intracomunitar, transcomunitar și transfrontalier și, în consecință, procesul de pace;

12.  subliniază faptul că 85 % din finanțarea pentru programele PEACE și Interreg provin din Uniunea Europeană; consideră, deci, că este important ca UE să continue să stabilească relații cu comunitățile din Irlanda de Nord după 2020, prin asumarea unui rol activ în administrarea fondurilor dedicate coeziunii și relațiilor intercomunitare și transcomunitare din Irlanda de Nord, sprijinindu-le astfel să depășească disensiunile din societate; consideră, în acest context, că finanțarea ar trebui să fie menținută la un nivel adecvat pentru perioada de după 2020; subliniază că acest lucru este important pentru a permite continuarea activității de consolidare a păcii;

13.  invită Comisia să promoveze experiența Irlandei de Nord cu fondurile de coeziune, în special cu programul PEACE, ca un exemplu al modului în care UE își propune să trateze conflictele dintre comunități și diviziunile comunitare; subliniază, în acest sens, procesul de reconciliere din Irlanda de Nord ca un exemplu pozitiv pentru alte zone din UE care au cunoscut situații de conflict;

14.  subliniază că bunele practici legate de fondurile de coeziune și programul PEACE ar trebui luate ca model al UE și promovate pentru a depăși neîncrederea între comunitățile în situații de conflict și de a realiza o pace de durată în alte părți ale Europei și chiar în lume;

15.  consideră că este esențial ca cetățenii Irlandei de Nord, în special tinerii, să aibă acces în continuare la schimburile economice, sociale și culturale în Europa, și în special la programul Erasmus+;

16.   ia act de intenția Comisiei Europene de a propune continuarea programelor PEACE și Interreg în cadrul propunerii sale pentru CFM 2021-2027; ia act, în plus, de documentul de poziție al Regatului Unit privind viitorul politicii de coeziune, din aprilie 2018, în care Regatul Unit își declară disponibilitatea de a explora un potențial succesor al PEACE IV, respectiv Interreg V-A, pentru perioada de după 2020 împreună cu executivul din Irlanda de Nord, guvernul irlandez și UE, pe lângă angajamentul său de a onora angajamentele față de programele PEACE și Interreg în actualul CFM;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, Adunării Irlandei de Nord și Guvernului Irlandei de Nord, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale regiunilor lor.


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (15.5.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

(2017/2225(INI))

Raportor pentru aviz: Derek Vaughan

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

–  având în vedere impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord,

–  având în vedere dispozițiile Acordului de la Belfast (Acordul din Vinerea Mare) din 1998,

A.  întrucât Irlanda de Nord a beneficiat din plin de pe urma politicii de coeziune a UE;

B.  întrucât, pe lângă fondurile mai generale ale politicii de coeziune, Irlanda de Nord a beneficiat îndeosebi de programele intercomunitare și transfrontaliere speciale, inclusiv de programul PEACE pentru Irlanda de Nord; întrucât aceste programe au contribuit în mod decisiv la procesul de pace din Irlanda de Nord și la sprijinirea Acordului din Vinerea Mare și continuă să sprijine reconcilierea dintre comunitățile catolică și protestantă;

C.  întrucât, după instituirea primului program PEACE în 1995, s-au cheltuit mai mult de 1,5 miliarde EUR cu dublul obiectiv de a promova, pe de o parte, coeziunea dintre comunitățile implicate în conflictul din Irlanda de Nord și comitatele de graniță ale Irlandei și, pe de altă parte, stabilitatea economică și socială,

1.  subliniază faptul că, în actuala perioadă de finanțare, peste 1 miliard EUR din asistența financiară acordată de UE vor fi cheltuiți pentru dezvoltare economică și socială în Irlanda de Nord și în regiunile învecinate, din care 230 de milioane EUR vor fi investiți în programul PEACE pentru Irlanda de Nord (cu un buget total de aproape 270 milioane EUR) și 240 de milioane EUR în programul INTERREG V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și în Scoția (cu un buget total de 280 milioane EUR);

2.  recunoaște rolul important pe care politica de coeziune a UE l-a avut în ceea ce privește sprijinirea procesului de pace în Irlanda de Nord și facilitarea reconcilierii intercomunitare;

3.  salută faptul că sistemele de gestionare și control din regiuni funcționează în mod corespunzător și că asistența financiară din partea UE este, prin urmare, cheltuită în mod eficient; subliniază totuși că, în afară de gradul de conformitate, obiectivele de bază ale programului PEACE trebuie să fie întotdeauna luate în considerare atunci când se evaluează rezultatele acestui program;

4.  nu este în măsură să anticipeze soluția care va fi găsită pentru Irlanda de Nord după 2020, în contextul retragerii Regatului Unit din UE, însă subliniază importanța unei soluții pentru regiune, care să permită continuarea activității importante de consolidare a păcii;

5.  este convins că ar fi în interesul Regatului Unit, al Irlandei și al întregii Uniuni Europene să se continue finanțarea programului PEACE pentru Irlanda de Nord și a programului INTERREG V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și Scoția, cu scopul de a sprijini dezvoltarea pașnică și prosperă a acestor regiuni; solicită tuturor părților să dea dovadă de creativitate în explorarea mijloacelor prin care poate fi obținută finanțarea pentru aceste obiective importante;

6.  subliniază că 85 % din finanțarea pentru programele PEACE și INTERREG provine de la UE și insistă asupra faptului că proiectele care beneficiază de finanțare prin intermediul acestor programe ar putea fi puse în pericol în cazul în care finanțarea acordată de UE este întreruptă;

7.  salută propunerea guvernului britanic din august 2017 de a explora, în cooperare cu guvernul Irlandei de Nord și cu guvernul Irlandei, posibilitatea încheierii unui acord posterior PEACE IV pentru perioada de după 2020(1); evidențiază răspunsul pozitiv consemnat în raportul comun din decembrie 2017, în cadrul căruia negociatorii Uniunii Europene și cei ai Regatului Unit au convenit să examineze posibilitățile de sprijinire, în viitor, a programelor de finanțare PEACE și INTERREG(2); ia act, în plus, de intenția Comisiei Europene de a propune continuarea acestor programe în cadrul propunerii sale referitoare la viitorul cadru financiar multianual(3).

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

15.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

Irlanda de Nord și Irlanda: document de poziție, punctul 17, august 2017.

(2)

Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și guvernului Regatului Unit privind progresele înregistrate în timpul primei etape a negocierilor purtate în temeiul articolului 50 din TUE privind retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, punctul 55, decembrie 2017.

(3)

Comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2017 privind evoluția negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, (COM(2017)0784), p. 9.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 august 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate