SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

28.6.2018 - (COM(2016)0854 – C8‑0474/2016 – 2016/0364(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Peter Simon


Postup : 2016/0364(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0243/2018
Predkladané texty :
A8-0243/2018
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

(COM(2016)0854 – C8‑0474/2016 – 2016/0364(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0854),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0474/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 8. novembra 2017[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0243/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[2]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2016/0364(COD)

Návrh

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[4],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ[5] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013[6] sa prijali ako odpoveď na finančnú krízu, ktorá nastala v rokoch 2007 a 2008. Tieto legislatívne opatrenia podstatne prispeli k posilneniu finančného systému v Únii a poskytli inštitúciám väčšiu odolnosť voči možným budúcim šokom. Napriek tomu, že boli mimoriadne podrobné, tieto opatrenia neriešili všetky zistené nedostatky ovplyvňujúce inštitúcie. Okrem toho niektoré pôvodne navrhované opatrenia boli predmetom doložiek o preskúmaní alebo neboli dostatočne špecifikované, aby sa umožnilo ich hladké vykonávanie.

(2)  Táto smernica má za cieľ riešiť otázky nastolené v súvislosti s ustanoveniami, ktoré sa ukázali byť nedostatočne jasné, a preto boli predmetom rozdielnych výkladov, alebo o ktorých sa zistilo, že predstavujú pre určité inštitúcie nadmernú záťaž. Takisto obsahuje úpravy smernice 2013/36/EÚ, ktoré sú potrebné buď po prijatí iných príslušných právnych predpisov Únie, ako je napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ[7], alebo po zmenách navrhovaných paralelne s nariadením (EÚ) č. 575/2013. Navrhované zmeny napokon uvedú do lepšieho súladu súčasný regulačný rámec s medzinárodným vývojom, aby sa podporila konzistentnosť a porovnateľnosť medzi jednotlivými jurisdikciami.

(2a)  Jedným z kľúčových ponaučení z finančnej krízy v Európe bola neprimeranosť jej inštitucionálneho a politického rámca na zabránenie nerovnováham a na ich riešenie v Únii. Vzhľadom na najnovší inštitucionálny vývoj v Únii je potrebné komplexné preskúmanie rámca makroprudenciálnej politiky. Je dôležité zefektívniť mechanizmus koordinácie medzi orgánmi, zjednodušiť aktiváciu nástrojov makroprudenciálnej politiky a rozšíriť makroprudenciálny súbor nástrojov, aby sa zabezpečilo, že orgány budú môcť včas a účinne riešiť systémové riziká. Legislatívne zmeny by mali okrem iného zahŕňať preskúmanie príslušných právomocí orgánov makroprudenciálneho dohľadu na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie s cieľom lepšie vymedziť povinnosti v oblastiach posudzovania rizika a tvorby politiky vrátane postupov koordinácie a oznamovania medzi orgánmi. ESRB by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri koordinácii makroprudenciálnych opatrení, ako aj pri prenose informácií o plánovaných makroprudenciálnych opatreniach v členských štátoch, a to najmä uverejňovaním prijatých makroprudenciálnych opatrení na svojom webovom sídle a výmenou informácií medzi orgánmi po oznámení plánovaných makroprudenciálnych opatrení.

(3)  Finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti môžu byť materské spoločnosti bankových skupín a uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek sa predpokladá na základe konsolidovanej situácie takýchto holdingových spoločností. Keďže inštitúcia kontrolovaná takýmito holdingovými spoločnosťami nemusí vždy spĺňať požiadavky na konsolidovanom základe, je v súlade s rozsahom konsolidácie, že finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti sa dostanú do priamej pôsobnosti smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Preto je nevyhnutý osobitný postup udelenia povolenia pre finančné holdingové spoločností a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ako aj dohľad príslušných orgánov nad nimi. Tým by sa zabezpečilo, že konsolidované prudenciálne požiadavky sú dodržiavané priamo holdingovou spoločnosťou, ktorá nebude podliehať prudenciálnym požiadavkám uplatňovaným na individuálnej úrovni.

(4)  Orgán konsolidovaného dohľadu je poverený hlavnou zodpovednosťou za dohľad na konsolidovanom základe. Preto je nevyhnutné, aby sa udeleniu prudenciálneho povolenia a dohľadu nad finančnými holdingovými spoločnosťami a zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami takisto venoval orgán konsolidovaného dohľadu. Európska centrálna banka by pri plnení úlohy vykonávať dohľad na konsolidovanom základe nad materskými spoločnosťami úverových inštitúcií podľa článku 4 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013[8] mala byť takisto zodpovedná za udelenie povolenia pre finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti a za dohľad nad nimi.

(5)  Podľa správy Komisie COM(2016) 510 z 28. júla 2016 sa ukázalo, že pri uplatňovaní na malé a menej zložité inštitúcie sú niektoré zásady, konkrétne požiadavky na odklad a vyplácanie v rámci nástrojov stanovené v článku 94 ods. 1 písm. l) a m) smernice 2013/36/EÚ, príliš zaťažujúce a nezodpovedajú ich prudenciálnym prínosom. Podobne sa zistilo, že náklady na uplatňovanie týchto požiadaviek prevyšujú ich prudenciálne prínosy v prípade zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej odmeny, pretože takéto úrovne pohyblivej odmeny vyvolávajú nízke alebo nevyvolávajú žiadne stimuly pre zamestnancov podstupovať nadmerné riziko. Preto, zatiaľ čo od všetkých inštitúcií by sa vo všeobecnosti malo požadovať, aby uplatňovali všetky tieto zásady na všetkých svojich zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií, je nevyhnutné oslobodiť v smernici malé a menej zložité inštitúcie, ako aj zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej odmeny od zásad týkajúcich sa odkladu a vyplácania v rámci nástrojov.

(6a)  Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je stanovená v článku 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Úverové inštitúcie a investičné spoločnosti musia túto zásadu konzistentne uplatňovať. Preto by mali vykonávať rodovo neutrálnu politiku odmeňovania.

(6)  Jasné, konzistentné a harmonizované kritériá na identifikáciu malých a menej zložitých inštitúcií, ako aj nízkych úrovní pohyblivej odmeny sú nevyhnutné na zabezpečenie zbližovania postupov dohľadu a podporu rovnakých podmienok pre inštitúcie, ako aj primeranej ochrany vkladateľov, investorov a spotrebiteľov naprieč Úniou. Zároveň je vhodné poskytnúť príslušným orgánom určitú flexibilitu, aby mohli prijať prísnejší prístup, ak to považujú za nevyhnutné. 

(7)  V smernici 2013/36/EÚ sa požaduje, aby významná časť každej pohyblivej odmeny, v každom prípade minimálne 50 %, pozostávala z vyváženého pomeru akcií alebo rovnocenných majetkových podielov v závislosti od právnej štruktúry dotknutej inštitúcie, alebo nástrojov súvisiacich s akciami alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov v prípade nekótovanej inštitúcie; a, ak je to možné, nástrojov alternatívneho kapitálu Tier 1 alebo Tier 2, ktoré spĺňajú určité podmienky. Táto zásada obmedzuje používanie nástrojov súvisiacich s akciami na nekótované inštitúcie a požaduje od kótovaných inštitúcií, aby používali akcie. Podľa správy Komisie COM(2016) 510 z 28. júla 2016 sa zistilo, že používanie akcií môže viesť v prípade kótovaných inštitúcií k značnej administratívnej záťaži a nákladom. Rovnaké prudenciálne prínosy možno zároveň dosiahnuť tým, že kótovaným inštitúciám sa umožní používať nástroje súvisiace s akciami, ktoré sledujú hodnotu akcií. Možnosť využiť nástroje súvisiace s akciami by sa preto mala rozšíriť na kótované inštitúcie.

(8)  Navýšenia vlastných zdrojov uložené príslušnými orgánmi sú dôležitou hybnou silou celkovej výšky vlastných zdrojov inštitúcie a sú relevantné pre účastníkov trhu, pretože úroveň uložených dodatočných vlastných zdrojov ovplyvňuje aktivačný bod pre obmedzenia týkajúce sa platieb dividend, vyplácania bonusov a platieb v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1. Malo by sa stanoviť jasné vymedzenie podmienok, za ktorých by sa mali uložiť navýšenia kapitálu, aby sa zabezpečilo dôsledné uplatňovanie pravidiel vo všetkých členských štátoch a riadne fungovanie trhu.

(9)  Navýšenia vlastných zdrojov uložené príslušnými orgánmi by sa mali stanoviť vzhľadom na osobitnú situáciu inštitúcie a mali by byť riadne odôvodnené. Tieto požiadavky by sa mali použiť na pokrytie rizík, ktoré sú vyvolané činnosťami jednotlivých inštitúcií vrátane rizík odrážajúcich vplyv určitých obchodných modelov alebo vývoja na trhu na rizikový profil konkrétnej inštitúcie. Nemali by však byť v rozpore s osobitnými úpravami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013, ktorých cieľom je vyhnúť sa nezamýšľaným vplyvom na finančnú stabilitu, poskytovanie úverov a reálnu ekonomiku.

(9a)  Okrem kapitálových vankúšov by sa pri výpočte ukazovateľa finančnej páky mali zohľadniť aj riziká spojené so systémovým významom inštitúcie v súlade s rozhodnutím Bazilejského výboru o vankúši pre globálne systémovo významné banky. Z tohto dôvodu by sa pre globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) mal upraviť ukazovateľ finančnej páky, ktorý by sa mal stanoviť na 50 % rizikovo vážených požiadaviek na kapacitu globálne systémovo významných inštitúcií na absorpciu strát.

(9b)  V preskúmaní a hodnotení orgánmi dohľadu by sa mala zohľadniť veľkosť, štruktúra a vnútorná organizácia inštitúcií, ako aj povaha, rozsah a zložitosť ich činností. Ak majú rôzne inštitúcie podobné rizikové profily, napríklad lebo majú podobné podnikateľské modely alebo geografické umiestnenie expozícií alebo sú pridružené k tomu istému inštitucionálnemu systému ochrany, príslušné orgány by mali mať možnosť prispôsobiť metodiku postupu preskúmania a hodnotenia s cieľom zaznamenať spoločné vlastnosti a riziká týchto inštitúcií s rovnakým rizikovým profilom. Takýmto prispôsobením by sa však nemalo brániť príslušným orgánom v tom, aby riadne zohľadňovali špecifické riziká, ktoré ohrozujú každú inštitúciu, ani by sa nimi nemala meniť povaha uložených opatrení, ktorá je špecifická pre každú konkrétnu inštitúciu.

(10)  Ukazovateľ finančnej páky je paralelnou požiadavkou na požiadavky na vlastné zdroje založené na riziku. Každé navýšenie vlastných zdrojov uložené príslušnými orgánmi s cieľom riešiť riziko nadmerného využívania finančnej páky by sa preto malo pridať k požiadavke na minimálny ukazovateľ finančnej páky, a nie k minimálnej požiadavke na vlastné zdroje založenej na riziku. Okrem toho každý kapitál CET1, ktorý inštitúcie používajú na splnenie požiadaviek týkajúcich sa pákového efektu, sa môže použiť na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje založených na riziku vrátane požiadaviek na kombinovaný vankúš.

(11)  Príslušné orgány by mali mať možnosť oznamovať inštitúcii každú ďalšiu úpravu výšky kapitálu presahujúceho minimálne požiadavky na vlastné zdroje, dodatočné požiadavky na vlastné zdroje a požiadavku na kombinovaný vankúš, ktoré očakávajú, že táto inštitúcia bude držať, aby sa vyrovnala s výhľadovými a vzdialenými situáciami. Keďže toto usmernenie predstavuje cieľovú hodnotu kapitálu, malo by sa považovať za umiestnené nad požiadavkami na vlastné zdroje a požiadavkou na kombinovaný vankúš v tom zmysle, že nesplnenie takéhoto cieľa nespustí obmedzenia týkajúce sa rozdeľovania stanovené v článku 141 tejto smernice, pričom táto smernica a nariadenie (EÚ) č. 575/2013 by nemali stanovovať záväzné povinnosti zverejnenia informácií pre toto usmernenie. Ak inštitúcia opakovane nesplní cieľovú hodnotu kapitálu, príslušný orgán by mal byť oprávnený prijať opatrenia dohľadu a prípadne uložiť dodatočné požiadavky na vlastné zdroje.

(12)  Respondenti na výzvu Komisie na predloženie dôkazov týkajúcej sa regulačného rámca EÚ pre finančné služby upozornili na to, že záťaž spojená s podávaním správ sa zvyšuje o systematické podávanie správ požadované príslušnými orgánmi nad rámec požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Komisia by mala vypracovať správu, v ktorej sa identifikujú tieto dodatočné požiadavky na systematické podávanie správ, a posúdiť, či sú v súlade s jednotným súborom pravidiel podávania správ na účely dohľadu.

(13)  Ustanovenia tejto smernice 2013/36/EÚ týkajúce sa úrokového rizika vyplývajúceho z činností mimo obchodnej knihy sú prepojené s príslušnými ustanoveniami [nariadenia XX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013], ktoré v prípade inštitúcií vyžadujú dlhšie obdobie implementácie. Ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s príslušnými ustanoveniami tejto smernice by sa mali uplatňovať od toho istého dátumu ako príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) [XX], aby sa zosúladilo uplatňovanie pravidiel pre úrokové riziko vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy.

(14)  Keď interné systémy inštitúcií na meranie tohto rizika nie sú uspokojivé, Komisia by mala byť splnomocnená prijať regulačné technické predpisy týkajúce sa vývoja podrobností štandardizovaného prístupu na základe regulačných technických predpisov stanovených v článku 84 ods. 4 tejto smernice prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, aby sa harmonizoval výpočet úrokového rizika z činností mimo obchodnej knihy.

(15)    Aby príslušné orgány mohli zlepšiť identifikáciu tých inštitúcií, ktoré môžu podliehať v dôsledku možných zmien úrokových sadzieb nadmerným stratám vo svojich činnostiach mimo obchodnej knihy, Komisia by mala byť splnomocnená prijať regulačné technické predpisy, pokiaľ ide o spresnenie šiestich šokových scenárov dohľadu, ktoré musia uplatňovať všetky inštitúcie s cieľom vypočítať zmeny ekonomickej hodnoty vlastného imania podľa článku 98 ods. 5, spoločných predpokladov, ktoré sú založené na medzinárodných normách a ktoré inštitúcie musia implementovať do svojich interných systémov na účely toho istého výpočtu, ako aj pokiaľ ide o určenie prípadnej potreby konkrétnych kritérií na identifikáciu inštitúcií, pre ktoré opatrenia dohľadu môžu byť opodstatnené po znížení čistých úrokových príjmov v dôsledku zmien úrokových sadzieb, prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

(17)  Z právnych predpisov Únie o úverových inštitúciách sú tradične vyňaté verejné rozvojové banky a úverové združenia v niektorých členských štátoch. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky by malo byť možné povoliť aj ďalším verejným rozvojovým bankám a úverovým združeniam, aby boli vyňaté z právnych predpisov Únie pre úverové inštitúcie a vykonávali svoju činnosť len pod vnútroštátnymi regulačnými opatreniami, ktoré zodpovedajú rizikám, ktoré tieto spôsobujú. Na zabezpečenie právnej istoty treba stanoviť jasné kritériá pre takéto dodatočné výnimky a delegovať na Komisiu právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o identifikáciu, či osobitné inštitúcie alebo kategórie inštitúcií spĺňajú tieto vymedzené kritériá.

(17a)  Vytváranie bankovej únie je dôležitým krokom smerom k vytvoreniu dobre fungujúcich cezhraničných trhov a k zabezpečeniu toho, aby zákazníci v banke mohli využívať účinky vyplývajúce z harmonizovaného a integrovaného európskeho trhu s bankovými službami, ktorým sa zabezpečia rovnaké podmienky pre európske banky. Dosiahol sa významný pokrok v súvislosti s dobudovaním bankovej únie, ale pretrvávajú určité prekážky, napríklad v oblasti možností a právomocí (OND). Harmonizácia pravidiel je naďalej obzvlášť ťažká v oblasti veľkých cezhraničných expozícií v rámci skupiny, lebo jednotný mechanizmus dohľadu nemá v tejto oblasti samostatnú právomoc. Cezhraničné činnosti v rámci bankovej únie navyše v plnej miere podliehajú metodike, ktorú používa Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS), čím sa pre banku nachádzajúcu sa v krajine eurozóny stáva menej atraktívne, aby rozširovala svoju činnosť na inú krajinu eurozóny než na domáci trh. V dôsledku toho by Komisia po úzkej spolupráci s ECB, ESRB a EBA mala preskúmať súčasný rámec pri súčasnom zachovaní vyváženého a obozretného prístupu k domovským a hostiteľským krajinám a s prihliadnutím na možné prínosy a riziká pre členské štáty a regióny.

(17b)  Štátne dlhopisy zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní vysokokvalitných likvidných aktív pre investorov a stabilných zdrojov financovania pre vlády. Avšak finančné inštitúcie v niektorých členských štátoch príliš investovali do dlhopisov vydaných ich vlastnými vládami, čo spôsobilo prílišnú orientáciu na domáci trh. Keďže jedným z hlavných cieľov bankovej únie je oddeliť bankové riziko od rizika platobnej neschopnosti štátu a keďže regulačný rámec Únie týkajúci sa prudenciálneho zaobchádzania so štátnymi dlhovými nástrojmi by mal zostať v súlade s medzinárodnou normou, banky by mali pokračovať vo svojom úsilí o diverzifikovanejšie portfóliá štátnych dlhopisov.

(18)  Pred prijatím aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(19)  Keďže ciele tejto smernice, a to posilnenie a zlepšenie už existujúcich právnych predpisov EÚ zabezpečujúcich jednotné prudenciálne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti v celej Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(20)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V prípade tejto smernice považuje zákonodarca predloženie takýchto dokumentov za odôvodnené.

(21)  Smernica 2013/36/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1                                                                                                   Zmeny smernice 2013/36/EÚ

Smernica 2013/36/EÚ sa mení takto:

1)  Článok 2 sa mení takto:

a)  odsek 5 sa mení takto:

1)  bod 16) sa nahrádza takto:

v Holandsku na „Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV“, „NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij“, „NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering“, „Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV“ a „kredietunies“;“.

2)  dopĺňa sa tento bod 24):

v Chorvátsku na „kreditne unije“ a „Hrvatska banka za obnovu i razvitak“;“

b)  vkladajú sa tieto odseky 5a a 5b:

„5a.  Bez toho, aby boli dotknuté inštitúcie uvedené v odseku 5, sa táto smernica neuplatňuje na inštitúciu, ak Komisia stanoví v delegovanom akte prijatom podľa článku 148 na základe informácií, ktoré má k dispozícii, že inštitúcia spĺňa bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, všetky tieto podmienky:

a)  bola zriadená ▌ústrednou vládou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom členského štátu;

b)  právne predpisy a ustanovenia, ktorými sa riadi inštitúcia, potvrdzujú, že ▌ciele zahŕňajú činnosti verejného záujmu, ako napríklad poskytovanie financovania na propagačné alebo rozvojové účely pre konkrétne hospodárske činnosti alebo geografické oblasti príslušného členského štátu; 

c)  podlieha rámcu dohľadu, ktorý zabezpečuje jeho finančnú stabilitu;

d)  ústredná vláda, regionálna vláda alebo prípadne miestny orgán majú povinnosť ochraňovať životaschopnosť inštitúcie alebo priamo alebo nepriamo ručia aspoň za 75 % záväzkov alebo požiadaviek na vlastné zdroje, požiadaviek na financovanie či expozícií inštitúcie;

e)  nesmie prijímať retailové vklady, s výnimkou tých, za ktoré ručí ústredná vláda, regionálna štátna správa alebo miestny orgán

f)  ak bola inštitúcia zriadená regionálnou štátnou správou alebo miestnym orgánom, väčšina jej činností je obmedzená na členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

g)  v prípade inštitúcií, ktorých požiadavky na vlastné zdroje, potreby financovania alebo expozície sú zaručené vo výške menej ako 75 % priamo alebo nepriamo ústrednou vládou, regionálnou štátnou správou alebo miestnym orgánom členského štátu v súlade s písmenom d), celková hodnota aktív inštitúcie je nižšia ako 30 miliárd EUR;

h)  pomer celkových aktív inštitúcie k HDP dotknutého členského štátu je nižší ako 30 %;

Komisia pravidelne preskúmava, či inštitúcia, ktorá je predmetom delegovaného aktu prijatého podľa článku 148, naďalej spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku.

5b.  Bez toho, aby boli dotknuté inštitúcie uvedené v odseku 5 sa táto smernica neuplatňuje na kategórie inštitúcií v členskom štáte, ak Komisia stanoví v delegovanom akte prijatom podľa článku 148 na základe informácií, ktoré má k dispozícii, že inštitúcie patriace do tejto kategórie sa považujú za úverové združenia (credit unions) podľa vnútroštátneho práva členského štátu a spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)  sú finančné inštitúcie družstevnej povahy;

b)  ich členstvo sa obmedzuje na skupinu členov zdieľajúcich určité vopred stanovené spoločné osobné prvky alebo záujmy;

c)  sú povolené len na poskytovanie úverových a finančných služieb svojim členom;

d)  sú povolené len na prijímanie vkladov alebo návratných zdrojov od svojich členov▌;

e)  sú povolené len na vykonávanie činností uvedených v bodoch 1 až 6 a 15 prílohy I k tejto smernici;

f)  podliehajú primeraným a účinným prudenciálnym požiadavkám vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek, ako aj rámcu dohľadu, ktorý má podobný účinok ako rámec zriadený podľa práva Únie;

g)  agregovaná hodnota aktív tejto kategórie inštitúcií nepresahuje 3 % HDP dotknutého členského štátu ▌;

h)  ich činnosti sa obmedzujú na členský štát, v ktorom sa nachádza ich ústredie.

Komisia pravidelne preskúmava, či kategória inštitúcií, ktorá je predmetom delegovaného aktu prijatého podľa článku 148, naďalej spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku.“.

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. So subjektmi uvedenými v odseku 5 bode 1 a bodoch 3 až 24 a v delegovaných aktoch prijatých v súlade v odsekmi 5a a 5b tohto článku sa na účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 zaobchádza ako s finančnými inštitúciami.“.

ca)  vkladá sa tento odsek:

„6a. Členské štáty zabezpečia zverejnenie zoznamu subjektov vylúčených z uplatňovania tejto smernice podľa odsekov 5a a 5b spolu s informáciami o rozsahu ochrany vkladov.“

d)  dopĺňa sa tento odsek 7:

„Kritériá stanovené v odsekoch 5a a 5b, v súlade s ktorými môže byť inštitúcia oslobodená na základe delegovaného aktu podľa článku 148, sa za žiadnych okolností neuplatňujú na inštitúcie, ktoré boli v minulosti oslobodené v súlade so zoznamom uvedeným v odseku 5.

Komisia môže do [5 rokov po nadobudnutí účinnosti] preskúmať v prípade subjektov uvedených v zozname v súlade s odsekmi 5a a 5b vnútroštátny právny rámec a dohľad, ktoré sa uplatňujú na tieto subjekty, pričom zohľadní aj kritériá opísané v odsekoch 5a a 5b tejto smernice.“.

2)  Článok 3 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa dopĺňajú tieto body:

„orgán pre riešenie krízových situácií“ je orgán pre riešenie krízových situácií vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 18 smernice 2014/59/EÚ;

61) „globálne systémovo významná inštitúcia“ (G-SII) je G-SII vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 132 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

62) „globálne systémovo významná inštitúcia mimo EÚ“ (G-SII mimo EÚ) je G-SII mimo EÚ vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

63) „skupina“ je skupina vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 137 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

64) „skupina z tretej krajiny“ je skupina, ktorej materská spoločnosť je usadená v tretej krajine.

64a)  Rodovo neutrálna politika odmeňovania v úverovej inštitúcii alebo investičnej spoločnosti je politika odmeňovania založená na rovnakej odmene žien a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

b)  dopĺňa sa tento odsek 3:

„3. Na účely uplatňovania požiadaviek tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe a na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 575/2013 pojmy „inštitúcia“, „materská inštitúcia v členskom štáte“, „materská inštitúcia v EÚ“ a „materská spoločnosť“ platia aj pre finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré podliehajú požiadavkám stanoveným v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe a sú povolené v súlade s článkom 21a.“.

3)  V článku 4 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že iné orgány ako príslušné orgány majú právomoc riešiť krízové situácie, tieto iné orgány úzko spolupracovali s príslušnými orgánmi a konzultovali s nimi, pokiaľ ide o prípravu plánov na riešenie krízových situácií a vo všetkých ostatných prípadoch, ak sa to požaduje v tejto smernici, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ[9] alebo nariadení (EÚ) č. 575/2013.“.

3a)  V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií, aby pred začatím svojej činnosti vrátane činností uvedených v prílohe 1 získali od príslušných orgánov povolenie. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 až 14, členské štáty stanovia požiadavky na udelenie tohto povolenia a oznámia ich EBA.“

4)  Článok 8 ods. 2 sa mení takto:

a)  písmeno a) sa nahrádza takto:

informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia úverových inštitúcií vrátane plánu činnosti stanoveného v článku 10, a informácie potrebné pre požiadavky na povolenie stanovené členskými štátmi a oznámené orgánu EBA v súlade s odsekom 1;“

b)  písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) požiadavky vzťahujúce sa na akcionárov a spoločníkov s kvalifikovanými účasťami alebo, ak neexistujú kvalifikované účasti, na 20 najväčších akcionárov alebo spoločníkov, v súlade s článkom 14; a“.

5)  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prijímanie vkladov alebo iných návratných zdrojov zo strany ktoréhokoľvek z týchto subjektov:

a)  členský štát;

b)  regionálny alebo miestny orgán členského štátu;

c)  medzinárodné verejné orgány, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov;

d)  osoby alebo podniky začínajúce a vykonávajúce činnosti, na ktoré sa výslovne vzťahuje právo Únie iné ako táto smernica a nariadenie (EÚ) č. 575/2013;

e)  subjekty uvedené v článku 2 ods. 5, článku 2 ods. 5a a článku 2 ods. 5b, ktorých činnosť sa riadi vnútroštátnym právom.“.

6)  Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10Plán činnosti a organizačná štruktúra

Členské štáty vyžadujú, aby bol k žiadostiam o udelenie povolenia priložený plán činnosti, v ktorom sú uvedené druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra úverovej inštitúcie vrátane informácií o materských spoločnostiach, finančných holdingových spoločnostiach a zmiešaných finančných holdingových spoločnostiach v rámci skupiny.“.

7)  V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie úverovej inštitúcie nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov v súlade s kritériami stanovenými v článku 23 ods. 1. Uplatňuje sa článok 23 ods. 2 a 3 a článok 24.“.

8)  V článku 18 sa písmeno d) nahrádza takto:

už nespĺňa prudenciálne požiadavky stanovené v tretej, štvrtej alebo šiestej časti, s výnimkou požiadaviek stanovených v článku 92a a 92b, nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo uložené podľa článku 104 ods. 1 písm. a) alebo článku 105 tejto smernice, alebo sa už nedá spoliehať na to, že bude plniť svoje záväzky voči veriteľom, a najmä už neposkytuje záruku na aktíva, ktoré jej zverili držitelia vkladov.“.

9)  Vkladajú sa tieto články 21a a 21b:

„Článok 21aUdelenie povolenia finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností

1.  Členské štáty požadujú, aby finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti získali povolenie od orgánu konsolidovaného dohľadu určeného v súlade s článkom 111.

Ak je orgán konsolidovaného dohľadu iný ako príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom bola finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená, orgán konsolidovaného dohľadu konzultuje príslušný orgán.

2.  Žiadosť o udelenie povolenia uvedená v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)  organizačná štruktúra skupiny, ktorej finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je súčasťou, pričom sa jasne uvedú dcérske spoločnosti a prípadne materské spoločnosti;

b)  dodržiavanie súladu s požiadavkami na účinné riadenie činnosti a miesto ústredia stanovenými v článku 13;

c)  dodržiavanie súladu s požiadavkami na akcionárov a spoločníkov stanovenými v článku 14.

3.  Orgán konsolidovaného dohľadu môže udeliť povolenie iba vtedy, ak je presvedčený, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá podlieha požiadavkám stanoveným v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013, je spôsobilá zabezpečiť súlad s danými požiadavkami;

b)  finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť neznemožňuje účinný dohľad nad dcérskymi inštitúciami alebo materskými inštitúciami.

4.  Orgány konsolidovaného dohľadu požadujú od finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností, aby im poskytovali informácie, ktoré potrebujú na monitorovanie organizačnej štruktúry skupiny a dodržiavania súladu s požiadavkami udelenia povolenia uvedenými v tomto článku.

5.  Orgány konsolidovaného dohľadu môžu odňať povolenie udelené finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len v prípade, ak takáto finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť:

a)  nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa vzdá povolenia alebo predala všetky svoje dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami;

b)  získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným neregulárnym spôsobom;

c)  už nespĺňa podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d)  podlieha požiadavkám stanoveným v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe a už nespĺňa prudenciálne požiadavky stanovené v tretej, štvrtej alebo šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo uložené podľa článku 104 ods. 1 písm. a) alebo článku 105 tejto smernice, alebo sa už nedá spoliehať na to, že bude plniť svoje záväzky voči veriteľom;

e)  nastal jeden z iných prípadov, v ktorých sa odňatie povolenia stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch; alebo

f)  sa dopustí jedného z porušení uvedených v článku 67 ods. 1.

Článok 21bMaterská spoločnosť v EÚ na medzistupni

1.  ▌Dve alebo viac inštitúcií v Únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny z tretej krajiny, majú jedinú materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni, ktorá je zriadená v Únii.

1a.  Príslušné orgány môžu povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, aby mali dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, ak príslušné orgány zistia, že zriadenie jedinej materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni by:

i)  bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností v súlade s pravidlami tretej krajiny, v ktorej má konečný materský podnik tretej krajiny svoje ústredie, alebo

ii)  v porovnaní s dvomi materskými spoločnosťami v EÚ na medzistupni znížilo efektívnosť riešiteľnosti krízovej situácie, a to podľa posúdenia, ktoré vykonal príslušný orgán pre riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni po konzultácii s orgánom pre riešenie krízových situácií materskej spoločnosti materského podniku v EÚ na medzistupni.

1b.   Ak dve alebo viaceré inštitúcie v Únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny z tretej krajiny, majú v súlade s odsekom 1a dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, ktoré sú povolené ako úverové inštitúcie v súlade s článkom 8 alebo schválené ako finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v súlade s článkom 21a, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva:

i)  príslušný orgán úverovej inštitúcie, alebo v prípade, keď existuje niekoľko úverových inštitúcií, úverová inštitúcia s najväčšou súvahou;

ii)  príslušný orgán investičnej spoločnosti s najväčšou súvahou, keď skupina nezahŕňa žiadnu úverovú inštitúciu, ak je materská spoločnosť v EÚ na medzistupni schválená ako finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v súlade s článkom 21a.

Odchylne od tohto odseku písm. i), ak príslušný orgán vykonáva dohľad na individuálnom základe nad viac ako jednou úverovou inštitúciou v rámci skupiny, orgánom konsolidovaného dohľadu je príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad jednou alebo viacerými úverovými inštitúciami v rámci skupiny, ak súhrnná súvaha úverových inštitúcií, nad ktorými sa vykonáva dohľad, prevyšuje súhrnnú súvahu úverových inštitúcií, nad ktorými vykonáva dohľad na individuálnom základe akýkoľvek iný príslušný orgán.

Odchylne od tohto odseku písm. ii), ak príslušný orgán vykonáva dohľad na individuálnom základe nad viac ako jednou investičnou spoločnosťou v rámci skupiny, orgánom konsolidovaného dohľadu je príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad jednou alebo viacerými investičnými spoločnosťami v rámci skupiny s najvyššou agregovanou súvahou.

Orgánom dohľadu určeným v súlade s týmto odsekom je orgán konsolidovaného dohľadu v súlade s hlavou VII kapitolou 3.

1c.   Ak sú podľa odseku 1a povolené dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, považujú sa za skupinu na určenie orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny v súlade so smernicou 2014/59/EÚ a tento orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny má všetky právomoci, pokiaľ ide o materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, ako by mal, keby tvorili skupinu s materskou spoločnosťou v EÚ.

2.  Členské štáty požadujú od materských spoločností v EÚ na medzistupni, aby získali povolenie ako inštitúcia v súlade s článkom 8 alebo ako finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v súlade s článkom 21a.

3.  Odseky 1, 1a a 2 sa neuplatňujú, ak celková hodnota aktív v Únii skupiny z tretej krajiny je nižšia ako 30 miliárd EUR, pokiaľ skupina z tretej krajiny nie je G-SII mimo EÚ.

4.  Na účely tohto článku celková hodnota aktív v Únii skupiny z tretej krajiny zahŕňa:

a)  celkové aktíva každej inštitúcie v Únii skupiny z tretej krajiny, ktoré vyplývajú z ich konsolidovanej súvahy; a

b)  celkové aktíva každej pobočky skupiny z tretej krajiny povolenej v Únii v súlade s článkom 47.

Odchylne od tohto odseku a na základe písomnej žiadosti skupiny z tretej krajiny môže príslušný orgán čiastočne alebo úplne upustiť od požiadavky uvedenej v písmene b), a to od prípadu k prípadu po konzultácii s príslušným orgánom pre riešenie krízových situácií a domovským orgánom skupiny z tretej krajiny, a na základe posúdenia rozsahu a zložitosti operácií skupiny z tretej krajiny v Únii, výšky aktív v pobočkách skupiny z tretej krajiny a výšky celkovej hodnoty aktív v Únii v porovnaní s celkovou hodnotou aktív skupiny z tretej krajiny. S príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorých skupina z tretej krajiny zapísala pobočky, sa konzultuje a tieto orgány schvaľujú čiastočné alebo úplné upustenie od požiadavky uvedenej v písmene b).

5.  Príslušné orgány oznamujú orgánu EBA každé povolenie udelené podľa odseku 2 a poskytujú o každej skupine z tretej krajiny, ktorá vykonáva činnosť v ich jurisdikcii, tieto informácie:

a)  názvy a sumu celkových aktív inštitúcií pod dohľadom patriacich do skupiny z tretej krajiny a druh činností, na vykonávanie ktorých sú oprávnené;

b)   názvy a sumu celkových aktív zodpovedajúcich pobočkám schváleným v tomto členskom štáte v súlade s článkom 47;

c)  názov a právnu formu každej materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni zriadenej v tomto členskom štáte a názov skupiny z tretej krajiny, ktorej je táto spoločnosť súčasťou.

6.  Orgán EBA uverejní na svojom webovom sídle zoznam všetkých materských spoločností v EÚ na medzistupni, ktorým bolo udelené povolenie v Únii.

Príslušné orgány zabezpečia, aby existovala ▌materská spoločnosť v EÚ na medzistupni pre všetky inštitúcie, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny z tretej krajiny.“.

6a.  Odchylne od odseku 1, skupiny, ktoré vykonávajú činnosti prostredníctvom viac ako jednej inštitúcie v Únii, a s celkovou hodnotou aktív aspoň 30 miliárd EUR, alebo dcérske spoločnosti G-SII mimo EÚ, k [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] musia mať materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni, alebo – v prípade uvedenom v odseku 1a – dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, a to do [dátum začatia uplatňovania tejto smernice + tri roky].

6b.  EBA predloží správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej zohľadní informácie získané v súlade s odsekom 5, do [nadobudnutia účinnosti tejto smernice + 4 roky]. Táto správa musí prinajmenšom zvážiť:

a)  či požiadavky podľa tohto článku sú vykonateľné, potrebné a primerané a či by iné opatrenia neboli vhodnejšie;

b)  vplyv požiadaviek týkajúcich sa štrukturálneho oddelenia v iných jurisdikciách.

6c.  EBA do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o zaobchádzaní s pobočkami tretích krajín na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov. Táto správa musí prinajmenšom zvážiť:

a)  či a v akom rozsahu sa postupy dohľadu podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre pobočky tretích krajín rôznia v jednotlivých členských štátoch;

b)  či by rozdielne zaobchádzanie s pobočkami tretích krajín mohlo viesť k regulatórnej arbitráži;

c)  či by bola potrebná a vhodná ďalšia harmonizácia vnútroštátnych režimov pre pobočky tretích krajín, najmä pokiaľ ide o významné pobočky tretích krajín.

Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na základe odporúčaní EBA.

10)  V článku 23 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ako sa uvádza v článku 91 ods. 1, každého člena riadiaceho orgánu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie v dôsledku navrhovaného nadobudnutia; “.

11)  V článku 47 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Príslušné orgány oznamujú orgánu EBA:

a)  všetky povolenia pre pobočky udelené úverovým inštitúciám, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine;

b)  celkové aktíva a záväzky povolených pobočiek úverových inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine, ako sú pravidelne vykazované.

Orgán EBA uverejní na svojom webovom sídle zoznam všetkých pobočiek z tretej krajiny, ktoré majú povolenie vykonávať činnosť v členskom štáte, s uvedením členského štátu a celkových aktív každej pobočky.“.

11a)  V článku 56 sa vkladajú písmená fa) a fb):

„fa)  príslušné orgány uvedené v článku 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849;

fb)  príslušné orgány alebo subjekty zodpovedné za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny. “

11b)  V článku 57 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1. Bez ohľadu na články 53, 54 a 55 členské štáty zabezpečia, aby sa uskutočnila výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad:“

11c)  V článku 63 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli ako minimum požadovať nahradenie osoby uvedenej v prvom pododseku, ak táto osoba koná v rozpore so svojimi povinnosťami podľa prvého pododseku.“

11d)  Článok 74 sa mení takto:

„1. Inštitúcie majú dôkladné mechanizmy v oblasti riadenia, ktoré zahŕňajú jasnú organizačnú štruktúru s náležite definovanými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy na identifikáciu, riadenie, monitorovanie a vykazovanie rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené, primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych administratívnych a účtovných postupov, ako aj politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho. Tieto politiky a postupy odmeňovania musia byť rodovo neutrálne.

2. Opatrenia, postupy a mechanizmy uvedené v odseku 1 sú úplné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík vlastných pre podnikateľský model a činností inštitúcie. Zohľadnia sa technické kritériá stanovené v článkoch 76 až 95.

3. EBA vydá usmernenia týkajúce sa opatrení, postupov a mechanizmov uvedených v odseku 1 v súlade odsekom 2. Rok po prijatí tejto smernice EBA vydá pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti usmernenia týkajúce sa rodovo neutrálnej politiky odmeňovania. Dva roky po uverejnení týchto usmernení a na základe informácií zhromaždených vnútroštátnymi príslušnými orgánmi vypracuje EBA správu o tom, ako úverové inštitúcie a investičné spoločnosti uplatňujú rodovo neutrálne politiky odmeňovania.“

12)  V článku 75 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Príslušné orgány zhromažďujú informácie zverejnené v súlade s kritériami na zverejňovanie informácií stanovenými v článku 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj informácie poskytnuté úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov a tieto informácie využívajú na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania. Príslušné orgány poskytnú tieto informácie orgánu EBA.“

13)  Článok 84 sa nahrádza takto:

„Článok 84Úrokové riziko vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie zaviedli interné systémy alebo používali štandardizovanú metodiku na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania aj čisté príjmy z úrokov z činností inštitúcie mimo obchodnej knihy.

2.  Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie zaviedli systémy na posudzovanie a monitorovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien kreditných rozpätí, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania aj čisté úrokové príjmy z činností inštitúcie mimo obchodnej knihy a ktoré nie sú vysvetlené rizikami uvedenými v odseku 1.

3.  Príslušné orgány môžu od inštitúcie požadovať, aby používala štandardizovanú metodiku uvedenú v odseku 1, ak interné systémy zavedené touto inštitúciou na účely hodnotenia rizík uvedených v odseku 1 nie sú uspokojivé. V takom prípade príslušné orgány zdôvodnia dotknutej inštitúcii svoje rozhodnutia.

4.  EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť na účely tohto článku zásady štandardizovanej metodiky, ktorú inštitúcie môžu použiť na účely hodnotenia rizík uvedených v odseku 1 vrátane konzervatívne kalibrovanej alternatívnej zjednodušenej štandardizovanej metodiky pre inštitúcie s celkovými aktívami do 5 miliárd EUR.

Orgán EBA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do [jeden rok po nadobudnutí účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

5.  Orgán EBA vydá usmernenia na spresnenie:

a)  kritérií pre hodnotenie interného systému inštitúcie pre riziká uvedené v odseku 1;

b)  kritérií pre identifikáciu, riadenie a zmierňovanie rizík inštitúcií uvedených v odseku 1;

c)  kritérií pre posúdenie a monitorovanie rizík uvedených v odseku 2 inštitúciami;

d)  kritérií pre určenie, ktoré interné systémy zavedené inštitúciami na účely odseku 1 nie sú uspokojivé, ako je uvedené v odseku 3;

Orgán EBA vydá tieto usmernenia do [jeden rok po nadobudnutí účinnosti].“

14)  V článku 85 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie zaviedli politiky a postupy na hodnotenie a riadenie expozície voči operačnému riziku vrátane rizika modelu a rizík vyplývajúcich z externého zabezpečovania, ako aj zriedkavo sa vyskytujúcich udalostí, ktoré majú veľmi vážne následky. Na účely týchto politík a postupov inštitúcie stanovia, v čom spočíva operačné riziko.“.

14a)  V článku 88 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

  „Členské štáty zabezpečia, aby riadiace orgány inštitúcie priebežne monitorovali úvery pre spriaznené strany a aby tieto úvery oznamovali príslušnému orgánu v prípade, že by mohli viesť ku konfliktu záujmov. Príslušné orgány majú právomoc zakázať alebo obmedziť takéto úvery.“

14b)  V článku 89 sa dopĺňa tento odsek:

„5a.  Komisia do 1. januára 2020 po konzultácii s EBA, EIOPA a ESMA preskúma, či sú informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) stále primerané – pričom zohľadní predchádzajúce posúdenia vplyvu, medzinárodné dohody a vývoj právnych predpisov v Únii – a či možno do odseku 1 doplniť ďalšie relevantné informácie.

Komisia do 30. júna 2020 podá na základe konzultácie s EBA, EIOPA a ESMA správu Európskemu parlamentu a Rade o posúdení uvedenom v odseku 5a a v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.“

14c)  Článok 91 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Inštitúcie vrátane finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností nesú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby členovia riadiaceho orgánu mali vždy dostatočne dobrú povesť a dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti na vykonávanie svojich povinností. ▌Členovia riadiaceho orgánu spĺňajú najmä požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 8.

b)  odseky 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„7. Riadiaci orgán musí mať primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby dokázal chápať činnosti inštitúcie vrátane hlavných rizík. Celkové zloženie riadiaceho orgánu odráža tiež primerane široký rozsah skúseností.“

„8. Každý člen riadiaceho orgánu koná čestne, bezúhonne a s nezávislým myslením s cieľom účinne posudzovať rozhodnutia vrcholového manažmentu a v prípade potreby k nim vznášať pripomienky a účinne vykonávať dohľad nad rozhodovaním vrcholového manažmentu a monitorovať ho. Táto požiadavka nesmie viesť k zákazu účasti členov pridružených spoločností alebo pridružených subjektov v riadiacom orgáne v jeho funkcii dohľadu.

c)  dopĺňa sa tento odsek:

„13a. Bez ohľadu na článok 13 ods. 1 môžu príslušné orgány podľa vlastného uváženia posúdiť, či inštitúcie dodržiavajú požiadavky podľa článku 91 ods. 1 až ods. 8 týkajúce sa riadiaceho orgánu v jeho funkcii dohľadu, a to pred vymenovaním alebo po vymenovaní jedného z jeho členov.“

15)  Článok 92 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa vypúšťa.

b)  v odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie pri zavádzaní a uplatňovaní politík celkového odmeňovania zahŕňajúcich mzdy a dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia pre kategórie zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie, vrátane vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za podstupovanie rizík, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov, ktorí dostávajú celkovú odmenu, na základe ktorej patria do rovnakej skupiny odmeňovania ako vrcholový manažment▐, dodržiavali nasledujúce zásady spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný ich veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností: “

ba)  v odseku 2 sa vkladá toto písmeno:

„aa) politika odmeňovania je rodovo neutrálna: ženy a muži budú rovnako odmeňovaní za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.“

bb)  vkladá sa tento odsek:

„2a. Tento článok ods. 2 a články 94 a 95 by sa mali uplatňovať bez toho, aby tým bolo dotknuté plné uplatňovanie práv uvedených v článku 153 ods. 5 ZFEÚ, všeobecné zásady vnútroštátneho zmluvného a pracovného práva, právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa týkajú práv a účasti akcionárov, a všeobecné povinnosti riadiacich orgánov dotknutej inštitúcie, ako aj prípadné práva sociálnych partnerov na uzatváranie a presadzovanie kolektívnych dohôd, a to v súlade s vnútroštátnym právom a zvyklosťami.“

16)  Článok 94 sa mení takto:

a)  v odseku 1 písm. l) sa bod i) sa nahrádza takto:

„i) akcií alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej inštitúcie z rovnocenných majetkových podielov; alebo nástrojov súvisiacich s akciami alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej inštitúcie z rovnocenných bezhotovostných nástrojov;“.

aa) v odseku 1 sa písmeno a) mení takto:

„m) významná časť pohyblivej zložky odmeňovania, a v každom prípade minimálne 40 %, sa odkladá na obdobie v dĺžke najmenej ▌ päť rokov a je riadne zosúladené s povahou podnikania, jeho rizikami a činnosťami dotknutého zamestnanca.

Nárok na vyplatenie odloženej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní. V prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá je obzvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60 % sumy. Dĺžka obdobia odkladu sa stanovuje v súlade s obchodným cyklom, povahou podnikania, jeho rizikami a činnosťami dotknutého zamestnanca;“

b)  dopĺňajú sa tieto odseky:

„3. Odchylne od odseku 1 zásady stanovené v písmenách l), m) a v písmene o) druhom pododseku sa neuplatňujú na:

a)  inštitúciu na individuálnom základe, ktorá môže takisto podliehať prudenciálnej konsolidácii alebo byť súčasťou bankovej skupiny a ktorej hodnota aktív je v priemere 8 miliárd EUR alebo menej v priebehu štvorročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho bežnému rozpočtovému roku;

b)  zamestnanca, ktorého ročná pohyblivá odmena nepresahuje 50 000 EUR a nepredstavuje viac než jednu štvrtinu celkovej ročnej odmeny zamestnanca.

Odchylne od písmena a) môže príslušný orgán rozhodnúť, že inštitúcie na individuálnom základe, ktoré môžu takisto podliehať prudenciálnej konsolidácii alebo byť súčasťou bankovej skupiny a ktorých celková hodnota aktív je nižšia ako prahová hodnota uvedená v písmene a), nepodliehajú odchýlke vzhľadom na povahu a rozsah ich činností, ich internú organizáciu alebo prípadne vlastnosti skupiny, do ktorej patria.

Odchylne od písmena b) môže príslušný orgán rozhodnúť, že na zamestnancov, ktorých ročná pohyblivá odmena je nižšia ako prahová hodnota, a na podiel uvedený v písmene b) sa nevzťahuje odchýlka z dôvodu vnútroštátnych špecifík trhu z hľadiska postupov odmeňovania alebo z dôvodu povahy zodpovednosti a pracovného profilu týchto zamestnancov.

4. Komisia do [štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] v úzkej spolupráci s orgánom EBA preskúma uplatňovanie odseku 3 a podá o ňom správu, ktorú prípadne s legislatívnym návrhom predloží Európskemu parlamentu a Rade.

5. Orgán EBA prijme usmernenia uľahčujúce vykonávanie odseku 3 a zabezpečujúce jeho jednotné uplatňovanie.“

17)  Článok 97 sa mení takto:

a)  V článku 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b);

b)  Vkladá sa tento nový odsek:

„4a. Príslušné orgány môžu prispôsobiť metodiky pre uplatňovanie postupu preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 s cieľom zohľadniť inštitúcie s podobným rizikovým profilom, ako napríklad podobným podnikateľským modelom alebo geografickým umiestnením expozícií. Takéto prispôsobené metodiky môžu zahŕňať referenčné a kvantitatívne ukazovatele orientované na riziko a nesmie byť nimi dotknutá povaha opatrení, ktorá je špecifická pre každú konkrétnu inštitúciu, uložených v súlade s článkom 104.

V prípade, že príslušné orgány používajú prispôsobené metodiky podľa tohto odseku, oznámia to EBA. EBA monitoruje postupy dohľadu a vydáva usmernenia s cieľom upresniť, ako sa majú posudzovať podobné rizikové profily na účely tohto odseku, a s cieľom zabezpečiť konzistentné a primerané uplatňovanie podobných metodík, ktoré sú prispôsobené konkrétnym inštitúciám, v celej Únii. Uvedené usmernenia sa prijímajú v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“

18)  Článok 98 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa vypúšťa písmeno j);

aa)  Vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:

„3a. So zreteľom na skúsenosti získané pri uplatňovaní usmernení uvedených v článku 395 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 EBA do... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa vypracuje metodická norma pre príslušné orgány, v ktorej sa stanoví vhodný súhrnný limit pre expozície voči subjektom tieňového bankovníctva, ktoré vykonávajú bankové činnosti mimo regulovaného rámca, ako aj jednotlivé limity pre expozície voči týmto subjektom.

Na účely tohto odseku EBA vypracuje vhodné kritériá na vymedzenie pojmu „subjekt tieňového bankovníctva“ ako podniku, ktorý vykonáva aspoň jednu alebo viaceré činnosti sprostredkovania úverov.

EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do [dátum].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

3b. Príslušné orgány monitorujú do 1. decembra 2021 komplexné štruktúrované finančné transakcie, ako sa uvádza v článku 449b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s cieľom identifikovať transakcie štruktúrované tak, aby potenciálne viedli k významným daňovým výhodám.

Oznámia Komisii všetky takéto identifikované transakcie, ktoré predstavujú riziko významných daňových výhod.“

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Preskúmaniu a hodnoteniu vykonanému príslušnými orgánmi podlieha expozícia inštitúcií voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností mimo obchodnej knihy. Opatrenia dohľadu sa vyžadujú aspoň v prípade inštitúcií, ktorých ekonomická hodnota vlastného imania uvedená v článku 84 ods. 1 klesne o viac ako 15 % ich kapitálu Tier 1 následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb, ako sa stanovuje v každom zo šiestich šokových scenárov dohľadu uplatňovaných na úrokové sadzby, alebo ak dochádza k veľkému poklesu čistého príjmu inštitúcie z úrokov v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb, ako je stanovené v ktoromkoľvek zo šokových scenárov dohľadu, ktoré sa uplatňujú na úrokové sadzby. Opatrenia dohľadu sa nemusia vykonávať, ak príslušné orgány na základe preskúmania a hodnotenia úrokového rizika dospejú k záveru, že inštitúcia nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností mimo obchodnej knihy a že riadenie úrokového rizika inštitúcie vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy je primerané.

Na účely tohto článku patrí medzi opatrenia dohľadu niektoré z týchto opatrení:

a)  opatrenia podľa článku 104 ods. 1 a článku 104a;

b)  spoločné modelovacie a parametrické predpoklady iné ako tie, ktoré sa zistili podľa odseku 5a písm. b), ktoré inštitúcie zohľadňujú vo svojom výpočte ekonomickej hodnoty vlastného imania podľa článku 84 ods. 1.“.

c)  vkladá sa tento odsek 5a:

„5a. Orgán EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť na účely odseku 5 tieto skutočnosti:

a)  šesť šokových scenárov dohľadu, ktoré sa majú uplatňovať na úrokové sadzby pre každú menu;

b)  spoločné modelovanie a parametrické predpoklady, ktoré inštitúcie zohľadnia pri svojom výpočte ekonomickej hodnoty vlastného imania podľa odseku 5;

c)  spoločné modelovacie a parametrické predpoklady, ktoré inštitúcie zohľadňujú vo svojom výpočte čistého príjmu z úrokov, a toho, čo predstavuje veľký pokles.

Orgán EBA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do [jeden rok po nadobudnutí účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

ca)  Vkladajú sa tieto odseky 7a, 7b a 7c:

„7a. S cieľom primerane uplatňovať požiadavky stanovené v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013 príslušné orgány v rámci preskúmania a hodnotenia na účely dohľadu podrobne uvádzajú, ako zohľadňujú veľkosť a rozsah obchodných činností inštitúcie, ako aj zložitosť rizík vyplývajúcich z obchodného modelu inštitúcie.

7b. Na účely odseku 3b tohto článku EBA do 1. júna 2021 vydá usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 s cieľom spresniť kvalitatívne a kvantitatívne kritériá a systémy merania na identifikáciu transakcií, ktoré sú štruktúrované tak, aby potenciálne priniesli významné daňové výhody.

7c. EBA prešetrí zavedenie technických kritérií pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, pokiaľ ide o riziká súvisiace s expozíciami voči činnostiam spojeným s cieľmi environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG), s cieľom posúdiť okrem iného možné zdroje a účinky takýchto rizík na inštitúcie, pričom zohľadní existujúcu správu inštitúcií o udržateľnosti, ako aj prácu na správe uvedenej v článku 501d písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Na účely prvého pododseku správa EBA obsahuje aspoň toto:

a)  vymedzenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu vrátane rizík súvisiacich s odpisovaním aktív v dôsledku regulačných zmien a kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a systémov merania, ktoré sú relevantné pre posúdenie takýchto rizík, ako aj metodiky na posúdenie, či takéto riziká môžu vzniknúť v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte a či by mohli mať podstatný a finančný vplyv na inštitúciu;

b)  či by významné koncentrácie konkrétnych expozícií voči kreditným rizikám mohli pre danú inštitúciu zvýšiť riziká súvisiace s ESG, fyzické riziká a riziká prechodu;

c)  opis postupov, ktoré inštitúcia môže použiť na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu;

d)  parametre a systémy merania, ktoré orgány dohľadu a inštitúcie môžu použiť na posúdenie vplyvu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu na poskytovanie úverov a finančné sprostredkovanie;

e)  či by bolo vhodné vypracovať osobitné kritériá pre stresové testovanie a výhľadovo orientovanú analýzu klimatických scenárov, pokiaľ ide o portfóliá regulovaných subjektov, s cieľom posudzovať ich riziká súvisiace so životným prostredím, fyzické riziká a riziká prechodu vrátane rizík súvisiacich s odpisovaním aktív v dôsledku regulačnej zmeny a so zosúladením úverových portfólií s klimatickými cieľmi na úrovni Únie.

EBA predloží správu o svojich zisteniach Komisii, Európskemu parlamentu a Rade do [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na základe tejto správy môže EBA v prípade potreby prijať usmernenia na zavedenie kritérií týkajúcich sa rizík súvisiacich s ESG pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ktoré zohľadňujú zistenia uvedené v správe EBA uvedenej v tomto odseku.“

19)  V článku 99 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

20)  Článok 103 sa vypúšťa.

21)  Článok 104 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1. Na účely článku 97, článku 98 ods. 4 a ods. 5, článku 101 ods. 4 a článku 102 a na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 575/2013 majú príslušné orgány aspoň tieto právomoci:

a)  požadovať od inštitúcií, aby mali dodatočné vlastné zdroje vo výške presahujúcej požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 podľa podmienok stanovených v článku 104a;

b)  požadovať posilnenie opatrení, postupov, mechanizmov a stratégií vykonávaných v súlade s článkami 73 a 74;

c)  požadovať od inštitúcií, aby predložili plán na obnovenie súladu s požiadavkami dohľadu podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a stanovili lehotu na jeho realizáciu vrátane jeho vylepšení, pokiaľ ide o rozsah a lehotu;

d)  požadovať od inštitúcií, aby uplatňovali špecifickú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje;

e)  obmedziť alebo limitovať obchodnú činnosť, operácie alebo siete inštitúcií alebo požadovať zastavenie činností, ktoré pre zdravie inštitúcie predstavujú nadmerné riziko;

f)  požadovať zníženie rizika spojeného s činnosťami, produktmi a systémami inštitúcií vrátane externe zabezpečovaných činností;

g)  požadovať od inštitúcií, aby obmedzili pohyblivú odmenu vyjadrenú ako percentuálny podiel z čistých príjmov, ak nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;

h)  požadovať od inštitúcií, aby využívali čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov;

i)  obmedziť alebo zakázať, aby inštitúcia rozdeľovala výnosy alebo vyplácala úroky akcionárom, spoločníkom alebo držiteľom nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak tento zákaz nepredstavuje prípad zlyhania inštitúcie;

j)  uložiť požiadavky na dodatočné alebo častejšie podávanie správ vrátane podávania správ o pozíciách týkajúcich sa kapitálu a likvidity;

k)  uložiť osobitné požiadavky na likviditu vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi aktívami a záväzkami;

l)  požadovať dodatočné zverejnenie iba na ad hoc základe.

2. Na účely odseku 1 písm. j) príslušné orgány môžu uložiť požiadavky na dodatočné alebo častejšie podávanie správ týkajúce sa inštitúcií len v prípade, ak informácie, ktoré sa majú podávať, nie sú duplicitné a je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 102 ods. 1 písm. a) a b) je splnená;

b)  príslušný orgán považuje za primerané uložiť tieto požiadavky na účely zhromaždenia dôkazov uvedených v článku 102 ods. 1 písm. b):

c)  dodatočné informácie sa požadujú počas trvania programu previerok v oblasti dohľadu inštitúcie v súlade s článkom 99.

Informácie, ktoré sa môžu požadovať od inštitúcií, sa považujú za duplicitné podľa prvého pododseku, ak príslušný orgán už má k dispozícii rovnaké alebo v podstate tie isté informácie, ak ich príslušný orgán môže vypracovať alebo získať inak, ako vyžadovať od inštitúcie ich oznámenie. Ak má príslušný orgán informácie k dispozícii v inom formáte alebo stupni podrobnosti než dodatočné informácie, ktoré sa oznamujú, príslušný orgán nepožaduje dodatočné informácie, ak tento iný formát alebo stupeň podrobnosti nebránia vo vypracovaní v podstate podobných informácií.“

b)  odsek 3 sa vypúšťa.

22)  Vkladajú sa tieto články 104a, 104b a 104c:

„Článok 104aDodatočná požiadavka na vlastné zdroje

1.  Príslušné orgány ukladajú dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje uvedenú v článku 104 ods. 1 písm. a) ▌, ak na základe preskúmaní vykonaných v súlade s článkami 97 a 101 zistia v konkrétnej inštitúcii ktorúkoľvek z týchto situácií:

a)  inštitúcia je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, na ktoré sa nevzťahujú alebo sa nedostatočne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje stanovené v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa spresňuje v odseku 2;

b)  inštitúcia nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 tejto smernice alebo v článku 393 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a samotné uplatnenie iných správnych opatrení alebo opatrení v oblasti dohľadu nemusí byť dostatočné na to, aby dostatočne zlepšilo opatrenia, postupy, mechanizmy a stratégie v primeranom čase;

c)  úpravy uvedené v článku 98 ods. 4 sa považujú za nedostatočné na to, aby umožnili inštitúcii za normálnych trhových podmienok predať alebo hedžovať svoje pozície v krátkom čase bez privodenia si významných strát;

d)  z hodnotenia vykonaného v súlade s článkom 101 ods. 4 vyplýva, že nesplnenie požiadaviek, ktoré sa týkajú uplatňovania povoleného prístupu, bude mať pravdepodobne za následok nedostatočné požiadavky na vlastné zdroje;

e)  inštitúcia opakovane nezavedie alebo nezachová primeranú úroveň dodatočných vlastných zdrojov stanovenú v článku 104b ods. 1;

ea)  iné situácie v jednotlivých inštitúciách, ktoré príslušný orgán považuje za vyvolávajúce závažné obavy z hľadiska dohľadu.

Príslušné orgány ukladajú dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje uvedenú v článku 104 ods. 1 písm. a) na krytie rizika, ktoré je vyvolané činnosťami jednotlivých inštitúcií, vrátane rizík odrážajúcich vplyv určitých obchodných modelov alebo vývoja na trhu na rizikový profil konkrétnej inštitúcie.

2.  Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizika považujú za riziká alebo prvky rizika, ktoré nie sú kryté alebo sú nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje stanovenými v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 iba vtedy, ak sú výška, druhy a rozmiestnenie kapitálu, ktoré príslušný orgán považuje za primerané pri zohľadnení preskúmania posúdenia orgánom dohľadu, ktoré vykonali inštitúcie v súlade s článkom 73 prvým odsekom, vyššie ako požiadavky na vlastné zdroje inštitúcie stanovené v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Na účely prvého pododseku kapitál, ktorý sa považuje za primeraný, kryje všetky závažné riziká alebo prvky takýchto rizík, na ktoré sa nevzťahuje alebo vzťahuje len nedostatočne požiadavka na vlastné zdroje. Toto môže zahŕňať riziká alebo prvky rizík, ktoré sú výslovne vyňaté z požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Medzi ne môžu patriť:

a)  závažné riziká špecifické pre inštitúciu alebo prvky takýchto rizík, ktoré sú výslovne vyňaté z požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  závažné riziká špecifické pre inštitúciu alebo prvky takýchto rizík, ktoré sa potenciálne podcenili aj napriek tomu, že sa splnili príslušné požiadavky stanovené v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Príslušné orgány posúdia riziká, ktorým je inštitúcia vystavená, pričom zohľadnia konkrétny rizikový profil každej jednotlivej inštitúcie. Riziká alebo prvky rizík uvedené v odseku 1a nezahŕňajú riziká, pre ktoré táto smernica alebo nariadenie (EÚ) č. 575/2013 stanovujú prechodné zaobchádzanie, alebo riziká, ktoré podliehajú ustanoveniam o zachovaní predchádzajúceho stavu.

Úrokové riziko vyplývajúce z neobchodných pozícií sa môže považovať za závažné, ak nastane prípad uvedený v článku 98 ods. 5, pokiaľ príslušný orgán pri vykonávaní postupu preskúmania a hodnotenia v oblasti dohľadu nedospeje k záveru, že inštitúcia nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností mimo obchodnej knihy a že riadenie úrokového rizika inštitúcie vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy je primerané.

3.  Príslušné orgány určia výšku dodatočných vlastných zdrojov požadovaných podľa článku 104 ods. 1 písm. a) ako rozdiel medzi kapitálom považovaným za primeraný podľa odseku 2 a požiadavkami na vlastné zdroje stanovenými v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.  Príslušné orgány požadujú od inštitúcií, aby splnili dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje uvedenú v článku 104 ods. 1 písm. a) ▌vlastnými zdrojmi, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  ▌tri štvrtiny dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje sú splnené kapitálom Tier 1;

b)  ▌tri štvrtiny kapitálu Tier 1 sa skladajú z kapitálu CET 1.

Odchylne od prvého pododseku môže príslušný orgán od inštitúcie požadovať, aby v prípade potreby splnila jeho dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje s vyšším podielom kapitálu Tier 1 alebo vlastného kapitálu Tier 1 pri zohľadnení osobitných okolností tejto inštitúcie.

Vlastné zdroje používané na splnenie dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje uvedenej v článku 104 ods. 1 písm. a) sa nepoužívajú na splnenie akejkoľvek z požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo požiadavky na kombinovaný vankúš podľa vymedzenia v článku 128 ods. 6 tejto smernice alebo usmernenia pre dodatočné vlastné zdroje uvedené v článku 104b.

Odchylne od tretieho pododseku vlastné zdroje použité na splnenie dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje uvedenej v článku 104 ods. 1 písm. a) uloženej príslušnými orgánmi na riešenie rizík alebo prvkov rizík, na ktoré sa dostatočne nevzťahuje článok 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa môžu použiť na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš uvedenej v článku 128 ods. 6 tejto smernice.

5.  Príslušný orgán ▌písomne odôvodní každej inštitúcii rozhodnutie uložiť jej dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje podľa článku 104 ods. 1 písm. a) minimálne poskytnutím jasného obrazu o úplnom posúdení prvkov uvedených v odsekoch 1 až 4. Toto zahŕňa v prípade stanovenom v odseku 1 písm. d) osobitné odôvodnené stanoviská, pre ktoré sa uloženie kapitálových usmernení už nepovažuje za dostatočné.

Článok 104bUsmernenie pre dodatočné vlastné zdroje

1.  Podľa stratégií a postupov uvedených v článku 73 a po konzultácii s príslušným orgánom inštitúcie určia primeranú úroveň vlastných zdrojov, s ktorou je príslušný orgán spokojný a ktorá je dostatočne vysoko nad úrovňou požiadaviek stanovených v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v tejto smernici vrátane dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje uložených príslušnými orgánmi v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. a), a to aj s cieľom zabezpečiť, aby vlastné zdroje inštitúcie mohli absorbovať potenciálne straty zistené na základe stresového testovania orgánu dohľadu uvedeného v článku 100, a to bez toho, aby došlo k porušeniu:

a)   minimálnej pevne stanovenej úrovne vlastných zdrojov stanovenej príslušnými orgánmi, ak príslušné orgány môžu zohľadniť dôveryhodné opatrenia v oblasti riadenia a dynamické úpravy súvahy, ktoré sa môžu uskutočniť počas prognózovaného obdobia; alebo

b)  ▌požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje uložených príslušnými orgánmi v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. a), ak príslušné orgány zohľadnia dôveryhodné opatrenia v oblasti riadenia a dynamické úpravy súvahy, ktoré sa môžu uskutočniť počas prognózovaného obdobia.

2.  Príslušné orgány pravidelne preskúmavajú úroveň vlastných zdrojov stanovených každou inštitúciou v súlade s odsekom 1, pričom zohľadňujú výsledok preskúmaní a hodnotení vykonaných v súlade s článkami 97 a 101 vrátane výsledkov stresových testov uvedených v článku 100.

3.  Príslušné orgány oznámia inštitúciám výsledok preskúmania stanoveného v odseku 2, ako aj usmernenie dohľadu pre vlastné zdroje stanovené v súlade s odsekom 1.

4a.  Vlastné zdroje používané na splnenie úrovne dodatočných vlastných zdrojov podľa odseku 1 tohto článku sa nepoužívajú na splnenie akejkoľvek z požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadaviek článku 104a tejto smernice alebo požiadaviek na kombinovaný vankúš podľa vymedzenia v článku 128 ods. 6 tejto smernice.

5.  Inštitúcia, ktorá nesplní očakávania stanovené v odseku 3, nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 141.

5a.  EBA preskúma uplatňovanie tohto článku vrátane odseku 1 písm. a) a odseku 1 písm. b) a odseku 1 písm. b) a podá o ňom správu Komisii do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Na základe tejto správy Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.

Článok 104cSpolupráca s orgánmi pre riešenie krízových situácií

1.  Príslušné orgány konzultujú orgány pre riešenie krízových situácií pred určením každej dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje uvedenej v článku 104 ods. 1 písm. a), a to pred tým, než sa inštitúciám oznámi prípadné očakávanie úprav úrovne vlastných zdrojov v súlade s článkom 104b. Príslušné orgány poskytujú na tieto účely orgánom pre riešenie krízových situácií všetky dostupné informácie.

2.  Príslušné orgány informujú príslušné orgány pre riešenie krízových situácií o dodatočnej požiadavke na vlastné zdroje uloženej inštitúciám podľa článku 104 ods. 1 písm. a) a o prípadnom očakávaní úpravy úrovne vlastných zdrojov oznámenom inštitúciám v súlade s článkom 104b.“.

23)  V článku 105 sa vypúšťa písmeno d).

24)  V článku 108 sa vypúšťa odsek 3.

25)  V článku 109 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2. Príslušné orgány požadujú od materských spoločností a dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby spĺňali povinnosti stanovené v oddiele II tejto kapitoly na konsolidovanom alebo na subkonsolidovanom základe, aby sa zabezpečilo, že opatrenia, postupy a mechanizmy požadované v oddiele II tejto kapitoly sú konzistentné a dobre integrované a že je možné poskytovať akékoľvek údaje a informácie, ktoré sú relevantné na účely dohľadu. Musí sa nimi zabezpečiť najmä to, aby materské spoločnosti a dcérske spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali tieto opatrenia, postupy a mechanizmy vo svojich dcérskych spoločnostiach, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje vrátane tých, ktoré sú zriadené v offshore finančných centrách. Tieto opatrenia, postupy a mechanizmy sú takisto konzistentné a dobre integrované a tieto dcérske spoločnosti sú schopné poskytovať akékoľvek údaje a informácie, ktoré sú relevantné na účely dohľadu. Dcérske podniky, ktoré nie sú predmetom tejto smernice, musia dodržiavať svoje sektorové požiadavky na individuálnej úrovni.

3. Povinnosti vyplývajúce z oddielu II tejto kapitoly týkajúce sa dcérskych spoločností, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, sa neuplatňujú, ak materská inštitúcia v EÚ môže príslušným orgánom preukázať, že uplatňovanie oddielu II je podľa zákonov tretej krajiny, v ktorej je zriadená dcérska spoločnosť, nezákonné.

3a. Na účely odseku 2 EBA na základe konzultácií s ESMA vypracuje návrh regulačných predpisov so zreteľom na praktické aspekty uplatňovania pravidiel odmeňovania podľa tejto smernice pre dcérske podniky, ktoré nie sú predmetom tejto smernice.

S prihliadnutím na veľkosť inštitúcií, ich vnútornú organizáciu a povahu, rozsah a zložitosť ich činností, ako aj na skutočnosť, že osobitné sektorové právne predpisy majú prednosť tam, kde osobitné požiadavky tejto smernice môžu byť v rozpore so sektorovými požiadavkami, tieto návrhy regulačných predpisov spresňujú kvalitatívne a primerané kvantitatívne kritériá na identifikáciu kategórií osôb zodpovedných za podstupovanie rizík na úrovni skupiny, ako aj tried nástrojov, ktoré odrážajú rizikový profil skupiny.

V tejto súvislosti EBA na základe konzultácie s ESMA posúdi a v prípade potreby zmení existujúce regulačné technické predpisy o kritériách na určenie kategórií zamestnancov, ktorých profesijné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie podľa článku 92 ods. 2 tejto smernice.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

26)  Článok 113 sa nahrádza takto:

„Článok 113Spoločné rozhodnutia o prudenciálnych požiadavkách špecifických pre inštitúcie

1.  Orgán konsolidovaného dohľadu a príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej inštitúcie v EÚ alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ v členskom štáte vyvinú v rámci svojich právomocí maximálne úsilie na prijatie spoločného rozhodnutia:

a)  o uplatnení článkov 73 a 97 na určenie primeranosti konsolidovanej úrovne vlastných zdrojov držaných skupinou inštitúcií so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a požadovanej úrovne vlastných zdrojov na uplatnenie článku 104 ods. 1 písm. a) na každý subjekt v skupine inštitúcií a na konsolidovanom základe;

b)  o opatreniach na riešenie akýchkoľvek podstatných záležitostí a podstatných zistení týkajúcich sa dohľadu nad likviditou vrátane tých, ktoré sa týkajú primeranosti organizácie a zaobchádzania s rizikami podľa požiadaviek článku 86, a ktoré sa týkajú potreby požiadaviek na likviditu pre jednotlivé inštitúcie v súlade s článkom 105 tejto smernice;

1a.  Orgán konsolidovaného dohľadu informuje príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ v členskom štáte o každom očakávaní úprav konsolidovanej úrovne vlastných zdrojov v súlade s článkom 104b ods. 3.

2.  Spoločné rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa dosiahnu:

a)  na účely odseku 1 písm. a) do štyroch mesiacov po tom, čo orgán konsolidovaného dohľadu predloží správu obsahujúcu posúdenie rizika skupiny inštitúcií v súlade s článkom 104a ostatným dotknutým príslušným orgánom;

b)  na účely odseku 1 písm. b) do štyroch mesiacov po tom, čo orgán konsolidovaného dohľadu predloží správu obsahujúcu hodnotenie profilu rizika likvidity skupiny inštitúcií v súlade s článkami 86 a 105;

c)  na účely odseku 1 písm. c) do štyroch mesiacov po tom, čo orgán konsolidovaného dohľadu predloží správu obsahujúcu posúdenie rizika skupiny inštitúcií v súlade s článkom 104b.

V spoločných rozhodnutiach sa takisto náležite uváži posúdenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonajú dotknuté príslušné orgány v súlade s článkami 73, 97, 104a a 104b.

Spoločné rozhodnutia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú uvedené v dokumentoch, ktoré obsahujú ich plné odôvodnenie, a orgán konsolidovaného dohľadu ich poskytne materskej inštitúcii v EÚ. V prípade nezhody sa orgán konsolidovaného dohľadu na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných dotknutých príslušných orgánov poradí s EBA. Orgán konsolidovaného dohľadu sa môže radiť s EBA z vlastného podnetu.

3.  V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov neprijme v lehotách uvedených v odseku 2, rozhodnutie o uplatňovaní článkov 73, 86 a 97, článku 104 ods. 1 písm. a), článku 104b a článku 105 prijme orgán konsolidovaného dohľadu na konsolidovanom základe po dôkladnom zvážení posúdenia rizík dcérskych spoločností, ktoré vykonali dotknuté príslušné orgány. Ak na konci obdobia uvedeného v odseku 2 ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec orgánu EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, orgán konsolidovaného dohľadu odloží prijatie svojho rozhodnutia a počká na akékoľvek rozhodnutie, ktoré môže EBA prijať v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a svoje rozhodnutie prijme v súlade s rozhodnutím EBA. Lehoty uvedené v odseku 2 sa považujú v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 za lehoty na zmierenie. Orgán EBA prijme rozhodnutie v lehote jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu EBA po uplynutí tohto štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.

Rozhodnutie o uplatnení článkov 73, 86 a 97, článku 104 ods. 1 písm. a), článku 104b a článku 105 prijímajú dotknuté príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie v EÚ alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe po náležitom uvážení stanovísk a výhrad, ktoré vyjadril orgán konsolidovaného dohľadu. Ak na konci niektorej z lehôt uvedených v odseku 2 ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov predložil vec orgánu EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, príslušné orgány odložia prijatie rozhodnutia a počkajú na akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijme EBA v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, pričom rozhodnutie, ktoré prijmú, bude v súlade s rozhodnutím EBA. Lehoty uvedené v odseku 2 sa v zmysle uvedeného nariadenia považujú za lehoty na zmierenie. Orgán EBA prijme rozhodnutie v lehote jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu EBA po uplynutí tohto štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.

Rozhodnutia sú uvedené v dokumente, ktorý obsahuje ich plné odôvodnenie a v ktorom je zohľadnené posúdenie rizika, stanoviská a výhrady ostatných príslušných orgánov vyjadrené v lehote uvedenej v odseku 2. Tento dokument poskytne orgán konsolidovaného dohľadu všetkým dotknutým príslušným orgánom a materskej inštitúcii v EÚ.

Ak sa uskutočnili konzultácie s EBA, všetky príslušné orgány zvážia jeho odporúčania a vysvetlia akékoľvek významné odchýlky od týchto odporúčaní.

4.  Spoločné rozhodnutia uvedené v odseku 1 a rozhodnutia, ktoré príslušné orgány prijali v prípade neexistencie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3, uznávajú príslušné orgány v dotknutých členských štátoch za rozhodujúce a uplatňujú ich.

Spoločné rozhodnutia uvedené v odseku 1 a akékoľvek rozhodnutie prijaté v prípade, ak neexistuje spoločné rozhodnutie v súlade s odsekom 3, sa aktualizujú každoročne alebo vo výnimočných prípadoch, keď príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ predloží orgánu konsolidovaného dohľadu písomnú a náležite odôvodnenú žiadosť o aktualizáciu rozhodnutia o uplatnení článku 104 ods. 1 písm. a), článku 104b a článku 105. V druhom uvedenom prípade môže k aktualizácii dôjsť na dvojstrannom základe medzi orgánom konsolidovaného dohľadu a príslušným orgánom, ktorý predložil žiadosť.

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania spoločného rozhodovania uvedeného v tomto článku orgán EBA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov so zreteľom na uplatňovanie článkov 73, 86 a 97, článku 104 ods. 1 písm. a), článku 104b a článku 105, aby sa uľahčilo prijímanie spoločných rozhodnutí.

Orgán EBA predloží Komisii tento návrh vykonávacích technických predpisov do 1. júla 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

27)  V prvom pododseku článku 116 sa pridáva táto veta:

„Kolégiá orgánov dohľadu sa takisto zriadia, ak všetky dcérske spoločnosti materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ sa nachádzajú v tretej krajine.“

27a)  V článku 117 sa dopĺňa tento odsek:

„4a. Príslušné orgány, finančné spravodajské jednotky a orgány poverené verejnou povinnosťou dohľadu nad povinnými subjektmi uvedenými v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 smernice (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o súlad s touto smernicou, úzko spolupracujú v rámci svojich príslušných právomocí a poskytujú si navzájom informácie, ktoré sú podľa tejto smernice, nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a podľa smernice (EÚ) 2015/849 na tento účel relevantné.“

28)  V článku 119 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. S výhradou článku 21a členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zahrnutie finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností do konsolidovaného dohľadu.“

29)  V článku 120 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. V prípade, že sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnocenné ustanovenia podľa tejto smernice a podľa smernice 2009/138/ES, najmä so zreteľom na rizikovo orientovaný dohľad, orgán konsolidovaného dohľadu môže po dohode s orgánom dohľadu nad skupinou v sektore poisťovníctva uplatniť vo vzťahu k tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len ustanovenia tejto smernice týkajúce sa najvýznamnejšieho finančného sektora podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES.“.

29 a)  V článku 125 sa vkladá tento odsek:

„1a. Ak je podľa článku 111 orgán konsolidovaného dohľadu vykonávajúci dohľad nad skupinou s materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou iný ako koordinátor určený v súlade s článkom 10 smernice 2002/87/ES, obidva orgány spolupracujú na účely uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) 575/2013 na konsolidovanom základe. S cieľom uľahčiť a zaviesť účinnú spoluprácu orgán konsolidovaného dohľadu a koordinátor uzatvoria písomné dohody o koordinácii a spolupráci.

29 b)  Článok 129 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

Členský štát, ktorý sa rozhodne uplatniť takéto oslobodenie, oznámi túto skutočnosť ESRB. ESRB v súlade s tým postúpi v stanovenom časovom rámci oznámenia Komisii, EBA a príslušným a určeným orgánom dotknutých členských štátov.“

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Inštitúcie nesmú používať vlastný kapitál Tier 1, ktorý držia, aby splnili požiadavku podľa odseku 1 tohto článku, na účely splnenia akýchkoľvek požiadaviek podľa článku 104, článku 104a alebo usmernenia podľa článku 104b.

29c)  Článok 130 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

Členský štát, ktorý sa rozhodne uplatniť takéto oslobodenie, oznámi túto skutočnosť ESRB. ESRB v súlade s tým postúpi v stanovenom časovom rámci oznámenia Komisii, EBA a príslušným a určeným orgánom dotknutých členských štátov.“

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„Inštitúcie musia spĺňať požiadavku podľa odseku 1 s vlastným kapitálom Tier 1, ktorý dopĺňa akýkoľvek vlastný kapitál Tier 1, ktorý držia na účely splnenia požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadavky na udržiavanie vankúša na zachovanie kapitálu podľa článku 129 tejto smernice a akejkoľvek požiadavky podľa článku 104a a článku 104b tejto smernice.

30)  ▌Článok 131 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Členské štáty určia orgán poverený určovaním na konsolidovanom základe – globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a na individuálnom subkonsolidovanom, prípadne konsolidovanom základe inak systémovo významných inštitúcií (O-SII), ktorým bolo udelené povolenie v ich vlastnej jurisdikcii. Uvedeným orgánom je príslušný orgán alebo určený orgán. Členské štáty môžu určiť viac ako jeden orgán.

G-SII je:

a)   skupina vedená materskou inštitúciou v EÚ, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ; alebo

b)   inštitúcia, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ.

O-SII môže byť buď skupina vedená materskou inštitúciou v EÚ, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo inštitúcia.“.

b)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„EBA po konzultácii s ESRB vypracuje návrh regulačných technických predpisov o kritériách na určenie podmienok uplatňovania tohto odseku v súvislosti s posúdením O-SII a metodike návrhu a kalibrácie mier vankúša. V týchto regulačných technických predpisoch sa zohľadnia medzinárodné rámce pre domáce systémovo významné inštitúcie, ako aj špecifiká Únie a vnútroštátne špecifiká.

EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 30. júna 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Príslušný orgán alebo určený orgán môžu od každej O-SII požadovať, aby na konsolidovanom, prípadne subkonsolidovanom alebo individuálnom základe, udržiavala vankúš pre O-SII do výšky 3 % vypočítanej celkovej rizikovej expozície, ktorý je tvorený vlastným kapitálom Tier 1 a dopĺňa ho; a to so zreteľom na kritériá na určenie inak systémovo významných inštitúcií.“

d)  vkladá sa tento odsek 5a:

„5a. Príslušný orgán alebo určený orgán môžu vyžadovať vankúš pre O-SII vyšší ako 3 % vypočítanej celkovej rizikovej expozície, a to pod podmienkou, že to schváli Komisia.

ESRB v lehote dvoch mesiacov od oznámenia podľa odseku 7 predloží Komisii stanovisko k otázke, či sa vankúš pre O-SII považuje za primeraný. Aj EBA môže Komisii predložiť svoje stanovisko týkajúce sa vankúša, a to v súlade s článkom 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Komisia v lehote dvoch mesiacov od oznámenia pri zohľadnení stanovísk ESRB a EBA – ak sú relevantné – prijme vykonávajúci akt, ktorým sa príslušný orgán alebo určený orgán oprávňuje na prijatie navrhovaného opatrenia, pokiaľ je presvedčená, že vankúš pre O-SII nevedie k neprimeraným negatívnym účinkom na celý finančný systém alebo jeho časti v iných členských štátoch alebo v celej Únii, ktoré vytvárajú prekážku riadneho fungovaniu vnútorného trhu.

e)  v odseku 7 sa úvodná časť nahrádza takto:

„7. Príslušný orgán alebo určený orgán pred stanovením alebo úpravou vankúša pre O-SII oznámi tento zámer ESRB jeden mesiac pred uverejnením rozhodnutia uvedeného v odseku 5. ESRB poskytne oznámenia v stanovenom časovom rámci Komisii, EBA a príslušným a určeným orgánom členských štátov. V uvedenom oznámení sa podrobne opíše:“

f)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Bez toho, aby bol dotknutý článok 133 a odsek 5 tohto článku, v prípade, že O-SII je dcérskou spoločnosťou G-SII alebo O-SII, ktorá je materskou inštitúciou v EÚ alebo podlieha vankúšu pre O-SII na konsolidovanom základe, úroveň vankúša, ktorá sa vzťahuje na O-SII na individuálnej alebo subkonsolidovanej úrovni, nepresiahne nižšiu z týchto hodnôt:

a) suma vyššej z mier vankúša pre G-SII alebo O-SII, ktorá sa vzťahuje na skupinu na konsolidovanej úrovni, a 1% celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b) 3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo miera, ktorej uplatnenie na skupinu na konsolidovanej úrovni podľa odseku 5a povolila Komisia.“

g)  odsek 9 sa nahrádza takto:

„9. Existuje ▌päť podkategórií G-SII. Najnižšia hraničná úroveň a hraničné úrovne medzi jednotlivými podkategóriami sa určia na základe skóre určenom pomocou metodiky na určovanie. Hraničné skóre medzi susednými podkategóriami sa vymedzí jednoznačne a v súlade so zásadou, že dochádza ku konštantnému lineárnemu zvýšeniu systémového významu medzi jednotlivými podkategóriami, čo vedie k lineárnemu zvýšeniu v rámci požiadavky na dodatočný vlastný kapitál Tier 1, s výnimkou najvyššej podkategórie. Systémový význam je na účely tohto odseku predpokladaný vplyv na celosvetový finančný trh vyvolaný ťažkosťami G-SII. Najnižšej podkategórii sa priradí vankúš pre systémovo významnú inštitúciu na úrovni 1 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vankúš priradený ku každej podkategórii sa zvýši postupne o 0,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a to až do štvrtej podkategórie vrátane. Najvyššia podkategória vankúša pre G-SII sa podriadi vankúšu na úrovni 3,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Ak sa inštitúcia zaradí do najvyššej podkategórie vankúša pre G-SII, okamžite sa pridá nová podkategória. Vankúš sa zvyšuje v prípade každej nasledujúcej podkategórie postupne o 1 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

h)  odsek 12 sa nahrádza takto:

„12. Príslušný orgán alebo určený orgán oznámi ESRB názvy G-SII a O-SII a príslušné podkategórie, do ktorých sú G-SII zaradené. ESRB oznámenia v stanovenom časovom rámci poskytne Komisii a EBA a uverejní ich názvy. Príslušné orgány alebo určené orgány uverejnia podkategóriu, do ktorej je G-SII zaradená.

Príslušný orgán alebo určený orgán každoročne preskúmajú určenie G-SII a O-SII a zaradenie globálnych systémovo významných inštitúcií do príslušných podkategórií a oznámia výsledok dotknutej systémovo významnej inštitúcii, ESRB, ktorá výsledky v stanovenom časovom rámci poskytne Komisii a EBA. Príslušný orgán alebo určený orgán uverejní aktualizovaný zoznam určených systémovo významných inštitúcií a uverejní podkategóriu, do ktorej je každá určená G-SII zaradená.

i)  odsek 13 sa nahrádza takto:

13. Systémovo významné inštitúcie nepoužívajú vlastný kapitál Tier 1 udržiavaný na splnenie požiadaviek podľa odsekov 4 a 5 s cieľom splniť akúkoľvek požiadavku podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkov 129 a 130 tejto smernice, ako aj akúkoľvek požiadavku podľa článkov 102 a 104 tejto smernice.

j)  odsek 14 sa nahrádza takto:

„14. Ak skupina na konsolidovanom základe podlieha vankúšu pre G-SII aj vankúšu pre O-SII uplatňuje sa vyšší z vankúšov.

V prípade, že inštitúcia na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe podlieha vankúšu pre O-SII a vankúšu na krytie systémového rizika podľa článku 133, uplatní sa súčet týchto dvoch.

V prípade, že inštitúcia na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe podlieha vankúšu pre G-SII, vankúšu pre O-SII a vankúšu na krytie systémového rizika podľa článku 133, uplatňuje sa súčet týchto položiek:

a) vankúša, ktorý je väčší z týchto: vankúš pre G-SII alebo vankúš pre O-SII;

b) vankúša na krytie systémového rizika podľa článku 133.“

30a)  Článok 133 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Každý členský štát môže zaviesť vankúš vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre finančný sektor alebo jeden alebo viac podsektorov uvedeného sektora pri všetkých expozíciách alebo ich podsúbore s cieľom predísť ▌systémovým alebo makroprudenciálnym rizikám, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a článok 131 tejto smernice, a zmierniť ich, a to v zmysle rizika narušenia finančného systému s potenciálnymi vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný systém a reálne hospodárstvo v konkrétnom členskom štáte.

b)  odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3. Na účely odseku 1 tohto článku možno od inštitúcií požadovať, aby okrem vlastného kapitálu Tier 1, ktorý udržiavajú na účely splnenia požiadaviek na vlastné zdroje podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, udržiavali vankúš vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika na základe expozícií, na ktoré sa uplatňuje vankúš na krytie systémového rizika v súlade s odsekom 8 tohto článku na individuálnom, konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe, a to podľa potreby v súlade s prvou časťou hlavy II uvedeného nariadenia.

Celková miera vankúša na krytie systémového rizika inštitúcie sa vypočíta a vyjadrí v percentách ako súčet súm uvedených v písmenách a) a b) vydelený hodnotou uvedenou v písmene c):

a) vankúš na krytie systémového rizika uplatňovaný na všetky expozície pre všetky inštitúcie alebo, ak je to relevantné, na všetky expozície pre podsúbory inštitúcií;

b) vankúš na krytie systémového rizika uplatňovaný na expozície voči jednotlivým sektorom alebo podsektorom; a

c) celková hodnota rizikovej expozície vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Dotknutý príslušný orgán alebo určený orgán môže od inštitúcií požadovať, aby udržiavali vankúš na krytie systémového rizika na individuálnej, konsolidovanej alebo subkonsolidovanej úrovni. Vankúš na krytie systémového rizika sa uplatňuje na riziká, na ktoré sa nevzťahuje vankúš pre G-SII alebo vankúš pre O-SII, v súlade s článkom 131.

4. Inštitúcie nepoužijú vlastný kapitál Tier 1 udržiavaný na účely splnenia požiadavky podľa odseku 3, aby splnili všetky požiadavky podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkov 129, 130 a 131 tejto smernice a všetky požiadavky podľa článkov 102, 104, 104a a usmernenia podľa článku 104b tejto smernice.

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Ak je inštitúcia súčasťou skupiny alebo podskupiny, do ktorej patrí G-SII alebo O-SII, uvedená inštitúcia sa nepovažuje, na individuálnom základe, za podliehajúcu požiadavke na kombinovaný vankúš, ktorej úroveň je nižšia ako súčet vankúša na zachovanie kapitálu a proticyklického kapitálového vankúša a nižšia ako súčet vankúša pre inak systémovo významnú inštitúciu a vankúša na krytie systémového rizika uplatniteľných na inštitúciu na individuálnom základe.

d)  odsek 9 sa nahrádza takto:

9.  Vankúš na krytie systémového rizika sa vzťahuje na všetky inštitúcie alebo jednu alebo viac podsúbory týchto inštitúcií, vo vzťahu ku ktorým sú orgány dotknutého členského štátu v súlade s touto smernicou príslušné, pričom sa určí na základe postupných alebo urýchlených úprav . Môžu sa zaviesť rôzne požiadavky pre rôzne podsúbory sektora, sektorové expozície alebo prípadne pre podsúbory sektorovej expozície. Vankúš na krytie systémového rizika sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú kryté rámcom stanoveným v článku 131.

e)  odsek 1 sa mení takto:

i)  úvodná časť sa nahrádza takto:

„11. Príslušný orgán alebo určený orgán pred stanovením alebo úpravou miery vankúša na krytie systémového rizika do úrovne 3 % oznámi tento zámer ESRB jeden mesiac pred uverejnením rozhodnutia uvedeného v odseku 16. ESRB poskytne oznámenia v stanovenom časovom rámci Komisii, EBA a príslušným a určeným orgánom dotknutých členských štátov. Ak sa vankúš vzťahuje na expozície umiestnené v tretích krajinách, príslušný orgán alebo určený orgán tiež informujú ESRB. ESRB postúpi oznámenie orgánom dohľadu týchto tretích krajín. V uvedenom oznámení sa podrobne opíše:“

ii)  písmeno e) sa vypúšťa.

f)  odsek 12 sa mení takto:

i)  úvodná časť sa nahrádza takto:

„12. Príslušný orgán alebo určený orgán pred stanovením alebo úpravou miery vankúša na krytie systémového rizika nad 3 % túto skutočnosť oznámia ESRB. ESRB oznámenia v stanovenom časovom rámci poskytne Komisii, EBA a príslušným a určeným orgánom dotknutých členských štátov. Ak sa vankúš vzťahuje na expozície umiestnené v tretích krajinách, príslušný orgán alebo určený orgán tiež informujú ESRB. ESRB postúpi oznámenie orgánom dohľadu týchto tretích krajín. V uvedenom oznámení sa podrobne opíše:“

ii)  písmeno e) sa vypúšťa.

g)  odsek 14 sa nahrádza takto:

„14.Ak je jedna časť finančného sektora dcérskou spoločnosťou, ktorej materská spoločnosť je zriadená v inom členskom štáte, príslušný orgán alebo určený orgán to oznámi orgánom tohto členského štátu a Komisii a ESRB. Komisia a ESRB v lehote 30 pracovných dní od oznámenia vydajú odporúčanie týkajúce sa opatrení prijatých v súlade s týmto odsekom. V prípade nesúhlasu orgánov a negatívneho odporúčania Komisie, ako aj ESRB sa môže určený orgán obrátiť na EBA a požiadať o jej pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Prijatie rozhodnutia o stanovení vankúša pre tieto expozície sa odloží dovtedy, kým EBA neprijme rozhodnutie.“

h)  V odseku 15 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„15. ESRB v lehote 30 pracovných dní od oznámenia podľa odseku 12 predloží Komisii stanovisko k otázke, či sa vankúš na krytie systémového rizika považuje za primeraný. EBA môže takisto Komisii predložiť stanovisko týkajúce sa vankúša v súlade s článkom 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

i)  prvý pododsek odseku 16 sa mení takto:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„ a) miera alebo miery vankúša na krytie systémového rizika;“

ii) vkladá sa toto písmeno:

„ba) expozície, na ktoré sa vzťahuje miera vankúša na krytie systémového rizika;“

30b)  V článku 134 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Ak členské štáty uznajú mieru vankúša na krytie systémového rizika pre inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, informujú o tom ESRB. ESRB poskytne oznámenia v stanovenom časovom rámci Komisii, EBA a členskému štátu, ktorý vankúš na krytie systémového rizika stanovil.“

30c)  Článok 136 sa mení takto:

a)  v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

„3. Každý určený orgán posúdi intenzitu cyklického, makroprudenciálneho alebo systémového rizika na štvrťročnom základe a v prípade zmien stanoví alebo upraví primeranú mieru proticyklického vankúša pre svoj členský štát, pričom každý určený orgán zohľadní:“

b)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  Každý určený orgán štvrťročne oznamuje platnú mieru proticyklického vankúša tak, že ju uverejní na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje aspoň tieto informácie:

a)  platnú mieru proticyklického vankúša;

b)  príslušný pomer úverov k HDP a jeho odchýlku od dlhodobého trendu;

c)  ukazovateľ pre vankúš vypočítaný v súlade s odsekom 2;

d)  odôvodnenie danej miery vankúša;

e)  v prípade, že sa miera vankúša zvýši, dátum, od ktorého inštitúcie musia uplatňovať zvýšenú mieru vankúša na účely výpočtu svojho proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu;

f)  v prípade, že dátum uvedený v písmene e) má nastať pred uplynutím 12 mesiacov po dátume oznámenia podľa tohto odseku, odkaz na výnimočné okolnosti, ktorými sa odôvodňuje kratšia lehota na uplatňovanie;

g)  v prípade, že sa miera vankúša znížila, orientačné obdobie, počas ktorého sa neočakáva zvýšenie miery vankúša, spolu s odôvodnením pre dané obdobie.

Určené orgány štvrťročne oznamujú ESRB platnú mieru proticyklického vankúša a informácie uvedené v písmenách a) až g). ESRB na svojej webovej stránke uverejňuje všetky oznámené miery vankúša a súvisiace informácie.

Aj určené orgány zúčastnených členských štátov, ako sú vymedzené v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013, štvrťročne oznamujú ECB platnú mieru proticyklického vankúša a informácie uvedené v písmenách a) až g).

31)  V článku 141 sa odseky 1 až 6 nahrádzajú takto:

„1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia podľa článku 104 tejto smernice a kapitoly II a III smernice 2014/59/EÚ, príslušné orgány zakážu každej inštitúcii, ktorá spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, vykonávať rozdeľovanie v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1 do tej miery, do akej by došlo k zníženiu jej vlastného kapitálu Tier 1, alebo uskutočňovať platby v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1 v rozsahu, v ktorom by už požiadavka kombinovaného vankúša nebola splnená.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek opatrenie podľa článku 104 tejto smernice a kapitoly II a III smernice 2014/59/EÚ, určené orgány požadujú od inštitúcií, ktoré nesplnia požiadavku na kombinovaný vankúš, aby vypočítali maximálnu rozdeliteľnú sumu (ďalej len „MRS“) v súlade s odsekom 4 a aby uvedenú MDA oznámili príslušnému orgánu.

V prípade, že sa uplatňuje prvý pododsek, príslušné orgány zakážu každej takejto inštitúcii podnikať ktorýkoľvek z týchto krokov predtým, ako vypočíta MRS:

a)  vykonávať rozdeľovanie v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1;

b)  vytvoriť povinnosť uhradiť pohyblivú odmenu alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť pohyblivú odmenu, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď inštitúcia nespĺňala požiadavky na kombinovaný vankúš;

c)  uskutočňovať platby v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.

3. Príslušné orgány zakážu každej inštitúcii, ktorá nespĺňa alebo prekračuje svoju požiadavku na kombinovaný vankúš, aby rozdelila vyššiu sumu ako MRS vypočítanú podľa odseku 4 pomocou niektorého z opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a), b) a c). ▌

4. Príslušné orgány požadujú, aby inštitúcie vypočítali MRS vynásobením sumy vypočítanej v súlade s odsekom 5 koeficientom určeným podľa odseku 6. Vykonanie ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a), b) alebo c) má za následok zníženie MRS.

5. Suma, ktorá sa má v súlade s odsekom 4 násobiť, je zložená z:

a)  predbežných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po odpočítaní akejkoľvek sumy vyplatenej na základe opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a), b) alebo c) tohto článku;

plus

b)  koncoročných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po odpočítaní akejkoľvek sumy vyplatenej na základe opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a), b) alebo c) tohto článku;

c)  nerozdelených ziskov, predbežných a koncoročných ziskov už zahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1, pokiaľ sa opakovane vytvárajú a za predpokladu, že:

i) rozdeľované sumy sú obmedzené na sumu, ktorá inštitúcii bráni v znížení vlastného kapitálu Tier 1 do nižšieho kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš;

ii) inštitúcia k spokojnosti príslušného orgánu preukáže, že je schopná vytvoriť takéto zisky do 12 mesiacov po porušení a

iii) príslušný orgán schváli plán na zachovanie kapitálu uvedený v článku 142;

mínus

d)  súm, ktoré by boli splatné formou dane, ak by sa položky uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku nerozdelili.

6. Koeficient sa určuje takto:

a)  v prípade, že vlastný kapitál Tier 1 držaný inštitúciou, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek na vlastné zdroje podľa článku 92a a článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článkov 45c a 45d smernice 2014/59/EÚ a podľa článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v prvom (t. j. najnižšom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient je 0;

b)  v prípade, že vlastný kapitál Tier 1 držaný inštitúciou, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek na vlastné zdroje podľa článku 92a a článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článkov 45c a 45d smernice 2014/59/EÚ a podľa článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient je 0,2;

c)  v prípade, že vlastný kapitál Tier 1 držaný inštitúciou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje podľa článku 92a a článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článkov 45c a 45d smernice 2014/59/EÚ a podľa článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient je 0,4;

d)  v prípade, že vlastný kapitál Tier 1 držaný inštitúciou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje podľa článku 92a a článku 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článkov 45c a 45d smernice 2014/59/EÚ a podľa článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v štvrtom (t. j. najvyššom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient je 0,6;

Dolná a horná hranica každého kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa vypočítava takto:

 

 

„Qn“ označuje radovú číslovku príslušného kvartilu.“

32)  Vkladá sa tento článok 141a:

„Článok 141aNesplnenie požiadavky na kombinovaný vankúš

1.  Inštitúcia sa považuje za nespĺňajúcu požiadavku na kombinovaný vankúš na účely článku 141, ak nemá vlastné zdroje a oprávnené záväzky vo výške a kvalite potrebnej splniť súčasne požiadavku podľa vymedzenia v článku 128 ods. 6 a každú z nasledujúcich požiadaviek v:

a)  článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a požiadavku v článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice;

b)  článku 92 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a požiadavku v článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice;

c)  článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a požiadavku v článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice;

ca)  v článku 92 ods. 1 písm. d) a článku 92 ods. 1 písm. da) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak sa uplatňujú, a požiadavku v článku 104 ods. 1 písm. a) tejto smernice;

d)  článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článkoch 45c a 45d smernice 2014/59/EÚ.

Vlastné zdroje udržiavané na splnenie požiadavky podľa článku 128 ods. 6 sa nesmú použiť aj na splnenie požiadaviek vymedzených v článkoch 45c, 45d a 45e smernice 2014/59/EÚ.

2.  Odchylne od odseku 1 sa inštitúcia nepovažuje za nespĺňajúcu požiadavku na kombinovaný vankúš na účely článku 141, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  inštitúcia spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš vymedzenú v článku 128 ods. 6, keď sa posudzuje popri každej z požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c);

b)  nesplnenie požiadavky vymedzenej v článku 128 ods. 6, keď sa posudzuje popri požiadavke uvedenej v odseku 1 písm. d), je výhradne dôsledkom neschopnosti inštitúcie emitovať alebo nahradiť záväzky, ktoré nespĺňajú alebo už nespĺňajú kritériá oprávnenosti alebo splatnosti stanovené v článkoch 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)  nesplnenie požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. d) netrvá dlhšie ako 6 mesiacov.“.

ca)  uvedená inštitúcia nie je G-SII.“.

32a)  Článok 142 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„Ak inštitúcia nespĺňa buď:

a)  požiadavku na kombinovaný vankúš, alebo

b)  kombinovanú požiadavku na úpravu ukazovateľa finančnej páky, ktorá pozostáva z úpravy ukazovateľa finančnej páky špecifickej pre inštitúciu a úpravy ukazovateľa finančnej páky pre O-SII,

vypracuje plán na zachovanie kapitálu a predloží ho príslušnému orgánu najneskôr do piatich pracovných dní po tom, čo zistí, že nespĺňa uvedenú požiadavku, pokiaľ príslušný orgán nepovolil dlhšiu lehotu, a to maximálne 10 dní.

Príslušný orgán udeľuje takéto povolenia len na základe individuálnej situácie úverovej inštitúcie a po zohľadnení rozsahu a zložitosti činností inštitúcie.

b)  v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) plán a časový rámec na zvýšenie vlastných zdrojov s cieľom splniť v plnom rozsahu požiadavky, ktoré inštitúcia nesplnila podľa odseku 1.“

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„Príslušný orgán posúdi plán na zachovanie kapitálu a schváli ho len vtedy, ak sa domnieva, že v prípade realizácie tohto plánu možno odôvodnene očakávať zachovanie alebo získanie dostatočného kapitálu, aby inštitúcia mohla splniť požiadavky, ktoré nesplnila podľa odseku 1, v lehote, ktorú príslušný orgán považuje za primeranú.“

33)  V článku 145 sa dopĺňajú tieto písmená j) a k):

„J) doplnenie článku 2 ods. 5a a článku 2 ods. 5b), aby sa určilo na základe informácií, ktoré má k dispozícii,

i)  či inštitúcie alebo kategórie inštitúcií spĺňajú podmienky stanovené v uvedených článkoch; alebo

ii)  či inštitúcie alebo kategórie inštitúcií prestali spĺňať podmienky stanovené v uvedených článkoch;

k) zmenenie zoznamu stanoveného v článku 2 ods. 5:

i)  vypustením inštitúcií alebo kategórií inštitúcií, ak príslušná inštitúcia alebo kategória inštitúcií zanikli;

ii)  vykonaním nevyhnutných zmien, ak sa zmenil názov príslušnej inštitúcie alebo skupiny inštitúcií.“.

34)  V článku 146 sa vypúšťa písmeno a).

35)  V článku 161 sa vkladá tento odsek 10:

„10. Komisia do 31. decembra 2023 preskúma a podá správu o vykonávaní a uplatňovaní právomocí v oblasti dohľadu uvedených v článku 104 ods. 1 písm. j) a l) a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. “.

Článok 2Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od [jeden rok a jeden deň po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu so zmenami stanovenými v článku 1 bodoch 13 a 18 obsahujúce zmeny článku 84 a článku 98 smernice 2013/36/EÚ sa však uplatňujú od [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

  • [1]    Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 5.
  • [2] * Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [3]   Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
  • [4]   Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
  • [5]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
  • [6]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
  • [7]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).
  • [8]   Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).
  • [9]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

Referenčné čísla

COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

19.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Peter Simon

24.11.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

18.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

5

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Dátum predloženia

28.6.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Joachim Starbatty

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru‑Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

S&D

Alfred Sant

8

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 20. júla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia