Процедура : 2016/0364(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0243/2018

Внесени текстове :

A8-0243/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0370

ДОКЛАД     ***I
PDF 985kWORD 173k
28.6.2018
PE 613.410v02-00 A8-0243/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Петер Симон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0854),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0474/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0243/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2016/0364 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3)

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5) и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) са приети в отговор на разразилата се в периода 2007—2008 г. финансова криза. Тези законодателни мерки допринесоха значително за укрепване на финансовата система на Европейския съюз и направиха институциите по-устойчиви на евентуални бъдещи сътресения. Въпреки изключителната си изчерпателност тези мерки не обхващат всички определени слабости, засягащи институциите. Някои от първоначално предложените мерки също са предмет на клаузи за преразглеждане или не са конкретизирани в достатъчна степен, за да се даде възможност за безпроблемното им прилагане.

(2)  Целта на настоящата директива е да даде отговор на въпросите, повдигнати по отношение на разпоредби, които са се оказали недостатъчно ясни и поради това са станали обект на различни тълкувания, или които са определени като прекалено обременяващи за някои институции. Тя съдържа също промени в Директива 2013/36/ЕС, които са необходими вследствие на приемането на друго съответно законодателство на Съюза, като Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(7), или на промените, предложени успоредно с Регламент (ЕС) № 575/2013. И на последно място, предложените изменения адаптират настоящата регулаторна рамка по-добре спрямо развитието в международен план, с цел насърчаване на съгласуваност и съпоставимост между юрисдикциите.

(2a)  Една от основните извлечени поуки от финансовата криза в Европа беше нецелесъобразността на нейната институционална и политическа рамка за предотвратяване и преодоляване на дисбалансите в рамките на Съюза. С оглед на неотдавнашните институционални промени в Съюза е наложителен всеобхватен преглед на рамката на макропруденциалната политика. Това е важно за рационализиране на координационния механизъм между органите, опростяване на задействането на инструментите на макропруденциалната политика и разширяване на набора от макропруденциални инструменти, така че да се гарантират възможности за своевременно и ефективно преодоляване на системните рискове от органите. Законодателните инструменти следва да включват, наред с другото, преразглеждане на съответните правомощия на националните макропруденциални органи и тези на равнището на Съюза с цел по-добро разпределяне на отговорностите в областите, свързани с оценка на риска и изготвяне на политики, включително процедурите за координиране и нотифициране между органите. ЕССР следва да изпълнява ключова роля при координирането на макропруденциалните мерки, както и при предаването на информация относно планираните макропруденциални мерки в държавите членки, по-специално чрез публикуване на приетите макропруденциални мерки на своя уебсайт и чрез споделяне на информация между органите след нотифицирането за планирани макропруденциални мерки.

(3)  Финансовите холдинги и смесените финансови холдинги могат да бъдат предприятия майки на банкови групи; в тази връзка прилагането на пруденциалните изисквания спрямо тези дружества се предвижда да бъде на консолидирана основа. Тъй като контролираната от такива холдинги институция може не винаги да изпълнява изискванията на консолидирана основа, с оглед на обхвата на консолидацията е логично финансовите холдинги и смесените финансови холдинги да се включат пряко в обхвата на Директива 2013/36/ЕС и на Регламент (ЕС) № 575/2013. Поради това за финансовите холдинги и смесените финансови холдинги е необходима специфична процедура, както и надзор от страна на компетентните органи. Това ще осигури пряко спазване на консолидираните пруденциални изисквания от холдинга, който няма да бъде обект на пруденциални изисквания, прилагани на индивидуална основа.

(4)  Основните отговорности по отношение на консолидирания надзор се предоставят на консолидиращия надзорник. Поради това пруденциалните лицензи и надзор на финансовите холдинги и смесените финансови холдинги също следва да бъдат от компетентността на консолидиращия надзорник. При изпълнение на задачата си за извършване на консолидиран надзор върху предприятията майки на кредитните институции в съответствие с член 4, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1024/2013(8), Европейската централна банка следва също да бъде натоварена с лицензирането и надзора над финансовите холдинги и смесените финансови холдинги.

(5)  Докладът на Комисията COM(2016) 510 от 28 юли 2016 г. показа, че, когато се прилагат за малки и опростени институции, някои от принципите, а именно изискванията за разсрочване и изплащане в инструменти, предвидени в член 94, параграф 1), точки л) и м) от Директива 2013/36/ЕС, са твърде обременяващи и несъизмерими с пруденциалните ползи от тях. По същия начин бе установено, че разходите за прилагане на тези изисквания надвишават пруденциалните ползи от тях при персонал с ниски нива на променливото възнаграждение, тъй като такива нива създават малко или никакви стимули за служителите за поемане на прекомерен риск. Следователно, въпреки че всички институции трябва по принцип да бъдат задължени да прилагат всички принципи спрямо персонала си, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху им рисковия профил, в директивата малките и опростени институции и персоналът с ниска нива на променливо възнаграждение трябва да се освободят от принципите за разсрочване и изплащане в инструменти.

(6a)  Принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е залегнал в член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Необходимо е кредитните институции и инвестиционните посредници да прилагат този принцип по последователен начин. Затова те следва да прилагат неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията.

(6)  За да се сближават надзорните практики и да се насърчат равни условия за институциите и подходяща защита на вложителите, инвеститорите и потребителите в Съюза, са необходими ясни, последователни и хармонизирани критерии за определяне на малките и опростени институции, както и на ниските нива на променливо възнаграждение. В същото време е уместно да се предложи известна гъвкавост на компетентните органи, за да приемат по-строг подход, когато сметнат това за необходимо. 

(7)  Съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС съществена част, и при всички случаи най-малко 50 % от променливото възнаграждение, се състои от акции или равностойни права на собственост, в зависимост от правната структура на съответната институция (като при институциите, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, то се състои от свързани с акции инструменти или равностойни непарични инструменти), а когато е възможно — от алтернативни инструменти на капитала от първи и втори ред, които отговарят на определени условия. Този принцип ограничава използването на свързани с акции инструменти до институциите, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, и изисква институциите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, да използват акции. Докладът на Комисията COM(2016) 510 от 28 юли 2016 г. установи, че използването на акции може да доведе до значителни административни тежести и разходи за институциите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. В същото време равностойни пруденциални ползи могат да се постигнат, като на институциите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, се позволи да използват свързани с акции инструменти, които са обвързани със стойността на акциите. Възможността за използване на свързани с акции инструменти следва да обхване и институциите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар.

(8)  Наложените от компетентните органи допълнителни капиталови изисквания са важен фактор за цялостното ниво на собствени средства на дадена институция и са от значение за участниците на пазара, тъй като нивото на изискваните допълнителни собствени средства оказва въздействие върху прага на задействане на ограниченията върху изплащането на дивиденти и премии и плащанията по инструментите на допълнителния капитал от първи ред. За да се осигури последователно прилагане на нормите във всички държави членки и подходящо функциониране на пазара, условията за изискване на допълнителни собствени средства следва да са ясно определени.

(9)  Наложените от компетентните органи допълнителни капиталови изисквания следва да се основават на специфичното състояние на дадена институция и да бъдат надлежно обосновани. Тези изисквания следва да ▌се използват за покриване на рискове, поети от отделни институции във връзка с дейностите им, в т.ч. и дейности, които отразяват въздействието във връзка с определени бизнес модели или развитието на пазара върху рисковия профил на отделната институция. Те обаче не следва да бъдат в противоречие със специалното третиране, посочено в Регламент (ЕС) № 575/2013, целящо избягване на непредвидени последици за финансовата стабилност, предлагането на кредити и реалната икономика.

(9a)  Освен капиталовите буфери, при изчисляване на отношението на ливъридж следва да бъдат взети под внимание и рисковете, свързани със системното значение на институцията, в съответствие с решението на Базелския комитет относно буфер за глобалните системно значими банки. Поради тази причина следва да се въведе корекция на отношението на ливъридж за глобалните системно значими институции (Г-СЗИ), която да се определи на 50% от рисково претеглените изисквания за по-висока способност за покриване на загуби на Г-СЗИ.

(9б)  При процеса на надзорен преглед и оценка следва да се вземат предвид размерът, структурата и вътрешната организация на институциите, както и естеството, обхватът и сложността на техните дейности. Когато различни институции имат сходни рискови профили, например поради факта, че имат сходни бизнес модели или географско местоположение на експозициите или са свързани към една и съща институционална защитна схема, компетентните органи следва да могат да адаптират методиката за процеса на преглед и оценка, така че да се отчитат общите характеристики и рискове на институциите с еднакъв рисков профил. Това адаптиране не следва обаче нито да възпрепятства компетентните органи надлежно да вземат предвид специфичните рискове, засягащи всяка институция, нито да променя специфичния за конкретната институция характер на наложените мерки.

(10)  Изискването за отношението на ливъридж е успоредно на основаните на риска капиталови изисквания. Поради това всички наложени от компетентните органи допълнителни капиталови изисквания с оглед на риска от прекомерен ливъридж следва да се добавят към изискването за минимално отношение на ливъридж, а не към основаното на риска минимално капиталово изискване. Освен това всеки собствен капитал от първи ред, който институциите използват, за да удовлетворяват свързаните с ливъриджа изисквания, може да се използва за удовлетворяване на основаните на риска капиталови изисквания към тях, в т.ч. на комбинираните изисквания за буфер.

(11)  Компетентните органи следва да имат възможност да уведомяват дадена институция за всяка допълнителна корекция на размера на капитал над минималните капиталови изисквания, допълнителните капиталови изисквания и комбинираното изискване за буфер, който се очаква тази институция да поддържа с оглед на устойчивостта си в близко и отдалечено бъдеще. Тъй като настоящата насока представлява капиталова цел, тя следва да се разглежда като разположена над капиталовите изисквания и комбинираното изискване за буфер, тъй като нейното неизпълнение не води до ограничения при разпределенията, предвидени в член 141 от настоящата директива, поради което нито настоящата директива, нито Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да налагат задължения за оповестяване във връзка с нея. Ако дадена институция многократно не успява да постигне капиталовата цел, компетентният орган следва да има право да предприеме надзорни мерки и при необходимост да наложи допълнителни капиталови изисквания.

(12)  Респондентите на поканата на Комисията за предоставяне на сведения за нормативната уредба на ЕС на финансовите услуги посочиха, че бремето във връзка с докладването се увеличава с изискваното от компетентните органи системно докладване в допълнение към изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013. Комисията следва да изготви доклад, който да определи тези изисквания за систематично допълнително докладване и да оцени дали са в съответствие с еднообразните норми за докладване за целите на надзора.

(13)  Разпоредбите на настоящата Директива 2013/36/ЕС за лихвения риск при дейности извън търговския портфейл са свързани със съответните разпоредби от [Регламент XX за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013], които изискват по-дълъг период на прилагане от институциите. С цел да се хармонизира прилагането на разпоредбите относно лихвения риск при дейности извън търговския портфейл, разпоредбите относно спазването на съответните разпоредби на настоящата директива следва да се прилагат от същата дата, от която се прилагат и съответните разпоредби в Регламент (ЕС) [ХХ].

(14)  С цел да се хармонизира изчисляването на лихвения риск при дейности извън търговския портфейл, когато вътрешните системи на институциите за измерване на този риск не са подходящи, Комисията следва да бъде оправомощена, по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, да приеме чрез делегирани актове регулаторни технически стандарти за уточняване на стандартизирания подход, както е предвидено в член 84, параграф 4 от настоящата директива.

(15)    С цел компетентните органи да могат да установят по-добре институциите, които в резултат на потенциални промени в лихвените проценти могат да понесат прекомерни загуби от дейности извън търговския си портфейл, Комисията следва да бъде оправомощена, по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10 до 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, да приеме чрез делегирани актове регулаторни технически стандарти за уточняване на шестте шокови сценария за надзорни цели, които институциите трябва да прилагат, за да изчислят промените в икономическата стойност на собствения капитал, както е посочено в член 98, параграф 5, както и за определяне на общите, основани на международни стандарти допускания, които тези институции трябва да използват във вътрешните си системи за целите на посоченото изчисление и с оглед на евентуалната необходимост от специфични критерии за установяване на институциите, за които могат да бъдат оправдани надзорни мерки в случай на спад на нетните проходи от лихви в резултат на промени в лихвените проценти.

(17)  Публичните банки за развитие и кооперативните банки в някои държави членки са освободени в исторически план от законодателството на Съюза в областта на кредитните институции. С оглед на равнопоставеността следва да бъде възможно да се позволи и на други публични банки за развитие и кооперативни банки да бъдат освободени от законодателството на Съюза в областта на кредитните институции и да действат само в рамките на националните нормативни ограничения съобразно поеманите от тях рискове. С оглед на правната сигурност е необходимо да се определят ясни критерии за тези допълнителни изключения и да се делегира на Комисията правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на това дали конкретни институции или категории институции удовлетворяват тези определени критерии.

(17a)  Завършването на банковия съюз е важна крачка напред за създаването на добре функциониращи трансгранични пазари и за гарантиране, че клиентите на банките могат да се възползват от положителните ефекти, произтичащи от наличието на хармонизиран и интегриран европейски банков пазар, който осигурява равнопоставени условия на конкуренция за европейските банки. Беше постигнат значителен напредък по отношение на завършването на банковия съюз, но някои пречки, например във връзка с възможностите и правомощията, продължават да съществуват. При големите трансгранични вътрешногрупови експозиции хармонизирането на правилата продължава да бъде особено трудно, защото единният надзорен механизъм не разполага с изключителна компетентност в тази област. Освен това трансграничните дейности в рамките на банковия съюз са подчинени изцяло на методиката, използвана от Базелския комитет по банков надзор (BCBS), поради което за една банка, установена в държава от еврозоната, е по-малко привлекателно да разшири дейността си към друга държава от еврозоната, отколкото на съответния национален пазар. В резултат на това Комисията, след като се консултира с ЕЦБ, ЕССР и ЕБО, следва да преразгледа настоящата рамка, като същевременно продължава да прилага балансиран и пруденциално надежден подход спрямо държавите по произход и приемащите държави, отчитайки потенциалните ползи и рискове за държавите членки и регионите.

(17б)  Държавните облигации играят важна роля за осигуряването на висококачествени и ликвидни активи за инвеститорите и стабилни източници на финансиране за правителствата. Все пак в някои държави членки финансовите институции са инвестирали прекалено много в облигации, емитирани от собствените им правителства, което води до прекомерна „пристрастност в полза на националните институции“. Като се има предвид, че една от основните цели на банковия съюз е да се прекъсне връзката между банките и суверенния риск и че регулаторната рамка на Съюза за пруденциалното третиране на държавния дълг следва да продължава да съответства на международния стандарт, банките следва да продължат усилията си за по-диверсифицирани портфейли от държавни облигации.

(18)  Преди приемането на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(19)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно засилването и усъвършенстването на вече действащото законодателство на Съюза, с което се осигуряват еднакви пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради обхвата и въздействието си могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(20)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(21)  Поради това Директива 2013/36/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1 Изменения на Директива 2013/36/ЕС

Директива 2013/36/ЕС се изменя, както следва:

(1)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  параграф 5 се изменя, както следва:

(1)  точка 16 се заменя със следното:

„16) в Нидерландия: „Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV“, „NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij“, „NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering“, „Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV“ и kredietunies;“.

(2)  добавя се следната точка 24:

„24) в Хърватия: „kreditne unije“ и „Hrvatska banka za obnovu i razvitak“,“

б)  добавят се следните параграфи 5а и 5б:

"5a.  Без да се засягат институциите, посочени в параграф 5, настоящата директива не се прилага по отношение на дадена институция, когато в приет по силата на член 148 делегиран акт Комисията, въз основа на информацията, с която разполага, установи, че институцията удовлетворява всяко едно от следните условия, без да се засяга прилагането на правилата за държавна помощ:

а)  тя е създадена ▌от органи на централата власт, регионални и местни органи на управление на държавата членка;

б)  регулиращите я закони и разпоредби потвърждават, че целите включват дейности от обществен интерес, като например предоставянето на финансиране за целите на популяризирането или развитието на конкретни икономически дейности или географски райони на съответната държава членка;   

в)  тя подлежи на надзорна уредба, която гарантира нейната финансова стабилност;

г)  централното правителство, регионалното правителство или местен орган на властта — според случая, има задължение да защитава нейната жизнеспособност или пряко или косвено да гарантира най-малко 75% от нейните пасиви или капиталови изисквания, изисквания за финансиране или експозиции;

д)  на нея ѝ е забранено да приема депозити на дребно, с изключение на тези, които са гарантирани от централното или регионалното правителство или от местния орган на управление

е)  ако институцията е учредена от регионално правителство или местен орган на управление, голяма част от дейността ѝ е ограничена до държавата членка, в която се намира главното ѝ управление;

ж)  за институции, чиито капиталови изисквания, изисквания за финансиране или експозиции са гарантирани до размер под 75%, пряко или непряко от централно правителство на държава членка, регионално правителство или местен орган на управление, в съответствие с буква г), общата стойност на активите на институцията е под 30 милиарда евро;

з)  отношението на общия размер на нейните активи към БВП на съответната държава членка е по-малко от 30%;

Комисията редовно проверява дали дадена институция, която е предмет на приет по силата на член 148 делегиран акт, продължава да изпълнява условията, посочени в първа алинея.

5б.  Без да се засягат институциите, посочени в параграф 5, настоящата директива не се прилага по отношение на категории институции в дадена държава членка, когато в приет по силата на член 148 делегиран акт Комисията, въз основа на информацията, с която разполага, установи, че институциите, които попадат в тази категория, се считат за кооперативни банки съгласно националното законодателство на държавата членка и удовлетворяват всяко едно от следните условия:

а)  те са финансови институции от кооперативно естество;

б)  членството им е ограничено до членове, споделящи някои предварително определени общи лични характеристики или интереси;

в)  те имат право да предоставят кредитни и финансови услуги само на членовете си;

г)  те имат право да приемат депозити или възстановими средства само от членовете си ▌;

д)  те имат право да извършват само дейностите, изброени в точки 1—6 и 15 от приложение I към настоящата директива;

е)  те подлежат на подходящи ефективни пруденциални изисквания, в това число минимални капиталови изисквания, и на надзорна уредба, чието въздействие е подобно на това на уредбата, установена от правото на Съюза;

ж)  общата стойност на активите на тази категория институции не надвишава 3% от БВП на съответната държава членка ▌;

з)  дейността им е ограничена до държавата членка, в която се намира главното им управление.

Комисията редовно проверява дали дадена категория институции, която е предмет на приет по силата на член 148 делегиран акт, продължава да изпълнява условията, посочени в първа алинея.“.

в)  параграф 6 се заменя със следното:

"6. Субектите, посочени в параграф 5, точка 1 и точки 3—24, и в делегираните актове, приети в съответствие с параграфи 5а и 5б от настоящия член, се смятат за финансови институции за целите на член 34, и дял VII, глава 3.“.

ва)  вмъква се следният параграф:

„6а. Държавите членки гарантират публикуването на списък на субектите, които са изключени от приложното поле на настоящата директива съгласно параграфи 5а и 5б, заедно с информация за обхвата на защитата на всеки депозит.“

г)  добавя се следният параграф 7:

„Посочените в параграфи 5а и 5б критерии, по силата на които дадена институция може да бъде освободена чрез делегиран акт съгласно член 148, не се прилагат при никакви обстоятелства за институции, които преди това са били освободени съгласно списъка по параграф 5.

До [5 години след влизане в сила] Комисията може да направи преглед на субектите, включени в списъка в съответствие с параграфи 5а и 5б, както и на националната правна уредба и надзор, приложими по отношение на тези субекти, като вземе предвид и посочените в параграфи 5а и 5б критерии.“.

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавят следните точки:

„(60) „орган за преструктуриране“ означава органът за преструктуриране по смисъла на член 2, параграф 1, точка 18 от Директива 2014/59/ЕС;

(61) „глобално системно значима институция“ (Г-СЗИ) означава Г-СЗИ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 132 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(62) „глобално системно значима институция извън ЕС“ (Г-СЗИ извън ЕС) означава Г-СЗИ извън ЕС по смисъла на член 4, параграф 1, точка 133 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(63) „група“ означава групата по смисъла на член 4, параграф 1, точка 137 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(64) „група на трета държава“ означава групата, чието предприятие майка е установено в трета държава.

(64a)  „неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията“ в кредитна институция или инвестиционен посредник означава политика за възнагражденията, основана на равно заплащане за мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.

б)  добавя се следният параграф 3:

"3. За целите на консолидираното прилагане на изискванията на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № 575/2013 г. и за целите на упражняване на консолидиран надзор в съответствие с настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013, термините „институция“, „институция майка в държава членка“, „институция майка в ЕС“ и „предприятие майка“ се прилагат и за финансовите холдинги и смесените финансови холдинги, които подлежат на изискванията, предвидени в настоящата директива и в Регламент № 575/2013, на консолидирана основа и са лицензирани в съответствие с член 21а.“.

(3)  В член 4 параграф 8 се заменя със следното:

"8. Държавите членки гарантират, че когато органи, различни от компетентните органи, разполагат с правомощия за преструктуриране, тези други органи осъществяват тясно сътрудничество и се консултират с компетентните органи при изготвянето на планове за преструктуриране и във всички други случаи, когато това се изисква в настоящата директива, в Директива 2014/59/EС на Европейския парламент и на Съвета(9) или в Регламент (ЕС) № 575/2013.“.

3a)  В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„Държавите членки изискват от кредитните институции да получат лиценз от компетентните органи, преди да започнат своята дейност, включително и дейности, включени в приложение 1. Без да засягат членове 10 – 14, държавите членки определят изискванията за издаване на лицензи и ги съобщават на ЕБО. “

(4)  Член 8, параграф 2 се изменя, както следва:

а)  буква а) се заменя със следното:

„а) информацията, която да бъде предоставена на компетентните органи в заявлението за издаване на лиценз за кредитна институция, включително плана за дейността, предвиден в член 10, и необходимата информация с оглед на изискванията за лицензиране, определени от държавите членки и съобщени на ЕБО в съответствие с параграф 1“;

б)  буква б) се заменя със следното:

„б) изискванията спрямо акционерите и членовете с квалифицирано дялово участие или, при липса на дялово участие, 20-те най-големи акционери или членове, съгласно член 14; и“.

(5)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:

"2. Параграф 1 не се прилага за приемане на депозити или на други средства, възстановими от всяко от следните:

а)  дадена държава членка;

б)  регионални или местни органи на властта на държава членка;

в)  международни публични институции, чиито членове са една или повече държави членки;

г)  лица или предприятия, предприемането и осъществяването на дейността на които са изрично обхванати от правото на Съюза, различни от настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013;

д)  субекти, посочени в член 2, параграфи 5, 5а и 5б, чиято дейност се урежда от националното законодателство.“

(6)  Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

План за дейността и организационна структура

Държавите членки изискват заявленията за издаване на лиценз да бъдат придружени от план за дейността, в който да се посочват предвижданите дейности и организационната структура на кредитната институция, в това число посочване на предприятията майки, финансовите холдинги и смесените финансови холдинги в рамките на групата.“.

(7)  В член 14 параграф 2 се заменя със следното:

"2. Компетентните органи отказват издаването на лиценз за започване на дейност като кредитна институция, ако, след като вземат предвид необходимостта от осигуряване на стабилно и разумно управление на кредитната институция, не са убедени, че акционерите или членовете са подходящи предвид критериите, предвидени в член 23, параграф 1. Прилагат се разпоредбите на член 23, параграфи 2 и 3 и член 24.“.

(8)  В член 18 буква г) се заменя със следното:

„г) вече не отговаря на пруденциалните изисквания, предвидени в трета, четвърта или шеста част, с изключение на изискванията, предвидени в член 92a и член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, или наложени по член 104, параграф 1, буква а) или член 105 от настоящата директива, или вече не може да се разчита, че тя ще продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите, и по-специално не осигурява достатъчна степен на сигурност за активите, поверени ѝ от вложителите.“.

(9)  добавят се следните членове 21а и 21б:

„Член 21аЛицензиране на финансови холдинги и смесени финансови холдинги

1.  Държавите членки изискват от финансовите холдинги и смесените финансовите холдинги лиценз, получен от консолидиращия надзорник, определен в съответствие с член 111.

Когато консолидиращият надзорник е различен от компетентния орган в държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или смесеният финансов холдинг, консолидиращият надзорник се консултира с компетентния орган.

2.  Заявлението за издаване на посочения в параграф 1 лиценз съдържа информация относно следното:

а)  организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или смесеният финансов холдинг, като ясно се посочват дъщерните дружества, а когато е приложимо — предприятията майки;

б)  спазването на изискванията за ефективна посока на дейността и място на главното управление, посочени в член 13;

в)  спазването на изискванията по член 14 за акционерите и членовете.

3.  Консолидиращият надзорник може да предостави лиценз само когато е убеден, че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  финансовият холдинг или смесеният финансов холдинг, който подлежи на изискванията, предвидени в настоящата директива и в Регламент (ЕС) № 575/2013, е в състояние да гарантира спазването на тези изисквания;

б)  финансовият холдинг или смесеният финансов холдинг не пречи на ефективния надзор над дъщерните институции или институциите майки.

4.  Консолидиращите надзорници изискват от финансовите холдинги и смесените финансови холдинги да им предоставят информацията, необходима за наблюдение на организационната структура на групата и спазването на изискванията за издаване на лиценз, посочени в настоящия член.

5.  Консолидиращите надзорници могат да отнемат издадения на финансов холдинг или на смесен финансов холдинг лиценз само когато този финансов холдинг или смесен финансов холдинг:

а)  не използва лиценза в рамките на 12 месеца, изрично се отказва от него или е продал всички свои дъщерни дружества, които са институции;

б)  е получил лиценза посредством представяне на невярна информация или чрез друго нарушение;

в)  вече не отговаря на условията, съгласно които е бил издаден лицензът;

г)  е предмет на консолидираните изисквания, предвидени в настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013, и вече не отговаря на пруденциалните изисквания, предвидени в трета, четвърта или шеста част от Регламент (ЕС) № 575/2013, или наложени по член 104, параграф 1, буква а) или член 105 от настоящата директива, или вече не може да се разчита, че той ще продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите;

д)  попада в един от останалите случаи, при които националното законодателство предвижда отнемане на лиценза; или

е)  извърши едно от нарушенията, посочени в член 67, параграф 1.

Член 21бМеждинно предприятие майка от ЕС

1.  ▌Две или повече институции в Съюза, които са част от една и съща група на трета държава, имат едно междинно предприятие майка от ЕС, което е установено в Съюза.

1a.  Компетентните органи могат да разрешат на посочените в параграф 1 институции да имат две междинни предприятия майки от ЕС, когато установят, че учредяването на едно междинно предприятие майка от ЕС:

(i)  би противоречало на задължителното изискване за разделяне на дейностите в съответствие с правилата на третата държава, в която се намира главното управление на крайното предприятие майка от третата държава, или

(ii)  би направило възможността за преструктуриране по-неефективна за две междинни предприятия майки от ЕС, въз основата на оценка от компетентния орган за преструктуриране спрямо междинното предприятие майка от ЕС, след консултации с органа за преструктуриране, отговарящ за предприятието майка на междинното предприятие майка от ЕС.

1б.  Когато две или повече институции от Съюза, които са част от една и съща група от трети държави, имат две междинни предприятия майки от ЕС в съответствие с параграф 1а, които са лицензирани като кредитни институции съгласно член 8 или са одобрени като финансов холдинг или смесен финансов холдинг в съответствие с член 21а, надзорът на консолидирана основа се упражнява от:

(i)  компетентния орган на кредитната институция, или при наличието на няколко кредитни институции – от кредитната институция с най-голямо балансово число;

(ii)  компетентния орган на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число, когато групата не включва кредитна институция, в случай че междинното предприятие майка от ЕС е одобрено като финансов холдинг или смесен финансов холдинг в съответствие с член 21а.

Чрез дерогация от точка i) от настоящия параграф, когато компетентен орган упражнява надзор на индивидуална основа над повече от една кредитна институция в рамките на дадена група, консолидиращият надзорник е компетентният орган, който упражнява надзор на индивидуална основа над една или повече кредитни институции в рамките на групата, когато сборът на балансовите числа на тези поднадзорни кредитни институции е по-голям от този на кредитните институции, поднадзорни на индивидуална основа, от който и да било друг компетентен орган.

Чрез дерогация от точка ii) от настоящия параграф, когато компетентен орган упражнява надзор на индивидуална основа над повече от един инвестиционен посредник в рамките на дадена група, консолидиращият надзорник е компетентният орган, който упражнява надзор на индивидуална основа над един или повече инвестиционни посредници в рамките на групата с общо най-голямо балансово число.

Определеният съгласно настоящия параграф надзорник е консолидиращият надзорник в съответствие с глава 3 от дял VII.

1в.   Когато съгласно параграф 1а се допускат две междинни предприятия майки от ЕС, те се разглеждат като група при определянето на орган за преструктуриране на ниво група в съответствие с Директива 2014/59/ЕС, и този орган за преструктуриране на ниво група има всички правомощия и компетенции по отношение на междинните предприятия майки в ЕС, с които би разполагал, ако тези предприятия бяха група с едно предприятие майка от ЕС.

2.  Държавите членки изискват от междинните предприятия майки от ЕС да получат, в съответствие с член 8, лиценз за институция или – в съответствие с член 21а – за финансов холдинг или смесен финансов холдинг.

3.  Параграфи 1, 1а и 2 не се прилагат, ако общата стойност на активите в Съюза, притежавани от групата на трета държава, е под 30 милиарда евро, освен ако групата на трета държава е Г-СЗИ извън ЕС.

4.  За целите на настоящия член общата стойност на активите в Съюза, притежавани от групата на трета държава, следва да включва следното:

а)  общите активи на всяка институция в Съюза от групата на трета държава, както са посочени в консолидирания й баланс; и

б)  общите активи на всеки клон на групата на трета държава, лицензиран да извършва дейност в Европейския съюз в съответствие с член 47.

Чрез дерогация от настоящия параграф и по писмено искане на група на трета държава, компетентният орган може да отмени частично или изцяло изискването по буква б), за всеки случай поотделно, след консултация с компетентния орган за преструктуриране и приемащия орган на групата на трета държава, както и след извършване на оценка за размера и сложността на операциите на групата на трета държава в Съюза, размера на активите в клоновете на групата на трета държава и размера на общата стойност на активите в Съюза, в сравнение с общата стойност на активите на групата на трета държава. Провеждат се консултации с компетентните органи на държавите членки, в които групата на трета държава има регистрирани клонове, и тези органи дават съгласието си за частична или пълна отмяна на изискването по буква б).

5.  Компетентните органи уведомяват ЕБО за всеки предоставен лиценз в съответствие с параграф 2 и съобщават следната информация относно всяка група на трета държава, извършваща дейност в рамките на тяхната юрисдикция:

а)  имената и размера на общите активи на принадлежащите към група на трета държава институции, върху които се осъществява надзор, както и видовете дейности, които те са лицензирани да извършват;

б)   имената и размера на общите активи, съответстващи на клоновете, лицензирани в съответната държава членка съгласно член 47;

в)  името и правната форма на междинното предприятие майка в ЕС, създадено в съответната държава членка, ако има такова, и името на групата на трета държава, към която то принадлежи.

6.  ЕБО публикува на уебсайта си списък на всички междинни предприятия майки в ЕС, които са получили лиценз в Съюза.

Компетентните органи проверяват, че за всички институции, които са част от една и съща група на трета държава, има ▌междинно предприятие майка в ЕС.

6а.  Чрез дерогация от параграф 1, групи, които извършват дейност посредством повече от една институция в Съюза и чиито активи са на обща стойност от 30 милиарда евро или повече, или дъщерни дружества на Г-СЗИ извън ЕС към [датата на влизане в сила на настоящата директива] следва да имат междинно предприятие майка в ЕС или в случая по параграф 1а – две междинни предприятия майки в ЕС до [датата на прилагане на настоящата директива + три години].

6б.  ЕБО представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, като взема предвид информацията, получена съгласно параграф 5, до ... [влизането в сила на настоящата директива + 4 години). В доклада се разглежда най-малко:

а)  дали изискванията в настоящия член са изпълними, необходими и пропорционални и дали други мерки биха били по-целесъобразни;

б)  въздействието на изискванията за структурно разделяне в други юрисдикции.

6в.  В срок от две години от датата на влизане в сила на настоящата директива ЕБО представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно третирането на клоновете на трети държави съгласно съответното национално законодателство на държавите членки. В доклада се разглежда най-малко:

а)  дали и до каква степен надзорните практики на държавите членки се различават съгласно националното законодателство за клонове на трети държави;

б)  дали различното третиране на клонове на трети държави може да доведе до регулаторен арбитраж;

в)  дали е необходима и целесъобразна допълнителна хармонизация на националните режими за клоновете на трети държави, по-специално по отношение на значимите клонове на трети държави.

Комисията, по целесъобразност, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение въз основа на препоръките, направени от ЕБО.

(10)  В член 23, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б) репутацията, знанията, уменията и опита, както са посочени в член 91, параграф 1, на член на управителния орган, който ще ръководи дейността на кредитната институция в резултат на предложеното придобиване; “.

(11)  В член 47 параграф 2 се заменя със следното:

"2. Компетентните органи уведомяват ЕБО за следното:

а)  всички лицензи за клонове, издадени на кредитни институции с главно управление в трета държава;

б)  общата сума на активите и пасивите, съгласно периодичните отчети, на лицензираните клонове на кредитни институции с главно управление в трета държава.

ЕБО публикува на уебсайта си списък на всички клонове на трети държави, лицензирани да извършват дейност в държавите членки, като посочва държавата членка и общата сума на активите на всеки клон.“.

(11a)  В член 56 се добавят букви еа) и еб):

„еa)  компетентните органи, посочени в член 48 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета;

еб)  компетентните органи или институции, отговарящи за прилагането на правилата за структурно разделяне в рамките на банкова група. "

(11б)  В член 57, параграф 1 въвеждащото изречение се заменя със следното:

„(1) Независимо от членове 53, 54 и 55 държавите членки гарантират обмена на информация между компетентните органи и органите, които отговарят за наблюдението и контрола върху:“

(11в)  В член 63, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Държавите членки гарантират, че компетентните органи могат най-малкото да изискат назначаването на заместник на посоченото в алинея 1 лице, ако това лице нарушава своите задължения съгласно алинея 1.“

(11г)  Член 74 се изменя, както следва:

"1. Институциите разполагат с надеждни правила за управление, включващи ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорност, ефективни процеси за установяване, управление, наблюдение и сигнализиране за рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени, адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи разумни административни и счетоводни процедури, и политики и практики за възнагражденията, които са съобразени с разумното и ефективно управление на риска и го насърчават. Тези политики и практики за възнагражденията са неутрални по отношение на пола.

2. Правилата, процесите и механизмите по параграф 1 са всеобхватни и пропорционални на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи за бизнес модела и дейностите на институцията. Отчитат се техническите критерии, определени в членове 76—95.

3. ЕБО издава насоки за правилата, процедурите и механизмите по параграф 1 в съответствие с параграф 2. Една година след приемането на настоящата директива ЕБО публикува насоки относно неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията за кредитните институции и инвестиционните посредници. Две години след публикуването на тези насоки и въз основа на информацията, събрана от националните компетентни органи, ЕБО изготвя доклад относно прилагането на неутралните по отношение на пола политики за възнагражденията от страна на кредитните институции и инвестиционните посредници.“

(12)  В член 75 параграф 1 се заменя със следното:

"1. Компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с критериите за оповестяване по член 450, параграф 1, букви ж), з), и) и к) от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и информацията, предоставяна от кредитните институции и инвестиционните посредници, относно разликата в заплащането на жените и мъжете, и използват тази информация за сравняване на тенденциите и практиките в областта на възнагражденията. Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО.“

(13)  Член 84 се заменя със следното:

„Член 84Лихвен риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл

1.  Компетентните органи проверяват, че институциите са въвели вътрешни системи или използват стандартизирана методика за установяване, оценка и управление на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвените проценти, които засягат както икономическата стойност на собствения капитал, така и нетния лихвен доход от дейности извън търговския портфейл на институцията.

2.  Компетентните органи гарантират, че институциите са въвели системи за оценка и наблюдение на рисковете, произтичащи от потенциални промени в кредитните спредове, които засягат както икономическата стойност на собствения капитал, така и нетния лихвен доход от дейности извън търговския портфейл на институцията, и които не са обяснени с рисковете, посочени в параграф 1.

3.  Компетентните органи могат да изискат от дадена институция да използва посочената в параграф 1 стандартизирана методика, когато вътрешните системи, прилагани от тази институция с цел оценка на посочените в параграф 1 рискове, не са задоволителни. В този случай компетентните органи обясняват мотивите си пред съответната институция.

4.  ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване, за целите на настоящия член, на принципите за стандартизираната методика, която институциите могат да използват за оценка на рисковете, посочени в параграф 1, в това число и консервативно калибрирана алтернативна опростена стандартизирана методика за институции с активи на обща стойност до 5 милиарда евро.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [една година след влизането в сила].

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме регулаторните технически стандарти по първа алинея.

5.  ЕБО издава насоки, с които определя:

а)  критериите за оценка на рисковете по параграф 1 от вътрешните системи на институциите;

б)  критериите за установяване, управление и ограничаване на рисковете по параграф 1 от страна на институциите;

в)  критериите за оценка и наблюдение на рисковете по параграф 2 от страна на институциите;

г)  критериите за определяне кои от вътрешните системи, прилагани от институциите за целите на параграф 1, не са задоволителни, както е посочено в параграф 3;

ЕБО издава тези насоки до [една година след влизането в сила].“

(14)  В член 85 параграф 1 се заменя със следното:

"1. Компетентните органи гарантират, че институциите са въвели политики и процедури за оценка и управление на експозициите към операционен риск — в т.ч. на риска във връзка с използвания модел и на рисковете, произтичащи от възлагането на дейности на външен изпълнител, както и за покриване на рядко възникващи събития с голямо въздействие. Институциите определят какво е операционен риск за целите на тези политики и процедури.“.

(14a)  В член 88, параграф 1 се добавя следната алинея:

  „Държавите членки гарантират най-малкото, че ръководните органи на институциите следят текущо за отпускането на заеми на свързани лица и уведомяват компетентния орган за тези заеми, ако отпускането им би могло да доведе до конфликт на интереси. Компетентните органи разполагат с правомощия да забраняват или ограничават отпускането на такива заеми.“

(14б)  В член 89 се добавя следният параграф:

„5а.  До 1 януари 2020 г. Комисията, след консултация с ЕБО, EIOPA и ЕОЦКП, проверява дали информацията, посочена в параграф 1, букви а) – е), все още е целесъобразна, като взема предвид предишни оценки на въздействието, международни споразумения и законодателни промени в рамките на Съюза, както и дали има възможност за добавяне на съответна допълнителна информация към параграф 1.

До 30 юни 2020 г., въз основа на консултациите с ЕБО, EIOPA и ЕОЦКП, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за посочената в параграф 5а оценка и по целесъобразност, им представя законодателно предложение.“

(14в)  Член 91 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

“1. Институциите, в това число финансовите холдинги и смесените финансови холдинги, носят главната отговорност за това да гарантират, че членовете на ръководния орган са винаги с достатъчно добра репутация и притежават достатъчно знания, умения и опит за изпълнението на своите задължения. ▌Членовете на ръководния орган отговарят по-специално на изискванията, предвидени в параграфи 2 – 8.

б)  параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

7. Ръководният орган като цяло притежава достатъчно знания, умения и опит, за да може да разбира дейността на институцията, включително главните рискове. Целият състав на ръководния орган отразява по адекватен начин широк спектър от опит.“

8. Всеки член на ръководния орган действа честно, почтено и независимо, за да прави оценка и да се противопоставя ефективно на решенията на висшето ръководство, ако се наложи, и да упражнява ефективен контрол и наблюдение на вземането на решения на управленско ниво. Това изискване не води до забрана за участие на членове на свързани дружества или субекти в ръководния орган при упражняването на неговите контролни функции.“

в)  добавя се следният параграф:

„13a. Независимо от разпоредбите на член 13, параграф 1, компетентните органи могат, по своя преценка, да направят оценка на съответствието на институциите с изискванията по член 91, параграфи 1 – 8 във връзка с упражняването на контролни функции от страна на ръководния орган преди или след назначаване на някой от членовете му.“

(15)  Член 92 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заличава.

б)  в параграф 2 уводното изречение се заменя със следното:

Компетентните органи проверяват, че при разработване и прилагане на политиката за общите възнаграждения, в т.ч. заплатите и пенсионните права по преценка на работодателя, за категориите персонал, чиито професионални дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, включително висшето ръководство, поемащите риск служители, служителите с контролни функции, както и всеки служител, чието общо възнаграждение по размер е в същата категория възнаграждения като тези на висшето ръководство▐, институциите съблюдават следните принципи по начин, подходящ за техния размер и вътрешна организация и за естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност. "

„ба)  в параграф 2 се добавя следната буква:

„аa) политиката за възнагражденията е неутрална по отношение на пола: жените и мъжете получават еднакво възнаграждение за еднаква работа или работа с еднаква стойност.“

бб)  Вмъква се следният параграф:

„(2а) Параграф 2 от настоящия член и членове 94 и 95 не следва да засягат пълното упражняване на основните права, посочени в член 153, параграф 5 от ДФЕС, общите принципи на националното договорно и трудово право, правото на Съюза и националното законодателство във връзка с правата и участието на акционерите и общите задължения на ръководните органи на съответната институция, както и, където е приложимо, правата на социалните партньори да сключват и прилагат колективни трудови договори, в съответствие с националното право и обичаи.“

(16)  Член 94 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1, буква л) подточка i) се заменя със следното:

„акции или равностойни права на собственост, в зависимост от правно-организационната форма на съответната институция; или свързани с акции инструменти или равностойни непарични инструменти, в зависимост от правно-организационната форма на съответната институция;“.

аа) в параграф 1 буква м) се изменя, както следва:

„м) разпределянето на съществена част от променливия елемент на възнаграждението, която при всички случаи е поне 40% от него, се отлага за срок, който е не по-кратък от ▌пет до десет години и е надлежно съобразен с естеството на стопанската дейност, свързаните с нея рискове и дейността на въпросния служител.

Възнаграждение, платимо при условията на отложено разпределение, се предоставя не по-бързо отколкото на пропорционален принцип. При променлив елемент на възнаграждението с особено голям размер се отлага изплащането на поне 60% от сумата. Продължителността на срока на отлагане се определя според стопанския цикъл, естеството на стопанската дейност, свързаните с нея рискове и дейността на въпросния служител;“

б)  добавят се следните параграфи:

"3. Чрез дерогация от параграф 1 принципите, предвидени в букви л), м) и във втора алинея на буква о), не се прилагат за:

а)  институция на индивидуална основа, която може също така да бъде обект на пруденциална консолидация или да е част от банкова група и чиито активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърлят като средна стойност 8 милиарда евро;

б)  служител, чието годишно променливо възнаграждение не надвишава 50 000 евро и не представлява повече от една четвърт от общото му годишно възнаграждение.

Чрез дерогация от буква а) даден компетентен орган може да реши, че институция на индивидуална основа, която може също така да бъде обект на пруденциална консолидация или да е част от банкова група, чиито активи са на обща стойност под прага, посочен в буква а), не е обхваната от дерогацията поради естеството и обхвата на дейността си, вътрешната организация или, ако е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.

Чрез дерогация от буква б) даден компетентен орган може да реши, че служители, чието годишно променливо възнаграждение е под прага и дяла, посочени в буква б), не са обхванати от дерогацията поради националните пазарни особености във връзка с практиките за възнагражденията или поради естеството на отговорностите и длъжностната характеристика на тези служители.

4. До [четири години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията, в тясно сътрудничество с ЕБО, извършва преглед и докладва относно прилагането на параграф 3 и предоставя съответния доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако е уместно.

5. ЕБО приема насоки за улесняване на изпълнението на параграф 3 и за осигуряване на последователното му прилагане.“

(17)  Член 97 се изменя, както следва:

а)  В член 97, параграф 1 буква б) се заличава;

б)  вмъква се следният нов параграф:

“4a. Компетентните органи може да приспособят методиките за прилагане на процеса на преглед и оценка, посочен в параграф 1, за да вземат предвид институции със сходен рисков профил, като например сходни бизнес модели или географско местоположение на експозициите. Тези специфични методики може да включват целеви и количествени показатели за риска и не засягат специфичния за конкретната институция характер на мерките, наложени съгласно член 104.

Когато компетентните органи използват специфични методики, приети съгласно настоящия параграф, те следва да уведомят ЕБО. ЕБО следи надзорните практики и издава насоки, за да уточни как да се оценяват сходни рискови профили за целите на настоящия параграф и за да се гарантира последователно и пропорционално прилагане на подобни методики, адаптирани към отделните институции в рамките на Съюза. Тези насоки се приемат в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.“

(18)  Член 98 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква й) се заличава;

аа)  Вмъкват се следните параграфи 3а и 3б:

„3а. Като взема предвид опита, придобит при прилагането на насоките, посочени в член 395, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ЕБО до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] изготвя проекти на регулаторни технически стандарти, като разработва методологичен стандарт за компетентните органи, в който се уточняват подходяща обща граница за експозициите към паралелни банкови предприятия, които извършват банкова дейност извън регулирана рамка, както и индивидуални лимити за експозициите към такива предприятия.

За целите на настоящия параграф ЕБО разработва подходящи критерии за дефиниране на понятието „паралелно банково предприятие“ като предприятие, което извършва поне една или повече дейности, свързани с кредитно посредничество.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти [до дата]

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

3б. До 1 декември 2021 г. компетентните органи извършват мониторинг на сложно структурираните финансови операции, посочени в член 449б от Регламент (ЕС) № 575/2013, с цел идентифициране на структурирани операции, които биха могли потенциално да доведат до значителни данъчни облекчения.

Те уведомяват Комисията за всяка такава идентифицирана операция, която има риск да доведе до значителни данъчни облекчения.“

б)  параграф 5 се заменя със следното:

„5. В прегледа и оценката, извършвани от компетентните органи, се включва експозицията на институциите към лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл. Изискват се пруденциални мерки поне за институциите, чиято икономическа стойност на собствения капитал, посочена в член 84, параграф 1, спада с повече от 15% от капитала им от първи ред в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, както е предвидено в шестте шокови сценария за надзорни цели за лихвените проценти, или когато институцията претърпява „голям спад“ в нетните си приходи от лихви в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти, както е посочено в някой от шоковите сценарии за надзорни цели, прилагани по отношение на лихвените проценти. Прилагането на надзорни мерки не е необходимо, ако въз основа на прегледа и оценката на лихвения риск компетентните органи стигнат до заключението, че институцията не е изложена прекомерно на лихвен риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, и че управлението от страна на институцията на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, е адекватно.

За целите на настоящия член „надзорни мерки“ означава една от следните мерки:

а)  мерки, посочени в член 104, параграф 1 и член 104а;

б)  общи допускания за моделиране и параметри, различни от набелязаните съгласно параграф 5а, буква б), които институциите отразяват в своето изчисление на икономическата стойност на собствения капитал съгласно член 84, параграф 1.

в)  добавя се следният параграф 5a:

"5a. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне, за целите на параграф 5, на:

а)  шестте шокови сценария за надзорни цели, приложими спрямо лихвените проценти за всяка валута;

б)  общите допускания за моделиране и параметри, които институциите отразяват в своето изчисление на икономическата стойност на собствения капитал съгласно параграф 5;

в)  общите допускания за моделиране и параметри, които институциите отразяват в своите изчисления за нетния лихвен доход и при определянето на това какво е „голям спад“.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [една година след влизането в сила].

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме регулаторните технически стандарти по първа алинея.“.

ва)  вмъкват се следните параграфи 7a, 7б и 7в:

„7а. За целите на пропорционалното прилагане на разпоредбите на настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013 в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка компетентните органи очертават подробно начина, по който са взели предвид обхвата и размера на стопанската дейност на дадена институция, както и сложността на рисковете, произтичащи от модела на нейната стопанска дейност.

7б. За целите на параграф 3б от настоящия член ЕБО издава до 1 юни 2021 г. насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за определяне на качествени и количествени критерии и показатели за идентифициране на трансакциите, структурирани така, че потенциално да водят до значителни данъчни облекчения.

7в. ЕБО проучва въвеждането на технически критерии за процеса на надзорен преглед и оценка на рисковете, свързани с експозициите към дейности, които са свързани в значителна степен с целите от екологичен, социален или управленски характер (ЕСУ), за да извърши оценка, наред с другото, на възможните източници на тези рискове и последиците им за институциите, като се вземат предвид съществуващото докладване във връзка с устойчивостта, извършвано от институциите, както и работата по доклада, посочен в член 501га от Регламент (ЕС) № 575/2013.

За целите на първата алинея докладът на ЕБО съдържа най-малкото следното:

а)  определение на рисковете от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода, включително рисковете, свързани с амортизацията на активи поради нормативни промени и качествени и количествени критерии и показатели, които са от значение за оценката на тези рискове, както и методология за оценка на това дали подобни рискове могат да възникнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план и дали биха могли да окажат съществено финансово въздействие върху дадена институция;

б)  дали значителни концентрации на специфични кредитни експозиции могат да увеличат рисковете за институцията, които са от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода;

в)  описание на процесите, които дадена институция използва за идентифициране, оценяване и управление на рисковете от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и с рисковете, свързани с прехода;

г)  параметрите и показателите, които надзорните органи и институциите могат да използват за извършване на оценка на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните рискове от екологичен, социален или управленски характер върху кредитирането и дейностите като финансов посредник;

д)  дали би било подходящо да се разработят специфични критерии за стрес тестове и ориентиран към бъдещето сценарий за климата във връзка с портфейлите на регулираните субекти, за да се оценят техните рискове, свързани с околната среда, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода, включително рисковете, свързани с амортизацията на активи поради нормативни промени и съгласуването на кредитните портфейли с въпросите на климата на равнището на Съюза.

До ...[две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕБО представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията относно своите констатации.

Въз основа на този доклад ЕБО може, ако е целесъобразно, да приеме насоки за въвеждане на критерии по отношение на рисковете от екологичен, социален или управленски характер за процеса на надзорен преглед и оценка, който взема предвид констатациите в доклада на ЕБО, посочен в настоящия параграф.“

(19)  В член 99, параграф 2 буква а) се заличава.

(20)  Член 103 се заличава.

(21)  Член 104 се изменя, както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. За целите на член 97, член 98, параграфи 4 и 5, член 101, параграф 4, член 102 и прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи разполагат най-малко със следните правомощия:

а)  да изискват от институциите да притежават допълнителни собствени средства над изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 575/2013, при условията, предвидени в член 104а;

б)  да изискват усъвършенстване на правилата, процесите, механизмите и стратегиите, прилагани в съответствие с членове 73 и 74;

в)  да изискват от институциите да представят план за връщане към спазването на надзорните изисквания съгласно настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013 и да определят срок за изпълнението му, включително усъвършенстване на плана по отношение на обхвата и срока;

г)  да изискват от институциите да следват специална политика за провизиране или третиране на активите по отношение на капиталовите изисквания;

д)  да ограничават дейността, операциите или мрежата на институциите или да изискват освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за стабилността на институцията;

е)  да изискват редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите на институциите, в т.ч. на риска при възложени на външен изпълнител дейности;

ж)  да изискват от институциите да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато това е несъвместимо с поддържането на стабилна капиталова база;

з)  да изискват от институциите да използват нетната си печалба за увеличаване на собствените средства;

и)  да налагат ограничение или забрана върху разпределянето на печалбата или плащането на лихва от дадена институция на акционерите, членовете или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато тази забрана не представлява случай на неизпълнение от страна на институцията;

й)  да налагат изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация, в т.ч. относно капиталовата адекватност и ликвидността;

к)  да налагат специални изисквания за ликвидност, включително ограничения върху падежните несъответствия между активите и пасивите;

л)  да изискват оповестяване на допълнителна информация само за конкретни случаи.

2. За целите на параграф 1, буква й), компетентните органи могат да налагат на институциите изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация само когато тя не се дублира и е изпълнено някое от следните условия:

а)  някое от условията по член 102, параграф 1, букви а) и б);

б)  компетентният орган счита, че налагането на тези изисквания е необходимо за събирането на сведения по член 102, параграф 1, буква б);

в)  допълнителната информация е необходима за срока на приложимия за институцията план за извършване на надзорни проверки съгласно член 99.

Изискваната от институциите информация се счита, че се дублира, както е посочено в първа алинея, когато същата или по същество същата информация вече е на разположение на компетентния орган, може да бъде изготвена от компетентния орган или получена чрез други средства, различни от изискването към институцията да я докладва. Ако информацията е на разположение на компетентния орган във формат или със степен на изчерпателност, различни от тези на допълнителната информация, която трябва да бъде докладвана, компетентният орган не изисква тази допълнителна информация, когато различният формат или степен на изчерпателност не възпрепятства изготвянето на подобна по същество информация от негова страна.“;

б)  параграф 3 се заличава.

(22)  вмъкват се следните членове 104а, 104б и 104в:

„Член 104а Допълнително капиталово изискване

1.  Компетентните органи налагат допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а) ▌ , когато установят въз основа на прегледите, извършени съгласно членове 97 и 101, че дадена институция се намира в някое от следните положения:

а)  институцията е изложена на рискове или на техни елементи, които са покрити в недостатъчна степен или не са покрити от капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013, както е посочено в параграф 2;

б)  институцията не удовлетворява изискванията, предвидени в членове 73 и 74 от настоящата директива или в член 393 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и ▌прилагането единствено на други административни мерки или на надзорни мерки може да не е достатъчно да подобри в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;

в)  счита се, че корекциите, посочени в член 98, параграф 4, не позволяват в достатъчна степен на институцията да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;

г)  оценката, извършена в съответствие с член 101, параграф 4, разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на разрешения подход има вероятност да доведе до неадекватни капиталови изисквания;

д)  институцията нееднократно не успява да установи или поддържа адекватно ниво на допълнителни собствени средства, както е предвидено в член 104б, параграф 1;

да)  други специфични за институцията положения, които според компетентния орган пораждат сериозна загриженост от гледна точка на надзора.

Компетентните органи не налагат допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а) за покриване на риска, свързан с дейностите на отделните институции, включително тези, които отразяват въздействието на някои стопански модели или промени на пазара върху рисковия профил на отделната институция.

2.  За целите на параграф 1, буква а) се счита, че рисковете или техни елементи са покрити в недостатъчна степен или не са покрити от капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато размерът, видовете и разпределението на капитала, които компетентният орган счита за адекватни, като взема предвид надзорния преглед на извършената от институциите в съответствие с член 73, параграф 1 оценка, са по-големи от капиталовите изисквания за институцията, установени в трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

За целите на първа алинея считаният за адекватен капитал покрива всички съществени рискове или техни елементи, които не са обхванати или не са обхванати по подходящ начин от специфично капиталово изискване. Тук могат да се включват рисковете или техни елементи, които са изрично изключени от капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013. Това може да включва следното:

а)  съществените специфични за конкретната институция рискове или техни елементи, които са изрично изключени от капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

б)  съществените специфични за конкретната институция рискове или техни елементи, които потенциално се подценяват, въпреки че са спазени приложимите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Компетентните органи правят оценка на рисковете, на които е изложена институцията, като вземат предвид специфичния рисков профил на всяка една институция. Рисковете, посочени в параграф 1, буква а), не включват рискове, за които настоящата директива или Регламент (ЕС) № 575/2013 предвиждат преходно третиране, или рискове, които са предмет на разпоредби за заварено положение.

Лихвеният риск, произтичащ от позиции извън търговския портфейл, може да се счита за съществен в случай като посочените в член 98, параграф 5, освен ако в процеса на надзорен преглед и оценка компетентният орган стигне до заключението, че дадената институция не е изложена прекомерно на лихвен риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, и че управлението от страна на институцията на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл, е адекватно.

3.  Компетентните органи определят нивото на допълнителните собствени средства, изисквани по силата на член 104, параграф 1, буква а), като разликата между капитала, считан за адекватен съгласно параграф 2, и капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.  Компетентните органи изискват от институциите да удовлетворят допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а) чрез собствени средства при следните условия:

а)  ▌ три четвърти от допълнителното капиталово изискване се удовлетворяват чрез капитал от първи ред;

б)  ▌ три четвърти от капитала от първи ред са съставени от базов собствен капитал от първи ред.

Чрез дерогация от първа алинея компетентният орган може да изиска от институцията да изпълни допълнителното капиталово изискване с по-висок процент капитал от първи ред или базов собствен капитал от първи ред, когато е необходимо и предвид специфичното положение на институцията.

Собствените средства, използвани за удовлетворяване на допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а), не се използват за удовлетворяване на капиталовите изисквания по букви а), б) и в) и член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито на комбинираното изискване за буфер по член 128, параграф 6 от настоящата директива. или на насоките за допълнителни собствени средства, посочени в член 104б.

Чрез дерогация от трета алинея собствените средства, използвани за удовлетворяване на допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а), наложено от компетентните органи с оглед на рисковете или техни елементи, които не са обхванати в достатъчна степен от член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, могат да се използват за удовлетворяване на комбинираното изискване за буфер по член 128, параграф 6 от настоящата директива.

5.  Компетентният орган представя на всяка институция ▌писмена обосновка за решението да наложи по силата на член 104, параграф 1, буква а) допълнително капиталово изискване, като най-малко опише изчерпателно цялостната оценка на елементите, посочени в параграфи 1—4. Това включва, в предвидения в параграф 1, буква г) случай, конкретно посочване на причините, поради които налагането на капиталови насоки вече не се счита за достатъчно.

Член 104б Насоки за допълнителни собствени средства

1.  Съгласно посочените в член 73 стратегии и процеси и след консултация с компетентния орган институциите определят подходящо ниво на собствени средства, което удовлетворява компетентния орган и надвишава в достатъчна степен изискванията на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 и на настоящата директива, в т.ч. допълнителните капиталови изисквания, наложени от компетентните органи в съответствие с член 104, параграф 1, буква а), включително за да се осигури, че собствените средства на институцията да може да покрият потенциални загуби, установени в резултат на посочения в член 100 надзорен стрес тест, без да се нарушават:

а)   определено от компетентните органи минимално фиксирано равнище на собствените средства, като компетентните органи може да вземат предвид надеждните действия на ръководството и динамичните корекции в баланса, които може да възникнат на прогнозния хоризонт; или

б)  ▌ капиталовите изисквания на трета, четвърта, пета и седма част от Регламент (ЕС) №575/2013 и допълнителните капиталови изисквания, наложени от компетентните органи в съответствие с член 104, параграф 1, буква а), като компетентните органи вземат предвид надеждните действия на ръководството и динамичните корекции в баланса, които може да възникнат на прогнозния хоризонт.

2.  Компетентните органи редовно проверяват нивото на собствени средства, определено от всяка институция в съответствие с параграф 1, като вземат предвид резултатите от прегледите и оценките, извършени в съответствие с членове 97 и 101, в т.ч. резултатите от стрес тестовете, посочени в член 100.

3.  Компетентните органи съобщават на институциите резултатите от прегледа, предвиден в параграф 2, както и надзорните насоки за собствени средства, определени в съответствие с параграф 1.

4a.  Собствените средства, използвани за удовлетворяване на нивото на допълнителните собствени средства по параграф 1 от настоящия член, не се използват за удовлетворяване на капиталовите изисквания по член 92, параграф 1, букви а), б), и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на изискването по член 104а на настоящата директива, нито на комбинираното изискване за буфер по член 128, параграф 6 от настоящата директива.

5.  Институциите, които не удовлетворяват очакванията, предвидени в параграф 3, не подлежат на ограниченията, посочени в член 141.

5a.  ЕБО извършва преглед и докладва на Комисията относно прилагането на настоящия член, включително параграф 1, буква а) и параграф 1, буква б), в рамките на три години от влизането в сила на настоящата директива. Въз основа на този доклад, ако е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение.

Член 104вСътрудничество с органите за преструктуриране

1.  Компетентните органи се консултират с органите за преструктуриране, преди да наложат допълнителното капиталово изискване по член 104, параграф 1, буква а) и преди в съответствие с член 104б да съобщят на институциите очаквания за корекции в нивото на собствените средства. За тези цели компетентните органи предоставят на органите за преструктуриране цялата налична информация.

2.  Компетентните органи информират съответните органи за преструктуриране за наложеното на дадена институция допълнително капиталово изискване по силата на член 104, параграф 1, буква а), както и за всички очаквания за корекции в нивото на собствените средства, съобщени на институциите в съответствие с член 104б.“.

(23)  В член 105 буква г) се заличава.

(24)  В член 108 параграф 3 се заличава.

(25)  В член 109 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Компетентните органи изискват от предприятията майки и дъщерните предприятия, обхванати от настоящата директива, да изпълняват задълженията, предвидени в раздел II от настоящата глава, на консолидирана или подконсолидирана основа, да осигуряват последователност и висока степен на интеграция на правилата, процесите и механизмите, изисквани съгласно раздел II от настоящата глава, и да осигуряват всички данни и информация от значение за целите на надзора. По-конкретно те гарантират, че предприятията майки и дъщерните предприятия, които са обхванати от настоящата директива, са въвели тези правила, процеси и механизми в дъщерните си предприятия, които не са обхванати от настоящата директива. Освен това тези правила, процеси и механизми са последователни и добре интегрирани, а въпросните дъщерни предприятия също са в състояние да предоставят всички данни и информация от значение за целите на надзора. Дъщерните предприятия, които не са предвид на настоящата директива, спазват своите специфични за сектора изисквания на индивидуално равнище.

3. Произтичащите от раздел II от настоящата глава задължения за дъщерните предприятия, които сами по себе си не са обхванати от настоящата директива, не се прилагат, ако институцията майка от ЕС може да докаже пред компетентните органи, че прилагането на раздел II е незаконосъобразно съгласно законите на третата държава, в която е установено дъщерното предприятие.

3а. За целите на параграф 2 ЕБО, като се консултира с Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), разработва проекти на регулаторни стандарти по отношение на практическите аспекти на прилагането на правилата за възнагражденията съгласно настоящата директива спрямо дъщерните предприятия, които не са предмет на настоящата директива.

Като взема предвид размера на институциите, вътрешната организация и естеството, обхвата и сложността на техните дейности, както и че специфичното секторно законодателство има предимство, когато специфичните изисквания на настоящата директива могат да са в противоречие със секторните изисквания, в тези проекти на регулаторни стандарти се определят качествените и подходящите количествени критерии за определяне на категориите на поемащите риск лица, както и на класовете инструменти, отразяващи рисковия профил на групата.

В този контекст ЕБО прави оценка, като се консултира с ЕОЦКП, и при необходимост изменя съществуващите регулаторни технически стандарти относно критериите за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията съгласно член 92, параграф 2 от настоящата директива.

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(26)  Член 113 се заменя със следното:

„Член 113 Съвместни решения относно пруденциалните изисквания, отнасящи се до конкретна институция

1.  Консолидиращият надзорник и компетентните органи, на които е възложен надзорът, в държава членка на ЕС, на дъщерни предприятия на институция майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС или смесен финансов холдинг майка от ЕС, полагат всички възможни усилия да постигнат съвместно решение:

а)  относно прилагането на членове 73 и 97 за определяне на адекватността на консолидираното ниво на собствени средства на групата институции по отношение на финансовото състояние и рисковия профил на тази група, както и на изискуемото ниво на собствени средства с оглед на прилагането на член 104, параграф 1, буква а) към всеки субект от групата институции и на консолидирана основа;

б)  относно мерките за третиране на всички важни въпроси и съществени констатации, свързани с надзора върху ликвидността, както и с адекватността на организацията и третирането на рисковете съгласно изискванията на член 86 и във връзка с необходимостта от специфични за конкретната институция изисквания за ликвидност в съответствие с член 105 от настоящата директива;

1a.  Консолидиращият надзорник информира компетентните органи, на които е възложен надзорът, в държава членка на ЕС, на дъщерни предприятия на институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, относно всички очаквания за корекции в консолидираното ниво на собствени средства в съответствие с член 104б, параграф 3.

2.  Съвместните решения, посочени в параграф 1, се постигат:

а)  за целите на параграф 1, буква а) — в срок от четири месеца след като консолидиращият надзорник представи на останалите заинтересовани компетентни органи доклад, съдържащ оценка на риска на групата институции, в съответствие с член 104а;

б)  за целите на параграф 1, буква б) — в срок от четири месеца след като консолидиращият надзорник представи доклад, съдържащ оценка на профила на ликвидния риск на групата институции, в съответствие с членове 86 и 105;

в)  за целите на параграф 1, буква в) — в срок от четири месеца след като консолидиращият надзорник представи доклад, съдържащ оценка на риска на групата институции, в съответствие с член 104б.

В съвместните решения се отчита надлежно и оценката на риска на дъщерните предприятия, извършена от съответните компетентни органи в съответствие с членове 73, 97, 104а и 104б.

Съвместните решения, посочени в параграф 1, букви а) и б), се оформят в документ, съдържащ пълните мотиви, който консолидиращият надзорник предава на институцията майка от ЕС. В случай на разногласие, по искане на някой от останалите заинтересовани компетентни органи, консолидиращият надзорник се консултира с ЕБО. Консолидиращият надзорник може да се допита до ЕБО и по собствена инициатива.

3.  Ако компетентните органи не достигнат до съвместно решение в рамките на сроковете, посочени в параграф 2, решението относно прилагането на членове 73, 86 и 97, член 104, параграф 1, буква а), член 104б и член 105 се взема на консолидирана основа от консолидиращия надзорник след надлежно отчитане на оценката на риска на дъщерните предприятия, извършена от съответните компетентни органи. Ако в края на срока по параграф 2 някой от заинтересованите компетентни органи е отнесъл въпроса до ЕБО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, консолидиращият надзорник отлага вземането на решение и изчаква решението, което ЕБО може да вземе в съответствие с член 19, параграф 3 от посочения регламент, и взема своето решение в съответствие с решението на ЕБО. Сроковете по параграф 2 се считат за срокове за помиряване по смисъла на Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕБО взема своето решение в срок от 1 месец. Въпросът не може да бъде отнесен до ЕБО след края на четиримесечния срок или след вземането на съвместно решение.

Решението относно прилагането на членове 73, 86 и 97, член 104, параграф 1, буква а), член 104б и член 105 се взема от съответните компетентни органи, отговарящи за надзора на дъщерните предприятия на институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, на индивидуална или подконсолидирана основа след надлежно отчитане на становищата и резервите, изразени от консолидиращия надзорник. Ако към края на който е да е срок, посочен в параграф 2, някой от заинтересованите компетентни органи е отнесъл въпроса до ЕБО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи отлагат вземането на решение и изчакват решението, което ЕБО взема в съответствие с член 19, параграф 3 от посочения регламент, и вземат своето решение в съответствие с решението на ЕБО. Сроковете по параграф 2 се считат за срокове за помиряване по смисъла на посочения регламент. ЕБО взема своето решение в срок от 1 месец. Въпросът не може да бъде отнесен до ЕБО след края на четиримесечния срок или след като е постигнато съвместно решение.

Решенията се оформят в документ, съдържащ всички мотиви, и вземат предвид оценката на риска, становищата и резервите на другите компетентни органи, изразени в посочените в параграф 2 срокове. Консолидиращият надзорник предоставя документа на всички заинтересовани компетентни органи и на институцията майка от ЕС.

Когато е проведена консултация с ЕБО, всички компетентни органи взeмат предвид неговото експертно мнение и мотивират всяко значително отклонение от него.

4.  Съвместните решения съгласно параграф 1 и решенията съгласно параграф 3, взети от компетентните органи при липса на съвместно решение, се признават за окончателни и се прилагат от компетентните органи в съответните държави членки.

Съвместните решения по параграф 1, както и всяко решение, взето при липса на съвместно решение в съответствие с параграф 3, се актуализира ежегодно или, при извънредни обстоятелства, ако компетентен орган, отговарящ за надзора върху дъщерни предприятия на институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, отправи писмено и надлежно обосновано искане към консолидиращия надзорник за актуализиране на решението относно прилагането на член 104, параграф 1, буква a), член 104б и член 105. В последния случай актуализирането може да бъде разгледано на двустранна основа от консолидиращия надзорник и от отправилия искането компетентен орган.

5.  ЕБО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел осигуряването на еднакви условия за провеждането на посочения в настоящия член процес на взимане на съвместни решения във връзка с прилагането на членове 73, 86 и 97, член 104, параграф 1, буква а), член 104б и член 105, така че да бъде улеснено взeмането на съвместни решения.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до 1 юли 2014 г.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение.“.

(27)  В първата алинея на член 116 се добавя следното изречение:

„Колегии от надзорни органи се създават също и в случаите, в които всички дъщерни предприятия на кредитна институция майка от ЕС, на финансов холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС се намират в трета държава.“

(27a)  В член 117 се добавя следният параграф:

„4a. Компетентните органи, звената за финансово разузнаване и органите, на които е възложено публичното задължение да упражняват надзор върху задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точки 1) и 2) от Директива 2015/849/ЕС, за да спазват настоящата директива, сътрудничат тясно помежду си в рамките на съответните си правомощия и си предоставят взаимно информация, която е от значение за тази цел съгласно настоящата директива, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива (ЕС) 2015/849.“

(28)  В член 119 параграф 1 се заменя със следното:

„1. При спазване на член 21а, държавите членки приемат всички необходими мерки за включване на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност в консолидирания надзор.“

(29)  В член 120 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато по силата на настоящата директива и на Директива 2009/138/ЕО спрямо финансов холдинг със смесена дейност се прилагат равностойни разпоредби, по-специално по отношение на надзора, основан на преценения риск, консолидиращият надзорник може по споразумение с надзорния орган за групата в застрахователния сектор да прилага спрямо този финансов холдинг със смесена дейност само разпоредбите на директивата, отнасящи се до най-съществения финансов сектор, както е определен в член 3, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО“.

(29 a)  В член 125 се вмъква следният параграф:

“1a. „Когато съгласно член 111 консолидиращият надзорник на група с финансов холдинг майка със смесена дейност е различен от координатора, определен в съответствие с член 10 от Директива 2002/87/ЕО, двата органа си сътрудничат с цел прилагане на настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013 на консолидирана основа. За да се улесни и утвърди ефективно сътрудничество, консолидиращият надзорник и координаторът въвеждат писмени правила за координация и сътрудничество.“

(29 б)  Член 129 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Държавата членка, която реши да прилага такова освобождаване, уведомява ЕССР. ЕССР препраща уведомлението в определен срок на Комисията, на ЕБО и съответно на компетентните и определените органи на засегнатите държави членки.“

б)  параграф 5 се заменя със следното:

„5. Институциите не използват за покриване на изискванията, наложени по член 104, член 104а или насоките по член 104б, базовия собствен капитал от първи ред, поддържан за покриване на изискването по параграф 1 от настоящия член.

(29 в)  Член 130 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Държавата членка, която реши да прилага такова освобождаване, уведомява ЕССР. ЕССР препраща уведомлението в определен срок на Комисията, на ЕБО и съответно на компетентните и определените органи на засегнатите държави членки.“

б)  параграф 5 се заменя със следното:

„Институциите изпълняват изискването по параграф 1 с базов собствен капитал от първи ред, който е допълнителен спрямо базовия собствен капитал от първи ред, поддържан за покриване на капиталовото изискване, предвидено в член 92, параграф 1, букви а) до в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на изискването за поддържане на предпазен капиталов буфер по член 129 от настоящата директива и на всички изисквания, наложени по членове 104а и 104б от настоящата директива.

(30)  ▌Член 131 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите членки определят органа, който отговаря за идентифицирането, на консолидирана основа, на глобалните системно значими институции (Г-СЗИ), и на индивидуална, подконсолидирана или консолидирана основа — според случая, на другите системно значими институции (Д-СЗИ), които са лицензирани в тяхната юрисдикция. Посоченият орган е компетентният или определеният орган. Държавите членки могат да определят повече от един орган.

Г-СЗИ е една от следните:

а)   група, ръководена от институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС; или

б)   институция, която не е дъщерно предприятие на институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС.

Д-СЗИ могат да бъдат група, ръководена от институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, или институция.“.

б)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

ЕБО, като се консултира с ЕССР, изготвя регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на условията за прилагането на настоящия параграф във връзка с оценяването на Д-СЗИ и методиката за проектиране и калибриране на нивата на буфера. Тези регулаторни технически стандарти са съобразени с международните рамки за системно значими институции в отделните държави, както и с особеностите на Съюза и националните особености.

ЕБО представя на Комисията тези проекти за регулаторни технически стандарти до 30 юни 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените във втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010“.

в)  параграф 5 се заменя със следното:

“5. Компетентният орган или определеният орган може да изисква от всяка Д-СЗИ, на консолидирана, подконсолидирана или индивидуална основа, както е приложимо, да поддържа буфер за Д-СЗИ в размер до 3% от изчислената обща стойност на рисковата експозиция, който се състои от и е допълващ спрямо базовия собствен капитал от първи ред. при това се спазват критериите за идентифициране на Д-СЗИ.“

г)  добавя се следният параграф 5а:

“5a. Компетентният орган или определеният орган може да изисква буфер за Д-СЗИ, по-висок от 3% от изчислената обща рискова експозиция, което подлежи на одобрение от страна на Комисията.

В рамките на два месеца от получаването на уведомлението по параграф 7 ЕССР представя на Комисията становище относно целесъобразността на буфера за Д-СЗИ. ЕБО може също да предостави на Комисията становището си относно буфера в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

В рамките на два месеца от получаване на уведомлението, като взема предвид оценката на ЕССР и ЕБО, ако е приложимо, и ако прецени, че буферът за Д-СЗИ не води до прекомерни отрицателни последици за цялата или за части от финансовата система на други държави членки или на Съюза като цяло, с което се създава пречка за гладкото функциониране на вътрешния пазар, Комисията приема акт за изпълнение, с който на компетентния или определения орган се дава разрешение да приеме предлаганата мярка.

д)  В параграф  7 уводната част се заменя със следното:

“7. Преди първоначалното или последващо определяне на буфер за Д-СЗИ компетентният орган или определеният орган уведомява ЕССР един месец преди публикуването на решението, посочено в параграф 5. ЕССР препраща уведомлението на Комисията, на ЕБО и на компетентните и определените органи на държавите членки в определен срок. Това уведомление съдържа подробно описание на:“

е)  параграф 8 се заменя със следното:

„8. Без да се засягат член 133 и параграф 5 от настоящия член, когато Д-СЗИ е дъщерно дружество на Г-СЗИ или Д-СЗИ, която е институция майка от ЕС, и подлежи на изискване за буфер за Д-СЗИ на консолидирана основа, приложимият на индивидуална или подконсолидирана основа буфер за Д-СЗИ не надвишава по-ниското от:

а) сумата на по-високото ниво от нивата на буфера за Г-СЗИ или Д-СЗИ, приложимо за групата на консолидирана основа, и 1% от размера на общата рискова експозиция, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013; както и

б) 3% от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, или нивото, което Комисията е дала разрешение да се прилага за групата на консолидирана основа.

ж)  параграф 9 се заменя със следното:

„9. Подкатегориите на Г-СЗИ са ▌ пет. Най-ниската граница и границите между съответните подкатегории се определят от рейтингите, определени по методиката за идентифициране. Рейтингите, определящи границата между съседни подкатегории, са ясно определени и се подчиняват на принципа за постоянно линейно увеличение на системната значимост, като за всяка подкатегория се получава линейно увеличение на изискването за допълнителен базов собствен капитал от първи ред, с изключение на най-високата подкатегория. За целите на настоящия параграф системната значимост е очакваното влияние от въздействието на Г-СЗИ върху глобалния финансов пазар. На най-ниската подкатегория се определя буфер за Г-СЗИ в размер на 1% от общата стойност на рисковата експозиция, изчислена съгласно член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, а буферът за всяка подкатегория се увеличава със стъпка от 0,5% от общата рискова експозиция, изчислена съгласно член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, до четвъртата подкатегория включително. За най-високата подкатегория на буфера за Г-СЗИ се определя буфер в размер на 3,5% от общата сума на рисковата експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Ако дадена институция се класифицира в най-високата подкатегория на буфера за Г-СЗИ, се добавя незабавно друга, нова подкатегория. Буферът за всяка следваща подкатегория се увеличава със стъпка от 1% от общата сума на рисковата експозиция, изчислена съгласно член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

з)  параграф 12 се заменя със следното:

“12. Компетентният орган или определеният орган съобщава наименованията на Г-СЗИ и Д-СЗИ и съответните подкатегории, в които е разпределена всяка Г-СЗИ, на ЕССР. ЕССР препраща уведомлението на Комисията и на ЕБО в определен срок, като огласява публично техните наименования. Компетентните органи или определените органи огласяват публично подкатегорията, в която е разпределена всяка Г-СЗИ.

Компетентният орган или определеният орган прави ежегодно преглед на идентификацията на Г-СЗИ и Д-СЗИ и на разпределението на Г-СЗИ в съответните подкатегории, като уведомява за резултата съответната системно значима институция, ЕССР, който препраща резултатите на Комисията и на ЕБО в определен срок. Компетентният орган или определеният орган огласява публично актуализирания списък на идентифицираните системно значими институции и подкатегорията, в която е разпределена всяка идентифицирана Г-СЗИ.“

и)  параграф 13 се заменя със следното:

13. „Системно значимите институции не използват базовия собствен капитал от първи ред, поддържан за покриване на изискванията по параграфи 4 и 5, за покриване на изисквания по член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и членове 129 и 130 от настоящата директива, както и на изисквания, наложени по членове 102 и 104 от настоящата директива.

й)  параграф 14 се заменя със следното:

„14. Когато на дадена група, на консолидирана основа, подлежи на изискване за буфер за Г-СЗИ и буфер за Д-СЗИ, се прилага по-високият буфер.

Когато дадена институция, на индивидуална или на подконсолидирана основа, подлежи на изискване за буфер за Д-СЗИ и за буфер за системен риск съгласно член 133, се прилага сумата от тях.

Когато дадена група на консолидирана основа подлежи на изискване за буфер за Г-СЗИ, за буфер за Д-СЗИ и за буфер за системен риск съгласно член 133, се прилага сумата от следните:

а) по-голямото от буфера за Г-СЗИ и буфера за Д-СЗИ;

б) буфера за системен риск в съответствие с член 133.“

(30a)  Член 133 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

1. Всяка държава членка може да въведе буфер за системен риск, съставен от базов собствен капитал от първи ред, за финансовия сектор или една или повече сфери на този сектор за всички или за група експозиции с цел предотвратяване и намаляване на ▌системни или макропруденциални рискове, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на член 131 от настоящата директива, в смисъл на риск от смущения във финансовата система, които са в състояние да предизвикат тежки отрицателни последици за нея и за реалната икономика в дадена държава членка.

б)  параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

“3. За целите на параграф 1 от настоящия член от институциите може да се изисква да поддържат освен базовия собствен капитал от първи ред, необходим за изпълнение на капиталовото изискване съгласно член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и буфер за системен риск от базовия собствен капитал от първи ред от основата на експозицията, към която се прилага буферът за системен риск, съгласно параграф 8 от настоящия член, на индивидуална, консолидирана или подконсолидирана основа, както е приложимо в съответствие с част първа, дял ІІ от посочения регламент.

Общото ниво на буфера за системен риск на дадена институция се изчислява като сбора от посочените в буква а) и буква б) суми, разделен на посочената в буква в) сума, изразена като процент:

а) всеки буфер за системен риск, прилаган за всички експозиции за всички институции, или, когато е целесъобразно, за всички експозиции за подгрупи институции;

б) всеки буфер за системен риск, прилаган за експозиции към отделни сектори или подсектори; както и

в) общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Съответният компетентен или определен орган може да изиска институциите да поддържат буфера за системен риск на индивидуално, ▌консолидирано или подконсолидирано ниво. Буферът за системен риск се прилага за рискове, които не попадат в обхвата на буфера за Г-СЗИ или на буфера за Д-СЗИ в съответствие с член 131.

4. Институциите не могат да използват базовия собствен капитал от първи ред, поддържан за покриване на изискването по параграф 3, за покриване на изисквания по член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и членове 129, 130 и 131 от настоящата директива, както и на изисквания, наложени по членове 102, 104, 104а и насоките по член 104б от настоящата директива.“

в)  параграф 6 се заменя със следното:

“6. Когато дадена институция е част от група или подгрупа, към която принадлежи Г-СЗИ или Д-СЗИ, това в никакъв случай не означава, че тази институция подлежи, на индивидуална основа, на комбинирано изискване за буфер, което е по-малко от сбора на предпазния капиталов буфер, антицикличния капиталов буфер и сбора от буфера за Д-СЗИ и буфера за системен риск, които са приложими към нея на индивидуална основа.

г)  параграф 9 се заменя със следното:

9.  Буферът за системен риск се прилага към всички институции или към една или повече подгрупи на онези институции, за които съгласно настоящата директива са компетентни органите на съответната държава членка, и се определя постепенно или чрез градация на отделните стъпки. За различните подгрупи от даден сектор, секторни експозиции или, където е целесъобразно, подгрупи от секторни експозиции могат да бъдат въведени различни изисквания. Буферът за системен риск не се използва за рисковете, които попадат в обхвата на рамката по член 131.

д)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  уводната част се заменя със следното:

“11. Преди първоначалното или последващо определяне на нивото на буфера за системен риск в размер до 3 % компетентният орган или определеният орган уведомява ЕССР един месец преди публикуването на решението, посочено в параграф 16. ЕССР препраща уведомлението на Комисията, на ЕБО и на компетентните и определените органи на засегнатите държави членки в определен срок. Ако буферът се прилага за експозиции в трети държави, компетентният орган или определеният орган уведомява и ЕССР . ЕССР препраща уведомлението на надзорните органи на тези трети държави. Това уведомление съдържа подробно описание на:“

ii)  буква д) се заличава.

е)  параграф 12 се изменя, както следва:

i)  уводната част се заменя със следното:

„12. Преди първоначалното или последващо определяне на нивото на буфера за системен риск в размер над 3% компетентният орган или определеният орган уведомява ЕССР. ЕССР препраща уведомлението на Комисията, на ЕБО и на компетентните и определените органи на засегнатите държави членки в определен срок. Ако буферът се прилага за експозиции в трети държави, компетентният орган или определеният орган уведомява и ЕССР . ЕССР препраща уведомлението на надзорните органи на тези трети държави. Това уведомление съдържа подробно описание на:“

ii)  буква д) се заличава.

ж)  параграф 14 се заменя със следното:

„14.В случаите, когато едно подразделение от финансовия сектор, е дъщерно дружество на дружество майка, установено в друга държава членка, компетентният орган или определеният орган уведомява органите на тази държава членка, Комисията и ЕССР. В срок от 30 работни дни от получаване на уведомлението Комисията и ЕССР издават препоръка относно мерките, които да бъдат предприети в съответствие с настоящия параграф. В случай че органите не са съгласни и при отрицателна препоръка както от Комисията, така и от ЕССР, компетентният орган или определеният орган може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент 1093/2010. Решението за определяне на буфер за тези експозиции се спира, докато ЕБО вземе решение.“

з)  в параграф 15 първата алинея се заменя със следния текст:

„15. В рамките на 30 работни дни от получаването на уведомлението по параграф 12 ЕССР представя на Комисията становище относно целесъобразността на буфера за системен риск. ЕБО може също да предостави на Комисията становището си относно буфера в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(i)  параграф 16, първа алинея се изменя, както следва:

(i) буква а) се заменя със следното:

„(а) нивото или нивата на буфера за системен риск;

(ii) вмъква се следната буква:

„ба) експозициите, за които се прилага буферът за системен риск;

(30б)  В член 134 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Ако държавите членки признаят нивото на буфера за системен риск за вътрешно лицензирани институции, те уведомяват ЕССР. ЕССР препраща уведомлението в определен срок на Комисията, на ЕБО и на държавата членка, определила нивото на този буфер за системен риск.“

(30в)  Член 136 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3 встъпителната част се заменя със следния текст:

“3. Всеки определен орган извършва оценка на задълбочеността на цикличния, макропруденциалния или системния риск на тримесечна основа и в случай на промени определя или коригира подходящо ниво на антицикличния буфер за определилата го държава членка, като всеки определен орган взема предвид:

б)  параграф 7 се заменя със следното:

"7.  „Всеки определен орган обявява чрез публикуване на своя уебсайт приложимата за тримесечието стойност на коефициента на антицикличния буфер. Оповестяването включва най-малко следните данни:

а)  приложимото ниво на антицикличния буфер;

б)  съответното съотношение между кредитите и БВП, както и неговото отклонение от дългосрочния тренд;

в)  индикатора за буфера, изчислен в съответствие с параграф 2;

г)  обосновка за нивото на буфера;

д)  при увеличаване на нивото на буфера — датата, от която институциите трябва да прилагат това увеличено ниво на буфера при изчисляването на специфичния за всяка институция антицикличен капиталов буфер;

е)  когато датата, посочена в буква д) е по-малко от 12 месеца след датата на оповестяването съгласно настоящия параграф — позоваване на изключителните обстоятелства, които оправдават този по-кратък срок за прилагане;

ж)  при намаляване на нивото на буфера — примерния период, през който не се очаква повишаване на буфера, заедно с обосновка за този период;

Определените органи уведомяват ЕССР на тримесечна основа приложимото ниво на антицикличния буфер, както и данните по букви а) – ж). ЕССР публикува на своя уебсайт всички оповестени нива на буфери и свързаните с тях данни.

Определените органи на участващите държави членки, както е определено от Регламент (ЕС) № 1024/2013, съобщават и на ЕЦБ на тримесечна основа приложимото ниво на антицикличния буфер, както и данните по букви а) – ж).

(31)  В член 141 параграфи 1—6 се заменят със следното:

"1. Без да се засягат мерките по член 104 от настоящата директива и раздел II и III от Директива 2014/59/ЕС, компетентните органи забраняват на отговаряща на комбинираното изискване за буфер институция да прави разпределяния във връзка с базовия собствен капитал от първи ред или да извършва плащания по инструменти на допълнителния собствен капитал от първи ред в степен, която би намалила нейния базов собствен капитал от първи ред до ниво, при което комбинираното изискване за буфер вече не е изпълнено.

2. Без да се засягат мерките по член 104 от настоящата директива и раздел II и III от Директива 2014/59/ЕС, определените органи изискват от институциите, които не отговарят на комбинираното изискване за буфер, да изчислят максималната сума за разпределяне (МСР) в съответствие с параграф 4 и да уведомят компетентния орган за тази МСР.

Когато се прилага първа алинея, компетентните органи забраняват на такава институция да предприема всяко от следните действия, преди да е изчислила МСР:

а)  да прави разпределения във връзка с базовия собствен капитал от първи ред;

б)  да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в период, когато институцията не е удовлетворявала комбинираните изисквания за буфер;

в)  да извършва плащания по инструменти на допълнителния собствен капитал от първи ред.

3. Компетентните органи забраняват на всяка една институция, която не успее да изпълни или надвиши комбинираното изискване за буфер, да извършва разпределения чрез действията по параграф 2, втора алинея, букви а), б) и в) в размер по-голям от МСР, изчислена в съответствие с параграф 4. ▌

4. Компетентните органи изискват от институциите да изчислят МСР, като умножат сумата, изчислена в съответствие с параграф 5 по коефициента, определен в съответствие с параграф 6. Всяко от действията по параграф 2, втора алинея, буква а), б) или в) намалява МСР.

5. Сумата, която се умножава в съответствие с параграф 4, се състои от:

а)  междинните печалби, невключени в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, минус всяка сума, платена вследствие на някое от действията по параграф 2, втора алинея, буква а), б) или в) от настоящия член;

плюс

б)  годишните печалби, невключени в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, минус всяка сума, платена вследствие на някое от действията по параграф 2, втора алинея, буква а), б) или в) от настоящия член;

в)  неразпределената печалба, междинните и годишните печалби, вече включени в базовия собствен капитал от първи ред, при положение че се генерират периодично и при условие че:

i) разпределенията са ограничени до размер, който пречи на институцията да намалява своя базов собствен капитал от първи ред до долна граница на квартила на комбинираното изискване за буфер;

(ii) институцията доказва по убедителен за компетентния орган начин, че е в състояние да генерира такива печалби през 12-те месеца след нарушението, и

(iii) компетентният орган одобрява посочения в член 142 план за запазване на капитала;

минус

г)  сумите, които ще представляват дължим данък, ако елементите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф, не бъдат разпределени.

6. Коефициентът се определя по следния начин:

а)  когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за удовлетворяване на капиталовите изисквания съгласно член 92а и член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно членове 45в и 45г от Директива 2014/59/ЕС и съгласно член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива, изразен като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ВС) № 575/2013, се намира в първи квартил (т.е. най-ниският) на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0;

б)  когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за удовлетворяване на капиталовите изисквания съгласно член 92а и член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно членове 45в и 45г от Директива 2014/59/ЕС и съгласно член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива, изразен като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ВС) № 575/2013, се намира във втори квартил на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,2;

в)  когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за удовлетворяване на капиталовите изисквания съгласно член 92а и член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно членове 45в и 45г от Директива 2014/59/ЕС и съгласно член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива, изразен като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ВС) № 575/2013, се намира в трети квартил на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,4;

г)  когато поддържаният от институцията базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за удовлетворяване на капиталовите изисквания съгласно член 92а и член 92, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно членове 45в и 45г от Директива 2014/59/ЕС и съгласно член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива, изразен като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ВС) № 575/2013, се намира в четвърти квартил (т.е. най-високият) на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,6.

Долните и горни граници на всеки квартил на комбинираното изискване за буфер се изчисляват по следния начин:

 

 

„Qn“ е означението на поредния номер на съответния квартил.“

(32)  Добавя се следният член 141а:

„Член 141а Неудовлетворяване на комбинираното изискване за буфер

1.  Дадена институция не удовлетворява комбинираното изискване за буфер за целите на член 141, ако не притежава собствени средства и приемливи пасиви в необходимия размер и с необходимото качество, за да удовлетвори едновременно изискването по член 128, параграф 6 и всяко от следните изисквания в:

а)  член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и изискването в член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива;

б)  член 92, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и изискването в член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива;

в)  член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и изискването в член 104, параграф 1, буква а) от настоящата директива;

ва)  член 92, параграф 1, буква а) и член 92, параграф 1, буква га) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако е приложимо, и изискването в член 104а от настоящата директива;

г)  член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в членове 45в и 45г от Директива 2014/59/ЕС.

Собствени средства, които се поддържат за покриване на изискването по член 128, параграф 6, не се използват за покриване и на изискванията, посочени в членове 45в, 45г и 45д от Директива 2014/59/ЕС.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 дадена институция не се счита, че не е удовлетворила комбинираното изискване за буфер за целите на член 141, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  институцията удовлетворява комбинираното изискване за буфер по член 128, параграф 6, взето предвид в допълнение към всяко от изискванията, посочени в параграф 1, букви а), б) и в);

б)  неудовлетворяването на изискването, определено в член 128, параграф 6, взето предвид в допълнение към изискването по параграф 1, буква г), се дължи изключително на неспособността на институцията да емитира или заменя пасиви, които не отговарят или вече не отговарят на критериите за приемливост или падеж, определени в членове 72б и 72в от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)  неудовлетворяването на изискванията по параграф 1, буква г) не трае повече от 6 месеца.

ва)  въпросната институция на е Г-СЗИ“.

(32а)  Член 142 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„Когато дадена институция не успее да изпълни:

а)  комбинираното изискване за буфер; или

б)  комбинираното изискване за коригиране на отношението на ливъридж, което се състои от специфична за институцията корекция на отношението на ливъридж и корекция на отношението на ливъридж за Д-СЗИ,

тя изготвя план за запазване на капитала и го представя на компетентния орган не по-късно от 5 работни дни след като е установила, че не може да изпълни посоченото изискване, освен в случаите, когато компетентният орган разреши удължен срок до 10 дни.

Компетентните органи дават такова разрешение само въз основа на конкретното положение на дадена кредитна институция и при отчитане на мащаба и сложността на нейната дейност.

б)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в) план и срок за увеличаване на собствения капитал с цел да се изпълнят изцяло изискванията по параграф 1, които институцията не е изпълнила;

в)  параграф 3 се заменя със следното:

Компетентният орган оценява плана за запазване на капитала и го одобрява само ако прецени, че ако планът бъде изпълнен, би имало основания да се очаква, че ще бъде запазен или набран достатъчен капитал, който да позволи на институцията да изпълни изискването по параграф 1, което не е изпълнила, в рамките на срок, който компетентният орган счита за подходящ.

(33)  В член 145 се добавят следните букви й) и к):

„й) допълване на член 2, параграфи 5а и 5б чрез определяне, въз основа на наличната информация;

i)  дали институциите или категориите институции отговарят на условията, посочени в тези членове; или

ii)  дали институциите или категориите институции вече не отговарят на условията, посочени в тези членове;

к) изменения на списъка по член 2, параграф 5:

i)  чрез заличаване на институции или категории институции, когато съответната институция или категория институции вече не съществува;

ii)  чрез извършване на необходимите промени, когато наименованието на съответната институция или категория институции е променено.“.

(34)  В член 146 буква а) се заличава.

(35)  В член 161 се добавя следният параграф 10:

„10. До 31 декември 2023 г. Комисията прави преглед и докладва за изпълнението и прилагането на надзорните правомощия, посочени в член 104, параграф 1, букви й) и л), и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. “.

Член 2 Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива, най-късно до [една година от влизането в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки прилагат тези разпоредби, считано от [една година + 1 ден след влизането в сила на настоящата директива]. Въпреки това разпоредбите, необходими за осигуряване на съответствие с измененията, посочени в член 1, точки 13 и 18, съдържащи изменения на членове 84 и 98 от Директива 2013/36/ЕС, се прилагат, считано от [две години след влизането в сила на настоящата директива].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4 Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

ОВ C […], […], стр. […].

(4)

OВ C , , стр. .

(5)

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 338).

(6)

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(7)

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(8)

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(9)

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Освободени субекти, финансови холдинги, финансови холдинги със смесена дейност, възнаграждение, надзорни мерки и правомощия, както и мерки за запазване на капитала

Позовавания

COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

19.1.2017

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Петер Симон

24.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

18.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

5

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Дата на внасяне

28.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Joachim Starbatty

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

S&D

Alfred Sant

8

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност