Postup : 2017/2225(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0240/2018

Predkladané texty :

A8-0240/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0323

SPRÁVA     
PDF 573kWORD 63k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

(2017/2225(INI))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Derek Vaughan

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ
 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Severné Írsko je jedným z najchudobnejších regiónov v severozápadnej Európe. Čiastočne sa to dá vysvetliť poklesom v určitých tradičných priemyselných odvetviach. Severné Írsko bolo niekoľko desaťročí ovplyvnené aj medzikomunitným násilím známym ako „nepokoje“. „Veľkopiatková dohoda“ alebo Belfastská dohoda z roku 1998 pripravila cestu k mieru, keď britská a írska vláda a spoločnosť na severe a juhu drvivou väčšinou podporili opatrenia na rozdelenie moci, ktoré ukončili násilie a segregáciu.

Po podpísaní Veľkopiatkovej dohody zohrávala Európska únia významnejšiu úlohu pri podpore mierového procesu v Severnom Írsku. Táto podpora mala dve hlavné formy. Po prvé, Európska únia tvorí všeobecný politický rámec pre vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom, Írskou republikou a Severným Írskom. Po druhé, v rámci politiky súdržnosti Európskej únie sa Severnému Írsku v priebehu rokov venovala osobitná pozornosť s cieľom podporiť hospodársky a sociálny rozvoj v súvislosti s mierovým procesom. V tejto súvislosti chce Európsky parlament preskúmať vplyv politiky súdržnosti EÚ v Severnom Írsku, a to s cieľom stanoviť ďalší postup.

Severné Írsko čerpá prostriedky z rôznych programov v rámci politiky súdržnosti, najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj z programu PEACE pre Severné Írsko a pohraničný región Írska a z cezhraničných programov iniciatívy Interreg.

Finančné prostriedky EÚ v niektorých prípadoch zohrávajú v Severnom Írsku rovnakú úlohu ako v iných regiónoch EÚ podporovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho pokroku. Existuje aj niekoľko programov, ktoré sú prispôsobené špecifickej situácii v Severnom Írsku a sú zamerané na budovanie väzieb medzi dvoma komunitami a cezhraničných väzieb.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v Severnom Írsku

Cieľom programu EFRR v Severnom Írsku na roky 2014 – 2020 je posilnenie celkovej konkurencieschopnosti. Osobitný dôraz sa kladie na výskum, vývoj a prenos technológií do spoločností v Severnom Írsku, pričom do tejto oblasti sa investovalo 113 miliónov EUR.

Viac než 140 miliónov EUR sa použilo na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov s cieľom zabezpečiť im prístup ku kapitálu prostredníctvom kombinácie finančných nástrojov a subvencií. Viac ako 6 000 spoločností získalo finančnú a nefinančnú podporu na vytvorenie 2 800 pracovných miest. Tretím cieľom je podpora alternatívnych nízkouhlíkových opatrení v Severnom Írsku. Na zvýšenie energetickej účinnosti sociálneho bývania a na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú a udržateľnú multimodálnu mestskú dopravu v Belfaste bolo vyčlenených 47 miliónov EUR.

Nedávne dôležité projekty financované v rámci EFRR v Severnom Írsku zahŕňajú návštevnícke centrum Cesta obrov, ktoré prispieva k atraktívnosti pre turistov, a tým sa podporuje miestne hospodárstvo.

Celkový rozpočet operačného programu pre EFRR na obdobie 2014 – 2020 v Severnom Írsku je 522 091 481 EUR, pričom príspevok EÚ dosahuje sumu 313 254 888 EUR.

Európsky sociálny fond v Severnom Írsku

Hlavným cieľom ESF v Severnom Írsku na obdobie 2014 – 2020 je zlepšiť zručnosti, a to najmä mladých ľudí. Cieľom je boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu znižovaním nezamestnanosti.

Najmä operačný program má za cieľ zlepšiť zamestnateľnosť 40 000 osôb vrátane dlhodobo nezamestnaných. Poskytuje sa profesijné poradenstvo a poradenstvo a odborná príprava pre nezamestnaných mladých ľudí. Podpora učňovskej prípravy je takisto jedným z cieľov programu.

Celkový rozpočet Európskeho sociálneho fondu na obdobie 2014 – 2020 pre Severné Írsko je 513 382 725 EUR, pričom príspevok EÚ dosahuje sumu 205 353 090 EUR.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) v Severnom Írsku

Program rozvoja vidieka pre Severné Írsko je mimoriadne dôležitý vzhľadom na pretrvávajúci význam poľnohospodárskeho odvetvia pre miestne hospodárstvo. Program sa zameriava najmä na zachovanie a posilnenie ekosystémov, miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach a zvýšenie konkurencieschopnosti agropotravinárskeho odvetvia.

Konkrétne poľnohospodári dostávajú podporu na to, aby sa vyčlenilo 12 % poľnohospodárskej pôdy v Severnom Írsku na základe zmluvy o zachovaní biodiverzity, a vysadilo sa 1 200 hektárov lesov na zmiernenie zmeny klímy. Počas obdobia 2014 – 2020 takmer 20 % poľnohospodárskych podnikov v Severnom Írsku budú využívať investičnú podporu na reštrukturalizáciu a modernizáciu svojich podnikov. Okrem toho 10 % poľnohospodárskych podnikov a 25 % agropotravinárskych firiem získa podporu na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov. Program zároveň vytvorí takmer 30 000 miest na odbornú prípravu pre poľnohospodárov a iné vidiecke podniky. Okrem toho sa očakáva, že na každého obyvateľa vidieka v Severnom Írsku sa bude vzťahovať stratégia miestneho rozvoja, zatiaľ čo približne 12 % vidieckeho obyvateľstva ťaží zo zlepšenia služieb a infraštruktúry.

Celkový rozpočet operačného programu pre Severné Írsko dosahuje 760 100 000 EUR na obdobie 2014 – 2020, pričom príspevok EÚ predstavuje sumu 228 400 000 EUR.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) pre Severné Írsko

Z ENRF sa podporujú námorné a rybárske činnosti a fond pomáha pri napĺňaní cieľov spoločnej rybárskej politiky.

Podporujú sa projekty, ktoré zabezpečujú udržateľný hospodársky rast v odvetví morského rybolovu a akvakultúry. Konkrétne sú dostupné finančné prostriedky na zlepšenie rybárskych plavidiel vrátane zlepšenia energetickej účinnosti a výmeny motorov, na chov rýb, spracovanie rýb a ich uvádzanie na trh, na investície do pobrežných zariadení, na služby pre odvetvie rybárstva, na vytváranie pracovných miest a odbornú prípravu, ako aj pre morské prostredie a vnútrozemský rybolov.

Celkový rozpočet Európskeho námorného a rybárskeho fondu na obdobie 2014 – 2020 pre Severné Írsko je 18 310 000 EUR, pričom príspevok EÚ dosahuje sumu 13 730 000 EUR.

Program PEACE pre Severné Írsko a pohraničný región Írska

Program PEACE IV je jedinečný program politiky súdržnosti EÚ, ktorého cieľom je posilniť mierovú a stabilnú spoločnosť podporovaním zmierenia v Severnom Írsku a v pohraničných regiónoch Írska, konkrétne v okresoch Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo. Zameriava sa na podporu opatrení, ktoré vybudujú dôveru a zblížia ľudí na medzikomunitnej a cezhraničnej úrovni a ktoré prispievajú k budovaniu participatívnej spoločnosti pre všetkých.

Odlišuje sa od uvedených fondov a programov v tom, že financovanie neriadia národné alebo regionálne orgány, ale Orgán pre osobitné programy EÚ (Foras Um Chláir speisialta An AE/Boord O Owre ocht UE Projecks). Je to osobitný cezhraničný orgán zriadený v rámci Veľkopiatkovej dohody, ktorý je uznávaný Spojeným kráľovstvom a Írskou republikou. Program sa sústreďuje na štyri ciele.

Cieľ spoločného vzdelávania sa zameriava na zvýšenie úrovne priameho, trvalého kontaktu medzi žiakmi a učiteľmi z rôzneho prostredia, ktorý vychádza z učebných osnov. Cieľom je, aby sa 350 škôl a 144 000 žiakov zapojilo do spoločných vzdelávacích činností. Poskytuje aj odbornú prípravu učiteľov.

Pokiaľ ide o deti a mladých ľudí, program sa zameriava na investovanie do dobrých vzťahov a poradenských činností s cieľom zvýšiť súčinnosť medzi deťmi a mladými ľuďmi z rôznych prostredí, podporovať rešpektovanie rozmanitosti a posilňovať ich snahu nadviazať pozitívny vzťah. Pre najviac marginalizované a najzraniteľnejšie osoby, ktoré je najťažšie osloviť, sú k dispozícii osobitné akcie. Viac ako 43 000 detí a mladých ľudí získa nové zručnosti a schopnosti. Tieto opatrenia sú spojené s miestnymi orgánmi a spoločenstvami, ako aj štatutárnymi a dobrovoľníckymi organizáciami.

Prostredníctvom vytvárania spoločných priestorov a služieb sa sleduje cieľ pretransformovať vzťahy medzi komunitami v oblasti, na ktoré sa program vzťahuje, a najmä v Severnom Írsku. Zároveň to posilňuje hospodársky a sociálny záväzok na oboch stranách hranice a medzi komunitami. Pokiaľ ide o služby, program sa zameriava na obete a osoby, ktoré prežili konflikty, napríklad liečením traumy, posudzovaním potrieb fyzického a duševného zdravia a pomáhaním rodinám vyrovnať sa s históriou konfliktu.

Účelom budovania pozitívnych vzťahov je nastolenie dôvery na medzikomunitnom a cezhraničnom základe. To zahŕňa riešenie konfliktov a mediáciu, miestne a regionálne projekty na budovanie vzájomnej dôvery a porozumenia, a projekty, ktorých cieľom je preskúmať históriu citlivým spôsobom, činnosti v oblasti športu, umenia a kultúry, ako aj projekty na podporu osobnej interakcie a mobility medzi rezidentmi z rozdelených štvrtí.

Celkový rozpočet operačného programu na obdobie 2014 – 2020 je 269 610 967 EUR, pričom príspevok EÚ dosahuje sumu 229 169 320 EUR.

Programy Interreg v Severnom Írsku

Severné Írsko sa zúčastňuje na programe Interreg V-A spolu s priľahlými časťami Írskej republiky a západného Škótska. Orgán pre osobitné programy EÚ riadi aj tento program.

Program sa zameriava na štyri oblasti, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest a rast: cezhraničné iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií, ochrana spoločného životného prostredia, udržateľná cezhraničná mobility, cezhraničné zdravotné služby a služby sociálnej starostlivosti. Systémy na podporu cezhraničnej verejnej dopravy a prístup k modernej zdravotnej starostlivosti v pohraničných oblastiach sú mimoriadne dôležité.

Celkový rozpočet operačného programu pre program Interreg V-A pre Severné Írsko – Írsko – Škótsko na obdobie 2014 – 2020 je  282 761 998 EUR, pričom príspevok EÚ dosahuje sumu 240 347 696 EUR.

Severné Írsko má nárok aj na financovanie v rámci iniciatívy Interreg V-B (na nadnárodnej úrovni: program pre severnú periférnu oblasť a Arktídu, program pre severozápadnú Európu a program pre oblasť Atlantického oceánu) a iniciatívy V-C (na medziregionálnej, t. j. európskej úrovni).

Služobná cesta do Severného Írska na účely zistenia potrebných skutočností

S cieľom dôkladne posúdiť vplyv politiky súdržnosti v Severnom Írsku podnikol Výbor pre regionálny rozvoj od 21. do 23. marca 2018 služobnú cestu do Severného Írska na účely zistenia potrebných skutočností. Počas tejto služobnej cesty sa poslanci stretli s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom získať informácie o politike súdržnosti v Severnom Írsku a navštívili niekoľko projektov financovaných s podporou programov v rámci politiky súdržnosti. Boli to mestské projekty v Belfaste, cezhraničné projekty v Derry/Londonderry a vidiecke projekty v oblasti Cesty obrov.

Konkrétne poslanci navštívili centrum Skainos vo východnom Belfaste a centrum Girdwood v Severnom Belfaste, ktoré sú príkladom medzikomunitných, spoločných priestorov. V Derry/Londonderry účastníci služobnej cesty navštívili Severozápadný regionálny vedecký park (Catalyst Inc), ktorý pomáha malým a stredným podnikom v oblasti znalostnej ekonomiky v ich raste . V oblasti Cesty obrov si zástupcovia výboru prezreli návštevnícke centrum, ktoré je dôležité pre pritiahnutie cestovného ruchu do oblasti, ale vypočuli si aj informácie od troch miestnych podnikov a iniciatív, ktoré získali finančné prostriedky EÚ na pomoc pri rozvoji miestneho hospodárstva. V Belfaste sa uskutočnili aj stretnutia s kanceláriou Komisie, Orgánom pre osobitné programy EÚ, oddelením ministerstva financií a ministerstva hospodárstva.

Stretnutia a návštevy projektov sú podrobne opísané v správe z tejto služobnej cesty, ktorá bola uverejnená samostatne.

Záver

Z celkového záveru spravodajcu, pokiaľ ide o vplyv politiky súdržnosti na Severné Írsko, vyplýva, že táto politika má veľmi pozitívny vplyv na život v Severnom Írsku, a to najmä v znevýhodnených mestských a vidieckych oblastiach, ako aj so zreteľom na vzťahy medzi komunitami. Politika súdržnosti Európskej únie prispela k zlepšeniu hospodárskej a sociálnej situácie Severného Írska v nadväznosti na uskutočňovanie mierového procesu, čo znamená, že Severné Írsko má teraz oveľa menší rozvojový deficit ako pred niekoľkými desaťročiami.

Pokiaľ ide o vzťahy medzi komunitami, program PEACE je mimoriadne dôležitý. Je spravovaný nezávislým orgánom, ktorý je oddelený od vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov, pričom kladie osobitný dôraz na vytváranie väzieb medzi komunitami v Severnom Írsku a za hranicami. Tieto prepojenia by bolo ťažké dosiahnuť v prípade neexistencie programu Peace, ktorý financuje EÚ.

Pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti v Severnom Írsku, spravodajca sa domnieva, že financovanie politiky súdržnosti by sa podľa možnosti malo zachovať aj po roku 2020. Keďže vo financovaní projektov spolupráce medzi komunitami a cezhraničných projektov by sa malo pokračovať, nástupcovia súčasného programu PEACE a programu Interreg V-A v Severnom Írsku a v pohraničných oblastiach by v tejto súvislosti mali mať ešte väčšiu prioritu.


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

(2017/2225(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko,

–  so zreteľom na ustanovenia Belfastskej dohody (Veľkopiatkovej dohody) z roku 1998,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0240/2018),

A.  keďže v rámci politiky súdržnosti EÚ v Severnom Írsku sa využívajú rôzne nástroje vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, programu PEACE pre Severné Írsko a pohraničný región a cezhraničného programu Interreg;

B.  keďže je jasné, že Severné Írsko je región, ktorý značne profitoval z politiky súdržnosti EÚ; keďže záväzok týkajúci sa budúceho financovania v návrhu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia, je veľmi vítaný;

C.   keďže okrem všeobecnejších fondov politiky súdržnosti ťažilo Severné Írsko najmä z osobitných cezhraničných a interkomunitných a medzikomunitných programov vrátane programu PEACE;

D.   keďže politika súdržnosti EÚ rozhodujúcim spôsobom prispela – najmä prostredníctvom programu PEACE – k mierovému procesu v Severnom Írsku, podporuje Veľkopiatkovú dohodu a naďalej napomáha zmierenie komunít;

E.  keďže po vytvorení prvého programu PEACE v roku 1995 sa vynaložilo viac než 1,5 mld. EUR s cieľom podporiť jednak súdržnosť medzi komunitami zapojenými do konfliktu v Severnom Írsku a v pohraničných grófstvach v Írsku a jednak hospodársku a sociálnu stabilitu;

F.  keďže úspech financovania súdržnosti EÚ čiastočne vyplýva zo skutočnosti, že financovanie je vnímané ako „neutrálne“, t. j. nie je priamo napojené na záujmy niektorej komunity;

1.  zdôrazňuje dôležitý a pozitívny prínos politiky súdržnosti EÚ pre Severné Írsko, najmä pokiaľ ide o pomoc pri obnove znevýhodnených mestských a vidieckych oblastí, boj proti zmene klímy a vybudovanie kontaktov medzi komunitami a cezhraničných kontaktov v rámci mierového procesu; konštatuje najmä, že pomoc pre znevýhodnené mestské a vidiecke oblasti má často formu podpory pre nový hospodársky rozvoj, ktorý podporuje vedomostnú ekonomiku, ako sú vedecké parky v Belfaste a v Derry/Londonderry;

2.  zdôrazňuje, že v súčasnom finančnom období sa v rámci finančnej pomoci EÚ použije na hospodársky a sociálny rozvoj v Severnom Írsku a susediacich regiónoch viac než 1 mld. EUR, z ktorej sa 230 mil. EUR investuje do programu PEACE pre Severné Írsko (s celkovým rozpočtom takmer 270 mil. EUR) a 240 mil. EUR do programu Interreg V-A pre Severné Írsko, Írsko a Škótsko (s celkovým rozpočtom 280 mil. EUR);

3.   domnieva sa, že osobitné programy EÚ pre Severné Írsko, najmä program PEACE, majú kľúčový význam pre udržanie mierového procesu, pretože podporujú zmierenie a posilňujú interkomunitné a medzikomunitné i cezhraničné kontakty; konštatuje, že medzikomunitné a cezhraničné sociálne centrá a spoločné služby sú v tejto súvislosti obzvlášť dôležité;

4.  víta dôležité kroky vpred, ktoré sa podnikli v Severnom Írsku v rámci programu PEACE, a oceňuje prácu všetkých strán v tomto procese;

5.   domnieva sa, že interkomunitné a medzikomunitné opatrenia na budovanie dôvery a opatrenia na zabezpečenie mierového spolužitia, ako sú napr. spoločné priestory a podporné siete, zohrali kľúčovú úlohu v mierovom procese, pretože spoločné priestory umožňujú obom komunitám v Severnom Írsku spojiť sa do jednej komunity na vykonávanie spoločných činnosti a rozvíjať vzájomnú dôveru a rešpekt, čo pomáha prekonať rozkol;

6.  zdôrazňuje význam miestneho rozvoja vedeného komunitou a prístupu zdola nahor, ktorý podnecuje všetky komunity, aby prevzali zodpovednosť za projekty, a tým posilnili mierový proces;

7.  berie na vedomie snahu všetkých zainteresovaných strán v Severnom Írsku pokračovať v plnení cieľov politiky súdržnosti EÚ v regióne; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam koordinovaného viacúrovňového riadenia a zásady partnerstva;

8.   zastáva však názor, že treba urobiť viac na zvýšenie všeobecnej informovanosti o vplyve a nutnosti financovania EÚ v Severnom Írsku a jeho zviditeľňovanie, najmä prostredníctvom informovania širokej verejnosti o vplyve projektov financovaných EÚ na mierový proces a hospodársky rozvoj regiónu;

9.  víta skutočnosť, že riadiace a kontrolné systémy v regiónoch riadne fungujú a finančná pomoc EÚ sa preto využíva účinne; zdôrazňuje však, že pri posudzovaní plnenia programu PEACE sa popri dodržiavaní pravidiel musí vždy prihliadať aj na základné ciele tohto programu;

10.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby Severné Írsko malo po roku 2020 – bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – možnosť zúčastňovať sa na určitých osobitných programoch EÚ, ako sú programy PEACE a Interreg V-A pre Severné Írsko, pretože by to výrazne prospelo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju najmä v znevýhodnených, vidieckych a pohraničných oblastiach tým, že by sa znížili existujúce rozdiely; okrem toho naliehavo žiada, aby sa v rámci VFR na obdobie po roku 2020 využili všetky relevantné finančné nástroje s cieľom umožniť pokračovanie cieľov politiky súdržnosti;

11.  domnieva sa, že po roku 2020 – bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – by podpora územnej spolupráce zo strany EÚ, najmä pokiaľ ide o cezhraničné a medzikomunitné projekty, mala pokračovať s ohľadom na úspechy osobitných programov EÚ pre Severné Írsko v rámci politiky súdržnosti, konkrétne programu PEACE a programov Interreg, ktoré sú obzvlášť dôležité pre stabilitu regiónu; vyjadruje obavy, že ukončenie týchto programov by ohrozilo cezhraničné a interkomunitné a medzikomunitné činnosti budovania dôvery a v dôsledku toho aj mierový proces;

12.  zdôrazňuje, že 85 % finančných prostriedkov na programy PEACE a Interreg pochádza z EÚ; preto sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ po roku 2020 naďalej oslovovala komunity v Severnom Írsku zohrávaním aktívnej úlohy pri správe dostupných finančných prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti a interkomunitnej a medzikomunitnej spolupráce v Severnom Írsku, čím im pomôže prekonať spoločenské rozpory; v tejto súvislosti sa domnieva, že financovanie by sa malo zachovať na primeranej úrovni aj po roku 2020; zdôrazňuje, že je to dôležité, aby bolo možné pokračovať v práci na budovaní mieru;

13.  vyzýva Komisiu, aby propagovala skúsenosti Severného Írska s financovaním súdržnosti, najmä s programom PEACE, ako príklad toho, akým spôsobom EÚ rieši konflikty a rozpory medzi komunitami; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že proces zmierenia v Severnom Írsku predstavuje pozitívny príklad pre ostatné oblasti v EÚ, v ktorých došlo ku konfliktu;

14.  kladie dôraz na to, že osvedčené postupy, pokiaľ ide o financovanie v rámci politiky súdržnosti a program PEACE, by sa mali použiť ako model EÚ a propagovať v záujme prekonania nedôvery medzi komunitami, medzi ktorými panujú konflikty, a dosiahnutia trvalého mieru v iných častiach Európy, a dokonca aj vo svete;

15.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby obyvatelia Severného Írska, a najmä mladí ľudia, mali naďalej prístup k hospodárskej, sociálnej a kultúrnej výmene v celej Európe, predovšetkým k programu Erasmus+;

16.   berie na vedomie zámer Komisie navrhnúť pokračovanie programov PEACE a Interreg vo svojom návrhu VFR na roky 2021 – 2027; okrem toho berie na vedomie pozičný dokument Spojeného kráľovstva o budúcnosti politiky súdržnosti z apríla 2018, v ktorom Spojené kráľovstvo vyjadruje ochotu rokovať s vládou Severného Írska, írskou vládou a EÚ o potenciálnom nástupcovi programov PEACE IV a Interreg V-A na obdobie po roku 2020, a to popri svojom odhodlaní plniť si záväzky voči programom PEACE a Interreg v rámci súčasného VFR;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Zhromaždeniu Severného Írska a Výkonnému výboru, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj ich regiónov.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (15.5.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k vplyvu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

(2017/2225(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko,

–  so zreteľom na ustanovenia Belfastskej dohody (Veľkopiatkovej dohody) z roku 1998,

A.  keďže Severné Írsko vo veľkej miere ťažilo z politiky súdržnosti EÚ;

B.  keďže okrem všeobecnejších fondov politiky súdržnosti Severné Írsko ťažilo najmä z osobitných cezhraničných a medzikomunitných programov vrátane programu PEACE pre Severné Írsko; keďže tieto programy rozhodujúcim spôsobom prispeli k mierovému procesu v Severnom Írsku, ako aj k podpore Veľkopiatkovej dohody a naďalej podporujú zmierenie medzi katolíckou a protestantskou komunitou;

C.  keďže po vytvorení prvého programu PEACE v roku 1995 sa vynaložilo viac než 1,5 mld. EUR s cieľom podporiť jednak súdržnosť medzi komunitami zapojenými do konfliktu v Severnom Írsku a v pohraničných grófstvach v Írsku a jednak hospodársku a sociálnu stabilitu;

1.  zdôrazňuje, že v súčasnom finančnom období sa v rámci finančnej pomoci EÚ použije na hospodársky a sociálny rozvoj v Severnom Írsku a susediacich regiónoch viac než 1 mld. EUR, z ktorej sa 230 mil. EUR investuje do programu PEACE pre Severné Írsko (s celkovým rozpočtom takmer 270 mil. EUR) a 240 mil. EUR do programu INTERREG V-A pre Severné Írsko, Írsko a Škótsko (s celkovým rozpočtom 280 mil. EUR);

2.  oceňuje významnú úlohu, ktorú politika súdržnosti EÚ zohráva pri udržiavaní mieru v Severnom Írsku a pri podpore zmierenia medzi komunitami;

3.  víta skutočnosť, že riadiace a kontrolné systémy v regiónoch fungujú správne a finančná pomoc EÚ sa preto využíva účinne; zdôrazňuje však, že pri posudzovaní plnenia programu PEACE sa popri dodržiavaní pravidiel musí vždy prihliadať aj na základné ciele tohto programu;

4.  nedokáže predvídať, aké riešenie sa nájde pre Severné Írsko na obdobie po roku 2020 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, zdôrazňuje však, že je dôležité, aby sa pre tento región hľadalo riešenie, ktoré umožní pokračovať v dôležitej práci budovania mieru;

5.  vyjadruje presvedčenie, že by bolo v záujme Spojeného kráľovstva, Írska a celej Európskej únie, aby sa pokračovalo vo financovaní programu PEACE pre Severné Írsko a programu INTERREG V-A pre Severné Írsko, Írsko a Škótsko s cieľom podporovať mierový a prosperujúci rozvoj týchto regiónov; vyzýva všetky strany, aby boli vynachádzavé, pokiaľ ide o možnosti získania finančných prostriedkov na plnenie týchto dôležitých cieľov;

6.  zdôrazňuje, že 85 % finančných prostriedkov na programy PEACE a INTERREG pochádza z EÚ a že projekty financované v rámci týchto programov by mohli byť ohrozené, ak by sa financovanie zo strany EÚ ukončilo;

7.  víta návrh vlády Spojeného kráľovstva z augusta 2017 zaoberať sa otázkou možného nástupcu programu PEACE IV na obdobie po roku 2020 spolu s výkonnými orgánmi Severného Írska a írskou vládou(1); poukazuje na pozitívnu reakciu v spoločnej správe z decembra 2017, v ktorej sa vyjednávači Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva dohodli na tom, že preskúmajú možnosti budúcej podpory programov financovania PEACE a INTERREG(2); berie taktiež na vedomie zámer Komisie navrhnúť pokračovanie týchto programov vo svojom návrhu nadchádzajúceho viacročného finančného rámca(3).

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

15.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Severné Írsko a Írsko: pozičný dokument, bod 17, august 2017.

(2)

Spoločná správa vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, odsek 55, december 2017.

(3)

Oznámenie Komisie z 8. decembra 2017 o stave napredovania rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (COM(2017)0784), s. 9.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia