Postopek : 2017/2225(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0240/2018

Predložena besedila :

A8-0240/2018

Razprave :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0323

POROČILO     
PDF 618kWORD 55k
27.6.2018
PE 620.793v02-00 A8-0240/2018

  o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem

(2017/2225(INI))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Derek Vaughan

OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV
 PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Severna Irska je ena najrevnejših regij v severozahodni Evropi, deloma tudi zaradi zatona nekaterih tradicionalnih industrijskih panog. Na tamkajšnje razmere je vplivalo tudi nasilje med skupnostma, ki je trajalo nekaj desetletij in je znano kot „Troubles“ (težave). Velikonočni sporazum ali sporazum iz Belfasta iz leta 1998 je postavil temelje za mir, saj so se britanska in irska vlada ter večina prebivalstva na severu in jugu dogovorili o delitvi pristojnosti, da bi se končala nasilje in segregacija.

Po podpisu Velikonočnega sporazuma je Evropska unija okrepila svojo vlogo pri podpori mirovnemu procesu na Severnem Irskem. Ta podpora je imela dve glavni obliki: Evropska unija je najprej oblikovala splošni politični okvir za odnose med Združenim kraljestvom, Republiko Irsko in Severno Irsko, nato pa je v evropski kohezijski politiki skozi leta posebno pozornost namenjala Severni Irski, da bi podprla gospodarski in družbeni razvoj v okviru mirovnega procesa. V zvezi s tem želi Evropski parlament preučiti vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem, da bi se določila pot naprej.

Severna Irska koristi sredstva iz številnih kohezijskih programov, zlasti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, programa PEACE za Severno Irsko in irsko obmejno regijo in iz čezmejnih programov Interreg.

V nekaterih primerih imajo sredstva EU na Severnem Irskem enako vlogo kot v drugih evropskih regijah, saj spodbujajo gospodarski razvoj in družbeni napredek. Nekateri programi pa so prilagojeni posebnim razmeram na Severnem Irskem in so namenjeni gradnji povezav med skupnostma in čezmejnih povezav.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) na Severnem Irskem

Cilj programa ESRR na Severnem Irskem za obdobje 2014–2020 je krepiti splošno konkurenčnost. Poudarek je predvsem na raziskavah in prenosu razvojne tehnologije na družbe na Severnem Irskem, za kar je bilo na tem območju vloženih 113 milijonov EUR.

Več kot 140 milijonov EUR je bilo uporabljenih za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, da so s kombinacijo finančnih instrumentov in subvencij laže dostopala do kapitala. Več kot 6000 družb bo prejelo finančno in nefinančno podporo, da bi ustvarile 2800 delovnih mest. Tretji cilj je spodbujanje alternativnih nizkoogljičnih ukrepov na Severnem Irskem. 47 milijonov EUR je bilo namenjenih za povečanje energetske učinkovitosti v socialnih stanovanjih ter za financiranje ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnega in trajnostnega mestnega prevoza z več modeli v Belfastu.

Najnovejši pomembni projekti na Severnem Irskem, ki se financirajo s sredstvi ESRR, vključujejo center za obiskovalce naravne znamenitosti Giant’s Causeway, ki prispeva k turistični privlačnosti območja in tako spodbuja lokalno gospodarstvo.

Celotni proračun operativnega programa ESRR za obdobje 2014–2020 na Severnem Irskem znaša 522 091 481 EUR, prispevek EU pa znaša 313 254 888 EUR.

Evropski socialni sklad (ESS) na Severnem Irskem

Glavni cilj ESS na Severnem Irskem za obdobje 2014–2020 je izboljšati spretnosti, zlasti pri mladih. Namen tega je zmanjšati brezposelnost in se tako boriti proti revščini in socialni izključenosti.

Operativni program si zlasti prizadeva izboljšati zaposljivost 40 000 ljudi, tudi dolgotrajno brezposelnih. Predvideno je tudi poklicno usmerjanje, svetovanje in usposabljanje mladih, ki so brezposelni. Med cilji programa je tudi spodbujanje vajeništva.

Celotni proračun Evropskega socialnega sklada za Severno Irsko za obdobje 2014–2020 znaša 513 382 725 EUR, prispevek EU pa znaša 205 353 090 EUR.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na Severnem Irskem

Program za razvoj podeželja za Severno Irsko je še zlasti pomemben, ker ima kmetijski sektor še vedno velik pomen za lokalno gospodarstvo. Program se osredotoča predvsem na ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, lokalni razvoj podeželskih območij in večjo konkurenčnost kmetijsko-živilskega sektorja.

Kmetje na Severnem Irskem tako prejemajo podporo, da bi se za 12 % kmetijskih zemljišč sklenile pogodbe za ohranitev biotske raznovrstnosti, 1200 hektarov gozdov pa je bilo zasajenih za blažitev podnebnih sprememb. V obdobju 2014–2020 bo skoraj 20 % kmetij na Severnem Irskem prejelo podporo za prestrukturiranje in modernizacijo poslovanja. Poleg tega bo 10 % kmetij in 25 % kmetijsko-živilskih podjetij prejelo podporo za vzpostavitev kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. S programom bo prav tako ustvarjenih skoraj 30 000 mest za usposabljanje kmetov in drugih v podeželskih podjetjih. Poleg tega bo vsak prebivalec na severnoirskem podeželju vključen v lokalne razvojne strategije, medtem ko bo približno 12 % podeželskega prebivalstva uporabljalo boljše storitve in infrastrukturo.

Celotni proračun operativnega programa za Severno Irsko za obdobje 2014–2020 znaša 760 100 000 EUR, prispevek EU pa znaša 228 400 000 EUR.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) na Severnem Irskem

ESPR podpira pomorsko in ribiško dejavnost in prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike.

Podpora je na voljo za projekte, ki prinašajo trajnostno gospodarsko rast morskega ribištva in akvakulturnih sektorjev. Finančna sredstva so zlasti na voljo za izboljšanje ribiških plovil, vključno z energetskimi izboljšavami in zamenjavo motorja, za ribogojstvo, predelavo in trženje rib, za naložbe v kopenske obrate, storitve za ribiško industrijo, ustvarjanje novih delovnih mest in usposabljanje ter za morsko okolje in ribolov v celinskih vodah.

Celotni proračun Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za Severno Irsko za obdobje 2014–2020 znaša 18 310 000 EUR, prispevek EU pa znaša 13 730 000 EUR.

Program PEACE za Severno Irsko in obmejno regijo Irske

PEACE IV je edinstveni program kohezijske politike EU, ki je namenjen utrditvi mirne in stabilne družbe s spodbujanjem sprave na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske, to je v okrožjih Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan in Sligo. Njegov cilj je podpreti ukrepe, ki bodo spodbudili vzpostavitev zaupanja in zbližali ljudi med skupnostma in čez mejo in prispevali k skupni družbi za vse.

Razlikuje se od zgoraj navedenih skladov in programov, ker financiranja ne upravljajo nacionalni ali regionalni organi, ampak organ za posebne programe EU (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). Gre za poseben čezmejni organ, ustanovljen v okviru Velikonočnega sporazuma, ki ga priznavata tako Združeno kraljestvo kot Republika Irska. S programom se želijo uresničiti štirje cilji.

Cilj skupnega izobraževanja je povečati neposredne, stalne in na učnem programu temelječe stike med učenci in učitelji iz vseh družbenih okolij. K sodelovanju pri skupnih izobraževalnih dejavnostih naj bi pritegnili 350 šol in 144 000 dijakov. Predvideno je tudi usposabljanje učiteljev.

V zvezi z otroki in mladostniki je cilj programa vlagati v dobre odnose in mentorske dejavnosti, da se poveča interakcija med otroki in mladostniki iz vseh družbenih okolij, spodbuja spoštovanje raznolikosti in okrepi želja za navezovanje pozitivnih odnosov. Posebni ukrepi so na voljo za najbolj obrobne, ranljive in težko dosegljive skupine. Več kot 43 000 otrok in mladostnikov bo pridobilo nove spretnosti in kompetence. Ti ukrepi vključujejo lokalne oblasti in skupnosti ter uradne in prostovoljne organizacije.

Cilj je, da se z vzpostavitvijo skupnih prostorov in storitev preoblikujejo odnosi v skupnostih, ki jih vključuje program, zlasti na Severnem Irskem. To spodbuja tudi večje medskupnostne in meddržavne gospodarske in socialne zaveze. Kar zadeva storitve, je cilj programa pomoč žrtvam in preživelim v spopadih, na primer odprava travm, ocena potreb v zvezi s fizičnim in mentalnim zdravjem in pomoč družinam, da bi zmogle soočenje z zgodovino spora.

Prav tako je cilj vzpostaviti pozitivne odnose, da bi se zgradilo spoštovanje med skupnostma in v čezmejnih stikih. To vključuje reševanje sporov in mediacijo, lokalne in regionalne projekte za vzpostavitev vzajemnega zaupanja in razumevanja, projekte za raziskovanje zgodovine na obziren način, športne dejavnosti, umetnost in kulturo, pa tudi projekte, ki omogočajo stike in mobilnost med rezidenti razdeljenih sosesk.

Celotni proračun operativnega programa za obdobje 2014–2020 znaša 269 610 967 EUR, prispevek EU pa znaša 229 169 320 EUR.

Programi Interreg na Severnem Irskem

Severna Irska sodeluje v programu Interreg V-A skupaj s sosednjimi območji Republike Irske in zahodne Škotske. Organ za posebne programe EU upravlja tudi ta program,

ki je usmerjen na štiri področja, ključna za ustvarjanje novih delovnih mest in rasti: čezmejne pobude za raziskave in inovacije, varstvo skupnega okolja, trajnostno čezmejno mobilnost in čezmejne storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Zlasti so pomembne sheme za spodbujanje čezmejnega javnega prevoza in dostopa do sodobnih zdravstvenih storitev v obmejnih regijah.

Celotni proračun operativnega programa za program Interreg V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko za obdobje 2014–2020 znaša 282 761 998 EUR, prispevek EU pa znaša 240 347 696 EUR.

Severna Irska je upravičena tudi do financiranja v okviru programa Interreg V-B (na čeznacionalni ravni: program Severno obrobje in Arktika, program za severozahodno Evropo in program za območje Atlantskega oceana) ter Interreg V-C (na medregionalni, tj. vseevropski ravni).

Misija za ugotavljanje dejstev na Severnem Irskem

Da bi podrobneje ocenili vpliv kohezijske politike na Severnem Irskem, je Odbor za regionalni razvoj od 21. do 23. marca 2018 napotil na Severno Irsko misijo za ugotavljanje dejstev. V času misije za ugotavljanje dejstev so se poslanci sestali z različnimi deležniki, da bi zbrali informacije o kohezijski politiki na Severnem Irskem, in se seznanili z več projekti, ki se financirajo s pomočjo kohezijskih programov. Ti vključujejo mestne projekte v Belfastu, čezmejne projekte na območju Derryja/Londonderryja in podeželske projekte na območju Giant’s Causeway.

Poslanci so obiskali center Skainos v vzhodnem Belfastu in vozlišče Girdwood v severnem Belfastu, ki sta primera skupnega prostora obeh skupnosti. Na območju Derry/Londonderry so člani misije obiskali Severozahodni regionalni znanstveni park (North West Regional Science Park) (družba Catalyst Inc), ki pomaga malim in srednjim podjetjem, kako rasti v gospodarstvu, temelječem na znanju. Pri naravni znamenitosti Giant’s Causeway so si člani odbora ogledali center za obiskovalce, ki je pomemben za privabljanje turizma na to območje, hkrati pa so se srečali s predstavniki treh lokalnih podjetij in pobud, ki so prejeli sredstva EU za pomoč pri razvoju lokalnega gospodarstva. V Belfastu so se srečali tudi s člani predstavništva Komisije, organa za posebne programe EU, ministrstva za finance in ministrstva za gospodarstvo.

Srečanja in obiski projektov so podrobno opisani v poročilu o misiji, ki je objavljeno ločeno.

Sklepna ugotovitev

Splošna ugotovitev poročevalca o vplivu kohezijske politike na Severnem Irskem je, da ima ta politika izjemno pozitiven učinek na življenje na Severnem Irskem in na odnose med skupnostma, zlasti na zapostavljenih mestnih in podeželskih območjih. Kohezijska politika Evropske unije je prispevala k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja Severne Irske po začetku izvajanja mirovnega procesa, kar pomeni, da Severna Irska sedaj veliko manj zaostaja v razvoju kot pred nekaj desetletji.

Za odnose med skupnostma je zlasti pomemben Program PEACE. Upravlja ga neodvisni organ, ki je ločen od nacionalnih ali regionalnih organov in ki zlasti želi vzpostaviti stike med skupnostma na Severnem Irskem in čez mejo. Ti stiki bi se zelo težko vzpostavili brez podpore EU prek programa PEACE.

Kar zadeva prihodnost kohezijske politike na Severnem Irskem, poročevalec meni, da bi bilo treba ohraniti kohezijsko financiranje tudi po letu 2020, če je to mogoče. Nasledniki sedanjih programov PEACE in Interreg V-A na Severnem Irskem in na obmejnih območjih bi morali imeti glede tega še večjo prednost, saj bi bilo treba nadaljevati financiranje projektov za povezovanje skupnosti in za čezmejne projekte.


PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem

(2017/2225(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vpliva kohezijske politike EU na Severnem Irskem,

–  ob upoštevanju določb sporazuma iz Belfasta iz leta 1998 (Velikonočni sporazum),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k temu sklepu,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A8-0240/2018),

A.  ker kohezijska politika EU na Severnem Irskem deluje s pomočjo različnih instrumentov, med drugim Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, programa PEACE za Severno Irsko ter obmejno regijo in čezmejnega programa Interreg;

B.  ker je jasno, da je Severna Irska regija, ki je imela veliko koristi od kohezijske politike EU; ker je zelo dobrodošla zavezanost prihodnjemu financiranju v osnutku večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, ki ga je pripravila Komisija;

C.   ker je poleg običajnih sredstev iz kohezijskih skladov Severna Irska prejela zlasti sredstva, namenjena posebnim čezmejnim in medskupnostnim programom, vključno s programom PEACE;

D.   ker je kohezijska politika EU, zlasti prek programa PEACE, odločilno prispevala k mirovnemu procesu na Severnem Irskem, podpira Velikonočni sporazum in še nadalje podpira spravo med skupnostma;

E.  ker je bilo od oblikovanja prvega programa PEACE leta 1995 več kot 1,5 milijarde EUR namenjenih dvojnemu cilju spodbujanja kohezije med skupnostma, vpletenima v konflikt na Severnem Irskem in obmejnih irskih okrožjih, ter gospodarske in socialne stabilnosti;

F.  ker je uspeh financiranja s kohezijskimi sredstvi EU delno posledica dejstva, da ta sredstva štejejo za „nevtralen denar“, ki torej ni neposredno povezan z interesi nobene od skupnosti;

1.  poudarja, kako pomemben in pozitiven je prispevek kohezijske politike EU na Severnem Irskem, zlasti glede nudenja pomoči pri obnovi zapostavljenih mestnih in podeželskih območij, v boju proti podnebnim spremembam ter pri krepitvi stikov med skupnostma in čezmejnih stikov v okviru mirovnega procesa; zlasti ugotavlja, da je pomoč zapostavljenim mestnim in podeželskim območjem pogosto v obliki podpore novemu gospodarskemu razvoju, ki spodbuja na znanju temelječe gospodarstvo, kot sta znanstvena parka v Belfastu in Derryju/Londonderryju;

2.  poudarja, da bo v sedanjem finančnem obdobju več kot 1 milijarda EUR finančne pomoči EU namenjena gospodarskemu in socialnemu razvoju Severne Irske in sosednjih regij, od katerih bo 230 milijonov EUR vloženih v program PEACE za Severno Irsko (s skupnim proračunom v višini skoraj 270 milijonov EUR), 240 milijonov EUR pa v program Interreg V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko (s skupnim proračunom v višini 280 milijonov EUR);

3.   meni, da so posebni programi EU za Severno Irsko, zlasti program PEACE, ključnega pomena za podporo mirovnemu procesu, saj spodbujajo spravo in stike med skupnostma in čezmejne stike; ugotavlja, da so v zvezi s tem zlasti pomembni povezovanje med skupnostma, čezmejna družbena vozlišča in skupne storitve;

4.  pozdravlja nadaljnje korake v okviru programa PEACE na Severnem Irskem in priznava prizadevanja vseh strani v okviru tega procesa;

5.   meni, da so imeli ukrepi za krepitev zaupanja med skupnostma ter ukrepi za mirno sobivanje, kot so skupni prostori in podporne mreže, ključno vlogo v mirovnem procesu, saj skupni prostori omogočajo obema skupnostma na Severnem Irskem, da se pri izvajanju skupnih dejavnosti združita v enotno skupnost in razvijeta vzajemno zaupanje in spoštovanje, kar pomaga premostiti vrzeli;

6.  poudarja pomen lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti in pristopa od spodaj navzgor, s čimer se vse skupnosti spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za projekte, s tem pa se krepi mirovni proces;

7.  ugotavlja, da so vsi deležniki na Severnem Irskem zavezani ohranjanju ciljev kohezijske politike EU v regiji; v zvezi s tem poudarja pomen usklajenega upravljanja na več ravneh in načela partnerstva;

8.   vendar meni, da bi bilo treba storiti več za povečanje splošne ozaveščenosti o učinku financiranja EU na Severnem Irskem, njegove prepoznavnosti in nujnosti, zlasti s pomočjo obveščanja splošne javnosti o učinku projektov, ki jih financira EU, za mirovni proces in splošni gospodarski razvoj regije;

9.  pozdravlja dejstvo, da sistemi upravljanja in kontrole v regijah delujejo pravilno in se zato finančna pomoč EU porablja učinkovito; kljub temu poudarja, da je treba poleg skladnosti pri ocenjevanju uspešnosti programa PEACE vselej upoštevati tudi njegove cilje;

10.  meni, da je ne glede na tekoča pogajanja med EU in Združenim kraljestvom bistvenega pomena za Severno Irsko po letu 2020, da sodeluje v nekaterih posebnih programih EU, kot sta program PEACE in program Interreg V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko, saj bi to zelo koristilo trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju, zlasti na prikrajšanih, podeželskih in obmejnih območjih, ker bi prispevalo k zmanjšanju obstoječih vrzeli; poleg tega poziva, naj se v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020 uporabijo vsi ustrezni finančni instrumenti, ki bi omogočili nadaljevanje ciljev kohezijske politike;

11.  glede na dosežke posebnih kohezijskih programov EU za Severno Irsko meni, da bi se morala podpora EU teritorialnemu sodelovanju (brez poseganja v tekoča pogajanja med EU in Združenim kraljestvom) nadaljevati tudi po letu 2020, zlasti v zvezi s čezmejnimi projekti in projekti, ki zajemajo vse skupnosti, predvsem zaradi dosežkov programa PEACE in programov Interreg, ki so še zlasti pomembni za stabilnost regije; se boji, da bi odprava teh programov ogrozila ukrepe za krepitev zaupanja med skupnostma in čezmejno sodelovanje ter posledično mirovni proces;

12.  poudarja, da 85 % sredstev za program PEACE in programe Interreg prihaja iz EU, zato meni, da je pomembno, da bi EU tudi po letu 2020 pomagala skupnostma na Severnem Irskem ter prevzela dejavno vlogo pri upravljanju razpoložljivih kohezijskih sredstev EU za financiranje dejavnosti obeh skupnosti na Severnem Irskem, s čimer bi pomagala pri premagovanju družbenega razkola; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba ohraniti sredstva na ustrezni ravni tudi po letu 2020; poudarja, da je to pomembno za nadaljnja prizadevanja za utrditev miru;

13.  poziva Komisijo, naj promovira severnoirske izkušnje s kohezijskimi sredstvi, zlasti s programom PEACE, kot primer, kako EU obravnava spore in razkole med skupnostmi; v zvezi s tem poudarja, da je proces sprave na Severnem Irskem pozitiven primer za druga območja v EU, ki so doživela konflikte;

14.  poudarja, da bi bilo treba dobro prakso s sredstvi iz kohezijskih skladov in programom PEACE obravnavati kot model EU in ga promovirati, da se odpravi nezaupanje med sprtimi skupnostmi in doseže trajni mir v drugih delih Evrope in celo po svetu;

15.  meni, da je bistvenega pomena, da bi prebivalci Severne Irske, zlasti mladi, ohranili dostop do gospodarskih, družbenih in kulturnih izmenjav po vsej Evropi, zlasti do programa Erasmus+;

16.   ugotavlja, da namerava Komisija v predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 predlagati nadaljnje izvajanje programov PEACE in Interreg; poleg tega ugotavlja, da je aprila 2018 Združeno kraljestvo predložilo dokument s stališčem glede prihodnosti kohezijske politike, v katerem navaja, da je s pomočjo Izvajalske agencije Severne Irske, irske vlade in EU pripravljeno poiskati morebitne naslednike programov PEACE IV in Interreg V-A za obdobje po letu 2020, poleg tega pa se je zavezalo spoštovati obveznosti iz programov PEACE in Interreg v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, skupščini in izvršnemu organu Severne Irske ter vladam in parlamentom držav članic in njihovih regij.


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (15.5.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem

(2017/2225(INI))

Pripravljavec mnenja: Derek Vaughan

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

–  ob upoštevanju vpliva kohezijske politike EU na Severnem Irskem,

–  ob upoštevanju določb sporazuma iz Belfasta iz leta 1998 (Velikonočni sporazum),

A.  ker je imela Severna Irska veliko korist od kohezijske politike EU;

B.  ker je poleg običajnih sredstev iz kohezijskih skladov Severna Irska prejela zlasti sredstva, namenjena posebnim čezmejnim in medskupnostnim programom, vključno s programom PEACE za Severno Irsko; ker so ti programi odločilno prispevali k mirovnemu procesu na Severnem Irskem in podpori Velikonočnega sporazuma ter še naprej podpirajo spravo med katoliško in protestantsko skupnostjo;

C.  ker je bilo od oblikovanja prvega programa PEACE leta 1995 več kot 1,5 milijarde EUR namenjenih dvojnemu cilju spodbujanja kohezije med skupnostma, vpletenima v konflikt na Severnem Irskem in obmejnih irskih okrožjih, ter gospodarske in socialne stabilnosti;

1.  poudarja, da bo v sedanjem finančnem obdobju več kot 1 milijarda EUR finančne pomoči EU namenjena gospodarskemu in socialnemu razvoju Severne Irske in obmejnih območjih, 230 milijonov EUR bo vloženih v program PEACE za Severno Irsko (s skupnim proračunom v višini skoraj 270 milijonov EUR), 240 milijonov EUR pa v program INTERREG V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko (s skupnim proračunom v višini 280 milijonov EUR);

2.  se zaveda, da je imela kohezijska politika EU pomembno vlogo pri ohranjanju miru na Severnem Irskem in spodbujanju sprave med skupnostma;

3.  pozdravlja dejstvo, da sistemi upravljanja in kontrole v regijah delujejo pravilno in se zato finančna pomoč EU porablja učinkovito; kljub temu poudarja, da je treba poleg skladnosti pri ocenjevanju uspešnosti programa PEACE vselej upoštevati tudi njegove cilje;

4.  ne more napovedati, kakšna bo rešitev za Severno Irsko po letu 2020 glede na izstop Združenega kraljestva iz EU, a poudarja, kako pomembno je za regijo poiskati rešitev, ki bo omogočala nadaljevanje pomembnega vzpostavljanja miru;

5.  je prepričan, da bi bilo nadaljnje financiranje programov PEACE za Severno Irsko in INTERREG V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko v interesu Združenega kraljestva, Irske in celotne Evropske unije, da bi podprli miren in uspešen razvoj teh regij; poziva vse strani, naj bodo domiselne pri iskanju financiranja za te pomembne cilje;

6.  poudarja, da EU zagotavlja 85 % sredstev za programa PEACE in INTERREG in da bi utegnilo biti, če se to financiranje prekine, ogroženo izvajanje projektov, ki se financirajo iz teh programov;

7.  pozdravlja predlog vlade Združenega kraljestva iz avgusta 2017, da se skupaj z izvršnim organom Severne Irske in irsko vlado(1) poišče naslednika za program PEACE IV za obdobje po letu 2020; poudarja pozitiven odziv v skupnem poročilu iz decembra 2017, v katerem so se pogajalci Evropske unije in vlade Združenega kraljestva dogovorili, da bodo preučili možnosti za prihodnjo podporo programom financiranja PEACE in INTERREG(2); ugotavlja tudi, da se namerava Komisija v predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira zavzeti za nadaljnje izvajanje teh programov(3).

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

15.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes, Julia Pitera

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

Severna Irska in Irska: stališče, odstavek 17, avgust 2017.

(2)

Skupno poročilo pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, odstavek 55, december 2017.

(3)

Sporočilo Komisije z dne 8. decembra 2017 o napredku pri pogajanjih z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (COM(2017)0784), str. 9.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov